ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ"

Transcript

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας- M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας

2 Το ρόβληµα ρόβληµασήµερα Τα κτήρια στη χώρα µας αντι ροσω εύουν ολύ µεγάλο οσοστό, ερί ου το 36 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ου α οτελεί µία α ό τις µεγαλύτερες ενεργειακές καταναλώσεις κτηρίων στην Ευρώ η Στα νοικοκυριά για τη θέρµανση µόνο καταναλώνεται ερί ου το 60% της τελικής ζήτησης ενέργειας Μόλις το 30% των κτιρίων στην Ελλάδα διαθέτει θερµοµόνωση Οι ελληνικές κατοικίες α ό τις ιο ενεργοβόρες στην Ευρώ η Α οτέλεσµα? Συνεχής διόγκωση της ζήτησης ενέργειας Ε ιβάρυνση του εριβάλλοντος Αύξηση του ενεργειακού ελλείµµατος της χώρας Οικονοµική ε ιβάρυνση των ολιτών και της εθνικής οικονοµίας συνολικά

3 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΤιείναιτοΗλεκτρικό Θερµαντικό Σώµα? ΘερµαντικώνΣωµάτων Το Ηλεκτρικό Θερµαντικό Σώµα ή θερµο οµ ός (convector)είναιηλεκτρικόσώµαάµεσουα οδόσεως, ου λειτουργεί δια της φυσικής ροής του αέρα. Ο ψυχρός αέρας ου βρίσκεται στα χαµηλότερα στρώµατα του δωµατίου εισέρχεται α ό το κάτω µέρος του θερµο οµ ού (φυσικός ελκυσµός), θερµαίνεται α ό την ειδική αντίσταση του σώµατος και εξάγεται ελεύθερα α ό το άνω µέρος του θερµο οµ ού, χωρίς να ξηραίνει τον αέρα. εν υρακτώνεται και κατ' ε έκταση δεν καίει το οξυγόνο της ατµόσφαιρας

4 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων Υ άρχουν ιάφοροι Τύ οι και µεγέθη Θερµο οµ ών ανάλογα µε τις ανάγκες του καταναλωτή ΙσχύςΛειτουργίας: 500 W-2500 W Οι Θερµο οµ οί ενδείκνυται για τον εξο λισµό εξοχικών κατοικιών, γραφείων λόγω της άµεσης α όδοσης και του µικρού όγκου στο χώρο

5 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α όδοση~ 100%, ουσηµαίνειότιόληη καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια µετατρέ εται σε θερµότητα. Χαµηλό κόστος αγοράς Μηδαµινό κόστος το οθέτησης εν εκ έµ ει καυσαέρια Οι θερµο οµ οί δεν αρακρατούν τη θέρµανση ου αράγουν, αλλά την α οδίδουν 100% στο χώρο Όλα τα σώµατα έχουν αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου(sensor) εν ξηραίνουν την ατµόσφαιρα

6 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εξωτερική ε ιφάνεια των σωµάτων δεν καίει Παρέχεται λήρης αυτονοµία θερµοκρασίας σε κάθε χώρο χωριστά Υ άρχει η δυνατότητα τηλεχειρισµού θερµοκρασίας ΠροσαρµόζεταισεσυστήµαταIntelligent building Ηλεκτρονικός θερµοστάτης χώρου(α όκλιση ±0,1C ερί ου) εν ροκαλεί µετακίνηση σωµατιδίων στον αέρα Προσφέρει τέλεια ηχοµόνωση και θερµοµόνωση εν α αιτεί συντήρηση- Α όλυτα ασφαλές

7 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ «Α αρχαιωµένη» µέθοδος θέρµανσης Κατανάλωση ρεύµατος = Κατανάλωση λιγνίτη Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάσταση της οικίας για δυνατότητα εγκατάστασης Υψηλό κόστος χρήσης αφού µεγάλο µέρος της α αιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας θα καταναλωθεί κατά τις ώρες υψηλής χρέωσης της ΕΗ. Χαµηλή οιότητα θέρµανσης µε ψυχρές ζώνες σε α οµακρυσµένα σηµεία Οι θερµο οµ οί και κυρίως οι θερµοσυσσωρευτές καταναλώνουν 2-3 φορές ερισσότερο ρεύµα α ό συσκευές και κλιµατιστικά(υψηλής Α όδοσης)

8 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων Θερµο οµ οί και Θερµοσυσσωρευτές ιαφορές Η βασική διαφορά είναι ότι ο Θερµοσσυσσωρευτής έχει τη δυνατότητα να α οθηκεύσει θερµότητα και να την α οδώσει ετεροχρονισµένα, καθώς"φορτίζεται" κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο θερµο οµ ός ρέ ει να λειτουργεί όταν θέλουµε θέρµανση. Οι Θερµο οµ οί είναι ολύ ελαφρύτεροι α ό τους Θερµοσυσσωρευτές καθώς α οτελούνται µόνο α ό ηλεκτρικές αντιστάσεις Θερµοσσυσσωρευτής αντιστοιχεί σε µεγάλη«αδράνεια» λειτουργίας- Χάνεται ενέργεια τις«ζεστές» ηµέρες του χειµώνα ου δεν α αιτείται ολύ θέρµανση.

9 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

10 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων Υ έρυθρη ενέργεια.. Τι είναι? Η υ έρυθρη ενέργεια είναι το φάσµα συχνοτήτων του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε µεγαλύτερο µήκος κύµατος α ό αυτό του ορατού φωτός. Το ίδιο το σώµα αράγει υ έρυθρη ενέργεια. Η υ έρυθρη ενέργεια δια ερνά το σώµα και το θερµαίνει εσωτερικά. Υ έρυθρη είναι η ενέργεια ίσω α ότηζεστασιά ουαισθανόµαστεα ότονήλιο, ακόµακαιτις κρύεςµέρεςτουχειµώνα.

11 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων Θερµαντικά Σώµατα Υ έρυθρης Ακτινοβολίας Τι είναι υ έρυθρη θέρµανση? Υ έρυθρη Θέρµανση είναι ένας εναλλακτικός τρό ος θέρµανσης ό ου µια ηγή µε υψηλότερη θερµοκρασία µεταφέρει ενέργεια σε ένα σώµα µε χαµηλότερη θερµοκρασία µέσω ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Λειτουργεί ακριβώς ό ως και οι ακτίνες του ήλιου, δηλαδή ζεσταίνει οτιδή οτε ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες εριβάλλοντος.

12 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Έχει την ιδιότητα να θερµαίνει α ευθείας τα σώµατα και τα αντικείµενα χωρίς να ζεσταίνει τον αέρα γύρω α ό αυτά. Οι λάκες ακτινοβολίας αρέχουν τη διάχυση της θερµότητας, µειώνοντας τη ροή του αέρα και τις διακυµάνσεις θερµοκρασίας µεταξύ δα έδου και οροφής. Η αίσθηση της άνεσης ου ε ιτυγχάνεται είναι ταχύτερη. Καµία ε αφή ή µέσο µεταξύ των δύο φορέων ΕΝ είναι α αραίτητη για τη µεταφορά ενέργειας.

13 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων Tύ οι και ισχύς Υ έρυθρων Σωµάτων ιαθέτει Υψηλή αισθητική. ιατίθεται σε οριζόντια και κάθετη γραµµή ροκειµένου να ταιριάξει στις ανάγκες και τη διακόσµηση του χώρου ΙσχύςΛειτουργίας: 500 W-2000 W Καλήλύσηγιαάµεσηθέρµανσησεχώρους ου δεν χρησιµο οιούνται συνεχώς ή ακόµα και για ανοικτούς χώρους

14 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οµοιόµορφη διασ ορά της θερµότητας στο χώρο Α όλυτη αυτονοµία θέρµανσης εν α αιτούνται εργασίες ανακαίνισης Εξοικονόµηση χώρου, καθώς δεν α αιτείται χώρος για λεβητοστάσιο και δεξαµενή καυσίµων υνατότητα εβδοµαδιαίου ρογραµµατισµού Θερµική ασφάλεια ροστασίας α ό υ ερθέρµανση Αν χρησιµο οιηθεί ως συµ ληρωµατική θέρµανση ε ιτυγχάνεται µεγάλη οικονοµία στην συµβατική θέρµανση( ετρέλαιο ή φυσικό αέριο) 100% α όδοση της ηλεκτρικής ενέργειας α ό τα panel

15 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εξοικονόµηση χώρου όσον αφορά τον όγκο Υγιεινή θέρµανση- Ε ιταχύνουν την κυκλοφορία του αίµατος ενκαίειτοοξυγόνοτουαέρα εν δηµιουργεί ρεύµατα αέρα µέσα στο σ ίτι Προϊόν µε µεγάλη διάρκεια ζωής Α όλυτα ασφαλές- δεν υ άρχει κίνδυνος έκρηξης Ασφαλέςγιατα αιδιά Μηδενικό κόστος ετήσιας συντήρησης

16 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ? Η υ έρυθρη ακτινοβολία εκ έµ εται α ό τον ήλιο αλλά και α ό το ανθρώ ινο σώµα. Η ενέργεια της υ έρυθρης ακτινοβολίας, α ό θερµαντικά σώµατα αράγεται α ό οικολογικά ροϊόντα και είναι µία µορφή ενέργειας, η ο οία θερµαίνει α ευθείας τα αντικείµενα και όχι τον εριβάλλοντα αέρα, ό ως οι συµβατικές µέθοδοι θέρµανσης. Οι υ έρυθρες θερµικές ακτίνες δεν ρέ ει να συγχέονται µε τις ε ιβλαβείς υ εριώδεις ακτίνες (UV) οι ο οίες ροκαλούνεκτεταµέναεγκαύµατα. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ!

17 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΙΑΦΟΡΕΣ Τα συµβατικά συστήµατα θέρµανσης θερµαίνουν τον αέραγύρωα ότοσώµα. Τα υ έρυθρα θερµαντικά σώµατα θερµαίνουν τα αντικείµενα και γενικά ο οιοδή οτε υλικό µ ορεί να την α ορροφήσουν, χωρίς να θερµαίνουν τον αέρα γύρω τους

18 ΤεχνολογίεςΗλεκτρικών ΘερµαντικώνΣωµάτων ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Θερµική Άνεση - εν υ άρχει σωστός καταµερισµός θερµότητας στον αέρα και σε όλες τις ε ιφάνειες του χώρου Υψηλή Κατανάλωση ρεύµατος Κατανάλωση λιγνίτη Α αιτούν να έχουν µεγάλη ε ιφάνεια για να α οδώσουν ε αρκώς Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάσταση της οικίας για δυνατότητα εγκατάστασης

19 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση ΗλεκτρικήΕνδοδα έδιαθέρµανση(electric UNTERFLOOR SYSTEMS) Τιείναι? Η Ηλεκτρική Ενδοδα έδια Θέρµανση είναι ένα ανερχόµενο σύστηµα θέρµανσης στην Ευρώ η και στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση γίνεται µε εφαρµογή θερµικών καλωδίων ε ί της λάκας του κτιρίου. Κατό ιν τα θερµικά καλώδια καλύ τονται α ό τσιµεντοκονία ή άλλο υλικό αροµοίων χαρακτηριστικών και στη συνέχεια το οθετείται το δά εδο. Η τροφοδοσία γίνεται α ευθείας α ό τον ίνακα διανοµής. Είναι ένα αντίστοιχο σύστηµα µε την γνωστή ενδοδα έδια θέρµανση µε σωλήνες

20 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση Μέθοδοι εγκατάστασης 1. Κύρια θέρµανση Ως κύρια θέρµανση θεωρούµε την µέθοδο εγκατάστασης µέσω της ο οίας το σύστηµα αρέχει εξ ολοκλήρου το οσό της θερµότητας ου α αιτείται ώστε οι χώροι του κτιρίου να διατηρούνται ζεστοί. Αυτό ε ιτυγχάνεται µε εγκατάσταση καλωδίων τόσης ισχύος ώστε η αραχθείσα θερµότητα να υ ερκαλύ τει τις θερµικές α ώλειεςτουκτιρίου. 2. ευτερεύουσα θέρµανση Ως βοηθητική θέρµανση το σύστηµα αρέχει ένα οσοστό της α αιτούµενης θερµότητας. Σε αυτήν την ερί τωση το σύστηµα συνυ άρχει µε κά οια άλλη ηγή δηµιουργώντας την ευχάριστη αίσθηση του θερµού δα έδου και εξοικονοµώντας ενέργεια α ό την συνυ άρχουσα ηγήθερµότητας.

21 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση οµή ηλεκτρικής ενδοδα έδιας θέρµανσης 1. Μ ετόν 2. Σοβατε ί 3. Θερµοµόνωσηκαι ηχοµόνωση 4. Ε ικάλυψη µε αραιή τσιµεντοκονία 5. Στρώµατσιµέντου 6. Θερµοτά ητας 7. Αφροµ ετόν, τσιµεντοκονία 8. Κόλλαλε τής στρώσης 9. Ε ένδυσηδα έδου

22 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΕΘ Ηφιλοσοφίατιςηλεκτρικήςενδοδα έδιαςθέρµανσης, είναι η ίδια µε αυτήν της ενδοδα έδιας θέρµανσης µε σωλήνες νερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Χρησιµο οιούµενη ενέργεια(ηλεκτρική ενέργεια αντί ετρέλαιοήαέριο) Εξοικονόµηση χώρου εγκατάστασης Ορθότερη κατανοµή της θερµότητας στο χώρο Πλήρης αυτονοµία κάθε χώρου υνατότητα σύνδεσης των θερµοστατών µεταξύ τους και µε τερµατική µονάδα(smart Building) υνατότητα τηλεχειρισµού µέσω Internet ή κινητού τηλεφώνου. Με θερµαντικά Σώµατα Ηλ. Ενδοδα έδια Θέρµανση

23 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση Εφαρµογές Οικιακές Εφαρµογές ά εδο Τσιµεντοκονίας Στις εγκαταστάσεις σε δά εδο τσιµεντοκονίας, το Θερµικό Καλώδιο το οθετείται ριν την εγκατάσταση της τσιµεντοκονίας και του τελικού δα έδου: 17W/m, 300W -3400W/230V, 17,7m-185m Ξύλινο δά εδο Στην Ενδοδα έδια Θέρµανση σε ξύλινο δά εδο, το Θερµικό Καλώδιο το οθετείται µετά την εγκατάσταση του σκελετού του ξύλινου δα έδου: 10W/m, 300W-1250W/230V, 23m-105,4m Ανάγκες θέρµανσης ανάλογα µε µελέτη Μηχανολόγου Υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου W/m² 1.Στρώµα αρκέ. 2. Οικοδοµικό δά εδο. 3. Πλέγµα 4. Θερµικό καλώδιο 5. Ελάχιστο10 mm 6.Ελάχιστο30 mm 7. Μόνωση

24 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση Εφαρµογές Οι δυνατότητες εγκατάστασης δεν περιορίζονται σε κτίρια κατοικιών, αλλά καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών όπως Θερµοκήπια, γεωργικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους(ψυγεία) Γηπεδικά συγκροτήµατα, Αεροδρόµια Αντι αγετική ροστασία σε ακάλυ τες ε ιφάνειες, σε α ορροές και υδρορροές στεγών Χώρουςφόρτωσηςβιοµηχανικώνσυγκροτηµάτων. Χιονοδροµικά κέντρα Ράµ ες αυτοκινήτων Εξωτερικούς διαδρόµους σε κάθε είδους δα έδου Το σύστηµα ολοκληρώνεται α ό α λούς ή ηλεκτρονικούς ρυθµιστές µε υψηλής αντοχής αισθητήρες ου δίνουν εντολή ενεργο οίησης στην ερί τωση αγετού, χιονιού και υγρασίας

25 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση Παραδείγµατα εφαρµογών

26 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση Παραδείγµατα εφαρµογών

27 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση Βασικά Πλεονεκτήµατα συναρτήσει άλλων συστηµάτων Μείωσητηςθερµοκρασίαςκατά1-2 ο C, ε ιτυγχάνοντας την ίδια ακριβώς θερµική άνεσης, µειώνοντας την κατανάλωση ενέργειαςέωςκαι15%. Με χρήση ΗΕΘ ετυχαίνουµε την εξάλειψη της ξήρανσης του αέρα και δηµιουργία κυκλικών ρευµάτων στο χώρο τα ο οία δεν ευνοούν την κυκλοφορία σωµατιδίων µε α οτέλεσµα την δηµιουργία ιδανικών συνθηκών.

28 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση Βασικά Πλεονεκτήµατα συναρτήσει άλλων συστηµάτων Καλύτερος έλεγχος των δα ανών λειτουργίας- Χωρίζουµε το σ ίτι σε ζώνες ΗΗΕΘµ ορείναθερµάνειγρήγοραένα χώρο µε µοναδική α αίτηση το σύστηµα να είναι αναµµένο για ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Οµοιόµορφη κατανοµή της θερµότητας σε κάθεθερµαινόµενοχώρο.

29 ΗλεκτρικήΕνδοδα έδια Ενδοδα έδιαθέρµανση Πλεονεκτήµατα 1. Μειωµένο κόστος αγοράς και εγκατάστασης 2. Απαλλαγή από ανάγκη συντήρησης 3. Συµβατότητα για δυνατότητα τηλεχειρισµού µέσω Internet και στα σύγχρονα «έξυ να» κτίρια(smart Buildings) 1. Οµοιοµορφία θέρµανσης- Υγιεινό περιβάλλον 2. Εξοικονόµησηχώρου 3. Ασφάλεια 4. Μεγάλη διάρκεια ζωής 5. Απόλυτος έλεγχος, ευελιξία 6. Απουσίαθορύβου 7. Εύκολη εγκατάσταση σε όλους τους τύπους δαπέδου 8. Κύρια ή δευτερεύουσα θέρµανση 9. Ευκολία εγκατάστασης σε παλαιά κτίρια 10.Οικολογικό? Απαλλαγή από καυσαέρια στο κτήριο..

30 ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater) ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ?? ΕΝ ρόκειται για κά οια καινοτόµο ή ανανεώσιµη ή εναλλακτική ηγή θέρµανσης η ο οία υ όσχεται να αντικαταστήσει τις ήδη υ άρχουσες. Είναι µια τεχνολογία ου, σύµφωνα µε ε ιστηµονικές αναφορές, εφαρµόστηκε στα ρωσικά υρηνικά υ οβρύχια ό ου η αραγωγή και κατανάλωση ρεύµατος ήταν σε αφθονία Που βασίζεται? Στην αραγωγή θερµότητας άµεσα στην µάζα ρευστού υψηλής αγωγιµότητας, µέσω διαρροής ηλεκτρικού ρεύµατος

31 ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater) Τι είναι ο λέβητας ιόντων/ηλεκτροδίων Πρόκειται για µια συσκευή µε µεταλλικό κέλυφος και ενσωµατωµένα δυο ή τρία ηλεκτρόδια, στα ο οία αρέχεται ηλεκτρική ενέργεια. Η α ευθείας διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύµατος (µονοφασικού ή τριφασικού) µέσω των ηλεκτροδίων, ροκαλεί το φαινόµενο του ιονισµού/(ηλεκτρόλυσης), δηλαδή της διάσ ασης των µορίων του θερµαντικού µέσου (υγρό ειδικής αγωγιµότητας και σύνθεσης) σε θετικά και αρνητικά ιόντα. Τα ιόντα κινούνται αντίστοιχα ρος το αρνητικό και θετικό ηλεκτρόδιο, η ολικότητα των ο οίων αλλάζει 50 φορές το δευτερόλε το (συχνότητα εναλλασσόµενου ρεύµατος δικτύου ΕΗ - 50 Hz). Η συντονισµένη αυτή ταλάντωση των ιόντων του θερµαντικού µέσου ροκαλεί σηµαντική αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας η ο οία µεταφέρεται στο δίκτυο µε την µορφή θερµότητας.

32 Ηλεκτρολογική Σύνδεση ΗΠροσέγγιση Μονοφασικής Παροχής 1. ι ολικός διακό της µε ροστασία υ ερφόρτωσης σε κάθε γραµµή 2. Περίβλημα του λέβητα συνδεδεμένο με το περίβλημα του παροχικού καλωδίου με έναν αγωγό ικανότητας μεταφοράς ισχύος τουλάχιστον ίση με εκείνη του κάθε αγωγού 3. Το περίβλημα του λέβητα συνδεδεμένο με τον ουδέτερο 4. Η παροχή με γειωμένο ουδέτερο Τριφασικής Παροχής ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater)

33 ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater)

34 Βαθµός Α όδοσης ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater) Ο βαθµός α οδόσεως ου µ ορεί να εµφανιστεί είναι ένας εκ των υψηλοτέρων βαθµών και εµφανίζεται κατά την µετατρο ή της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. Είναι ο ίδιος και αρα λήσιος µε ολλές ηλεκτρικές συσκευές και είναι της τάξης του 95 99%. Το ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών λεβήτων ιόντων, είναι ο µικρός τους όγκος ως ρος την ονοµαστική ισχύ τους, δηλαδή διαθέτουν υψηλή ειδική ισχύ. Ένας ηλεκτρικός λέβητας αντιστάσεων ή ιόντων ονοµαστικής ισχύος 6 KW αράγει στην καλύτερη ερί τωση 5.9 KW θερµότητας στο νερό και α ορροφά για κάθε ώρα λειτουργίας του σε λήρες φορτίο, ακριβώς 6 KWH ηλεκτρικούρεύµατος. Μετατρέ ει δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια σε θερµική, µε οσοστό α όδοσης ου λησιάζει το 100% (95-99 %)

35 Πλεονεκτήµατα Λεβήτων θέρµανσης ιόντων Μικρό µέγεθος(για την εγκατάσταση ενός λέβητα χρειάζεστε 1 τετραγωνικό µέτρο στον τοίχο σε ο οιοδή οτε δωµάτιο) Αθόρυβη λειτουργία ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater) υνατότητα του ρογραµµατισµού λειτουργίας σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας η ο οία µειώνει το κόστος για τη θέρµανση Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του λέβητα ιόντων Α αλλαγή α ό καύσιµα και κα νοδόχους υνατότητα αράλληλης σύνδεσης µε άλλους λέβητες θερµότητας Φιλικό ροςτο εριβάλλον?

36 ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater) Ηλεκτρολογικές Α αιτήσεις Ion boiler power Heated area (height up to 3m and 80W heat loss on 1m2) No connected to heat system water boiler Connected to heat system water boiler (not more than150 l) The required operating current boiler ineach phase (without other appliances) Required power cord 7 kw 87,5 m 2 70m 2 12 Α 5*4,5 mm 2 10 kw 125 m 2 100m 2 17 A 5*6mm 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Παροχή για Συµβατικό σ ίτι 100 τµ: Α αιτείται στην ερί τωση- Τριφασική Μεboiler150lt, α αιτείταιέναςλέβηταςτων10kw(?) Η σύνδεση του το ικού ίνακα ου α αιτείται για αυτό το λέβητα, είναι µε ασφαλειοδιακό τη των 17Α(20 Α ραγµατικό) και συνδέεται στον κεντρικό ίνακα. Στο µεγαλύτερο οσοστό, η κεντρική ασφάλεια των ινάκων οικιακής κατανάλωσης είναι 35Α, εκτός αν ροϋ ήρχε τριφασική χ Θερµοσυσωρευτές Τι σηµαίνει αυτό? Σεταυτόχρονηλειτουργίατηςσυσκευήςκαιάλλωνηλεκτρικώνσυσκευών(.χ. λυντήριο, κουζίνα), θα έφτει ή θα καίγεται η κεντρική ασφάλεια του ίνακα, αφούδενθαµ ορείνααντα εξέλθεισεόλαταφορτίαµαζί.

37 Θερµαντικό µέσο(υγρό) ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater) ΣΥΝΘΕΣΗ: O µεταφορέας θερµότητας εριέχει ρο υλένιο, αντιδιαβρωτικά ρόσθετα, αντι-αφρίζω, σταθερο οιητής για τα ρόσθετα, ειδικά ρόσθεταήαντιψυκτικό(antifreeze) -40 C Καθώς δεν είναι ξεκάθαρο το υγρό ου χρησιµο οιείται υ άρχει ιθανότητα να αρατηρηθεί το φαινόµενο της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης, ό ου το ιο ηλεκτροθετικό α ό τα δύο µέταλλα διαβρώνεται σταδιακά. Με αυτήν την κατα όνηση α ό τα συνεχή ηλεκτρικά σοκ ου θα υ όκειται και την ιθανότητα διάβρωσης των εγκατεστηµένων σωµάτων (καλοριφέρ) και υλικών, καθίσταται α αραίτητο να εγκατασταθούν δυο ξεχωριστά κυκλώµατα.

38 Ηλεκτρική Κατανάλωση ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater) ΑνάλογηµεΧρήση ΕνδεικτικόΠαράδειγµα: 85 τµσ ίτιχωρίςboiler, έστωλέβηταςτων7 Kw? Μέσο χρόνο κατανάλωσης(χειµώνα) 8 ώρεςχ3/4 Χ7 = 42 ΚwhΧ30 ηµέρες= 1260 Κwh Γ1 - Οικιακό χωρίς χρονοχρέωση Kwh 0,08150 Άρα, 1260Χ0,08150 = 102,69 /µήνα Το εάν και εφόσον"συµφέρει" µια µορφή θέρµανσης είναι συναρτήσει των τιµών των άλλων καυσίµων καιτουκόστουςκατασκευής!!

39 COP= 157% -ΑλήθειαήΠαρα λάνηση? ΝΑΙ αλλά όχι για Ηλεκτρικές Συσκευές(Electrical Appliances) ΤιείναιτοCOP ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater) Coefficient of performance(συντελεστής συµ εριφοράς ή α οδοτικότητας) ηµιουργήθηκε για τις αντλίες θερµότητας Είναι ο συντελεστής α όδοσης ου µετράει τον λόγο της α οδιδόµενης θερµότητας ρος την καταναλισκόµενη ενέργεια. Είναι α όλυτος αριθµός δεν υ όκειται σε οσοστό ε ί τοις εκατό ΕΝ µ ορεί να εκφράσει την α όδοση µίας αντίστασης. Εφιστούµε λοι όν την ροσοχή σε ιθανούς αγοραστές τέτοιων συσκευών, ότι όσα kw ρεύµατος καταναλώνουν ερί ου τόσα θα α ολαµβάνουν σαν θερµική ισχύ στο σύστηµά τους.

40 ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ionheater) Εξοικονόµηση Χρηµάτων για το καταναλωτικό κοινό? ΛΕΒΗΤΕΣΙΟΝΤΩΝ3 5 kw, Μονοφασική αροχή

41 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΚΟΙΝΟ ΚΟΙΝΟ Οφείλουµε, στα λαίσια της ανάγκης για στροφή σε εξοικονόµηση ενέργειας µε σεβασµό ρος το εριβάλλον και µε γνώµονα την ασφάλεια των καταναλωτών να µην τους ροτρέ ουµε να στρέφονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ροκειµένου να θερµάνουν σε µόνιµη βάση για κύριουςχώρους. Πόσοµάλλοντώρα ουοιαυξήσειςστατιµολόγια της.ε.η. εκτινάχθηκαν δραµατικά

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΓΙΑ ΓΙΑΤΗΝΠΡΟΣΟΧΗΣΑΣΣΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας M.Sc. in Energy Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας Τηλ.:

43

44

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικόϖουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Εϖιτροϖής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης

Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης 6/10/2009 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ Powered by 2 Περιεχόμενα... 3 Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση... 3 Η Φιλοσοφία... 3 Πλεονεκτήματα... 5 Εφαρμογές... 6 Σύγκριση με άλλες μεθόδους...

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση Προστασία από παγετό και χιόνι Ειδικές/Εργοστασιακές εφαρμογές Ανακαλύψτε Την Υπεροχή Την Θαλπωρή Την Οικονομία Την Ποιότητα Ζωής Από τον παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 1.1. Γενικά... 15 1.2. Θερµοδυναµικές έννοιες... 17 1.2.1. Ενέργεια... 17 1.2.2. Θερµοδυναµικά αξιώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας 40%

Εξοικονόμηση ενέργειας 40% Made in Norway Θερμοπομποί Νορβηγίας Εξοικονόμηση ενέργειας 40% Από τον επίσημο αντιπρόσωπο Sani hellas Ασφάλεια και υγιεινή θέρμανση Φιλικό για τα παιδιά Ο θερμοπομπός NOBØ εξοικονόμησης ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοπομποί Νορβηγίας Εξοικονόμηση ενέργειας 40%

Θερμοπομποί Νορβηγίας Εξοικονόμηση ενέργειας 40% Made in Norway Θερμοπομποί Νορβηγίας Εξοικονόμηση ενέργειας 40% Κομψά, μοντέρνα με κλασική γραμμή Ηλεκτρονικοί θερμοπομποί NOBØ, της μεγαλύτερης Σκανδιναβικής Βιομηχανίας ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ «ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5-5-2009 Περιεχόμενα Πρόλογος Κεφ.01 Θέρμανση δαπέδου Κεφ.02 Θερμική Θαλπωρή Κεφ.03 Ψύξη Κεφ.04 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη θέρμανσης στην Ελλάδα: μύθοι και αλήθειες

Τα είδη θέρμανσης στην Ελλάδα: μύθοι και αλήθειες Τα είδη θέρμανσης στην Ελλάδα: μύθοι και αλήθειες Η επιλογή της θέρμανσης στην ελληνική επικράτεια απασχολεί όλο και περισσότερους πολίτες. Κύριοι άξονες επιλογής η χαμηλή κατανάλωση και το κόστος αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 6: Ηλεκτρικοί Θερμοσυσσωρευτές Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικοί Θερμοπομποί

Ηλεκτρικοί Θερμοπομποί Γαλλική Τεχνολογία Ηλεκτρικοί Θερμοπομποί 5 χρόνια εγγύηση Από τον επίσημο αντιπρόσωπο Sani hellas Υγιεινή Θέρμανση Χαμηλή Κατανάλωση Πώς λειτουργούν οι θερμοπομποί Atlantic; ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΚΛΥΣΜΟΣ Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Compress 6000. Κεφάλαιο 10 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Αντλίες Θερμότητας Bosch inverter Compress 6000 Σελ. 219 Αντλία Θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σχολικό έτος 2011/2012 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ Υπεύθυνες καθηγήτριες Παπαδοπούλου Τζένη, Κοσμίδου Σόνια

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Η φοιτητική ζωή έχει έξοδα και δεν χρειάζεται η θέρμανση να είναι ένα από αυτά. Ευτυχώς, πλέον, υπάρχει τρόπος να ζεσταθείς και χωρίς πετρέλαιο.

Η φοιτητική ζωή έχει έξοδα και δεν χρειάζεται η θέρμανση να είναι ένα από αυτά. Ευτυχώς, πλέον, υπάρχει τρόπος να ζεσταθείς και χωρίς πετρέλαιο. Πτυχίο στη θέρμανση! Η φοιτητική ζωή έχει έξοδα και δεν χρειάζεται η θέρμανση να είναι ένα από αυτά. Ευτυχώς, πλέον, υπάρχει τρόπος να ζεσταθείς και χωρίς πετρέλαιο. Μπορεί οι νέοι να αντέχουν στις αντίξοες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Gaz 4000 W. Αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Ο επίτοιχος λέβητας Gaz 4000 W της Bosch είναι µικρός σε διαστάσεις, δυνατός σε

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ P Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ADVANCE Απόδοση από το περιβάλλον >> >> >> Με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Με το χαμηλότερο κόστος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Γ Ι Α Λ Α Γ Κ Ο Λ Ι Δ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ρ Ο Υ Μ Π Ο Υ Τ Σ Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ

Με το χαμηλότερο κόστος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Γ Ι Α Λ Α Γ Κ Ο Λ Ι Δ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ρ Ο Υ Μ Π Ο Υ Τ Σ Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ Με το χαμηλότερο κόστος ΥΠΕΥΘΥΝΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Γ Ι Α Λ Α Γ Κ Λ Ι Δ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ρ Υ Μ Π Υ Τ Σ Σ Α Π Σ Τ Λ Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΔΑ 1 η ΜΑΔΑ 2 η ΜΑΔΑ 3 η ΜΑΔΑ ΤΣΙΓΚΠΥΛΥ ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΚΙΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

>> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές CO2 >> Απόλυτη άνεση

>> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές CO2 >> Απόλυτη άνεση ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ Inisol ΟΙΚΙΑΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ EASYLIFE Ήλιος για όλους, ηλιακή ενέργεια για όλους >> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Τοποθετήσεις /Συζήτηση / Ανακεφαλαίωση / Συµπεράσµατα

Ερωτήσεις / Τοποθετήσεις /Συζήτηση / Ανακεφαλαίωση / Συµπεράσµατα ΗΜΕΡΙ Α ΕΠΚΑΣ, 28-11-2012 «Οικονοµικοί & Εναλλακτικοί τρόποι Θέρµανσης» ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης ιδάκτωρ TQM/Quality-Robust Engineering, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μέλος.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Σεμινάριο : Δευτέρα 29 10-2008 ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Οργάνωσή Σχολικός Σύμβουλος Στ. Σπανομήτσιος ΗθέρμανσητηςΓηςαπότονήλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως:

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: 1. Οικονομία Σημαντική μείωση των εξόδων της οικογένειας ή της επιχείρηση σας για τη θέρμανση του χώρου σας. Οι συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. τεχνικό γραφείο Προβλήµατα Είναι γνωστά τα προβλήµατα που έχουν οι πολυκατοικίες µε κλασσικό σύστηµα θέρµανσης (δισωλήνιο µε κατακόρυφες στήλες). ιαφωνίες για τις ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης. ιαφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες Αυτονοµία, άνεση και οικονοµία (έως και 40%) ίκαιη κατανοµή δαπανών θέρµανσης µε ασύρµατη συλλογή των µετρήσεων. Το (Siemens Energy Tool) αποτελεί την απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τα πλεονεκτήματα της αυτονομίας και πολλά παραπάνω Να λειτουργεί την θέρμανση όποτε θέλει Να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΕΡΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΑΣ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς H Ενδοδαπέδια Θέρμανση είναι σε όλους γνωστή ως η πιο Aποτελεσματική, Ποιοτική Υγιεινή μέθοδος θέρμανσης Η θέρμανση μεταφέρεται αποτελεσματικά με τον πιο φυσικό τρόπο από

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Daikin Altherma

Κατάλογος Daikin Altherma Κατάλογος Daikin Altherma www.daikin.gr Daikin Altherma Η έξυπνη λύση στη θέρµανση Ο καταναλωτής επιβαρύνεται ένα συνεχώς αυξανόµενο κόστος θέρµανσης λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιµών ενέργειας. Τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Viega Fonterra Θέρµανση & Ψύξη απέδου Viega Fonterra Συστήµατα Θέρµανσης & Ψύξης απέδου για ανεβασµένο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε αναλη τικά θέµατα. 3. έσµη λευκού φωτός ροσ ί τει α ό τον αέρα σε υλικό ου αρουσίαζει κανονικό διασκεδασµό.

Ε αναλη τικά θέµατα. 3. έσµη λευκού φωτός ροσ ί τει α ό τον αέρα σε υλικό ου αρουσίαζει κανονικό διασκεδασµό. Ε αναλη τικά θέµατα Θέµα ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» τις ροτάσεις 0:. Όταν µια ακτίνα έφτει σε κάτο τρο, αναστρέφει την ορεία της. 2. Αν για µια ακτίνα είναι n ν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites From Marginal to Renewable Energy Sources Sites 16-11 11-2012 Συμβολή των Φ/Β συστημάτων στην ενεργειακή τροφοδότηση των αστικών περιοχών υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στη συσκευασία του ροϊόντος εριλαµβάνονται τα κάτωθι: o Κίτρινο, αδιάβροχο κολάρο φέρµας (δέκτης) o Τηλεχειριστήριο ( οµ ός) o Μία µ αταρία λιθίου ( CR2430) για το τηλεχειριστήριο o Μία µ αταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων της έρευνας "Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ ΣΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Οµοδιαυλική αρεµβολή (co-channel interference):

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρυθρη Θέρμανση από την ΙnfraWell

Υπέρυθρη Θέρμανση από την ΙnfraWell ΦΕΒ. 2012-1/14 - Περιεχόμενα Υπέρυθρη Θέρμανση από την ΙnfraWell Θαλπωρή σαν να μας ζεσταίνει ο ήλιος. 4 Τεχνολογία και Λειτουργικότητα Η υψηλή Ελβετική τεχνολογία, πρωτοπορεί με προϊόντα μεγάλης εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία Σειρά Dolphin ILD-STR-90XXX Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Φωτιστικού: Φωτισμός Δρόμων/Δημόσιος φωτισμός Τάση Λειτουργίας: 100 240 VAC Ισχύς: 90W Γωνία Διάχυσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Ελλάδα σήμερα, που διανύει το 3ο έτος της οικονομικής κρίσης, το θέμα της θέρμανσης έχει γίνει πρωτεύον θέμα κάθε νοικοκυριού καθώς οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα