ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως"

Transcript

1 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς ἡρωικῆς πτώσεως τοῦ Βυζαντίου, ὡς καὶ τῆς θυσίας τοῦ θρυλικοῦ Αὐτοκράτορος καὶ Εθνομάρτυρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τοῦ ΙΑʹ τοῦ νεωτέρου αὐτοῦ Κόδρου καὶ Λεωνίδα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἡρωικῶς ἀγωνισαμένων καὶ εὐκλεῶς πεσόντων γιὰ τὴν ἄμυνα τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων. Η Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία (τῆς ὁποίας ἡ Ιστορία ἀρχίζει ἀπὸ τὸ ἔτος 330 μ.χ. ποὺ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἔκτισε ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ ἀρχαίου Βυζαντίου τὴν Κωνσταντινούπολη), καθ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ὑπερχιλιετοῦς ὑπάρξεώς της, διεξήγαγε ἀγῶνες αὐτοσυντηρήσεως καὶ πολλάκις ἔσωσε τὴν Εὐρώπη ἀπὸ μεγάλες καταστροφές, ἀνέπτυξε δὲ παραλλήλως μέγα πολιτισμό, τὸν σπουδαιότερο πολιτισμὸ τοῦ Μεσαίωνος. Καθ ὅλη αὐτὴ τὴ διάρκεια, ὑπεράνω τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς διοικητικῆς κυριαρχίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐστέκετο ἡ θρησκευτικὴ αὐτῆς κυριαρχία. Η Κωνσταντινούπολις ἦταν τὸ κατ ἐξοχὴν κέντρο τῆς Χριστιανοσύνης. Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι τῆς καταστροφῆς της ἀπὸ τοὺς Τούρκους ( ), εἴκοσι φορὲς τουλάχιστον, τὴν ἐπολιόρκη- 1

2 σαν οἱ Πέρσες, οἱ Αραβες, οἱ Ρῶσοι, οἱ Βούλγαροι καὶ ἄλλοι βάρβαροι. Η Κωνσταντινούπολις πολλάκις ἐκινδύνευσε, ἀλλὰ διασώθηκε χάρις στὴν ἀνδρεία τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν κατοίκων, τὴν ὁποία ἐνίσχυε ἡ βαθειὰ πίστη. Ιδίως οἱ πολεμιστὲς τοῦ Ισλὰμ οἱ Αραβες καὶ ἔπειτα οἱ Τοῦρκοι πολλὲς φορὲς ἀγωνίσθηκαν νὰ κυριεύσουν τὴν πρωτεύουσα τῶν χριστιανῶν. Γενικὴ ἄποψις τῆς τουρκοκρατουμένης Κωνσταντινουπόλεως σὲ ἰταλικὴ ἔγχρωμη λιθογραφία τοῦ ΙϚʹ αἰ. Οἱ κάτοικοι καὶ οἱ ὑπερασπιστές, ὅμως, τῆς Κωνσταντινουπόλεως κράτησαν τὸ μέγα ὅραμα τῆς Ελευθερίας, διότι γνώριζαν ὅτι τὸ Βυζάντιο ἦταν ὁ προμαχώνας τοῦ κόσμου, ἀφοῦ εἶχαν διδαχθῆ ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ὅτι ἐπὶ χρόνια στὰ τείχη τῆς πόλεως συντρίβονταν τὰ ἀλλεπάλληλα κύματα τῶν βαρβαρικῶν Φυλῶν τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης, διότι πίστευαν ὅτι ἡ «αἰχμαλωσία πολέμου» ὅπως τὴν ὠνόμασε ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους Ἀδαμάντιος Κοραῆς θὰ μετατραπῆ σὲ δύναμη, σὲ ἡρωισμό, σὲ ἀσυγκράτητο πάθος γιὰ τὴν Ελευθερία καὶ ἔξαρση τοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο φιλελληνισμοῦ, διότι, τέλος, ἄκουσαν ἀκόμη καὶ τὴν ὅλως τελευταία στιγμὴ τοῦ «ἑάλω ἡ Πόλις» τὸν θρησκευτικό τους Ηγέτη καὶ Εθνάρχη νὰ ὑπογράφη ἐπὶ τοῦ ἄμβωνος τῆς Ἁγίας Σοφίας ἕνα νέο συμβόλαιο Ἀγῶνος, ποὺ θὰ στήριζε τὰ θεμέλια τοῦ Γένους ἐπάνω στὴν πνευματική του ἀντίσταση καὶ ἐπάνω στὴν πίστη του στὴν Παναγία καὶ στὴν Θεία Πρόνοια, ποὺ θὰ τὸ προετοίμαζαν γιὰ τὴν Μεγάλη Παλιγγενεσία τοῦ Κυματοθραύστης τῶν βαρβάρων ΟΠΩΣ ὁ ἀρχαῖος Ελληνισμός, ἔτσι καὶ ὁ Βυζαντινὸς Ελληνισμός, ἀγωνίσθηκε ἐπιμόνως καὶ ἐπιτυχῶς κατὰ τῶν Ἀσιατῶν ποὺ ἀπειλοῦσαν τὴν Εὐρώπη, ἔθραυσε πρὸ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν δύναμη τῶν Ἀράβων καὶ ἐμπόδισε τὴν εἴσοδό τους στὴν Εὐρώπη, ἀνέστειλε τὴν ὁρμὴ τῶν Τούρκων καὶ ἔδωσε τὸν 2

3 καιρὸ στὴν ἀναγεννώμενη Εὐρώπη νὰ παρασκευασθῆ γιὰ νὰ ἀντικρούση τοὺς βαρβάρους Ἀσιᾶτες πρὸ τῶν τειχῶν τῆς Βιέννης. Τὸ Βυζαντινὸ Ελληνικὸ Κράτος, ὑπῆρξε ὁ πρόμαχος τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ στὴν Ἀνατολὴ ἐναντίον τῶν ἀπίστων καὶ τῆς βαρβαρότητος. Ως βιβλιοθηκάριος τῆς Εὐρώπης, τὸ Βυζάντιο Ελληνικὸ Κράτος διαφύλαξε τοὺς πνευματικοὺς θησαυροὺς τῆς ἀρχαιότητος, χρησιμοποίησε αὐτοὺς κατὰ δύναμη καὶ διὰ τῶν Ελλήνων λογίων, οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν στὴν Εὐρώπη, τοὺς ἔθεσε στὴν διάθεση τῶν Εὐρωπαίων καὶ προεκάλεσε τὴν πνευματική της ἀναγέννηση. Τὴν πρώτη ἐξωτερικὴ ἀπειλὴ ἐγνώρισε ἡ Πόλη τὸ 378 ἀπὸ τοὺς Γότθους, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἐφόνευσαν τὸν Αὐτοκράτορα Οὐάλεντα, ἔφθασαν μέχρι τῶν τειχῶν της. Ἀλλ ὁ λαὸς τῶν περιχώρων καὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπέκρουσε ἐπιτυχῶς τὴν ἀπειλή. Εφεξῆς καὶ μέχρι τῆς πτώσεώς της ἡ Κωνσταντινούπολη ἐγνώρισε ἀλλεπάλληλους κινδύνους ἀπὸ τοὺς ποικιλώνυμους λαοὺς ποὺ περιέβαλλαν τὴν Αὐτοκρατορία καὶ πολλὲς φορὲς κατώρθωσαν νὰ εἰσδύσουν μέσα εἰς αὐτήν. Ετσι, τὸ 626 ἐπὶ Ηρακλείου, ὁ βασιλεὺς τῶν Περσῶν ἔχων σύμμαχο καὶ τὸν βασιλέα τῶν Ἀβάρων, ἐπολιόρκησε στενῶς τὴν Πόλη καὶ μὲ ἀποστολὴ πρεσβευτῶν, ἀπήτησε μετὰ θρασύτητος τὴν παράδοση αὐτῆς. Ἀλλ ὁ λαὸς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πατριάρχη Σέργιο (καθότι ὁ Ηράκλειος πολεμοῦσε στὰ βάθη τῆς Ἀσίας ἐναντίον ἄλλων Περσικῶν στρατευμάτων), ἀπέκρουσε νικηφόρως τοὺς ἐπιδρομεῖς. Τότε ἐψάλη γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Ἀπολυτίκιο «Τῇ Υπερμάχω στρατηγῷ τὰ νικητήρια», στὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν. Υστερα ἀπὸ λίγο, νέος ἐχθρὸς ἐμφανίσθηκε πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Πόλεως, οἱ Αραβες. Αὐτοὶ ἔχοντες ἐπικεφαλῆς τὸν Μοαβία, ἐπολιόρκησαν ἐπὶ 7 ἔτη, ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἔτους 672 μέχρι τοῦ ἔτους 679, τὴν Πόλη μὲ ἀκατάβλητη ἐπιμονὴ διὰ ξηρᾶς καὶ διὰ θαλάσσης. Ἀλλὰ τίποτε τελικῶς δὲν ἐπέτυχαν. Η γενναιότητα τῶν κατοίκων καὶ ἡ χρήση τοῦ ὑγροῦ πυρός, τὸ ὁποῖο ἔκαιγε καὶ μέσα στὸ νερὸ καὶ εἶχε ἐφευρεθεῖ ἀπὸ Ελληνα μηχανικό, ἐκ Συρίας, ἔκαμψε τὴν ἐπιμονὴ τῶν πολιορκητῶν, οἱ ὅποιοι ἀπῆλθαν ἄπρακτοι καὶ ἐξαντλημένοι, γιὰ νὰ ἐπανέλθουν τὸ 717. Η νέα 3

4 πολιορκία τῶν Ἀράβων εἶχε χειρότερη τύχη, διότι αὐτοὶ ἔφυγαν μὲ ἀπώλειες πλοίων καὶ ἀνδρῶν. Τὸ 860 ἐμφανίσθηκαν πρὸ τῶν τειχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως νέοι ἐχθροί, οἱ Ρῶς (Ρῶσοι) μὲ 250 μονόξυλα (τὰ ὁποῖα ἦσαν μικρὰ πλοιάρια, κατασκευασμένα ἀπὸ ἕνα μόνον κορμὸ δένδρου). Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἀπεκρούσθησαν διὰ τοῦ ὑγροῦ πυρός. Οἱ ἴδιοι, ἐπανῆλθαν περὶ τὸ 924 μὲ χίλια πλέον μονόξυλα καὶ ἐπολιόρκησαν καὶ πάλι τὴν Πόλη διὰ ξηρᾶς καὶ διὰ θαλάσσης, ἀλλ ἔπαθαν δεύτερη πανωλεθρία. Ο,τι ὅμως δὲν ἐπέτυχαν οἱ Αβαροι, οἱ Πέρσες, οἱ Αραβες, οἱ Ρῶσοι κ.λπ., τὸ ἐπέτυχαν οἱ Σταυροφόροι τῆς Τετάρτης Σταυροφορίας. Οὗτοι τὸ 1203 ἐπολιόρκησαν τὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ ξηρὰ καὶ κατὰ θάλασσα μὲ πολεμιστὲς καὶ ἀφοῦ κατόπιν πεισμόνων ἀγώνων τὴν κατέλαβαν τὸ 1204, παρέδωσαν αὐτὴν στὸ πῦρ καὶ τὴν λεηλασία. Η Αλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων ὑπῆρξε δεινὸ πλῆγμα γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία κατελύθη γιὰ μία 60ετία περίπου (μέχρι τοῦ ἔτους 1261), ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐπανεσυνεστήθη, δὲν εἶχε πλέον τὴν προτέρα ἀκμή. Οἱ Ἀρχὲς τῆς Πόλεως μετὰ τὴν ἅλωση κατέφυγαν στὴν Νίκαια, ἀπὸ τὴν ὁποία ὡρμήθη τὸ 1261 ὁ Μιχαὴλ Ηʹ ὁ Παλαιολόγος, ὁ ὁποῖος ἐξεδίωξε τοὺς Φράγκους ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἐπανίδρυσε τὴν καταλυθεῖσα Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία. Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς αὐτῆς ἀρχίζει ἡ προϊοῦσα ἐξάντληση τοῦ Κράτους, τὸ ὁποῖο ὁλονὲν μειούμενο κατὰ τὰ ὅριά του, κατήντησε κατὰ τὰ μέσα τοῦ ΙΕʹ αἰῶνος, νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ μόνη τὴν πρωτεύουσα. Οἱ Τοῦρκοι ἄρχισαν νὰ πολιορκοῦν τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τοῦ ἔτους Η τελευταία ἀπὸ αὐτοὺς πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἄρχισε τὴν 7η Ἀπριλίου Ο Μωάμεθ Βʹ διέθεσε 400 πλοῖα καὶ 250 χιλιάδες ἄνδρες, ὁ δὲ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, μόλις 26 πλοῖα καὶ ἄνδρες, παρὰ τὸ πλευρὸ τῶν ὁποίων ἀγωνίσθηκε σθεναρῶς ἐπὶ δύο ὁλόκληρους μῆνες, μέχρι ποὺ ἔπεσε, ἡρωικῶς μαχόμενος ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς Πύλης τοῦ Ρωμανοῦ, κατὰ τὴν τελευταία καὶ ἀποφασιστικὴ ἔφοδο τῶν Τούρκων τὴν 29η Μαΐου Μὲ τέτοια ἀνισότητα δυνάμεων καὶ μὲ τὴν ἐξαφάνιση κάθε 4

5 ἐλπίδας περὶ ἔξωθεν βοηθείας, ἦταν φανερὸ καὶ ἑπόμενο ὁποία τύχη ἀνέμενε τὴν Βασιλίδα. Παρὰ ταῦτα, ὅμως, οἱ Ελληνες ἀγωνίσθηκαν μὲ ἀπαράμιλλο ἡρωισμὸ καὶ πρωτοφανῆ τόλμη, ἔ- χοντες ἐπικεφαλῆς τους τὸν γενναῖο Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον Παλαιολόγο. Ἀλλὰ οἱ μειωμένες Ελληνικὲς δυνάμεις, ἀντικατεστάθησαν ἀπὸ τὸν πατριωτισμὸ τοῦ Αὐτοκράτορος, ὁ ὁποῖος μὲ παραινέσεις του καὶ τὴν διαρκῆ παρουσία του μεταξὺ τῶν ἀγωνιζομένων, τοὺς ἐνέπνεε θάρρος νὰ ὑπερασπίσουν τὴν Πόλη, ἡ ὁποία ἦταν «ἡ ἐλπὶς καὶ ἡ χαρὰ πάντων Ελλήνων», ὅπως ἔλεγε. Ο Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἐγνώριζε, ὅτι ἀναλάμβανε ὑπεράνθρωπο ἔργο καὶ συναισθανόταν ποῖο θὰ ἦταν τὸ μοιραῖο τέλος, ἀλλ οὔτε ἐπὶ στιγμὴν κατελήφθη ἀπὸ δισταγμούς. Τοὐναντίον δέ, ἀφοῦ ἀπηύθυνε προτρεπτικοὺς λόγους πρὸς τοὺς Ελληνες καὶ τοὺς ξένους, μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στὴν Ἁγία Σοφία καὶ μὲ τὸ ὄνομα τῆς Πατρίδος του στὰ χείλη, ρίφθηκε στὸν Ἀγῶνα. Ἀκαταπόνητος, ἀκατάβλητος, ὑπερασπίσθηκε τὴν πρωτεύουσα τῆς Ελληνικῆς Αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς τελευταίας στιγμῆς του καὶ ὑπερήφανος ἀπέρριψε προτάσεις συνθηκολογήσεως τοῦ βαρβάρου ἀντιπάλου του. Οἱ ὀλίγοι ὁπλῖτες του, παρακινούμενοι ἀπὸ τὸ παράδειγμά του, ἐμάχοντο σθεναρῶς καὶ ἀπωθοῦσαν τὰ στίφη τῶν πολιορκητῶν, ἐνῶ οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν ἀπηχοῦσαν τὸν φοβερὸ κίνδυνο. Ἀλλ ὁ πολυάριθμος ἐχθρός, κατώρθωσε νὰ μεταφέρη διὰ ξηρᾶς πλοῖα στὸν Κεράτιο Κόλπο καὶ νὰ συσφίξη ἀκόμη περισσότερο τὴν πολιορκία, ἐνῶ τὰ μεγάλα τηλεβόλα του ἐξαπέστελλαν μύδρους κατὰ τῆς Πόλεως καὶ τῶν τειχῶν, τῶν ὁποίων μερικὰ μέρη εἶχαν καταρρεύσει. Ο ἀγώνας ἦταν σκληρός, ἀλλὰ ἐξακολουθοῦσε, ὅτε τὴν 29η Μαΐου, κατὰ τὴν ὁποία ἐγένοντο σφοδρὲς ἔφοδοι τῶν πολεμίων, ἀπροσδόκητο γεγονὸς ἦλθε νὰ θέσει πέρας εἰς αὐτόν. Μία ἀπὸ τὶς Πύλες τῶν τειχῶν εὑρέθη ξαφνικὰ ἀνοικτή, ἄλλη δὲ ἔμεινε ἀφρούρητη, δι αὐτῶν δὲ τὰ Τουρκικά στίφη εἰσώρμησαν στὴν Πόλη καὶ ἐπακολούθησαν φρικώδεις σκηνὲς μεταξὺ τῶν εἰσορμώντων καὶ τῶν ἀμυνομένων. Ετσι, μετὰ τρισχιλιετῆ ἔνδοξη ἱστορία, ἦλθε ἡ 29η Μαΐου 5

6 1453, ἡ μελανώτερη ἡμερομηνία γιὰ τὸ Βυζάντιο καὶ σύμπασα τὴν Ελληνικὴ Φυλή. Τὸ «μολὼν λαβὲ» τοῦ Παλαιολόγου Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παλαιολόγος ὁ ΙΑʹ, ὁ ἐπονομαζόμενος Δραγάσης, τέταρτος υἱὸς τοῦ Μανουὴλ Παλαιολόγου, γεννηθεὶς τὸ 1403, ὑπῆρξε ὁ ἡρωικώτερος, ὁ τελευταῖος, ἀλλὰ καὶ ὁ τραγικώτερος συνάμα Ελλην Αὐτοκράτωρ, ὁ ὁποῖος, νέος ἀκόμη, μόλις 49 ἐτῶν, ἔπεσε ἡρωικῶς μαχόμενος, ὅπως προείπαμε παρὰ τὴν Πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ, ἐνῶ τοῦ εἶχε προταθεῖ νὰ σωθεῖ, ὑπὸ τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητοῦ, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν Φραντζῆ, τοῦ ἔστειλε τὸ μήνυμα: «Εκχωρεῖς ἐκ τῆς Πόλεως μετὰ τῶν ἀρχόντων καὶ ὑπαρχόντων αὐτοῖς;». Η ἀπάντηση τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ὑπῆρξε ἄμεση καὶ ἑλληνοπρεπής: «Τὸ τὴν Πόλιν σοι δοῦναι οὔτ ἐμόν ἐστιν οὔδ ἄλλου τινὸς τῶν οἰκούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ κοινῇ γὰρ γνώμῃ αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν». Τὸ ὑπερήφανο αὐτὸ ΟΧΙ τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τὸν ἀνύψωσε σὲ θρυλικὸ ἢρωα, ὥστε ὁ λαϊκὸς ποιητὴς νὰ τοῦ ἀφιερώσει τοὺς ἑξῆς χαρακτηριστικοὺς στίχους: «Μποροῦσες, μὰ δὲν ἔφυγες Κωνσταντῖνε, ἀπὸ τὴν Πόλη! Δὲν ἤθελες γιὰ νὰ σωθεῖς, ὅταν αὐτὴ πεθάνει. Καὶ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ μαρτύρησες σὲ κείνη. Καὶ σὺ μαζί της φόρεσες τ ἀκάνθινο στεφάνι!». Η ἀξιοπρεπὴς καὶ ὑπερήφανη ἀπάντηση τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πρὸς τὸν Μωάμεθ, ἐνθυμίζει τὸ «μολὼν λαβὲ» τοῦ Λεωνίδα στὶς Θερμοπύλες καὶ ὅλες τὶς θυσίες τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν νεωτέρων Ελλήνων πρὸς διαφύλαξη τοῦ ὑπέρτατου ἀγαθοῦ τῆς Ελευθερίας. Ἀπὸ τῆς 22ας Ἀπριλίου 1453 ὁ Μωάμεθ πολιορκεῖ ἀπὸ παντοῦ τὴν πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου. Τὴν παραμονὴ τῆς 29ης Μαΐου, ἐνῶ ὁ Τοῦρκος Σουλτάνος ἑτοιμάζει τὸ στρατό του γιὰ τὴν τε- 6

7 λικὴ ἐπίθεση, γίνεται στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας θρησκευτικὴ τελετή, στὴν ὁποία παρίσταται καὶ ὁ Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. Η τελευταία ἔφοδος τῶν Τούρκων Τμῆμα τῶν Θεοδοσιανῶν Τειχῶν στὴν Κωνσταντινούπολι. ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ τῆς 29ης Μαΐου ἄρχισε ἡ γενικὴ κατὰ ξηρὰν καὶ κατὰ θάλασσαν ἔφοδος τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ, τὸν ὁποῖο εἶχαν ἀπὸ τῆς προηγουμένης πληρώσει θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ τὰ κηρύγματα τῶν δερβισῶν. Η ἔφοδος βρῆκε τοὺς πολιορκουμένους ἕτοιμους στὶς ἐπάλξεις καὶ τὰ ὀχυρώματα. Ο Αὐτοκράτωρ, ἀφοῦ, ὅπως προείπαμε, μετέλαβε τῶν Ἀ- χράντων Μυστηρίων, μετασχὼν στὴν τελευταία λειτουργία ποὺ ἔγινε στὴν Ἁγία Σοφία, καὶ ἀφοῦ ἀπηύθυνε κατανυκτικώτατο λόγο στοὺς περὶ αὐτὸν ἀμύντορας, ἀπεχαιρετίσθη ἐν μέσῳ λυγμῶν καὶ δακρύων ἀπὸ λειτουργοὺς καὶ οἰκείους, παραμείνας ἄγρυπνος καθ ὅλη τὴν νύκτα τῆς 28 πρὸς τὴν 29 Μαΐου, καὶ ἤδη πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐφόδου, βρέθηκε ὡς πολεμιστὴς στὴν θέση του παρὰ τὴν Πύλη τοῦ Ρωμανοῦ, ὅπου ἦταν τὸ ἀσθενέστερο σημεῖο τῶν τειχῶν. Δύο ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν ἀπέκρουσαν νικηφόρως οἱ πολιορκούμενοι. Επακολούθησε ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Μωάμεθ ἔφοδος τῶν Γενιτσάρων, οἱ ποῖοι κυριολεκτικῶς ἐδεκατίσθησαν ἀπὸ τὴν ἄμυνα τῶν Ελλήνων καὶ Φιλελλήνων, ἀρχηγῶν καὶ ἁπλῶν μαχητῶν, οἱ ὁποῖοι καθ ὅλη τὴ γραμμὴ ἡρωικῶς ἀντεῖχαν. Ἀλλ ἐνῶ ὁ Αὐτοκράτωρ ἐχαίρετο γιὰ τὴν νίκη, ὁ μετ αὐτοῦ συναγωνιζόμενος Ιουστινιάνης, ἐπληγώθη ξαφνικὰ στὸ χέρι ἀπὸ βέλος καὶ κατέλιπε τὴν θέση του γιὰ νὰ φροντίσει τὸ τραῦμα του. Συγχρόνως διαδόθηκε στὸ στρατηγεῖο τῶν ἀμυνομένων ἡ φήμη, ὅτι, δῆθεν, ἀλλαχοῦ τὰ τείχη τῆς Πόλεως ὑπέκυψαν στὴν ὁρμὴ τῶν Τούρκων. Τόσον ἡ ἀνυπόστατη αὐτὴ φήμη, ὅσον καὶ ἡ 7

8 ἀπομάκρυνση τοῦ Ιουστινιάνη, προκάλεσαν σύγχυση καὶ λιποψυχία. Ετσι, ἐχαλαρώθη πρὸς στιγμὴν ἡ ἄμυνα, πράγμα ποὺ παρατήρησαν οἱ Τοῦρκοι. Καὶ ὁ μὲν Αὐτοκράτωρ καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἀμύνονταν μὲ ἡρωισμὸ στὴ θέση ποὺ ἦσαν ταγμένοι. Ἀλλὰ σὲ ἄλλο μέρος, βορειότερο, οἱ Γενίτσαροι μετὰ μανιώδη ἀγῶνα εἶχαν ὑπερπηδήσει τὰ τείχη, ἐνῶ ἄλλοι Γενίτσαροι διὰ τῆς Ξυλόπορτας, τὴν ὁποία βρῆκαν κατὰ τύχη ἀνοικτή, εἰσῆλθαν στὴν Πόλη. Συγχρόνως τὰ Τουρκικὰ πυροβόλα ἄνοιξαν νέα ρήγματα στὰ τείχη. Περὶ τὴν 8η πρωινὴ Τουρκικὰ στίφη ἐνέπεσαν ἐκ τῶν ὄπισθεν κατὰ τοῦ Αὐτοκράτορος. Υστερα ἀπὸ λίγο ἐπεκράτησε πανικὸς μεταξὺ τῶν ἡμετέρων καὶ ἐπακολούθησε γενικὴ φυγή. Εν τούτοις, ὅμως, ὁ ἀγώνας συνεχιζόταν μὲ ἀμείωτη ἔνταση. Οταν, τελικῶς, οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν τὴν Κωνσταντινούπολη διὰ τῆς Κερκόπορτας, ἡ μεγάλη συμφορὰ εἶχε πλέον συντελεσθεῖ καὶ ὁ τελευταῖος Βυζαντινὸς Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, δίδων τὸ παράδειγμα τῆς ἐθελοθυσίας καὶ μαχόμενος ὡς ἁπλοῦς στρατιώτης παρὰ τὴν Πύλην τοῦ Ρωμανοῦ, ἔπεσε ὡς ἢρωας μὲ τὸ σπαθὶ θρυμματισμένο στὰ χέρια του. Τοῦτο συνέβη ἡμέρα Τρίτη τῆς ἑβδομάδος, πρᾶγμα ποὺ ἐπιβεβαίωσε τὴν ἤδη πρὸ τῆς Ἁλώσεως ἐπικρατοῦσα λαϊκὴ πρόληψη, ὅτι ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος εἶναι ἀποφράς. Τὸ σῶμα τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ τὰ κόκκινα ἀετοφόρα πέδιλά του, ἀποκοπεῖσα δὲ ἡ κεφαλή του ἐστήθη ἐπὶ τῆς πορφυρᾶς στήλης στὴν Πλατεῖα τοῦ Αὐγουσταίου. Οπως χαρακτηριστικὰ γράφει ὁ ἱστορικὸς τῆς Ἁλώσεως Φραντζῆς: «Εκομίσατο τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον μὴ θελήσας προδοῦναι τοῖς ἀνόμοις τὰ βασίλεια, μήτε θελήσας τὸν κίνδυνον διαφυγεῖν, δυνατοῦ ὄντος...». Καταστροφὴ καὶ λεηλασία ΕΥΘΥΣ μετὰ τὴν εἴσοδο τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων στὴν Πόλη ἄρχισε ἡ καταστροφὴ καὶ ἡ λεηλασία αὐτῆς. Καταστράφηκαν τελείως τὸ Μέγα Παλάτιον σὲ ὅλη τὴν ἔκτασή 8

9 του, πλὴν τοῦ πλησίον εὑρισκομένου Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ ὁποῖος, καθὼς καὶ πολλὲς ἄλλες Εκκλησίες μετατράπηκαν σὲ Τζαμιά. Οἱ Τοῦρκοι γενόμενοι κύριοι τῆς Πόλεως πολλοὺς τῶν ἐνόπλως ἀντισταθέντων ἐθανάτωσαν. Ἀλλὰ τὸ πλῆθος τῶν κατὰ τὴν Αλωση θανατωθέντων ὑπῆρξε μηδαμινὸ ἀπέναντι ἐκείνου τῶν αἰχμαλωτισθέντων κατὰ τὶς πρῶτες ἡμέρες μετὰ τὴν Αλωση. Μεγάλος ἀριθμὸς ἀνδρῶν, γυναικῶν καὶ παιδιῶν ἀπεγνωσμένως κατέφυγαν στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ ἐκεῖ ἤλπιζαν στὴν κατὰ θαυμάσιο τρόπο αἰφνίδια μεταβολὴ τῶν πραγμάτων, σὲ σωτηρία καὶ ἐπικράτηση τῶν χριστιανῶν καὶ σὲ ὄλεθρο τῶν Μωαμεθανῶν, ὅπως ἔλεγαν παλαιοὶ χρησμοί. Ἀλλὰ ὕστερα ἀπὸ λίγο οἱ Πύλες συνετρίβησαν μὲ πελέκεις καὶ ἀξίνες τῶν Γενιτσάρων, οἱ δὲ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ἐσφάγησαν ἤ ἐξανδραποδίσθησαν. Αὐτὸς ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ «ἐπίγειος παράδεισος» καὶ ὁ «Ηλιος τῆς Χριστιανοσύνης», ἐσυλήθη, ἐρρυπάνθη καὶ μετεβλήθη κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Πορθητοῦ σὲ Μωαμεθανικὸ Τέμενος. Εἰδικώτερα, οἱ νικητὲς εὐθὺς μετὰ τὶς πρῶτες ἡμέρες ποὺ ἐπακολούθησαν τὴν Αλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπεδόθησαν ἀκράτητοι σὲ σφαγές, λεηλασίες καὶ ἐξανδραποδισμούς. Κατόπιν παραχώρησαν ὡρισμένα προνόμια αὐτοδιοικήσεως θρησκευτικῆς στοὺς Ελληνες καὶ κατέστησαν τὴν Πόλη πρωτεύουσά τους, μετατρέψαντες σὲ Τζαμιὰ πλείστους ναούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Εφεξῆς, ὅσοι ἀπὸ τοὺς Ελληνες δὲν κατέφυγαν στὴ Δύση (καὶ αὐτοὶ ἦσαν πολλοί, μεταδώσαντες τὰ φῶτα ἐκεῖ ὅπου κατέφυγαν) συγκεντρώθηκαν στὸ Φανάρι, τὴν πρὸς τὴν δυτικὴ ἄκρη τοῦ Κερατίου Κόλπου συνοικία, ὅπου τελικῶς ἐγκατεστάθη καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ θρησκευτικὸ καὶ τὸ ἐθνικὸ Κέντρο τοῦ ὑποδούλου Ελληνισμοῦ. Σὺν τῶ χρόνῳ, τὸ Φανάρι κατέστη ἡ ἀριστοκρατικώτερη συνοικία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὴν ὁποία παρέμεινε μία νεοδημιουργημένη τάξη μορφωμένων Ελλήνων, οἱ ὁποῖοι κατέλαβαν κατὰ καιροὺς τὰ ἀνώτατα ἀξιώματα τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους. Τὴν πρωΐα τῆς Τρίτης 29 Μαΐου 1453, «Εάλω ἡ Πόλις» καὶ 9

10 τὸ Βυζάντιο εἶχε παύσει πλέον νὰ ὑπάρχει. Ο,τι ἀπέμεινε ἐντὸς ὀλίγου περιῆλθε ὁλοκληρωτικῶς στοὺς Τούρκους. Ο Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος πίπτει ἐνδόξως πρὸ τῆς Πύλης τοῦ Ρωμανοῦ, τὴν ὁποία ἐλάμπρυνε ἡ ὑπερτάτη αὐτοῦ θυσία. Η Βασιλίδα τῶν Πόλεων ὑπέκυψε. Η Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία κατέρρευσε καὶ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων αὐτῆς ὁ νικητὴς ἄσκησε ἐπὶ πέντε καὶ πλέον αἰῶνες τὴν αἱμοχαρῆ δεσποτεία του. Ενα βασιλικὸ λείψανο στὴν Πύλη τοῦ Ρωμανοῦ, σφραγίζει μὲ τὸ αἷμα τοῦ τελευταίου τῶν Ελλήνων Αὐτοκρατόρων τὴν δόξα Δέκα Αἰώνων. Ο Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, λίγο πρὶν πέσει ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς τιμῆς, ἀπευθύνθη πρὸς τοὺς συμπολεμιστάς του μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἀδελφοὶ καὶ συμπατριῶται, ταῦτα κατὰ νοῦν ἐνθυμήθητε, ἵνα τὸ μνημόσυνον ἡμῶν καὶ ἡ ἐλευθερία αἰώνιος γένηται». Εγνώριζε ὅτι μὲ τὸν ἐπικὸν ἀγῶνα του, ἔγραφε τὴν τελευταία ἡρωικὴ σελίδα τῆς ζωῆς του, δημιουργῶντας τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀναγέννηση τοῦ Εθνους. Κατὰ τὸν Κωνσταντῖνον Παπαρρηγόπουλο, ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος «περιεβλήθη τὸ ἀκάνθινον τοῦ Βυζαντίου Στέμμα ἀ- παραλλάκτως, ὅπως ἀξιωματικὸς προχειρισθεὶς φρούραρχος πόλεως, πανταχόθεν ὑπὸ τῶν πολεμίων περιεζωσμένης καὶ μὴ ἐχούσης οὔτε ὀχυρώματα ἀποχρῶντα, οὔτε φρουρὰν ἱκανήν, ἤθελεν ὑπακούσει εἰς τὴν δοθεῖσαν αὐτῶ ἐντολήν. Οὕτως ἀνέλαβε τὸ ὑπὸ τῆς τύχης ἐπιβληθὲν αὐτῷ μαρτύριον». Εξ ἄλλου, ὅπως γράφει ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς καὶ Ἀκαδημαϊκὸς Διονύσιος Ζακυνθηνὸς στὸ βιβλίο του «Αλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ Τουρκοκρατία»: «Η ὑπερτάτη θυσία τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τοῦ ΙΑʹ καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἀγωνιστῶν, κατηύθυνε πράγματι τῶν αἰώνων τὰς τύχας». Ο μεγάλος Γάλλος Βυζαντινολόγος Κάρολος Ντὴλ γράφει: «Ο ἡρωικὸς θάνατος τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 10

11 ὡδήγησε ἀποφασιστικὰ στὴν ἀποκατάσταση τῆς νέας Ελλάδος κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα». Ο Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἔκλεισε μία μεγάλη περίοδο τῆς Ιστορίας τοῦ Ελληνικοῦ Εθνους, ἡ ὁποία διήρκεσε ἐπὶ συναπτὰ ἔτη. Μετὰ τὴν Αλωση, ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν τελείως κατεστραμμένη ἀπὸ τὶς μάχες καὶ ἀπὸ τὶς λεηλασίες. Ο Μωάμεθ Βʹ γιὰ νὰ τὴν ἐποικίση μετέφερε πληθυσμοὺς ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ ἀπὸ ἄλλες κατακτηθεῖσες περιοχὲς (ὅπως ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, τὴν Θεσσαλονίκη κ.λπ.), ἐνῶ ἀποκατέστησε τὴν Εκκλησιαστικὴ Διοίκηση, καθὼς ἀναγνώρισε τὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τοῦ ἔτους 1601 ἐγκατεστάθηκε στὸ Φανάρι, ὅπου εἶναι μέχρι σήμερα. Ἀπίστευτη στὴν ἀρχὴ ἐθεωρήθη ἡ εἴδηση τῆς πτώσεως τῆς Βασιλίδος εἰς χεῖρας τῶν βαρβάρων. Καὶ ὅταν διαπιστώθηκε ἡ πτώση, σύμπασα ἡ Χριστιανοσύνη ἐθρήνησε τὸ θλιβερὸ τοῦτο γεγονός. Θρῦλοι καὶ ᾄσματα γιὰ τὴν Παλιγγενεσία ΑΛΛ ἀκριβῶς μέσα στὸν ὄλεθρο, καθ ὅν χρόνον τὸ Βυζαντινὸ Κράτος διεγράφετο ἀπὸ τὶς δέλτους τῆς Ιστορίας, πλάσσονταν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἐθνικοὶ θρῦλοι καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐθνικὰ ἄσματα, στὰ ὁποῖα διατυπώνονταν κάλλιστα οἱ Η Αγία Σοφία, ἀπὸ τὰ Νότια. Οἱ μιναρέδες εἶναι τουρκικὴ προσθήκη τοῦ ΙΕʹ αἰ. πόθοι καὶ οἱ ἐλπίδες τῶν δούλων Ελλήνων περὶ εὐτυχεστέρου μέλλοντος, περὶ πολιτικῆς παλιγγενεσίας καὶ ἀνορθώσεως, τῶν ὁποίων ἐπιστέγασμα τίθεται ἡ ἀνάκτηση τῆς Βασιλεύουσας καὶ ἡ ἀναβίωση τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους, παρηγόρησαν καὶ ἐνίσχυσαν ἐπὶ αἰῶνες τὸ Γένος τῶν Ελλήνων. Εὐθὺς μετὰ τὴν Αλωση τῆς Βασιλίδος, ἡ μορφὴ τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἔγινε θρῦλος καὶ εἰσέδυσε στὶς ποικίλες δημώδεις παραδόσεις τοῦ Ελληνικοῦ Λαοῦ. «Πῆραν τὴν Πόλη. Πῆραν την. Πῆραν καὶ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ τὸ μέγα μοναστήρι!». 11

12 Μὲ τοὺς σπαραχτικοὺς αὐτοὺς στίχους, ἐθρήνησε ἡ λαϊκὴ μοῦσα τὴ μεγάλη ἐθνικὴ συμφορά, τὸ σκλαβωμὸ τῆς δοξασμένης Πόλης καὶ τὸ τέλος τοῦ Βυζαντινοῦ Ελληνισμοῦ κατὰ τὴν ἀποφράδα ἐκείνη Τρίτη 29 Μαΐου Ο ἢλιος βασιλεύοντας τὴν μαύρη ἐκείνη ἡμέρα, ἐχάϊδεψε γιὰ τελευταία φορὰ τὰ χριστιανικὰ σύμβολα στοὺς θόλους τῆς Ἁγίας Σοφίας. Τὸ μισοφέγγαρο στυλώθηκε στὴ μέση, ποὺ ὑπερήφανος ὑψωνόταν ὁ Σταυρὸς καὶ ὁ δικέφαλος Ἀετὸς γοργόφτερος πέταξε μαζὶ μὲ τὴν Ελευθερία ἀπὸ τὶς Ελληνικὲς Χῶρες. Τὸ Εθνος σήκωσε στὸν ὦμο τὸ σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου καὶ πῆρε τὸ δρόμο γιὰ τὸν Εθνικὸ Γολγοθᾶ, μὲ τὴν καρδιὰ ματωμένη. Η Αλωση τῆς Πόλεως τῶν Παλαιολόγων, «τῆς Επταλόφου καὶ τῆς Βασιλίδος», ἦταν ἡ ἀπαρχὴ τοῦ νέου Ἀγῶνος γιὰ τὴν Εθνικὴ Ἀποκατάσταση τοῦ Γένους μας. Τὸ μαρτυροῦν οἱ λαϊκοὶ θρῆνοι γιὰ τὴν τραγικὴ συμφορά. Τὸ βεβαιώνει τὸ παρήγορο μήνυμα τὸ ἀγγελικὸ ποὺ ἀπευθύνεται στὴ δακρυσμένη εἰκόνα τῆς Υπερμάχου Στρατηγοῦ τῆς Παναγίας μας: «... Σώπασε, Κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴν πολυδακρύζεις, πάλι μὲ χρόνια μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θἆναι!». Εκ παραλλήλου, συνετέθησαν καὶ διάφορα δημοτικὰ ἄσματα καὶ θρῆνοι ἀναφερόμενοι στὴν Αλωση τῆς Πόλης. Τὸ πλέον διαδεδομένο ἀπὸ τὰ δημοτικὰ ἄσματα, εἶναι τὸ ἀρχόμενο διὰ τῶν στίχων: «Σημαίνει ὁ Θεὸς σημαίνει ἡ γῆς / σημαίνουν τὰ ἐπουράνια. Σημαίνει κι ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ / τὸ μέγα μοναστήρι...!». Εξ ἄλλου, σύμφωνα μὲ σχετικὸ θρῦλο, ἡμεῖς οἱ Ελληνες θὰ διώξουμε τὸν Τοῦρκο στὴν «Κόκκινη Μηλιά», ὅπου βρίσκεται ἡ κοιτίδα τοῦ Ἀσιατικοῦ αὐτοῦ λαοῦ, ὅταν θὰ ἀναστηθῆ ὁ μέγας νεκρὸς τῆς Πύλης τοῦ Ρωμανοῦ, ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. Η 29η Μαΐου 1453, ἡμέρα ὑπέρτατης θυσίας, ἡμέρα ἐξαίσιου ἡρωισμοῦ ποὺ μετεβλήθη σὲ ἡμέρα θρύλου, δὲν δημιουργήθηκε ξαφνικὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη, καθ ὅσον κατὰ τὸν ἐθνικό μας ποιητὴ Κωστῆ Παλαμᾶ: «Η Πόλη καρτέραγε τὸν Τοῦρκο νὰ τὴν πάρει». 12

13 Η Αλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως δὲν δημιουργήθηκε ξαφνικὰ στὶς 10 τὸ πρωῒ τῆς Τρίτης 29 Μαΐου Προηγήθηκαν αἰῶνες συρρικνώσεως ἀπὸ τὶς ληστρικὲς ὀρδὲς τῶν βαρβάρων Ἀσιατῶν καὶ τῶν ἁρπάγων Φράγκων καί, πρὸ πάντων, τῆς Τετάρτης Σταυροφορίας, στὶς 12 Ἀπριλίου 1204, ὅτε ἡ Αλωση τῆς Πόλης ὑπῆρξε ἡ τρισχειρότερη ληστρικὴ κατακτητικὴ πράξη τῶν Παπῶν τῆς Ρώμης! Τὸ κάστρο, ὅθεν, τῆς Βασιλεύουσας Πόλης ἦταν πλέον διάτρητο ἀπὸ Κερκόπορτες. Αλλωστε, τὸ θρυλικὸ Βυζάντιο ἦταν χαμένο ἀπὸ τότε ποὺ ἀπώλεσε τὰ Μικρασιατικά του ἐδάφη μὲ τοὺς σχεδὸν ἀμιγεῖς Ελληνικοὺς πληθυσμούς, μὲ τὸν ἀκμαῖο Πολιτισμό, τὴν ὑγιᾶ οἰκονομία καὶ τὴν πλούσια παραγωγὴ ποικίλων ἀγαθῶν. Τέλος, ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ Βασιλεύουσα Πόλη, καὶ ὁ θρυλικὸς τελευταῖος Αὐτοκράτορας τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ΙΑʹ, θὰ ἐπιζήσουν μέσα στὶς καρδιές μας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, μὲ τὶς μνῆμες, μὲ τὶς παραδόσεις καὶ μὲ τοὺς θρύλους τοῦ «Μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ» ποὺ κάποτε θὰ ξυπνήσει «στῆς Χώρας τῆς Εφτάλοφης ἀπάνου τὰ μουράγια», κατὰ τὸν ἐθνικό μας ποιητὴ Κωστῆ Παλαμᾶ, καὶ τοῦ «Παπᾶ τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς», ποὺ ἐξαφανίσθηκε τὴν ἡμέρα τῆς Ἁλώσεως, γιὰ νὰ συνέχιση τὴν τέλεση τῆς διακοπείσης Θείας Λειτουργίας στὸ Μεγάλο Μοναστήρι... (*) Εφημερ. «Εστία», 28 Μαΐου 2005, σελ. 7. Επιμέλ. ἡμετ. ρ 13

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (1867-1934 μ.χ.) Ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν (Πατρῶν). σειρά: ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, τ. 8 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ζ) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΗΜΑΤΩΝ «Ρωμηοί» Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία Ἐκκλησιαστικά Ἡ νεο ὀθωμανικὴ ἀπειλή. Ἄρθρον 28 ης Σεπτεμβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ B Μέρος Στὸ προηγούμενο, πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου, παρουσιάσθηκαν τὰ προηγηθέντα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων κύρια γεγονότα, ἡ στρατιωτικὴ προπαρασκευὴ ἐν

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ε) Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ Ἀνασκευὴ ἐνωρχηστρωμένης δι ὕβρεων ἀπαξιώσεως ἀπὸ ξένους τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξ ἀφορμῆς τρεχούσης σοβαρᾶς δημοσιονομικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275 ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Διάλεξη στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ ἀπὸ τὴ Λεσβιακὴ Παροικία Θεσσαλονίκης τῆς ἐπετείου ἀπελευθερώσεως τῆς Λέσβου. Δόθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν στὶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος»*

«Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος»* 19η Μαΐου Ημέρα Μνήμης τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας (1914-1923) Αʹ. Φάνης Μαλκίδης Η διεκδικουμένη περιοχὴ τοῦ Πόντου, ὡς Αὐτονόμου Ελληνικοῦ Ποντιακοῦ Κράτους (1918-1922). «Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος*

Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η Ιουλίου) Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος* «Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα