Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου."

Transcript

1 Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα µε την απόφαση της κυβέρνησης είναι οι εξής: Άρθρο 1 Θέµατα ανάληψης µετοχών από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 1. Το Ταµείο καλύπτει τις αδιάθετες κοινές µετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το πιστωτικό ίδρυµα κατ εφαρµογή του νόµου 3864/2010 και της παρούσας πράξης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α)το συνολικό ποσό της αύξησης, λαµβάνοντας υπόψη και τα υπέρ το άρτιο ποσά, ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυµα και δεν µπορεί: αα. να υπολείπεται του ποσού που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος και που απαιτείται, ώστε ο συντελεστής κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων (CoreTier 1 ratio) του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτός ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007, να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 6%. Ειδικά για το σκοπό της παρούσας διάταξης δεν συνυπολογίζονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, οι προνοµιούχες µετοχές του ν. 3723/2008, ούτε οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες του παρόντος νόµου, έκδοσης του πιστωτικού ιδρύµατος, και ββ. να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτές

2 ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 και του παρόντος άρθρου. (β)η τιµή διάθεσης των κοινών µετοχών που καλύπτει το Ταµείο, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυµα και: αα. Όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, είναι ίση µε ή κατώτερη από την µικρότερη εκ των ακόλουθων δύο τιµών: (i) ποσοστό 50% επί της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ηµερών διαπραγµάτευσης που προηγούνται της ηµεροµηνίας καθορισµού της τιµής διάθεσης των µετοχών, και (ii) την τιµή κλεισίµατος της µετοχής στην οργανωµένη αγορά κατά την ηµέρα διαπραγµάτευσης που προηγείται της ηµεροµηνίας καθορισµού της τιµής διάθεσης των µετοχών. ββ. Όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύµατα οι µετοχές των οποίων δεν είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή οι µετοχές των οποίων τελούν σε αναστολή διαπραγµάτευσης για περισσότερες από δέκα (10) ηµέρες διαπραγµάτευσης εντός του διαστήµατος που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής, είναι ίση µε ή κατώτερη από ποσοστό 50% επί της εύλογης αξίας της µετοχής του πιστωτικού ιδρύµατος. Η κατά τα ανωτέρω εύλογη αξία προσδιορίζεται από το µέσο όρο των, πριν την κεφαλαιακή ενίσχυση, αξιών της µετοχής, όπως αυτός προκύπτει από τις εκτιµήσεις δύο (2) ανεξάρτητων, από το πιστωτικό ίδρυµα, ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, που διενεργούνται µε κοινά αποδεκτές µεθόδους και κριτήρια, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων. Οι εν

3 λόγω ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία ορίζονται από το Ταµείο και το πιστωτικό ίδρυµα, αντίστοιχα. Σε περίπτωση απόκλισης των µέσων τιµών των δύο εκτιµήσεων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15%, η αξία προσδιορίζεται οριστικά από τρίτο ανεξάρτητο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, λαµβάνοντας υπόψη τις δύο αρχικές εκτιµήσεις. (γ) Η τιµή διάθεσης των κοινών µετοχών για τους συµµετέχοντες στην αύξηση επενδυτές, πλην του Ταµείου, δεν µπορεί να υπολείπεται της τιµής διάθεσης των κοινών µετοχών που καλύπτει το Ταµείο. (δ) Τηρούνται οι όροι της σύµβασης προεγγραφής της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ν. 3864/ Το άθροισµα του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπόψη και τα υπέρ το άρτιο ποσά, και του ποσού της συνολικής ονοµαστικής αξίας των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτό ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους σκοπούς του άρθρου 7 του ως άνω νόµου. Πριν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να προβεί σε µείωση του µετοχικού του κεφαλαίου ή/και του αριθµού των υφιστάµενων κοινών µετοχών του, στο µέτρο που απαιτείται προκειµένου να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 10 του άρθρου 2, λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς του άρθρου 14 του κ.ν 2190/1920.

4 3. Για την εφαρµογή της παρούσας πράξης, η µέση χρηµατιστηριακή τιµή της κοινής µετοχής πιστωτικού ιδρύµατος ισούται µε το κλάσµα όπου αριθµητής είναι το άθροισµα των γινοµένων σε ηµερήσια βάση της τιµής κλεισίµατος επί τον όγκο συναλλαγών της µετοχής για όλες τις ηµέρες της ορισµένης περιόδου και παρονοµαστής είναι το άθροισµα του ηµερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ηµέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στην σχετική οργανωµένη αγορά. Για τον υπολογισµό του προηγούµενου εδαφίου δεν λαµβάνονται υπόψη οι συναλλαγές πακέτων επί µετοχών. Σε περίπτωση που κατά το διάστηµα υπολογισµού διενεργηθούν εταιρικές πράξεις επί της µετοχής, η εν λόγω τιµή αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τις µεθόδους αναπροσαρµογής της οργανωµένης αγοράς. Εάν οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε περισσότερες της µίας οργανωµένες αγορές, ως οργανωµένη αγορά για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, νοείται η κύρια οργανωµένη αγορά διαπραγµάτευσης των µετοχών. Άρθρο 2 Υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες 1. Το Ταµείο προβαίνει σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3864/2010, στην κάλυψη υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών, τις οποίες εκδίδει πιστωτικό ίδρυµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της παρούσας πράξης. Οι οµολογίες δύνανται να εκδοθούν σε άυλη µορφή και να καταχωρηθούν, µετά από αίτηση του Ταµείου, στα ηλεκτρονικά αρχεία µη εισηγµένων τίτλων που τηρεί η εταιρία Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ. 2. Οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες εκδίδονται µετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων του πιστωτικού ιδρύµατος στην οποία γίνεται ρητή µνεία ότι λαµβάνεται κατ εφαρµογή της παρούσας

5 πράξης και του ν. 3864/2010. Η έκδοσή τους δύναται να προηγείται ή να έπεται της ολοκλήρωσης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του άρθρου 7 του ν. 3864/ Η συνολική ονοµαστική αξία των µετατρέψιµων οµολογιών ορίζεται από το πιστωτικό ίδρυµα και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την διαφορά µεταξύ του ποσού των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτό ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος άρθρου, και του ποσού που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου Οι οµολογίες προσµετρώνται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) του πιστωτικού ιδρύµατος. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης των οµολογιών χρησιµοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυµα για την ενίσχυση του συντελεστή κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων στα επίπεδα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. 5. Οι οµολογίες κατέχονται µόνο από το Ταµείο ή από το πιστωτικό ίδρυµα συνεπεία άσκησης του δικαιώµατος επαναγοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 18. Εκδίδονται στην ονοµαστική τους αξία και είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ηµεροµηνία λήξης, εκτός αν εξαγοραστούν ή µετατραπούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6. Οι οµολογίες ενσωµατώνουν άµεσες, µη εξασφαλισµένες µειωµένης κατάταξης απαιτήσεις του κατόχου τους έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος και κατατάσσονται ως εξής:

6 (α) ικανοποιούνται µετά τις απαιτήσεις των: (αα)καταθετών ή άλλων πιστωτών του πιστωτικού ιδρύµατος µε δικαίωµα προνοµιακής ικανοποίησης, και (ββ)πιστωτών του πιστωτικού ιδρύµατος µειωµένης κατάταξης στους οποίους περιλαµβάνονται και οι κάτοχοι τίτλων που κατατάσσονται στα πρόσθετα βασικά ίδια κεφάλαια (β) ικανοποιούνται στην ίδια τάξη: (αα) µεταξύ τους χωρίς οποιαδήποτε προτίµηση, (ββ) µε τους πιστωτές που συµφωνείται ότι κατατάσσονται στην ίδια τάξη µε τις απαιτήσεις εκ των οµολογιών και (γγ) µε τους κατόχους άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων που κατατάσσονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, πλην των υπό (γ)και (γ) ικανοποιούνται πριν τις απαιτήσεις των κοινών µετόχων του πιστωτικού ιδρύµατος και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατατάσσονται στην ίδια τάξη µε τις κοινές µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος. 7. Οι οµολογίες αποφέρουν συµβατικό τόκο λογιζόµενο µε ετήσιο επιτόκιο 7%, προσαυξανόµενο κατά 50 µονάδες βάσης ετησίως. Τα ποσά των τόκων καταβάλλονται σε ετήσια βάση σε µετρητά, εκτός αν υφίσταται περίπτωση αντικατάστασης της καταβολής τόκων µε καταβολή σε είδος, σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο. 8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11, η καταβολή τόκων σε µετρητά αντικαθίσταται αυτόµατα, κατά το αναγκαίο µέτρο, µε καταβολή σε είδος, µέσω της έκδοσης νέων κοινών µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος σε τιµή έκδοσης ίση µε την µέση χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής, κατά την διάρκεια των πενήντα (50)

7 ηµερών διαπραγµάτευσης που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν οι τόκοι, στις κάτωθι περιπτώσεις: (α) σε περίπτωση που η καταβολή από το πιστωτικό ίδρυµα οποιουδήποτε ποσού τόκων σε µετρητά θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη συµµόρφωσή του µε την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και ειδικότερα του ελάχιστου συντελεστή κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων, ή (β) σε περίπτωση ανεπαρκών ποσών προς διανοµή εφόσον µια τέτοια πληρωµή θα έθετε, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε κίνδυνο την συµµόρφωση του πιστωτικού ιδρύµατος µε την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και ειδικότερα του ελάχιστου συντελεστή κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων. Σε περίπτωση µη εισηγµένων µετοχών, η τιµή έκδοσης ισούται µε την µέση χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής, κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ηµερών διαπραγµάτευσης που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία σταµάτησε η διαπραγµάτευση των µετοχών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως διανεµητέα ποσά ορίζονται τα καθαρά κέρδη του πιστωτικού ιδρύµατος σε ενοποιηµένη βάση για το οικονοµικό έτος που προηγείται της ηµεροµηνίας καταβολής τόκων. 9. Πέντε (5) έτη µετά την ηµεροµηνία έκδοσης των οµολογιών, το ανεξόφλητο κεφάλαιο των οµολογιών µετατρέπεται υποχρεωτικά σε κοινές µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος στην τιµή µετατροπής που ορίζεται µε την παράγραφο Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11, η τιµή µετατροπής των οµολογιών σε κοινές µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος ισούται µε το 50% της τιµής διάθεσης των κοινών µετοχών που εκδίδονται στο

8 πλαίσιο αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3864/2010 και καλύπτονται από το Ταµείο. Εάν οι οµολογίες εκδοθούν πριν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, η τιµή µετατροπής ισούται µε το 50% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ηµερών διαπραγµάτευσης που προηγούνται της ηµεροµηνίας έκδοσης των οµολογιών και αναπροσαρµόζεται αυτόµατα στην τιµή του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον ολοκληρωθεί η αύξηση και επιτευχθεί η ελάχιστη προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 7α του ν. 3864/2010 συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Αν δεν πραγµατοποιηθεί αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3864/2010, η τιµή µετατροπής των οµολογιών ισούται µε το 25% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ηµερών διαπραγµάτευσης που προηγούνται της ηµεροµηνίας έκδοσης των οµολογιών, ή, σε περίπτωση που είτε οι κοινές µετοχές δεν είναι εισηγµένες είτε δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα (10 ηµερών διαπραγµάτευσης εντός του παραπάνω 50ήµερου διαστήµατος, µε το 25% της εύλογης αξίας της τιµής της µετοχής του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Η τιµή µετατροπής αναπροσαρµόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων. 11. Το πιστωτικό ίδρυµα δύναται σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει να µην καταβάλει τόκο επί των οµολογιών. Στην περίπτωση αυτή, οι τόκοι δεν είναι απαιτητοί και δεν συντρέχει γεγονός καταγγελίας του

9 οµολογιακού δανείου, αλλά το σύνολο των οµολογιών µετατρέπεται υποχρεωτικά (κατά συνολικό ποσό κεφαλαίου και τόκων) σε κοινές µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος, σε τιµή µετατροπής, η οποία ισούται µε το 65% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ηµερών διαπραγµάτευσης που προηγούνται της ηµεροµηνίας κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται καταβλητέοι. Σε περίπτωση που είτε οι κοινές µετοχές δεν είναι εισηγµένες, είτε δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών διαπραγµάτευσης εντός του παραπάνω 50ήµερου διαστήµατος, τότε η τιµή µετατροπής ισούται µε το 65% της εύλογης αξίας της τιµής της µετοχής του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας πράξης. Πριν την λήψη απόφασης περί µη καταβολής τόκου, το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να προβεί σε µείωση του µετοχικού του κεφαλαίου ή/και του αριθµού των υφισταµένων κοινών µετοχών του στο µέτρο που απαιτείται προκειµένου να καταστεί δυνατή η µετατροπή των οµολογιών στην τιµή µετατροπής που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο. 12. Εάν λάβει χώρα γεγονός βιωσιµότητας ή έκτακτο γεγονός σε σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα σύµφωνα µε τις παραγράφους 13 ή 14 αντίστοιχα, το σύνολο των οµολογιών µετατρέπεται υποχρεωτικά σε κοινές µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος στην τιµή µετατροπής της παραγράφου Γεγονός βιωσιµότητας συντρέχει αν ληφθεί απόφαση περί παροχής ενίσχυσης στο πιστωτικό ίδρυµα από τον δηµόσιο τοµέα ή περί παροχής άλλης αντίστοιχης ενίσχυσης, χωρίς την οποία το πιστωτικό ίδρυµα δεν

10 είναι βιώσιµο κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος. εν θεωρείται γεγονός βιωσιµότητας η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος και η έκδοση των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών κατά το άρθρο 7 του ν. 3864/ Έκτακτο γεγονός υφίσταται όταν ο προβλεπόµενος, σύµφωνα µε την EBA/REC/2011/1 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, συντελεστής των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος, καταστεί µικρότερος του 7%. 15. Σε περίπτωση που, βάσει νέας νοµοθετικής ή κανονιστικής διάταξης, οι οµολογίες παύουν να προσµετρώνται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, το πιστωτικό ίδρυµα, κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, δύναται: (α) Να εξοφλήσει το σύνολο των οµολογιών ή, καθ υπόδειξη της Τράπεζας της Ελλάδος, τµήµα αυτών, πλέον δεδουλευµένων τόκων. (β) Να συµφωνήσει µε το Ταµείο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την εφαρµογή της ως άνω νέας διάταξης, την τροποποίηση των χαρακτηριστικών των οµολογιών ώστε αυτές να υπάγονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων. Σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας ανάµεσα στο Ταµείο και το πιστωτικό ίδρυµα, οι οµολογίες που δεν έχουν εξοφληθεί ή επαναγοραστεί από το πιστωτικό ίδρυµα µετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές µετοχές στην τιµή µετατροπής της παραγράφου Το Ταµείο µετατρέπει αµέσως το σύνολο των οµολογιών σε κοινές µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος στην τιµή µετατροπής της παραγράφου 10, σε περίπτωση που, ενώ η κεφαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύµατος περιλαµβάνει την αύξηση του µετοχικού του

11 κεφαλαίου, δεν επιτευχθεί η ελάχιστη προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 α του ν. 3864/2010 συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, στην αύξηση αυτή. 17. Καθ όσο χρόνο υφίστανται οµολογίες: (α) το πιστωτικό ίδρυµα δεν διανέµει µερίσµατα στους κοινούς µετόχους, και (β) οποιοδήποτε ποσό που κανονικά προορίζεται προς διανοµή στους κοινούς µετόχους, διατίθεται αναλογικά για την καταβολή των τόκων των οµολογιών, των τόκων ή µερισµάτων προς τους πιστωτές ίδιας τάξης και την επαναγορά των οµολογιών και των τίτλων που κατέχουν οι πιστωτές ίδιας τάξης µε τις οµολογίες. Οι ανωτέρω υπό στοιχεία (α) και (β) υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος ισχύουν σε κάθε περίπτωση διανοµής προς τους κοινούς µετόχους, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των περιπτώσεων διανοµής µερισµάτων ή στοιχείων ενεργητικού, επαναγοράς µετοχών, και επιστροφής µετοχικού κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 και της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 3756/ Το πιστωτικό ίδρυµα δύναται οποτεδήποτε, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να επαναγοράζει τις οµολογίες, εν όλω ή εν µέρει, στην τιµή έκδοσής τους πλέον δεδουλευµένων και µη καταβληθέντων τόκων, κατόπιν προηγούµενης έγγραφης έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δίδεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) οι υπό επαναγορά οµολογίες έχουν αντικατασταθεί ή πρόκειται να αντικατασταθούν από εποπτικά κεφάλαια ίσης ή καλύτερης ποιότητας, και (β) το πιστωτικό ίδρυµα έχει παράσχει στην Τράπεζα της Ελλάδος ικανοποιητικές, κατά την κρίση της, αποδείξεις ότι µετά την εν λόγω

12 επαναγορά τα ίδια κεφάλαιά του θα υπερβούν τον ελάχιστο συντελεστή κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων και τις εκάστοτε λοιπές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, λαµβάνοντας υπόψη και τις ειδικότερες αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύµατος. Οι οµολογίες που επαναγοράζονται από το πιστωτικό ίδρυµα ακυρώνονται κατόπιν προηγούµενης έγκρισης και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Τράπεζας της Ελλάδος. 19. Εάν µετατραπεί υποχρεωτικά το σύνολο των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών σε µετοχές κατά τους όρους του παρόντος άρθρου και το πιστωτικό ίδρυµα δεν ολοκληρώσει επιτυχώς, εντός περιόδου 6 µηνών από την ηµεροµηνία µετατροπής, αύξηση του µετοχικού του κεφαλαίου, περιλαµβανοµένων και τυχόν υπέρ το άρτιο ποσών, για ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 10% του αθροίσµατος της συνολικής ονοµαστικής αξίας των µετατρέψιµων οµολογιών που κεφαλαιοποιήθηκαν και της συνολικής αξίας (ονοµαστική αξία και υπέρ το άρτιο ποσά) της αύξησης κεφαλαίου, του παρόντος εδαφίου, τότε το Ταµείο ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα ψήφου, χωρίς τους περιορισµούς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 α του ν. 3864/ Μετά την θέση σε ισχύ του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου προληπτικής εποπτείας πιστωτικών ιδρυµάτων και εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οµολογίες προσµετρώνται στα κεφάλαια κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1), στα επίπεδα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έκτακτο γεγονός συντελείται εάν ο συντελεστής κεφαλαίων κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 κατέλθει του ποσοστού 5,125%. Άρθρο 3 Τίτλοι παραστατικοί δικαιωµάτων κτήσης µετοχών

13 1. Το Ταµείο εκδίδει τίτλους παραστατικούς δικαιωµάτων κτήσης µετοχών για τις κοινές µετοχές που αναλαµβάνει κατά το άρθρο 1 της παρούσας πράξης, εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στην αύξηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 α του ν. 3864/2010. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιώτες επενδυτές που συµµετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου λαµβάνουν τους τίτλους παραστατικών δικαιωµάτων κτήσης µετοχών, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στην αύξηση. 2. Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωµάτων κτήσης µετοχών (τίτλοι) αποτελούν κινητές αξίες σύµφωνα µε την περίπτωση (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α 178) µε εκδότη το Ταµείο και είναι ελευθέρως µεταβιβάσιµοι. 3. Κάθε τίτλος ενσωµατώνει το δικαίωµα του κατόχου του τίτλου να αγοράσει από το Ταµείο, στην τιµή που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5, προκαθορισµένο αριθµό κοινών µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος, τις οποίες έχει αποκτήσει το Ταµείο λόγω της συµµετοχής του σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3864/2010 (δικαίωµα αγοράς). 4. Οι δικαιούχοι των τίτλων λαµβάνουν από το Ταµείο, δωρεάν, ένα τίτλο για κάθε µία νέα κοινή µετοχή του πιστωτικού ιδρύµατος την οποία αποκτούν. Οι τίτλοι παραδίδονται στους δικαιούχους ταυτόχρονα µε την παράδοση των νέων κοινών µετοχών. Ο αριθµός των κοινών µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος που αντιστοιχεί σε κάθε τίτλο υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: X = A/B, όπου:

14 (Χ) είναι ο αριθµός των κοινών µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος τις οποίες δικαιούται να αγοράσει από το Ταµείο ο κάτοχος εκάστου τίτλου, (Α) είναι ο συνολικός αριθµός των κοινών µετοχών που αναλαµβάνει το Ταµείο λόγω της συµµετοχής του στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και (Β) είναι ο συνολικός αριθµός των κοινών µετοχών που αναλαµβάνουν οι ιδιώτες λόγω της συµµετοχής τους στην ίδια αύξηση. Τυχόν κλασµατικές µετοχές αθροίζονται για όλα τα δικαιώµατα αγοράς που ασκεί ο ίδιος δικαιούχος και στη συνέχεια στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο κατώτερο ακέραιο αριθµό. Ο αριθµός των µετοχών που προκύπτει σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναπροσαρµόζεται ανάλογα σε περίπτωση εταιρικών πράξεων. 5 Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος αγοράς για κάθε τίτλο ισούται µε την τιµή διάθεσης στο Ταµείο των νέων µετοχών, τοκιζόµενη επί δεδουλευµένης βάσης, µε ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου: 100µονάδων βάσης για το πρώτο έτος από την έκδοση των τίτλων, 200µονάδων βάσης για το δεύτερο έτος, 300µονάδων βάσης για το τρίτο έτος, 400µονάδων βάσης για το τέταρτο έτος και 500µονάδων βάσης για το εναποµείναν διάστηµα επί του αριθµού των κοινών µετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του τίτλου κατά την άσκηση του δικαιώµατός του. Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος αναπροσαρµόζεται ανάλογα σε περίπτωση εταιρικών πράξεων. 6.Τα δικαιώµατα αγοράς ασκούνται έως και πενήντα τέσσερις (54) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης των τίτλων, εξαµηνιαίως. Πρώτη ηµεροµηνία άσκησης είναι η αντίστοιχη ηµέρα µετά την πάροδο έξι

15 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης των τίτλων. ικαιώµατα αγοράς που δεν έχουν ασκηθεί έως και την ηµεροµηνία αυτή παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και οι τίτλοι ακυρώνονται από το Ταµείο. 7. Με την επιφύλαξη των µεταβιβάσεων που λαµβάνουν χώρα συνεπεία άσκησης των δικαιωµάτων αγοράς, το Ταµείο δεν δύναται να µεταβιβάσει τις υποκείµενες στα δικαιώµατα αγοράς µετοχές, για περίοδο 36 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης των τίτλων. Μετά την λήξη της ως άνω περιόδου και έως την τελική ηµεροµηνία άσκησης των δικαιωµάτων αγοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 6, το Ταµείο δύναται να µεταβιβάζει τις υποκείµενες στα δικαιώµατα αγοράς µετοχές εφόσον έχει γνωστοποιήσει τη σχετική του πρόθεση µαζί µε τον αριθµό των µετοχών που επιθυµεί να µεταβιβάσει και έχει καλέσει τους κατόχους των τίτλων, µετά από προηγούµενη σχετική ειδοποίηση τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών: (α) να αποκτήσουν τις προς µεταβίβαση µετοχές σε τιµή ανά µετοχή ίση µε την κατώτερη από: (α) την τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 και (β) την µέση χρηµατιστηριακή τιµή της εν λόγω µετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ηµερών διαπραγµάτευσης που προηγούνται της ως άνω ηµεροµηνίας γνωστοποίησης, ή/και (β) να ασκήσουν το δικαίωµα αγοράς για τις τυχόν λοιπές µετοχές που δικαιούνται να αποκτήσουν από τον τίτλο κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών της παραγράφου 6 (ηµεροµηνία άτακτης άσκησης). Στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυµάτων των οποίων οι µετοχές δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, οι κάτοχοι των τίτλων δικαιούνται να αποκτήσουν τις προς µεταβίβαση µετοχές στην τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5.

16 8. Εφόσον µεταβιβαστούν από το Ταµείο µετοχές πιστωτικού ιδρύµατος µε τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, ο αριθµός των κοινών µετοχών που αντιστοιχούν εφεξής ανά τίτλο και δικαίωµα αγοράς αναπροσαρµόζεται αντίστοιχα, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση του Ταµείου για αποζηµίωση των κατόχων των τίτλων για το λόγο αυτό. 9. Εάν, εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία άτακτης άσκησης του δικαιώµατος, το Ταµείο δεν έχει µεταβιβάσει, εν όλω ή εν µέρει, τις υποκείµενες στα δικαιώµατα αγοράς µετοχές που προορίζονταν προς µεταβίβαση, δεν αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των κοινών µετοχών που αντιστοιχούν ανά τίτλο και δικαίωµα αγοράς σε σχέση µε τις µετοχές που δεν µεταβιβάστηκαν και το Ταµείο, εφόσον επιθυµεί να προβεί σε πώληση µετοχών του πριν την ηµεροµηνία λήξης των τίτλων οφείλει να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία. 10. Κατά την διάρκεια της ως άνω εξάµηνης περιόδου η άσκηση των δικαιωµάτων αγοράς αναστέλλεται, ωστόσο οι κάτοχοι των τίτλων δύναται να ασκήσουν τα δικαιώµατα αγοράς κατά την ηµεροµηνία άτακτης άσκησης, καθώς και κατά την εκπνοή της εξάµηνης περιόδου. 11. Εάν οι µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, οι τίτλοι εισάγονται προς διαπραγµάτευση στην ίδια αγορά µετά από αίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής και οι τίτλοι µπορούν να τηρούνται καταχωρηµένοι σε άυλη µορφή στο σύστηµα τήρησης άυλων τίτλων της εν λόγω οργανωµένης αγοράς. Εφόσον οι υποκείµενες µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, οι τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε άυλη µορφή και να καταχωρηθούν µε αίτηση του Ταµείου στα ηλεκτρονικά αρχεία µη εισηγµένων τίτλων που τηρεί η εταιρία Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ, άλλως είναι έγχαρτοι.

17

Αρ. Πράξης... Αθήνα...

Αρ. Πράξης... Αθήνα... Αρ. Πράξης...... Αθήνα....... ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων κατ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (A 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223 12 Νοεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Πράξης 38 της 9 11 2012 Ρύθμιση θεμάτων κατ εφαρμογή των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants)

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3.1 Τι είναι τα warrants των Τραπεζών; Τα warrants αποτελούν Κινητές Αξίες οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 Θέμα 5 ο : Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μειώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ WARRANTS Οι Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων ή Warrants εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης. δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ).

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης. δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 14.11.2015 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών Αποφάσεις της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 15.11.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στη Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήµερα στις 12.12.2011 στα γραφεία της έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος του.σ. κ. Γεώργιος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι, σύµφωνα µε τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας βάσει

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος του.σ. κ. Γεώργιος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι, σύµφωνα µε τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας βάσει Θέµα 3 ο : «Τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 19/7/2015 για α) αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου και β) για έκδοση οµολόγων» (Θέµα 3 ο της ηµερήσιας διάταξης), «Έκδοση οµολόγων µετατρέψιµων

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα