ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας και δραστηριότητάς του, ως προς την παραχώρηση χρήσης υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας, τις μονάδες που δύνανται να εγκαθίστανται σε υδάτινη ή/και χερσαία έκταση καθώς και τη διαδικασία εγκατάστασης. 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί : α) Υδατοκαλλιέργεια: Είναι η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών, πέραν των φυσικών ικανοτήτων του περιβάλλοντος. Οι οργανισμοί αυτοί παραμένουν στην κυριότητα του καλλιεργητή/φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθ όλη τη διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και μέχρι και την συγκομιδή τους. β) Εκτατική υδατοκαλλιέργεια: Είναι οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μικρό βαθμό εποπτείας εκ μέρους του καλλιεργητή/φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, όσον αφορά στο περιβάλλον, στη διατροφή, στα αρπακτικά ζώα και στους νοσογόνους παράγοντες. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγική ικανότητα καθώς και από σημαντική εξάρτηση από τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και την ποιότητα των υδάτων. γ) Εντατική υδατοκαλλιέργεια: Είναι οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών (στα στάδια της επώασης, του γόνου και της εκτροφής) σε ένα ευρέως ελεγχόμενο περιβάλλον, οι οποίες προϋποθέτουν σημαντική εισροή ενέργειας για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και επιβίωσης. 1

2 δ) Ημιεντατική υδατοκαλλιέργεια: Είναι οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, στα στάδια της επώασης, του γόνου και της εκτροφής, σε ένα σχετικά ελεγχόμενο περιβάλλον, οι οποίες προϋποθέτουν εισροή συμπληρωματικής ενέργειας για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και επιβίωσης. ε) Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ): Είναι θαλάσσιες εκτάσεις εντός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), οι οποίες είναι οργανωμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 2742/1999 (Α 207), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 30 του ν.3889/2010 (Α 182). στ) Πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας: Είναι εγκαταστάσεις σε θαλάσσιες ή λιμναίες εκτάσεις, που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (στην επιφάνεια ή/και τη στήλη του νερού καθώς και στον πυθμένα), οι οποίες αποτελούνται από ένα ή περισσότερα πάρκα εκτροφής, που απαρτίζονται από ένα σύνολο πλωτών συστημάτων εκτροφής (σε μία ή περισσότερες συστοιχίες), ή/και πλωτές εξέδρες εργασίας, πλωτούς διαδρόμους, φορτηγίδες, κατάλληλα αγκυροβολημένες. ζ) Οι χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας διακρίνονται: αα) Στις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής. ββ) Στις συνοδές εγκαταστάσεις των πλωτών και χερσαίων μονάδων εκτροφής, οι οποίες είναι: οι εγκαταστάσεις ελλιμενισμού (προβλήτες), οι υποδομές μεταφόρτωσης (γερανοί, γερανογέφυρες), τα συστήματα διανομής τροφής, οι αγωγοί άντλησης νερού, οι αγωγοί απορροής υγρών αποβλήτων, τα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, οι αποθήκες τροφών και εξοπλισμού, οι χώροι φύλαξης διχτυών και λοιπού εξοπλισμού, η απόληξη οδού πρόσβασης και ο χώρος κίνησης οχημάτων, τα φυλάκια, οι εγκαταστάσεις διαμονής του προσωπικού, τα γραφεία διοίκησης καθώς και ο κλίβανος αποτέφρωσης. γγ) Στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι οι σταθμοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια), οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί, οι εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την διάθεση των προϊόντων, όπως εγκαταστάσεις συσκευασίας, παραγωγής πάγου, συντήρησης και παραγωγής μη μεταποιημένων προϊόντων, οι εγκαταστάσεις προπάχυνσης και εγκλιματισμού, τα κέντρα αποκελύφωσης, εξυγίανσης και αποστολής οστρακοειδών, καθώς και οι μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. η) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας: Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης 2

3 και λειτουργίας της μονάδας, η οποία εμπεριέχει την έγκριση για τη μίσθωση της υδάτινης έκτασης και την κτηνιατρική έγκριση, σύμφωνα με το π.δ. 28/2009 (Α 46) (Οδηγία 2006/88ΕΚ του Συμβουλίου). θ) Αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων: Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα. ι) Αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία: Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα και η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/2009. Άρθρο 2 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 1. Για τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, εφαρμόζεται Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αναφερόμενο στη συνέχεια ως Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ), το οποίο περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 2. Το ΕΠΑΥ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ) του άρθρου Προτεραιότητες του ΕΠΑΥ είναι οι εξής: α) Η βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, την επέκταση της δραστηριότητας και την παραγωγή καινοτομίας. β) Η προώθηση της κοινωνικής ισότητας και συνοχής με αα) την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων (διοίκηση, υδατοκαλλιεργητές, έμποροι χονδρικής και λιανικής πώλησης και ενώσεις καταναλωτών) στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής του κλάδου ββ) την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και διατροφικής αξίας, τα οποία να καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών και 3

4 γγ) την αύξηση των θέσεων απασχόλησης επιστημονικού και εργατικού δυναμικού ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές και απομακρυσμένα νησιά. γ) Η διευθέτηση των σχέσεων με τους λοιπούς χρήστες κύρια της παράκτιας ζώνης για την εξάλειψη της σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρήσεων γης. δ) Η απλούστευση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, του ελέγχου της δραστηριότητας και εν γένει των σχέσεων μεταξύ διοικητικών και παραγωγικών φορέων, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων. 4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ΕΠΑΥ. Άρθρο 3 Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών 1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), το οποίο γνωμοδοτεί για θέματα πολιτικής και τεχνικά θέματα του τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα γνωμοδοτεί για: α) Τη διαμόρφωση και εφαρμογή του ΕΠΑΥ. β) Τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του τομέα, μέσω αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και για κάθε άλλη θεσμική ρύθμιση. γ) Την έκδοση αποφάσεων με αντικείμενο τις υδατοκαλλιέργειες και δ) Κάθε άλλο θέμα που τίθεται σ αυτό από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2.Το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών αποτελείται από: α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο. β) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, με αναπληρωτή του προϊστάμενο Δ/νσης της Γενικής Δ/νσης Αλιείας, πλην της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων. γ) Τον προϊστάμενο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων με τον αναπληρωτή του. δ) Δύο επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας, εκ των οποίων ο ένας ειδικός στον τομέα των 4

5 Υδατοκαλλιεργειών και ο δεύτερος ειδικός σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης των εξαγωγών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ε) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. στ) Εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτό. ζ) Δύο εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων Ιχθυοκαλλιεργητών και Οστρακοκαλλιεργητών, που προτείνονται από αυτές με τους αναπληρωτές τους. η) Εκπρόσωπο, αντιπροσωπευτικής οργάνωσης καταναλωτών, που προτείνονται από αυτή με τον αναπληρωτή του. θ) Εκπρόσωπο, αντιπροσωπευτικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, που προτείνεται από αυτήν με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις ζ, η και θ, αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των οργανώσεων ή αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο ΕΣΥΔ μπορεί να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, μετά από πρόσκληση του προέδρου αυτού, εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση σε θέματα ανάλογα με το υπό εξέταση θέμα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται το ΕΣΥΔ, καθορίζεται η διαδικασία σύγκλησης του Συμβουλίου και λήψης των αποφάσεών του, οι εισηγητές, ο γραμματέας και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 4 Παραχώρηση δημοσίων υδάτινων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο νόμιμα, δύναται να παραχωρεί τη χρήση κατάλληλων υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντατικής ή ημιεντατικής μορφής υδατοκαλλιέργειας καθώς και για τη δοκιμαστική ή πειραματική 5

6 εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2971/2001(Α 285). 2. Οι υδάτινες εκτάσεις παραχωρούνται: α) με απευθείας μίσθωση, β) με μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας, γ) δωρεάν, χωρίς αντάλλαγμα. Άρθρο 5 Παραχώρηση με απευθείας μίσθωση 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, δύναται να παραχωρεί υδάτινες εκτάσεις για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο Η μίσθωση της παραγράφου 1 εγκρίνεται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας με τη διαδικασία των άρθρων 25 ή 26, κατά περίπτωση, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη σύναψη της μίσθωσης, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11, υπογράφεται σύμβαση, δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του μισθωτή. 3. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, για την καλή εκτέλεση αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται: α) είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού ίσου με δύο ετήσια μισθώματα αρχικού ύψους, η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής, β) είτε να καταβάλλει δύο ετήσια μισθώματα του αρχικού ύψους, ως εγγύηση, τα οποία θα συμψηφίζονται τα δύο (2) τελευταία έτη της μίσθωσης. Αν δεν τηρηθούν οι ως άνω υποχρεώσεις η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανακαλείται αυτοδίκαια. 6

7 4. Ειδικά ως προς τη παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων φυσικών λιμνών, αυτή επιτρέπεται να γίνεται με απευθείας μίσθωση και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών σε αλιευτικό συνεταιρισμό ή σε νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός, ο οποίος έχει την καταστατική του έδρα στα διοικητικά όρια του οικείου Δήμου, όπου ανήκουν οι παραχωρούμενες υδάτινες εκτάσεις, ή σε επιχειρήσεις του εν λόγω Δήμου, ή σε ιδιώτες Αν υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός από τους ανωτέρω φορείς για την εκμίσθωση των υδάτινων εκτάσεων για την παραχώρηση της έκτασης με απευθείας μίσθωση προηγείται με σειρά προτεραιότητας: α) ο αλιευτικός συνεταιρισμός, β) το νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει συνεταιρισμός, γ) η επιχείρηση του Δήμου και δ) ο ιδιώτης. Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή από περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός ή από περισσότερες της μίας επιχειρήσεις Δήμου ή από περισσότερους του ενός ιδιώτες, η παραχώρηση εκμετάλλευσης των υδάτινων εκτάσεων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο Αν μετά δυο (2) έτη από την υποβολή του αιτήματος δεν έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας το υποβληθέν αίτημα μίσθωσης απορρίπτεται. Άρθρο 6 Παραχώρηση με δημοπρασία 1. Υδάτινες εκτάσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 παραχωρούνται με δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη, η οποία γνωστοποιείται με διακήρυξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η οποία εκδίδεται ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις, το μίσθωμα και οι εγγυήσεις που κατατίθενται και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στην κατακύρωση του αποτελέσματος και στην κατάρτιση της σύμβασης. 7

8 Άρθρο 7 Παραχώρηση των υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα 1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παραχωρεί τη χρήση υδάτινων εκτάσεων, χωρίς ανταλλάγματα, ως ακολούθως: α) Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για εγκατάσταση πρωτότυπης μορφής καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για έκταση μέχρι δέκα (10) στρέμματα. Η παραχώρηση δύναται να παραταθεί για ένα (1) ακόμα έτος, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, στην οποία αιτιολογείται η ανάγκη της παράτασης. Η πρωτοτυπία της μονάδας κρίνεται με βάση τα δεδομένα της τεχνολογίας, της μεθόδου και του είδους καλλιέργειας, που εφαρμόζεται κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα καθώς και με βάση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη Χώρα. Μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης παραχώρησης και εφόσον αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών ή των τεσσάρων (4) ετών, σε περίπτωση παράτασης, η επιτυχία της πειραματικής εγκατάστασης, δύναται να παραχωρείται στον ίδιο φορέα, με την καταβολή μισθώματος, η εκμετάλλευση της αναγκαίας υδάτινης έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ίδιας μορφής εκτροφής, σε παραγωγικό επίπεδο. Η μίσθωση γίνεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 5. Για την απόδειξη της επιτυχίας ή μη της πειραματικής εκτροφής, απαιτείται η υποβολή σχετικής έκθεσης στην υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφέρειας, η οποία εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την παραχώρηση ή μη της υδάτινης έκτασης. Αν δεν παραχωρηθεί η εν λόγω υδάτινη έκταση, έναντι μισθώματος μετά την παρέλευση της τριετίας υποχρεούται ο ενεργών την πειραματική εκτροφή, να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, απομακρύνοντας όλες τις εγκαταστάσεις του. β) Σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α. Α βαθμού, καθώς και σε Πανεπιστημιακά ή Ερευνητικά Ιδρύματα που ανήκουν στο Κράτος ή εποπτεύονται από αυτό, για ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και για χρονικό διάστημα που απαιτείται από το πρόγραμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι πέντε (5) έτη. Μετά την παρέλευση της πενταετίας 8

9 υποχρεούται ο ενεργών την ερευνητική εκτροφή, να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, απομακρύνοντας όλες τις εγκαταστάσεις του. γ) Σε φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα αποκλειστικά για τη δημιουργία ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της κτηνιατρικής υπηρεσίας. 2. Οι παραχωρήσεις της παραγράφου 1 εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τη μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων. Με την απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, η οποία υποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 3. Στην απόφαση παραχώρησης περιγράφονται ιδίως οι εγκαταστάσεις, η μέθοδος και τα προς καλλιέργεια/εκτροφή είδη, οι εκτελούμενες εργασίες, οι υποχρεώσεις του φορέα μετά τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης της υδάτινης έκτασης με ειδική μνεία της υποχρέωσης υποβολής των αποτελεσμάτων, τόσο της πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας όσο και των ερευνητικών προγραμμάτων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 αντίστοιχα. 4. Οι εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του άρθρου 8 του ν.4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. οικ.50129/1392/2013 (Β 2405) κοινή Υπουργική απόφαση και την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην αριθ. 1958/ (Β 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 5. Μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης για εγκατάσταση πρωτότυπη μορφής καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και εφόσον αυτή κριθεί επιτυχής, δύναται, μετά από αίτηση του φορέα που πραγματοποίησε την πρωτότυπη καλλιέργεια, να παραχωρηθεί σε αυτόν η υδάτινη έκταση για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, για εμπορικό σκοπό, με τις διατάξεις της απευθείας μίσθωσης του άρθρου 5. Οι διοικητικές πράξεις ή γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων αρχών που είχαν εκδοθεί κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης και βρίσκονται σε ισχύ, αν απαιτούνται για τη μίσθωση, εξακολουθούν να ισχύουν. 9

10 6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται η διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παραγράφου 4 και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 7. Άρθρο 8 Παραχώρηση θαλάσσιων εκτάσεων σε φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραχωρείται σε φορείς διαχείρισης Π.Ο.Α.Υ. θαλάσσια έκταση, η οποία οριοθετείται με τα προεδρικά διατάγματα χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών. Η παραχώρηση αφορά στο δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ., όπως αυτό ορίζεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2742/199, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.3889/2010 (Α 182) και την αριθ / (Β 2505) κοινή Υπουργική απόφαση. 2. Η απόφαση παραχώρησης της θαλάσσιας έκτασης της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης, προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, εντός μηνός από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. και συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του. 3. Η παραχώρηση διαρκεί για όσο διάστημα διατηρείται και η ιδιότητα του φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Ανακαλείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον απολεσθεί η παραπάνω ιδιότητα, αλλά και σε περίπτωση παράβασης των όρων του προεδρικού διατάγματος χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ., των διατάξεων του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειας και του κανονισμού λειτουργίας, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων. Άρθρο 9 Αναμίσθωση 1. α) Οι παραχωρήσεις των άρθρων 5, και 7 ανανεώνονται με απευθείας μίσθωση (αναμίσθωση) στον ίδιο μισθωτή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη και περισσότερες από μία φορές, εφόσον η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία και έχουν 10

11 τηρηθεί οι όροι που περιλαμβάνονται στην απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 15. β) Προϋποθέσεις για την ανανέωση παραχώρησης με αναμίσθωση είναι οι εξής: αα) Να έχουν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις και ββ) Να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. 2. Η διάρκεια κάθε νέας μίσθωσης αρχίζει από τη λήξη της διάρκειας της προηγούμενης. Η νέα μίσθωση καταρτίζεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου της προηγούμενης, μετά από αίτηση του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη αυτής, με σχετική πράξη, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης, σύμφωνα το άρθρο Η αναμίσθωση επιτρέπεται να γίνει και πριν από τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης, εφόσον ο μισθωτής το ζητήσει για λόγους που αφορούν στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων ή/και την υπαγωγή του σε αναπτυξιακούς νόμους, ή προγράμματα που απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια από το υπόλοιπο της μίσθωσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο μέγιστος χρόνος διάρκειας της νέας μίσθωσης είναι μέχρι είκοσι (20) έτη, που αρχίζει από την ημερομηνία ανανέωσής της. 4. Αν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς ανανέωση στο πρόσωπο του ίδιου μισθωτή και εφόσον ο μισθωτής δηλώσει εγγράφως ότι δεν ενδιαφέρεται για την αναμίσθωση, τότε η χρήση αυτών παραχωρείται μόνο με δημοπρασία για την ίδρυση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Αν σε διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της μίσθωσης, ή μη ανανέωσής της μετά τη λήξη της στον ίδιο μισθωτή, δεν καταστεί δυνατή η μίσθωση με δημοπρασία μετά από δύο (2) τουλάχιστον δημοπρασίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, το μίσθωμα, οι εγγυήσεις που κατατίθενται, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η κατάρτιση της σύμβασης και κάθε σχετικό θέμα για τη διεξαγωγή δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Άρθρο 10 Επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων 1. Η επέκταση ή μετεγκατάσταση της μονάδας, επιτρέπεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απαιτούμενη έκταση σε στρέμματα καθορίζεται ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος σε 11

12 συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους λόγους που επιβάλλουν την επέκταση ή την μετεγκατάσταση. 2. Σε περίπτωση επέκτασης μονάδων, που ήδη λειτουργούν σε νόμιμα μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις, οι απαιτούμενες νέες υδάτινες εκτάσεις παραχωρούνται με απευθείας μίσθωση για χρονικό διάστημα το οποίο λήγει με τη λήξη της μίσθωσης που ισχύει κατά το χρόνο της επέκτασης. Μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου α) Μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας νοείται η μετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκαταστάσεων εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης σε άλλη υδάτινη έκταση και σε απόσταση τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδάτινης θέσης. β) Σε περίπτωση μετεγκατάστασης μονάδας, διακόπτεται η μίσθωση ή αναμίσθωση της προηγούμενης έκτασης εγκατάστασης της μονάδας στο τέλος του ημερολογιακού έτους που ολοκληρώνεται η διαδικασία της μετεγκατάστασης και ο χώρος επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μετεγκατάσταση έχει προσωρινό χαρακτήρα και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. γ) Αν η μετεγκατάσταση έχει προσωρινό χαρακτήρα, η μίσθωση ή αναμίσθωση της προηγούμενης έκτασης εγκατάστασης της μονάδας συνεχίζεται και ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων και για τις δύο εκτάσεις, με υποχρέωση να επαναφέρει τη μονάδα στην αρχική της θέση μετά το τέλος της προσωρινής μετεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ η μίσθωση ή αναμίσθωση τόσο της αρχικής μίσθωσης όσο και της μετεγκατάστασης και ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων που αναλογούν και για τις δύο εκτάσεις (αρχική και μετεγκατάστασης). δ) Αν απαιτείται απόκλιση ή/και μετατόπιση των εγκαταστάσεων της μονάδας, σε χώρο εκτός του μισθωμένου και εντός του ορίου των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από αυτόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής Υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη που προβλέπεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α 32). Άρθρο 11 Υποχρεώσεις μισθωτή 1. Ο μισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης του άρθρου 5, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης ίδρυσης και 12

13 λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Αν η προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει άκαρπη, με υπαιτιότητα του μισθωτή, παύει η ισχύς της απόφασης ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Η υποχρέωση καταβολής μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. 2. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, πριν από την υπογραφή της ο μισθωτής υποχρεούται είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή είτε να καταβάλλει ως εγγύηση δύο (2) ετήσια μισθώματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής απαγορεύεται να παραχωρήσει το μίσθιο ή να συνάψει οποιαδήποτε έννομη σχέση για αυτό ή τις εγκαταστάσεις εντός αυτού, με τρίτους χωρίς έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία χορηγείται σε ειδικές πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες διασφαλίζουν το σκοπό για τον οποίο έχει παραχωρηθεί η έκταση και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία, το είδος και το περιεχόμενο της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους, οι περιπτώσεις στις οποίες η τελευταία επιτρέπεται και κάθε σχετικό θέμα. 4. Ο μισθωτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις και να θέσει τη μονάδα σε λειτουργία, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανάλογα με το είδος που καλλιεργείται, η οποία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη για την ίδρυση και τη μετεγκατάσταση και ένα (1) έτος για την επέκταση της μονάδας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις για οκτώ (8) και έξι (6) μήνες, αντίστοιχα. Ο χρόνος της προθεσμίας υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. 5. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω προθεσμιών και μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη της λειτουργίας τους, απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του μισθωτή, με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου. 6. Αν η μίσθωση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο της θέσης που ασκούσε την παραγωγική του δραστηριότητα. 7. Η εκ μέρους του μισθωτή παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης σε βάρος του. 13

14 Άρθρο 12 Περιορισμοί στη μίσθωση υδάτινων εκτάσεων 1. Η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε. και σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά το εθνικό δίκαιο ή κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε., η δε δραστηριότητα τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με τις οικονομίες των εν λόγω κρατών. 2. Απαγορεύεται η μίσθωση υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασία μίσθωσης, εφόσον για τα ως άνω πρόσωπα έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την ανάκλησή της λόγω υπαιτιότητά τους, εντός της τελευταίας τριετίας από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας ή από την υποβολή της αίτησης μίσθωσης υδάτινης έκτασης για τον ίδιο σκοπό. 3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να καθορίζονται, πέραν των περιορισμών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, πρόσθετες προϋποθέσεις - περιορισμοί για τους φορείς μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως στην αξιοπιστία και επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, στην εμπειρία του φορέα στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, στην όλη επιχειρηματική του δραστηριότητα, στις οικονομικές του δυνατότητες και στη γενικότερη επιστημονική του ενασχόληση με αντικείμενο σχετικό με τις υδατοκαλλιέργειες. Άρθρο 13 Μίσθωμα υδάτινων εκτάσεων 1. Το μίσθωμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο για τις απευθείας μισθώσεις και αναμισθώσεις υδάτινων εκτάσεων για μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ορίζεται ως χρηματικό ποσό σε Ευρώ ανά στρέμμα και έτος, ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος. Για την αρχική μίσθωση το μίσθωμα συμφωνείται για δύο περιόδους, εκ των οποίων η μεν πρώτη περίοδος αφορά τα πέντε (5) πρώτα έτη και η δεύτερη τα υπόλοιπα έτη της μίσθωσης και της αναμίσθωσης. 2. Η συμπλήρωση χρόνου για την καταβολή του μισθώματος υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης. 14

15 3. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται το ύψος του μισθώματος ανά είδος καλλιέργειας και περίοδο μίσθωσης, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής του και κάθε σχετικό θέμα. β) Το οριζόμενο ως άνω ύψος του μισθώματος αυξάνεται κατά 15% για τις μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις εντός Π.Ο.Α.Υ. 4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 δεν θίγεται το ύψος των μισθωμάτων υφιστάμενων μισθώσεων, τα οποία υπόκεινται στη διαδικασία προσαρμογής. Άρθρο 14 Απόδοση εσόδων 1. Το ετήσιο μίσθωμα από την παραχώρηση της χρήσης των υδάτινων εκτάσεων εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη δημόσιων εσόδων και βεβαιώνεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 2. α) Το ετήσιο μίσθωμα, που εισπράττεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αποδίδεται εντός δέκα (10) ημερών στο Δήμο ή στους Δήμους, στα διοικητικά όρια των οποίων έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας. β) Ειδικά, τα μισθώματα μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε Π.Ο.Α.Υ. και σε περιοχές προστασίας και διατήρησης κατά την έννοια του άρθρου 18 του ν.1650/86, όπως αυτός αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3937/2011 (Α 60), αποδίδονται ως εξής: αα) στο Δήμο ή στους Δήμους σε ποσοστό 70%, όσον αφορά τις Π.Ο.Α.Υ. και σε ποσοστό 80%, όσον αφορά τις περιοχές προστασίας και διατήρησης και ββ) στους φορείς διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. και τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α 207), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3044/2002 (Α 197) σε ποσοστό 30% και 20%, αντίστοιχα. 3. α) Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ο τρόπος απόδοσης των μισθωμάτων της παραγράφου 2. β) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του μισθώματος στις περιπτώσεις που οι υδάτινες εκτάσεις των μονάδων υδατοκαλλιέργειας υπάγονται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων Δήμων. 15

16 Άρθρο 15 Λύση των μισθώσεων 1. Οι μισθώσεις των άρθρων 5 και 7 λύνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Παράβασης των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 11. β) Διακοπής της λειτουργίας της μονάδας, ή υπολειτουργίας αυτής, λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή, σε ποσοστό μικρότερο του 30 % της δυναμικότητας που ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. γ) Αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην καταβολή μισθώματος μεγαλύτερη το ενός (1) έτους. δ) Ακύρωσης των σχετικών με τη μίσθωση διοικητικών πράξεων, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. ε) Εκτέλεσης κοινωφελών έργων για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή εθνικής άμυνας. στ) Λόγω σοβαρής περιβαλλοντικής διαταραχής στη θέση εγκατάστασης της μονάδας. ζ) Όπου αυτό προβλέπεται από την οικεία σύμβαση μίσθωσης. 2. Η λύση των μισθώσεων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων. 3. Στις περιπτώσεις α, β, γ και δ εφόσον η ακύρωση των διοικητικών πράξεων γίνεται λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή, η λύση της μίσθωσης βαρύνει το μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει το μίσθωμα που αντιστοιχεί στο έτος εντός του οποίου εκδίδεται η απόφαση λύσης της μίσθωσης, ενώ εκπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης ή παρακρατούνται τα δύο (2) μισθώματα που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση. 4. Στις περιπτώσεις ε, στ και δ εφόσον η ακύρωση των διοικητικών πράξεων γίνεται χωρίς υπαιτιότητα του μισθωτή, η μίσθωση λύνεται αζημίως για το Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση δίνεται στο μισθωτή εύλογη προθεσμία και παρέχονται διευκολύνσεις για τη μετεγκατάσταση της μονάδας του. Άρθρο 16 Ρήτρα διασφάλισης ως προς τις νέες μισθώσεις Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να αναστέλλονται οι μισθώσεις υδάτινων εκτάσεων για δημιουργία νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας γενικά ή ειδικά, για συγκεκριμένα είδη, σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε περιπτώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και των άγριων αποθεμάτων της 16

17 θάλασσας ή/και υγιούς λειτουργίας της αγοράς των αλιευτικών προϊόντων, για όσο διάστημα ισχύει η κρίση. Άρθρο 17 Συναρμόδια Υπουργεία και φορείς 1. Για κάθε παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται: α) Η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών: αα) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ββ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και γγ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. β) Η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού. Αν πρόκειται για μονάδες εντός Π.Ο.Α.Υ. απαιτείται και η γνώμη των φορέων διαχείρισης αυτών. β) Η σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών των ανωτέρω Υπουργείων, η οποία παρέχεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων το οποίο συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και περιορίζεται αποκλειστικά σε θέματα αρμοδιότητας των ανωτέρω Υπουργείων. Αν πρόκειται για την υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ή για μονάδες εντός Π.Ο.Α.Υ, η γνώμη παρέχεται εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων. 2. Αν οι προθεσμίες της περίπτωσης β της παραγράφου 1 παρέλθουν άπρακτες, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες των ανωτέρω Υπουργείων και Φορέων Διαχείρισης παρέχουν σύμφωνη γνώμη ή γνώμη, κατά περίπτωση, για την εγκατάσταση της μονάδας. Άρθρο 18 Αγκυροβόλια 1. Για την ασφάλεια των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που λειτουργούν με το σύστημα των πλωτών εγκαταστάσεων, τοποθετούνται κατάλληλα αγκυροβόλια, όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων. Η τοποθέτηση των αγκυροβολίων μπορεί να γίνει και εκτός της μισθωμένης έκτασης, όταν αυτό απαιτείται για τεχνικούς λόγους. 17

18 2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης των αγκυροβολίων από τα όρια της μισθωμένης έκτασης και κάθε σχετικό θέμα. Άρθρο 19 Περιμετρική ζώνη περιορισμοί 1. Στις υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, δύναται με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας να ορίζεται περιμετρική ζώνη, η οποία εκτείνεται μέχρι πενήντα (50) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης. Αν πρόκειται για αλιεία, στην οποία χρησιμοποιούνται μέθοδοι με τις οποίες παράγονται, με οποιοδήποτε τρόπο, έντονοι ήχοι, η περιμετρική ζώνη μπορεί να εκτείνεται μέχρι διακόσια (200) μέτρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης. Ειδικά για τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας εντατικής μορφής, που λειτουργούν με το σύστημα των δεξαμενών ξηράς και αντλούν νερό από τη θάλασσα, μπορεί με την απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας να ορίζεται προστατευτική ζώνη μέσα στη θάλασσα σε απόσταση εκατό (100) μέτρων ακτινοειδώς από τη θέση άντλησης του νερού. 2. Απαγορεύεται η αλιεία στις υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται, με κάθε μέσο και μέθοδο από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα της πλωτής ή χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Η απαγόρευση αλιείας ισχύει και για την περιμετρική ζώνη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου στις υδάτινες εκτάσεις που παραχωρούνται χωρίς άδεια του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και την ενημέρωση του μισθωτή. Άρθρο 20 Εγκατάσταση μισθωτή 1. Η υδάτινη έκταση που έχει παραχωρηθεί για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας παραδίδεται στο μισθωτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για εγκατάσταση μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και αποδίδεται ελεύθερη από αυτόν στο Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη του χρόνου για τον οποίο έγινε η παραχώρηση ή τη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία. 2. Η παράδοση και παραλαβή της υδάτινης έκτασης γίνεται με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που υπογράφεται μεταξύ εκπροσώπων της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Λιμενικής Αρχής ή, αν 18

19 πρόκειται για έκταση εσωτερικού ύδατος, του οικείου Δήμου και του μισθωτή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού. Άρθρο 21 Παραχώρηση δημοσίων χερσαίων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο νόμιμα, δύναται να παραχωρεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τη χρήση δημοσίων χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και επέκταση των εγκαταστάσεων της περίπτωσης ζ του άρθρου 1, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2971/2001 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, ειδικά για τα θερμοκήπια καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και τις υπέργειες δεξαμενές καλλιέργειας υδρόβιων ζώων εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του από π.δ. (Δ 270/ ), όπως ίσχυαν την Οι χερσαίες εκτάσεις που μπορεί να παραχωρηθούν για το σκοπό της παραγράφου 1 είναι ο αιγιαλός και η παραλία, οι παρόχθιες εκτάσεις, οι δημόσιες γαίες οι δασικές εκτάσεις και οι εκτάσεις του ν. 4061/2012 (Α 66). Η παραχώρηση των χερσαίων εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις παραχωρήσεις αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 22 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής. 2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα και με τη διαδικασία του άρθρου 25 ή 26, κατά περίπτωση, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις/άδειες: α) Προέγκριση μίσθωσης της υδάτινης έκτασης. 19

20 β) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού. γ) Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του άρθρου 8 του ν.4014/2011 και σύμφωνα με την αριθ. ΟΙΚ.50129/1392/2013 (Β 2405) κοινής Υπουργικής απόφασης, προκειμένου για έργα κατηγορίας Β. δ) Αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων. 3. Στοιχεία, τα οποία αναφέρονται υποχρεωτικά στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι τα ακόλουθα: α) Η έγκριση και η διάρκεια μίσθωσης της αιτούμενης έκτασης. β) Τα στοιχεία του φορέα. γ) Τα στοιχεία της θέσης της μονάδας: αα) Περιφερειακή Ενότητα Δήμος. ββ) Ονομασία θέσης. γγ) Συντεταγμένες της μισθωμένης έκτασης. δδ) Μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις από τις τιμές των συντεταγμένων της μισθωμένης έκτασης. δ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας: αα) Χρησιμοποιούμενη μέθοδος. ββ) Καλλιεργούμενα είδη. γγ) Δυναμικότητα τόνοι ανά έτος. ε) Οι βασικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με το π.δ. 28/2009 στ) Το μίσθωμα της έκτασης: αα) Ποσό σε Ευρώ ανά στρέμμα και έτος. ββ) Τρόπος καταβολής. γγ) Διαδικασία αναπροσαρμογής. ζ) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες. η) Τα στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση της μονάδας: αα) Προθεσμία εγκατάστασης. ββ) Διαδικασία εγκατάστασης. γγ) Αγκυροβόλια. θ) Τα στοιχεία που αφορούν την περιμετρική ζώνη. ι) Λοιποί όροι και προϋποθέσεις. 20

21 4. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση της υδάτινης έκτασης. β) Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν η διαδικασία ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των διοικητικών πράξεων/αδειών των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 2, των οποίων η διάρκεια ισχύος είναι μικρότερη της διάρκειας μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, έχει κινηθεί από το φορέα της μονάδας πριν τη λήξη τους, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής σε χερσαίες εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω μονάδων ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι διοικητικές πράξεις/άδειες της παραγράφου 2 και δεν επηρεάζεται αν η διαδικασία ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των διοικητικών πράξεων/αδειών της παραγράφου 2, έχει κινηθεί από το φορέα της μονάδας πριν τη λήξη τους, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 23.. Άρθρο 23 Ανάκληση αναστολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας 1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Λύσης της μίσθωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 15. β) Παράβασης των όρων λειτουργίας της μονάδας, μετά από προειδοποίηση του φορέα για συμμόρφωση σε εύλογο χρόνο, ο οποίος καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ανάλογα με την παράβαση και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών. γ) Μη δυνατότητας ανανέωσης παράτασης των διοικητικών πράξεων/αδειών της παραγράφου 5 για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. 2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων αναστέλλεται προσωρινά όταν υπάρχει κίνδυνος ασθενειών ή μετάδοσης αυτών, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 3. Αν ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 1, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, ορίζεται προθεσμία για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την ελευθέρωση του χώρου, ανάλογη με το είδος και την 21

22 κατάσταση του πληθυσμού που εκτρέφεται και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη των δύο (2) ετών. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και ειδικοί όροι λειτουργίας της μονάδας, ώστε με τη λήξη της προθεσμίας να έχει εξαλιευθεί το σύνολο του πληθυσμού που εκτρέφεται και να έχουν απομακρυνθεί οι εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις αυθαίρετης κατάληψης. 4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση λήξης της ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, χωρίς αυτή να ανανεωθεί. Άρθρο 24 Ανανέωση - τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας 1. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανανεώνεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 22. β) Για την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος αυτής. Εφόσον η αίτηση ανανέωσης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσης της. γ) Διοικητικές πράξεις/άδειες των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 των οποίων έχει λήξει η ισχύς, ανανεώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία. 2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά την ανανέωση των διοικητικών πράξεων/άδειων της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσης των διοικητικών πράξεων/άδειων της παραγράφου 2 του άρθρου 22, σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία. 3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας τροποποιείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις εξής περιπτώσεις: 22

23 α) μετά από πλήρως αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα της μονάδας για την ανάγκη τροποποίησης, β) μετά από τροποποίηση των διοικητικών πράξεων/αδειών της παραγράφου 2 του άρθρου 22, αν από την τροποποίηση αυτή προκύπτει ανάγκη αλλαγής των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει έγκαιρα το φορέα της μονάδας, για τυχόν μη αποδοχή της επικείμενης τροποποίησης. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της μονάδας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 11. Τα δε υφιστάμενα πιστοποιητικά, άδειες ή εγκρίσεις και λοιπά έγγραφα στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αλλαγής επωνυμίας του φορέα. Άρθρο 25 Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας 1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αφορούν τη μίσθωση της έκτασης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας, τα οποία εκδίδονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4, κατά περίπτωση. 2. Μίσθωση της υδάτινης έκτασης: Για τη μίσθωση της έκτασης ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αίτηση έκδοσης απόφασης προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά που ορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, τα διαβιβάζει με σχετικό ερώτημα για τη μίσθωση της έκτασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών: αα) στις υπηρεσίες του άρθρου 17 για την παροχή σύμφωνης γνώμης ή γνώμης, κατά περίπτωση και ββ) στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία για τα οριζόμενα στην παράγραφο 5. Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη συμπλήρωσή τους σε προθεσμία ενός (1) 23

24 μηνός. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός η αίτηση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται. Μετά την παροχή της σύμφωνης γνώμης ή της γνώμης, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών του άρθρου 17, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης. Η απόφαση προέγκρισης μίσθωσης αποστέλλεται στο φορέα της μονάδας και κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία με την παρατήρηση να προβούν στις περαιτέρω από πλευράς τους ενέργειες για την αδειοδότηση της μονάδας. 3. Περιβαλλοντική αδειοδότηση: α) Για τις μονάδες της κατηγορίας Α του ν.4014/2011 (Α 209), ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση διατάξεις του ν.4014/2011. Αν ο φάκελος είναι πλήρης, η, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών διαβιβάζει το φάκελο στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για γνωμοδότηση, όπου αυτό απαιτείται, πλην αυτών που έχουν ήδη γνωμοδοτήσει για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης. Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη συμπλήρωσή τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός η αίτηση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται. Μετά τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων γνωμοδοτήσεων και την κοινοποίηση της απόφασης Προέγκρισης Μίσθωσης εκδίδεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), με τη συνεργασία της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η ΑΕΠΟ κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον ενδιαφερόμενο φορέα. β) Για τις μονάδες κατηγορίας Β του ν.4014/2011 ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 24

25 σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4014/2011 (αριθ. οικ 50129/1392/ κοινή Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ Β 2405). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων με την συνεργασία της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων συμπληρώνει το έντυπο του Παραρτήματος Δ της ως άνω κοινής Υπουργικής απόφασης, το οποίο προσαρτάται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 4. Αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων: Για την αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας, τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις περί αιγιαλού και παραλίας καθώς και στις διατάξεις της δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει σχετική αίτηση καθορισμού τους στην Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2971/ Η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, μετά την παραλαβή της απόφασης Προέγκρισης Μίσθωσης, εξετάζει το φάκελο αδειοδότησης της μονάδας και διατυπώνει εγγράφως προς την αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τις απόψεις της ως προς το αν πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του π.δ. 28/2009 προτείνοντας, αν κρίνει απαραίτητο, όρους σχετικούς με το αντικείμενο του ως ιδίου άνω π.δ., προκειμένου αυτοί να περιληφθούν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. 6. Η αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού διαπιστώσει: α) ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και β) τη συμβατότητα της μονάδας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑ- Υ), εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο φορέα, στις Δ/νσεις Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων και Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή της περιοχής 25

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6- 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 646/69401 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΗ, 28 Αυγούστου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Το άρθρο 1 αφορά στο πεδίο εφαρμογής και στην έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και ειδικότερα:

2.1. Το άρθρο 1 αφορά στο πεδίο εφαρμογής και στην έννοια των όρων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και ειδικότερα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αθήνα, 29-7 -2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5-8-2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 63216/589 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα 04-01-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : - 7/148 - Ταχυδρ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλεφ. FAX : Πατρών Αθηνών 33 Τ.Κ. 26 441

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας]

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 4 Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα Αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας] 1. Κατηγορίες Υδατοκαλλιεργειών Για τις ανάγκες του παρόντος και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 443 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 29 Aυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4282 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 5-8-2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 63243/590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 21/7/2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7995/278 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23047 5 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 15225/ 08-05-2017 (ΦΕΚ 1919/τ.Β /1.6.2017,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών»

στο σχέδιο νόµου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιχειρείται µία ουσιαστική παρέµβαση στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών. Η υδατοκαλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. δ/νση : Λ. Συγγρού 150, 176

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/4/2014 (Μόνο ως προς τη χρονολογία του εγγράφου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/4/2014 (Μόνο ως προς τη χρονολογία του εγγράφου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/4/2014 (Μόνο ως προς τη χρονολογία του εγγράφου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη: 18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 81057 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Αριθμ. 76068/7006/22.12.2014 Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:1639/65123 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Θέμα: Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για τη δημιουργία νέας ενιαίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Ανατολικά Νήσου Γαβάθι» του Νησιωτικού συμπλέγματος Οινουσσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 35/ /2013

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 35/ /2013 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 35/2011 + 158/2013 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΒ-ΚΤ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΒ-ΚΤ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 3 Ο & 4 Ο... Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Λ. Συγγρού 150 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 05-04-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.686 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα: 28-2 - 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2420 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τμήμα : Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

Προς: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Μ. Τσίβου, Π Περδίκη, Κ. Τσαβαλά Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση

Ν.998/ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. «Άρθρο 47 Γεωργική εκμετάλλευση 22.6.2017 Κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα 11 και 47Β του Ν.998/1979, όπως ισχύουν σήμερα και μετά την τελευταία τροποποίησή τους από το Ν.4467/2017 ( ΦΕΚ Α 56/13.4.2017). --------------------- Ν.998/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8592 Απλούστευση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4013/2011: Ανεξάρτητη Αρχή Δημ.Συμβάσεων/ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ/ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/Επιμελητήρια κλπ (550826) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/11/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 109/122248 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ: 22037 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου. Αριθμός Απόφασης 139/2016 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4276 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις)

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) Άρθρο 59 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008 1. Η παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Π: 28/2017 ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο συγγραφής Στην παρούσα Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 4-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 858 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αριθµός Απόφασης : 84/2015 Αριθµός πρωτοκόλλου: 1231/05.11.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Τ.Κ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Τ.Κ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Τ.Κ. 57004 ΤΗΛ.:23920-35913 FAX:23920-35910 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:108/420 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/09/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα