Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης"

Transcript

1 Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελεί αρχικό τμήμα ευρύτερης υπό διεξαγωγή έρευνας που αφορά στην αξιοποίηση του υπολογιστή (ΗΥ) σε τάξεις νηπιαγωγείων. Βασικοί παράμετροι της έρευνας είναι η διεξαγωγή της χωρίς τεχνητή παρέμβαση και η εθελοντική συμμετοχή των νηπιαγωγών. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των λόγων χρήσης και των τρόπων ένταξης του υπολογιστή σε 4 νηπιαγωγεία, κάθε ένα εκ των οποίων αποτέλεσε ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κυρίως μέσω συνεντεύξεων με τις νηπιαγωγούς και παρατηρήσεων στην τάξη. Οι συχνότερα αναφερόμενοι λόγοι χρήσης του ΗΥ ήταν η υποστήριξη στόχων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (κυρίως γλώσσας και μαθηματικών) και η συμβολή του ως κίνητρο στη μάθηση. Η χρήση του ΗΥ στην τάξη συνέβη κυρίως στην ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ζητήματα που προέκυψαν προς περαιτέρω διερεύνηση αφορούν στην καθοδήγηση των νηπιαγωγών και τη χρήση ΗΥ από μικρά παιδιά στο σπίτι. Λέξεις κλειδιά: υπολογιστής, νηπιαγωγείο, μελέτες περίπτωσης Εισαγωγή Οι συνεχείς συζητήσεις και αντιπαραθέσεις έχουν εμπλουτίσει τη γνώση μας αναφορικά με τη χρήση του υπολογιστή (ΗΥ) και ευρύτερα των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση. Τα ερευνητικά δεδομένα (πχ., Clements & Sarama, 2003; Yelland, 2005; Siraj-Blatchford & Siraj- Blatchford, 2006; McCarrick & Li, 2007) συγκλίνουν στο ότι ο ΗΥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης των μικρών παιδιών, και μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα και γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων. Αναφορικά με τους τρόπους ένταξης σε τάξη νηπιαγωγείου, ο ΗΥ μπορεί να αποτελέσει μια διαθέσιμη επιλογή μεταξύ άλλων ή μία ουσιώδη δραστηριότητα (Ljung-Djärf et al., 2005), ενώ συχνά χρησιμοποιείται κατά το χρόνο των ελεύθερων δραστηριοτήτων (Plowman & Stephen, 2005). Το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2001, 2003) προβλέπει μια διαθεματική προσέγγιση πέντε γνωστικών αντικειμένων, ενώ το πρόγραμμα για την πληροφορική εισάγει τη γνωριμία του ΗΥ ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας και ως εργαλείου διερεύνησης και επικοινωνίας (με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών). Όμως δεν διευκρινίζει επαρκώς το θέμα της ενσωμάτωσης του ΗΥ σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, ούτε προτείνει συγκεκριμένο αριθμό ωρών (Κόμης, 2004). Στην Ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν λίγα εμπειρικά δεδομένα αναφορικά με το γιατί και το πώς χρησιμοποιούνται οι ΗΥ, και ευρύτερα οι ΤΠΕ, στις τάξεις των νηπιαγωγείων. Ορισμένες έρευνες τονίζουν τη χρήση του ΗΥ από τα νήπια ως εργαλείου-μέσου που φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με δραστηριότητες πέραν του υπολογιστή (βλ. για επισκόπηση, Ντολιοπούλου, 2006; Νικολοπούλου, 2009). Η εργασία αυτή αποτελεί το αρχικό τμήμα μιας ευρύτερης υπό διεξαγωγή έρευνας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ και αφορά στην αξιοποίηση του ΗΥ σε νηπιαγωγεία της Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010

2 506 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Αττικής. Σκοπός ήταν η διερεύνηση των λόγων χρήσης και των τρόπων ένταξης του υπολογιστή σε ορισμένα νηπιαγωγεία. Η διερεύνηση των λόγων χρήσης (όπως εκφράζεται από τους/τις νηπιαγωγούς) είναι σημαντική, επειδή οι λόγοι επηρεάζουν αλλά και συνδέονται με τις εκπαιδευτικές πρακτικές στην τάξη (Dennis, 2009). Μέθοδος Βασικοί παράμετροι της έρευνας ήταν η διεξαγωγή της χωρίς τεχνητή παρέμβαση εκ μέρους της ερευνήτριας, η εθελοντική συμμετοχή των σχολείων (η αρχική προσέγγιση έγινε με τις νηπιαγωγούς) και η ύπαρξη και χρήση ενός τουλάχιστον ΗΥ στην τάξη με τα νήπια. Στόχοι Οι στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση των λόγων χρήσης και του τρόπου ένταξης του υπολογιστή σε 4 τάξεις νηπιαγωγείων, κάθε ένα εκ των οποίων αποτέλεσε ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης. Ένας παράλληλος στόχος ήταν ο εντοπισμός ζητημάτων για περαιτέρω διερεύνηση, στις επόμενες μελέτες περίπτωσης που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της όλης έρευνας. Δείγμα Συμμετείχαν 4 δημόσια νηπιαγωγεία της Αθήνας, μία τάξη από κάθε νηπιαγωγείο. Τα συγκεκριμένα σχολεία επιλέχθηκαν επειδή ήταν τα πρώτα που δέχτηκαν να συμμετάσχουν εθελοντικά στην έρευνα. Ο Πίνακας 1 δείχνει τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγείων όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις με τις νηπιαγωγούς και τις παρατηρήσεις που έγιναν (για λόγους ανωνυμίας αναφέρονται ως νηπιαγωγείο 1, 2, 3 και 4). Οι νηπιαγωγοί, όλες γυναίκες, έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς στο πρώτο μέρος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ, αλλά καμία δεν έχει παρακολουθήσει το Β μέρος που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίησή τους στην τάξη. Οι ηλικίες των παιδιών στα συγκεκριμένα σχολεία κυμαίνονται από 4-6 ετών (τα περισσότερα παιδιά είναι 5-6 ετών, λόγω υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε αυτές τις ηλικίες). Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των τεσσάρων νηπιαγωγείων Παράγοντες νηπιαγωγείο 1 (ολοήμερο) νηπιαγωγείο 2 (ολοήμερο) νηπιαγωγείο 3 (κλασικό) νηπιαγωγείο 4 (ολοήμερο) αριθμός εκπ/κών αριθμός παιδιών ηλικία παιδιών αριθμός ΗΥ τρόπος ένταξης ΗΥ (κυρίως) στην ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων ενσωμάτωση στο Π.Σ. συχνότητα χρήσης ΗΥ (ανά παιδί) μέσος χρόνος χρήσης ΗΥ (ανά παιδί) λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρατηρήσεις 2/3 φορές την εβδομάδα (σύμφωνα με τις εργασίες) μία φορά την εβδομάδα (εάν το επιθυμεί) μία φορά την εβδομάδα (εάν το επιθυμεί) 10 λεπτά λεπτά μέγιστος χρόνος=30 λεπτά Word εκπ/κό CD παιχνίδια MS-Paint εκπ/κά CD παιχνίδια MS-Word MS-Paint παιχνίδια μία φορά την εβδομάδα (όταν προκύπτει ανάγκη) 5-15 λεπτά MS-Word εκπ/κό CD (ολοήμερου)

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 507 Διαδικασία συλλογής δεδομένων Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2009 και αποτελούνται από συζητήσεις-συνεντεύξεις με τις νηπιαγωγούς (βάση συγκεκριμένων αξόνων), παρατηρήσεις χρήσης ΗΥ στην τάξη (2-3 ώρες συνολικά σε κάθε τάξη) και παραδείγματα εργασιών των παιδιών. Οι γενικοί άξονες των συζητήσεων με τις νηπιαγωγούς ήταν: Για ποιους λόγους χρησιμοποιείται ο ΗΥ στην τάξη με τα νήπια; Ποιος είναι ο τρόπος ένταξης του ΗΥ; Πώς συντελείται η οργάνωση/ διαχείριση της τάξης; Ποια προγράμματα χρησιμοποιούν τα παιδιά; Οι ποιοτικές προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για τις έρευνες σε νηπιαγωγεία, παρότι περιλαμβάνουν μικρά δείγματα και δεν είναι εύκολα γενικεύσιμες (Nikolopoulou, 2010). Οι παρατηρήσεις άρχισαν τον Ιανουάριο, δηλαδή μερικούς μήνες μετά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν προσαρμοσθεί στο νέο περιβάλλον. Δεδομένου ότι η έρευνα διεξήχθη χωρίς τεχνητή παρέμβαση, οι νηπιαγωγοί είχαν τον κύριο λόγο αναφορικά με το χρόνο έναρξης των παρατηρήσεων και το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε. Αμέσως παρακάτω παρουσιάζονται για κάθε νηπιαγωγείο ξεχωριστά, οι λόγοι χρήσης και οι τρόποι ένταξης του ΗΥ, μέσα από παραδείγματα καλής πρακτικής στην τάξη (οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές των όσων πραγματοποιούνται κατά τη σχολική χρονιά). Λόγω περιορισμού της έκτασης της εργασίας, ακολουθεί περιγραφική παρουσίαση των δεδομένων, η συνολική συζήτηση γίνεται στην τελευταία ενότητα και δεν τοποθετήθηκαν εικόνες με εργασίες παιδιών ή οθόνες λογισμικών. Νηπιαγωγείο 1 Σύμφωνα με τη νηπιαγωγό, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην τάξη: ως εποπτικό μέσο (πχ., για επίδειξη και συζήτηση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες), για ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως, για παράδειγμα, γραφής (μαθαίνουν γρήγορα να αναγνωρίζουν και να γράφουν το όνομά τους), αναζήτησης στο Google και έκδοσης εφημερίδας, ως κίνητρο για μάθηση (κινούν έντονα το ενδιαφέρον των νηπίων). Υπάρχουν δύο γωνιές υπολογιστή που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων (μία ώρα κάθε μεσημέρι είναι αφιερωμένη στον ΗΥ). Κάθε παιδί, ανάλογα με τις υπάρχουσες εργασίες μπορεί να ασχοληθεί με τον ΗΥ 2/3 φορές την εβδομάδα. Τα παιδιά εργάζονται σε δυάδες που συνήθως επιλέγουν μόνα τους, γράφουν κάθε φορά το όνομά τους και την ημερομηνία σε βιβλιαράκι δίπλα σε κάθε ΗΥ (παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και στις άλλες ελεύθερες δραστηριότητες), και είναι υπεύθυνα να κρατούν το χρόνο (περίπου 10 λεπτά κάθε παιδί). Αυτή η διαδικασία αποτελεί έναυσμα να αρχίσουν να διαβάζουν την ώρα, επειδή διαφορετικά θα χάσουν τη σειρά τους στον ΗΥ. Κατά τις αρχικές παρατηρήσεις στην τάξη, τα παιδιά εργάστηκαν για την εφημερίδα τους. Ετοιμάζουν ένα φύλλο εφημερίδας (σελίδα Α4) για κάθε μήνα: με 3/4 φωτογραφίες και/ή σαρωμένες ζωγραφιές των παιδιών ακολουθούμενες από μικρό κείμενο, αναφορικά με τις δραστηριότητες του μήνα. Για παράδειγμα, μία ομάδα σάρωσε, με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, μία ζωγραφιά που είχαν φτιάξει τα παιδιά και αφορούσε την επίσκεψη ενός γονιού στο νηπιαγωγείο. Μία άλλη μέρα η νηπιαγωγός επέλεξε δύο αγόρια που ήξεραν τα γράμματα του αλφάβητου και αυτά έγραψαν δύο προτάσεις (η ορθογραφία με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού) συνοδευτικές μιας φωτογραφίας που είχε τραβηχτεί από συνέντευξη που είχαν πάρει τα νήπια από έναν άλλο γονιό. Σε άλλη παρατήρηση ο ΗΥ χρησιμοποιήθηκε ως εποπτικό μέσο για εισήγηση και συζήτηση σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα, που αφορούσε στη ρύπανση των θαλασσών. Η εκπαιδευτικός έδειξε συγκεκριμένη ενότητα ενός

4 508 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή εκπαιδευτικού CD-ROM σε όλα τα παιδιά που ήταν καθισμένα γύρω από έναν ΗΥ, και ακολούθησαν ερωτήσεις-συζήτηση. Συγκεκριμένες οθόνες του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν για έκφραση των ιδεών των παιδιών: πχ., ως έναυσμα να σκεφτούν τα παιδιά για το τι θα μπορούσε να πει ένας λερωμένος από ρύπους γλάρος. Κατά τις παρατηρήσεις που έγιναν στο νηπιαγωγείο αυτό, ο ΗΥ χρησιμοποιήθηκε κυρίως στο πλαίσιο ενός project (παρέχοντας δυνατότητες για ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων πληροφορικής), ως εποπτικό μέσο, και για το παίξιμο παιχνιδιών. Νηπιαγωγείο 2 Σύμφωνα με τη νηπιαγωγό, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην τάξη: για απόκτηση/ανάπτυξη δεξιοτήτων, κυρίως μαθηματικών (επειδή οι γλωσσικές δεξιότητες μπορούν να επιτευχθούν και μέσω άλλων βασικών δραστηριοτήτων), αλλά και γλωσσικών (πχ. αναγνώριση γραμμάτων, λέξεων - μαθαίνουν γρήγορα να αναγνωρίζουν το όνομά τους για να μην τους πάρει άλλο παιδί τη σειρά στον ΗΥ) ως κίνητρο μάθησης για μερικά παιδιά (που υπό άλλες συνθήκες δεν δείχνουν ενδιαφέρον) για υποστήριξη στόχων Πληροφορικής ως εποπτικό μέσο (π.χ. παρουσιάσεις Powerpoint για την παρουσίαση των εργασιών των παιδιών). Υπάρχει μία γωνιά ΗΥ που χρησιμοποιείται κυρίως στην ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων (μία ώρα το πρωί/μεσημέρι). Η χρήση του ΗΥ μερικές φορές συνδυάζεται με άλλες δραστηριότητες όπως: κατασκευή πρόσκλησης Χριστουγέννων με ζωγραφιές των παιδιών, εργασία για τη θερμοκρασία (άντληση πληροφορίας για τη θερμοκρασία της ημέρας από το διαδίκτυο, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, και μέτρησή της με συμβατικό θερμόμετρο), σχεδιασμό εργασίας με βάση συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τα παιδιά. Τα παιδιά εργάζονται σε δυάδες/τριάδες που συνήθως επιλέγουν μόνα τους. Σε μία παρατήρηση τα παιδιά έπαιξαν μόνα τους παιχνίδια από ένα εκπαιδευτικό λογισμικό («Βγάλτε μας το λάδι») που περιέχει δραστηριότητες-παιχνίδια για την παραγωγή του λαδιού μέσα στους αιώνες. Αν και το λογισμικό περιέχει κείμενο και απευθύνεται σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, τα νήπια έχουν μάθει να παίζουν συγκεκριμένα παιχνίδια, και ήταν πολύ χαρούμενα. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια, τα οποία δίνουν το σκορ του παίχτη, φάνηκε να κινούν έντονα το ενδιαφέρον των αγοριών. Σε άλλη παρατήρηση τριάδες παιδιών (κατεξοχήν αγόρια) χρησιμοποίησαν το λογισμικό «Η τάξη μου». Ενίοτε μαζευόταν και άλλα παιδιά για να παρακολουθήσουν, και να πουν τη γνώμη τους (ως προς το ποιά δραστηριότητα να γίνει και ποιά είναι η σωστή απάντηση). Οι δραστηριότητες που επέλεξαν τα παιδιά ήταν κυρίως σχετικές με το ακούω και διαβάζω και αριθμοί και σχήματα. Η ανατροφοδότηση υπήρξε μεγάλο κίνητρο καθώς πάντα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας πήγαιναν στον πίνακα ελέγχου να ελέγξουν πόσους βαθμούς έχουν κερδίσει. Όταν τα παιδιά συναντούσαν μια γνωστικά απαιτητική δραστηριότητα που απαιτούσε, για παράδειγμα, δεξιότητες ανάγνωσης (πχ., συμπλήρωση συλλαβής που λείπει) έβρισκαν τη σωστή απάντηση δοκιμάζοντας όλες τις επιλογές. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η καταγραφή του τρόπου εργασίας των νηπίων με ένα λογισμικό (συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού, αντιδράσεις παιδιών, προηγούμενη γνώση κλπ.), καθώς και το τι μαθαίνουν αποτελεί ζήτημα προς περαιτέρω διερεύνηση. Σε άλλη παρατήρηση, δύο παιδιά με τη στενή καθοδήγηση της εκπαιδευτικού δημιούργησαν φάκελο με το όνομά τους και κατόπιν αντέγραψαν και επικόλλησαν στον ατομικό τους φάκελο αρχεία που τους αφορούσαν (π.χ. αρχεία ζωγραφικής που δημιούργησαν στο Paint,

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 509 συμβατικές ζωγραφιές παιδιών που φωτογραφήθηκαν με την ψηφιακή κάμερα της νηπιαγωγού, ομαδικές φωτογραφίες από εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου). Στόχος ήταν να ολοκληρωθεί παρόμοια διαδικασία με όλα τα παιδιά της τάξης (σε διάστημα μερικών εβδομάδων), ώστε αργότερα να αντιγραφεί ο φάκελος κάθε παιδιού σε ένα μοναδικό CD- ROM για τους γονείς κάθε παιδιού. Στην περίπτωση αυτή η τεχνολογία αποτελεί ένα μέσον συνεργασίας μεταξύ σχολείου και γονιών-κηδεμόνων. Κατά τις παρατηρήσεις που έγιναν στο νηπιαγωγείο αυτό, ο ΗΥ χρησιμοποιήθηκε κυρίως για το παίξιμο παιχνιδιών και εκπόνηση δραστηριοτήτων με τη μορφή παιχνιδιού (από εκπαιδευτικό CD-ROM), για ζωγραφική και για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΗΥ. Νηπιαγωγείο 3 Σύμφωνα με τις νηπιαγωγούς, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην τάξη: για υποστήριξη στόχων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως γλώσσας και μαθηματικών για ανάπτυξη δεξιοτήτων, π.χ. μέσω της ζωγραφικής για ψυχαγωγία ως κίνητρο για μάθηση (π.χ. στα πλαίσια της διδασκαλίας για ένα γράμμα του αλφάβητου, εντοπίζουν ακουστικά από μια ιστορία λέξεις που αρχίζουν από το συγκεκριμένο γράμμα, και όποιο παιδί απαντήσει σωστά πηγαίνει στον ΗΥ να γράψει τις λέξεις που εντόπισε). Στην τάξη εργάζονται δύο νηπιαγωγοί με 26 παιδιά, η πλειονότητα των οποίων είναι 5-6 ετών. Σε μία γωνιά υπάρχουν 3 υπολογιστές στη σειρά οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στην ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων (μία ώρα κάθε πρωί), αλλά και στα πλαίσια κάποιου project (πχ. για την ελιά). Υπάρχει εβδομαδιαίο πλάνο όπου κάθε παιδί δικαιούται να χρησιμοποιήσει τον ΗΥ (εάν επιθυμεί) συγκεκριμένη ημέρα -εάν δεν θέλει πηγαίνει για την επόμενη βδομάδα, χωρίς να επιτρέπεται να πάρει τη θέση του άλλο παιδί. Τα 2/3 είναι αγόρια τα οποία και δείχνουν (σύμφωνα με τις εκπαιδευτικούς) περισσότερο ενδιαφέρον για τους υπολογιστές: συχνά όταν έρχεται η σειρά των κοριτσιών για τον ΗΥ, αυτά επιλέγουν άλλη δραστηριότητα. Στην αρχή της χρονιάς χρησιμοποιούνται κυρίως τα παιχνίδια, ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά σταδιακά με τη χρήση ποντικιού και με το άνοιγμα/ κλείσιμο του ΗΥ, ενώ ο επεξεργαστής κειμένου χρησιμοποιείται κατά το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε μια παρατήρηση δύο δυάδες αγοριών, σε 2 ΗΥ αντίστοιχα, χρησιμοποίησαν τον επεξεργαστή κειμένου για εργασία σχετική με το γράμμα «Μ». Πριν τη χρήση υπολογιστή είχαν προηγηθεί αρκετές δραστηριότητες γραφής και αναγνώρισης γραμμάτων εκτός ΗΥ (π.χ. διήγηση ιστορίας και εντοπισμός λέξεων που αρχίζουν από το Μ, φύλλα εργασίας για γράψιμο του κεφαλαίου και του μικρού γράμματος, και φύλλα με ιστορίες για κύκλωμα των λέξεων που αρχίζουν από Μ). Δεξιά της οθόνης κάθε ΗΥ αναρτήθηκε χαρτόνι Α4 (στο οποίο είχε γραφτεί από τις εκπαιδευτικούς μια ιστορία και ένα λεξιλόγιο για το Μ, αντίστοιχα), και τα παιδιά ζητούνταν να γράψουν στο Word ακριβώς το ίδιο. Στις ομάδες υπήρξε συνεργασία μεταξύ των παιδιών (πχ. ένα αγόρι άρχισε να γράφει μόνο του την ιστορία για περίπου 20 λεπτά και κατόπιν το άλλο παιδί συνέχισε την πληκτρολόγηση με προφορική καθοδήγηση του πρώτου) και όταν δεν ήξεραν κάτι παρενέβαινε η εκπαιδευτικός (ιδιαίτερα για τις λειτουργίες μετάβαση στην επόμενη γραμμή, δημιουργία κενού μεταξύ λέξεων, διαγραφή λάθους ). Κατά τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας των παιδιών, όπως παρατεταμένη πίεση κάποιου πλήκτρου και δυσκολίες στην επιλογή γράμματος/λέξης με το ποντίκι.

6 510 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Επίσης παρατηρήθηκαν δυσκολίες εντοπισμού συγκεκριμένων γραμμάτων στο πληκτρολόγιο, λόγω αναγραφής του ελληνικού και του αγγλικού χαρακτήρα στο ίδιο πλήκτρο - πρόβλημα που θα μπορούσε να αποφευχθεί με τη χρήση πληκτρολογίου με τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου μόνο. Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού αποθήκευσαν την εργασία με τα ονόματά τους και την εκτύπωσαν. Κατά τη διάρκεια άλλης παρατήρησης δύο κορίτσια χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα ζωγραφικής Paint σχετικά αυτόνομα, μετά από αρχική αλλά και όποτε ζητήθηκε καθοδήγηση της εκπαιδευτικού (πχ., αναφορικά με τη χρήση ορισμένων εργαλείων, την αποθήκευση της ζωγραφιάς). Κατά τις παρατηρήσεις που έγιναν στο νηπιαγωγείο αυτό, ο ΗΥ χρησιμοποιήθηκε κυρίως για υποστήριξη γλωσσικών στόχων, για ζωγραφική και για παίξιμο παιχνιδιών. Νηπιαγωγείο 4 Σύμφωνα με τη νηπιαγωγό, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην τάξη: για ολοκλήρωση εμπέδωση της δουλειάς που έχει ξεκινήσει για υποστήριξη μαθησιακών στόχων, σε συνδυασμό με δραστηριότητες γραφής, μαθηματικών κλπ. ως κίνητρο μάθησης. Ο ΗΥ είναι ενταγμένος στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου θέματος. Τα παιδιά εργάζονται συνήθως σε δυάδες, με τη διαμεσολάβηση της εκπαιδευτικού, η οποία πιστεύει ότι δεν υπάρχουν διαφορές στις δεξιότητες μεταξύ των δύο φύλων, αλλά παρατηρεί διαφοροποίηση όσον αφορά στις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας (οι διαφορές αποδίδονται στη χρήση ΗΥ από μερικά παιδιά στο σπίτι). Κατά τη διάρκεια μιας παρατήρησης, τα παιδιά εργαζόταν στο θέμα η θάλασσα. Πριν χρησιμοποιηθεί ο ΗΥ, προηγήθηκε ομαδική συζήτηση μιας ώρας για τη θάλασσα, με εστίαση στα ψάρια που ζουν εκεί. Με τα παιδιά σε κύκλο, κάθε παιδί έλεγε ένα ψάρι που σκεφτόταν, αμέσως μετά το έγραφε στον πίνακα-χαρτόνι με κεφαλαία γράμματα (με ότι γράμματα του αλφάβητου ήξερε και με βοήθεια από τα άλλα παιδιά/νηπιαγωγό). Όταν όλα τα παιδιά έγραψαν ένα ψάρι, η εκπαιδευτικός σημείωσε το αντίστοιχο όνομα του παιδιού από κάτω, άνοιξε το Word και κάθε παιδί ζητούνταν να γράψει σε μία σελίδα το ψάρι και από κάτω το όνομά του (υπήρχε δίπλα στον ΗΥ το χαρτόνι, για βοήθεια). Μετά τύπωνε τη σελίδα του και πήγαινε στο τραπεζάκι να ζωγραφίσει από κάτω το ψάρι. Ένας στόχος ήταν οι σελίδες που δημιούργησαν τα παιδιά να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λεξικού. Κάθε παιδί έγραφε μόνο του, αλλά υπήρχε καθοδήγηση/βοήθεια από την εκπαιδευτικό ή από το άλλο παιδί της ομάδας (πχ. για τις λειτουργίες διαγραφή λάθους, μετάβαση στην επόμενη γραμμή, εκτύπωση ). Ο χρόνος που χρειαζόταν κάθε παιδί στον ΗΥ, προκειμένου να πληκτρολογήσει τις δύο λέξεις, ήταν διαφορετικός σύμφωνα με την προηγούμενη γνώση του αλφάβητου και τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. Όλα τα παιδιά χαιρόντουσαν όταν πατούσαν το πλήκτρο εκτύπωσης και έβλεπαν την εργασία τους εκτυπωμένη. Σε άλλη παρατήρηση, τα παιδιά αρχικά (για μία ώρα) άκουσαν το παραμύθι η Χρυσομαλλούσα και με βάση αυτό δούλεψαν δραστηριότητες μαθηματικών (π.χ. αριθμός 3, έννοιες «μεγάλο», «μεσαίο» και «μικρό»). Κατόπιν πήγαν στον ΗΥ και έκαναν συγκεκριμένες δραστηριότητες (ανάλογες με αυτές του κύκλου συζήτησης) από το εκπαιδευτικό λογισμικό μαθηματικών και γλώσσας «Εξερευνητής του υπολογιστή - Ηλεκτρονικός ταχυδρόμος» που έχει διανεμηθεί πρόσφατα (σχολικό έτος ) από το ΥΠΕΠΘ στα ολοήμερα νηπιαγωγεία. Κατά τις παρατηρήσεις που έγιναν στο νηπιαγωγείο αυτό, ο ΗΥ χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως υποστηρικτικό εργαλείο για τα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας και των μαθηματικών.

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 511 Συζήτηση Στα 4 συγκεκριμένα νηπιαγωγεία, οι συχνότερα αναφερόμενοι λόγοι χρήσης του υπολογιστή στην τάξη ήταν η υποστήριξη στόχων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (κυρίως γλώσσας και μαθηματικών) και η συμβολή του ως κίνητρο στη μάθηση. Το ότι ο ΗΥ αποτελεί ισχυρό κίνητρο για μερικά παιδιά, έχει επισημανθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (McCarrick & Li, 2007). Ιδιαίτερα, η επιβράβευση και η παροχή σκορ φάνηκαν να αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουν τα παιδιά την εργασία τους στον ΗΥ και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Η προφορική αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών είναι μια σημαντική διαδικασία, καθότι προσφέρει στα παιδιά με περιορισμένες τεχνολογικές εμπειρίες ευκαιρίες να προσπαθήσουν και να μάθουν, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στα περισσότερο έμπειρα παιδιά ευκαιρίες να εκφραστούν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στην ομάδα (Ljung-Djärf et al., 2005). Οι λόγοι που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί και οι δραστηριότητες στις οποίες εργάστηκαν τα παιδιά στις παρατηρήσεις (πχ. έκδοση εφημερίδας, επεξεργασία κειμένου) βρίσκονται σε συμφωνία με τις προτάσεις του ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003) για την πραγματοποίηση διαθεματικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη βοήθεια του υπολογιστή. Δεδομένου ότι το ΔΕΠΠΣ δεν δίνει επαρκείς κατευθύνσεις για την ενσωμάτωση του ΗΥ σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, οι νηπιαγωγοί είναι οι κύριοι παράγοντες που θα σχεδιάσουν/οργανώσουν κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες για την τάξη τους (Νικολοπούλου, 2009), και ο βασικός ρόλος τους, κατά τη διαδικασία ένταξης του ΗΥ στην τάξη, έχει επισημανθεί στη βιβλιογραφία (π.χ. Kervin & Mantei, 2009). Πράγματι, σε όλα τα νηπιαγωγεία, οι νηπιαγωγοί ήταν αυτές που αποφάσισαν για τον τρόπο ενσωμάτωσης και χρήσης του ΗΥ από τα παιδιά. Σε όλα τα νηπιαγωγεία υπήρχε η «γωνιά» του υπολογιστή, ενώ η χρήση του στην τάξη βρέθηκε να συμβαίνει κυρίως στην ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων, με τα παιδιά να εμπλέκονται σε διαφορετικές μαθησιακές δραστηριότητες κάθε φορά. Ο ΗΥ χρησιμοποιήθηκε ως συμπληρωματικό εργαλείο υποστήριξης της μάθησης των μικρών παιδιών (πχ. τάξη 3 και 4, για υποστήριξη δουλειάς που είχε ξεκινήσει), διαδικασία που είναι σύμφωνη με τη βιβλιογραφία (Haugland & Wright, 1997; NAEYC, 1999), αλλά και για το παίξιμο παιχνιδιών (σε όλες τις τάξεις εκτός της 4ης). Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες βασισμένες σε έρευνες οδηγίες αναφορικά με τη χρήση του ΗΥ στην προσχολική εκπαίδευση (Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 2006; Plowman & Stephen, 2005). Τα δεδομένα από τις 4 συγκεκριμένες τάξεις-νηπιαγωγεία δεν είναι γενικεύσιμα, αλλά παρέχουν πληροφορίες και προτάσεις αξιοποίησης του ΗΥ που μπορεί να εφαρμοσθούν και σε άλλες τάξεις. Ο ρόλος των νηπιαγωγών αναδεικνύεται ως ουσιώδης-καθοριστικός για την αποτελεσματική αξιοποίηση του/των ΗΥ στην τάξη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η ενσωμάτωση ενός μόνο ΗΥ και η οργάνωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε μία τάξη νηπιαγωγείου με περισσότερα από 20 μικρά παιδιά, όταν υπάρχει μόνο μία εκπαιδευτικός (πχ. όπως στις τάξεις 1 και 2). Όταν ο ΗΥ χρησιμοποιείται κατά την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων, δεν τον επιλέγουν απαραίτητα (ή με την ίδια συχνότητα) όλα τα παιδιά, ζήτημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας ως εκπαιδευτικοί. Όμως, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον ΗΥ ποικίλουν κάθε φορά (τόσο μέσα στην ίδια τάξη, όσο και μεταξύ διαφορετικών τάξεων): για παράδειγμα, μπορεί να κυμαίνονται από το παίξιμο παιχνιδιών με πλήρη αυτονομία των παιδιών ως προς το τι θα κάνουν, μέχρι την υπό καθοδήγηση εργασία στα πλαίσια κάποιου project, ή της υποστήριξης συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Από τις παρατηρήσεις, προέκυψε ότι η καθοδήγηση διαμεσολάβηση των νηπιαγωγών μπορεί να διακριθεί σε: (α) βήμα-προς-βήμα καθοδήγηση για τη διδασκαλία νέων εννοιών/ δεξιοτήτων, (β) αρχική επεξήγηση (πχ. λειτουργία συγκεκριμένων κουμπιών) και κατόπιν

8 512 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή αυτόνομη εργασία των παιδιών με διαμεσολάβηση όποτε ζητηθεί, και (γ) παρέμβασηβοήθεια όποτε ζητηθεί από τα παιδιά (κυρίως όταν έκαναν μόνα τους δραστηριότητες που είχαν ξανακάνει πριν). Οι τύποι αυτοί συγκαταλέγονται στις προτάσεις των Plowman & Stephen (2005) για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ΗΥ με τα νήπια. Η μελέτη των τρόπων καθοδήγησης των νηπιαγωγών προτείνεται ως θέμα για περαιτέρω διερεύνηση. Επίσης, ζητήματα που εντοπίστηκαν προς περαιτέρω διερεύνηση αφορούν στο φύλο των παιδιών και τη χρήση του ΗΥ από νήπια στο σπίτι. Για παράδειγμα, το ότι σε συγκεκριμένες τάξεις (εδώ, τάξεις 2 και 3) τα αγόρια ενδιαφέρονται περισσότερο για τον ΗΥ και τον επιλέγουν την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων (ενώ τα κορίτσια προτιμούν άλλες δραστηριότητες) αποτελεί διαδεδομένο φαινόμενο και, εάν ναι, πού οφείλεται; (πχ. συνδέεται με τη χρήση του ΗΥ στο σπίτι;). Είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να είναι ενημερωμένοι για το επίπεδο χρήσης του ΗΥ από τα νήπια στο σπίτι, ώστε να παράσχουν την ανάλογη υποστήριξη, ιδιαίτερα σε όσα παιδιά δεν έχουν προηγούμενες εμπειρίες. Ευχαριστίες Ευχαριστώ τις εκπαιδευτικούς και τα παιδιά των νηπιαγωγείων (1 ο Π. Φαλήρου, 11 ο Π. Φαλήρου, 10 ο Ν. Σμύρνης, 1 ο Ψυχικού) που συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα αυτή. Αναφορές Clements, D., & Sarama, J. (2003). Strip mining for gold: Research and policy in educational technology - A response to Fool s Gold. Educational Technology Review, 11(1), Dennis, S. (2009). ICT for practitioners. In H. Price (ed.), The Really useful book of ICT in the early years (pp ). London & N.Y: Routledge. Haugland, S., & Wright, J. (1997). Young children and technology, a world of discovery. New York: Allyn & Bacon. Kervin, L., & Mantei, J. (2009). Using computers to support children as authors: an examination of three cases. Technology, Pedagogy and Education, 18(1), Ljung-Djärf, A., Åberg-Bengtsson, L., & Ottosson, T. (2005). Ways of relating to computer use in preschool activity. International Journal of Early Years Education, 13(1), McCarrick, K., & Li, X. (2007). Buried treasure: the impact of computer use on young children s social, cognitive, language development and motivation. AACE Journal, 15(1), NAEYC (1999). National Association for the Education of Young Children Position Statement: technology and young children ages three through eight. Information Technology in Childhood Education, Nikolopoulou, K. (2010). Methods for investigating young children s learning and development with information technology. In A. McDougall, J. Murnane, A. Jones and N. Reynolds (eds.), Researching IT in Education: Theory, Practice and Future Directions (pp ). London: Routledge. Plowman, L., & Stephen, C. (2005). Children, play and computers in preschool education. British Journal of Educational Technology, 36(2), Siraj-Blatchford, I., & Siraj-Blatchford, J. (2006). A guide to developing the ICT curriculum for early childhood education. UK: Trentham books. Yelland, N. (2005). Curriculum, pedagogies and practice with ICT in the information age. In N. Yelland (ed.), Critical issues in early childhood education (pp ), UK: Open University Press. Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Νικολοπούλου, Κ. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση: Ένταξη, χρήση και αξιοποίηση. Αθήνα: Πατάκης. Ντολιοπούλου, Ε. (2006). Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Δαρδανός. ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2001). Η Πληροφορική στο Νηπιαγωγείο. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, ΦΕΚ 1376-τ. Β -18/10/2001, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2009 από

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Γεωργούτσου Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλης Κόμης

Διπλωματική εργασία. Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Γεωργούτσου Επιβλέπων καθηγητής: Βασίλης Κόμης "Οι έννοιες του προγράμματος, του αρχείου και της αρχειοθέτησης στην Προσχολική ηλικία μέσα από τη σχεδίαση και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου" Διπλωματική εργασία Εκπόνηση εργασίας: Μαρία Γεωργούτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio

Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης. Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio Δέσποινα Αντωνοπούλου Αναστάσιος Πέκης Ατομικός φάκελος εργασιών παιδιού-portfolio 1 Σελίδα 1. Portfolio Vs Κλασικός φάκελος εργασιών.. 4 2. Βασικά χαρακτηριστικά του portfolio... 5 3. Ο ρόλος του/της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»

Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Θέμα εργασίας Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» Επιμορφούμενη Αποστολία Μπέκα Βόλος Οκτώβριος 2008 Εισαγωγή Η εκπαιδευτική χρήση των Νέων Τεχνολογιών δημιουργεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο

Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο Μαρίνα Μπέση Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση

Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 555 Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση Α. Μ ισιρλή1, Β. Κόμης2 1ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, amisirli@.upatras. gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες]

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρατήρηση 1: κουλτούρες πρακτικής μαθηματικών Σχολείο, Τάξη, Παιδιά Γνωριμία με το σχολείο: Που βρίσκεται; Πώς θα το περιγράφατε; [π.χ. περιοχή, κοινότητα, πλήθος παιδιών (φύλο, εθνότητα), κοινωνικο-οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

EDUCATIONAL APPS Εκπαιδευτικές εφαρμογές για tablets για παιδιά 3 έως 7 ετών

EDUCATIONAL APPS Εκπαιδευτικές εφαρμογές για tablets για παιδιά 3 έως 7 ετών EDUCATIONAL APPS Εκπαιδευτικές εφαρμογές για tablets για παιδιά 3 έως 7 ετών Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN 4o Συνέδριο InfoCom Apps 2014 Αθήνα 12

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από φθινόπωρο χειμώνα και από άνοιξη καλοκαίρι». Εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ

Από φθινόπωρο χειμώνα και από άνοιξη καλοκαίρι». Εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ Από φθινόπωρο χειμώνα και από άνοιξη καλοκαίρι». Εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ Φώτη Παρασκευή vivifoti@gmail.com Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc στις Επιστήμες Αγωγής, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009-2010 ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009-2010 ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009-2010 ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ Αγροτική, ημιορεινή περιοχή. Εξυπηρετεί 9 κοινότητεσ. Κατά τη φετινή ςχολική χρονιά φοιτοφν ςτο ςχολείο 95 μαθητζσ. Σο χολείο λειτουργεί πιλοτικά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μελέτη για το πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδραστική τεχνολογία πολυμέσων στην προσχολική εκπαίδευση

Διερευνητική μελέτη για το πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδραστική τεχνολογία πολυμέσων στην προσχολική εκπαίδευση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 677 Διερευνητική μελέτη για το πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδραστική τεχνολογία πολυμέσων στην προσχολική εκπαίδευση Χ. Περδικίδου1, Σ. Τέγος2 1Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική κληρονομιά και ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο: Μια Εικονική Περιήγηση στην Πινακοθήκη «Γενίτσαροι και Μπούλες»

Πολιτισμική κληρονομιά και ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο: Μια Εικονική Περιήγηση στην Πινακοθήκη «Γενίτσαροι και Μπούλες» Πολιτισμική κληρονομιά και ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο: Μια Εικονική Περιήγηση στην Πινακοθήκη «Γενίτσαροι και Μπούλες» Λίνα Π. Βαλσαμίδου M.Ed. στις Πολιτισμικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες, M.A. στην Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα

Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21 ου αιώνα Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή Από τη γνώση αποκλειστικά και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ Δασκάλα: ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΥΦΑ ΜΑ in Education (ICT in Greek Language Teaching) mariakollyfa@gmail.com ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗ Α (ΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι βρες το παραμύθι»

«Εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι βρες το παραμύθι» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι βρες το παραμύθι» Μπραγιάντση Αθανασία Νηπιαγωγός, 7 ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας bragianathan66@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα