Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας"

Transcript

1 Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Κανονιστικό Πλαίσιο... 4 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου O ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ) του Προγράμματος και του Γραφείου Προγραμματισμού στην επικοινωνιακή διαδικασία του Προγράμματος Συνεργασία των τελικών Δικαιούχων με άλλους φορείς-πολλαπλασιαστές πληροφόρησης Συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής και της ΚΤΓ του Προγράμματος με τους δικαιούχους... 7 α. Πριν την υλοποίηση της πράξης... 7 β. Κατά την υλοποίηση της πράξης... 7 γ. Μετά την υλοποίηση της πράξης Επικοινωνία, στρατηγική και σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων... 8 α. Δικαιούχοι και σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων... 8 β. Ομάδες-στόχοι... 9 γ. Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις δ. Λοιπές προβλέψεις Κεφάλαιο III: Εφαρμογή Ενιαίας Ταυτότητας Επικοινωνίας του Προγράμματος Προσκλήσεις /Προκηρύξεις στον Τύπο Έντυπη επικοινωνία Τηλεοπτικά μηνύματα Ραδιοφωνικά μηνύματα Διαδικτυακοί τόποι Προωθητικά υλικά Πινακίδες Οι περιπτώσεις των πράξεων υποδομής ή κατασκευής και αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου α. Κατά την υλοποίηση της πράξης β. Μετά την υλοποίηση της πράξης Κεφάλαιο ΙV:Επιπλέον υποστήριξη εκ μέρους του Προγράμματος Κεφάλαιο V:Χρήσιμες Διευθύνσεις ιστοσελίδων Παράρτημα I: Τεχνικές Προδιαγραφές Σηματοδότησης Παράρτημα ΙΙ: Πρότυπο «Σχεδίου επικοινωνίας και οπτικής ταυτότητας» Γενική επικοινωνιακή στρατηγική

3 Εισαγωγή Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να παρουσιάσει με έναν πρακτικό τρόπο το πώς επηρεάζει τις καθημερινές ζωές των πολιτών. Ειδικά όσον αφορά στο Στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», αυτό γίνεται μέσω διασυνοριακών, διακρατικών και διαπεριφερειακών έργων με συνολικό προϋπολογισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανέρχεται σε 8,7 δισεκατομμύρια για την Προγραμματική Περίοδο Στόχος του παρόντος Οδηγού είναι να διασφαλίσει ότι οι ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση την Ελλάδα και την Κύπρο στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος » (στο εξής θα αναφέρεται ως «Πρόγραμμα») θα έχουν μια κοινή εικόνα και ταυτότητα. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους ενεργειών, που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της περιφέρειας, στην οποία ζουν. Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ) θα λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (ΔΑ), την Κοινή Τεχνική Γραμματεία (ΚΤΓ) και το Γραφείο Προγραμματισμού με τη βοήθεια του Σημείου Πληροφόρησης, µε βάση τα όσα ορίζονται στο Σχέδιο Επικοινωνίας του Προγράμματος, που εκπονήθηκε σύμφωνα µε το Άρθρο 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, µε στόχο τη διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού όσον αφορά στη συνδρομή που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ωστόσο, μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας πρέπει να λαμβάνονται για τον ίδιο σκοπό, µε βάση το Άρθρο 8 του ιδίου Κανονισμού, και από τους Δικαιούχους (δηλαδή τους φορείς εκείνους, δημόσιους ή ιδιωτικούς, και τις επιχειρήσεις, που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των έργων που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος, είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε ιδιωτικοί οργανισμοί ή φορείς). Ως εκ τούτου, το παρόν έγγραφο σκοπό έχει να παραθέσει τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων του Προγράμματος όσον αφορά στην Πληροφόρηση και Δημοσιότητα και να τους βοηθήσει να διεκπεραιώσουν ορθά τις υποχρεώσεις αυτές. Για το σκοπό αυτό παρατίθεται η ορθή χρήση των διαφόρων εμβλημάτων και εργαλείων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας μαζί µε σχετικά υποδείγματα. Αυτός ο Οδηγός έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ότι τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνουν εκείνες τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας, που στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού γενικά ή/ και ομάδων ενδιαφερομένων για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Παράλληλα, οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας στόχο έχουν να ενημερώσουν το κοινό για την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς τα συγχρηματοδοτούμενα στη χώρα ή στην περιφέρεια που αφορούν, όπως επίσης και για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις αυτής της υποστήριξης. Ο Οδηγός καλύπτει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα, ενώ επίσης θέτει απαιτήσεις και κατευθύνσεις για ενημερώσεις, γραπτό υλικό, προσκλήσεις, σήματα, αναμνηστικές πλακέτες και όλα τα άλλα εργαλεία που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, για να επισημανθεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ελλάδας και της Κύπρου, σε έργα και παρεμβάσεις. Επιπλέον, ο Οδηγός καλύπτει εργαλεία που σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν την ανάπτυξη μιας δυναμικής 3

4 επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία θα τονίσει τα επιτεύγματα της υποστήριξης της Ένωσης σε συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών. Πέρα και πάνω από τα βασικά στοιχεία οπτικής ταυτότητας και πληροφόρησης, και έχοντας υπόψιν το πλαίσιο κάθε δράσης, οι εταίροι ενθαρρύνονται, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα προϋπολογισμού και πόρων, να αναπτύξουν ένα συνολικό επικοινωνιακό σχέδιο και σχέδιο προβολής που θα τονίσει με ένα δυναμικό τρόπο την επίπτωση της ευρωπαϊκής συμμετοχής στην επιλέξιμη περιοχή. Μια τέτοια δράση μπορεί να απαιτεί την ανάμιξη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Στον Οδηγό αυτό παρουσιάζονται οι ευρύτεροι στόχοι κάθε δράσης Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Κεφάλαιο Ι), ο ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ), της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ) του Προγράμματος και του Γραφείου Προγραμματισμού Κύπρου στις δράσεις Π&Δ καθώς και η συνεργασία των οργάνων αυτών με τους Δικαιούχους και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για κάθε ενέργεια Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Κεφάλαιο ΙΙ). Επίσης, παρατίθενται τρόποι εφαρμογής ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας του Προγράμματος (Κεφάλαιο ΙΙΙ) και ενδεικτικά παραδείγματα για τη χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνοσήμων των δύο χωρών, καθώς και της αναφοράς στη συγχρηματοδότηση (Παράρτημα I), καθώς και ένα πρότυπο επικοινωνιακού σχεδίου, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι για να υλοποιήσουν τις ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Παράρτημα IΙ). Σημειώνεται ότι ο παρών Οδηγός δεν αντικαθιστά και δεν υποκαθιστά τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά ούτε και την εθνική νομοθεσία της Ελλάδας και της Κύπρου. Σε κάθε περίπτωση οι Δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τα οριζόμενα σ αυτούς καθώς και στα αντίστοιχα άρθρα της Σύμβασης Χρηματοδότησης και του Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας. 1. Κανονιστικό Πλαίσιο Για την κατάρτιση του παρόντος Οδηγού έχουν ληφθεί υπόψη μεταξύ άλλων: Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC)1083/2006 της 11 ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (EC) 1260/1999. Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των διατάξεων των (EC) 1083/2006 και (EC) 1080/2006 και ειδικότερα τα Άρθρα 2-10 του Κεφαλαίου ΙΙ. Ο Κανονισμός (EC) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 περί του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανονισμού (EC) 1783/1999. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας (European Transparency Initiative). Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2008) 1131, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » της προγραμματικής περιόδου , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος » 4

5 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχετικές κατευθύνσεις για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα καθορίζουν και τις συνθήκες και τη διαδικασία για την ενημέρωση όσον αφορά τη δέσμευση και τη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος ». Έτσι, οι συνολικοί στόχοι των δράσεων Π&Δ σε σχέση με την χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ είναι: Να αναγνωριστεί ο ρόλος και η υποστήριξη που παρέχεται από τα ευρωπαϊκά ταμεία και Να προωθηθεί η αντίληψη των στόχων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικοί Στόχοι Επιπλέον, οι γενικοί στόχοι κάθε δραστηριότητας Π&Δ, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, πρέπει να είναι οι ακόλουθοι: Ευαισθητοποίηση: Ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος ». Διαφάνεια: Διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των Ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους. Ειδικοί Στόχοι Για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί στόχοι επικοινωνίας, οι οποίοι αντανακλούν το γενικότερο στόχο του Προγράμματος, που είναι να «ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική συνοχή στις επιλέξιμες περιοχές προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας συνοριακής γραμμής». Παράλληλα, σκοπό έχουν να εντοπίσουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του επικοινωνιακού χάσματος μεταξύ των πολιτών στις επιλέξιμες περιοχές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος. Οι ειδικοί στόχοι του Επικοινωνιακού Σχεδίου είναι οι ακόλουθοι: Όσον αφορά την ευαισθητοποίηση Η προώθηση του Προγράμματος (στρατηγική, στόχοι κτλ). Η προώθηση του ρόλου που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμμετέχοντα κράτημέλη (Ελλάδα και Κύπρος) στην επιτυχή διασυνοριακή συνεργασία στην περιοχή. Η προώθηση της σημασίας της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 5

6 Όσον αφορά στη διαφάνεια Η διασφάλιση στοχευμένης διάχυσης της πληροφορίας σε συγκεκριμένα οφέλη από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα για διαφορετικές ομάδες στόχου του ευρύ κοινού. Η παροχή συγκεκριμένης και επαρκούς πληροφόρησης για τους κανόνες και τις διαδικασίες του Προγράμματος προς το ευρύ κοινό και τους αναδόχους (ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους και να προωθηθούν έργα ποιότητας). Η «ενδυνάμωση» των δυνητικών δικαιούχων (ώστε να αναγνωρίσουν οι ίδιοι το ρόλο τους στην επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος και τη διασυνοριακή συνεργασία). Κεφάλαιο II: Στρατηγική Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου 1. O ρόλος της Διαχειριστικής Αρχής, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ) του Προγράμματος και του Γραφείου Προγραμματισμού στην επικοινωνιακή διαδικασία του Προγράμματος Στο πλαίσιο του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Προγράμματος, η ΔΑ σε συνεργασία με την ΚΤΓ και το Γραφείο Προγραμματισμού μεριμνούν για την πληρότητα και τη διαφάνεια στην πληροφόρηση των δικαιούχων, των ενδιαφερόμενων φορέων, των πολιτών και του κοινού. Η ΔΑ κατευθύνει, συντονίζει και εποπτεύει τη ΚΤΓ του Προγράμματος η οποία έχει την υποχρέωση, με τη σειρά της, να ενημερώνει τους δικαιούχους ανάλογα με τη φύση και το είδος της πράξης που ανέλαβαν να διαχειριστούν. Επιπλέον, η ΔΑ/ ΚΤΓ έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων σχετικά με τη δημοσιότητα και την παροχή πληροφόρησης για τις πράξεις που εκτελούν. Η ΔΑ/ΚΤΓ αναρτά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.greece-cyprus.eu) κατάλογο των εγκεκριμένων από κάθε πρόσκληση έργων με τα στοιχεία των δικαιούχων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τις ονομασίες των έργων και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, μια σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου καθώς και τη γεωγραφική εμβέλεια των ενεργειών που υλοποιούνται. Η λειτουργία του Σημείου Πληροφόρησης, το οποίο έχει συσταθεί στο Γραφείο Προγραμματισμού στην Λευκωσία (Κύπρος), καθορίζεται από το ίδιο το Πρόγραμμα. Βάσει του Προγράμματος οι κύριες αρμοδιότητες του καθορίζονται ως εξής: Υποστήριξη των δικαιούχων της Κυπριακής Πλευράς κατά την προετοιμασία των προτάσεων και καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων. Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. 2. Συνεργασία των τελικών Δικαιούχων με άλλους φορείςπολλαπλασιαστές πληροφόρησης Ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης νοούνται τα φυσικά πρόσωπα εκείνα, οι φορείς, τα ΜΜΕ κτλ, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το μήνυμα που ο Δικαιούχος θέλει να αποστείλει σε ευρύτερες ομάδες, επιτυγχάνοντας το μέγιστο επικοινωνιακό 6

7 αποτέλεσμα. Προκειμένου για τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με το Πρόγραμμα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, οι τελικοί Δικαιούχοι μπορούν ενδεικτικά να συνεργάζονται με τους ακόλουθους φορείς: 1. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και αναπτυξιακούς φορείς. 2. Κλαδικές και επαγγελματικές ενώσεις. 3. Οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. 4. Μη κυβερνητικούς οργανισμούς. 5. Οργανισμούς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις. 6. Κέντρα πληροφόρησης σχετικά με την Ευρώπη και αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη-μέλη. 7. Εκπαιδευτικά ιδρύματα. 3. Συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής και της ΚΤΓ του Προγράμματος με τους δικαιούχους Η ΔΑ/ ΚΤΓ υποστηρίζει, κατευθύνει, συνεργάζεται και παρακολουθεί τους δικαιούχους στο σχεδιασμό και στη λήψη μέτρων Π&Δ στις δράσεις που υλοποιούν. Οι συνεισφορά της ΔΑ και της ΚΤΓ προς τους δικαιούχους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της πράξης επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στα εξής: α. Πριν την υλοποίηση της πράξης Συμπεριλαμβάνει στη σύμβαση Χρηματοδότησης την υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, όσον αφορά στα μέτρα δημοσιότητας που θα ληφθούν κατά την εκτέλεση της πράξης. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία όπως η τριμηνιαία αναφορά προόδου. Παρέχει οδηγίες, όπως τον παρόντα Οδηγό, για τις υποχρεώσεις των Δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα Π&Δ. Αποστέλλει στο Δικαιούχο έγγραφες λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή και τις προδιαγραφές του επικοινωνιακού υλικού, όπως λογότυπα, μηνύματα, στερεότυπες αναφορές κλπ. β. Κατά την υλοποίηση της πράξης Διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Συνεργάζεται με τον δικαιούχο επί του επικοινωνιακού υλικού, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Παρακολουθεί και ζητά αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή των μέτρων δημοσιότητας, ιδίως των υποχρεωτικών (π.χ. φωτογραφίες από εργοτάξια όπου 7

8 έχουν τοποθετηθεί πινακίδες). Επιβεβαιώνει και με επιτόπια επαλήθευση μεταξύ άλλων στοιχείων την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. γ. Μετά την υλοποίηση της πράξης Διατηρεί αρχείο φωτογραφιών με τις πινακίδες των έργων που κρίνονται ως σημαντικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία σημαντικών μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί από τους δικαιούχους. Διατηρεί φωτογραφικό αρχείο με ολοκληρωμένα έργα ή δράσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για λόγους δημοσιότητας. 4. Επικοινωνία, στρατηγική και σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων α. Δικαιούχοι και σχέδιο επικοινωνιακών δράσεων Όπως προαναφέρθηκε, ως «δικαιούχος» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Έργων, οι Δικαιούχοι οφείλουν να σχεδιάζουν καταλλήλως και να εντάσσουν σε όλες τις δραστηριότητές τους δράσεις επικοινωνίας. Η επικοινωνία πρέπει να εστιάζει στην ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ ως εταίρου και στα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις του έργου. Με στόχο τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των προσπαθειών επικοινωνίας: Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες πρέπει να είναι έγκαιρες Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ακριβείς Τα σωστά ακροατήρια πρέπει να αποτελούν στόχο των δράσεων Π&Δ Τα μηνύματα πρέπει να είναι ενδιαφέροντα για τα ακροατήρια-στόχους Οι ενέργειες πρέπει να είναι κατάλληλες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αναλογικά των δαπανώμενων πόρων Παρόλα αυτά, πρέπει να υπάρχει χώρος σε κάθε τέτοιο σχέδιο ώστε να μπορεί να γίνει εκμετάλλευση μιας καλής ευκαιρίας. Μια καλή επικοινωνιακή στρατηγική αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν απρόσμενες ευκαιρίες επ ωφελεία του έργου, οι οποίες είναι πιθανόν να είναι περισσότερο σημαντικές από τις επίσημες προσπάθειες και ενδεχομένως να μην έχουν και κόστος. Όπου εμφανίζονται τέτοιες ευκαιρίες, πρέπει να γίνεται εκμετάλλευσή τους. Ένα σχέδιο επικοινωνίας και προβολής, συνοδευόμενο από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, πρέπει να αποτελεί μέρος του σχεδίου εργασίας κάθε συγχρηματοδοτούμενης από ευρωπαϊκά κεφάλαια δράσης, τονίζοντας τις εξωτερικές δράσεις επικοινωνίας που πρέπει να αναληφθούν σε κρίσιμα στάδια κατά τη διάρκεια της δράσης. Οι πόροι, οι οποίοι αφορούν σε επικοινωνιακές δραστηριότητες, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε χρηματοδοτική συμφωνία, συμβόλαιο ή συμφωνία συνεργασίας και πρέπει να περιέχονται στο κατάλληλο έγγραφο εργασίας. Ο προϋπολογισμός των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων πρέπει να επαρκεί, ώστε να υπάρχει πραγματική επίδραση και να αντικατοπτρίζει το μέγεθος και, συνακόλουθα, την 8

9 πιθανή επίπτωση της δράσης. Ένα ξεχωριστό Πακέτο Εργασίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » απαιτεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική Π&Δ. Επίσης πρέπει να καθορισθούν συγκεκριμένοι στόχοι Π&Δ, ακροατήρια-στόχοι και μια στρατηγική διάχυσης. Με βάση αυτά, κατάλληλες δραστηριότητες Π&Δ πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται, περιλαμβάνοντας ορισμένες υποχρεωτικές εκροές, όπως περιγράφονται παρακάτω. Παρόλα αυτά, οι δραστηριότητες Π&Δ πρέπει να είναι σε αναλογία με το επίπεδο της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Το επίπεδο της λεπτομέρειας πρέπει να είναι στα μέτρα της φύσης, του μεγέθους και του κόστους των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που σχεδιάζονται. Η στρατηγική Π&Δ πρέπει να εγγυάται ότι η Πληροφόρηση και Δημοσιότητα θα αποτελέσει ένα οργανικό τμήμα του έργου, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Οι Εταίροι πρέπει να προγραμματίζουν τους σχετικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και οι σχετικές αρμοδιότητας να κατανέμονται εντός του εταιρικού σχήματος. Ο στόχος μιας στρατηγικής Π&Δ θα πρέπει να είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού ή/και συγκεκριμένων ακροατηρίων του Έργου, του Προγράμματος και της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, καθώς και η διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η εφαρμογή μιας στρατηγικής Π&Δ πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζει ότι τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα θα τύχουν ευρείας διάχυσης και θα κεφαλαιοποιηθούν από τους σχεδιαστές πολιτικής και τους εμπλεκομένους φορείς στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος. Πέραν από αυτούς τους γενικούς στόχους, κάθε Έργο πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένους στόχους για τη στρατηγική Π&Δ, σύμφωνα με το περιεχόμενό του. β. Ομάδες-στόχοι Με στόχο την επιτυχή επικοινωνία, τα ακροατήρια-στόχοι πρέπει να καθορίζονται σαφώς στα σχέδια επικοινωνίας και προβολής. Σε συμφωνία με τους τεθέντες στόχους, οι Εταίροι του Έργου πρέπει να διακρίνουν τις σχετικές ομάδες-στόχους. Ένα σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων πρέπει να αποδεικνύει τη συμφωνία μεταξύ ομάδων στόχων και δραστηριοτήτων. Πιθανές ομάδες-στόχοι μπορεί να είναι (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός): Ο γενικός πληθυσμός Τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, πανευρωπαϊκά, αλλά και τα εξειδικευμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία συνεισφέρουν στην προώθηση του έργου Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα Τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές Ομοσπονδίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/ 2006, όταν η πράξη χρηματοδοτείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, όταν η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι όσοι συμμετέχουν στην 9

10 πράξη είναι ενήμεροι για την εν λόγω χρηματοδότηση. Ο δικαιούχος ενημερώνει σαφώς ότι η πράξη, που υλοποιείται, επιλέχθηκε στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. Κάθε έγγραφο που αφορά αυτή την πράξη, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση, στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ ή, κατά περίπτωση, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. γ. Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις Οι Δικαιούχοι είναι επιθυμητό να διενεργούν και κάποιες από τις παρακάτω δράσεις για την πληροφόρηση της κοινής γνώμης, ακόμα κι αν αυτές δε προβλέπονται ως ενέργειες στο εγκεκριμένο έργο, µε σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα: 1. Δημιουργούν αποκλειστική ιστοσελίδα για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος (ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς), είτε ειδική ενότητα σε υφιστάμενη ιστοσελίδα τους µε σκοπό την παροχή πληροφοριών στο κοινό και την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ. Ο ιστότοπος του κάθε έργου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον στη γλώσσα του Προγράμματος, δηλαδή τα ελληνικά, και να παρέχει πληροφορίες για το έργο, την πρόοδο και τα αποτελέσματά του. Επιπλέον, πρέπει να γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, ενώ ακόμη θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον ιστότοπο του Προγράμματος. Ο ιστότοπος του έργου συνιστάται να είναι σε λειτουργία εντός των πρώτων έξι (6) μηνών μετά την έναρξη του έργα και να διατηρείται online για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά τη λήξη του έργου. Το όνομα του ιστότοπου πρέπει να είναι σύντομο και ευκολομνημόνευτο. Έτσι, το έργο καλό είναι να έχει τη δική του διεύθυνση (πχ. και να μην είναι τμήμα ενός μεγαλύτερου ιστότοπου κάποιου φορέα (πχ. 2. Θέτουν σε εφαρμογή δράσεις πληροφόρησης της κοινής γνώμης ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης των έργων, µε τέτοιον τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η συμμετοχή και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), της ΕΕ και γενικότερα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα: Αναρτούν στην ιστοσελίδα τους (όπου αυτό εφαρμόζεται) την ανακοίνωση της προκήρυξης του Έργου. Να δημιουργούν λογότυπο του έργου. Η δημιουργία οπτικής ταυτότητας του έργου συνιστάται θερμά, καθώς κάτι τέτοιο θα αυξήσει την αναγνωρισιμότητα του Έργου. Η δημιουργία αυτής της ταυτότητας περιλαμβάνει πχ τον καθορισμό συμβόλων, προτύπων, χρωμάτων και άλλα στοιχεία ενός εταιρικού σήματος. Καθώς το λογότυπο του έργου αποτελεί ένα ουσιώδες τμήμα της οπτικής του ταυτότητας, συνίσταται ως καλή πρακτική και πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες το έντυπο υλικό του έργου. Κατά την έναρξη του έργου είναι επιθυμητό να τοποθετούν αφίσες στα γραφεία κάθε φορέα, ο οποίος εκτελεί ή ωφελείται από το συγχρηματοδοτούμενο έργο, για να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι και να ενημερώνεται η κοινή γνώμη σχετικά µε το ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τις Ελληνικές και Κυπριακές Αρχές. Κατά την έναρξη του έργου είναι επιθυμητό να εξαγγέλλουν το έργο υπό μορφή 10

11 ανακοίνωσης στον τύπο (σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας του ημερήσιου τύπου). Κατά την υλοποίηση του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του είναι επιθυμητό να εκδίδουν ενημερωτικά έντυπα ή φυλλάδια, που θα περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες αλλά και ενημέρωση σχετικά µε το έργο. Κατά την υλοποίηση του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του είναι επιθυμητό να διοργανώνουν εκδηλώσεις πληροφόρησης (ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις, εργαστήρια) οι οποίες μπορούν να απευθύνονται τόσο στους άμεσα ωφελούμενους, όσο και στο ευρύ κοινό. Κατά την υλοποίηση του έργου ή και μετά την ολοκλήρωση του είναι επιθυμητό να γίνεται χρήση των ΜΜΕ (δημοσιεύσεις άρθρων, διαφημίσεις) για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς τον ρόλο που διαδραματίζει το ΕΤΠΑ αλλά για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελούμενων. Η επικοινωνία με και δια των ΜΜΕ είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την προσέγγιση του γενικού πληθυσμού. Πολλές πιθανές ενέργειες είναι δυνατόν να αναληφθούν, όπως δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου ή (επιτόπιες) δημοσιογραφικές αποστολές, εκστρατείες δημοσίων σχέσεων, πληρωμένες καταχωρήσεις και διαφημίσεις, απευθείας επαφές και συνεντεύξεις κλπ. Με στόχο να δημιουργηθεί η βάση για μια αποτελεσματική επικοινωνία με τα ΜΜΕ, συνιστάται η δημιουργία κατά την έναρξη του Έργου ενός καταλόγου επαφών με πρόσωπα του χώρου των ΜΜΕ/ δημοσιογράφους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, είναι επιθυμητό να πραγματοποιούν συνέντευξη τύπου ή δεξίωση εγκαινίων στην περίπτωση έργου υποδομής, µε σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά µε τη συμβολή του ΕΤΠΑ. Η τελική δημόσια εκδήλωση του έργου, η οποία θα λάβει χώρα τουλάχιστον στη γλώσσα του Προγράμματος, θα πρέπει να πληροφορεί για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα του έργου κατά την περίοδο υλοποίησής του. Συνιστάται η σύνδεση αυτής της δραστηριότητας με επαφές με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (πχ. Δελτίο τύπου, συνέντευξη τύπου). δ. Λοιπές προβλέψεις Τέλος, επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας ότι: η μη εφαρμογή των μέτρων Π&Δ όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να επιφέρει κατ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου. Στην περίπτωση που η ΔΑ, η ΚΤΓ, το Γραφείο Προγραμματισμού ή ο δικαιούχος, αποφασίσουν να λάβουν μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την πράξη που ενδεχομένως δεν έχουν αναφερθεί ρητά στον παρόντα οδηγό, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις σχετικές διατάξεις εφαρμογής του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα, ακόμα κι αν αυτές καλύπτονται με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντα Οδηγού. Σε όλα τα μέτρα Π&Δ θα πρέπει να επιδιώκεται η παροχή προσβάσιμης 11

12 πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία. Όταν η ομάδα στόχος στην οποία απευθύνονται οι ενέργειες του έργου είναι άτομα με αναπηρία η παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης σ αυτά είναι υποχρεωτική. Πέρα από την περιγραφή της στρατηγικής Π&Δ στο Τεχνικό Δελτίο του Προγράμματος συνιστάται να αναπτυχθεί ένα λεπτομερέστερο εσωτερικό σχέδιο Π&Δ, αμέσως μετά την έγκριση του έργου. Αυτό θα επιτρέψει να καθορισθούν ακόμη περισσότερο και να σχεδιασθούν ειδικές δραστηριότητες για συγκεκριμένα ακροατήρια-στόχους, αλλά και για να καταδειχθούν οι αρμοδιότητες και οι γραμμές του προϋπολογισμού που ανήκουν αποκλειστικά στο έργο. Κεφάλαιο III: Εφαρμογή Ενιαίας Ταυτότητας Επικοινωνίας του Προγράμματος Η ΔΑ/ ΚΤΓ μεριμνά, όπως προαναφέρθηκε, για την προώθηση μιας συνεκτικής και διακριτής εικόνας του Προγράμματος στην Ελλάδα και στη Κύπρο, αλλά και έξω από αυτές, προκειμένου να είναι σαφές στους πολίτες ποιος συγχρηματοδοτεί και υλοποιεί τα έργα του Προγράμματος. Η ενιαία εικόνα και ταυτότητα, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης», του Προγράμματος, εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό και είναι υποχρεωτική. Η ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας του Προγράμματος εφαρμόζεται στις επιμέρους εκστρατείες ενημέρωσης και δημοσιότητας που υλοποιούν η ΔΑ/ ΚΤΓ, το Γραφείο Προγραμματισμού και οι δικαιούχοι. 1. Προσκλήσεις /Προκηρύξεις στον Τύπο Κάθε πρόσκληση/ προκήρυξη στον Τύπο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό 2. Το λογότυπο του Προγράμματος Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 2. Έντυπη επικοινωνία Σε κάθε έντυπο που απευθύνεται είτε σε εξειδικευμένα ακροατήρια είτε στους αναδόχους είτε στο ευρύ κοινό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε εμφανές σημείο: 1 Το λογότυπο του Προγράμματος περιλαμβάνει: το γραφικό σχέδιο με τα δελφίνια, τα στοιχεία του Προγράμματος: «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος » και το μήνυμα που έχει επιλέξει η ΔΑ/ΚΤΓ για να προβάλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης με τη φράση: «Επενδύουμε στο Κοινό μας Μέλλον» Για την ορθή χρήση του λογοτύπου βλ. Παράρτημα Ι 12

13 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου» Σημείωση : Οποιαδήποτε επιπλέον αναφορά στο δικαιούχο/ εταίρο ή στοιχείο που ο εταίρος επιθυμεί να προσθέσει σε κάθε έντυπο επικοινωνίας δε θα πρέπει να τροποποιεί ή να αλλοιώνει την ανωτέρω πρότυπη διάταξη (βλ. Παράρτημα Ι). 3. Τηλεοπτικά μηνύματα Κάθε μήνυμα σε τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 5. Την εκφώνηση της φράσης: «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου». 4. Ραδιοφωνικά μηνύματα Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 1. Τα στοιχεία του Προγράμματος με την εκφώνηση της φράσης: «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος » 2. Το μήνυμα που έχει επιλέξει η ΔΑ/ ΚΤΓ για να προβάλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης με την εκφώνηση της φράσης «Επενδύουμε στο κοινό μας μέλλον». 3. Την εκφώνηση της φράσης: «Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 13

14 5. Διαδικτυακοί τόποι Στους διαδικτυακούς τόπους των έργων του Προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 6. Προωθητικά υλικά Όλα τα προωθητικά υλικά που προορίζονται για ειδικές ομάδες στόχου και το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 3. Το λογότυπο του Προγράμματος. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα, τα στοιχεία 3 και 4 δεν εφαρμόζονται. 7. Πινακίδες 7.1. Οι περιπτώσεις των πράξεων υποδομής ή κατασκευής και αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου α. Κατά την υλοποίηση της πράξης Mε την έναρξη και κατά την υλοποίηση ενός έργου, ο δικαιούχος πρέπει να τοποθετήσει στο πλέον ευδιάκριτο σημείο μια προσωρινή διαφημιστική πινακίδα, η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεωτικές πληροφορίες: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή 14

15 Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 5. Τα στοιχεία του έργου: Ονομασία και προϋπολογισμός. Στην περίπτωση πράξεων, αναγράφεται ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου από το Πρόγραμμα όπως αναφέρεται στην Σύμβαση Χρηματοδότησης. Σημείωση 1 Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1828/ 2006 προβλέπει ότι οι ως άνω προδιαγραφές ισχύουν όταν η συνολική δημόσια συνεισφορά υπερβαίνει τις ευρώ. Ωστόσο, η ΔΑ/ΚΤΓ κρίνει σκόπιμο οι προβλέψεις αυτές να ισχύουν για όλα τα έργα, ανεξαρτήτως ύψους χρηματοδότησης. Σημείωση 2 Αν και ο Κανονισμός δεν προβλέπει ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας για τις πράξεις αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, η ΔΑ/ΚΤΓ μπορεί να κρίνει σκόπιμη την ανάρτηση στις περιπτώσεις που αφορούν σε έργα υψηλής οικονομικής σημασίας (π.χ. εξοπλισμός μιας νέας νοσοκομειακής μονάδας). Στις περιπτώσεις αυτές ο δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του Προγράμματος (όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο IV Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης). β. Μετά την υλοποίηση της πράξης Το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναρτήσει μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα. Το υλικό κατασκευής της μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας, καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή της. Η μόνιμη αυτή πινακίδα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευμεγέθης, ώστε να διακρίνονται εύκολα οι ακόλουθες πληροφορίες: 1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό. 2. Το λογότυπο του Προγράμματος. 3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά. 4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου». 5. Τα στοιχεία του έργου: Ονομασία και τύπος του έργου. Όπου δεν είναι δυνατό να αναρτηθεί μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα πάνω σε φυσικό (ενσώματο) αντικείμενο, θα πρέπει να λαμβάνονται άλλα κατάλληλα μέτρα για τη δημοσιότητα της κοινοτικής συνδρομής. 15

16 Τονίζεται ότι οι πηγές συγχρηματοδότησης του Προγράμματος πρέπει να παρουσιάζονται έντονα σε κάθε δραστηριότητα Π&Δ (πχ στο έντυπο υλικό, όπως τα δελτία τύπου και άλλες εκδόσεις, αλλά ειδικά σε δραστηριότητες που δεν διαθέτουν ορατές εκροές, όπως οι ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές συνεντεύξεις κλπ) Σημείωση: Οι αναλυτικές προδιαγραφές (χρωματική κλίμακα, σχήμα, διαστάσεις κλπ.) για την αναπαραγωγή των πιο πάνω εργαλείων πληροφόρησης και δημοσιότητας δίνονται στο Παράρτημα I Τεχνικές Προδιαγραφές Σηματοδότησης. 16

17 Κεφάλαιο ΙV:Επιπλέον υποστήριξη εκ μέρους του Προγράμματος Οι Επικεφαλής Εταίροι υποχρεούνται να πληροφορήσουν τη ΔΑ/ ΚΤΓ σχετικά με επικοινωνιακές δράσεις, που οργανώνουν και σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Εάν είναι εφικτό, η ΔΑ/ ΚΤΓ συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις και προσφέρει υλικό προώθησης (π.χ. πόστερ ή πανό του Προγράμματος). Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΔΑ ή/ και της ΚΤΓ μπορεί να παρευρίσκεται, για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ανοιχτές ερωτήσεις ή αμφιβολίες. Επικοινωνιακές εκπαιδεύσεις και εργαλεία αναμένεται να προσφερθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Στην Κύπρο το Σημείο Πληροφόρησης στο Γραφείο Προγραμματισμού, σε συνεργασία με την ΚΤΓ του Προγράμματος, έχει αντίστοιχο ρόλο. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Tηλ.: Fax: website: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χατζηκωνσταντίνου Θεμιστοκλής Τηλ.: Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος » Balkan Center Κτίριο Δ, 3 ος όροφος 9 ο χλμ Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ: Fax: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Τσιαγκαντέ Βάϊα Τηλ.: Γραφείο Προγραμματισμού Σημείο Επαφής και Σημείο Πληροφόρησης Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος Λεωφόρος Βύρωνος Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. : Φαξ :

18 Υπεύθυνος Προγράμματος: Ανθή Φιλιππίδου Τηλ.: Σημείο Πληροφόρησης: Ελένη Παστελλή Στυλιανίδη Τηλ.:

19 Κεφάλαιο V:Χρήσιμες Διευθύνσεις ιστοσελίδων Ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής: Ιστοσελίδα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος: Ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραμματισμού Κύπρου για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: Λογότυπο ΕΕ Download: Γραφικά λογοτύπου ΕΕ (χρώματα, μέγεθος, παρουσίαση κλπ.): 19

20 Παράρτημα I: Τεχνικές Προδιαγραφές Σηματοδότησης Σε αυτό το Παράρτημα παρουσιάζονται τα σήματα και τα λογότυπα, καθώς και η χρωματική τους ταυτότητα και οι βασικές προδιαγραφές τους στο σύνολο των εφαρμογών τους. Το λογότυπο του Προγράμματος Η ΔΑ/ ΚΤΓ οφείλει να παράσχει τους εταίρους των Έργων ένα γραφικό σχέδιο (λογότυπο), που εμπεριέχει τα εθνόσημα των συμμετεχουσών κρατών και το έμβλημα της ΕΕ, το λογότυπο του Προγράμματος και την αναφορά στις χρηματοδοτικές πηγές. Το λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε είδους υλικό Π&Δ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται έγγραφα τύπου.doc,.pdf, ή.ppt., όπως επίσης και πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή μεσω οπτικοακουστικού υλικού. Το λογότυπο πρέπει πάντοτε να είναι ορατό. Οι εταίροι των έργων πρέπει να σημαίνουν τους ιστοτόπους τους ή τους ιστοτόπους εκείνους που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα με το λογότυπο και να παράσχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο του έργου, την ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού και το ύψος των πόρων του Προγράμματος που πρόκειται να ληφθούν. Οι εταίροι των έργων πρέπει να τοποθετούν το λογότυπο σε έγγραφα και πιστοποιητικά που θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ή ως αποτέλεσμα του Έργου, ή προς το γενικό πληθυσμό. Πληροφορίες και υλικό επικοινωνίας όπως εκδόσεις (ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, δίπτυχα κλπ) πρέπει να περιέχουν μια σαφή ένδειξη της συμμετοχής της ΕΕ στη σελίδα του τίτλου. Οι εκδόσεις πρέπει να περιέχουν αναφορές στον αρμόδιο για το περιεχόμενο φορέα και στη ΔΑ. Αναφορικά στα κανάλια μεταφοράς ψηφιακής πληροφορίας, το λογότυπο πρέπει να τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, στην εισαγωγική σκηνή ή εικόνα, και επίσης στο πακέτο μέσα στο οποίο περιέχεται (δηλ στη θήκη ενός CD, DVD κλπ.). Το Λογότυπο πρέπει να τοποθετείται σε ένα αντικείμενο που χρηματοδοτείται ή ολοκληρώνεται με τη βοήθεια των πόρων του Προγράμματος αμέσως μετά από την απόκτηση ή την ολοκλήρωση του αντικειμένου, εκτός από αντικείμενα επί των οποίων το Λογότυπο είχε τοποθετηθεί ήδη κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους. Σε περίπτωση όπου η κατασκευή ή οι άλλες δραστηριότητες γίνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, το αντικείμενο πρέπει να επισημανθεί με το λογότυπο αμέσως μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων. Σε περιπτώσεις εκδηλώσεων, η τοποθεσία στην οποία φιλοξενείται η εκδήλωση πρέπει να σημανθεί με το λογότυπο καθώς και με την ευρωπαϊκή σημαία- κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι εταίροι του έργου καλούνται να κρατήσουν ένα αντίγραφο του υλικού Π&Δ, 20

21 διαφημίσεων και άλλων παρομοίων αντικειμένων για να αποδείξουν την ορθή επισήμανση των αντικειμένων. Επιπρόσθετα, οι Εταίροι του Έργου καλούνται να κρατούν φωτογραφίες ή άλλες αποδείξεις που αποδεικνύουν τη σήμανση των αντικειμένων. Σε περίπτωση που καταστραφεί μέσο σήμανσης που αναφέρεται στη χρήση πόρων του Προγράμματος πριν από το πέρας της περιόδου σήμανσης, πρέπει να αντικαθίσταται από τον οικείο Εταίρο του Έργου. Τετράχρωμη και μονόχρωμη Εκδοχή 21

22 22

23 23

24 Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή του θυρεού Σε γαλάζιο φόντο, ένας κύκλος από δώδεκα χρυσαφί πεντάκτινα αστέρια με μη εφαπτόμενες άκρες. Περιγραφή του συμβόλου Με φόντο τον γαλανό ουρανό σχηματίζεται ένας κύκλος από δώδεκα χρυσαφί αστέρια που συμβολίζουν την ένωση των λαών της Ευρώπης. τα αστέρια είναι πάντα δώδεκα, αριθμός που αποτελεί το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας. Γεωμετρική περιγραφή Το έμβλημα έχει τη μορφή μπλε ορθογώνιας σημαίας με βάση μιάμιση φορά μεγαλύτερη από το ύψος της. Δώδεκα χρυσαφί αστέρια, που είναι διατεταγμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζουν έναν νοητό κύκλο, το κέντρο του οποίου συμπίπτει με το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. η ακτίνα του κύκλου ισούται με το 1/3 του ύψους του ορθογωνίου. Κάθε αστέρι έχει πέντε αιχμές, οι οποίες διατάσσονται στην περιφέρεια ενός νοητού κύκλου, του οποίου η ακτίνα ισούται με το 1/18 του ύψους του ορθογωνίου. Όλα τα αστέρια έχουν κατακόρυφη διάταξη, δηλαδή με μία άκρη προς τα πάνω και δύο άκρες στηριζόμενες σε νοητή γραμμή κάθετη προς τον ιστό. Τα αστέρια είναι διατεταγμένα όπως οι ώρες του ρολογιού. ο αριθμός τους είναι αμετάβλητος. Χρωματική απεικόνιση Η χρήση των χρωμάτων είναι αυστηρά κανονισμένη. Έτσι, το έμβλημα έχει τα ακόλουθα χρώματα: PANTONE REFLEX BLUE για την επιφάνεια του ορθογωνίου PANTONE YELLOW για τα αστέρια. 24

25 Τετράχρωμη Εκδοχή Pantone Reflex Blue C Pantone Process Yellow C M 80 - Y 0 - K 0 C 0 - M 0 - Y K 0 Για το internet και τα Για το internet και τα ηλεκτρονικά μέσα ηλεκτρονικά μέσα R 0 - G 51 - B 153 R G B 0 Μονόχρωμη Εκδοχή Pantone Reflex Blue C C M 80 - Y 0 - K 0 Ασπρόμαυρη Εκδοχή K 100 Η διεθνής γκάμα PANTONE είναι ευρέως διαθέσιμη και ευκόλως προσβάσιμη ακόμη και για μη επαγγελματίες. Αναπαραγωγή σε τετραχρωμία Αν χρησιμοποιείται η τετραχρωμία, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα δύο κύρια χρώματα. Έτσι, είναι αναγκαίο να αναπαραχθούν τα τυποποιημένα χρώματα με τη χρήση των τεσσάρων χρωμάτων της συγκεκριμένης μεθόδου Το PANTONE YELLOW αποκτάται με τη χρήση 100% "Process Yellow". Το PANTONE REFLEX BLUE επιτυγχάνεται με την ανάμειξη 100% "Process Cyan" και 80% "Process Magenta". 25

26 Διαδίκτυο Το PANTONE REFLEX BLUE αντιστοιχεί στο χρωματισμό παλέτας του δικτύου RGB:0/0/153 (δεκαεξαδικό: ) και το PANTONE YELLOW στο χρωματισμό RGB:255/204/0 (δεκαεξαδικό: FFCC00). 26

27 Προσκλήσεις / Προκηρύξεις στον Τύπο Σημείωση Η αναπαραγωγή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λογότυπου του Προγράμματος γίνεται σε κλίμακα του γκρι. 27

28 Έντυπη επικοινωνία Σημείωση για λόγους ομοιομορφίας, προτείνεται η παραπάνω σειρά τοποθέτησης των σημάτων με το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αριστερά και το λογότυπο του Προγράμματος στα δεξιά. το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εμβλήματα των συμμετεχουσών χωρών πρέπει να είναι ισότιμα. 28

29 Διαφημιστικές πινακίδες (προσωρινές) Σημείωση η περιοχή Α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%. οι διαφημιστικές πινακίδες είναι προσωρινές και τοποθετούνται στα εργοτάξια κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων. Στο πεδίο «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» αναγράφεται το σύνολο του π/υ που έχει εγκριθεί στον εταίρο στο συγκεκριμένο έργο 29

30 Διαφημιστικές πινακίδες (μόνιμες) Σημείωση η περιοχή Α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%. Στο πεδίο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» αναγράφεται το σύνολο του π/υ που έχει εγκριθεί στον εταίρο στο συγκεκριμένο έργο οι επεξηγηματικές πινακίδες είναι μόνιμες και τοποθετούνται το αργότερο 6 μήνες μετά την υλοποίηση των έργων. το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους. ο τύπος έργου θα βασίζεται στον κωδικό Θεματικής προτεραιότητας και θα πρέπει να είναι εύληπτος, σύντομος και κατανοητός από το ευρύ κοινό. 30

31 Παράρτημα ΙΙ: Πρότυπο «Σχεδίου επικοινωνίας και οπτικής ταυτότητας» Γενική επικοινωνιακή στρατηγική Στόχοι 1. Γενικοί στόχοι επικοινωνίας. 2. Ομάδες-στόχοι. Εντός των χωρών του Προγράμματος, όπου υλοποιείται το έργο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπου υπάρχει εφαρμογή). 3. Εξειδικευμένοι στόχοι για κάθε ομάδα-στόχο, που σχετίζεται με τους γενικούς στόχους και την εκάστοτε φάση υλοποίησης του έργου. Παραδείγματα των στόχων επικοινωνίας: Να εξασφαλισθεί ότι ο γενικός πληθυσμός στις περιοχές υλοποίησης του έργου είναι ενήμερος για το ρόλο των εταίρων και της ΕΕ στο πλαίσιο του έργου Να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί ο πληθυσμός των επιλέξιμων περιοχών ή/ και της Ευρώπης για το ρόλο του εκάστοτε εταίρου, των συμμετεχουσών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου εντός του πλαισίου του Προγράμματος. Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς η ΕΕ και ο εταίρος εργάζονται μαζί, για να συμβάλουν στην επίτευξη των θεματικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Επικοινωνιακές δραστηριότητες 4. Οι βασικές δραστηριότητες, που θα λάβουν χώρα κατά την περίοδο που καλύπτεται από το «Σχέδιο επικοινωνίας και οπτικής ταυτότητας», μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες: Για τη φύση των δράσεων και του έργου, Για την ευθύνη ολοκλήρωσης των δράσεων. 5. Επιλεγμένα επικοινωνιακά εργαλεία. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες των πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων εργαλείων (ΜΜΕ, διαφήμιση, εκδηλώσεις κλπ) στο τοπικό πλαίσιο. Δείκτες επιτευγμάτων 6. Επίτευξη των στόχων επικοινωνίας. 31

32 Συμπεριλαμβάνονται διαφορετικοί δείκτες για κάθε εργαλείο, που προτείνεται. 7. Πρόβλεψη για ανάδραση (feedback) (όταν αυτό έχει εφαρμογή). Παρέχονται λεπτομέρειες των προτύπων αξιολόγησης ή άλλων μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταγραφεί η ανάδραση των συμμετεχόντων σε κάθε επικοινωνιακή δραστηριότητα. Πόροι 8. Ανθρώπινοι πόροι Άτομα/Ημέρες που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι δράσεις επικοινωνίας. Μέλη της Ομάδας Διοίκησης αρμόδια για τις δραστηριότητες επικοινωνίας. 9. Οικονομικοί πόροι. Προϋπολογισμός που απαιτείται για να υλοποιηθούν οι δράσεις επικοινωνίας (τόσο σε απόλυτες τιμές, όσο και ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου). 32

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ 3 1. Λογότυπα - προδιαγραφές Στο Kεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στο σύνολο των εφαρμογών, η χρωματική τους ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 1.1 Σε ποιους Απευθύνεται 1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο 1.3 Στόχος των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 1.4 Σκοπός του Οδηγού 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 2.1 Απαραίτητα Λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Έργων Χρηµατοδοτούµενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο «Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013» 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 24 /11/2011 Α.Π. 4250 Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Κ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ - Α.ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία 1 Κανόνες Δημοσιότητας Νομική βάση Γενικές αρχές Oδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Γενικά Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 Aξιολόγηση των Μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Oδηγοί - Eγχειρίδια 5. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 169 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2014 L 223/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 821/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των:

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των: Α. Εισαγωγή Κεντρικό σηµείο αναφοράς για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας των συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά Ταµεία παρεµβάσεων, αποτελεί η εξυπηρέτηση "του δικαιώµατος των πολιτών να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ)

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 1. Σε κάθε πρόσκληση/προκήρυξη στον τύπο, έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E.

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. Oδηγοί - Eγχειρίδια 8. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. 2003 223 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί -

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περαία 17/02/2015 Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου Τηλ.: 2392330067 FAX: 2392076316 e-mail: develop2@thermaikos.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 130/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας

Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα Επικοινωνίας και Δημοσιότητας Αθήνα, Ιούλιος 2013 Εισαγωγή Στρατηγική επικοινωνίας Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΜΟΥ " με κωδικό MIS 375902 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΜΟΥ  με κωδικό MIS 375902 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 12.1: Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία

Εκπαιδευτική Μονάδα 12.1: Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία Εκπαιδευτική Μονάδα 12.1: Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία Όπως όλα τα χρηματοδοτούμενα projects στα πλαίσια της LLP, έτσι και στα διαβήματα διακρατικής κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 5 3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 4. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ... 9 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ...6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 77ΞΙΛ-1ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 14:17:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 2:ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 52 3:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2014-2015 4:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ TOURIST PROMOTION OF THE REGION OF

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα