«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ].. [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] Στην Αθήνα, την..., µεταξύ : Α) της δηµόσιας επιχείρησης µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» που συστήθηκε µε τον Ν. 2175/1993 και λειτουργεί υπό τη µορφή ανωνύµου εταιρίας και αριθµό µητρώου 99170/98/Β/93/01, που

2 εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μετσόβου αρ. 15, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ..., ιευθύνοντα Σύµβουλο, δυνάµει του από... Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου, ονοµαζόµενης στο εξής «Εκδότης» ή «Εταιρία» Β) της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία «..που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού.. και εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα περίπτωση από τους, που συµβάλλεται ως ιοργανωτής - Πληρεξούσιος Καταβολών - Οµολογιούχος ανειστής, Και Γ) της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρίας µε την επωνυµία.που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού.και εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα περίπτωση από τους κ.κ, που συµβάλλεται ως ιοργανωτής - Οµολογιούχος ανειστής. συµφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα : 1. Ορισµοί Το Πρόγραµµα εκδόσεως, µετά των συµβάσεων διοργάνωσης, καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως του οµολογιακού δανείου καθώς και ορισµού Πληρεξουσίου Καταβολών θα καλείται, εφεξής, συλλογικά και άνευ ειδικότερης διακρίσεως, η «Σύµβαση». Πέραν των όρων των οποίων η έννοια αποδίδεται εντός του κειµένου της παρούσης, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την αποδιδόµενη παραπλεύρως αυτών έννοια, εκτός αν οι ανάγκες ερµηνείας της Σύµβασης αυτής επιβάλλουν την υιοθέτηση άλλης έννοιας. «Ηµεροµηνία Εκδόσεως των Οµολογιών» νοείται η ηµεροµηνία της κάλυψης των Οµολογιών. Η ηµεροµηνία αυτή θα αναγράφεται στους Τίτλους. «Ηµεροµηνία Λήξης του ανείου» νοείται η µετά από έτη επέτειος από την Ηµεροµηνία Εκδόσεως των Οµολογιών. Ηµεροµηνία Πληρωµής σηµαίνει οποιαδήποτε ηµεροµηνία κατά την οποία Ο Εκδότης υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωµή προς τον Πληρεξούσιο Καταβολών για λογαριασµό των Οµολογιούχων σύµφωνα µε τους όρους του Οµολογιακού ανείου. 1

3 Ως «Λογαριασµός» νοείται οποιοσδήποτε λογαριασµός που θα τηρεί στα βιβλία του ο Πληρεξούσιος Καταβολών όπου θα εµφαίνονται τα ποσά που χορηγήθηκαν από τους Οµολογιούχους ανειστές για την κάλυψη του ανείου, οι δεδουλευµένοι τόκοι και οι λοιπές χρεώσεις σε βάρος του Εκδότη και όλες οι πληρωµές του Χρέους εκ µέρους του τελευταίου αναφορικά µε το άνειο. Ως «Περίοδος Εκτοκισµού» νοείται διαδοχικές δωδεκάµηνες χρονικές περίοδοι, η πρώτη εκ των οποίων αρχίζει την Ηµεροµηνία Εκδόσεως των Οµολογιών. Κάθε νέα Περίοδος Εκτοκισµού αρχίζει την εποµένη της λήξεως της προηγούµενης. Αν η Περίοδος Εκτοκισµού λήγει σε ηµέρα µη εργάσιµη, η λήξη παρατείνεται έως την επόµενη εργάσιµη ηµέρα του ιδίου ηµερολογιακού µηνός, διαφορετικά η Περίοδος Εκτοκισµού θα συντέµνεται και θα λήγει την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Σε κάθε περίπτωση η τελευταία Περίοδος Εκτοκισµού δεν θα µπορεί να υπερβεί την Ηµεροµηνία Λήξης του ανείου. Ως «Πλειοψηφία Οµολογιούχων» νοείται οι Οµολογιούχοι που κατέχουν τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής ονοµαστικής αξίας των ανεξόφλητων οµολογιών. Ως «Χρέος» νοείται το εκάστοτε ανεξόφλητο υπόλοιπο του ανείου πλέον των οφειλοµένων τόκων, προµηθειών, εξόδων, φόρων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό είναι πληρωτέο προς τους Οµολογιούχους κατά τους όρους της Σύµβασης και τους Όρους. 2. Χαρακτηριστικά Οµολογιακού ανείου Ο Εκδότης δηλώνει ότι θα εκδώσει, σύµφωνα µε την από..απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, και την από..απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, Κοινό Οµολογιακό άνειο [εφεξής το «άνειο»], το οποίο θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, µε τους παρακάτω όρους: α) Ονοµαστική αξία δανείου : β) Τιµή εκδόσεως : στο άρτιο [100/100] γ) ιάρκεια :.) έτη από την Ηµεροµηνία Εκδόσεως των Οµολογιών δ) Εξόφληση : Η αποπληρωµή του κεφαλαίου του ανείου θα γίνει εφάπαξ την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά την πάροδο ετών από την Ηµεροµηνία Εκδόσεως των Οµολογιών (bullet payment). ε) Αριθµός Οµολογιών :., οι οποίες θα ενσωµατώνονται σε πολλαπλούς τίτλους οµολογιών στ) Τύπος Οµολογίας : Ανώνυµη στον κοµιστή ζ) Ονοµαστική αξία Οµολογίας: ΕΥΡΩ. (.) 2

4 η) Εξασφαλίσεις: Ανεπιφύλακτη Εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου 3. Ύψος - Σκοπός ανείου Το άνειο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ.(.) και πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την χρηµατοδότηση επενδύσεων και κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών και αποπληρωµή δανειακών υποχρεώσεων του οµίλου ΟΑΣΑ. 4. ιοργάνωση ιαχείριση Πληρωµών Αναδοχή Ο Εκδότης ορίζει µε το παρόν ως ιοργανωτές του ανείου την. Ο Εκδότης αναθέτει το έργο της διαχείρισης του ανείου και τα λοιπά έργα, υπηρεσίες και αρµοδιότητες που προβλέπονται στη Σύµβαση στον Πληρεξούσιο Καταβολών και ο Πληρεξούσιος Καταβολών αναλαµβάνει να εκτελέσει τα έργα τις υπηρεσίες και τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. Πληρεξούσιος Καταβολών ορίζεται η.. Η εξόφληση των τόκων και του κεφαλαίου των οµολογιών και οι γνωστοποιήσεις του Εκδότη και των οµολογιούχων σχετικά µε το άνειο θα γίνονται µόνο µέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών. «Οµολογιούχος ανειστής ή Οµολογιούχος» αποκαλείται ο εκάστοτε νόµιµος κοµιστής τίτλου οµολογίας. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών ρητώς δηλώνει ότι ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει έναντι των Οµολογιούχων για την καλή πληρωµή των οµολογιών ή των τόκων από τον Εκδότη και γενικώς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εκδότη από την παρούσα. Η ως άνω ιδιότητα του ιοργανωτή Πληρεξουσίου Καταβολών δεν εµπεριέχει ούτε υπονοεί οιανδήποτε παροχή εγγυήσεως ή παρότρυνση προς τους Οµολογιούχους κοµιστές σχετικά µε την αγορά, καλή πληρωµή, νοµιµότητα και εγκυρότητα των οµολογιών. Η..από κοινού µε την παρούσα συµφωνία αναλαµβάνουν να διοργανώσουν και να καλύψουν ισοµερώς το ως άνω οµολογιακό δάνειο µε τους παρακάτω όρους: α) Ο Εκδότης αναθέτει στην.α.ε ως Οµολογιούχους την κάλυψη της οµολογιακής εκδόσεως ποσού ΕΥΡΩ.. Ρητώς συµφωνείται ότι ο Εκδότης δεν έχει το δικαίωµα να αναθέσει και σε άλλους µεσολαβητές την κάλυψη ή εξεύρεση αγοραστών για τις οµολογίες του χωρίς την έγγραφη συναίνεση των Οµολογιούχων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Εκδότης υποχρεούται σε αποκατάσταση προς τους τελευταίους κάθε θετικής ζηµίας. 3

5 β) Η κάλυψη του ανείου θα πραγµατοποιηθεί την..., (Ηµεροµηνία Εκδόσεως του ανείου) υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί η σχετική εντολή του Εκδότη προς τον Πληρεξούσιο Καταβολών τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν και ότι θα έχουν πληρωθεί σωρευτικά οι προϋποθέσεις του όρου 5 του παρόντος. γ) Η..αναλαµβάνει επίσης τη διαχείριση του ανείου µέσω του..(εφεξής το «Κατάστηµα»), όπου θα γίνεται τόσο η εξόφληση των τόκων και του κεφαλαίου των οµολογιών, όσο και οι γνωστοποιήσεις από τον Εκδότη και τους κοµιστές των οµολογιών σχετικά µε το άνειο. 5. Έκδοση Η Έκδοση θα γίνει εφάπαξ την Ηµεροµηνία Εκδόσεως του ανείου σε..οµολογίες, ονοµαστικής αξίας ΕΥΡΩ..εκάστης, στον κοµιστή, οι οποίες θα ενσωµατώνονται σε πολλαπλούς τίτλους οµολογιών και δεν θα φέρουν προσαρτηµένα τοκοµερίδια. Ο Εκδότης θα παραδώσει τις οµολογίες στον Πληρεξούσιο Καταβολών την ηµεροµηνία κάλυψης του Οµολογιακού ανείου. Οι τίτλοι των οµολογιών είναι φυσικοί (δηλαδή οι οµολογίες ενσωµατώνονται σε έγγραφα) και θα είναι υπογεγραµµένοι από τον/τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπρόσωπο/ εκπροσώπους του Εκδότη και θα φέρουν την θεώρηση του Πληρεξουσίου Καταβολών. Περισσότερες της µίας Οµολογίες είναι δυνατόν να ενσωµατώνονται σε έναν Τίτλο και οι Οµολογιούχοι διατηρούν το δικαίωµα, εφόσον κριθεί σκόπιµο από αυτούς και χωρίς τη συναίνεση του Εκδότη, να ζητήσουν από τον Εκδότη την αντικατάσταση των Οµολογιών µε περισσότερες οµολογίες στον κοµιστή µικρότερης ονοµαστικής αξίας, ώστε το σύνολο της ονοµαστικής αξίας των ανεξόφλητων οµολογιών να παραµένει το ίδιο, και µε τους ίδιους όρους - χαρακτηριστικά της οµολογιακής εκδόσεως. 6. Προϋποθέσεις Έκδοσης Οι Οµολογιούχοι δεν υποχρεούνται να προβούν στην κάλυψη του ανείου αν προηγουµένως δεν έχουν πληρωθεί σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις κατά τρόπο ικανοποιητικό για τους ίδιους : α. Να έχουν υποβληθεί προς τον Πληρεξούσιο Καταβολών. (i) Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του Εκδότη, από τα οποία να προκύπτει, ότι ο Εκδότης νόµιµα αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις από την παρούσα δια των νοµίµων εκπροσώπων του. (ii) Επικυρωµένα φωτοτυπικά αντίγραφα Πρακτικών της από.. Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων του Εκδότη και του από.. ιοικητικού Συµβουλίου, στα οποία αποφασίστηκε η έκδοση του ανείου, καθορίστηκαν 4

6 οι ειδικότεροι όροι του ανείου και ειδικά εξουσιοδοτήθηκαν τα πρόσωπα που υπογράφουν την παρούσα και τις Οµολογίες για λογαριασµό του, όπως επίσης και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του Εκδότη, (iii) επίσηµο αντίγραφο της υπ αριθµόν...αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δηµοσιεύθηκε η ως άνω απόφαση περί της ανεπιφύλακτης εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου, που να αναφέρεται ρητά στην παρούσα Σύµβαση, κατά τύπο και περιεχόµενο αποδεκτά από τον Πληρεξούσιο Καταβολών και η οποία θα καλύπτει κατά 100% το σύνολο του ανείου πλέον τόκων, προµηθειών, εξόδων και οποιουδήποτε άλλου ποσού πληρωτέου οπωσδήποτε προς τους Οµολογιούχους, κατά τους όρους της παρούσας Σύµβασης. β. Να µην υπάρχει κατά την Ηµεροµηνία Εκδόσεως των Οµολογιών γεγονός που θα δικαιολογούσε την καταγγελία του παρόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 17. γ. Να υπάρχει γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του Εκδότη, ως το επισυναπτόµενο στο Παράρτηµα Α υπόδειγµα, η οποία να απευθύνεται στον Πληρεξούσιο Καταβολών και να καλύπτει όλα τα ζητήµατα που αναφέρονται στο άρθρο Επιτόκια Περιθώρια [Spreads] Το επιτόκιο του δανείου ( «Επιτόκιο») συµφωνείται ότι θα είναι σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου, µε βάση το..ετές EURO MID SWAP RATE έναντι του εξαµηνιαίου EURIBOR και θα καθορισθεί την... και ώρα Ελλάδος 11:00 από τα.. Ως Περιθώριο του ανείου νοείται η ποσοστιαία ετήσια προσαύξηση του Επιτοκίου η οποία θα ανέρχεται σε.µονάδες βάσεως (.. µ.β.) καθ όλη τη διάρκεια του ανείου («Περιθώριο»). Το άθροισµα : α) του Επιτοκίου και β) του Περιθωρίου Επιτοκίου ορίζεται ως το «Τελικό Επιτόκιο», το οποίο και θα εφαρµόζεται για τον υπολογισµό των τόκων κάθε περιόδου εκτοκισµού µέχρι την λήξη του ανείου Κάθε τυχόν εισφορά ή κράτηση αποδοτέα στην Τράπεζα της Ελλάδος ή το Ελληνικό ηµόσιο ή άλλης επιβάρυνση, που τυχόν επιβληθούν στο µέλλον από οποιαδήποτε άλλη αρχή, θα επιβαρύνουν το «Τελικό Επιτόκιο». Ο τόκος θα υπολογίζεται στην ηµεροµηνία λήξης κάθε Περιόδου Εκτοκισµού των οµολογιών, µε βάση τον πραγµατικό αριθµό ηµερών της κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος πραγµατικών ηµερών (ACT/ACT) και θα καταβάλλεται δεδουλευµένος, ανά περίοδο δώδεκα (12) µηνών («Περίοδος Εκτοκισµού»). Η πρώτη Περίοδος 5

7 Εκτοκισµού κάθε οµολογίας αρχίζει από την Ηµεροµηνία Εκδοσής της και λήγει µετά από δώδεκα (12) µήνες. Κάθε νέα Περίοδος Εκτοκισµού αρχίζει την εποµένη της λήξης της προηγούµενης. 8. Καταβολή Τόκου Αποπληρωµή Κεφαλαίου Πληρεξούσιος Καταβολών Το κεφάλαιο του ανείου θα αποπληρωθεί από τον Εκδότη εφάπαξ την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά την πάροδο..ετών από την Ηµεροµηνία Εκδόσεως του ανείου µε την προσκόµιση των οµολογιών από τους Οµολογιούχους στο Κατάστηµα του Πληρεξουσίου Καταβολών κατά την οριζόµενη στις οµολογίες ηµεροµηνία εµφανίσεως προς πληρωµή. Οι τόκοι θα εξοφλούνται από τον Εκδότη κατά τη λήξη κάθε Περιόδου Εκτοκισµού µέχρι την Ηµεροµηνία Λήξεως του ανείου, µε την προσκόµιση των Οµολογιών από τον/ους Οµολογιούχο/ους στο Κατάστηµα του Πληρεξουσίου Καταβολών και την επισηµείωση της εξόφλησης των τόκων επί του σώµατος των Οµολογιών. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών εντός 10 ηµερών από την έναρξη εκάστης Περιόδου Εκτοκισµού, θα γνωστοποιεί στον Εκδότη το ύψος του οφειλόµενου τόκου στη λήξη της Περιόδου Εκτοκισµού αυτής. Σε περίπτωση αµφισβήτησης, εκ µέρους του Εκδότη, ο τελευταίος µπορεί να προβάλει τις σχετικές αντιρρήσεις του µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από της σχετικής γνωστοποιήσεως. Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση του Πληρεξούσιου Καταβολών να προβεί στην ανωτέρω γνωστοποίηση σε οποιοδήποτε λόγο και αν οφείλεται, δεν θα απαλλάσσει τον Εκδότη από την υποχρέωσή του να καταβάλει στους Οµολογιούχους κατά την ηµεροµηνία λήξης κάθε Περιόδου Εκτοκισµού, τους οφειλόµενους από αυτόν τόκους στα πλαίσια και σύµφωνα µε τους όρους του ανείου. Ο Εκδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση, το αργότερο την ηµεροµηνία εξόφλησης των σχετικών ποσών των τόκων και του κεφαλαίου: α) να έχει διαθέσιµα κεφάλαια σε λογαριασµό του καταθέσεων που τηρείται σε κατάστηµα του Πληρεξούσιου Καταβολών, β) να παρέχει - κατά περίπτωση - συγχρόνως στον τελευταίο εξουσιοδότηση για τη χρέωση του λογαριασµού αυτού µε τα σχετικά ποσά των τόκων και του κεφαλαίου. «Εργάσιµη ηµέρα» σηµαίνει οποιαδήποτε ηµέρα κατά την οποία οι Τράπεζες λειτουργούν στην Αθήνα και παράλληλα διενεργούνται συναλλαγές στο σύστηµα 6

8 Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET). Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία καταβολής των τόκων και του κεφαλαίου συµπίπτει µε µη Εργάσιµη ηµέρα, η εξόφληση θα πραγµατοποιείται την αµέσως επόµενη Εργάσιµη ηµέρα µε ανάλογο υπολογισµό των τόκων. Στην περίπτωση αυτή η επόµενη Περίοδος Εκτοκισµού δεν θα περιλαµβάνει τις ηµέρες των αργιών. Σε περίπτωση µη λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήµατος του Πληρεξούσιου Καταβολών κατά την τακτή ηµεροµηνία εξοφλήσεως των Οµολογιών και των τόκων ή και πέραν αυτής, ο Εκδότης υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά εξοφλήσεως σε άλλο κατάστηµα της..και συµφωνεί (ο Εκδότης) να παραλαµβάνει από την απλό αποδεικτικό εισπράξεως, στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος της καταβολής, και όχι το σώµα της Οµολογίας. Σε κάθε περίπτωση η µη εµπρόθεσµη εξόφληση των τόκων ή/και του κεφαλαίου ή οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού εκ του Οµολογιακού ανείου συνεπάγεται επιβάρυνση του Εκδότη µε τόκο υπερηµερίας που θα υπολογίζεται µε το αναφερόµενο στο άρθρο 9 επιτόκιο υπερηµερίας, µη συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης µη εµπρόθεσµης εξόφλησης που να οφείλεται α) σε τεχνικό ή διαχειριστικό σφάλµα του Πληρεξουσίου Καταβολών ή β) στο ότι υπήρχαν διαθέσιµα κατά το χρόνο της µη εµπρόθεσµης εξόφλησης σε λογαριασµό επ ονόµατι του Εκδότη στον Πληρεξούσιο Καταβολών, για τα οποία ο Εκδότης είχε δώσει την ανέκκλητη έγγραφη εντολή να δύναται ο Πληρεξούσιος Καταβολών µόνο αυτός να αναλαµβάνει οποιοδήποτε ποσό οφείλει ο Εκδότης στα πλαίσια της παρούσας. Κάθε καταβολή προς, ή είσπραξη από, τον Πληρεξούσιο Καταβολών υπό τη Σύµβαση θα καταλογίζεται, καθότι ο Εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος να ορίσει άλλως, µε την ακόλουθη σειρά: (i) Πρώτον, για την κάλυψη δικαστικών και λοιπών εξόδων, (ii) εύτερον, για την κάλυψη οφειλοµένων αµοιβών (iii) Τρίτον, για αποζηµιώσεις λόγω φόρων και εισφορών πάσης φύσεως (iv) Τέταρτον, για την κάλυψη οφειλοµένων τόκων επί τόκων, (v) Πέµπτον, για την κάλυψη οφειλοµένων τόκων υπερηµερίας, (vi) Έκτον, για την κάλυψη οφειλόµενων συµβατικών τόκων, (vii) Έβδοµον, για την αποπληρωµή της ονοµαστικής αξίας (κεφαλαίου) του Οµολογιακού ανείου. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών, µε την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από τον Εκδότη που προορίζεται για καταβολή έναντι των υποχρεώσεων του Εκδότη από το άνειο, θα φροντίζει για την κατάθεσή του στο Λογαριασµό και θα αντιµετωπίζει τα καταβληθέντα σε αυτόν κεφάλαια µε τον ίδιο τρόπο που κάθε Τράπεζα που 7

9 λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα αντιµετωπίζει κάθε κατάθεση σε αυτή µε εξαίρεση µόνο ότι: δεν θα έχει δικαίωµα συµψηφισµού ή κατασχέσεως ή οποιοδήποτε προνόµιο επί οποιωνδήποτε κεφαλαίων τα οποία τυχόν θα καταβάλει ο Εκδότης ή θα κατατίθενται στο Λογαριασµό µε σκοπό την εξόφληση υποχρεώσεών του από το άνειο. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών δεν θα υποχρεούται (ακόµη και αν υφίστανται σχετικές ενδείξεις), να πιθανολογήσει ότι κάποιο ποσό που οφείλεται από τον Εκδότη θα καταβληθεί µέσω αυτού εµπρόθεσµα, και συνεπώς δεν θα είναι υποχρεωµένος, να πιστώνει το Λογαριασµό ή να θέτει το σχετικό χρηµατικό ποσό στη διάθεση των Οµολογιούχων προς τους οποίους το ποσό αυτό προορίζεται, πριν την οριστική λήψη από αυτόν του σχετικού ποσού. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών υποχρεούται µέχρι την καταγγελία του ανείου ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη του, να εισπράττει το Χρέος από τον Εκδότη και να αποδίδει αυθηµερόν σε κάθε Οµολογιούχο την αναλογία του, πιστώνοντας τον λογαριασµό κάθε Οµολογιούχου, που ο ίδιος (ο Οµολογιούχος) θα έχει εγγράφως γνωστοποιήσει στον Πληρεξούσιο Καταβολών µε την ίδια τοκοφόρο ηµεροµηνία (valeur) κατά την οποία έγινε η αντίστοιχη πληρωµή του Χρέους προς τον Πληρεξούσιο Καταβολών. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών θα ενηµερώνει εγγράφως τους Οµολογιούχους για κάθε πίστωση του λογαριασµού τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα όρο. Εάν ο Λογαριασµός δεν έχει επαρκή κεφάλαια σε µία Ηµεροµηνία Πληρωµής για να εξοφληθούν οι απαιτήσεις των Οµολογιούχων, στην Ηµεροµηνία Πληρωµής αυτή, ο Πληρεξούσιος Καταβολών, θα κατανέµει, αναλογικά (pro - rata) µε το ποσό της ονοµαστικής αξίας των µη εισέτι αποπληρωθεισών Οµολογιών που καθένας Οµολογιούχος κατέχει κατά το χρόνο εκείνο, τα κατατεθειµένα στο Λογαριασµό κεφάλαια στους Οµολογιούχους έναντι των ληξιπροθέσµων απαιτήσεών τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Πληρεξούσιος Καταβολών θα προβαίνει σε σχετική µνεία πάνω σε κάθε µερικά εξοφλούµενο Τίτλο Οµολογίας. Εάν σε µία Ηµεροµηνία Πληρωµής, µετά την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών του Εκδότη προς τους Οµολογιούχους και τον Πληρεξούσιο Καταβολών, αποµένει τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο υπέρ του Εκδότη στο Λογαριασµό, ο Πληρεξούσιος Καταβολών υποχρεούται να το επιστρέφει στον Εκδότη. Σε περίπτωση που ο Εκδότης προβεί σε σχετικό αίτηµα προς τον Πληρεξούσιο Καταβολών, ο Πληρεξούσιος Καταβολών θα του παραδίδει βεβαίωση στην οποία θα 8

10 προκύπτουν οι καταβολές στις οποίες προέβη ο Πληρεξούσιος Καταβολών για λογαριασµό του έναντι κεφαλαίου και τόκων προς τους Οµολογιούχους. Μέχρι την καταγγελία του ανείου ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη του, σε περίπτωση ολοσχερούς εξοφλήσεως κάθε απαιτήσεως που ενσωµατώνεται σε έναν Τίτλο, ο Τίτλος θα παραδίδεται µέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών στον Εκδότη. Μέχρι την καταγγελία του ανείου ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη του, ο Πληρεξούσιος Καταβολών διορίζεται µε τους παρόντες όρους αποκλειστικός δεκτικός καταβολής του Χρέους και κάθε πληρωµή έναντι του Χρέους διενεργείται µόνον προς τον Πληρεξούσιο Καταβολών. Κάθε πληρωµή που έγινε προς οποιονδήποτε άλλο λογίζεται ως µη γενόµενη και δεν έχει αποσβεστικό αποτέλεσµα έναντι του Χρέους. Εποµένως, µέχρι την καταγγελία του ανείου ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη του, οι Οµολογιούχοι θα αποδίδουν στον Πληρεξούσιο Καταβολών προς διανοµή µεταξύ των Οµολογιούχων, κατά τους όρους της παρούσας, κάθε ποσό που µπορεί να έχουν λάβει απευθείας από τον Εκδότη έναντι του ανείου κατά οποιοδήποτε τρόπο είτε οικειοθελώς είτε συνεπεία ρευστοποίησης, συµψηφισµού ή οπωσδήποτε αλλιώς. Η απόδοση αυτή θα γίνεται µε την ίδια τοκοφόρο ηµεροµηνία (valeur) κατά την οποία εισπράχθηκαν τα σχετικά ποσά από τον αντίστοιχο Οµολογιούχο. Στην περίπτωση αυτή ο τίτλος για τον οποίο έγινε η πληρωµή απευθείας από τον Εκδότη στον Οµολογιούχο, πρέπει να παραδίδεται στον Πληρεξούσιο Καταβολών προκειµένου να γίνει η σχετική σηµείωση εξόφλησης κατά τους παρόντες όρους. Μετά την καταγγελία του Οµολογιακού ανείου, κάθε Οµολογιούχος ανειστής δύναται να ασκεί µόνος και δίχως τη σύµπραξη του Πληρεξουσίου Καταβολών ή των άλλων Οµολογιούχων ανειστών, όλες τις ληξιπρόθεσµες αξιώσεις του κατά του Εκδότη και κάθε δικαίωµα που έχει ως δικαιούχος των Οµολογιών των οποίων είναι κοµιστής. Όλες οι πληρωµές του Εκδότη προς τους Οµολογιούχους, µε βάση την παρούσα, θα γίνονται χωρίς δικαίωµα για έκπτωση λόγω συµψηφισµού ή επίσχεσης εξαιτίας τυχόν ανταπαίτησης του Εκδότη απέναντι στους Οµολογιούχους και ο Εκδότης παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωµά του συµψηφισµού ή επίσχεσης απέναντι στους Οµολογιούχους. Ο Πληρεξούσιος Καταβολών υποχρεούται να γνωστοποιεί τις Οµολογίες που αποµένουν προς εξόφληση σε κάθε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης Οµολογιών σύµφωνα µε τον όρο της παρούσας καθώς και το περιεχόµενο οποιασδήποτε προειδοποιήσεως ή εγγράφου που έλαβε από τον Εκδότη σχετικά µε το άνειο. 9

11 Ο Πληρεξούσιος Καταβολών µπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε, µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση δέκα (10) Εργασίµων Ηµερών, προς τον Εκδότη τους Οµολογιούχους υποδεικνύοντας ταυτόχρονα νέο Πληρεξούσιο Καταβολών, ο οποίος εγκρίνεται από τους Οµολογιούχους. 9. Υπερηµερία Σε περίπτωση που ο Εκδότης καθυστερήσει την εξόφληση οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού εκ των Οµολογιών, θα καθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς όχληση µε µόνη την πάροδο της ηµέρας κατά την οποία ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό, υπερήµερος και θα επιβαρύνεται µε τόκους που θα υπολογίζονται µε το επιτόκιο υπερηµερίας, ήτοι το Τελικό Επιτόκιο του ανείου προσαυξηµένο κατά µία (1,00) εκατοστιαία µονάδα, σύµφωνα µε την Π..Τ.Ε. 2393/96. Σε περίπτωση τυχόν µεταγενέστερης µεταβολής του ύψους του κατά τα ως άνω διοικητικώς καθοριζόµενου επιτοκίου υπερηµερίας, συµφωνείται ρητώς ότι το επιτόκιο υπερηµερίας θα µεταβάλλεται µόνο όµως κατά το ποσοστό µεταβολής του µέγιστου καθοριζόµενου από την Τράπεζα της Ελλάδος και σε περίπτωση τυχόν καταργήσεως της Π..Τ.Ε. 2393/1996, αυτό που θα καθορίζει ο Πληρεξούσιος Καταβολών ενεργώντας κατόπιν αποφάσεως της Πλειοψηφίας των Οµολογιούχων το οποίο δεν θα µπορεί να είναι ανώτερο του τελευταίου διοικητικώς καθορισθέντος επιτοκίου υπερηµερίας. Οποιαδήποτε µεταβολή του αριθµού των εκατοστιαίων µονάδων, µε τον οποίο µεταβάλλεται το παραπάνω επιτόκιο, θα ανακοινώνεται εγγράφως στον Εκδότη από τον Πληρεξούσιο Καταβολών. Οι οφειλόµενοι σε καθυστέρηση τόκοι συµφωνείται ότι ανατοκίζονται µε το ίδιο ως άνω επιτόκιο υπερηµερίας από την πρώτη ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι την οριστική εξόφλησή τους. Οι τόκοι που προκύπτουν προστίθενται στο οφειλόµενο κεφάλαιο ανά εξάµηνο, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Ν. 2601/ Προπληρωµή Ο Εκδότης έχει το δικαίωµα να εξοφλήσει µέρος ή το σύνολο της ονοµαστικής αξίας του ανείου, πριν από τη λήξη του, και µόνο στις ηµεροµηνίες καταβολής των τόκων, µετά από έγγραφη προειδοποίηση των Οµολογιούχων δια του Πληρεξούσιου Καταβολών είκοσι (20) ηµερών, η οποία θα είναι ανέκκλητη και θα δεσµεύει τον Εκδότη να προπληρώσει το σχετικό ποσό κατά τον χρόνο που αναφέρεται στην προειδοποίηση και υπό την προϋπόθεση ότι το προπληρούµενο ποσό πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να εξοφλείται ακέραιος αριθµός Οµολογιών καθενός Οµολογιούχου. Τα ποσά που προπληρώνονται δεν είναι δυνατόν να επαναχορηγηθούν. 10

12 Στις περιπτώσεις προπληρωµής εξοφλείται το ονοµαστικό κεφάλαιο των οµολογιών και οι µέχρι την ηµέρα, κατά την οποία ο Εκδότης υποχρεούται να προπληρώσει, δεδουλευµένοι τόκοι µε το ισχύον Τελικό Επιτόκιο. Οµολογίες οι οποίες προπληρώνονται, ακυρώνονται, καταστρέφονται µε ευθύνη του Πληρεξουσίου Καταβολών και δεν είναι δυνατόν να επαναδιατεθούν. Σε περίπτωση προπληρωµής ως άνω, ο Εκδότης υποχρεούται να προπληρώσει τις εναποµείνασες χρηµατορροές, οι οποίες θα αποτιµώνται βάσει της τότε ισχύουσας καµπύλης επιτοκίων (IRS curve, σελίδα Reuters : ISDAFIX2 για ΕΥΡΩ ISDAFIX1 για USD) και ο Εκδότης θα καταβάλλει στους Οµολογιούχους δια του Πληρεξουσίου Καταβολών το κόστος επανεπένδυσης του δανείου (replacement cost), σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιο κόστος. 11. Προµήθειες Ο Εκδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει προµήθειες. 12. Έξοδα Επιβαρύνσεις α. Οποιαδήποτε τυχόν έξοδα, φόροι κάθε φύσεως, πλην του φόρου εισοδήµατος των Οµολογιούχων, που τυχόν ισχύσουν µελλοντικά, δικαιώµατα, εισφορές και δαπάνες λόγω του ανείου και των εισπράξεων εσόδων που απορρέουν από αυτό και µέχρι της ολοσχερούς εξόφλησης και οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν ή καθίστανται αναγκαίες συνεπεία καθυστερήσεως πληρωµής από τον Εκδότη, θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου αυτόν. Οι πληρωµές από τον Εκδότη προς τους οµολογιούχους γίνονται ελεύθερες συµψηφισµού των προαναφεροµένων φόρων, επισχέσεων κλπ. β. Ο Εκδότης θα βαρύνεται µε τυχόν δικαστικά και εξωδικαστικά έξοδα και δαπάνες των Οµολογιούχων αναφορικά µε την αναγκαστική εκτέλεση και την εξόφληση ή κατάργηση της παρούσης. γ. Στην περίπτωση µετατροπής των φυσικών τίτλων των οµολογιών σε άϋλη µορφή και καταχώρισης αυτών στο Σύστηµα Αϋλων Τίτλων, τα σχετικά έξοδα σύµφωνα και µε τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό Εκκαθάρισης Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήµατος Αϋλων Τίτλων θα βαρύνουν: i) τον Εκδότη, εφόσον ο ίδιος ζητήσει τα ανωτέρω. ii) τους Οµολογιούχους, εφόσον αυτοί ζητήσουν τα ανωτέρω. 13. Εξασφαλίσεις Σε ασφάλεια του ανείου παρέχεται η ανεπιφύλακτη εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου µε την υπ αριθµ.. µε ηµεροµηνία. Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, που καλύπτει 100% το σύνολο του ανείου 11

13 πλέον τόκων, προµηθειών, εξόδων και οποιουδήποτε άλλου ποσού πληρωτέου οπωσδήποτε προς τους Οµολογιούχους, κατά τους όρους της παρούσας Σύµβασης. 14. Θετικές Υποχρεώσεις Καθ όλο το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσης µέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του ανείου πλέον των οφειλοµένων τόκων, εξόδων, φόρων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό είναι πληρωτέο προς τους Οµολογιούχους κατά τους όρους της παρούσας («Χρέος»), ο Εκδότης αναλαµβάνει έναντι του Πληρεξούσιου Καταβολών και των Οµολογιούχων τις ακόλουθες υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να τηρεί, εκτός εάν προηγουµένως συναινέσουν διαφορετικά εγγράφως Οµολογιούχοι που κατέχουν τα 2/3 της ανεξόφλητης ονοµαστικής αξίας του Οµολογιακού ανείου («Πλειοψηφία των Οµολογιούχων») : (i) Να υποβάλει στον Πληρεξούσιο Καταβολών µέχρι το τέλος µηνός. κάθε έτους τον ελεγµένο από αναγνωρισµένη εταιρία ορκωτών ελεγκτών, η οποία καθ όλη τη διάρκεια του ανείου θα προβαίνει στον ετήσιο τακτικό οικονοµικό έλεγχο του Εκδότη, ισολογισµό της ετήσιας διαχειριστικής χρήσης που έληξε και συγχρόνως τους πίνακες αποτελεσµάτων χρήσεως (ή κερδών ή ζηµιών) και διανοµής κερδών του Εκδότη καθώς και το προσάρτηµα. Ο Εκδότης υποχρεούται να παρέχει στον Πληρεξούσιο Καταβολών τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή τις κατά την εύλογη κρίση του αναγκαίες σε αυτόν πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω και επί παντός άλλου θέµατος σχετικού µε την οικονοµική κατάσταση και την εξέλιξη της δραστηριότητάς του. Ευνόητο ότι σε περίπτωση υιοθέτησης και εφαρµογής από τον Εκδότη των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.) ή οποιασδήποτε άλλης ουσιαστικής µεταβολής του Ε.Γ.Λ.Σ., κατά τη διάρκεια του ανείου, τα στοιχεία που θα υποβάλλονται θα πρέπει να παρέχουν στον Πληρεξούσιο Καταβολών ανάλογη πληροφόρηση µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. (ii) Να εξοφλεί το κεφάλαιο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό που θα οφείλεται στους Οµολογιούχους σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. (iii) Να χρησιµοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει από τη σύναψη και τη διάθεση του ανείου αποκλειστικά για την χρηµατοδότηση επενδύσεων και κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών και αποπληρωµή δανειακών υποχρεώσεων του οµίλου ΟΑΣΑ. 12

14 (iv) Να γνωστοποιεί πάραυτα στον Πληρεξούσιο Καταβολών τα Γεγονότα καταγγελίας. (v) Να διενεργεί, κατά την ηµεροµηνία πληρωµής τόκων, την εκάστοτε απαιτούµενη από τον νόµο παρακράτηση φόρου, καταβάλλοντας, σύµφωνα µε την ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία, το 90% του ποσού των τόκων στον Πληρεξούσιο Καταβολών και προσκοµίζοντας στον τελευταίο την σχετική βεβαίωση παρακράτησης για κάθε Οµολογιούχο, εντός των πρώτων δέκα (10) Εργασίµων Ηµερών του επόµενου µήνα από τον µήνα καταβολής των τόκων. (vi) Να συµµορφώνεται µε τις ιδιαίτερες διατάξεις του Αρµόδιου Υπουργείου η /και των Νοµισµατικών Αρχών (vii) Να παρέχει πληροφορίες στον Πληρεξούσιο Καταβολών, σχετικά µε εκκρεµείς ή εύλογα αναµενόµενες δίκες, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε ικαστηρίου ή άλλης αρχής, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις εργασίες ή την οικονοµική κατάσταση του Εκδότη ή την εξουσία του να συνάψει και να εκτελέσει τη Σύµβαση. (viii) Να ενηµερώνει αµελλητί τον Πληρεξούσιο Καταβολών σχετικά µε οποιοδήποτε γεγονός εξαιτίας του οποίου θα γινόταν δυσχερής ή αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρεώσεως του Εκδότη από τη Σύµβαση. (ix) Να ενηµερώνει εγγράφως τον Πληρεξούσιο Καταβολών σε περίπτωση µεταβολής του εταιρικού σκοπού ή του χαρακτήρα των εργασιών ή της δραστηριότητάς του. 15. Αρνητικές Υποχρεώσεις Καθ όλο το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσης µέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση του Χρέους, ο Εκδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες, εκτός εάν προηγουµένως συναινέσει διαφορετικά εγγράφως η Πλειοψηφία των Οµολογιούχων, ήτοι οι Οµολογιούχοι που κατέχουν τα 2/3 της ανεξόφλητης ονοµαστικής αξίας των Οµολογιών : (i) δεν θα ζητήσει την εισαγωγή της Οµολογιακής Εκδόσεως στην αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ή στο τηρούµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος σύστηµα άϋλων τίτλων ή και σε οποιαδήποτε άλλη επίσηµη ή µη, ή ρυθµιζόµενη ή µη αγορά κεφαλαίου ή χρήµατος, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση των οµολογιούχων που κατέχουν τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής ονοµαστικής αξίας του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Οµολογιών, σε καµία δε περίπτωση ο Εκδότης δεν θα συντάξει ενηµερωτικό δελτίο ή άλλο 13

15 φυλλάδιο ή οποιαδήποτε αίτηση για εισαγωγή των Οµολογιών οποιαδήποτε τέτοια αγορά. σε 16. Υπεύθυνες ηλώσεις Ο Εκδότης δηλώνει υπεύθυνα και διαβεβαιώνει τον Πληρεξούσιο Καταβολών και κάθε Οµολογιούχο ότι: (i) Είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου-δηµόσια επιχείρηση κοινοφελούς χαρακτήρα, που λειτουργεί µε τη µορφή ανώνυµης εταιρία που έχει νόµιµα συσταθεί και λειτουργεί κανονικά σύµφωνα µε τον Νόµο 2175/1993 και έχει πλήρη εξουσία να εκδώσειι και εκπληρώσει το άνειο. (ii) Ο Εκδότης έχει προβεί σε όλες τις απαιτούµενες πράξεις και ενέργειες για την έκδοση του ανείου και των Οµολογιών και την ανάληψη των υποχρεώσεων που αναφέρονται σε αυτές και έχει ειδικά εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που υπογράφουν την Σύµβαση και τις Οµολογίες για λογαριασµό του. (iii) H έκδοση του ανείου και η εκπλήρωση των εξ αυτού υποχρεώσεων, έχουν τύχει όλων των αναγκαίων εταιρικών εγκρίσεων και δεν αντίκειται σε καµία διάταξη νόµου ή σε οποιοδήποτε συµβατικό περιορισµό που να δεσµεύει τον Εκδότη και τους νόµιµους κοµιστές των Οµολογιών. (iv) Οι Οµολογίες του ανείου δηµιουργούν νόµιµη, ισχυρή και δεσµευτική υποχρέωση του Εκδότη, εκτελεστέα κατ αυτού σύµφωνα µε της όρους τς. (v) εν συντρέχει Γεγονός Καταγγελίας ή γεγονός που θα µπορούσε να αποτελέσει λόγο καταγγελίας του ανείου. (vi) Οι δηλώσεις του Εκδότη θεωρείται ότι διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την πλήρη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από το άνειο και τη Σύµβαση. (vii) ο Εκδότης έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει το άνειο σύµφωνα µε την παρούσα. (ix) εν συντρέχουν γεγονότα τα οποία να συνιστούν παράβαση συµβατικών υποχρεώσεων του Εκδότη, (x) Το άνειο και οι Οµολογίες θα εκδοθούν προκειµένου το προϊόν του ανείου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε. 17. Καταγγελία Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα παρακάτω γεγονότα, τα οποία αποκαλούνται στην παρούσα «Γεγονότα Καταγγελίας» οποιοσδήποτε και αν είναι ο γενεσιουργός λόγος κάθε τέτοιου γεγονότος και ανεξάρτητα αν οφείλεται σε τυχερά γεγονότα ή σε ανωτέρα βία, οι οµολογιούχοι θα έχουν το δικαίωµα, µέσω του Πληρεξούσιου 14

16 Καταβολών, οποτεδήποτε ληφθεί απόφαση, κατόπιν συµφωνίας της Πλειοψηφίας των Οµολογιούχων, να καταγγείλουν εγγράφως το άνειο. Το σύνολο του ανείου θα δύναται να κηρυχθεί κατά το χρόνο εκείνο αµέσως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και θα φέρει τόκο, µέχρι την ηµέρα της πραγµατικής αποπληρωµής του, υπολογιζόµενο µε το επιτόκιο υπερηµερίας, που προβλέπεται στο άρθρο 8 παραπάνω. Ως Γεγονότα Καταγγελίας, εις βάρος του Εκδότη, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται από το Νόµο, αναφέρονται ενδεικτικά : Α. Καθυστέρηση του Εκδότη περί την εξόφληση οποιουδήποτε ποσού του Χρέους, καθώς και παράβαση οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του που απορρέει από την παρούσα ή τις οµολογίες και η παράβαση αυτή, πλην της εξόφλησης του Χρέους, παραµείνει αθεράπευτη επί ένα (1) µήνα µετά από έγγραφη γνωστοποίησή της από τον Πληρεξούσιο Καταβολών της τον Εκδότη και τον Εγγυητή (Ελληνικό ηµόσιο). Β. Εκτέλεση κατά περιουσιακών του στοιχείων ή λήψη δικαστικών µέτρων κατά του Εκδότη ή παύση των πληρωµών του ή υποβολή αιτήσεως πτωχεύσεώς του ή θέση του υπό παρόµοιο καθεστώς ή λήψη άλλων αναγκαστικών µέτρων κατ αυτού. Γ. Εάν οποιαδήποτε υπεύθυνη δήλωση ή διαβεβαίωση που έγινε σχετικά µε την Σύµβαση αποδειχθούν οποτεδήποτε ανακριβείς, αναληθείς ή παραπλανητικές σε οποιαδήποτε σηµεία.. Εάν ο Εκδότης διαθέσει το ποσό του ανείου για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται στην παρούσα. Ε. Εάν επέλθει λύση (ή ληφθεί απόφαση για λύση) ή εκκαθάριση του Εκδότη ή εάν επέλθει ουσιώδης µεταβολή του νοµικού καθεστώτος ή του καταστατικού του Εκδότη, εξαιρουµένης µόνο της περίπτωσης καθολικού διαδόχου του Ο.Α.Σ.Α. στον οποίο θα µεταβιβαστούν πλήρως όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Εκδότη, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που απορρέουν από την παρούσα, και υπό την προϋπόθεση διατήρησης της ισχύος της χορηγηθείσας από το Ελληνικό ηµόσιο εγγύησης υπέρ του καθολικού διαδόχου. Στ. Εάν τα δοθέντα από τον Εκδότη στοιχεία, καταστάσεις ή άλλα έγγραφα είναι αναληθή ή παραπλανητικά ή υπάρξει ψευδής εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση Ζ. Αµφισβήτηση της εγκυρότητας της εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου υπέρ του Εκδότη. 18. Εκχώρηση Μεταβίβαση Οµολογιών Οι Οµολογίες είναι ανώνυµες και ελεύθερα µεταβιβάσιµες και κανένας περιορισµός δεν υφίσταται στη διάθεσή τους πέρα από τους περιορισµούς που θέτει η νοµοθεσία της κεφαλαιαγοράς για διάθεση και κυκλοφορία κινητών αξιών. Μεταβίβαση µπορεί να γίνει µόνο µε τη συναίνεση του Εκδότη, την οποία αυτός δεν θα αρνηθεί αδικαιολογήτως και εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται επιπλέον επιβάρυνση για αυτόν. 15

17 Ο µεταβιβάζοντες Οµολογιούχοι υποχρεούνται να ενηµερώνουν πριν από τη µεταβίβαση οποιασδήποτε οµολογίας τον Εκδότη και τον Πληρεξούσιο Καταβολών, ενώ ο αποκτών την/τις οµολογία/ες υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως προς τον Πληρεξούσιο Καταβολών ότι υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των Οµολογιούχων που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση. Η µεταβίβαση των Οµολογιών πραγµατοποιείται µε παράδοση τους µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του Εκδότη και του Πληρεξούσιου Καταβολών. Μέχρι την επίδοση στον Πληρεξούσιο Καταβολών δικαστικής απόφασης µε την οποία ακυρώνεται ένας Τίτλος Οµολογίας ή διατάσσεται η ακύρωσή τους, ο Πληρεξούσιος Καταβολών θα αντιµετωπίζει τον µέχρι εκείνο το χρόνο φερόµενο Οµολογιούχο ως πραγµατικό δικαιούχο προκειµένου να προβεί σε µία καταβολή ή και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ο Εκδότης δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρεί ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να µεταβιβάζει ολικά ή µερικά προς οποιονδήποτε τρίτο δικαιώµατα και υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν. 19. Τροποποίηση Όρων Σύµβασης Για τη λήψη αποφάσεων περί τροποποιήσεως των όρων της παρούσας, απαιτείται Πλειοψηφία των Οµολογιούχων η οποία θα αποφασίζεται εγγράφως και θα δεσµεύει όλους τους συµβαλλόµενους. 20. Άσκηση ικαιωµάτων Σχετική Ακυρότητα α. Η παράλειψη ή καθυστέρηση των Οµολογιούχων να ασκήσουν νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους ή ανοχή ή συγκατάθεση κάποιου από αυτούς σχετικά µε πράξη ή παράλειψη του Εκδότη κατά παράβαση των όρων της Σύµβασης σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ερµηνευθούν ως παραίτησή τους από τα δικαιώµατά τους αυτά ή αποδυνάµωση των δικαιωµάτων τους ή να θεωρηθεί ως καταχρηστική η άσκησή τους. Παραίτηση από κάποιο δικαίωµα τους µπορεί να γίνει µόνο εγγράφως. β. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου του ανείου δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων του. γ. Σε περίπτωση ακυρότητας ή ακυρωσίας του ανείου ή της οµολογίας, η οµολογία θα ισχύει κατά µετατροπή, σαν έντοκο οµόλογο του Εκδότη ως εκδότριας Εταιρίας και οφειλετρίας τούτων. 21. Εφαρµοστέο ίκαιο ωσιδικία 16

18 Το παρόν Πρόγραµµα εκδόσεως κοινού οµολογιακού δανείου, µετά συµβάσεων διοργάνωσης, αναδοχής και πρωτογενούς διαθέσεώς του, ορισµού Πληρεξούσιο Καταβολών διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, ιδία δε (i) από το Νόµο 3156/2003 «Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» ως εκάστοτε ισχύει και τον Κ.Ν. 2190/1920, (ii) ν.δ. της 17.7/ Περί Ειδικών ιατάξεων επί Ανωνύµων Εταιριών, ως εκάστοτε ισχύει, καθ ο µέρος ένας ή περισσότεροι των Οµολογιούχων είναι πιστωτικά ιδρύµατα. Για όλες τις διαφορές που τυχόν προκύψουν από την παρούσα Σύµβαση, µεταξύ των οποίων και οποιαδήποτε τυχόν δίκη σχετική µε τη διαδικασία εκτελέσεως, καθώς τυχόν λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου, αποκλειστική αρµοδιότητα ορίζεται ότι έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών. Σε απόδειξη των παραπάνω συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν Πρόγραµµα εκδόσεως κοινού οµολογιακού δανείου, µετά συµβάσεων διοργάνωσης, αναδοχής και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισµού Πληρεξουσίου Καταβολών σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ανά ένα η.., ο Εκδότης και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, σύµφωνα µε την υπ αριθµ.... Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΚ ΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ.. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ.. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 17

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ Προς την.. υπό την ιδιότητά της ως Πληρεξουσίου Καταβολών του Οµολογιακού ανείου που θα εκδώσει οοργανισμοσ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.» Θέµα: Οµολογιακό δάνειο ύψους ΕΥΡΩ.που θα εκδοθεί από τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» Κύριοι, Σε συνέχεια σχετικής εντολής της πελάτιδός µου δηµόσιας επιχείρησης µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε» (εφεξής ο «Εκδότης») σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου.. του από.. Προγράµµατος εκδόσεως κοινού οµολογιακού δανείου, µετά συµβάσεων διοργάνωσης, αναδοχής και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισµού διαχειριστή πληρωµών, µεταξύ υµών και του Εκδότη, σας δηλώνω πως, από τα έγγραφα και στοιχεία που ο Εκδότης έθεσε υπ όψιν µου, προκύπτει πως : (i) Ο Εκδότης είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου-δηµόσια επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα, που λειτουργεί µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας που έχει νόµιµα συσταθεί και λειτουργεί κανονικά σύµφωνα µε τους ελληνικούς νόµους και έχει πλήρη εξουσία να συνάψει και εκπληρώσει το άνειο. (ii) Ο Εκδότης έχει προβεί σε όλες τις απαιτούµενες πράξεις και ενέργειες για την έκδοση του ανείου και της οµολογίας και την ανάληψη των υποχρεώσεων που αναφέρονται σε αυτές και έχει ειδικά εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που υπογράφουν τις οµολογίες για λογαριασµό του. (iii) H έκδοση του ανείου και η εκπλήρωση των εξ αυτού υποχρεώσεων, έχουν τύχει όλων των αναγκαίων εταιρικών εγκρίσεων και δεν αντίκειται σε καµία διάταξη νόµου ή σε οποιοδήποτε συµβατικό περιορισµό που να δεσµεύει τους νόµιµους κοµιστές της/των οµολογίας/ιών. (iv) Οι Οµολογίες του οµολογιακού δανείου αποτελούν νόµιµη, ισχυρή και δεσµευτική υποχρέωση του Εκδότη, εκτελεστέα κατ αυτού σύµφωνα µε τους όρους τους. 18

20 (v) εν συντρέχει Γεγονός Καταγγελίας ή γεγονός που θα µπορούσε να αποτελέσει λόγο καταγγελίας του παρόντος. (vi) Οι δηλώσεις του Εκδότη θεωρείται ότι διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την πλήρη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από το παρόν. (ix) εν συντρέχουν γεγονότα τα οποία να συνιστούν παράβαση συµβατικών υποχρεώσεων του Εκδότη, (x) Ο Εκδότης δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει υποβληθεί ή απειλείται η υποβολή αίτησης πτώχευσης ή θέσεως αυτού υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή αναδιάρθρωση των οφειλών ή υπαγωγή του στις διατάξεις των άρθρων 44 επ. του ν. 1892/1990 ή υπό συναφές καθεστώς ή διαδικασία αφερεγγυότητας, (xi) Το άνειο και οι Οµολογίες θα εκδοθούν προκειµένου το προϊόν του ανείου να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε. Οι ανωτέρω δηλώσεις στηρίζονται αποκλειστικά στα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που ο Εκδότης έθεσε υπόψη µου και εξέτασα ως ο νόµος ορίζει. Αθήνα,. 19

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήµερα στις 12.12.2011 στα γραφεία της έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) Προς.. 1. Οι πρώην εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου της Ολυμπιακής είναι κάτοχοι και δικαιούχοι ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Μαρούσι 31/05/2010 Βας. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα Α.Π. 036954 Μαρούσι, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Μαρούσι 31/05/2010 Βας. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα Α.Π. 036954 Μαρούσι, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Μαρούσι 31/05/2010 Βας. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα Α.Π. 036954 Μαρούσι, Τ.Κ. 15124 «ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα τη ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»),

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα