Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210."

Transcript

1 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 831 Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-2. Ε. Καμπέρη και Δ. Σακελλαρίου Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 1913 Ανάβυσσος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ενεργοί ρυθμοί ιζηματογένεσης (τελευταία -12 χρόνια) υπολογίστηκαν σε δύο πυρήνες που συλλέχθηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο και σε δύο πυρήνες από τον Κόλπο των Αλκυονίδων. Οι κόλποι αυτοί συνιστούν δύο παρόμοιες μορφολογικά και γεωλογικά ασύμμετρες λεκάνες ιζηματογένεσης, χαρακτηρίζονται από υψηλή σεισμικότητα και ταυτόχρονα αποτελούν δύο από τις πλέον ενεργές από νεοτεκτονικής πλευράς περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύγκριση του ενεργού ρυθμού ιζηματογένεσης στις λεκάνες αυτές. Οι ρυθμοί ιζηματογένεσης υπολογίστηκαν με την μέθοδο του Pb-2. Στη λεκάνη του Β. Ευβοϊκού Κόλπου οι ταχύτητες της ενεργού ιζηματογένεσης βρέθηκαν,33cm/y κοντά στο βόρειο ρηξιγενές περιθώριο και,26cm/y κοντά στο νότιο περιθώριο της λεκάνης. Αντίστοιχα, στον Κόλπο των Αλκυονίδων ο ρυθμός ιζηματογένεσης στο βόρειο πρανές βρέθηκε περίπου,cm/y, ενώ στη λεκάνη κοντά στο νότιο, απότομο ρηξιγενές πρανές περίπου,27 cm/y το μέγιστο. Η σύγκριση δείχνει ότι και στις δύο λεκάνες η ενεργή ιζηματογένεση είναι ταχύτερη κοντά στις κύριες ρηξιγενείς ζώνες, οι οποίες ελέγχουν την τεκτονική τους βύθιση. Από τα αποτελέσματα προκύπτει επίσης ότι ο ρυθμός της πρόσφατης ιζηματογένεσης στον Κόλπο των Αλκυονίδων είναι μικρότερος από αυτόν στη κεντρική λεκάνη του Β. Ευβοϊκού κόλπου. Λέξεις Κλειδια: Ενεργός ιζηματογένεση, Pb-2, Κόλπος Αλκυονίδων, Β. Ευβοϊκός Κόλπος ACTIVE SEDIMENTATION RATES IN THE NORTHERN EVIA GULF AND THE ALKYONIDES GULF. COMPARISON USING THE Pb-2 METHOD. H. Kaberi and D. Sakellariou Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Oceanography, Anavyssos, GR-1913 ABSTRACT The active sedimentation rates (-12 years) were calculated in two cores collected in the Northern Evia Gulf and in two cores from the Alkyonides Gulf. These gulfs are two similar, asymmetric sedimentation basins concerning their morphology and geological structure, they are characterized by high seismicity and constitute two of the most active regions of Central Greece in terms of neotectonic deformation. The aim of this work is to compare the active sedimentation rates in the two basins in respect to their neotectonic regime. The sedimentation rates were calculated using the Pb-2 method. The sedimentation rate in the deep basin of the N. Evia Gulf was found,33cm/y close to the northern, fault-controlled slope and,26cm/y near the southern margin of the basin. In the Alkyonides Gulf the sedimentation rate on the northern, gentle slope was found approximately,cm/y, while close to the southern, steep, faulted margin it was found,27cm/y. The comparison between the two basins shows that the sedimentation is faster in the vicinity of the main faults, which control their evolution and the location of the depocenters, and decreases towards the non-faulted opposite margin. Nevertheless, it appears that in the Alkyonides Gulf the recent sedimentation is slower than in the Northern Evia Gulf. Key words: Active sedimentation, Pb-2, Alkyonides Gulf, N. Evia Gulf

2 832 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση του ενεργού ρυθμού ιζηματογένεσης σε δύο παρόμοιες μορφολογικά και γεωλογικά λεκάνες ιζηματογένεσης, όπως είναι οι λεκάνες του Β. Ευβοϊκού Κόλπου και του Κόλπου των Αλκυονίδων. Ο Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος και ο Κόλπος των Αλκυονίδων αποτελούν δύο από τις πλέον ενεργές από νεοτεκτονικής πλευράς περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. Και οι δύο Κόλποι χαρακτηρίζονται από υψηλή σεισμικότητα (ΠαπαζΑχος & ΠαπαζΑχου, 1989) και την παρουσία σημαντικών ρηξιγενών ζωνών κατά μήκος των περιθωρίων τους. Η λεκάνη του Κόλπου των Αλκυονίδων (Εικ. 1) αποτελεί μία τεκτονικά ασύμμετρη δομή, η εξέλιξη της οποίας ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τα ενεργά ρήγματα του απότομου νότιου περιθωρίου της. Σημαντικές ρηξιγενείς ζώνες κατά μήκος της βάσης του χερσαίου και του υποθαλάσσιου πρανούς έχουν προκαλέσει την τεκτονική βύθιση της λεκάνης (Sakellariou et al., 24). Το μέγιστο βάθος του Κόλπου φτάνει τα 4m, ενώ αντίστοιχο είναι το μέγιστο πάχος των ιζημάτων που έχουν αποτεθεί. Παρόμοια νεοτεκτονική δομή παρατηρείται και στη κεντρική λεκάνη του Β. Ευβοϊκού Κόλπου. Το μέγιστο βάθος της λεκάνης φτάνει τα 44m, ενώ το πάχος των ιζημάτων υπερβαίνει τα 3m (Εικ. 2). Αντίθετα με τον Κόλπο των Αλκυονίδων, το βόρειο-βορειοανατολικό περιθώριο της λεκάνης χαρακτηρίζεται από απότομα πρανή, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά μήκος σημαντικών ρηξιγενών ζωνών (Sakellariou et al., this volume). Το βόρειο περιθώριο έχει ήπιες κλίσεις και μορφολογία, όπως αντίστοιχα το νότιο περιθώριο του Κόλπου των Αλκυονίδων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δύο λεκάνες είναι συγκρίσιμες ως προς την μορφολογία και την νεοτεκτονική εξέλιξη και δομή τους. Η προσφορά χερσογενούς υλικού και στις δύο λεκάνες γίνεται από ποταμο - χείμαρρους με εποχιακή ροή, οι οποίοι αποστραγγίζουν τις τεκτονικά ανυψούμενες, χερσαίες περιοχές που τις περιβάλλουν. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Από κάθε μία από τις δύο λεκάνες συλλέχθηκαν πυρήνες ιζήματος με πυρηνολήπτη βαρύτητας (gravity corer) και κιβωτιοειδή δειγματολήπτη (box corer). Οι θέσεις των δειγματοληψιών ήταν διατεταγμένες σε διεύθυνση κάθετα προς αυτήν των κύριων ρηξιγενών ζωνών που ελέγχουν την νεοτεκτονική εξέλιξη των δύο λεκανών (Εικ. 1 & 2). Από τους πυρήνες αυτούς αναλύθηκαν υποδείγματα ιζήματος ανά 1 cm μέχρι τα 2 cm και αραιότερα στα βαθύτερα στρώματα. Για ακριβέστερο υπολογισμό του ρυθμού ιζηματο- Εικόνα 1: Μορφολογικός χάρτης του Κόλπου των Αλκυονίδων με τις κύριες ρηξιγενείς δομές και τις θέσεις δειγματοληψίας (Sakellariou et al., 24).

3 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 833 Εικόνα 2: Μορφολογικός χάρτης του κεντρικού τμήματος του Β. Ευβοϊκού Κόλπου με τις κύριες ρηξιγενείς δομές και τις θέσεις δειγματοληψίας. γένεσης, σε κάθε σταθμό η δειγματοληψία των πρώτων cm του ιζήματος από τον box corer έγινε και με σύριγγα διατομής 2 cm όπου τα υποδείγματα ελήφθησαν ανά 3 mm. Για τον υπολογισμό των ρυθμών ιζηματογένεσης έγινε ανάλυση στο ίζημα του 2 Po που εκπέμπει α-σωματίδια και το οποίο μέσα στα ιζήματα βρίσκεται σε διαρκή ισορροπία με τον 2 Pb. Η αναλυτική μέθοδος για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του 2 Pb στηρίζεται στην ολική διαλυτοποίηση του ιζήματος σύμφωνα με την μέθοδο των Sanchez-Cabeza et al. (1998) και προσρόφηση του Po στην επιφάνεια δίσκου από φύλλο καθαρού αργύρου. Το φύλλο αργύρου, μετά την εναπόθεση του Ρο, επικαλυμμένο με δύο φύλλα ZnS τοποθετείται στην επιφάνεια φωτοπολ/στή. Το προσροφημένο Po εκπέμπει αποκλειστικά σωματίδια α τα οποία μετατρέπονται σε φωτόνια (Radakovitch, 199). Χρησιμοποιήθηκε συσκευή μέτρησης ολικής α ακτινοβολίας της ORTEC EG&G. Η βαθμονόμηση των φωτοπολ/στών έγινε με πηγή 239 Pu. Το ισότοπο του 2 Pb βρίσκεται στα θαλάσσια ιζήματα ως μέλος της αλυσίδας διάσπασης του 238 U ( 2 Pb υποβάθρου). Μία επιπλέον ποσότητα όμως του ισοτόπου ( 2 Pb xs ) εισάγεται στο θαλάσσιο περιβάλλον κυρίως από την ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό, στα επιφανειακά ιζήματα η ενεργότητα του 2 Pb είναι αυξημένη και μειώνεται με το βάθος καθώς το ισότοπο διασπάται. Σύμφωνα με τον χρόνο ημιζωής του 2 Pb (22,4 χρόνια) μέσα σε -12 χρόνια η επιπλέον ποσότητα ( 2 Pb xs ) θεωρείται ότι έχει διασπαστεί ενώ στα βαθύτερα στρώματα του ιζήματος απομένει η συγκέντρωση υποβάθρου. Ο ρυθμός ιζηματογένεσης υπολογίζεται με μαθηματικά μοντέλα στην περιοχή του ιζήματος όπου υπάρχει η επιπλέον ποσότητα του ισοτόπου ( 2 Pb xs ). Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο CRS (Constant Rate of Supply; Appleby and Oldfield, 1978). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η κατακόρυφη κατανομή του 2 Pb xs στους πυρήνες NEV 12 και NEV 13 του Β. Ευβοϊκού κόλπου φαίνεται στην Εικόνα 3. Το επιφανειακό στρώμα του πυρήνα NEV 12, μέχρι το βάθος των 7 cm περίπου, φαίνεται αναμοχλευμένο και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του ρυθμού ιζηματογένεσης. Επίσης στο βάθος των 3 cm η ενεργότητα του 2 Pb έχει φθάσει στο επίπεδο της τιμής του υποβάθρου. Ο ρυθμός ιζηματογένεσης υπολογίστηκε από τις ενεργότητες του 2 Pb xs που μετρήθηκαν από το βάθος των 7 cm μέχρι τα 3 cm και σύμ-

4 834 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας NEV-12 2 Pb xs (dpm/g), 2, 4, 6, 8,, NEV-13 2 Pb xs (dpm/g), 2, 4, 6, 8,, Core depth (cm) 2 2 Core depth (cm) Εικόνα 3. Κατακόρυφη κατανομή της ενεργότητας του 2Pbxs στους πυρήνες NEV 12 και NEV φωνα με το CRS μοντέλο η μέγιστη τιμή φθάνει τα,26 cm/y. Στον πυρήνα NEV 13, αντίστοιχα, τα ανώτερα 6 cm περίπου φαίνονται αναμοχλευμένα, ενώ και εδώ η ενεργότητα υποβάθρου ταυτοποιήθηκε από τα 3 cm. Το μοντέλο CRS χρησιμοποιήθηκε και σε αυτή την περίπτωση στο τμήμα του ιζήματος από τα 6cm μέχρι τα 3cm, και έδωσε έναν ρυθμό ιζηματογένεσης περίπου,33 cm/y, τιμή η οποία με βάση τις παραδοχές που έγιναν είναι η μέγιστη. Η κατακόρυφη κατανομή της ενεργότητας του 2 Pb xs στον πυρήνα COR 42 στο νότιο τμήμα του κόλπου των Αλκυονίδων (Εικ. 4) δείχνει μία κανονική μείωση από τα 4,7 cm μέχρι τα cm κάτω από την επιφάνεια του ιζήματος, περίπου. Από τα 11 έως τα 19 cm και από τα 2 έως τα 27 cm παρατηρούνται δύο στρώματα ιζήματος με σχεδόν σταθερή με το βάθος συγκέντρωση 2 Pb xs, ενώ η μακροσκοπική παρατήρηση του πυρήνα έδειξε ότι αυτοί οι ορίζοντες ιζήματος παρουσιάζουν αισθητή αλλαγή χρώματος. Από τον συνδυασμό των δύο παρατηρήσεων γίνεται φανερό ότι προήλθαν από δύο επεισόδια τουρβιδιτικής ροής λάσπης. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι από τα 19 cm βάθος, εάν δεν είχε παρεμβληθεί η δεύτερη ροή λάσπης, ο 2 Pb xs έχει διασπαστεί τελείως. Η τιμή υποβάθρου βρέθηκε στα ίδια επίπεδα με άλλους πυρήνες που έχουν αναλυθεί στην λεκάνη του Κορινθιακού κόλπου (Sakellariou et al., 24). Ο μέσος ρυθμός πρόσφατης ιζηματογένεσης υπολογίστηκε με το μοντέλο CRS και βρέθηκε,27 cm/y το μέγιστο. Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν, με το ίδιο μαθηματικό μοντέλο, υπολογιστεί ο ρυθμός στον ορίζοντα της κανονικής ιζηματογένεσης (4-cm) τότε βρίσκεται αρκετά μικρότερος (,14 cm/y). Ο πυρήνας COR 44 ανακτήθηκε από βάθος 28m στο χαμηλότερο βόρειο πρανές της λεκάνης των Αλκυονίδων, έχει μήκος 4cm και φαίνεται να αποτελείται από αποθέσεις ιλύος. Στην κατακόρυφη κατανομή του 2 Pb xs (Εικ.4) και στα πρώτα 2-3cm κάτω από την επιφάνεια του ιζήματος παρατηρούνται αυξομειώσεις της συγκέντρωσης του ισοτόπου ενώ μέχρι τα cm,

5 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 83 C Ο R 42 2 Pb xs (dpm/g), 2, 4, 6, 8,, C O R 44 2 Pb xs (dpm/g), 2, 4, 6, 8,, core depth (cm) 2 core depth (cm) Εικόνα 4. Κατακόρυφη κατανομή της ενεργότητας του 2 Pb xs στους πυρήνες COR 42 και COR 44. όπου και η συγκέντρωση του 2 Pb xs έφθασε στο επίπεδο της τιμής υποβάθρου, φαίνεται σταδιακή μείωση του 2 Pb xs. Στα ενδιάμεσα στρώματα (3,7-4,7 και,7-8,2 cm) παρατηρήθηκαν δύο ορίζοντες με ελαφρά αυξανόμενη συγκέντρωση 2 Pb xs, οι οποίοι θα μπορούσαν να ταυτισθούν με επεισόδια απόθεσης λάσπης από τουρβιδιτική ροή στο πρανές, παρόλο που δεν έγιναν διακριτά κατά την μακροσκοπική περιγραφή του πυρήνα. Σύμφωνα με το μοντέλο CRS μία μέση μέγιστη τιμή του ρυθμού ιζηματογένεσης είναι,cm/y. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τιμή ταχύτητας ιζηματογένεσης και την μέση τιμή (,27 cm/y) για τον πυρήνα COR 42, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι τα δύο πιο πρόσφατα επεισόδια ροής λάσπης στους δύο πυρήνες ταυτίζονται χρονολογικά και να συμπεράνουμε ότι πιθανόν να πρόκειται για το ίδιο επεισόδιο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και στις δύο ενεργές, νεοτεκτονικές λεκάνες οι μέγιστες τιμές ρυθμού ιζηματογένεσης παρατηρήθηκαν στις περιοχές του μέγιστου ρυθμού τεκτονικής βύθισης, οι οποίες εντοπίζονται κοντά στις κύριες ρηξιγενείς ζώνες. Εκτός τούτου, στις περιοχές αυτές παρατηρείται και το μέγιστο πάχος ιζημάτων στις δύο λεκάνες. Επομένως το σημερινό καθεστώς ιζηματογένεσης και κατ επέκταση τεκτονικής βύθισης στις δύο λεκάνες είναι συμβατό με το καθεστώς στο οποίο οφείλεται η εξέλιξη των δύο λεκανών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Appleby, P.G., Oldfield, F., The calculation of lead-2 dates assuming a constant rate of supply of unsupported 2 Pb to the sediment. Catena,, 1-8. Παπαζάχος Β. και Παπαζάχου Κ., Οι σεισμοί της Ελλάδας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 36 σελ. Radakovitch, O., 199. Ιtude du transfert et du dιpτt du matιriel particulaire par le 2 Po et le 2 Pb. Application aux marges continentales du Golfe de Gascogne (NE Atlantique) et du Golfe du Lion (NW Mιditerranιe). PhD Thesis Univ. of Perpignan.

6 836 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Sakellariou, D., Lykousis, V., Kaberi, H., Alexandri, S., Rousakis, G., Nomikou, P., Georgiou, P. & Ballas, D., 24. Late Quaternary evolution of the Alkyonides Gulf basin, Central Greece. 37 th CIESM Congr., Proc., p. 66. Sakellariou, D., Kapsimalis, V., Rousakis, G., Georgiou, P., Kaberi, H., Kanellopoulos, T., Lykousis V., Papoulia I., 26. Paleogeographical evolution of the North Evia Gulf in Late Quaternary. This volume. Sanchez-Cabeza, J.A., Masquι, P., Ani- Ragolta, I., Pb and 2 Po analysis in sediments and soils by microwave acid digestion. Journal of Radioactivity and Nuclear Chemistry, 227(1-2),

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Γρηγοράτου Μ. 1, Ζερβουδάκη Σ. 2 1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, mariagrigoratou1@yahoo.gr 2 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΛΑΚΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΛΑΚΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΛΑΚΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Κιόρογλου Σ. 1, Ζερβάκης Β., Τράγου Ε. 1 Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL Β. Ζερβάκης 1, Ε. Τράγου 1, Α. Καραγεώργης 2, Χ. Κοντογιάννης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Γιάννης Μανιάτης Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, Ινστιτούτο Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΒΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση

Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Αριθµητική Προσοµοίωση του Καθεστώτος των Πιέσεων Πόρων σε Υλικά Κατολίσθησης Χαµηλής ιαπερατότητας µε Υποστράγγιση Numerical Simulation of the Pore Pressure Regime in Low Permeability Landslide Materials

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές μεθόδους του ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα Νοέμβριος 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 Καραγεώργη Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοδυναμική εξέλιξη της πεδιάδας των Καλαβρύτων στο Ολόκαινο

Μορφοδυναμική εξέλιξη της πεδιάδας των Καλαβρύτων στο Ολόκαινο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μορφοδυναμική εξέλιξη της πεδιάδας των Καλαβρύτων στο Ολόκαινο ΜΙΣΥΡΗ ΖΩΗ Α.Μ. 07060 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 134 Κεφάλαιο 14 ο : Καρστική Γεωμορφολογία 14. ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 14.1. ΓΕΝΙΚΑ Σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 3 ο ) αναφέρθηκε η πολύ σημαντική διαλυτική δράση του νερού, όταν αυτό εμπλουτίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ρ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ CAMBRIDGE ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα