ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014"

Transcript

1 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Προς, Το ιοικητικό Συµβούλιο του Αλληλοβοηθητικού Ταµείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. Συγγρού Αθήνα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Με βάση την υπ αριθµ. πρωτ. 5/30/1/2014 επιστολή του Αλληλοβοηθητικού Ταµείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. ορισθήκαµε ελεγκτές για τον τακτικό οικονοµικό έλεγχο της χρήσεως 2013 του «ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ». Ο έλεγχος µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το 1

2 σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Ο Ισολογισµός και τα Αποτελέσµατα Χρήσης της χρήσης 2013 ( ) παρατίθενται στο τέλος της παρούσας. ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Σύσταση Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Αλληλοβοηθητικό Ταµείο Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α.» Με την απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αριθ.Φ.80000/19612/959/ η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 6 20 του Ν.3029/2002 Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίστηκε η µετατροπή του κλάδου Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α., σε Ν.Π.Ι.., Η διοίκηση του Ταµείου για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων εφαρµόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.. 80/1997). 2. Όργανα ιοίκησης Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού του Αλληλοβοηθητικού Ταµείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. τα όργανα διοίκησης είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των µελών β) Το επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται από τα µέλη του Ταµείου (άρθρο 11) ανά τριετία. γ) Η τριµελής Ελεγκτική επιτροπή η οποία επίσης εκλέγεται από τα µέλη του Ταµείου (άρθρο 11) ανά τριετία. 2

3 Κατά την ελεγχόµενη χρήση 2013, το.σ. του Ταµείου (συγκρότηση σε σώµα συνεδρίαση 42/21/11/2011). είχε ως ακολούθως: 1. Κουτσοπανάγος Σταµάτιος Πρόεδρος 2. Μποτέλλης Κων/νος Αντιπρόεδρος 3. Τάσσης Γρηγόριος Γραµµατέας 4. Κολοκοτρώνης Νικόλαος Ταµίας 5. Αλευρά Χριστίνα Μέλος 6. Λέκκας Σαράντος Μέλος 7. Τιλκιντζής Ιωαννης Μέλος. Κατά την διάρκεια της χρήσης παραιτήθηκαν τα µέλη Αλευρά Χρ. (17.9./2013), Μποτέλλης Κ (27/11/2013), Τάσσης Γρ (18/10/2013) και Λέκκας Σ. (22/10/2013) και αντικαταστάθηκαν από τα αναπληρωµατικά µέλη Σκευοφύλαξ Ηλίας, Θεοδώρου. και Λουτατίδης Γεωργ. Στις 17/11/2013 και 30/11/2013 παραιτήθηκαν χωρίς να αντικατασταθούν τα µέλη Θεοδώρου. και Λουτατίδης Γεωργ. - Η τριµελής Ελεγκτική επιτροπή για την χρήση 2013 αποτελείται από τα µέλη: Κανάκης Γρ Κοντορούπης Χαρ. Σταθόπουλος Ξεν Στις 22/10/2013 παραιτήθηκε το µέλος Σταθόπουλος Ξεν. και αντικαταστάθηκε από τα ο µέλος αµιανίδου έσποινα. Στις 30/11/2013 παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί το µέλος Κάνάκης Γρ. 3. Αναλογιστική Μελέτη Καταβολές Εφάπαξ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 20 του Ν.3029/2002 (βλέπε κεφ.1.3), όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν.3232/2004, ορίζεται ότι οι «Αναλογιστικές µελέτες εκπονούνται υποχρεωτικά από τα νέα Ταµεία κάθε δύο (2) χρόνια για τη διαπίστωση της οικονοµικής τους πορείας 3

4 και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής». Το ταµείο ανέθεσε σε αναλογιστική εταιρεία την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης τον 9/2012 (µετά το PSI των Οµολόγων), η οποία όµως δεν κατατέθηκε για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου στην συνεδρίαση 66/ , υιοθέτησε το αναλογιστικού σενάριο υπ. αριθµό 5 της αναλογιστικής µελέτης το οποίο περιλαµβάνει τις εξής υποθέσεις: Την ονοµαστική αξία των οµολόγων όπως αυτή καθορίστηκε µετά το PSI. Αύξηση αποδοχών λόγω βαθµολογικής εξέλιξης κατά την συνταξιοδότηση 8% κατά µέσο όρο. Μείωση των συντελεστών υπολογισµού του Εφάπαξ κατά 6%. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ισοζυγίου αυτού το Ταµείο εµφανίζεται πλεονασµατικό κατά 476 χιλ. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση του.σ. του Ταµείου, το αναλογούν τελικό ποσό εφάπαξ θα αποτελείται πλέον από µετρητά και µέρος από το αντίστοιχο ποσό των οµολόγων κατοχής του Ταµείου, που θα κατανέµεται ισόποσα σε όλες τις εκδόσεις λήξεως από το έτος 2023 έως και το έτος 2042 σε όποιον αποχωρεί. Το παραπάνω σενάριο επειδή υιοθετεί αλλαγή στους συντελεστές υπολογισµού του Εφάπαξ και στον τρόπο καταβολής του προϋποθέτει την τροποποίηση του καταστατικού του Ταµείου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του καταστατικού του. Σε διαδοχικές συνελεύσεις των µελών που έγιναν, για τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού 26,10 και 32 δεν κατέστη δυνατόν να τροποποιηθεί το καταστατικό. Στην συνεδρίαση 88/21/11/2013 το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την αναστολή καταβολής του Εφάπαξ. Ήδη υφίσταται εκκρεµότητα για την εξόφληση εφάπαξ 8 µελών. 4

5 Σηµειώνουµε ότι στην αναλογιστική µελέτη στην παράγραφο των παρατηρήσεων αναφέρεται ότι,...«όπως είχαµε επισηµάνει και στην προηγούµενη µελέτη, το Ταµείο θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την επίδραση που ασκεί το φαινόµενο των βαθµολογικών - µισθολογικών αναβαθµίσεων κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης ορισµένων κατηγοριών ασφαλισµένων. Η πρακτική αυτή δηµιουργεί σηµαντική επιβάρυνση) η οποία είναι συνάρτηση του γεγονότος ότι οι συντάξιµες αποδοχές αυξάνονται ξαφνικά δηµιουργώντας κόστος για το Ταµείο (αυξηµένες παροχές) χωρίς να ακολουθούνται από κάποια σηµαντική περίοδο καταβολής αντίστοιχα αυξηµένων εισφορών που θα αντιστάθµιζαν κατά ένα µέρος το κόστος αυτό. Ήδη το ιοικητικό Συµβούλιο µε επιστολή του ζήτησε από τον Νοµικό του Σύµβουλο γνωµοδότηση για το θέµα αυτό, καθώς και για την καταβολή ΟΕ στην ονοµαστική αξία για εξόφληση του εφάπαξ. 4. Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων -Ο προϋπολογισµός του Ταµείου για την χρήση εγκρίθηκε στην Γενική Συν έλευση τις 18/5/2013 -Ο Ισολογισµός της εταιρικής χρήσης 2013 εγκρίθηκε από το Σ στην συνεδρίαση 98/

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Κ. Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ Προσθήκες Μειώσεις ΛΗΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Προσθήκες Μειώσεις ΛΗΞΗΣ ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ 10 Οικόπεδα , , ,69 11 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ,53 0, , , , , ,70 14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 273,00 0,00 273,00 272,98 0,00 0,00 272,98 0,02 ΧΡΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,22 0,00 0, , , ,43 0, , ,41 - Σχετικά µε τον λογ/σµο «Οικόπεδα- κτίρια» σηµειώνουµε τα εξής: Με την υπαριθ.φ.80000/19612/959/ απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφασίστηκε η µετατροπή του κλάδου Πρόνοιας του Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. σε Ν.Π.Ι.. και η ίδρυση αλληλοβοηθητικού σωµατείου µε την επωνυµία Αλληλοβοηθητικό Ταµείο Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α.). Έτσι, στο ΑΤΑΠ περιήλθε το 20% του ακινήτου που άνηκε στο Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α. ή το 10% ολόκληρου του ακινήτου. -Μέχρι ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας δεν µας έχει αποστείλει ο νοµικός σύµβουλος του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας βαρών και διεκδικήσεων του ακινήτου. - Ο λογ/σµος «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός» αφορά µηχάνηµα εγγραφής cd ήχου και µηχάνηµα εγγραφής πρακτικών.σ. 6

7 Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις ,63 Μείον προβλέψεις ,63 0,00 6. Χρεώστες ιάφοροι , ,45 1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές Χ. Υ. 31/12/2013 0,00 Ο λογαριασµός χρεώνεται µε τις απαιτήσεις των εισφορών από τους ασφαλισµένους ( Εισφορά των µελών 4% επί των κάθε φύσεως τακτικών και έκτακτων αποδοχών τους από την τράπεζα σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού) και πιστώνεται µε την είσπραξη των εισφορών. Χρεωστικό Υπόλοιπο 31/12/ Επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις ,53 Μείον προβλέψεις ,53 0,00 Το υπόλοιπο αφορά : α)απαίτηση ύψους ,00 κατά του Ελληνικού ηµοσίου για την αποκατάσταση της ζηµιάς που υπέστη το Ταµείο από την υποχρεωτική συµµετοχή του στη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων που είχε στην κατοχή του, κατά την 12/3/2012. Το Ταµείο, σε εφαρµογή της υπ αριθµό 54/ απόφασης του ιοικητικού του Συµβουλίου έχει ήδη ασκήσει αίτηση ακυρώσεως επί των σχετικών πράξεων στο Συµβούλιο της Επικρατείας και έχει αναθέσει στο δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Παπαδηµητρίου την άσκηση αγωγής κατά του Ελληνικού ηµοσίου. β) Αρχική απαίτηση ύψους ,53 κατά της Τράπεζας Ελλάδος για την αποκατάσταση της ζηµιάς που υπέστη το Ταµείο από τη συµµετοχή του Κοινού Κεφαλαίου, του Ν.2469/1997, της Τράπεζας Ελλάδος, στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους, που έγινε στις 12/3/2012. Το Ταµείο, σε εφαρµογή της υπ αριθµό 51/ απόφασης του ιοικητικού του Συµβουλίου έχει αναθέσει στο δικηγόρο κ. Παπαδηµητρίου την άσκηση αγωγής κατά της Τράπεζας Ελλάδος για την διεκδίκηση του ανωτέρω ποσού. Στην χρήση 2012 σχηµατίστηκε πρόβλεψη 100% για τις ανωτέρω απαιτήσεις. 7

8 6. Χρεώστες ιάφοροι Χ.Υ. 31/12/ ,45 -Το υπόλοιπο του λογαριασµού αφορά την προκαταβολή του Φόρου Εισοδήµατος για την χρήση ΙΙΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 2. Οµολογίες ΟΕ ΧΥ 31/12/2013 Αξία κτήσης ,96 Μείον: πρόβλεψη υποτίµησης ,29 Υπόλοιπο 31/12/ ,67 Ανάλυση λογ/σµου Χ.Υ 31/12/2012 ΟΕ & EFSF ονοµαστικη αξία ,00 πλέον: Αγορές 2013 ονοµ αξια Λ 24/2/ , ,96 Μείον Πωλήσεις 2013 ΧΥ 31/12/ ,96 ΟΕ Λ. 24/2/33-24/2/ ,00 ΟΕ Λ. 12/3/ ,00 ΟΕ και EFSF λήξης 12/3/ /2/ ,96 -Το υπόλοιπο του λογ/σµου 31/12/2012 περιλαµβάνει τα ΟΕ τα οποία απέκτησε το Ταµείο στις από την υποχρεωτική συµµετοχή του στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους. -Το Σ του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ στην ανταλλαγή των ΟΕ λήξης µε ΟΕ λήξης συνεδρίαση του 79/27/5/2013 αποφάσισε την -Από την ανωτέρω συναλλαγή (πώληση ΟΕ 24/2/ /2/2042) προέκυψε κέρδος ,91 το οποίο καταχωρήθηκε στον λογ/σµο «Κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων». Η αποτίµηση των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 2515/1997 και Ν. 2651/1998 και της παραγράφου υποπαράγραφος 5 περίπτωση α, του Κ.Λ.Σ. των Ασφαλιστικών Οργανισµών, στην µέση τρέχουσα τιµή του µήνα εκεµβρίου 2013, σύµφωνα µε το δελτίο της Η..Α.Τ. Η αποτίµηση των οµολόγων του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας E.F.S.F. έγινε µε βάση την µέση τιµή κλεισίµατος της όπως αυτή δηµοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Bloomberg. Από την αποτίµηση των τίτλων 31/12/2013 προέκυψε ωφέλεια ,24 η οποία καταχωρήθηκε στον λογ/σµο «Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων». 8

9 Λοιπά Χρεόγραφα ΧΥ 31/12/ ,53 Το παραπάνω υπόλοιπο της αφορά την αξία αποτίµησης των τίτλων Α.Ε.Π, ονοµαστικής αξίας ,00 οι οποίοι ελήφθησαν από το Ταµείο στα πλαίσια της υποχρεωτικής συµµετοχής τους στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους. Οι τίτλοι αυτοί ενσωµατώνουν πληρωµές επί της ονοµαστικής τους αξίας, από και µετά, αλληλένδετες και καθορισµένες µε βάση την πορεία του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) της Ελληνικής ηµοκρατίας, λήξης Η ονοµαστική αξία των τίτλων αυτών έχει καταχωρηθεί σε λογαριασµούς τάξεως. Στις οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζονται µε βάση την τρέχουσα αξία τους όπως αυτή προκύπτει από τη µέση τιµή κλεισίµατος της , όπως αυτή δηµοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Bloomberg Κατωτέρω αναλύονται τα Χρεόγραφα του ΑΤΑΠ. (Α) (Β) Λογαριασµός ISIN Ηµ/νία Ηµ/νία Τρέχον Αξία κτήσης Προβλεψη Τρέχουσα Τρέχουσα ιαφορά Έκδοσης Λήξης Επιτόκιο (Ονοµαστική αξία) πριν 31/12/2012 τιµή Μέση Η ΑΤ αξία Αποτίµησης την 12/2013 αποτίµηση 31/12/ /12/ ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (σε Αγγλικό ίκαιο, το 31,5% της ονοµατικής αξίας των ΟΕ που ανταλλάχτηκαν) GR /2/ /2/ , ,89 65, , , GR /2/ /2/ , ,59 63, , , GR /2/ /2/ , ,69 61, , , GR /2/ /2/ , ,35 59, , , GR /2/ /2/ , ,52 57, , , GR /2/ /2/ , ,46 56, , , GR /2/ /2/ , ,90 55, , , GR /2/ /2/ , ,83 54, , , GR /2/ /2/ , ,22 53, , , GR /2/ /2/ , ,08 52, , , GR /2/ /2/ ,96 0,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) , , , ,58 Λογαριασµός ISIN Ηµ/νία Ηµ/νία Τρέχον Αξία κτήσης Τρέχουσα Τρέχουσα ιαφορά Έκδοσης Λήξης Επιτόκιο (Ονοµαστική αξία) πρίν τιµή Bloom berg αξία Αποτίµησης την 31/12/2013 αποτίµηση ,00 31/12/ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚ ΟΣΗΣ EFSF (15%της ονοµαστικής αξίας των ΟΕ που ανταλλάχτηκαν) EU000A1G0AG2 12/3/ /3/ , ,55 100, , ,9 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2) ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) + (2) , , ,68 3.ΤΙΤΛΟΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΜΟ ΑΕΠ EU000A1G0AG2 24/2/ / , ,96 100, , ,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) + (2) ,25 ΙΙ. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Ο λογ/σµος αναλύεται ΧΥ 31/12/ ,99 Λ/συ oc Πεοινοαωή Λ/σµός όψεως, Τράπεζα Πειραιώς (επιτ. 0,10% - 0,30%) , Μερίδια Κοινού κεφαλαίου Ν. 2469/1997 στην Τράπεζα Ελλάδος , Λ/σµός, προθεσµιακών καταθέσεων, στην Τράπεζα Πειραιώς ,13 9

10 Λ/σµός, προθεσµιακών καταθέσεων, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ,27 Σύνολο λογαριασµού ,99 Στους λογαριασµούς των προθεσµιακών καταθέσεων περιλαµβάνονται αναλυτικά οι παρακάτω προθεσµιακές καταθέσεις: έναρξη λήξη Ποσό τραπεζα επιτόκιο 20/11/ /02/ ,00 Πειραιώς 2,9 29/11/ /1/ ,13 Πειραιώς 2, ,13 ΤΠ 16/11/ /2/ ,14 ΤΠ 3,4 19/3/ /3/ ,50 ΤΠ 5,25 12/3/ /3/ ,00 ΤΠ 5,15 1/2/2013 1/2/ ,00 ΤΠ 4,95 18/2/ /2/ ,63 ΤΠ 5, ,27 Σύνολο ,40 Τα υπόλοιπα των λογ/σµων καταθέσεων συµφωνήθηκαν µε τα αντίστοιχα Extrait των τραπεζών. Για επιβεβαίωση των υπολοίπων στείλαµε επιβεβαιωτικές επιστολές στις τράπεζες. Τα υπόλοιπα συµφωνούν µε τις απαντητικές επιστολές που λάβαµε.. Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα ΧΥ 31/12/ ,98 Ο παραπάνω λογ/σµος περιλαµβάνει τους δουλεµένους τόκους των Οµολόγων, ύψους ,99, την απόδοση των µεριδίων Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας Ελλάδος ύψους 4.208,22 και των προθεσµιακών καταθέσεων, ύψους ,77. Έγινε έλεγχος των υπολογισµών των δουλεµένων τόκων στις Τα έσοδα από τους δουλεµένους τόκους καταχωρήθηκαν στους λογαριασµούς εσόδων Τόκοι Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου και Λοιποί πιστωτικοί τόκοι. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. Ιδια Κεφάλαια Ι. Κεφάλαια Κεφάλαιο Π.Υ. 31/12/ ,58 ΙΙΙ. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας τίτλων 1.049,89 5. Αποθεµατικό για κάλυψη υποτίµησης τίτλων ,54 Π.Υ. 31/12/ ,43 10

11 - Τα υπόλοιπα των λογ/σµων δεν µεταβλήθηκαν στην παρούσα χρήση. ΙV. Αποτελέσµατα είς νέο Πλεόνασµα χρήσεως εις νέον ,88 Έλλειµµα προηγούµενων χρήσεων , ,50 -Το πλεόνασµα της χρήσης ανήλθε στο ποσό των ,07 και αφού αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήµατος ,19 προκύπτει το τελικό πλεόνασµα ,88. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόσθεσµες υποχρεώσεις 4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ,07 Το υπόλοιπο του λογ/σµου αφορά την υποχρέωση προς το Ελληνικό ηµόσιο για φόρο εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν /1994 τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φορολογούνται µόνο για τα εισοδήµατα από µισθώµατα ακινήτων καθώς και αυτοτελώς για τα εισοδήµατα από κινητές αξίες. 7. Πιστωτές διάφοροι Π.Υ. 31/12/ ,05 Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογ/σµου αφορά τις εισφορές υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελµατικών Οργανώσεων σύµφωνα µε το νόµο 1114/44 οι οποίες ανέρχονται σε 5%ο επί των εσόδων. Το ανωτέρω ποσό αφορά εισφορές από την ίδρυση του κλάδου Πρόνοιας του Τ.Α.Π.Ε.Τ.Β.Α. µέχρι και τη χρήση 2003 και µέχρι σήµερα δεν έχουν αποδοθεί από το Ταµείο.. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα Π.Υ. 31/12/ ,40 Το υπόλοιπο του λογ/σµου αφορά την αµοιβή του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνο Παπαδηµητρίου 3.690,00 καθώς και την αµοιβή του κ Παπαθανασίου 221,4. Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 5. Λοιποί λ/σµοί τάξεως ,29 Ο λογ/σµος αναλύεται: Ασφαλισµενοι Ληφθ. Προκ/λες Εφάπαξ Αρ ,98 Προκαταβολή πλασµατικων ετων ,22 Προκαταβληθέντα εφάπαξ εθελουσιων ,09 Ονοµαστική Αξια ΟΕ ,00 Οµόλογα ΕFSF ,00 Τιτλος Παραγωγου Συνδεδεµ. Με Ελληνικο ΑΕΠ ,00 Σύνολο ,29 Στους λογαριασµούς τάξεως 04 και 08» Λοιπόι λογαριασµοί πληροφοριών περιλαµβάνονται τα εξής: Ποσό ,98 αφορά το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που έχει προκαταβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του κανονισµού του Ταµείου, στα µέλη του Ταµείου που έχουν συµπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης. Το ποσό της προκαταβολής ισούται µε το 50% 11

12 του ποσού του εφάπαξ που προκύπτει µε βάση το χρόνο ασφάλισης και τις αποδοχές που το µέλος έχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του για προκαταβολή εφάπαξ. Ποσό ,09 αφορά τα εφάπαξ βοηθήµατα των ασφαλισµένων που είχαν αποχωρήσει από την υπηρεσία της τράπεζας Ε.Τ.Β.Α. µε εθελούσια έξοδο και την δεν είχαν κλείσει το 62 έτος της ηλικίας τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 33 του κανονισµού του Α.Τ.Α.Π.- Ε.Τ.Β.Α. και του άρθρου 21 του κανονισµού του Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α., το Ταµείο έχει την υποχρέωση µε την συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας των ασφαλισµένων αυτών, να αποδίδει στην Τράπεζα το εφάπαξ που είχε καταβλήθηκε από αυτήν στους ασφαλισµένους, κατά την εθελούσια έξοδο τους από την υπηρεσία. Ποσό ,22 αφορά το ποσό της προκαταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος που καταβλήθηκε σε προηγούµενες χρήσεις για τον πλασµατικό χρόνο ασφάλισης (άρθρο 28 1ε του καταστατικού) που αναγνώρισαν µέσω εξαγοράς, τα µέλη του Ταµείου που συµπλήρωσαν δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης µετά την 13/4/2009. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της αναλογιστικής µελέτης που έγινε στη χρήση 2010, αποφάσισε στην υπ αριθµ. 25/ συνεδρίαση του να θέσει σε αναστολή εφαρµογής την παραπάνω διάταξης. Ποσό αφορά την ονοµαστική αξία των οµολόγων που είχε στην κατοχή του το Ταµείο την Ποσό ,00 αφορά την ονοµαστική αξία των τίτλων Α.Ε.Π. που είχε στην κατοχή του το Ταµείο την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Περιγραφή ιαφορά Ποσοστ ό Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , ,16-34,90% Φόροι - Τέλη , ,67 252,13 0,45% ιάφορα έξοδα 5.862, , ,03-99,69% Τόκοι και συναφή έξοδα 0 0 0,00 Αποσβέσεις παγίων Στοιχείων , ,43 0,00 0,00% Παροχές , , ,24-91,22% Συνολο , , ,30 Τα έξοδα του ταµείου εγκρίνονται από το Σ του ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 31/12/ /12/ , ,60 Στον ανωτέρω λογαριασµό περιλαµβάνονται : Αµοιβή και έξοδα δικηγόρων για ,00. Αµοιβή στην για τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, ποσού 4.059,00 Αµοιβή ενός υπαλλήλου για την γραµµατειακή και λογιστική υποστήριξη καθώς και για 12

13 την σύνταξη του Ισολογισµού της χρήσης ,00 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 31/12/ /12/ , ,67 Στο λογαριασµό περιλαµβάνονται: Φόρος 15% που αναλογεί στους δουλεµένους τόκους των Οµολόγων κατά την , ποσού ,40. Φόρος 15% επί των τόκων των προθεσµιακών καταθέσεων ,27. Φόρος Ακίνητης περιουσίας ,13. ιάφορα έξοδα 31/12/ /12/ , ,76 Στον λογ/σµο περιλαµβάνονται έξοδα µετακίνησης µελών του ΑΤΑΠ για συµµετοχή στις Γ.Σ, έξοδα πρακτικογράφου, καθαρισµού αίθουσας ΓΣ καθώς και συνδροµή στην FORTHNET. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/ /12/ , ,33 Το ανωτέρω ποσό αφορά την απόσβεση του κτιρίου του ΑΤΑΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ 31/12/ /12/2012 ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ , ,97 ΠΡΟΚ ΕΦΑΠΑΞ ΆΡΘΡΟΥ , ,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , ,00 ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3.639,64 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 116,770, , 163 ΣΥΝΟΛΟ Οι παροχές καταβάλλονται στα µέλη του ΑΤΑΠ σύµφωνα µε το καταστατικό, και µετά από απόφαση του.σ Λόγω της συµµετοχής του ταµείου στην αναδιάρθρωση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ χρέους (PSI οµολόγων,) έχει ανασταλεί η εξόφληση των παροχών όπως αναφέρουµεe στην σελ. 4 της παρούσας και ζητήθηκε από τον Νοµικό σύµβουλο του ταµείου γνωµοδότηση για - εξόφληση Εφάπαξ µε αναλογία µετρητών και οµολόγων στην ονοµαστική αξία (η οποία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα). - Καταβολή εφάπαξ σε αποχωρήσαντες από τη τράπεζα µε εθελούσια έξοδο. 13

14 - Υπολογισµός εφάπαξ χωρίς την τελευταία αύξηση του µισθού από τον εργοδότη του προγράµµατος εθελούσιας εξόδου ( βλέπε και σελ 4 της παρούσας). ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ Α Περιγραφή ΙΑΦΟΡΑ ποσοστό Εισφορές Ασφαλισµένων , , ,07-16,87% Έσοδα παρεποµένων Ασχολιών , ,32 0,00 0,00% Έσοδα Κεφαλαίων , , ,41 77,64% Σύνολο , ,69 Εισφορές Ασφαλισµένων , ,76 - Τα έσοδα από εισφορές ασφαλισµένων ανέρχονται σε 4% µηνιαίως επί των κάθε φύσεως τακτικών και εκτάκτων αποδοχών των ασφαλισµένων από την τράπεζα Πειραιώς (πρώην ΕΤΒΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού του Ταµείου. - Ελέγξαµε τον ορθή λογιστικοποίηση των εισφορών σύµφωνα µε τις µηνιαίες µισθοδοτικές καταστάσεις η οποίες λαµβάνονται από τον Τοµέα ιαχείρισης Μισθοδοσίας και Οµαδικών Παροχών της τράπεζας Πειραιώς. Έσοδα παρεποµένων Ασχολιών , ,32 Το ανωτέρω ποσό αφορά έσοδα από εκµίσθωση του µέρους του κτιρίου της λεωφόρου Συγγρού 87 που ανήκει στο Α.Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α. Η διάρκεια της µίσθωσης σύµφωνα µε το από ιδιωτικό συµφωνητικό του Ταµείου µε την Τράπεζα Πειραιώς, για το ποσοστό του κτιρίου που ανήκει στο Α.Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α., έχει οριστεί από Το µηνιαίο µίσθωµα του Α.Τ.Α.Π. - Ε.Τ.Β.Α. παραµένει σταθερό έως και ανέρχεται σε ,86 πλέον χαρτοσήµου 3,6%. Από θα γίνεται αναπροσαρµογή κάθε έτος µε βάση το ποσοστό µεταβολής του είκτη Τιµών Καταναλωτή. Έσοδα Κεφαλαίων 31/12/ /12/2012 Ο λογαριασµός αναλύεται: , ,61 14

15 Έσοδα από τόκους οµολόγων ,70 Έσοδα προθεσµιακών καταθέσεων ,97 Τόκοι καταθέσεων όψεως ,54 Κέρδη από πώληση χρεογράφων ,91 Σύνολο ,02 -Τα έσοδα από τόκους οµολόγων αφορούν τα εισπραχθέντα τοκοµερίδια καθώς και του δεδουλευµένους τόκους. - Τα έσοδα από προθεσµιακές καταθέσεις περιλαµβάνουν τους εισπραχθέντες τόκους καθώς και τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι 31/12/2013 των ανοικτών προθεσµιακών καταθέσεων. -Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων περιλαµβάνουν τους τόκους των λογ/σµων όψεως καθώς και τους Προσόδους των µεριδίων στο Κοινό Κεφάλαιο του Ν.2469/97 που τηρείται στην Τ.Ε. Τά κέρδη από πώληση χρεογράφων αφορούν τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των ΟΕ λήξης 24/2/33-24/2/43 στις 31/5/2013. ονοµαστικής αξίας σύµφωνα µε την απόφαση του Σ 79/ Έκτακτα Αποτελέσµατα 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων ,24 -Τα έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγ. Χρήσεων περιλαµβάνουν τα έσοδα από τη αποτίµηση στη τρέχουσα αξία των ΟΕ 31/12/2013 όπως αναλυτικά έχουµε παραθέσει στην σελ. 11 της παρούσας. Λοιπά θέµατα Ο νοµικός σύµβουλος του Ταµείου µε επιστολή του µας γνώρισε ότι υφίστανται αγωγές κατά του ΑΤΑΠ (οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων), καθώς αγωγή του ΑΤΑΠ κατά του Ελληνικού ηµοσίου για αποκατάσταση της ζηµίας αποκατάστασης από την υποχρεωτική συµµετοχή στην διαδικασία ανταλλαγής των οµολόγων. Τελειώνοντας την έκθεση µας αυτή ευχαριστούµε τη ιοίκηση και το προσωπικό του ΑΤΑΠ για την πρόθυµη συµπαράσταση στο έργο µας, είµαστε δε στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή επεξήγηση σχετικά µε το περιεχόµενο της έκθεσης. Με τιµή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 Προς, Το ιοικητικό Συµβούλιο του Αλληλοβοηθητικού Ταµείου Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2011 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2010 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) ΑΘΗΝΑ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 4 ης διαχειριστικής χρήσης 2007 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 4 ης διαχειριστικής χρήσης 2007 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008 Προς το ιοικητικό Συμβούλιο του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ

ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ: ΡΟ ΟΥΛΑ ΡΟΥΣΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ για την οικονομική διαχείριση της χρήσης 2009 του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. (Α.Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) ΑΘΗΝΑ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/10 ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 Οι συνηµµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ε.Κ. 14/313/ / ΦΕΚ 456/Β/ )

(Ε.Κ. 14/313/ / ΦΕΚ 456/Β/ ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Κ. 14/313/13.02.2002 / ΦΕΚ 456/Β/12.04.2002) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01.01.2009 έως 30.06.2009) [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/11 ΑΤΕ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ (Α.ΤΑ.Π. ΕΤΒΑ)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ (Α.ΤΑ.Π. ΕΤΒΑ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ (Α.ΤΑ.Π. ΕΤΒΑ) (Καταρτισµένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας. Σεπτέµβριος 2012 Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιµότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέµβριος 2012 Απευθύνεται ΑΤΑΠ ΕΤΒΑ Υπεύθυνοι Π. Ζαµπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Παπαδάκη, Αναλογιστής FHAS Πύργος Αθηνών 24 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας. - Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,02% 1.780,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 0,02% 1.780,38

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,02% 1.780,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 0,02% 1.780,38 ΤΕΜΑΧΙΑ Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 20/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 217/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤA ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2012-31.12.2012) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση)

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2005 31/12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τον ισολογισµό της εταιρείας µας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (βάσει του αρθ. 37 του Ν. 2190/1920) Προς τους Μετόχους της εταιρίας «ΧΡ.ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.». Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2009-31.12.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, 16674 Αρ.Μ.Α.Ε. 44440/01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003558401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Απριλίου 2015 στα Γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Σημείωση 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 246.808,54

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Ευρώ / Ξ.Ν. Τεµάχια Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Π & Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΚ 1025/Β/20.11.1997 & Φ.Ε.Κ 1806/Β/12.12.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97% 66,22% 51,47% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97% 66,22% 51,47% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 30.06.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ" (ΦΕΚ 160/Β/07.02.07) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/Α/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 116/21.7.1992, ΦEK 504/Β/06.08.92 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2012 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας

Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Αναλογιστική Μελέτη για την εξέταση της βιωσιμότητας Α.ΤΑ.Π. Ε.Τ.Β.Α. Σεπτέμβριος 2016 Απευθύνεται στο ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α Υπεύθυνοι Π. Ζαμπέλης Αναλογιστής FHAS Μ. Οικονόμου, Αναλογιστής

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα