Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού"

Transcript

1 Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού! ΣΚΟΠΟΣ : Παροχή στα παιδιά των µετόχων και µερισµατούχων του Ταµείου, εφάπαξ βοηθήµατος για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελµατικής αυτοτέλειάς τους. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : α. Απόφαση 871.1/27 Υπουργών Εθν. Άµυνας και Οικονοµικών της (ΦΕΚ Β' 359). β. ΚΥΑ Φ.951/42/133589/Σ.1544/ (ΦΕΚ Β 2673 από ) µε έναρξη ισχύος από γ. Άρθρο 66, Π.Δ. 21/31 Οκτ 1932 δ. ΚΥΑ αριθµ /956/2012 (ΦΕΚ 2753 Β 12) [κλείδωµα τιµής] ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ : Δυνατότητα τροποποίησης υφιστάµενου καθεστώτος µε βελτίωση λειτουργίας ή προαιρετική επιλογή εγγραφής-ασφάλισης ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού ασφαλίζει τα παιδιά των ενεργών µετόχων και µερισµατούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Ν. 1329/83 χωρίς διάκριση φύλου µε σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήµατος για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελµατικής αυτοτέλειάς τους. Ενεργοί µέτοχοι και µερισµατούχοι του Μ.Τ.Ν., υποχρεούνται να δηλώσουν στο Ταµείο τα παιδιά τους µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από τη γέννησή τους, ή τη νοµιµοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους καταβάλλοντας αναλογούν ποσό ως δικαίωµα εγγραφής. Επίσης καταβάλλεται µηνιαία κράτηση υπέρ Μ.Τ.Ν. που αρχίζει από την πρώτη του επόµενου µήνα από τη γέννηση του παιδιού µέχρι το τέλος του µηνός που συµπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήµατος. Αυτοδίκαια η κράτηση παύει στο 25ο έτος (συµπληρωµένο) της ηλικίας του τέκνου. Το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος για την οικογενειακή ή επαγγελµατική αυτοτέλεια που καταβάλλεται από το Ταµείο καθορίζεται σε αριθµό µηνιαίων µερισµάτων που λαµβάνει ο µερισµατούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια κατά την ηµεροµηνία που νοµιµοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος και του µερίσµατος που θα ελάµβανε ο ενεργός µέτοχος, λογιζόµενος σαν µερισµατούχος. Από , ο υπολογισµός του ποσού του εφάπαξ βοηθήµατος γίνεται µε βάση τις διαµορφωθείσες την τιµές των µερισµάτων, µειωµένες κατά 5%. Το ανωτέρω βοήθηµα χορηγείται πλήρες για εισφορές από 25 ετών συµπληρωµένων σε ποσό ίσο µε 60 µηνιαία µερίσµατα. Δύναται όµως να ληφθεί µειωµένο ως ακολούθως: - Για εισφορές ετών συµπληρωµένων: ποσό ίσο µε 20 µηνιαία µερίσµατα.

2 - Για εισφορές ετών συµπληρωµένων: ποσό ίσο µε 30 µηνιαία µερίσµατα. - Για εισφορές ετών: ποσό ίσο µε 40 µηνιαία µερίσµατα. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΕΑ 1. Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου µε το 15% του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος κατά τη δήλωση εγγραφής του τέκνου τους στο Ταµείο. 2. Μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ σε ποσοστό 4% για το 1ο και 2ο παιδί, 3% για το 3ο παιδί και για το 4ο και πέρα 2% επί του βασικού µισθού και του χρονοεπιδόµατος του µετόχου. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΒΟΕΑ : ήτοι από Λ.Σ. : (33%) από Π.Ν. : (67%) Μειώσεις παροχών ΒΟΕΑ ΜΤΝ ΒΟΕΑ -8% -14% % και κλείδωµα τιµής Συνολική µείωση - -24,83 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, το ΒΟΕΑ δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, δεν υπόκειται σε φόρο (περ. γ παρ.4 άρθρ. 45 ΚΦΕ) και δεν υπάγεται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του Οι διενεργούµενες κρατήσεις ΒΟΕΑ αποτελούν ασφαλιστικές εισφορές του υποκείµενου σε αυτές γονέα (υπέρ ΝΠΔΔ) και συνεπώς µειώνουν το (ετήσιο) φορολογητέο εισόδηµά του και περαιτέρω το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Το ΒΟΕΑ παρακολουθείται σε συνάφεια µε το ΜΤΝ και σε ενιαίο λογαριασµό Στην ΗΔΙΚΑ και κατ εφαρµογή του ν.4093/2012, δηλώνεται το µεικτό ποσόν του µερίσµατος, άρα και οι κρατήσεις του ΒΟΕΑ Στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα διαφαίνεται πως η απόδοση των κρατήσεων σε βάθος 25ετίας για το ΒΟΕΑ, είναι ελάχιστη και ουσιαστικά δεν καλύπτει ουτε την ανταποδοτική επιστροφή των κρατήσεων αυτών. Συγκεκριµένα στο παράδειγµα που εµφανίζεται παρακάτω, υπολογίσαµε τις εισφορές-κρατήσεις σε βάθος 25ετίας ενός Υπαξιωµατικού, σε συνάρτηση µε όλες τις µισθολογικές του προαγωγές στο διάστηµα αυτό (καθώς και τις αντίστοιχες για εφάπαξ εγγραφή του) και τις συγκρίναµε (µε τιµές παρούσας και όχι µελλοντικής αξίας) µε το επίδοµα ΒΟΕΑ που θα λάµβανε µε τη συµπλήρωση 25ετίας του τέκνου και το µερισµα που θα

3 ελάµβανε τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή : ΕΤΗ ΥΠΗΡ. ΜΙΣΘΟΛ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟ Β.Μ. ΕΧΥ ΠΟΣΟ ΕΧΥ ΚΡΑΤΗΣ Η ΜΗΝΕ Σ ΣΥΝΟΛΟΝ 20 ΜΕΡΙ Σ 30 ΜΕΡ 8 ΑΚΣΤΗ 816, ,566 37, , ΑΚΣΤΗ 816, ,208 39, , /3 ΑΝΘΣΤΗ 833, ,107 41, , /3 ΑΝΘΣΤΗ 833, ,458 42, ,27 14 ΑΝΘΣΤΗ 842, ,942 43, ,72 15 ΑΝΘΣΤΗ 842, ,648 44, , /3 ΣΜΡΟΥ 872, ,110 46, , /3 ΣΜΡΟΥ 872, ,999 47, ,39 18 ΣΜΡΟΥ ,320 48, ,03 19 ΣΜΡΟΥ ,800 49, , /3 ΑΝΘΧΟΥ 923, ,228 51, , /3 ΑΝΘΧΟΥ 923, ,151 53, ,03 22 ΑΝΘΧΟΥ 941, ,087 54, , ΑΝΘΧΟΥ 941, ,731 55, , ΥΠΧΟΥ 972, ,519 59, , ΠΛΧΗ 1020, ,725 63, , , ΑΝΤΧΟΥ 1091, ,138 69, , /2 ΠΛΧΟΥ 1156, ,989 74, , ,65 ΣΥΝΟΛΑ ,24 ΕΓΓΡΑ ΦΗ 141,99 ΓΕΝ.Σ ΥΝΟΛ Ο 16037,23 141, ,47 141, ,64 Β.Μ. 1/2 ΠΛΧΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΤΝ (2015) 308,87 ΒΟΕΑ 60 ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,2 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2.494,97 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 99,80 Aπό την ανωτέρω µελέτη συνάγεται το συµπέρασµα πως η µέση ετήσια απόδοση που θα αποφέρει το ΒΟΕΑ µετά από 25 ετών παρακρατήσεις των µετόχων, δεν θα ξεπερνά τα 100 ευρώ!!!!

4 Την ίδια στιγµή αφενός το Ταµείο θα αποκοµίζει πολλαπλάσια οφέλη από τη συνολική είσπραξη σε ετήσια βάση των εισφορών των µελών του, αφετέρου τέτοια χαµηλή απόδοση, δεν θα απέδιδε καµία συναφής επένδυση για µελλοντική εξασφάλιση του τέκνου του µετόχου, άρα τίθεται εύλογα το θέµα της προαίρεσης επιλογής καταβολής αυτών των εισφορών, εφόσον δεν προχωρήσει ΑΜΕΣΑ το Ταµείο στις παρακάτω τροποποιήσεις του καθεστώτος λειτουργίας του ΒΟΕΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 1) Άµεση απεξάρτηση-απεµπλοκή του ΒΟΕΑ από το ΜΤΝ, µε τη δηµιουργία ενός αυτόνοµου ειδικού λογαριασµού, όπου θα µεταφερθούν ως αποθεµατικό, όλες οι µέχρι σήµερα εισφορές των µετόχων-µερισµατούχων που εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορές σε αυτόν 2) Αφαίρεση των εισφορών του ΒΟΕΑ στο υπολογισθέν ποσό του µερίσµατος της ΗΔΙΚΑ 3) Άµεση υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ/ΜΤΝ 58/ , όπου προτείνεται : Μείωση ποσοστού πάγιων µηνιαίων κρατήσεων κατά -12,5% για 1ο και 2ο εγγεγραµµένο παιδί. Ενεργοί µέτοχοι από 4% επί Β.Μ.+ΕΧΥ σε 3,5%. Μερισµατούχοι από 16% επί του µερίσµατος σε 14% (υπολογίζεται στις τιµές των µερισµάτων ). Αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης. Συνάρτηση της παροχής µόνο µε το ηλικιακό καθεστώς του παιδιού και συµπληρωµατικά πριν την 25ετία η πρόβλεψη της συναίνεσης του υποκείµενου σε κρατήσεις γονέα για πρώιµη λήξη της σχέσης. Παιδιά µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (δυνητική ασφάλιση). Δυνατότητα διακοπής και επιστροφής κρατήσεων πριν το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού. Αύξηση του βοηθήµατος κατά 5 µερίσµατα στη χορήγησή του µετά το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού. Μείωση ποσοστού δικαιώµατος εγγραφής: Ενεργοί από 15% επί ΒΜ + ΕΧΥ σε 4%. Μερισµατούχοι από 50% επί µερίσµατος σε 30%. Διεύρυνση ορίων καταβολής (καθιέρωση ετήσιας κλίµακας χορηγήσεων 4) Αύξηση του ποσού που έχει «κλειδώσει» ως υπολογισθέν µέρισµα, στα επίπεδα, που θα επιφέρει ένα σοβαρό ανταποδοτικό όφελος στον µέτοχο-µερισµατούχο, µε βάση υπολογισµού την µελλοντική αξία (terminal value or future value) µοντέλο ασφαλειών ζωής ιδιωτικού τοµέα του συνόλου των εισφορών που θα κληθεί να πληρώσει για το εν λόγω βοήθηµα.

5 Ι.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Οικονοµολόγος Αξκός Ε.Α. Π.Ν.

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου

Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου Επιµέλεια Ύλης Μπαλάγκας Γιάννης Α Θ Η Ν Α 2 0 0 7 ΣYNTAΞIO OTIKA & AΣΦAΛIΣTIKA ΘEMATA TΩN EKΠAI EYTIKΩN TOY HMOΣIOY IΠEM - OE Nίκης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 / 13-06-2013 (ΦΕΚ 143 Α 14-06-2013) Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα