Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα (άρθρο 191 του κανονισμού)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα (άρθρο 191 του κανονισμού)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2012)0123_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 23 ης Ιανουαρίου 2012, από έως 18.30, της 24 ης Ιανουαρίου 2012, από έως και από έως 18.30, κα της 25 ης Ιανουαρίου 2012, από έως ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα (άρθρο 191 του κανονισμού) Η συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα αρχίζει τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 στις 15.13, υπό την προεδρία του Jo Leinen (απερχόμενου προέδρου και ασκούντος χρέη προέδρου δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού). Ο Jo Leinen υπενθυμίζει στα μέλη το σκοπό της συνεδρίασης (συγκρότηση του προεδρείου της επιτροπής με την εκλογή του προέδρου και τεσσάρων αντιπροέδρων) και εξηγεί τη σειρά της εκλογής (πρώτα ο πρόεδρος και εν συνεχεία οι τέσσερεις αντιπρόεδροι). Ο Jo Leinen εφιστά επίσης την προσοχή των μελών στις δραστηριότητες της επιτροπής κατά τα περασμένα δυόμιση έτη, ως συνοψίζονται στην έκθεση δραστηριοτήτων. Εκλογή του προέδρου Ο Jo Leinen διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας (18 μέλη) και ζητά υποψηφιότητες για το αξίωμα του προέδρου. Ο Richard Seeber, εξ ονόματος της ομάδας EPP, λαμβάνει το λόγο και ευχαριστεί τον Jo Leinen για το εξαίρετο έργο που προσέφερε ως πρόεδρος της επιτροπής. Προτείνει τον Matthias Groote για το αξίωμα του προέδρου της επιτροπής. Η Linda McAvan, εξ ονόματος της ομάδας S&D, ευχαριστεί τον Jo Leinen για το εξαίρετο έργο που προσέφερε ως πρόεδρος της επιτροπής και υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Matthias Groote. Ο Matthias Groote συναινεί και, επειδή είναι ο μόνος υποψήφιος, ο Jo Leinen προτείνει να εκλεγεί δια βοής. PV\ doc PE v01-00 Ενωμένη στην πολυμορφία

2 Ο Matthias Groote εκλέγεται δια βοής και αναλαμβάνει την προεδρία στις Ευχαριστεί τα μέλη για την εκλογή του. Εκλογή των αντιπροέδρων Ο Matthias Groote ζητεί να προταθούν διαδοχικά υποψήφιοι για το αξίωμα του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου αντιπροέδρου. Ο Chris Davies, εξ ονόματος της ομάδας ALDE, προτείνει για το αξίωμα του πρώτου αντιπροέδρου της επιτροπής τον Gerben-Jan Gerbrandy. Η Sandrine Bélier, εξ ονόματος της ομάδας Greens/EFA, προτείνει για το αξίωμα του δεύτερου αντιπροέδρου της επιτροπής τον Carl Schlyter. Ο Peter Liese, εξ ονόματος της ομάδας EPP, προτείνει για το αξίωμα του τρίτου αντιπροέδρου της επιτροπής τον János Áder. Η Linda McAvan, εξ ονόματος της ομάδας S&D, προτείνει για το αξίωμα του τέταρτου αντιπροέδρου της επιτροπής τον Dan Jørgensen. Οι τέσσερεις υποψήφιοι συναινούν. Οι τέσσερεις αντιπρόεδροι εκλέγονται διαδοχικά δια βοής. Η συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα λήγει στις Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 στις 15.34, υπό την προεδρία του Matthias Groote (προέδρου). 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης ENVI_OJ (2012)0123_1v02 Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που εμφαίνεται στα παρόντα πρακτικά. 2. Ανακοινώσεις του προέδρου Διερμηνεία Υπάρχει διερμηνεία σε όλες τις γλώσσες εκτός από τα Εσθονικά και τα Μαλτέζικα. Φωτογραφία Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι στην αίθουσα υπάρχει φωτογράφος για τη φωτογραφία των μελών του νεοεκλεγέντος προεδρείου. Σεμινάριο για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (ILUC) Ο πρόεδρος εφιστά την προσοχή της επιτροπής στην ημερήσια διάταξη του σεμιναρίου για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (ILUC) λόγω των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, τις επιπτώσεις επί των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τους τρόπους ελαχιστοποίησής τους, υπό τη συμπροεδρία των Richard Seeber και Sabine PE v /20 PV\ doc

3 Wils, που θα διεξαχθεί στις 25 Ιανουαρίου 2012 στις 15.00, στην αίθουσα JAN 4Q2. 3. Αναθεώρηση του 6 ου περιβαλλοντικού προγράμματος δράσης και θέσπιση προτεραιοτήτων για το 7 ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης ENVI/7/ /2194(INI) Εισηγητής: Jo Leinen (S&D) PR PE v01-00 Επί της ουσίας: ENVI Γνωμοδοτήσεις: ITRE Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 REGI Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) PA PE v01-00 Εξέταση σχεδίου έκθεσης Ομιλητές: Matthias Groote, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez- Cortines, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Astrid Schomaker (προϊστάμενος της μονάδας Marine Environment & Water Industry, ΓΔ ENV) Χρονοδιάγραμμα: Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 26 Ιανουαρίου 2012, Ψηφοφορία στην επιτροπή: 29 Φεβρουαρίου 2012 Ψηφοφορία στην Ολομέλεια: Απρίλιος Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: μια στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα στον ορίζοντα του 2020 ENVI/7/ /2307(INI) COM(2011)0244 Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) PR PE v01-00 Επί της ουσίας: ENVI Γνωμοδοτήσεις: ITRE Romana Jordan Cizelj (PPE) PA PE v01-00 REGI Catherine Bearder (ALDE) PA PE v01-00 AGRI Vasilica Viorica Dăncilă (S&D)PA PE v01-00 PECH Crescenzio Rivellini (PPE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Εξέταση σχεδίου έκθεσης Ομιλητές: Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bogusław Sonik, Edite Estrela, Sandrine Bélier, Julie Girling, Françoise Grossetête, Romana Jordan, Christa Klaß, Andrea Zanoni, Κρίτων Αρσένης, Francois Wackenhut (προϊστάμενος της μονάδας Nature Conservation & Biodiversity, ΓΔ ENV) Χρονοδιάγραμμα: Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 27 Ιανουαρίου 2012, Ψηφοφορία στην επιτροπή: 29 Φεβρουαρίου 2012 Ψηφοφορία στην Ολομέλεια: Απρίλιος PV\ doc 3/20 PE v01-00

4 5. Έκθεση απολογισμού της αντιπροσωπείας στη Σύμβαση-πλαίσιο των ΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές (COP 17) στο Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής ENVI/7/08179 Ανταλλαγή απόψεων Ομιλητές: Matthias Groote, Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Karl-Heinz Florenz, Lars Müller (Διεθνείς και διοργανικές σχέσεις, ΓΔ CLIMA). Η συνεδρίαση διακόπτεται στις και επαναλαμβάνεται την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 στις υπό την προεδρία του Matthias Groote (προέδρου). 6. Ελάχιστες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους που προκύπτουν από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) ENVI/7/06524 ***I 2011/0152(COD) COM(2011)0348 C7-0191/2011 Συντάκτης: Philippe Juvin (PPE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Επί της ουσίας: EMPL Elisabeth Morin-Chartier (PPE) PR PE v02-00 AM PE v01-00 Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης Εγκριθείσες τροπολογίες: COMP1, COMP2, COMP3, 5, 6, 7, 50, 8, 51, 52, 9, 53, 71, 75, 83, 84, 85, 87, 89, 18, 19, 96, 97, 101, 20, 102, 21, 103, 106, 22, 109, 23, 111β, 24, 25, 26, 114, 27, 31, 32, 1, 2, 36, 4, 39 Εγκρίνεται το τροποποιηθέν σχέδιο γνωμοδότησης: υπέρ: 55 κατά: 0 αποχές: Απαλλαγή 2010: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα III, Επιτροπή ENVI/7/ /2201(DEC) COM(2011)0473[01] C7-0256/2011 Συντάκτρια: Jutta Haug (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 Επί της ουσίας: CONT Monica Luisa Macovei (PPE) Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης Απόφαση: Δεν εγκρίνεται καμία τροπολογία. Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται: υπέρ: 55 κατά: 1 αποχές: Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ENVI/7/ /2217(DEC) COM(2011)0473[15] C7-0278/2011 Συντάκτρια: Jutta Haug (S&D) PA PE v01-00 PE v /20 PV\ doc

5 Επί της ουσίας: CONT Monica Luisa Macovei (PPE) Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης AM PE v01-00 Εγκριθείσες τροπολογίες: 1 Εγκρίνεται το τροποποιηθέν σχέδιο γνωμοδότησης: υπέρ: 57 κατά: 0 αποχές: Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης Φαρμάκων ENVI/7/ /2220(DEC) COM(2011)0473[18] C7-0281/2011 Συντάκτρια: Jutta Haug (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Επί της ουσίας: CONT Monica Luisa Macovei (PPE) Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης Εγκριθείσες τροπολογίες: 2α, 3α, 5 (προφ. τροπ.), 7 (προφ. τροπ.) Εγκρίνεται το τροποποιηθέν σχέδιο γνωμοδότησης: υπέρ: 59 κατά: 1 αποχές: Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων ENVI/7/ /2226(DEC) COM(2011)0473[23] C7-0286/2011 Συντάκτρια: Jutta Haug (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 Επί της ουσίας: CONT Monica Luisa Macovei (PPE) Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης Εγκριθείσες τροπολογίες: 1α, 3 (προφ. τροπ.), 7 (προφ. τροπ.) Εγκρίνεται το τροποποιηθέν σχέδιο γνωμοδότησης: υπέρ: 51 κατά: 10 αποχές: Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) ENVI/7/ /2227(DEC) COM(2011)0473[24] C7-0287/2011 Συντάκτρια: Jutta Haug (S&D) PA PE v01-00 Επί της ουσίας: CONT Monica Luisa Macovei (PPE) Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης Απόφαση: Δεν υπάρχουν τροπολογίες Το σχέδιο γνωμοδότησης εγκρίνεται: υπέρ: 58 κατά: 1 αποχές: 0. PV\ doc 5/20 PE v01-00

6 12. Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ENVI/7/ /2235(DEC) COM(2011)0473[31] C7-0294/2011 Συντάκτρια: Jutta Haug (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Επί της ουσίας: CONT Monica Luisa Macovei (PPE) Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης Εγκριθείσες τροπολογίες: 1, 2 Εγκρίνεται το τροποποιηθέν σχέδιο γνωμοδότησης: υπέρ: 59 κατά: 0 αποχές: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) - Ετήσια Έκθεση 2010 ENVI/7/ /2186(INI) Συντάκτης: Crescenzio Rivellini (PPE) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Επί της ουσίας: CONT Iliana Ivanova (PPE) PR PE v01-00 Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης Εγκριθείσες τροπολογίες: 1, 2α, 2γ, 3α, 4α, 3β, 4β, 8 (προφ. τροπ.), 9 (προφ. τροπ.), 12, 14, 15, 16 (προφ. τροπ.), 17 Εγκρίνεται το τροποποιηθέν σχέδιο γνωμοδότησης: υπέρ: 57 κατά: 3 αποχές: Γυναίκες και αλλαγή του κλίματος ENVI/7/ /2197(INI) Συντάκτρια: Bairbre de Brún (GUE/NGL) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Επί της ουσίας: FEMM Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE) PR PE v01-00 AM PE v01-00 Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης Εγκριθείσες τροπολογίες: 1, 2, 6, 4, 7, 8, 10, 15α, 15β, 14, 16, 17, 18, 19α, 19β, 23, 25, 26, 24, 27 Εγκρίνεται το τροποποιηθέν σχέδιο γνωμοδότησης: υπέρ: 47 κατά: 7 αποχές: Ερώτηση για προφορική απάντηση 2012/01 της Linda McAvan για τα ελαττωματικά εμφυτεύματα μαστού από σιλικόνη της γαλλικής εταιρίας PIP ENVI/7/08488 Ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Επιτροπής CM PE v01-00 Ομιλητές: Matthias Groote, Sabine Lecrenier (προϊστάμενος της μονάδας Health technology and Cosmetics, ΓΔ SANCO), Linda McAvan, Richard Seeber (εξ ονόματος της Françoise Grossetête), Peter Liese, Dagmar Roth-Behrendt, Chris Davies, Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, Elena Oana Antonescu, Nessa Childers, Christel PE v /20 PV\ doc

7 Schaldemose, Sophie Auconie, Jolanta Emilia Hibner, Anja Weisgerber, Zofija Mazej Kukovič, Mairead McGuinness, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Elisabetta Gardini, Paola Testori Coggi (Γενικός Διευθυντής της ΓΔ SANCO). 16. Έκθεση της αντιπροσωπείας προς την Τουρκία ENVI/7/08556 Ανταλλαγή απόψεων Ομιλητές: Matthias Groote, Jo Leinen, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Rovana Plumb, Julie Girling, Horst Schnellhardt. 17. Ανταλλαγή απόψεων με την Mette Gjerskov (Δανή Υπουργό Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας) ENVI/7/08076 Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ομιλητές: Matthias Groote, Mette Gjerskov, Christel Schaldemose, Esther de Lange, Frédérique Ries, Satu Hassi, Christa Klaß, Dan Jørgensen, Chris Davies, Carl Schlyter, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Karin Kadenbach, Horst Schnellhardt, Linda McAvan, Margrete Auken, Karl-Heinz Florenz. Η συνεδρίαση διακόπτεται στις και επαναλαμβάνεται στις υπό την προεδρία του Matthias Groote (Προέδρου). 18. Ανταλλαγή απόψεων με τον Martin Lidegaard (Δανό Υπουργό για το Κλίμα, την Ενέργεια και τη Στέγαση) ENVI/7/08077 Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ομιλητές: Matthias Groote, Martin Lidegaard, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, Carl Schlyter, Edite Estrela, Satu Hassi, Chris Davies, Κρίτων Αρσένης. 19. Ακρόαση των υποψηφίων ως εκπροσώπων του ΕΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) ENVI/7/07665 Ακρόαση Ομιλητές: Matthias Groote, Rinaldo Genevois, Elisabetta Gardini, Linda McAvan, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Peter Hennicke, Christian Hey, Ludo Holsbeek, Michael Scoullos, Pier Vellinga. Η συνεδρίαση διακόπτεται στις και επαναλαμβάνεται την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 στις υπό την προεδρία του Matthias Groote (προέδρου). PV\ doc 7/20 PE v01-00

8 20. Συνεδρίαση των συντονιστών Βλέπε Παράρτημα I 21. Ανταλλαγή απόψεων με την Pia Olsen Dyhr (αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας της Δανίας) ENVI/7/08078 Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ομιλητές: Matthias Groote, Pia Olsen Dyhr, Peter Liese, Linda McAvan, Corinne Lepage, Carl Schlyter, Elena Oana Antonescu, Glenis Willmott, Christofer Fjellner, Nessa Childers, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Margrete Auken, Zofija Mazej Kukovič, Dan Jørgensen, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sophie Auconie, Κρίτων Αρσένης, Michèle Rivasi ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό στη Μασσαλία, Μαρτίου 2012 ENVI/7/08359 Έγκριση ερώτησης για προφορική απάντηση Εγκρίνεται ομόφωνα η ερώτηση για προφορική απάντηση. Εξέταση του σχεδίου πρότασης ψηφίσματος Ομιλητές: Matthias Groote, Sophie Auconie, Richard Seeber, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Yves Cochet, Inés Ayala Sender, Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi, Zofija Mazej Kukovič, Christa Klaß. Χρονοδιάγραμμα: Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 31 Ιανουαρίου 2012, Ψηφοφορία στην επιτροπή: 29 Φεβρουαρίου 2012 Ψηφοφορία στην Ολομέλεια: Μάρτιος I Ανταλλαγή απόψεων με την Ida Auken (Δανή Υπουργό Περιβάλλοντος) ENVI/7/08079 Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ομιλητές: Matthias Groote, Ida Auken, Richard Seeber, Karin Kadenbach, Gerben- Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier, Karl-Heinz Florenz, Åsa Westlund, Vittorio Prodi, Jolanta Emilia Hibner, Carl Schlyter, Christa Klaß, Dan Jørgensen, Zofija Mazej Kukovič, Jo Leinen, Κρίτων Αρσένης, Satu Hassi, János Áder. 24. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης (Βρυξέλλες) 30 Ιανουαρίου 2012, (Βρυξέλλες) 31 Ιανουαρίου 2012, (Βρυξέλλες). Η συνεδρίαση λήγει στις PE v /20 PV\ doc

9 Annex 1 EUROPEAN PARLIAMENT COMMITTEE ON THE ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND FOOD SAFETY CO-ORDINATORS' MEETING Tuesday 24 January 2012, József Antall (JAN) 4Q2 Brussels RESULTS Present Mr Groote, Chairman Mr Liese, Co-coordinator of the EPP Group Ms McAvan, Coordinator of the S&D Group Mr Davies, Coordinator of the ALDE Group Ms Hassi, Coordinator of the Greens/EFA Group Mr Ouzký, Co-coordinator of the ECR Group Ms Liotard, Coordinator of the GUE/NGL Group Apologies Mr Seeber, Co-coordinator of the EPP Group Ms Rosbach, Co-Coordinator of the ECR Group Mr Rossi, Coordinator of the EFD Group A. APPOINTMENT OF RAPPORTEURS AND DRAFTSPERSONS DECISION ON PROCEDURES Reports A.1. Union Civil Protection Mechanism ENVI/7/08551 [TO] ***I 2011/0461(COD) COM(2011)0934 C7-0519/2011 Responsible: ENVI Opinions: AFET, DEVE, BUDG, REGI Rapporteur to be nominated by the EPP Group Opinions A.2. Certain measures in relation to countries allowing non-sustainable fishing for the purpose of the conservation of fish stocks ENVI/7/08240 [JV] ***I 2011/0434(COD) COM(2011)0888 C7-0508/2011 PV\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

10 Responsible: PECH Pat the Cope Gallagher (ALDE) A.3. The external dimension of the Common Fisheries Policy ENVI/7/08265 [JV] 2011/2318(INI) COM(2011)0424 Responsible: PECH Isabella Lövin (Verts/ALE) DT PE v01-00 A.4. Contribution to the Annual Growth Survey 2012 ENVI/7/08269 [MF] 2011/2319(INI) COM(2011)0815[1] Responsible: ECON Jean-Paul Gauzès (PPE) PR PE v01-00 AM PE v01-00 (in view of timeline) A.5. Establishing a European Neighbourhood Instrument ENVI/7/08322 [GA] ***I 2011/0405(COD) COM(2011)0839 C7-0492/2011 Responsible: AFET A.6. European statistics on demography ENVI/7/08377 [MF] ***I 2011/0440(COD) COM(2011)0903 C7-0518/2011 Responsible: EMPL A.7. European statistical programme ENVI/7/08391[MF] ***I 2011/0459(COD) COM(2011)0928 C7-0001/2012 Responsible: ECON : A.8. Priorities for the 2013 budget - Section III - Commission ENVI/7/08453 [ER] 2012/2000(BUD) Responsible: BUDG Jutta Haug S&D was appointed Standing Rapporteur for the budgetary procedure until the end of the term. PE v /20 PV\ doc

11 A.9. Guidelines for the 2013 budget - Others Sections ENVI/7/08473 [ER] 2012/2001(BUD) Responsible: BUDG Derek Vaughan (S&D) PR PE v01-00 A.10. Estimates of revenue and expenditure for Section I - Parliament ENVI/7/08592 [ER] 2012/2006(BUD) Responsible: BUDG Derek Vaughan (S&D) A.11. Procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors ENVI/7/08495 [MF] ***I 2011/0439(COD) COM(2011)0895 C7-0007/2012 Responsible: IMCO A.12. Public procurement ENVI/7/08507 [MF] ***I 2011/0438(COD) COM(2011)0896 C7-0006/2012 Responsible: IMCO Marc Tarabella (S&D) Rapporteur for opinion to be appointed by the S&D Group A.13. Award of concession contracts ENVI/7/08521 [MF] ***I 2011/0437(COD) COM(2011)0897 C7-0004/2012 Responsible: IMCO A.14. An Agenda for Change: the future of EU development policy ENVI/7/08566 [TO] 2012/2002(INI) COM(2011)0637 Responsible: DEVE : Documents received for information PV\ doc 11/20 PE v01-00

12 [None] * * * B.1. Information on non-legislative activities B.1.1. Ongoing own-initiative reports (no more than 6 at any given time): Six INIs are progressing: On 17 February 2011, the coordinators decided to request the authorisation of an owninitiative report with the title "Resource Efficient Europe" - authorised by CCC on 5 April 2011 as a 'strategic report' - rapporteur Mr GERBRANDY, ALDE - adoption scheduled for 25 April 2012 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 (COM(2011)0112) - Coordinators' decision of 12 April 2011: Decision of principle to request - Coordinators' decision of 19 April 2011: rapporteur Mr DAVIES, ALDE - Rule 50 agreed with ITRE - authorised by CoP on 7 September adoption scheduled for 31 January 2012 On 13 July 2011 the coordinators decided to seek authorisation for an own-initiative report with the title 'the review of the 6th EAP and the setting of priorities for the 7th EAP' - approved by CCC on 13 September authorised by CoP on 22 September rapporteur: Mr Leinen S&D Group - adoption scheduled for 29 February 2012 On 13 July 2011 the coordinators decided to seek authorisation for an own-initiative report with the title "Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020" (COM(2011)0244) - approved by the CCC on 16 November 2011 (AGRI withdrew request for Rule 50) authorisation by CoP not before December rapporteur: Mr Gerbrandy, ALDE Group- adoption scheduled for 29 February 2012 On 13 July 2011 the coordinators decided to seek authorisation for an own-initiative report with the title "Voluntary and unpaid donation of tissues and cells" (COM(2011)0352) - approved by CCC on 13 September 2011 authorised by CoP on 22 September rapporteur: Ms Yannakoudakis, ECR Group - adoption scheduled for 25 April 2012 On 5 October 2011, the coordinators decided to seek authorisation for an own-initiative report with the title "The environmental impacts of shale gas and shale oil extraction activities" - approved by the CCC on 16 November 2011 (ITRE will do a parallel report on the energy aspects of shale gas and shale oil); authorisation by CoP not before December rapporteur: Mr Sonik, EPP Group B.1.2. Ongoing implementation report (only one per year)( 1 ) ( 2 ) 1 The implementation report for 2009 was adopted in ENVI on 14 July 2010: The DE LANGE report on the Implementation of EU legislation aiming at the conservation of biodiversity 2 The implementation report for 2010 was adopted in ENVI on 24 May 2011: "EU legislation on Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) and on related feed and food controls - rapporteur: Ms ROTH- BEHRENDT, S&D. PE v /20 PV\ doc

13 "The implementation of EU water legislation, ahead of a necessary overall approach to European water challenges" - coordinators' decision of 5 October approved by CCC on 16 November rapporteur: Mr Seeber, EPP Group; adoption scheduled for B.1.3. Short-list of candidates for own-initiative reports The following issues are currently on the short-list: Commission Recommendation of on the research Joint Programming Initiative 'The Microbial Challenge An Emerging Threat to Human Health' - C(2011) and Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance - COM(2011) Coordinators' decision of 20 December 2011 B.2. Overview of planned Commission initiatives The papers for the meeting included a note from the secretariat dated 16 January B.3. For information: Table on 1st and 2nd reading agreements - possible application of Rule 70 [A separate table was circulated by ] C. DECISIONS ON OTHER ISSUES C.1.Evaluation of candidates for EP representatives to the Management Board of the European Environment Agency (EEA) [EI] Decision The coordinators held an extensive exchange of views decided to short-list the following four candidates (in alphabetical order): o o o o Peter Hennicke Christian Hey Ludo Holsbeek Michael Scoullos decided to take a final decision as to the ranking of the candidates at their next meeting. C.2. Consequence of Bureau decision of 12 December - need to cancel parts of 3 ENVI meetings in 2012 The papers for the meeting included PV\ doc 13/20 PE v01-00

14 - an dated 20 December 2011 from the Director-General of DG IPOL - a note dated 7 December 2011 from the Secretary-General to the Bureau of the EP Decision The coordinators noted that the following half-days of three ENVI meetings in 2012 would have to be cancelled: Wednesday, 11 July, from 9.00 to hrs Wednesday, 19 September, from 9.00 to hrs Wednesday, 28 November, from 9.00 to hrs The coordinators decided to write to the President of the European Parliament in order to suggest that Monday afternoons rather than Wednesday mornings should be cancelled. The coordinators also agreed that reports back from committee delegations should in the future by including a written report in the papers for committee meetings under the item "chairman's announcements". C.3. ENVI delegations dates and numbers of participants The papers for the meeting included - an excerpt of the minutes of the Conference of Presidents meeting of 8 December an excerpt of the minutes of Bureau meeting of 12 December 2011 Decision 1) The coordinators could agreed on the date for the delegation to ECHA/Helsinki (week 35, on 30 and 31 August) and noted that the date for the delegation to Croatia be agreed at a later stage, possibly by a written procedure, as and when the Croatians submit concrete proposals. The chairman was mandated to request authorisation for the delegation to ECHA though a letter to the President of the European Parliament. 2) The coordinators took note of the fact that the committee would have a quota of 34 seats in 2012, 11 of which may be used for travel outside the EU. The coordinators decided that the rolling d'hondt for committee delegations (excluding agency delegations) be started with the mission to Rio (11 seats). Next delegations to be allocated with the rolling d'hondt scheme would be Cyprus (up to 12 seats), followed by Croatia (up to 11 seats). 3) The coordinators noted that 'Agency delegations' would be accounted for on the basis of a distinct rolling d'hondt table, applicable for the rest of the parliamentary term. C.4. Delegation to Cyprus - request for briefing notes [EI] [GA] In view of the ENVI Delegation to Cyprus on 2-3 of May prior to the Cypriote Presidency, there is a need to have briefing notes on Food Safety and Public Health situation in Cyprus including the level of the implementation of the European legislation in the country. PE v /20 PV\ doc

15 The environmental situation will be covered by a report kindly offered by the EEA. Authorise the launch for such a study using the ENVI expertise budget C.5. Relations with EU Agencies - Appointment of contact persons Decision The coordinators noted their decision of 6 October 2009, 1 held an extensive exchange of views and decided to take a final decision as to the appointment of contact persons for the second half of the parliamentary term at their next meeting. C.6. Confirmation of appointments to STOA panel [GA] Decision The coordinators confirmed that ENVI would continue to be represented in the persons of Mr Salvatore TATARLA (EPP) and Mr Vittorio PRODI (S&D). 1 Coordinators' decision of 6 October 2009 The coordinators - held an extensive exchange of views; - noted that the EPP group was prepared to renounce to nominating any contact person for the first half of the parliamentary term and agreed that the EPP group should have the first choice as regards the second half of the parliamentary term; - decided that the following groups shall nominate contact persons for the duration of the first half of the 7th parliamentary term: ALDE: the contact person for relations with the European Environment Agency EEA in Copenhagen [GERBRANDY] S&D: the contact person for relations with the European Medicines Agency EMA in London [ROTH-BEHRENDT] GUE/NGL: the contact person for relations with the European Food Safety Authority EFSA in Parma [LIOTARD] ECR: the contact person for relations with the European Centre for Disease Prevention and Control ECDC in Stockholm [YANNAKOUDAKIS] Greens/EFA: the contact person for relations with the European Chemicals Agency ECHA in Helsinki [HASSI] EFD: the contact person for relations with the Food and Veterinary Office FVO (a Commission Directorate with a special mission) in Grange, Ireland. [ROSBACH] PV\ doc 15/20 PE v01-00

16 are agreed to invite both Members to an exchange of views at a future coordinators' meeting. C.7. Continuation of the Health Working Group [ER] Decision The coordinators confirmed that the Health Working Group be continued on the basis of its mandate also in the second half of the parliamentary term confirmed Mr Peterle and Ms Willmott as co-chairs and approved the timetable of its activities in 2012 C.8. Side event "Rio+20 Global Town Hall" [NK] The papers for the meeting include a letter of 20 December 2011 from Mr Konrad Otto- Zimmermann, Secretary General of 'ICLEI Local Governments for Sustainability' Decision The coordinators endorsed the project on the understanding that the chairman would have to clarify that ENVI did not have any budget to participate in the financing of the 'Rio+20 Global Town Hall' and that (on the basis of the applicable rules) it could only endorse the event as a committee, but not on behalf of the entire European Parliament. C.9. Possible contributions of ENVI to a parliamentary event to be held on on 7 June 2012 on EP premises in Brussels ahead of the next G20 [JD] Decision The coordinators agreed to take a decision on this request at their next meeting. C.10. Seminar of Western Balkan parliaments on "Challenges in the field of environment and the way forward". Decision The coordinators took note of the decision of the Conference of Presidents to send an ad hoc delegation to Sarajevo in the turquoise week of February 2012 and noted that the groups were invited to ensure that ENVI Members be duly represented on that ad hoc delegation. C.11. Information on outcome of a written procedure: Oral Question in committee (Rule 197) on the delay of the adoption of the Commission's proposal for a review of priority substances in water Decision PE v /20 PV\ doc

17 The coordinators take note of the decision (taken in a written procedure) to discuss an oral question (Rule 197) on priority substances in water at the committee meeting of January. C.12. Request for a discussion with the Commission on the "WHO Action Plan to Combat Multi-Drug Resistant Tuberculosis in the European region" The coordinators decided to hold a discussion on the above subject matter with the Commission during one of the March meetings, the 24th of March being World TB Day. D. DOCUMENTS FOR INFORMATION 1) Note of 16 January 2012 from Secretariat on ENVI related Commission programme initiatives ) Letter of 16 January 2012 Buzek-Leinen on financing offsetting of climate impacts of Durban flights 3) Letter of 11 January 2012 Leinen-Buzek on authorisation of delegation to Rio+20 Conference in June 4) Letter of 4 January 2012 Geringer de Oedenberg (questor)-leinen on smoking ban on EP premises 5) Letter of 13 December 2011 Prof. Holoman-Leinen on Mr Holoman's resignation from EMA Management Board 6) Letter of 6 January 2012 WWF-Buzek of environmental impacts of measures undertaken in response to the economic crisis in Greece 7) Selection of recent case-law related to the activities of the ENVI Committee. 8) Information note from the Legal service on judgment in Case C-366/10 (ETS - aviation sector) PV\ doc 17/20 PE v01-00

18 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/ENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/prezidijs/biuras/elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Carl Schlyter (2,3), János Áder, Dan Jørgensen (2,3) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie (2,3), Pilar Ayuso (2,3), Paolo Bartolozzi (2,3), Sandrine Bélier (1,3), Milan Cabrnoch (2), Martin Callanan (1,2), Nessa Childers (2,3), Chris Davies (1,2), Yves Cochet, Anne Delvaux (2), Bas Eickhout, Jill Evans (2), Edite Estrela (1,2), Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie Girling (1,2), Françoise Grossetête (1,2), Cristina Gutiérrez- Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer (2), Corinne Lepage (3), Esther de Lange (1,2), Kartika Tamara Liotard (2), Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký (2), Vladko Todorov Panayotov (1,2), Gilles Pargneaux (1,2), Antonyia Parvanova (1,2), Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen (1,2), Mario Pirillo, Pavel Poc (2,3), Frédérique Ries (1,2), Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt (1,2), Daciana Octavia Sârbu (2,3), Kārlis Šadurskis (2), Horst Schnellhardt (2,3), Richard Seeber, Theodoros Skylakakis (1,2), Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella (1,2), Åsa Westlund, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils (2), Marina Yannakoudakis (2) Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/póttagok/sostituti/plaatsvervangers/zastępcy/membros suplentes/supleanţi/náhradníci/namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter Margrete Auken (2,3), Inés Ayala Sender (3), Frieda Brepoels (2), Cristian Silviu Buşoi (2,3), Christofer Fjellner (2,3), Gaston Franco (1,2), Jutta Haug (1,2), Romana Jordan (1), Philippe Juvin (2), Georgios Koumoutsakos (3), Mairead McGuinness (2), Miroslav Mikolášik (2,3), Toine Manders (2), Bill Newton Dunn (2), Justas Vincas Paleckis (1), Rovana Plumb (2), Vittorio Prodi (2,3), Michèle Rivasi (2,3), Christel Schaldemose (1,2), Eleni Theocharous (2), Michail Tremopoulos (2), Marita Ulvskog (2), Anna Záborská (2), Andrea Zanoni 187 (2) 193 (3) Béla Glattfelder (2) 49 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/punt fuq l-aġenda/agendapunt/punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ Tarkkailijat/Observatörer Присъствал на/presente el/přítomný dne/til stede den/anwesend am/viibis(id) kohal/παρών στις/present on/présent le/presente il/piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/preżenti fi/aanwezig op/obecny dnia/presente em/prezent/prítomný dňa/navzoči dne/läsnä/närvarande den: (1) (2) (3) PE v /20 PV\ doc

19 По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/fuq stedina tal-president/ Op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Sabine Lecrenier, Astrid Schomaker, Paola Testori Coggi, Francois Wackenhut, Lars Müller Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/más intézmények/ Istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/druge institucije/muut toimielimet/andra institutioner/organ EEA Rivière Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti oħra/andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare Ida Auken (Danish Minister for the Environment), Pia Olsen Dyhr (Acting Danish Minister for Health), Mette Gjerskov (Danish Minister for Food, Agriculture and Fisheries), Martin Lidegaard (Danish Minister for Climate, Energy and Building) Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/gruppernas sekretariat PPE S&D ALDE ECR Verts/ALE GUE/NGL EFD NI Gersony, Lejko, Gőlz, Roig Schöner, Dimitrakoudi, McCone Bargum, Burhoi, Rogin Milackova, Darke, Berners Singhofen, Lehtonen, Zerger Pantazidou, Lopriore, Vaena Garuzzo PV\ doc 19/20 PE v01-00

20 Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/főtitkári hivatal/kabinett tas- Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC Christopher Coakley (1), Maria Kokkinaki(1) Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/Wydział prawny/ Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/pravna služba/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/segreteria della commissione/komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet A. Huber, Amanatidis, Duch, Findlay, Fuchs, Imeroni, Kovacheva, Ohliger, Romano, Vervloet Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Kurittu * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/viċi President/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/funzionario/ Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman PE v /20 PV\ doc

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2173(DEC) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2173(DEC) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.3.2011 2010/2173(DEC) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 30.9.2010 2010/2103(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.10 την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, υπό την προεδρία του Carlo Casini (προέδρου).

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.10 την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, υπό την προεδρία του Carlo Casini (προέδρου). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων AFCO_PV(2013)0226_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2013, από τις 10.00 έως τις 13.30 και από τις 15.30 έως τις 18.30 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας Τροφίμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 30.5.2013 2012/2323(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/2031(INI) 9.5.2012 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2011)1121_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 21 ης Νοεμβρίου 2011, ώρα 15.00 έως 18.30 και της 22 ας Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0144(COD) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0144(COD) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 6.10.2011 2011/0144(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.3.2010 2009/0169(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2013)0619_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση των 19 ης Ιουνίου 2013, από 09.00 ώς 12.30 και 15.00 ώς 18.30,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2065(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας Τροφίμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2065(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων 10.1.2013 2012/2065(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.6.2011 2011/2072(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0297(COD) Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0297(COD) Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/0297(COD) 29.5.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 190-315 Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE508.221v01-00) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI(2009)0216_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009, 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών BUDG(2016)0711_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, από 15.00 έως 16.00 (συνεδρίαση των συντονιστών) και από 16.00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE COUNCIL OF Brussels, 2 July 2004 THE EUROPEAN UNION GENERAL SECRETARIAT CM 2642/04 OJ CONS AGRI PECHE COMMUNICATION NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA Contact: maria-angela.travella@consilium.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης ENVI_OJ (2012)0620_1v01-00

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης ENVI_OJ (2012)0620_1v01-00 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2012)0620_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ της συνεδρίασης της 20ης Ιουνίου 2012, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2015, από 9.00 έως 13.00 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2015, από 9.00 έως 13.00 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων AFCO_PV(2015)0526_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2015, από 9.00 έως 13.00 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 26 Μαΐου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης ENVI_OJ (2012)1128v01-00

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης ENVI_OJ (2012)1128v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2012)1128_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2012, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_PV(2010)1025_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ της ΑΚΡΟΑΣΗΣ Προστασία δεδομένων υπό διαντλαντικό πρίσμα Μελλοντική συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (2017)0712_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2013)1216_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2013, από τις 15.00 έως τις 18.30 και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού TRAN(2010)0222_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 3 μ.μ. έως 5.45 μ.μ. και 5.45 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2013)0225_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 25 Φεβρουαρίου 2013, από τις 15.00 έως τις 18.30 και 26 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου INTA(2011)1220_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, από 9.00 έως 11.30 και από 11.30 έως 12.30 (συνεδρίαση των συντονιστών)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0092(CNS) 9.2.2012 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων FEMM(2014)0122_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων EMPL(2017)0125_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, από 9.00 έως 9.30 (συνεδρίαση συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2013)0218_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2013, από 15.30 έως 19.00, και της 19ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0297(COD) Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0297(COD) Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/0297(COD) 29.5.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 316-455 Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE508.221v01-00) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2009)1005_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου 2009, ώρα 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ. και 6ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών BUDG(2017)0424_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, από 15.00 έως 16.30 (κοινή συνεδρίαση) και από 16.30 έως 17.30 και

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων AFET_OJ(2010)0622_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τρίτη 22 Ιουνίου 2010, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 Τετάρτη 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_PV(2012)0125_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2011, της 25ης Νοεμβρίου 2011 και της 26ης

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0386/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0386/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0386/2017 30.11.2017 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2013, ώρα 9.00 έως 12.

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2013, ώρα 9.00 έως 12. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI_PV(2013)1010_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2013, ώρα 9.00 έως 12.00 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Αίθουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 8ης Σεπτεµβρίου 2011, από τις έως τις 18.

Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 8ης Σεπτεµβρίου 2011, από τις έως τις 18. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ENVI_PV(2011)0908_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 8ης Σεπτεµβρίου 2011, από τις 15.00 έως τις 18.30 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων EMPL(2016)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, από 9.00 έως 12.30 και από 14.00 έως 17.30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων EMPL(2014)1201_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014, από 15.00 έως 18.30 Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0297(COD) Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0297(COD) Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/0297(COD) 29.5.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 62-189 Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE508.221v01-00) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ENVI(2017)0928_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, από 9.00 έως 12.30 και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας CULT_PV(2010)0601_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ., και της 2ας Ιουνίου 2010, από τις 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Threats to marine turtles in Thines Kiparissias (Greece)

Threats to marine turtles in Thines Kiparissias (Greece) Strasbourg, 23 October 2018 [files42e_2018.docx] T-PVS/Files(2018)42 CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS Standing Committee 38 th meeting Strasbourg, 27-30 November

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0192(COD) Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0192(COD) Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/0192(COD) 6.3.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 330-460 Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE504.236v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 3.2.2017 A8-0022/2017 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD) Σχέδιο έκθεσης Matthias Groote (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0202(COD) Σχέδιο έκθεσης Matthias Groote (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.6.2013 2012/0202(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 21-74 Σχέδιο έκθεσης Matthias Groote (PE498.154v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (2017)1019_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, από 8.00 έως 13.00 και από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0288(COD) Σχέδιο έκθεσης Corinne Lepage (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0288(COD) Σχέδιο έκθεσης Corinne Lepage (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/0288(COD) 31.5.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 78-225 Σχέδιο έκθεσης Corinne Lepage (PE508.236v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 29.5.2013 2012/0297(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 456-591 Σχέδιο έκθεσης Andrea Zanoni (PE508.221v01-00) για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0227(COD) Σχέδιο έκθεσης Anja Weisgerber (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0227(COD) Σχέδιο έκθεσης Anja Weisgerber (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 25.2.2010 2008/0227(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 10-16 Σχέδιο έκθεσης Anja Weisgerber (PE431.201v01-00) όσον αφορά τη πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0449/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A7-0449/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 21.12.2011 A7-0449/2011 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0192(COD) Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0192(COD) Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/0192(COD) 1.3.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 461-606 Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE504.236v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων OJ\794788.doc JURI_OJ(2009)1109_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009, ώρα 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ. Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων ENVI_PV(2014)0319_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2014, από 09.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2015, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Επιτροπή Ανάπτυξης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2015, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης DEVE_PV(2015)0601_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2015, 15.30-19.00 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2015 στις 15.38 υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων AFCO(2017)0712_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 Βρυξέλλες Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/2040(BUD) 3.9.2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.1.2018 2017/2167(DEC) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0042/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0042/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0042/2015 2.3.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2014, από τις έως τις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2014, από τις έως τις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας CULT_PV(2014)1104_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2014, από τις 09.30 έως τις 12.30 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2114(REG) 16.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Study of urban housing development projects: The general planning of Alexandria City

Study of urban housing development projects: The general planning of Alexandria City Paper published at Alexandria Engineering Journal, vol, No, July, Study of urban housing development projects: The general planning of Alexandria City Hisham El Shimy Architecture Department, Faculty of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (2017)0928_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, από 9.00 έως 12.30 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0127/

ΕΚΘΕΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0127/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0127/2019 1.3.2019 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/2075(DEC) 2.2.2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7030/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE CADREFIN 27 POLGEN 23 FIN 176 Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ PE/X/OJ/03-02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Συνεδρίαση ευτέρα, 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003, στις 3 µ.µ. Τρίτη, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003, στις 9 π.µ. και 3 µ.µ. Βρυξέλλες ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2040(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2040(INI) της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.5.2015 2015/2040(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε την έκθεση εφαρµογής 2013: "Ανάπτυξη και εφαρµογή της τεχνολογίας δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη" (2013/2079 (INI))

σχετικά µε την έκθεση εφαρµογής 2013: Ανάπτυξη και εφαρµογή της τεχνολογίας δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη (2013/2079 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 4.12.2013 A7-0430/2013 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την έκθεση εφαρµογής 2013: "Ανάπτυξη και εφαρµογή της τεχνολογίας δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην Ευρώπη"

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0237/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0237/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0237/2017 27.6.2017 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης του Κιγκάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (2017)0608_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Συνεδρίαση Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, από 9.00 έως 12.30 και από 14.00

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578

LIFE08 ENV/GR/000578 LIFE08 ENV/GR/000578 1 st MEETING OF COORDINATING TEAM OF THE PROJECT PATRAS, Monday 22 MARCH, 2010 Development Enterprise of Achaia Prefecture 8 Dim.Ipsilantou Str. & Maizonos, Patras Start 11:00 End

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0191(COD) Σχέδιο έκθεσης Holger Krahmer (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0191(COD) Σχέδιο έκθεσης Holger Krahmer (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/0191(COD) 28.2.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-97 Σχέδιο έκθεσης Holger Krahmer (PE502.271v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού CONT_PV(2010)1109_2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 9 ης Νοεμβρίου 2010, από 09.05 έως 11.17, από 11.30 έως 12.30 (συνεδρίαση των συντονιστών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.3.2018 A8-0063/ 001-008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Έκθεση Giovanni La Via Η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων A8-0063/2018

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2010, 6 μ.μ. 9 μ.μ. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2010, 6 μ.μ. 9 μ.μ. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων AFCO_PV(2010)0118_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2010, 6 μ.μ. 9 μ.μ. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE(2016)0526_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έκτακτη συνεδρίαση Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, από 14.30 έως 18.00

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 03.6.2013 2012/0288(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 226-363 Σχέδιο έκθεσης Corinne Lepage (PE508.236v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2114(REG) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2114(REG) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/2114(REG) 29.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με τη γενική αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 23 Μαΐου 2008 Θέμα: Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2308(INI) Σχέδιο έκθεσης Bogusław Sonik (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2308(INI) Σχέδιο έκθεσης Bogusław Sonik (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 29.5.2012 2011/2308(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-166 Σχέδιο έκθεσης Bogusław Sonik (PE483.605v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0257(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Corinne Lepage (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0257(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Corinne Lepage (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2010/0257(COD) 8.2.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 20-50 Σχέδιο γνωμοδότησης Corinne Lepage (PE454.639v01-00) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 32 (Αναθεωρημένη)

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 32 (Αναθεωρημένη) Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 32 (Αναθεωρημένη) Από την Επιτροπή Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς 6 Αυγούστου 2008 Θέμα: Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/192(COD) Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/192(COD) Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/192(COD) 1.3.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 607-731 Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE504.236v01-00) του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile

Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile Parlement européen 2014-2019 Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile 23.6.2016 2016/2090(INI) AMENDEMENTS 1-7 Projet de rapport Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0192(COD) Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0192(COD) Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2012/0192(COD) 1.3.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 75-180 Σχέδιο έκθεσης Glenis Willmott (PE504.236v01-00) σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0135/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0135/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0135/2019 14.3.2019 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων EMPL_PV(2017)0712_1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2017, 9.00-12.30 και 15.00-18.30 και της 13ης Ιουλίου 2017, 9.00-12.30

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα