ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος

2 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις χρήσεις των ρευστών διαθεσίμων. Ειδικότερα παρέχει «απαντήσεις» σε ερωτήματα όπως: Ποια ή ποιες είναι οι πηγές προέλευσης των ρευστών διαθεσίμων; Με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα ρευστά διαθέσιμα; Ποια ήταν η μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα κατά την διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης;

3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Μπορεί η επιχείρηση να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα; Η υπό μελέτη επιχείρηση είναι συγκρίσιμη ως προς τις αποδόσεις της με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις; Η αύξηση της συγκρισιμότητας επιτυγχάνεται μέσω του περιορισμού των επιδράσεων που επέρχονται από τη χρησιμοποίηση διαφορετικών λογιστικών χειρισμών για τις ίδιες συναλλαγές και οικονομικά γεγονότα.

4 Διαθέσιμα Ταμειακά ισοδύναμα Ως ταμειακά διαθέσιμα ορίζονται τα μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης και οι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ταμειακά ισοδύναμα είναι οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών διαθεσίμων και που υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Τα ταμειακά ισοδύναμα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων ταμειακών αναγκών της οντότητας και όχι για επένδυση ή για άλλους σκοπούς. Μια επένδυση χαρακτηρίζεται ως ταμειακό ισοδύναμο, μόνο όταν έχει σύντομη λήξη (π.χ. λήξη σε τρεις μήνες ή λιγότερο από την ημερομηνία της απόκτησής της).

5 Παρατήρηση Οι ταμειακές ροές δεν περιλαμβάνουν κινήσεις μεταξύ στοιχείων που αποτελούν ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα. Αυτό γίνεται γιατί τα στοιχεία αυτά συνιστούν μέρος της ταμειακής διαχείρισης μιας επιχείρησης και όχι μέρος των επιχειρηματικών, επενδυτικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της. Η ταμειακή διαχείριση περιλαμβάνει την επένδυση του ταμειακού πλεονάσματος, σε ταμειακά ισοδύναμα.

6 Περιεχόμενα και Μορφή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Περιλαμβάνουν τις ταμειακές εισροές και εκροές από την λειτουργική δραστηριότητα πχ ροές από πώληση ή αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών, πληρωμή αμοιβών κλπ. Περιλαμβάνουν τις ταμειακές εισροές και εκροές από την επενδυτική δραστηριότητα πχ αγορά και πώληση εξοπλισμού, επενδυτικών τίτλων κλπ. Περιλαμβάνουν τις ταμειακές εισροές και εκροές από την χρηματοοικονομική δραστηριότητα πχ δανεισμός, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, πληρωμή τόκων δανείων, καταβολή μερισμάτων κλπ. Η κατάσταση ταμειακών ροών βοηθά τους χρήστες της προκειμένου να αντιληφθούν το επίπεδο ρευστότητας και κατ επέκταση το βαθμό φερεγγυότητας της επιχείρησης, την χρηματοοικονομική ευκαμψία και την ποιότητα των κερδών.

7 Σπουδαιότητα της Κατάστασης Ταμειακών Ροών Οι χρήστες της κατάστασης ταμειακών ροών μιας επιχείρησης (οντότητας) μπορούν να αξιολογούν την ικανότητα αυτής: Α) Να ρευστοποιεί τα κέρδη της Β)Να καταβάλλει μερίσματα και τόκους Γ)Να χρηματοδοτεί επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες προάγουν την επιχείρηση και αποτελούν την βάση για την δημιουργία μελλοντικών ταμειακών ροών.

8 Ρευστότητα Η έννοια της ρευστότητας συνδέεται με την ικανότητα μιας επιχείρησης να εξοφλεί την ώρα τους τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η δημιουργία των αναγκαίων χρηματοροών για την εξυπηρέτηση αυτής της κατηγορίας υποχρεώσεων συνδέεται με το βαθμό ρευστοποίησης των κερδών, δηλαδή την ποιότητα του εμπορικού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων.

9 Χρηματοοικονομική Ευκαμψία Ως έννοια αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης (οντότητας) να εξασφαλίζει τις αναγκαίες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών συμπεριλαμβανομένων και πιθανών επενδυτικών ευκαιριών.

10 Χρηματοοικονομική Ευκαμψία Εξασφάλιση ταμειακών εισροών: Ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων Δανεισμός από πιστωτικά ιδρύματα Εξασφάλιση χρηματικών διαθεσίμων από έκδοση και διάθεση νέων μετοχών Μείωση λειτουργικού κόστους Μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις

11 Ποιότητα Κερδών Μια επιχείρηση έχει την δυνατότητα με διάφορες μεθόδους να καθορίζει το χρόνο αναγνώρισης των εσόδων και των εξόδων προβάλλοντας έτσι μέσω των οικονομικών καταστάσεων ένα προκαθορισμένο ύψος κερδών. Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών επιτρέπει να εκτιμηθεί η ποιότητα των κερδών μέσα από την σύγκριση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες με το αποτέλεσμα χρήσης παρουσιάζοντας ουσιαστικά τους λόγους της όποιας διαφοροποίησης.

12 Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές Είναι η διαφορά μεταξύ ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και των απαραίτητων καθαρών ταμειακών εκροών για την χρηματοδότηση επενδύσεων και χρεών. Οι Αδέσμευτες Ταμειακές Ροές χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων σχετικά: α)μερισματική πολιτική της επιχείρησης β) Ανάληψη και Χρηματοδότηση νέων επενδύσεων γ)πληρωμή υποχρεώσεων δ)αποτίμηση μετοχών ε) Αποτίμηση επιχειρήσεων προς εξαγορά

13 Περιεχόμενα και Μορφή Λειτουργικές Δραστηριότητες Επενδυτικές Δραστηριότητες Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες Ρευστοποίηση απαιτήσεων από πώληση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών Είσπραξη τόκων γραμματίων. Ρευστοποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων Πώληση συμμετοχών ή χρεογράφων Είσπραξη μερισμάτων Είσπραξη ενοικίων Εκταμίευση δανείων από εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση και διάθεση νέων μετοχών ή αύξηση των εισφορών των μετόχων (μετρητά) Είσπραξη τόκων από καταθέσεις Έκδοση ομολογιακών δανείων Ταμειακές εισροές Ταμειακές εκροές ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμειακές εισροές Ταμειακές εκροές Λειτουργικές Δραστηριότητες Αγορά εμπορευμάτων Πληρωμές σε προμηθευτές Καταβολή εξόδων και υποχρεώσεων που συνδέονται με την λειτουργική δραστηριότητα Καταβολή τόκων γραμματίων. Επενδυτικές Δραστηριότητες Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων Αγορά συμμετοχών ή χρεογράφων Δαπάνες βελτίωσης - επέκτασης παγίων Χορήγηση δανείων σε άλλες εταιρίες Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες Πληρωμή δανείων και τόκων με βάση εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις Καταβολή μερισμάτων στους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών Εξόφληση ομολογιακών δανείων, καταβολή ετήσιου κουπονιού

14 Παράδειγμα 1

15 Προετοιμασία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών Πηγές πληροφόρησης (1) Δύο διαδοχικοί ισολογισμοί (2) Τρέχουσα Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (3) Δεδομένα των συναλλαγών της χρήσης.

16 Προετοιμασία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών Παράδειγμα 2 Την 01/01/2014 ξεκινά την λειτουργία της η εκπαιδευτική εταιρία «Μάθηση ΑΕ» με αρχικό κεφάλαιο αποτελούμενο από μετοχές (ονομαστική τιμή μετοχής 1 ). Κατά την διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση αγόρασε έπιπλα αξίας και εξοπλισμό αξίας Επίσης σύναψε μακροπρόθεσμο δάνειο , ενώ πραγματοποίησε έσοδα ύψους από τα οποία εισέπραξε έως το τέλος της χρήσης το 80%. Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης ανέρχονται σε ενώ στις 31/12/2014 οφείλονταν το 50% αυτών. Επίσης οφείλεται ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως (συντελεστής30%). Οι αποσβέσεις χρήσεως ανέρχονται σε

17 Προετοιμασία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών

18 ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

19 Άμεση Έμμεση Μέθοδος Η κατάρτιση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών γίνεται με δύο μεθόδους την άμεση και την έμμεση. Η διαφορά είναι στον τρόπο υπολογισμού των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες.

20 Έμμεση Μέθοδος Ο υπολογισμός των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες ξεκινά από τα κέρδη μετά φόρων και τα προσαρμόζει για τα ποσά των λογιστικών γεγονότων τα οποία δεν έχουν δημιουργήσει ταμειακές ροές, αλλά και τα ποσά τα οποία έχουν δημιουργήσει ταμειακές ροές αλλά δεν έχουν επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης.

21 Υπόδειγμα υπολογισμού ταμειακών Ροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Έμμεση Μέθοδος) Κέρδη μετά φόρων Χ Αποσβέσεις Χ Προβλέψεις Χ Ζημιά από εκποίηση παγίων Χ Κέρδος από εκποίηση παγίων (Χ) Ζημιά από συναλλαγματικές ισοτιμίες Χ Κέρδος από συναλλαγματικές ισοτιμίες (Χ) Χρηματοοικονομικά έξοδα Χ Χρηματοοικονομικά έσοδα (Χ) Ζημιές από ρευστοποίηση μετοχών και λοιπών τίτλων Χ Κέρδη από ρευστοποίηση μετοχών και λοιπών τίτλων (Χ) Μείωση αποθεμάτων Χ Αύξηση αποθεμάτων (Χ) Μείωση εμπορικών απαιτήσεων Χ Αύξηση εμπορικών απαιτήσεων (Χ) Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από λειτουργική δραστηριότητα (Χ) Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από λειτουργική δραστηριότητα Χ ΚΑΘΑΡΗ ΡΟΗ ΑΠΌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Χ/(Χ)

22 Μη Ταμειακές Συναλλαγές α)αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εισφορά ενός ακινήτου από τους μετόχους. β) Εξαγορά επιχείρησης με την έκδοση νέων μετοχών γ) Αγορά πρώτων υλών με πίστωση δ)απόκτηση Παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση

23 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Α) Φόροι: Παρουσιάζονται στην ΚΤΡ ως ξεχωριστό κονδύλι. Συνήθως εμφανίζονται στις λειτουργικές δραστηριότητες γεγονός που δεν αποκλείει την κατάταξή τους και σε άλλες κατηγορίες. Εξαρτάται από το είδος της συναλλαγής από το οποίο προκύπτει ο φόρος. Για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος που προέρχεται από κύριες δραστηριότητές (πχ εμπορικές στην περίπτωση μιας εμπορικής οντότητας) κατατάσσεται στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Ο φόρος που προκύπτει από μια αγορά παγίου κατατάσσεται στιας ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες.

24 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Υποθέτουμε ότι η επιχείρηση ΧΖΔ φορολογείται με συντελεστή 30% και κατέβαλλε φόρο εισοδήματος 340 για την χρήση Η επιχείρηση κατά την διάρκεια της χρήσης ρευστοποίησε ένα οικόπεδο με ζημιά 400 η οποία φορολογικά έχει αναγνωρισθεί (ο φόρος επί της ζημιάς αυτής δεν περιλαμβάνεται στα 300 ). ΛΥΣΗ Η έκπτωση φόρου λόγω της ζημιάς είναι : 400*0,3=120. Οπότε στις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες θα πρέπει κατά το ποσό αυτό (120 ) να αναγνωρισθεί μια θετική επίδραση φόρου, ενώ η συνολική εκροή για φόρο εισοδήματος στις λειτουργικές δραστηριότητες θα είναι 220 ( ).

25 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Β) Τόκοι και Μερίσματα: Περιλαμβάνονται στην ΚΤΡ και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των εσόδων από τόκους με τα έξοδα από τόκους. Η ταξινόμηση τους στις διάφορές κατηγορίες χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα (με βάση το πρότυπο 7 αφήνεται στην κρίση της οντότητας). Ωστόσο η ταξινόμηση που θα επιλέγεται θα πρέπει να ακολουθείται με συνέπεια, ώστε οι καταστάσεις να είναι συγκρίσιμες. Σημείωση: Για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οι τόκοι που καταβλήθηκαν, καθώς και οι τόκοι και τα μερίσματα που εισπράχθηκαν, κατατάσσονται στις λειτουργικές ταμειακές ροές.

26

27 ΑΣΚΗΣΗ 1: Δίνονται οι ισολογισμοί της Εμπορικής Επιχείρησης ΧΧΧ για τα έτη 2012 και 2013 και η ΚΑΧ για το Να συνταχθεί η ΚΤΡ με την άμεση και την έμμεση μέθοδο. ΕΤΗΣΙΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012, /12/ /12/ /12/ /12/2013 Πάγια Μετοχκό Κεφάλαιο Αποσβεσθείσα Αξία Παρακρατηθέντα Κέρδη Σύνολο Παγίων Ίδια Κεφάλαια Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Απαιτήσεις Διαθέσιμα Κυκλοφορούν Ενεργητικό ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Η αύξηση των Παγίων προηλθε από αγορά. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΩΤΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Έξοδα Χρήσεως Αποσβέσεις Καθαρό Κέρδος

28 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/2013 (ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) (Α)ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ταμειακές Εισροές Πωλήσεις +Απαιτήσεις Αρχής -Απαιτήσεις Τέλους Ταμεακές Εκροές Πληρωμή εξόδων χρήσεως Πληρωμή σε Προμηθευτές(Αγορές+Βραχ υποχ/σεις αρχής - Βραχ υποχ/σεις τέλους) Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτ. Δραστηριότητες (Εισροή) (Β)ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ταμειακες Εκροές (Αγορά Παγίων) Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδ. Δραστηριότητες (Εκροή) (Γ)ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ταμειακές Εισορές (Αύξηση Κεφαλαίου) Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρημ. Δραστηριότητες (Εισροή) Ταμειακά Διαθέσιμα 01/01/ Ταμειακά Διαθέσιμα 31/12/ Αύξηση Διαθεσίμων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31/12/2013 (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) (Α)ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη Χρήσης (πλέον) Αποσβέσεις Αύξηση Αποθεμάτων Μείωση Απαιτήσεων Μείωση Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες (εισροή) (Β)ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ταμειακες Εκροές (Αγορά Παγίων) Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδ. Δραστηριότητες (Εκροή) (Γ)ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ταμειακές Εισορές (Αύξηση Κεφαλαίου) Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρημ. Δραστηριότητες (Εισροή) Ταμειακά Διαθέσιμα 01/01/ Ταμειακά Διαθέσιμα 31/12/ Αύξηση Διαθεσίμων

29 ΑΣΚΗΣΗ 2 Ιδρύεται η ανώνυμη εμπορική εταιρία Χ με μετοχικό κεφάλαιο ύψους ( μετοχές). Οι μέτοχοι εισφέρουν ένα ακίνητο αξίας και μετρητά Η εταιρία ξεκινά την λειτουργία της την 01/01/2014. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 πραγματοποιεί τις ακόλουθες συναλλαγές: 1. Αγορά εμπορευμάτων αξίας το 50% με μετρητά και τα υπόλοιπα με υπογραφή γραμματίων στα οποία προστέθηκε τόκος 600. Στη συνέχεια για την μεταφορά των εμπορευμάτων στην αποθήκη της κατέβαλλε το ποσό των Πωλήθηκαν εμπορεύματα αξίας το 60% με μετρητά και το υπόλοιπο ποσό με πίστωση. Η επιχείρηση κατέβαλλε για την μεταφορά των εμπορευμάτων στις αποθήκες του πελάτη της το ποσο των Προμηθευτής της επιχείρησης χορήγησε έκπτωση 500 η οποία θεωρήθηκε προκαταβολή για μελλοντική αγορά. 4. Η επιχείρηση προκατέβαλλε σε Προμηθευτή της το ποσό των Η επιχείρηση υπέβαλλε αίτημα στην τράπεζα «ΧΔ» για την έγκριση μακροπρόθεσμου δανείου ύψους Η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα αξίας με συμψιφησμό των προκαταβολών σε προμηθευτές και με την αποδοχή εντόκων γραμματίων αξίας

30 7. Η επιχείρηση αγόρασε μετοχές άλλων εταιριών συνολικής αξίας Το 40% αυτών αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση. 8. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου η επιχείρηση προχώρησε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εισφορά από τους μετόχους ενός οικοπέδου αξίας Η τράπεζα «ΧΔ» ενέκρινε μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους Η επιχείρηση προχώρησε στην εκταμίευση του ποσού. 10. Την 01/7/2014 η επιχείρηση προχώρησε στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού αξίας με επιβάρυνση του λογαριασμού όψεως στην τράπεζα «ΧΔ». Ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρελήφθη από την επιχείρηση την 01/10/ Κατά την χρήση 2014 οι αμοιβές προσωπικού και οι εργοδοτικές εισφορές ανέρχονταν στα ποσά των και αντίστοιχα, εκ των οποίων εως το τέλος της χρήσης 2014 είχε καταβάλλει το 50%. 12. Τα έξοδα ενοικίων και ασφαλίστρων ανέρχονταν για την χρήση 2014 σε και1.000 αντίστοιχα και εως το τέλος της χρήσης οφείλονταν το 50%. Επίσης κατέβαλλε για γενικά έξοδα το ποσό των Η επιχείρηση πούλησε εμπορεύματα αξίας το 50% με μετρητά και το υπόλοιπο με αποδοχή εκ μέρους του πελάτη γραμματίων στα οποία προστέθηκαν τόκοι Στις 30/11/2014 η εταιρία προχώρησε σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών και τιμή διάθεσης 12 /μετοχή. 15. Το 40% των απαιτήσεων της εταιρίας από πελάτες χαρακτηρίστηκε επισφαλές. Η επιχείρηση προχώρησε σε σχηματισμό πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις η οποία ανέρχονταν στο 10% των επισφαλειών της.

31 H απογραφή στις 31/12/2014 έδειξε ότι τα μένοντα εμπορεύματα ανέρχονται σε , ενώ οφείλονταν στην επιχείρηση διάφορα λειτουργικά έσοδα ύψους Η επιχείρηση ακολουθεί για τον υπολογισμό των αποσβέσεων την σταθερή μέθοδο απόσβεσης με συντελεστή 10%, ενώ η αποσβεστέα αξία ταυτίζεται με την τιμή κτήσης. Τέλος να ληφθεί υπόψη ότι η προς τα πάνω αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου κατά Η επιχείρηση όφειλε τον φόρο εισοδήματος για την χρήση (Α)Να υπολογισθεί λογιστικά το αποτέλεσμα χρήσης και να γίνουν οι εγγραφές που αφορούν την διανομή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τις πρόσθετες πληροφορίες. (Β) να συνταχθούν οι ακόλουθες λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 και 7. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την χρήση 2014, με την άμεση και την έμμεση μέθοδο. Πρόσθετες Πληροφορίες: Από τα κέρδη μετά φόρων προβλέπεται κράτηση για τακτικό αποθεματικό 5% και διανομή μερίσματος 35%. Δίνεται επίσης φορολογικός συντελεστής 30%, ενώ έξοδα ύψους δεν εκπίπτουν του φόρου.

32 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 01/01/2014 Ακίνητο Μετοχικό Κεφάλαιο Διαθέσιμα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Καθαρή Θέση Κτήριο 60,000 Μετοχικό Κεφάλαιο 190,000 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 10,000 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 10,000 Οικόπεδο 45,000 Αποθεματικό αναπρ εύλογης αξίας παγίων 5,000 Συμμετοχές 8,000 Τακτικό Αποθεματικό 727 (μείον)αποσβεσθείσα Αξία 6,250 Αποτέλεσμα εις Νέον 8,972 Σύνολο Μη Κυκλοφορ.Περ Στοιχείων 116,750 Σύνολο Καθαρής Θέσης 214,699 Απόθεμα Εμπορευμάτων 40,000 Μακροπρόθεσμο Δάνειο 25,000 Σύνολο Αποθεμάτων 40,000 Προβλέψεις 640 Πελάτες 9,600 Σύνολο Μακρ. Υποχρεώσεων 25,640 Επισφαλείς Πελάτες 6,400 Γραμμάτια εισπρακτέα 10,500 Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 7,500 Λειτουργικά έσοδα εισπρακτέα 20,000 Ασφάλιστρα πληρωτέα 500 Χρεόγραφα 12,000 Ενοίκια πληρωτέα 1,000 Σύνολο Απαιτήσεων 58,500 Εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες 3,000 Ταμείο 15,600 Γραμμάτια πληρωτέα 41,600 Καταθέσεις Όψεως 75,000 Φόροι πληρωτέοι 7,080 Σύνολο Διαθεσίμων 90,600 Μερίσματα πληρωτέα 4,831 Σύνολο Βραχ. Υποχρεώσεων 65,511 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 189,100 Σύνολο Υποχρεώσεων 91,151 Σύνολο Ενεργητικού 305,850 Σύνολο Παθητικού 305,850

33 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/2014 Κύκλος Εργασιών 59,600 Κόστος Πωληθέντων 25,000 Μικτό Αποτέλεσμα 34,600 (πλέον )διαφ Λειτουργικά έσοδα 20,000 (μειον) Αμοιβές Προσωπικού 15,000 (μείον) Εργοδοτικές Εισφορές 6,000 (μειον) Ενοίκια 2,000 (μείον) Ασφάλιστρα 1,000 (μειον) Γενικά Έξοδα 1,000 Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 29,600 (μείον) Τόκοι χρεωστικοί 1,600 (πλέον Τόκοι πιστωτικοί 500 (μείον) Αποσβέσεις 6,250 (μειον) προβλέψεις 640 Αποτελέσματα Χρήσης προ φόρων 21,610 (μειον) Φόρος εισοδήματος 7,080 Αποτελέσματα Χρήσης μετά φόρων 14,530 πλέον κέρδη από επανεκτίμηση ακινήτου 5,000 Συνολικά Συγκεντρωτικά Έσοδα 19,530 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αποθεματικό Μετοχικό Κεφάλαιο υπερ το άρτιον Τακτικό Αποθεματικό Αποθεματικό Εύλογης Αξίας Διανεμομενα μερίσματα Κέρδη εις Νέον Σύνολο 1/1/ , ,000 Αύξηση ΜΚ 90,000 10, ,000 Συνολικά Κέρδη Χρήσης 727 5,000 4,831 8,972 19,530 Σύνολο 190,000 10, ,000 4,831 8, ,530

34 Λύση Άσκησης2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) (Α) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από Πελάτες 33,100 Πληρωμές σε Προμηθευτές -23,400 Πληρωμές Εξόδων -13,000 (Β) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορά Μετοχών -20,000 Αγορά Μηχανολογικού εξοπλισμού -10,000-3,300-30,000 (Γ) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 60,000 Μακροπρόθεσμο Δάνειο 25,000 Έσοδα από Τόκους ,500 Πληρωμή Τόκων -1,600 83,900 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 01/01/ ,000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/ ,600 ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 50,600

35 Λύση Άσκησης 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) (Α) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αποτελέσματα Χρήσης μετά φόρων 14,530 Αποσβέσεις 6,250 Προβλέψεις 640 Αύξηση Αποθεμάτων -40,000 Αύξηση Απαιτήσεων -46,500 Αύξηση Γραμμάτιων πληρωτέων 41,600 Φόροι πληρωτέοι 7,080 Τόκοι χρεωστικοί 1,600 Τόκοι πιστωτικοί -500 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (οφειλόμενα έξοδα) 12,000 (Β) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αγορά Μετοχών -20,000 Αγορά Μηχανολογικού εξοπλισμού -10,000-3,300-30,000 (Γ) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 60,000 Μακροπρόθεσμο Δάνειο 25,000 Έσοδα από Τόκους ,500 Πληρωμή Τόκων -1,600 83,900 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 01/01/ ,000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/ ,600 ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 50,600

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

σύνοψη αποτελεσμάτων

σύνοψη αποτελεσμάτων ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΤΡ θέματα προς συζήτηση: έννοια σημασία διαθεσίμων ΚΤΡ: μορφή, περιεχόμενο, δομή κατηγορίες ροών μέθοδοι κατάρτισης ΚΤΡ ανάλυση ροών έννοια αδέσμευτων ΤΡ Αρχή δεδουλευμένου ή Ταμειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431.

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,152,034.75 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 23.386.409,64 24.043.118,50

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων

Πηγές χρηματοδότησης. Κατανομή χρηματικών πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητα: ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντικείμενο της ΧΛ Πηγές από τις οποίες θα αντληθούν τα απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 31-07-2017 ΕΚΘΕΣΗ Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κύριοι μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές "01-00" ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00

ΧΡΗΣΗ 2000 ΧΡΗΣΗ Διαφορές 01-00 ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ 00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ : Δίδεται ο κάτωθι Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης & Διάθεσης Κερδών της εταιρείας "Κ" ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "Κ" ΑΕ (σε Χιλ. Ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΧΡΗΣΗ 01 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΩΡΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 299401000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Άσκηση 1 Σύνταξη Ισολογισµού Τα δεδοµένα του ισολογισµού της εµπορικής επιχείρησης «ΑΛΦΑ» στις 31.12.2003 ήταν τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών 4α , ,80 Κόστος πωλήσεων 4β ( ,37) ( ,44) Μικτό αποτέλεσμα ,

Κύκλος εργασιών 4α , ,80 Κόστος πωλήσεων 4β ( ,37) ( ,44) Μικτό αποτέλεσμα , Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 Σημ. 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 Κύκλος εργασιών 4α 26.954.988,01 40.553.444,80 Κόστος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 2 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Εισαγωγή Κατάταξη στοιχείων στο

Διαβάστε περισσότερα