1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.); Τα ΔΛΠ προβλέπουν επιπλέον οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με αυτές που προβλέπει το ΕΓΛΣ. Πιο συγκεκριμένα τα διεθνή πρότυπα προβλέπουν τις εξής καταστάσεις Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Αντίθετα το ΕΓΛΣ προβλέπει τις εξής οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πίνακας διάθεσης Κερδών Προσάρτημα To ΕΓΛΣ προβλέπει συγκεκριμένα υποδείγματα κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων όπου οι θέσεις των μεγεθών είναι συγκεκριμένες και οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν στη κατάρτιση τους. Αντίθετα τα διεθνή πρότυπα προβλέπουν γενικούς κανόνες ως προς τη μορφή των οικονομικών καταστάσεων δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αποτυπώνουν τα μεγέθη τους σε αυτές με κριτήριο τη καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των επενδυτών. Επιπλέον τα μεγέθη στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται πολλές φορές συνοπτικά και η λεπτομερής ανάλυση τους γίνεται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Ως προς την ουσία των μεγεθών κάποια από αυτά αποτυπώνονται, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αποτυπώνονται στην τρέχουσα αξία που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το κόστος κτήσης (π.χ. χρεόγραφα), κάτι το οποίο δεν επιτρέπει το ΕΓΛΣ. 1

2 2. Σε τι διαφέρει η αποτίμηση των αποθεμάτων με βάση τα Δ.Λ.Π. από αυτή με βάση το ΕΓΛΣ; Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της καθαρής αξίας ρευστοποίησης (τιμή πώλησης μειωμένη κατά το κόστος ολοκλήρωσης και το κόστος πώλησης του προϊόντος). Αντίθετα το ΕΓΛΣ ορίζει ότι τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας αξίας. Ο προσδιορισμός του κόστους κτήσης στα ΔΛΠ γίνεται με τη μέθοδο FIFO ή τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, ενώ στα ελληνικά πρότυπα για το προσδιορισμό του κόστους κτήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε παραδεκτή μέθοδο προσδιορισμού του κόστους. Παραπέρα με τα ελληνικά πρότυπα η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης προϋποθέτει έγκριση της επιτροπής λογιστικών βιβλίων, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μπορεί να γίνει αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης αρκεί να οδηγεί σε ορθότερη παρουσίαση των γεγονότων και των συναλλαγών. Ενώ σύμφωνα με τα ΔΛΠ είναι δυνατόν κάποια αποθέματα να αποτιμηθούν με τη μέθοδο της «Λιανικής τιμής πώλησης» κάτι τέτοιο δεν είναι επιτρεπτό σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ εάν υπάρχουν ενδείξεις υποτίμησης των αποθεμάτων η αξία υποτίμησης επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων μειώνοντας τα αποτελέσματα χρήσης, ενώ εάν η υποτίμηση αντιστραφεί σε επόμενη χρήση το ποσό της αντιστροφής καταχωρείται στα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας, ενώ μεταγενέστερη αντιστροφή της υποτίμησης δεν καταχωρείται. Υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών, πρώτες και βοηθητικές ύλες, ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά δεν αποτιμώνται κάτω του κόστους κτήσης, αντίθετα σύμφωνα με το ΕΓΛΣ όλα τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας. (σελ. 68 Τόμος Α1 Εισαγωγή στα ΔΛΠ, ΕΑΠ) 2

3 3. Σε τι διαφέρει η χρηματοδοτική μίσθωση από τη λειτουργική μίσθωση τόσο από πλευράς μισθωτή όσο και από πλευράς εκμισθωτή; Τα διεθνή πρότυπα κατατάσσουν τις μισθώσεις σε δύο κατηγορίες χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάλογα με την ουσία της σύμβασης. Χρηματοδοτική χαρακτηρίζεται μία σύμβαση που μεταβιβάζονται όλες οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου στον μισθωτή, ενώ λειτουργικές είναι οι μισθώσεις που δεν είναι χρηματοδοτικές. Με αυτό το διαχωρισμό στη χρηματοδοτική μίσθωση ο μισθωτής γίνεται ιδιοκτήτης ενός περιουσιακού στοιχείου το οποίο το αποσβένει στα έτη της μίσθωσης και αναγνωρίζει μία υποχρέωση, ενώ ο εκμισθωτής έχει μία απαίτηση και καρπώνεται τα έσοδα από τα μισθώματα. Αντίθετα στις λειτουργικές μισθώσεις ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου είναι ο εκμισθωτής ο οποίος καρπώνεται και τα έσοδα από τα μισθώματα, ενώ ο μισθωτής καταχωρεί μόνο ένα έξοδο μισθωμάτων. Οι δύο τύποι μισθώσεων οδηγούν σε διαφορετικό λογιστικό χειρισμό. Πιο συγκεκριμένα στις χρηματοδοτικές μισθώσεις, ο μισθωτής: Καταχωρεί ένα περιουσιακό στοιχείο και μια υποχρέωση κατά την έναρξη της σύμβασης με την μικρότερη αξία μεταξύ της πραγματικής αξίας του παγίου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μελλοντικών μισθωμάτων Με κάθε καταβολή μισθώματος διαχωρίζει το ποσό σε εξόφληση υποχρέωσης και σε χρηματοοικονομικά έξοδα Στο τέλος κάθε χρήσης υπολογίζει αποσβέσεις για το περιουσιακό στοιχείο Ο εκμισθωτής: Κατά την έναρξη της σύμβασης καταχωρεί μία απαίτηση ίση με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Το έσοδο είναι είτε η πραγματική αξία του παγίου είτε η παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων (αν αυτή είναι μικρότερη Με κάθε καταβολή μισθώματος διαχωρίζει το μίσθωμα σε μείωση της απαίτησης και σε έσοδο από τόκους. Δεν υπολογίζει αποσβέσεις για τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. Στις λειτουργικές μισθώσεις, ο μισθωτής: Με κάθε πληρωμή μισθώματος καταχωρεί έξοδο από μισθώματα και δεν υπολογίζει αποσβέσεις για τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. Ο εκμισθωτής Με κάθε πληρωμή μισθώματος καταχωρεί ένα έσοδο από μισθώματα και στο τέλος της χρήσης καταλογίζει αποσβέσεις για τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. 3

4 (σελ Τόμος Α1 Εισαγωγή στα ΔΛΠ, ΕΑΠ) 4. Πως η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση του ύψους της απόσβεσης ενσώματων παγίων όταν ακολουθεί τα Δ.Λ.Π.; Ο χρόνος και ο ρυθμός απόσβεσης των ενσώματων παγίων έχει αρκετά στοιχεία υποκειμενικότητας τα οποία εξαρτώνται από τις εκτιμήσεις της οικονομικής μονάδας. Η απόσβεση των ενσώματων παγίων γίνεται με βάση την ωφέλιμη ζωή του παγίου και τον προσδοκώμενο ρυθμό ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που εκτιμούνται από τη διοίκηση της επιχείρησης. Η ωφέλιμη ζωή και ο ρυθμός ανάλωσης των ωφελειών πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη διοίκηση της επιχείρησης και εάν υπάρχει αλλαγή της εκτίμησης θα πρέπει να υπολογίζονται αποσβέσεις με βάση τις νέες εκτιμήσεις μεταβάλλοντας το ποσό της απόσβεσης της τρέχουσας και επόμενων χρήσεων. Επιπλέον εάν κριθεί ότι η αλλαγή της μεθόδου απόσβεσης οδηγεί σε ακριβέστερη εμφάνιση των οικονομικών καταστάσεων η οικονομική οντότητα μπορεί να αλλάξει τη μέθοδο απόσβεσης υπολογίζοντας τη σωρευτική επίδραση της αλλαγής. Κατά συνέπεια η διοίκηση της επιχείρησης με την αλλαγή των εκτιμήσεων μπορεί να μεταβάλλει το ποσό των αποσβέσεων που καταλογίζονται στα αποτελέσματα. (σελ. 73 Τόμος Α1 Εισαγωγή στα ΔΛΠ, ΕΑΠ, σελ. 305 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ που προβλέπονται από το ΕΓΛΣ, Ε. Σακέλλης, Εκδ. Σακέλλης 2005) 4

5 5. Τι στοιχεία περιλαμβάνει η Κατάσταση Ταμειακών Ροών σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η κατάσταση ταμειακών ροών είναι μία από τις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει μια οικονομική μονάδα που εφαρμόζει τα ΔΛΠ. Στη Κ.Τ.Ρ. περιλαμβάνονται οι ταμειακές εισροές και εκροές της περιόδου, καθώς και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη και στο τέλος της χρήσης. Οι ταμειακές εισροές και εκροές ταξινομούνται σε ροές από επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι ταμειακές ροές από επιχειρηματικές δραστηριότητες προέρχονται από τις κύριες δραστηριότητες δημιουργίας εσόδων, πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π. Οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν εισροές και εκροές από επενδύσεις που θα αποφέρουν μελλοντικά έσοδα, αγορές και πωλήσεις μετοχών και συμμετοχών, αγορές και πωλήσεις παγίων κ.λ.π. Τέλος οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν εισροές και εκροές με σκοπό τη χρηματοδότηση της επιχείρησης, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εισπράξεις από εκταμιεύσεις δανείων, αποπληρωμές δανείων, εκδόσεις ομολογιών κ.λ.π. (σελ Τόμος Α1 Εισαγωγή στα ΔΛΠ, ΕΑΠ) 5

6 ΘΕΜΑ 2 Άσκηση 1 ( Η επιχείρηση ΚΑΠ: 1. Αγοράζει την 2/1/20Χ5 μηχάνημα ΣΣΕ αντί με μετρητά. Με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και την παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω μηχάνημα προς όφελος της επιχείρησης για τα επόμενα 4 έτη. Ο συντελεστής απόσβεσης που προβλέπεται από το ΠΔ.299/2003 για το παραπάνω μηχάνημα είναι 15%. 2. Μισθώνει την 2/1/20Χ5 ένα μηχάνημα από την επιχείρηση ΧΨΖ για τα επόμενα 5 έτη. Το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε και το επιτόκιο της αγοράς για αντίστοιχες συμβάσεις είναι 10%. Η παρούσα αξία των μισθωμάτων είναι ,01. Η επιχείρηση θα αποκτήσει την κυριότητα του μηχανήματος στο τέλος της σύμβασης χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. 3. Αγοράζει την 1/10/20Χ5 ένα ακίνητο αντί με μετρητά. Σύμφωνα με το συμβόλαιο η αξία του οικοπέδου ανέρχεται σε , ενώ αυτή του κτηρίου σε Η επιχείρηση κατέβαλλε με την αγορά το ποσό των και το υπόλοιπο με έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής. Η επιχείρηση κατέβαλε επιπλέον συμβολαιογραφικά έξοδα ύψους ,00, αμοιβή δικηγόρου και φόρο μεταβίβασης Ο συντελεστής απόσβεσης που προβλέπεται από το ΠΔ.299/2003 για το κτήριο είναι 10%. Η επιχείρηση έχει εκτιμήσει ότι η ωφέλιμη ζωή του κτηρίου είναι 30 χρόνια. Ζητείται να παραθέσετε τις ημερολογιακές εγγραφές σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα Δ.Λ.Π.: α. Των παραπάνω λογιστικών γεγονότων β. Της απόσβεσης του μηχανήματος ΣΣΕ για τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του (να υποθέσετε ότι το ύψος της υπολογίζεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης). γ. Της καταβολής του μισθώματος για τα δύο πρώτα χρόνια (μόνο για τον μισθωτή) δ. Της απόσβεσης του κτηρίου για τις χρήσεις 20Χ5 και 20Χ6. Λαμβάνοντας υπόψη σας τον κατωτέρω πίνακα απόσβεσης της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ημερομηνία καταβολής μισθωμάτων Μίσθωμα 6 Μείωση υποχρέωσης (χρεολύσιο) Τόκοι (10%) Υπόλοιπο υποχρέωσης 1/1/20X ,01 31/12/20Χ , , , ,21 31/12/20Χ , , , ,93 31/12/20Χ , , , ,13 31/12/20Χ , , , ,64

7 31/12/20Χ , , ,64 0,00 Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ Λογαριασμός Ημερομηνία - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 2/1/20Χ Μηχανήματα Αγορά μηχανήματος 1/10/20Χ Ταμείο Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Αγορά ακινήτου 1/10/20Χ Επιταγές πληρωτές (μεταχρονολογημένες) Ταμείο Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Φόρος και αμοιβές δικηγόρου και συμβολαιογράφου 31.12/20Χ Ταμείο Ενοίκια μισθώσεως Leasing Πληρωμή μισθώματος 1 ου έτους 31.12/20Χ Ταμείο Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβέσεις 1 ου έτους μηχανημάτων= * 15% 31.12/20Χ Αποσβεσμένα μηχανήματα

8 66.01 Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβεσμένα κτίρια Αποσβέσεις 1 ου έτους κτιρίου = * 10% * 3/ /20Χ Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης Απόσβεση 1 ου έτους = * 20% * 3/ Εγγραφές 2 ου έτους 31.12/20Χ Ενοίκια μισθώσεως Leasing Ταμείο Πληρωμή μισθώματος 2 ου έτους 31.12/20Χ Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβεσμένα μηχανήματα Αποσβέσεις 2 ου έτους μηχανημάτων= * 15% 31.12/20Χ Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβεσμένα κτίρια Αποσβέσεις 2 ου έτους κτιρίου = * 10% 31.12/20Χ Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης Αποσβεσμένες ασώματες 8

9 Απόσβεση 1 ου έτους = * 20% ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης Σύμφωνα με τα ΔΛΠ Λογαριασμός Ημερομηνία - Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 2/1/20Χ Μηχανήματα Αγορά μηχανήματος 2/1/20Χ Ταμείο Μηχανήματα ,01 Μίσθωση μηχανήματος Γήπεδα Οικόπεδα 10/1/20Χ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Αγορά ακινήτου 1/10/20Χ Επιταγές πληρωτές (μεταχρονολογημένες) , Ταμείο Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Ταμείο Αναλογία εξόδων σε οικόπεδο = * 1/4 = Αναλογία εξόδων σε κτίριο = * 3/4 =

10 Φόρος και αμοιβές δικηγόρου και συμβολαιογράφου 31.12/20Χ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων , Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ,20 Πληρωμή μισθώματος 1 ου έτους 31.12/20Χ Ταμείο Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβεσμένα μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους μηχανημάτων= * 25% /20Χ Αποσβέσεις μηχανημάτων , Αποσβεσμένα μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους μηχανημάτων= ,01 * 20% Αποσβέσεις κτιρίων 31.12/20Χ Αποσβεσμένα κτίρια Αποσβέσεις 1 ου έτους κτιρίου = * 3,33% 4 * 3/ , , ,5 2 ο έτος 31.12/20Χ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών ,28 μισθώσεων Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , Ταμείο Πληρωμή μισθώματος 2 ου έτους 31.12/20Χ6 2 Το ποσοστό απόσβεσης προκύπτει από τα έτη ωφέλιμης ζωής 1 /4 = 0,25 3 Το ποσοστό απόσβεσης προκύπτει από τα έτη ωφέλιμης ζωής 1 /5 = 0,20 4 Το ποσοστό απόσβεσης προκύπτει από τα έτη ωφέλιμης ζωής 1 /30 = 0,

11 66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβεσμένα μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους μηχανημάτων= * 25% 31.12/20Χ Αποσβέσεις μηχανημάτων , Αποσβεσμένα μηχανήματα Αποσβέσεις 1 ου έτους μηχανημάτων= ,01 * 20% 31.12/20Χ Αποσβέσεις κτιρίων , Αποσβεσμένα κτίρια Αποσβέσεις 1 ου έτους κτιρίου = * 3,33% , ,00 11

12 Άσκηση 2 (25%) α. Η ΒΑΣ Α.Ε. 1/1/20Χ5 αγοράζει μεταφορικά μέσα συνολικής αξίας με μετρητά. Ο υπολογισμός της απόσβεσής τους σύμφωνα το ΕΓΛΣ γίνεται με βάση το ΠΔ 299/2003 και με ετήσιο συντελεστή 10%. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. γίνεται με βάση τις εκτιμήσεις της επιχείρησης σύμφωνα με τις οποίες η ωφέλιμη ζωή των μεταφορικών μέσων είναι 5 χρόνια. Τα κέρδη προ φόρων και προ αποσβέσεων είναι τόσο με βάση τα Δ.Λ.Π. όσο και με βάση το ΕΓΛΣ. Λαμβάνοντας υπόψη σας ότι η επιχείρηση ΒΑΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης για τον υπολογισμό των αποσβέσεων και ότι φορολογείται με συντελεστή 25%.: Ζητείται να υπολογίσετε την 31/12/20Χ5 και χωρίς ημερολογιακές εγγραφές, τα κέρδη προ φόρων και τα κέρδη μετά φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΓΣ και με όσα ορίζουν τα Δ.Λ.Π Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΓΛΣ Ετήσια απόσβεση = * 10% = Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων Μείον: Αποσβέσεις Κέρδη προ φόρων Μειον:Φόρος εισοδήματος ( * 25%) Κέρδη μετά φόρων Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ Ποσοστό απόσβεσης = 1/5 = 0,20 Ετήσια απόσβεση = * 20% = Επειδή η φορολογική βάση των αποσβέσεων διαφέρει από τη λογιστική δημιουργείται μια προσωρινή διαφορά επί της οποία θα πρέπει να υπολογιστεί ένας αναβαλλόμενος φόρος. Φορολογική βάση Λογιστική βάση Προσωρινή διαφορά Αναβαλλόμενος φόρος ( * 25%)

13 Επειδή η λογιστική απόσβεση είναι μεγαλύτερη από τη φορολογική προκαλείται μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και κατά συνέπεια ένα αναβαλλόμενο φορολογικό έσοδο. Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων Μείον Αποσβέσεις Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος ( * 25%) Πλέον: Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων β. Η ΒΑΣ Α.Ε. 31/12/20Χ5 υιοθετεί την επιτρεπόμενη από το ΔΛΠ 16 εναλλακτική μέθοδο αποτίμησης των κτιρίων της στην εύλογη αξία τους. Η λογιστική αξία των κτηρίων 1/12/20Χ5 (μετά την αναγνώριση των αποσβέσεων της χρήσης και πριν την αναπροσαρμογή) ήταν Ενώ η εύλογη αξία των κτηρίων προσδιορίστηκε από τον Ορκωτό Εκτιμητή στο ποσό των Ζητείται να παραθέσετε την ημερολογιακή εγγραφή αναπροσαρμογής της αξίας των κτηρίων (χωρίς να λάβετε υπόψη σας την αναβαλλόμενη φορολογία). Το αναπόσβεστο κόστος κτήσης των στοιχείων αυτών κατά την Χ5 θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί στην εκτιμώμενη εύλογη αξία τους και οι αποσβέσεις εφεξής θα υπολογίζονται επί της αξίας αυτής με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των στοιχείων. (σελ. 117 Τόμος Α1 Εισαγωγή στα ΔΛΠ, ΕΑΠ) 31.12/20Χ Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Ίδια κεφάλαια (Αποθεματικό επανεκτίμησης) Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτου στην εύλογη αξία

14 γ. Στο παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα δεδομένα της απογραφής των αποθεμάτων της ΒΑΣ Α.Ε. στο τέλος της χρήσης 20Χ5. Ζητείται να διενεργήσετε την αποτίμηση (χωρίς την παράθεση εγγραφών) του συγκεκριμένου αποθέματος με βάση: α. Το ΕΓΛΣ και β. Τα Δ.Λ.Π Είδος Κόστος Κτήσης Τρέχουσα Αξία Εμπόρευμα Α Εμπόρευμα Β Εμπόρευμα Γ Εμπόρευμα Δ Εμπόρευμα Ε Καθαρή αξία ρευστοποίησης Τιμή Αποτίμησης με βάση τα Ελληνικά Λ.Π. Τιμή Αποτίμησης με βάση τα Δ.Λ.Π. Είδος Κόστος Κτήσης Τρέχουσα Αξία Καθαρή αξία ρευστοποίησης Τιμή Αποτίμησης με βάση τα Ελληνικά Λ.Π. Εμπόρευμα Α Εμπόρευμα Β Εμπόρευμα Γ Εμπόρευμα Δ Εμπόρευμα Ε Τιμή Αποτίμησης με βάση τα Δ.Λ.Π. 14

15 Άσκηση 3 Η Γενική Βιομηχανική ΑΕ πραγματοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές : 1. Λαμβάνει στις 5/1/2012 από την τράπεζα ΑΑ μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους για την αγορά ακινήτου και καταθέτει το συγκεκριμένο ποσό σε λογαριασμό της όψεως στην τράπεζα ΑΑ. Μεταφέρει από το συγκεκριμένο λογαριασμό σε λογαριασμό όψεως της τράπεζας για έξοδα δανείου. 2. Αγοράζει στις 10/1/2012 κτιριακό συγκρότημα από την Τεχνική ΑΕ αντί με έκδοση ισόποσης επιταγής ημέρας. Το κόστος αγοράς του κτηρίου ανέρχεται σε και του οικοπέδου του σε Επίσης καταβάλλει με έκδοση επιταγής το φόρο μεταβίβασης ακινήτου ύψους Πληρώνει για αμοιβή στην συμβολαιογράφο Ε.Π. 3. Αγοράζει στις 5/2/2012 και εγκαθιστά στο νέο κτήριο, σύστημα συναγερμού κόστους πλέον ΦΠΑ 23%, από τον προμηθευτή Ι.Μ. με άτοκη πίστωση. 4. Αγοράζει στις 7/2/2012 και εγκαθιστά στο νέο κτήριο σύστημα κεντρικής διαχείρισης (SERVER) των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από την εταιρεία HSP αντί πλέον Φ.Π.Α.23% με άτοκη πίστωση. 5. Εξοφλεί στις 10/2/2012 τον προμηθευτή ΙΜ με έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής. 6. Διακανονίζει στις 15/2/2012 την οφειλή της προς την εταιρία HSP καταβάλλοντας αμέσως και εκδίδοντας για το υπόλοιπο μεταχρονολογημένη επιταγή. Ζητείται να παραθέσετε τις ημερολογιακές εγγραφές των πιο πάνω γεγονότων με βάση το ΕΓΛΣ και Δ.Λ.Π. 15

16 Εγγραφές σύμφωνα με το ΕΓΛΣ 16

17 Χρέωση Πίστωση 5-Ιαν Καταθέσεις όψεως Τράπεζες λογαριασμός μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Λήψη δανείου do Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Καταθέσεις όψεως Πληρωμή τόκων 10-Ιαν Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων Καταθέσεις όψεως Αγορά οικοπέδου do Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Καταθέσεις όψεως Καταβολή εξόδων αγοράς ακινήτου 5-Φεβ Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός ΦΠΑ Προμηθευτές εσωτερικού Αγορά συστήματος συναγερμου 7-Φεβ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα ΦΠΑ Προμηθευτές εσωτερικού Αγορά Server 10-Φεβ Προμηθευτές εσωτερικού Επιταγές πληρωτέες Εξόφληση ΙΜ 15-Φεβ Προμηθευτές εσωτερικού Επιταγές πληρωτέες Ταμείο Εξόφληση HSM 17

18 Εγγραφές σύμφωνα με τα ΔΛΠ Χρέωση Πίστωση 5-Ιαν Καταθέσεις όψεως Τράπεζες λογαριασμός μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Λήψη δανείου do Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Καταθέσεις όψεως Πληρωμή τόκων 10-Ιαν Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων Καταθέσεις όψεως Αγορά οικοπέδου do Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων Καταθέσεις όψεως Καταβολή εξόδων αγοράς ακινήτου 5-Φεβ Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός ΦΠΑ Προμηθευτές εσωτερικού Αγορά συστήματος συναγερμου 7-Φεβ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα ΦΠΑ Προμηθευτές εσωτερικού Αγορά Server 10-Φεβ Προμηθευτές εσωτερικού Επιταγές πληρωτέες Εξόφληση ΙΜ 15-Φεβ Προμηθευτές εσωτερικού Επιταγές πληρωτέες Ταμείο Εξόφληση HSM 5 Αναλογία εξόδων σε οικόπεδο = * 1/5 Αναλογία εξόδων σε κτίριο = * 4/5 18

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα