a4 k jz a 44 4 k k k k 4 3 kj k k k k jz kz k kk k 2 a 44 4 k z. kz k k k 4 a 24 4 k k kj k k k j a 4 k k k k kz k k k 4 24 k fk k k k k j

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "a4 k jz a 44 4 k k k k 4 3 kj k k k k jz kz k kk k 2 a 44 4 k z. kz k k k 4 a 24 4 k k kj k k k j a 4 k k k k kz k k k 4 24 k fk k k k k j"

Transcript

1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ΗΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ GREEK ORTHODOX WEDDING SERVICE The Service of Betrothal The priet tad before the Royal Door, lookig toward the two who are to be Betrothed; ad they tad outide the Royal Door, the ma to the right, ad the woma o the left O the right ide of the Holy ltar are placed the two rig The priet take up the ceer ad cee the holy ico, the bridal pair, ad the people The the priet ak the bride i he wihe to marry the groom, ad the groom if he wihe to marry the bride The priet the ay: ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Á 1 a 44 4 k k k k 2 a 44 4 k z kz k kk k ìþí mi 4 kj k k kk 4 kj k k k k 44 kz a 4 k k k k kz k k k 4 j k 44 kz fk a 4 k k k k kz k k k 4 j k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος), τοῦ τιμίου Πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ ιακονίας, παντὸς τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου, καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν PRIEST: Bleed i our God alway, both ow ad ever, ad to the age of age a4 k I peace let u pray to the Lord me a1 For the peace from above; for the alvatio of our oul; let u pray to the Lord a2 For the peace of the whole world; for the tability of the holy Churche of God; ad for the uio of all; let u pray to the Lord a 24 k k k k k k j a 2 4 k k j j For thi holy Houe, ad for them that with faith, reverece, ad the fear of God eter therei; let u pray to the Lord a4 24 k fk k k k k j a 2 4 k k j j For our Mot Revered rchbihop (Name), for the veerable Priethood, the Diacoate i Chrit; for all the Clergy; ad for all the people; let u pray to the Lord Copyright 2011 by Nacy Chalker 1 Taki wwwewbyzorg

2 5 44 kz a 4 kz k k kk Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o 1 a 44 4 k k k k 2 a 44 4 k z kz k kk k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ καταπεμφθῆναι αὐτοῖς ἀγάπην τελείαν, εἰρηνικήν, καὶ βοήθειαν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 5 44 kz a 4 kz k k kk 4 jk k k k k Ὑπὲρ τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ (τοῦ δε), καὶ τῆς δούλης τοῦ Θεοῦ (τῆς δε) τῶν νῦν μνηστευομένων ἀλλήλοις, καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 4 kj k k kk Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ παρασχεθῆναι αὐτοῖς τέκνα εἰς διαδοχὴν γένους, καὶ πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 4 kj k k k k 44 kz a 4 k k k k kz k k k 4 j k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς ἐν ὁμονοίᾳ καὶ βεβαίᾳ πίστει, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 44 kz fk a 4 k k k k kz k k k 4 j k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι αὐτοὺς ἐν ὁμονοίᾳ καὶ βεβαίᾳ πίστει, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 4 kj k k k k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι αὐτοὺς ἐν ἀμέμπτῳ βιοτῇ καὶ πολιτείᾳ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν a5 For the ervat of God (Name) ad the ervat of God (Name) who ow pledge themelve to oe aother, ad for their alvatio; let u pray to the Lord a1 That there may be promied uto them childre for the cotiuatio of their race, gratig uto them all their prayer uto alvatio; let u pray to the Lord a2 That He ed dow upo them love perfect ad peaceful, ad give them Hi protectio; let u pray to the Lord a 24 k k k k k k j a 2 4 k k j j That He may keep them i oee of mid, ad i teadfate of the Faith; let u pray to the Lord a4 24 k fk k k k k j a 2 4 k k j j That He may ble them i harmoy ad perfect trut; let u pray to the Lord a5 a 4 24 k k kj k k k j That He may keep the coure ad maer of their life blamele; let u pray to the Lord 2

3 Ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν χαρίσηται αὐτοῖς τίμιον τὸν γάμον, καὶ τὴν κοίτην ἀμίαντον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν a14 k k k k a a Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Õðåñáãßá Èåïôüêå, óþóïí ç ìüò Iperayia Theotoke, o o i ma fter petitio 4 k j a kj k k kk Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, τῇ σῇ χάριτι Fial time kz kk a 4 kz k k k 7 4 kkkk i kkkkk k j Êýñé å, å ëý çóïí Kyri e, e le io Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα Durig above petitio k k kj k j Óïé, Êý ñé å Si, Ky ri e Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Á ìþí mi k kk k k k k j Êýñé å ëýç óïí Kyri e le i o That the Lord God may grat uto them a hoorable marriage ad a bed udefiled; let u pray to the Lord That we may be delivered from all tribulatio, wrath, dager ad eceity; let u pray to the Lord a1 Help u, ave u, have mercy o u ad keep u, O God, by Your Grace Fial time a 4 j kjk kz i k k k k Callig to remembrace our allholy, immaculate, exceedigly bleed gloriou Lady Theotoko ad Ever; Virgi Mary, with all the Sait, let u commed ourelve ad oe aother ad all our life to Chrit our God Durig above petitio a k j Mot holy Theotoko, ave u fter petitio a 4 k j k j To you, O Lord For to You are due all Glory, hoor, ad worhip, to the Father, ad to the So, ad to the Holy Spirit, both ow ad ever, ad to the age of age Let u pray to the Lord a4 k me a 2 4 k k k k

4 Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος, ὁ τὰ διῃρημένα συναγαγὼν εἰς ἑνότητα καὶ σύνδεσμον διαθέσεως τιθεὶς ἄῤῥηκτον ὁ εὐλογήσας Ἰσαὰκ καὶ Ῥεβέκκαν, καὶ κληρονόμους αὐτοὺς τῆς σῆς ἐπαγγελίας ἀναδείξας αὐτὸς εὐλόγησον καὶ τοὺς δούλους σου τούτους, ὁδηγῶν αὐτοὺς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Εἰρήνη πᾶσι Á ìþí mi a 4 k k k k j j Êáé ôù ðíåõ ìá ôß óïõ Ke to pev ma ti ou a 4 k j k j Á ìþí mi (Εἶτα, λαβὼν ὁ Ἱερεὺς τοὺς δακτυλίους τοὺς ἐν τῷ δισκελίῳ, ἐπιδίδωσι πρῶτον τῷ ἀνδρὶ τὸν χρυσοῦν καὶ λέγει αὐτῷ ) Ἀῤῥαβωνίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (ὁ δεῖνα) τὴν δούλην τοῦ Θεοῦ (τὴν δεῖνα), εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος () ΛΑΟΣ: Αμήν (Ως ανωτέρω) (Καὶ ποιεῖ Σταυρὸν μετὰ τοῦ δακτυλίου ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ) Εἶτα καὶ τῇ γυναικὶ λέγει, λαβὼν τὸν ἀργυροῦν Ἀῤῥαβωνίζεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ (ἡ δεῖνα) τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ (τὸν δεῖνα), εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος () ΛΑΟΣ: Αμήν (Ως ανωτέρω) (Καὶ ὅταν εἴπῃ εἰς ἕκαστον τρίς, ποιεῖ Σταυρὸν μετὰ τοῦ δακτυλίου ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἐπιτίθησιν αὐτοὺς ἐν τοῖς δεξιοῖς αὐτῶν δακτύλοις Εἶτα ἀλλάσσει τοὺς δακτυλίους τῶν Νυμφίων ὁ Παράνυμφος) Τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίω κλίνατε Óïé, Êý ñé å Si, Ky ri e Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν ἐξ ἐθνῶν προμνηστευσάμενος Ἐκκλησίαν παρθένον ἁγνήν, εὐλόγησον τὰ μνῆστρα ταῦτα, καὶ ἕνωσον, καὶ διαφύλαξον τοὺς δούλους σου τούτους ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ Σοὶ γὰρ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων O God eteral, Who ha brought together ito uity the thig which before had bee eparate, ad i o doig impoe o them a idioluble bod of love, Who did ble Iaac ad Rebecca, declarig them to be the iheritor of Your promie: do You Yourelf (+) ble thee Your ervat (Name) ad (Name), directig them ito every good work For You are a merciful ad lovig God, ad to You do we ed up all Glory: to the Father, ad to the So, ad to the Holy Spirit, both ow ad ever, ad to the age of age Peace be to all (+) a 4 k k k j j d to your me Let u bow our head before the Lord a 4 k j k j To you, O Lord a4 k pi rit O Lord our God, Who epoued the Church a a pure virgi called from out of the Getile, ble thi Betrothal (+), uitig thee Your ervat, keepig them i peace ad oee of mid For to You are due all Glory, hoor, ad worhip: to the Father, ad to the So, ad to the Holy Spirit, both ow ad ever, ad to the age of age me (The the Priet take the rig, blee them, make with them the Sig of the Cro over the ma' head, ad ay:) The ervat of God (Name) i betrothed to the ervat of God (Name), i the Name of the Father, ad of the So, ad of the Holy Spirit () PEOPLE: me ( above, after each) (The with the rig the Priet make the Sig of the Cro over the woma' head, ayig:) The ervat of God (Name) i betrothed to the ervat of God (Name), i the Name of the Father, ad of the So, ad of the Holy Spirit () PEOPLE: me ( above, after each) (t the third time, the Priet put the woma' rig o the ma' right figer, ad the ma' rig o the woma' right figer The the Groomma exchage the rig thrice) 4

5 ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν a 2 4 k k k k k k k j Êý ñé å ëý ç óïí Ky ri e le i o Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τῷ παιδὶ τοῦ Πατριάρχου Ἀβραὰμ συμπορευθεὶς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, στελλομένῳ νυμφεύσασθαι τῷ κυρίῳ αὐτοῦ Ἰσαὰκ γυναῖκα, καὶ διὰ μεσιτείας ὑδρεύσεως ἀῤῥαβωνίσασθαι τὴν Ῥεβέκκαν ἀποκαλύψας Αὐτός, εὐλόγησον τὸν ἀῤῥαβῶνα τῶν δούλων σου (τοῦ δε) καὶ (τῆς δε) καὶ στήριξον τὸν παρ αὐτοῖς λαληθέντα λόγον Βεβαίωσον αὐτοὺς τῇ παρὰ σοῦ ἁγίᾳ ἑνότητι σὺ γὰρ ἀπ ἀρχῆς ἐδημιούργησας ἄρσεν καὶ θῆλυ, καὶ παρὰ σοῦ ἁρμόζεται ἀνδρὶ γυνὴ εἰς βοήθειαν καὶ διαδοχὴν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων Αὐτὸς οὖν, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐξαποστείλας τὴν ἀλήθειαν ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν ἐπαγγελίαν σου ἐπὶ τοὺς δούλους σου, τοὺς πατέρας ἡμῶν, εἰς καθ ἑκάστην γενεὰν καὶ γενεὰν τοὺς ἐκλεκτούς σου, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου (τόν δε), καὶ τὴν δούλην σου (τήν δε), καὶ στήριξον τὸν ἀῤῥαβῶνα αὐτῶν ἐν πίστει καὶ ὁμονοίᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ σὺ γάρ, Κύριε, ὑπέδειξας δίδοσθαι τὸν ἀῤῥαβῶνα καὶ στηρίζεσθαι ἐν παντί ιὰ δακτυλιδίου ἐδόθη ἡ ἐξουσία τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ διὰ δακτυλιδίου ἐδοξάσθη ανιὴλ ἐν χώρᾳ Βαβυλῶνος διὰ δακτυλιδίου ἐφανερώθη ἡ ἀλήθεια τῆς Θάμαρ διὰ δακτυλιδίου ὁ Πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος οἰκτίρμων γέγονεν ἐπὶ τὸν ἄσωτον υἱόν «ότε γάρ, φησι, δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν» Αὕτη ἡ δεξιά σου, Κύριε, τὸν Μωϋσῆν ἐστρατοπέδευσεν ἐν Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ διὰ γὰρ τοῦ λόγου σου τοῦ ἀληθινοῦ οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ ἡ γῆ ἐθεμελιώθη καὶ ἡ δεξιὰ τῶν δούλων σου εὐλογηθήσεται τῷ λόγῳ σου τῷ κραταιῷ καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ Αὐτὸς οὖν καὶ νῦν, έσποτα, εὐλόγησον τὸ δακτυλοθέσιον τοῦτο εὐλογίαν οὐράνιον καὶ Ἄγγελος Κυρίου προπορευέσθω ἔμπροσθεν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰ σύμπαντα, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Á ìþí mi PRIEST: Let u pray to the Lord a 2 4 k k k k O Lord our God, Who accompaied the ervat of the patriarch braham to Meopotamia, whe he wa et to epoue a wife for hi lord Iaac, ad did reveal to him a ig by the drawig of water to betroth Rebecca; do You Yourelf ble the betrothal of thee Your ervat (Name) ad (Name) ad cofirm the word that ha bee poke by them; for You, O Lord, from the begiig have created male ad female, ad by You i a woma joied to a ma for aitace ad for the cotiuatio of the huma race Therefore, O Lord God, Who have et forth Your truth to Your iheritace ad Your promie to Your ervat, our father, who were Your elect, do You give regard uto thi Your ervat (Name) ad Your ervat (Name), ad eal their betrothal i faith, i oee of mid, i truth ad i love For You, O Lord, have declared that a pledge i to be give ad held iviolate i all thig By a rig Joeph wa give might i Egypt; by a rig Daiel wa exalted i Babylo; by a rig the truth of Thamar wa made maifet; by a rig our heavely Father howed compaio upo Hi prodigal o, for He aid, "Put a rig upo hi right had, kill the fatted calf, ad let u eat ad rejoice" Your ow right had, O Lord, armed Moe i the Red Sea Yea, by the word of Your truth were the Heave etablihed ad the earth et upo her ure foudatio; ad the right had of Your ervat hall be bleed by Your mighty word, ad by Your uplifted arm Wherefore, O Sovereig Lord, do You Yourelf ble thi puttig o of rig with Your heavely beedictio; ad may Your gel go before them all the day of their life, for You are He that blee ad actifie all thig, ad to You do we ed up Glory: to the Father, ad to the So, ad to the Holy Spirit, both ow ad ever, ad to the age of age a4 k me If the Crowig Service follow the Betrothal immediately, the after the me, the Priet cee i frot of the ltar, ad goe out ad cee the Ikootaio The Proceioal Palm i ug at thi time (See ext page) 5

6 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον a f5 4 k k k k k k k k j Äü îá óïé ï Èå ïò ç ìþí, Dho xa i o The o i mo, a f 4 k k k k äü îá óïé dho xa i ΙΕΡΕΥΣ: Οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ΛΑΟΣ: (Ως ανωτέρω) όξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι ΙΕΡΕΥΣ: Τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι ΛΑΟΣ: όξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι ΙΕΡΕΥΣ: Μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται ΛΑΟΣ: όξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι ΙΕΡΕΥΣ: Ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου ΛΑΟΣ: όξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι ΙΕΡΕΥΣ: Οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν, κύκλῳ τῆς τραπέζης σου ΛΑΟΣ: όξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι ΙΕΡΕΥΣ: Ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον ΛΑΟΣ: όξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιών, καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ Ἱερουσαλὴμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου ΛΑΟΣ: όξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι ΙΕΡΕΥΣ: Καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου Εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ a f5 4 k k k k k k k k j Äü îá óïé ï Èå ïò ç ìþí, Dho xa i o The o i mo, a f 4 k k k j k k j j i i a f 4 k k k 4 k k k j Glo glo ry to you our God, a f k k k k k Glo The Service of the Crowig PRIEST: Bleed i everyoe that fear the Lord ry to you PRIEST: That walk i Hi way, PEOPLE: ( above) Glory to you, our God, glory to you PRIEST: For you hall eat the labor of your had PEOPLE: Glory to you, our God, glory to you PRIEST: Bleed are you, ad it hall be well with you PEOPLE: Glory to you, our God, glory to you PRIEST: Your wife hall be a a fruitful vie o the ide of your houe PEOPLE: Glory to you, our God, glory to you PRIEST: Your childre like youg olive plat aroud your table PEOPLE: Glory to you, our God, glory to you PRIEST: Behold! The ma hall be bleed that fear the Lord PEOPLE: Glory to you, our God, glory to you PRIEST: The Lord hall ble you out of Zio, ad you hall ee the good thig of Jerualem all the day of your life PEOPLE: Glory to you, our God, glory to you PRIEST: Yea! You hall ee your childre' childre, ad peace be upo Irael a f 4 k k k 4 k k k j ry to you, our God, a f j k k j k k k i i äü îá óïé dho xa i (Ὁ Ἱερεύς, στραφεὶς κατὰ ἀνατολὰς καὶ ὑψῶν, ὡς συνήθως, τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον, ἐκφωνεῖ ) Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων glo ry to you (Turig toward the Eat ad raiig the Holy Gopel, the Priet ay:) Bleed i the Kigdom of the Father, ad of the So, ad of the Holy Spirit, both ow ad ever, ad to the age of age a4 k Á ìþí mi me Durig the Pachal eao "Chrit i rie" (Χριστός Ανέστι) i ug thrice 6

7 Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν a14 k k k k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o 2 a 44 4 k z kz k kk k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o 5 44 kz a 4 kz k k kk Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o 1 a 44 4 k k k k 4 kj k k kk Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 4 kj k k k k Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 44 kz a 4 k k k k kz k k k 4 j k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου Οἴκου τούτου, καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 44 kz fk a 4 k k k k kz k k k 4 j k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (τοῦ δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 4 kj k k k k Ὑπὲρ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ (τοῦ δε) καὶ (τῆς δε), τῶν νῦν συναπτομένων ἀλλήλοις εἰς γάμου κοινωνίαν, καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 4 kj k k kk Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o 7 I peace let u pray to the Lord a1 For the peace from above; for the alvatio of our oul; let u pray to the Lord a2 For the peace of the whole world; for the tability of the holy Churche of God; ad for the uio of all; let u pray to the Lord a 24 k k k k k k j a 2 4 k k j j For thi holy Houe; ad for them that with faith, reverece, ad the fear of God eter therei; let u pray to the Lord a4 24 k fk k k k k j a 2 4 k k j j For our Mot Revered rchbihop (Name), for the veerable Priethood, the Diacoate i Chrit; for all the Clergy; ad for all the people; let u pray to the Lord a5 For the ervat of God (Name) ad (Name), who are ow beig joied to oe aother i the commuity of Marriage, ad for their alvatio; let u pray to the Lord a1

8 Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι τὸν γάμον τοῦτον, ὡς τὸν ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 2 a 44 4 k z kz k kk k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o a14 k k k k 4 kj k k kk Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτούς τε καὶ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 2 a 44 4 k z kz k kk k 4 kj k k k k Ὑπὲρ τοῦ παρασχεθῆναι αὐτοῖς σωφροσύνην, καὶ καρπὸν κοιλίας πρὸς τὸ συμφέρον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 44 kz a 4 k k k k kz k k k 4 j k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ εὐφρανθῆναι αὐτοὺς ἐν ὁράσει υἱῶν καὶ θυγατέρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 44 kz fk a 4 k k k k kz k k k 4 j k Êý Ky 5 44 kz a 4 kz k k kk ñé å, å ëý ç óïí ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν, καὶ ἀκατάγνωστον διαγωγήν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 4 kj k k k k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o Ὑπὲρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς τε καὶ ἡμῖν πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 4 kj k k k k Êý ñé å, å ëý ç óïí Ky ri e, e le i o That thi marriage may be bleed a wa that of Caa of Galilee; let u pray to the Lord a2 That there may be give uto them obere of life, ad fruit of the womb a may be mot expediet for them; let u pray to the Lord a 24 k k k k k k j a 2 4 k k j j That they may rejoice i the beholdig of o ad daughter; let u pray to the Lord a4 24 k fk k k k k j a 2 4 k k j j That there may be grated uto them the happie of abudat fertility, ad a coure of life blamele ad uahamed; let u pray to the Lord a5 That there may be grated uto them ad uto u all prayer that ted uto alvatio; let u pray to the Lord a1 That both they ad we may be delivered from tribulatio, wrath, dager, ad eceity; let u pray to the Lord a2 8

9 Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι Fial time kz kk a 4 kz k k k 7 4 kkkk i kkkkk k j a a Êýñé å, å ëý çóïí Kyri e, e le io Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, εσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα Durig above petitio Õðåñáãßá Èåïôüêå, óþóïí ç ìüò Iperayia Theotoke, o o i ma fter petitio 4 k j Á Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν a 2 4 ìþí mi k kk k k j Êýñé å ëýç óïí Kyri e le i o Ὁ Θεὸς ὁ ἄχραντος, καὶ πάσης κτίσεως δημιουργός, ὁ τὴν πλευρὰν τοῦ προπάτορος Ἀδὰμ διὰ τὴν σὴν φιλανθρωπίαν εἰς γυναῖκα μεταμορφώσας, καὶ εὐλογήσας αὐτούς, καὶ εἰπών «Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε, καὶ κατακυριεύσατε τῆς γῆς», καὶ ἀμφοτέρους αὐτοὺς ἓν μέλος ἀναδείξας διὰ τῆς συζυγίας ἕνεκεν γὰρ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται τῇ ἰδίᾳ γυναικί, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν καί, οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή χωριζέτω ὁ τὸν θεράποντά σου Ἀβραὰμ εὐλογήσας, καὶ διανοίξας τὴν μήτραν Σάῤῥας, καὶ πατέρα πλήθους ἐθνῶν ποιήσας ὁ k k k kj k j Óïé, Êý ñé å Si, Ky ri e Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Help u; ave u; have mercy o u ad keep u, O God by Your Grace Fial time a 4 j kjk kz i k k k k Callig to remembrace our all holy, immaculate, exceedigly bleed gloriou Lady Theotoko ad Ever Virgi Mary, with all the Sait; let u commed ourelve ad oe aother ad all our life to Chrit our God Durig above petitio a k j Mot holy Theotoko, ave u fter petitio a 4 k j To you, O Lord me a 2 4 k k k k k j For to You are due all Glory, hoor, ad worhip: to the Father, ad to the So, ad to the Holy Spirit, both ow ad ever ad to the age of age Let u pray to the Lord O God mot pure, uthor of all creatio, Who through Your mabefriedig love traformed a rib of dam the forefather ito a woma, ad bleed them ad aid, "Icreae ad multiply, ad have domiio over the earth," ad, by the cojoiig, declared them both to be oe member, for becaue of thi a ma hall forake hi father ad hi mother, ad hall cleave uto hi wife, ad the two hall be oe fleh ad whom God ha joied together let ot ma put auder; Who did alo ble Your ervat braham, ad opeed the womb of Sara, ad made him the father of may atio; Who betowed Iaac upo Rebecca, ad bleed her offprig; Who 9

10 τὸν Ἰσαὰκ τῇ Ῥεβέκκᾳ χαρισάμενος, καὶ τὸν τόκον αὐτῆς εὐλογήσας ὁ τὸν Ἰακὼβ τῇ Ῥαχὴλ συνάψας, καὶ ἐξ αὐτοῦ τοὺς δώδεκα Πατριάρχας, ἀναδείξας ὁ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν Ἀσυνὲθ συζεύξας, καρπὸν παιδοποιΐας αὐτοῖς τὸν Ἐφραίμ, καὶ τὸν Μανασσῆν χαρισάμενος ὁ τὸν Ζαχαρίαν καὶ τὴν Ἐλισάβετ προσδεξάμενος, καὶ Πρόδρομον τὸν τόκον αὐτῶν ἀναδείξας ὁ ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ τὸ κατὰ σάρκα βλαστήσας τὴν ἀειπάρθενον, καὶ ἐξ αὐτῆς σαρκωθεὶς καὶ τεχθεὶς εἰς σωτηρίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ὁ διὰ τὴν ἄφραστόν σου δωρεὰν καὶ πολλὴν ἀγαθότητα παραγενόμενος ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν ἐκεῖσε γάμον εὐλογήσας, ἵνα φανερώσῃς ὅτι σὸν θέλημά ἐστιν ἡ ἔννομος συζυγία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα Αὐτός, έσποτα Πανάγιε, πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν τῶν ἱκετῶν σου, ὡς ἐκεῖσε καὶ ἐνταῦθα παραγενόμενος τῇ ἀοράτῳ σου ἐπιστασίᾳ εὐλόγησον τὸν γάμον τοῦτον, καὶ παράσχου τοῖς δούλοις σου τούτοις (τῷ δεῖνι) καὶ (τῇ δεῖνι) ζωὴν εἰρηνικήν, μακροημέρευσιν, σωφροσύνην, τὴν εἰς ἀλλήλους ἀγάπην ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, σπέρμα μακρόβιον, τὴν ἐπὶ τέκνοις χάριν, τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον Ἀξίωσον αὐτοὺς ἰδεῖν τέκνα τέκνων τὴν κοίτην αὐτῶν ἀνεπιβούλευτον διατήρησον καὶ δὸς αὐτοῖς ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ ἄνωθεν, καὶ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς ἔμπλησον τοὺς οἴκους αὐτῶν σίτου, οἴνου καὶ ἐλέου καὶ πάσης ἀγαθωσύνης, ἵνα μεταδιδῶσι καὶ τοῖς χρείαν ἔχουσι, δωρούμενος ἅμα καὶ τοῖς συμπαροῦσι πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα Ὅτι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων a 2 4 Á Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν ìþí mi k kk k k j Êýñé å ëýç óïí Kyri e le i o Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τοῦ μυστικοῦ καὶ ἀχράντου γάμου ἱερουργὸς καὶ τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης, ὁ τῆς ἀφθαρσίας φύλαξ, καὶ τῶν βιοτικῶν ἀγαθὸς οἰκονόμος αὐτὸς καὶ νῦν, έσποτα, ὁ ἐν ἀρχῇ πλάσας τὸν ἄνθρωπον, καὶ θέμενος αὐτὸν ὡς βασιλέα τῆς κτίσεως, καὶ εἰπών «Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ἐπὶ τῆς γῆς ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ αὐτόν» καὶ λαβὼν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ, ἔπλασας γυναῖκα, ἣν ἰδὼν Ἀδὰμ εἶπε «Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μου καὶ σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μου αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ joied Jacob ad Rachel, ad from them made maifet the twelve patriarch; Who yoked Joeph ad eath together, ad a the fruit of geeratio did betow upo them Ephrem ad Maae; Who accepted Zacharia ad Elizabeth, ad declared their offprig the Foreruer; Who out of the root of Jee, accordig to the fleh, produced the Ever Virgi Mary, ad from her were Icaratebor for the alvatio of the huma race; Who through Your upeakable Grace ad pletiful goode were preet i Caa of Galilee, ad bleed the marriage there, that You might how a lawful uio, ad a geeratio there from, i accordig to Your Will; do You Yourelf,O Mot Holy Mater, accept the prayer of u, Your ervat; ad a You were preet there, be preet alo here with Your iviible protectio Ble (+) thi marriage ad grat uto thee Your ervat (Name) ad (Name) a peaceful life, legth of day, chatity, love for oe aother i a bod of peace, offprig log lived, fair fame by reao of their childre, ad a crow of glory that doe ot fade away ccout them worthy to ee their childre' childre Keep their wedlock afe agait every hotile cheme; give them of the dew from the Heave above, ad of the fate of the earth Fill their houe with boutiful food, ad with every good thig, that they may have to give to them that are i eed, betowig alo o them that are here aembled with u all their upplicatio that are uto alvatio For a God of mercy ad of compaio, ad of mabefriedig love are You, ad to You do we ed up Glory: a to Your eteral Father ad Your ll Holy, Good, ad Life creatig Spirit, both ow ad ever, ad to the age of age Let u pray to the Lord me a 2 4 k k k k Bleed are You, O Lord our God, Holy Celebrat of mytical ad pure marriage, Maker of the law that gover earthly bodie, Guardia of icorruptio, Kidly protector of the mea of life: do You Yourelf ow, O Mater, Who i the begiig created ma, ad appoited him a the kig of creatio, ad aid, "It i ot good for ma to be aloe upo the earth; let u make a helpmate for him " the, takig oe of hi rib, made woma, whom whe dam aw, he aid, "Thi i ow boe of my boe, ad fleh of my fleh, for he wa take out of her ma For thi caue hall a ma forake hi father ad hi mother, ad cleave uto hi wife, ad two hall be oe 10

11 προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» καὶ «οὓς ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω» Αὐτὸς καὶ νῦν, έσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, κατάπεμψον τὴν χάριν σου τὴν ἐπουράνιον ἐπί τούς δούλους σου τούτους (τὸν δεῖνα) καὶ (τὴν δεῖνα) καὶ δὸς τῇ παιδίσκῃ ταύτῃ ἐν πᾶσιν ὑποταγῆναι τῷ ἀνδρί, καὶ τὸν δοῦλόν σου τοῦτον εἶναι εἰς κεφαλὴν τῆς γυναικός, ὅπως βιώσωσι κατὰ τὸ θέλημά σου Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὴν Σάῤῥαν Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὴν Ῥεβέκκαν Εὐλόγησον αὐτοὺς Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς πατριάρχας Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν Ἀσυνέθ Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας Μωσέα καὶ Σεπφόραν Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας Ἰωακεὶμ καὶ τὴν Ἄνναν Εὐλόγησον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς εὐλόγησας Ζαχαρίαν καὶ τήν Ἐλισάβετ ιαφύλαξον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς διεφύλαξας τὸν Νῶε ἐν τῇ Κιβωτῷ ιαφύλαξον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς διεφύλαξας τὸν Ἰωνᾶν ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους ιαφύλαξον αὐτούς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς διεφύλαξας τοὺς ἁγίους τρεῖς Παῖδας ἐκ τοῦ πυρός, καταπέμψας αὐτοῖς δρόσον οὐρανόθεν καὶ ἔλθοι ἐπ αὐτοὺς ἡ χαρὰ ἐκείνη, ἣν ἔσχεν ἡ μακαρία Ἑλένη, ὅτε εὗρε τὸν τίμιον Σταυρόν Μνημόνευσον αὐτῶν, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς ἐμνημόνευσας τοῦ Ἐνώχ, τοῦ Σήμ, τοῦ Ἠλία Μνημόνευσον αὐτῶν, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς ἐμνημόνευσας τῶν ἁγίων σου Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, καταπέμψας αὐτοῖς οὐρανόθεν τοὺς στεφάνους Μνημόνευσον, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ τῶν ἀναθρεψάντων αὐτοὺς γονέων ὅτι εὐχαὶ γονέων στηρίζουσι θεμέλια οἴκων Μνημόνευσον, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, τῶν δούλων σου τῶν Παρανύμφων, τῶν συνελθόντων εἰς τὴν χαρὰν ταύτην Μνημόνευσον, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, τοῦ δούλου σου (τοῦ δε) καὶ τῆς δούλης σου (τῆς δε), καὶ εὐλόγησον αὐτούς ὸς αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας, καλλιτεκνίαν, ὁμόνοιαν ψυχῶν καὶ σωμάτων, Ὕψωσον αὐτοὺς ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου, ὡς ἄμπελον εὐκληματοῦσαν ώρησαι αὐτοῖς σπέρμα στάχυος, ἵνα, πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύσωσιν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ σοὶ εὐάρεστον, καὶ ἴδωσιν υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτῶν, ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης αὐτῶν καὶ, εὐαρεστήσαντες ἐνώπιόν σου, λάμψωσιν ὡς φωστῆρες ἐν οὐρανῷ, ἐν σοὶ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, κράτος, τιμή, καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων fleh " ad "whom God ha joied together, let o ma put auder" d ow, O Mater, Lord our God, ed dow Your heavely Grace upo thee Your ervat, (Name) ad (Name), ad grat uto thi woma to be i all thig ubject uto the ma, ad to thi Your ervat to be at the head of the woma that they live accordig to Your Will (+) Ble them O Lord our God, a you bleed braham ad Sara (+) Ble them, O Lord our God, a You bleed Iaac ad Rebecca (+) Ble them, O Lord our God, a you bleed Jacob ad all the Prophet (+) Ble them, O Lord our God, a You bleed Joeph ad eath (+) Ble them O Lord our God, a You bleed Moe ad Zipporah Ble them, O Lord our God, a You bleed Joakim ad a (+) Ble them, O Lord our God, a You bleed Zacharia ad Elizabeth Preerve them, O Lord our God, a You preerved Noah i the rk Preerve them, O Lord our God, a You preerved Joah i the jaw of the ea beat Preerve them, O Lord our God, a You preerved the holy Three Childre from the fire, whe You et dow upo them the dew of the Heave d may that joy come upo them which the bleed Hele had whe he foud the Preciou Cro Remember them, O Lord our God, a You remembered Eoch, Shem, ad Elia Remember them, O Lord our God, a You remembered Your holy Forty Martyr, edig dow upo them the crow from the Heave Remember them, O Lord our God, ad the paret who have reared them, for the prayer of paret cofirm the foudatio of houe Remember, O Lord our God, the weddig compay that here have come together, to be preet at thi rejoicig Remember, O Lord our God, Your ervat (Name) ad Your ervat (Name), ad ble them Give to them fruit of the womb, fair childre, cocord of oul ad body Exalt them a the cedar of Lebao, ad a well cultured vie; betow o them a rich tore of uteace, o that havig a ufficiecy of all thig for themelve, they may aboud i every good work that i good ad acceptable before You Let them behold their childre' childre a ewly plated olive tree roud about their table; ad, beig accepted before You, let them hie a tar i the Heave, i You, our Lord, to Whom are due all Glory, hoor, ad worhip a to Your eteral Father, ad Your ll Holy, Good, ad Life creatig Spirit, both ow ad ever, ad to the age of age a4 k me Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν a 2 4 Á ìþí mi k kk k k k k j Let u pray to the Lord a 2 4 k k k k Êýñé å ëýç óïí Kyri e le i o 11

12 Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ πλάσας ἐκ χοὸς τὸν ἀνθρωπον, καὶ ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἀνοικοδομήσας γυναῖκα, καὶ συζεύξας αὐτῷ βοηθὸν κατ αὐτόν, διὰ τὸ οὕτως ἀρέσαι τῇ σῇ μεγαλειότητι, μὴ μόνον εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς αὐτὸς καὶ νῦν, έσποτα, ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ ἅρμοσον (τούτου λεγομένου, ὁ Ἱερεὺς ἁρμόζει τὰς δεξιὰς τῶν νυμφευομένων) τὸν δοῦλον σου (τόν δε) καὶ τὴν δούλην σου (τήν δε), ὅτι παρὰ σοῦ ἁρμόζεται ἀνδρὶ γυνή Σύζευξον αὐτοὺς ἐν ὁμοφροσύνῃ στεφάνωσον αὐτοὺς εἰς σάρκα μίαν χάρισαι αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας, εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν Ὅτι σὸν τὸ κράτος, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦκαὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς ἀιῶνας τῶν αἰώνων Á ìþí mi (Καὶ λαβὼν ὁ Ἱερεὺς τὰ Στέφανα, στέφει πρῶτον τὸν Νυμφίον, λέγων ) Στέφεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ (ὁ δεῖνα), τὴν δούλην τοῦ Θεοῦ (τήν δε), εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ΛΑΟΣ: (Ως ανωτέρω) Αμήν (Εἶτα στέφει καὶ τὴν Νύμφην, λέγων ) Στέφεται ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ (ἡ δεῖνα), τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ (τόν δε), εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ΛΑΟΣ: Αμήν (Εἶτα τίθησι τὰ Στέφανα ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν Νυμφίων, ψάλλων ἐκ τρίτου ) Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξῃ καὶ τιµῇ στεφάνωσον αὐτούς ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΙΕΡΕΥΣ: Πρόσχωμεν ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν στεφάνους ἐκ λίθων τιμίων Ζωὴν ᾐτήσαντό σε, καὶ ἔδωκας αὐτοῖς μακρότητα ἡμερῶν ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ ε 20) ΙΕΡΕΥΣ: Πρόσχωμεν ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀδελφοί, εὐχαριστεῖτε πάντοτε ὑπὲρ πάντων, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος Ἀλλ ὥσπερ ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν Holy God, Who fahioed ma from the dut, ad from hi rib fahioed woma, ad joied her to him a a helpmate for him, for it wa eemly uto Your Majety for ma ot to be aloe upo the earth, do You Yourelf, O Sovereig Lord, tretch forth Your had from Your holy dwellig place, ad joi* together thi Your ervat (Name) ad Your ervat (Name), for by You i a wife joied to her hubad Joi them together i oee of mid; crow them with wedlock ito oe fleh; grat to them the fruit of the womb, ad the gai of well favored childre, for Your i the domiio, ad Your i the Kigdom, ad the Power, ad the Glory: of the Father, ad of the So, ad of the Holy Spirit, both ow ad ever, ad to the age of age a4 k me (fter the me, the Priet, takig up the Crow, crow firt the Bridegroom, ayig:) The ervat of God (Name) i crowed for the ervat of God, (Name), i the Name of the Father, ad of the So, ad of the Holy Spirit () PEOPLE: ( above) me () (d he crow the Bride, ayig:) The ervat of God (Name) i crowed for the ervat of God (Name), i the Name of the Father, ad of the So, ad of the Holy Spirit () PEOPLE: me () (The Priet take the Crow of the Groom i hi right had, ad the Crow of the Bride i hi left, ad place them o their head while he itoe:) O Lord, our God, crow them with glory ad hoor The Readig PRIEST: Let u atted REDER: You have et upo their head crow of preciou toe They aked life of You, ad You gave it to them PRIEST: Widom! REDER: The Readig from the Epitle of the holy potle Paul to the Epheia (5:20 ) PRIEST: Let u atted REDER: Brethre, give thak alway for all thig i the ame of our Lord Jeu Chrit to God the Father Be ubject to oe aother out of reverece for Chrit Wive, be ubject to your hubad, a to the Lord For the hubad i the head of the wife a Chrit i the head of the church, hi body, ad i himelf it Savior the church i ubject to Chrit, o let wive be alo ubject i everythig to their hubad Hubad, love your wive, a Chrit loved the church ad gave himelf up for her, that he might actify her, havig cleaed her by the wah 12

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent)

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent) Ὁ Πανορθόδοξος Ἑσπερινός τῆς Ὀρθοδοξίας (Ψάλλεται τό ἑσπέρας τῆς πρώτης Κυριακῆς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς) The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday

Διαβάστε περισσότερα

All Creation Trembled

All Creation Trembled All Creation Trembled Orthodox Hymns of the Passion Service Greek and English liturgical texts and other media available at www.hchc.edu/allcreationtrembled Ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study James James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are of the Dispersion, greeting. ιακωβος θεου

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC October 26, 2014 6th Sunday of Luke THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC in Silver Spring,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν.) Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm)

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm) Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ The Touching of the Apostle Thomas Weekly Bulletin 19 April 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Upcoming Events Friday

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES With one of the most beautiful poetic parts of Scripture before him, the Greek translator of the book of Isaiah was faced with a challenging

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα