ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2008) 804 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ «Προς µια προσβάσιµη κοινωνία της πληροφορίας» EL EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ «Προς µια προσβάσιµη κοινωνία της πληροφορίας» [SEC(2008) 2915] [SEC(2008) 2916] EL 2 EL

4 1. ΣΥΝΟΨΗ Καθώς η κοινωνία µας εξελίσσεται σε «κοινωνία της πληροφορίας», η καθηµερινή µας ζωή εξαρτάται εγγενώς περισσότερο από προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογία. Ωστόσο, η κακή ηλεκτρονική προσβασιµότητα (ηλε-προσβασιµότητα) συνεπάγεται ότι πολλοί Ευρωπαίοι µε αναπηρία εξακολουθούν να αποκλείονται από την πρόσβαση στα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας. Τα τελευταία χρόνια, το θέµα της ηλε-προσβασιµότητας έχει αποκτήσει υψηλή πολιτική προβολή και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Με τη «δήλωση της Ρίγας» που υπέγραψαν το 2006, οι ευρωπαίοι υπουργοί συµφώνησαν σε στόχους για την επίτευξη σηµαντικής προόδου έως το Από συγκριτική αξιολόγηση που διεξήχθη το 2007 προέκυψε ότι ο ρυθµός της προόδου ήταν ακόµη ανεπαρκής και ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της Ρίγας. Η προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο Ιστό, ιδίως σε ιστότοπους της δηµόσιας διοίκησης, έχει αναδειχτεί ως θέµα πρώτης προτεραιότητας, εξαιτίας της αυξανόµενης σηµασίας του ιαδικτύου (Ίντερνετ) στην καθηµερινή ζωή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί µια πιο συνεκτική, κοινή και αποτελεσµατική προσέγγιση στην ηλε-προσβασιµότητα, ιδίως στην προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό, ώστε να επιταχυνθεί η οικοδόµηση της προσβάσιµης κοινωνίας της πληροφορίας, όπως ανακοινώθηκε στo ανανεωµένο κοινωνικό πρόγραµµα δράσης 1. Μέσω της ανακοίνωσης αυτής, η Επιτροπή περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση, θέτει το σκεπτικό για την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκή κλίµακα και ορίζει τα βασικά βήµατα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν. Για να επιτευχθεί κοινή και συνεκτική προσέγγιση στην ηλε-προσβασιµότητα: Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί Τυποποίησης (ESO) πρέπει να συνεχίσουν δραστηριότητες ευρύτερης τυποποίησης στην ηλε-προσβασιµότητα για να περιοριστεί ο κατακερµατισµός της αγοράς και να διευκολυνθεί ταχύτερη έγκριση των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ. Τα κράτη µέλη, τα ενδιαφερόµενα µέρη και η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνουν υψηλότερα επίπεδα καινοτοµίας και εισαγωγής λύσεων ηλε-προσβασιµότητας, ιδίως µέσω της χρήσης των κοινοτικών προγραµµάτων στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας, καθώς και των διαρθρωτικών ταµείων. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για την αντιµετώπιση θεµάτων ηλε-προσβασιµότητας στο πλαίσιο της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας. Η Επιτροπή θα περιλάβει κατάλληλες απαιτήσεις ηλε-προσβασιµότητας σε αναθεωρήσεις ή σε νέες νοµοθετικές πράξεις. Η Επιτροπή θα προωθήσει δραστηριότητες συνεργασίας µε τους ενδιαφεροµένους προκειµένου να ενισχυθεί η συνοχή, ο συντονισµός και ο αντίκτυπος των δράσεων. Συγκεκριµένα, µια νέα οµάδα ad hoc υψηλού επιπέδου θα εξουσιοδοτηθεί να παράσχει καθοδήγηση αναφορικά µε συνολική συνεκτική προσέγγιση στην ηλε-προσβασιµότητα 1 COM(2008)412. EL 3 EL

5 (συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό), και να προτείνει δράσεις προτεραιότητας για την υπέρβαση φραγµών στην ηλε-προσβασιµότητας. Για να επιταχυνθεί η πρόοδος όσον αφορά την ειδική περίπτωση της προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο ιστό: Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης πρέπει να εγκρίνουν ταχέως τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο ιστό, ακολουθώντας την καθιέρωση επικαιροποιηµένων κατευθυντήριων γραµµών (WCAG 2.0) από την κοινοπραξία του παγκόσµιου ιστού (World Wide Web Consortium). Τα κράτη µέλη πρέπει να εντείνουν τις εργασίες ώστε οι δηµόσιοι ιστότοποι να καταστούν προσβάσιµοι, και να προετοιµαστούν από κοινού για ταχεία θέσπιση των ευρωπαϊκών προτύπων προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα κοινοποιεί την πρόοδο, ενδέχεται δε να δώσει συνέχεια σε µεταγενέστερο στάδιο αναλαµβάνοντας νοµοθετική δράση. 2. ΗΛΕ-ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Ηλε-προσβασιµότητα σηµαίνει υπέρβαση των τεχνικών εµποδίων και δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρίες, συµπεριλαµβανοµένων πολλών ηλικιωµένων, όταν προσπαθούν να συµµετάσχουν ισότιµα στην κοινωνία της πληροφορίας. Για να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες συµµετοχής στη σηµερινή κοινωνία, πρέπει να είναι προσιτό ολόκληρο το φάσµα των αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ. Τούτο περιλαµβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, επιγραµµική διακυβέρνηση, επιγραµµικές αγορές, τηλεφωνικά κέντρα, τερµατικά αυτοεξυπηρέτησης, όπως οι αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ) και εκδοτήρια εισιτηρίων Η υφιστάµενη κατάσταση Η κλίµακα της πρόκλησης που συνιστά η προσβασιµότητα είναι τεράστια και αυξανόµενη: περίπου 15% του πληθυσµού της Ευρώπης έχει κάποια αναπηρία και έως ένας στους πέντε Ευρωπαίους σε ηλικία εργασίας έχουν διαταραχές ή βλάβες που απαιτούν λύσεις ως προς την πρόσβαση. Συνολικά, τρεις στους πέντε ανθρώπους αναµένεται να επωφεληθούν από την ηλε-προσβασιµότητα, καθώς βελτιώνει τη γενική λειτουργικότητα 2. Η ηλε-προσβασιµότητα έχει κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για την Ευρώπη συνολικά. Για παράδειγµα, προσιτές λύσεις ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίσουν να εργάζονται ενώ βελτιώνουν την υιοθέτηση επιγραµµικών δηµόσιων υπηρεσιών, όπως η ηλε-διακυβένηση και η ηλ-υγεία. Η έλλειψη ηλε-προσβασιµότητας αποκλείει σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού και τους εµποδίζει να εκπληρώσουν πλήρως τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τη δηµοκρατική συµµετοχή και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Η ενίσχυση της ηλε-προσβασιµότητας θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων οικονοµικής και κοινωνικής ένταξης. 2 The Demographic Change Impacts of New Technologies and Information Society (Η δηµογραφική αλλαγή ο αντίκτυπος από τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας). EL 4 EL

6 Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει ορισµένα, τουλάχιστον, νοµοθετικά ή µέτρα στήριξης για την προώθηση της ηλε-προσβασιµότητας ενώ τµήµατα του κλάδου ΤΠΕ καταβάλλουν σηµαντικές προσπάθειες για βελτίωση της προσβασιµότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους 3. Η ηλε-προσβασιµότητα αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ηλ-ένταξη 4. Σε ευρύτερο πλαίσιο, οι ΤΠΕ εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης οδηγίας για την ίση µεταχείριση που αναφέρεται στην πρόσβαση και τον εφοδιασµό σε αγαθά και υπηρεσίες διαθέσιµες στο κοινό 5. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη οφείλουν επίσης να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες σχετικά µε την προσβασιµότητα των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ. Σε ορισµένα νοµοθετικά µέτρα της ΕΕ αντιµετωπίζονται ήδη, άµεσα ή έµµεσα, θέµατα ηλε-προσβασιµότητας Το σκεπτικό για την ανάληψη περαιτέρω δράσης Παρά τα οφέλη και το πολιτικό ενδιαφέρον, η πρόοδος στον τοµέα της ηλε-προσβασιµότητας δεν είναι ακόµα ικανοποιητική. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά παραδείγµατα ελλειµµάτων προσβασιµότητας. Π.χ. υπηρεσίες αναµετάδοσης κειµένου, απαραίτητες για κωφούς και άτοµα µε προβλήµατα οµιλίας, υπάρχουν µόνο στα µισά κράτη µέλη, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης άµεσα προσβάσιµες από κειµενοτηλέφωνο υπάρχουν µόνο σε επτά κράτη µέλη, τηλεοπτικές εκποµπές µε ακουστική περιγραφή, υποτιτλισµένα τηλεοπτικά προγράµµατα και προγράµµατα νοηµατικής γλώσσας παραµένουν πολύ περιορισµένα, ενώ µόνο το 8% των ΑΤΜ που έχουν εγκατασταθεί από τις δύο κύριες ευρωπαϊκές τράπεζες παρέχουν οµιλούσα εξυπηρέτηση 6. Το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την ηλε-προσβασιµότητα είναι περιορισµένο. Σε επίπεδο κρατών µελών, η αντιµετώπιση της ηλε-προσβασιµότητα είναι αρκετά αποσπασµατική, τόσο στα θέµατα που αντιµετωπίζονται (συνήθως υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες τηλεοπτικής µετάδοσης και προσβασιµότητα δηµόσιων ιστότοπων) όσο και αναφορικά µε την πληρότητα των µέσων πολιτικής που χρησιµοποιούνται. Αντιµέτωπος µε διαφορετικές απαιτήσεις και αβεβαιότητες, ο κλάδος των ΤΠΕ πάσχει από αυτόν τον κατακερµατισµό που δυσχεραίνει την επίτευξη των απαιτούµενων οικονοµιών κλίµακας για τη στήριξη ευρύτερης καινοτοµίας και την ανάπτυξη της αγοράς. Τµήµατα του κλάδου συµµετέχουν ενεργά και συνεργάζονται µε τους χρήστες (π.χ. για την προσβάσιµη ψηφιακή τηλεόραση), πάρα πολλοί όµως κρατούν στάση αναµονής. Το βασικό θέµα στην ηλε-προσβασιµότητα είναι ότι οι τρέχουσες προσπάθειες έχουν ανεπαρκή αντίκτυπο εξαιτίας έλλειψης συνοχής, ασαφούς καθορισµού προτεραιοτήτων, και ανεπαρκούς νοµοθετικής και οικονοµικής στήριξης. Η κοινή και συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ηλε-προσβασιµότητα είναι, εποµένως, το κλειδί για να επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση Βλ. στοιχεία στο συνοδευτικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής. Ανακοίνωση για την πρωτοβουλία i2010, COM(2005) 229, ανακοίνωση για την ηλε-προσβασιµότητα, COM(2005) 425, και ανακοίνωση για την ηλ-ένταξη, COM(2007) 694. COM(2008) 426. Για περαιτέρω στοιχεία βλ. τη µελέτη MeAC (Measuring progress of e-accessibility in Europe, Μέτρηση της προόδου στην ηλε-προσβασιµότητα στην Ευρώπη). EL 5 EL

7 2.3. Προτεινόµενες δράσεις (1) Υλοποίηση της αλλαγής - ενίσχυση των πολιτικών προτεραιοτήτων, του συντονισµού και της συνεργασίας των ενδιαφερόµενων φορέων Τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε εφαρµογή διάφορες δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα είναι η ώρα για την αύξηση της συνέργειας µεταξύ τους και για την ενίσχυση επιµέρους τοµέων δράσης ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερος και συνεπέστερος αντίκτυπος. Τα κράτη µέλη, οι χρήστες και ο κλάδος πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναζητήσουν µεγαλύτερο αντίκτυπο µέσω βελτιωµένης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάµενων κοινοτικών µέσων πολιτικής. Για να στηρίξει και να ενισχύσει την συνοχή και την αποτελεσµατικότητα µιας κοινής προσέγγισης και για να συµβάλει στον καθορισµό των προτεραιοτήτων, η Επιτροπή θα συστήσει µια ad hoc οµάδα υψηλού επιπέδου για την ηλε-προσβασιµότητα, η οποία θα υποβάλει έκθεση στην οµάδα υψηλού επιπέδου i2010, µε συµµετοχή οργανώσεων καταναλωτών και εκπροσώπων των ατόµων µε αναπηρίες και ηλικιωµένων χρηστών, των κλάδων των ΤΠΕ, της υποστηρικτικής τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών, των πανεπιστηµιακών και των αρµόδιων αρχών. Στις αρχές του 2009, η Επιτροπή θα συστήσει µια ad hoc οµάδα υψηλού επιπέδου, µε σκοπό την παροχή κατευθύνσεων για τις προτεραιότητες και µια πιο συνεκτική προσέγγιση για την ηλε-προσβασιµότητα. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι φορείς να δηλώσουν συµµετοχή στη συνεργασία αυτή. Η Επιτροπή θα ενισχύσει την υφιστάµενη υποστήριξη για συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους καθώς και ανάµεσά τους. Ειδικότερα, οι οµάδες που παρακολουθούν την εφαρµογή της στρατηγικής i2010, θέµατα τυποποίησης, θέµατα τηλεπικοινωνιών και το σχέδιο δράσης για τις αναπηρίες πρέπει να χρησιµοποιούν τις κατευθύνσεις της οµάδας υψηλού επιπέδου για την διαµόρφωση των προτεραιοτήτων τους. Είναι επίσης σηµαντικό, οι χρήστες, οι αρµόδιες αρχές και ο κλάδος να ενισχύσει τη δέσµευση και τη συνεργασία τους σε θέµατα ηλε-προσβασιµότητας. Πρέπει να επιλεγούν οι προτεραιότητες για την ηλε-προσβασιµότητα. Η πρώτη είναι η προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό, όπου µπορεί να εφαρµοστεί η προτεινόµενη συνεκτική και κοινή προσέγγιση. Επόµενη είναι η προσβασιµότητα της ψηφιακής τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό έκτακτης ανάγκης. Προς τούτο πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία των χρηστών και του κλάδου και, µε τη βοήθεια της οµάδας υψηλού επιπέδου, να συνδεθεί καλύτερα µε την υποστήριξη της νοµοθετικής διαδικασίας και της καινοτοµίας σε κοινοτικό επίπεδο. Μια άλλη µεγάλη προτεραιότητα αποτελούν τα τερµατικά αυτοεξυπηρέτησης και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές 7. Η στενότερη συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς θα συµβάλει στον καθορισµό των µελλοντικών προτεραιοτήτων και στην κατάρτιση κοινού προγράµµατος µελλοντικών εργασιών. 7 Βλ. την έκθεση σχετικάµε τη δηµόσια διαβούλευση. EL 6 EL

8 Η Επιτροπή έχει ήδη ασχοληθεί µε την ηλε-προσβασιµότητα στην πρότασή της σχετικά µε µια νέα έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την ηλε-διακυβέρνηση 8, ενώ θα ακολουθήσουν η πρωτοβουλία i2010 και το σχέδιο δράσης για τις αναπηρίες Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι η ηλε-προσβασιµότητα θα παραµείνει πολιτική προτεραιότητα στην συνέχεια που θα δοθεί στην πρωτοβουλία i2010 και στο σχέδιο δράσης για τις αναπηρίες. Αυτός ο στενότερος συντονισµός και η συνεργασία θα ενισχυθούν περαιτέρω µέσω καλύτερης αξιοποίησης των δραστηριοτήτων που αναφέρονται παρακάτω. (2) Παρακολούθηση της προόδου και ενίσχυση της ορθής πρακτικής Η Επιτροπή θα δροµολογήσει το 2009 µελέτη για τη συνέχιση της παρακολούθησης της προόδου και της εφαρµογής όσον αφορά τη γενική ηλε-προσβασιµότητα και την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό, στη συνέχεια δύο µελετών που εκπονήθηκαν την περίοδο Στο πλαίσιο του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP) του 2009, η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο θεµατικό δίκτυο για την ηλε-προσβασιµότητα και την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο ιστό µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των ενδιαφερόµενων φορέων και τη συγκρότηση πείρας και συλλογής ορθής πρακτικής. Θα επιδιώξει επίσης να ενισχύσει το δίκτυο epractice για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής στην ηλε-διακυβέρνηση, την ηλ-υγεία και την ηλ-ένταξη, που έχει ήδη συγκεντρώσει ευρύτατη εµπειρογνωµοσύνη σχετικά µε την ηλε-προσβασιµότητα. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο και την εφαρµογή, της προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό και της ηλε-προσβασιµότητας, θα υποστηρίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθής πρακτικής µέσω µελετών και θεµατικού δικτύου CIP, που θα δροµολογηθεί το (3) Υποστήριξη της καινοτοµίας και της εισαγωγής λύσεων Υπάρχει ήδη εκτεταµένη υποστήριξη για την ηλε-προσβασιµότητα στην έρευνα και την καινοτοµία. Το 2008, χρηµατοδοτήθηκαν 13 νέα έργα µε περίπου 43 εκατ. ευρώ από τα κοινοτικά ερευνητικά προγράµµατα. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει ενεργά την ηλε-προσβασιµότητα και τις ΤΠΕ για την ανεξάρτητη διαβίωση ηλικιωµένων ατόµων µέσω των προγραµµάτων έρευνας της ΕΕ µε µια ακόµη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, το Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι η ηλε-προσβασιµότητα θα παραµείνει σηµαντική προτεραιότητα στην έρευνα και καινοτοµία το 2009 και µετέπειτα. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσουν το κοινό ερευνητικό πρόγραµµα Ambient Assisted Living (αυτόνοµη διαβίωση υποβοηθούµενη από το περιβάλλον), που δροµολογήθηκε το 2008, για την ενθάρρυνση καινοτόµων λύσεων που βασίζονται σε ΤΠΕ Μελέτη MeAC και µελέτη για την προσβασιµότητα προϊόντων και υπηρεσιών για άτοµα µε αναπηρίες και ηλικιωµένους. EL 7 EL

9 όσον αφορά την ανεξάρτητη διαβίωση, την πρόληψη και τη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων των ηλικιωµένων. Στο πλαίσιο του CIP 2008, η Επιτροπή χρηµατοδότησε ένα πιλοτικό πρόγραµµα για προσβάσιµη τηλεόραση και πιλοτικά έργα ΤΠΕ για ηλικιωµένους µε σκοπό την επιτάχυνση της εισαγωγής τεχνολογικών λύσεων. Το 2009, η Επιτροπή θα χρηµατοδοτήσει πιλοτικό έργο για την «περιεκτική συζήτηση» (συνδυασµός επικοινωνιών ήχου, βίντεο και κειµένου για την υποστήριξη ατόµων µε αναπηρίες), η οποία θα συµβάλει στην πρόσβαση του ευρωπαϊκού αριθµού έκτακτης ανάγκης "112" από άτοµα µε δυσχέρειες ακοής και οµιλίας. Τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να τονώσουν την καινοτοµία και την εισαγωγή λύσεων ηλε-προσβασιµότητας µέσω των διαρθρωτικών ταµείων, του 7ου ΠΠ, του προγράµµατος AAL και εθνικών προγραµµάτων. Ο κανονισµός για τα διαρθρωτικά ταµεία 10 ορίζει ότι τα κράτη µέλη θεωρούν την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρίες ως κριτήριο χρηµατοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα καταρτίσει το 2009 «εργαλειοθήκη ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρίες», και θα ενθαρρύνει τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες να εξασφαλίσουν ότι η προσβασιµότητα σε ΤΠΕ θα ενσωµατωθεί στις συµβάσεις και τα κριτήρια χρηµατοδότησης. Η Επιτροπή θα καταρτίσει το 2009 εργαλειοθήκη ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρίες για τα διαρθρωτικά ταµεία και άλλα προγράµµατα. (4) ιευκόλυνση δραστηριοτήτων τυποποίησης Η Επιτροπή συνεχίζει την ισχυρή της υποστήριξη υπέρ της ηλε-προσβασιµότητας στο πρόγραµµα εργασιών τυποποίησης. Ειδικότερα, η εντολή 376 προς τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης είναι σηµαντική δραστηριότητα τυποποίησης για την προώθηση της ηλε-προσβασιµότητας 11. Η Επιτροπή θα προωθήσει τη χρήση των αποτελεσµάτων από τις εν λόγω εργασίες τυποποίησης και θα επιδιώξει την ταχεία συνέχιση της εντολής 376 για την παράδοση των προτύπων και των συναφών συστηµάτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Αυτή η διαδικασία θα συµπληρωθεί και θα υποστηριχθεί από το διάλογο των ενδιαφεροµένων, την ανταλλαγή ορθής πρακτικής και πιλοτικά έργα εισαγωγήςεγκατάστασης, όπως αναφέρεται στις προτεινόµενες δράσεις της παρούσας ανακοίνωσης. Στο πλαίσιο της εντολής 376, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης πρέπει να εκπονήσουν ταχέως τα κοινοτικά πρότυπα για την ηλε-προσβασιµότητα, σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, κατά τη διάρκεια του 2009 και µετέπειτα. (5) Αξιοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας και θέσπιση νέας Κανονισµός (EC) 1083/2006 του Συµβουλίου. Σκοπός της 3ντολής 376 είναι να καταστεί δυνατή η χρήση δηµοσίων συµωβάσεων και πρακτικών ώστε µε τις ΤΠΕ να αρθούν για τα άτοµα µε αναπηρίες και τους ηλικιωµένους οι φραγµοί για τη συµµετοχή τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η εντολή απευθύνθηκε από την Επιτροπή στoυς ESO ώστε να προτείνουν λύσεις για κοινές απαιτήσεις (π.χ. προσδιορίζοντας λειτουργικές απαιτήσεις για µεγέθη κειµένου, αντίθεση οθόνης, µεγέθη πληκτρολογίου) και αξιολόγηση της συµµόρφωσης. EL 8 EL

10 Υπάρχει σαφής συσχετισµός σε εθνικό επίπεδο µεταξύ υφιστάµενης νοµοθεσίας και του πραγµατικού επιπέδου της προόδου στην ηλε-προσβασιµότητα 12. Η έρευνα επισηµαίνει τους κινδύνους νοµικής αποσπασµατικότητας στην ΕΕ λόγω διαφορετικών νοµοθετικών µέτρων. Με βάση αυτά, καθώς και τις ανακοινώσεις του 2005 και του 2007, η Επιτροπή άρχισε να διερευνά µια γενικότερη νοµοθετική προσέγγιση στην ηλε-προσβασιµότητα. Ωστόσο, µε δεδοµένο τον εκτεταµένο και περίπλοκο χαρακτήρα του πεδίου της ηλεπροσβασιµότητας, δεν έχει ακόµα προκύψει σαφής συναίνεση σχετικά µε την πιθανή κοινοτική νοµοθεσία αναφορικά µε την ηλε-προσβασιµότητα 13, π.χ. για στοιχεία όπως το πεδίο εφαρµογής, τα πρότυπα, οι µηχανισµοί συµµόρφωσης και οι συνδέσεις µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επιπλέον, µολονότι υφίσταται σαφής συναίνεση για την ανάγκη από κοινού δράσης για τη βελτίωση της ηλε-προσβασιµότητας, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τις άµεσες προτεραιότητες. Η Επιτροπή κατέληξε εποµένως στο συµπέρασµα ότι δεν έχει ακόµα ωριµάσει ο χρόνος για συγκεκριµένη νοµοθετική πρόταση στην ηλεπροσβασιµότητα, θα συνεχίσει όµως να αξιολογεί τη σκοπιµότητα και τη σηµασία της, λαµβάνοντας υπόψη την επιτελούµενη πρόοδο στον τοµέα. Υπάρχουν, µολαταύτα, διατάξεις βάσει της τρέχουσας κοινοτικής νοµοθεσίας που παραµένουν αναξιοποίητες, ιδίως για ραδιο-τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, δηµόσιες συµβάσεις, τα δικαιώµατα δηµιουργού στην κοινωνία της πληροφορίας, την ισότητα στην απασχόληση, το φόρο προστιθέµενης αξίας και τις εξαιρέσεις των κρατικών ενισχύσεων 14. Η πλήρης αξιοποίηση των εν λόγω διατάξεων θα συνιστούσε ήδη σηµαντική βελτίωση της ηλε-προσβασιµότητας στα κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν πλήρως την υφιστάµενη νοµοθεσία προτού θεσπίσουν νέα. Αρκετά από τα παραπάνω κοινοτικά νοµοθετικά µέτρα είναι υπό εξέταση ή πρόκειται σύντοµα να αναθεωρηθούν 15. Η Επιτροπή θα εργαστεί για να εξασφαλίσει, κατά περίπτωση, την εξέταση και ενίσχυση των απαιτήσεων ηλε-προσβασιµότητας στο πλαίσιο αυτών των αναθεωρήσειων. Επιπλέον, οι νοµοθετικές προτάσεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ενισχύουν σηµαντικά τις διατάξεις σχετικά µε τους χρήστες µε αναπηρίες στο ισχύον πλαίσιο. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει επίσης προσεκτικά τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο στην περίπτωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας 16 και ιδίως το άρθρο 3γ που προβλέπει ότι τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας υπό τη δικαιοδοσία τους να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες τους καθίστανται σταδιακά προσιτές σε άτοµα µε οπτικές ή ακουστικές αναπηρίες. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι κατάλληλες διατάξεις ηλε-προσβασιµότητας έχουν ενσωµατωθεί στην αναθεώρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Τα κράτη µέλη, τα ενδιαφερόµενα µέρη και η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες της ισχύουσας νοµοθεσίας για την ενίσχυση της ηλε-προσβασιµότητας Βλ. µελέτη MeAC και µελέτη για την προσβασιµότητα προϊόντων και υπηρεσιών για άτοµα µε αναπηρίες και ηλικιωµένους. Στη δηµόσια διαβούλευση, ποσοστό 90% των οργανισµών των χρηστών θεώρησαν τη θέσπιση δεσµευτικής νοµοθεσίας ως υψηλή πρωτεραιότητα, έναντι 33% στον κλάδο και στις δηµόσιες αρχές. Οδηγίες 2000/78/EΚ, 2002/21/EΚ, 1999/5/EΚ, 2004/18/EΚ, 2001/29/ΕΚ, 2007/65/EΚ. Π.χ., η οδηγία 1999/5/EΚ για τον τερµατικό εξοπλισµό τελεί υπό αναθεώρηση: στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή θα φροντίσει να διατηρήσει τη δυνατότητα αναργοποίησης του σχετικού άρθρου 3 παράγραφος 3(στ). Οδηγία 2007/65/EΚ. EL 9 EL

11 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Η προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό αποτελεί σηµαντική πτυχή της ηλεπροσβασιµότητας που παρέχει στα άτοµα µε αναπηρίες τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται, να κατανοούν, να εξερευνούν, να αλληλεπιδρούν και να συµβάλουν στον παγκόσµιο ιστό. Ωφελεί επίσης άλλα άτοµα που αντιµετωπίζουν οπτικούς, γνωστικούς ή περιορισµούς δεξιοτήτων, όπως οι ηλικιωµένοι. Η προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό έχει καταστεί ιδιαίτερα σηµαντική λόγω της εκρηκτικής αύξησης της επιγραµµικής πληροφόρησης και των διαδραστικών υπηρεσιών: επιγραµµικές τραπεζικές υπηρεσίες, ψώνια, κυβερνητικές και δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και επικοινωνία µε συγγενείς ή φίλους από απόσταση Η υφιστάµενη κατάσταση Παρά τη σηµασία του, το συνολικό επίπεδο της προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό παραµένει περιορισµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετές από τις εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια έχουν διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των ιστότοπων, δηµόσιων και ιδιωτικών, δεν ανταποκρίνονται ούτε στις στοιχειώδεις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα 17. Μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι µόνο το 5,3% της κυβερνητικών ιστότοπων και σχεδόν κανένας από τους εµπορικούς που εξετάστηκαν ήταν πλήρως συµβατοί µε τις βασικές κατευθύνσεις προσβασιµότητας. Τούτο επιβεβαιώνει γιατί πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν σηµαντικές ιστοσελίδες και εποµένως κινδυνεύουν να αποκλειστούν πλήρως ή µερικώς, από την κοινωνία της πληροφορίας. Η προσβασιµότητα των δηµόσιων ιστότοπων έχει προσελκύσει την προσοχή της πολιτικής κατά τα τελευταία χρόνια στα κράτη µέλη 18. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανακοίνωση του 2001 για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό προέτρεψε τα κράτη µέλη να εγκρίνουν τις κατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα στο περιεχόµενο του παγκόσµιου ιστού (WCAG) 19. Σε δύο ψηφίσµατα 20, το Συµβούλιο τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό και στο περιεχόµενό του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε το 2002 όλοι οι δηµόσιοι ιστότοποι να έχουν καταστεί πλήρως προσβάσιµοι σε άτοµα µε αναπηρίες το αργότερο έως το Το 2006, η υπουργική δήλωση της Ρίγας για µια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς περιλάµβανε δέσµευση ότι, έως το 2010, το 100% των δηµόσιων ιστότοπων θα είναι προσβάσιµο. ιεθνώς, η πρώτη έκδοση των WCAG εγκρίθηκε το 1999 από την Κοινοπραξία του παγκόσµιου ιστού (W3C). Ωστόσο, ορισµένες ασάφειες είχαν ως αποτέλεσµα αποσπασµατική εφαρµογή από τα κράτη µέλη, και ενόψει των νέων εξελίξεων στο Ίντερνετ ( ιαδίκτυο), οι WCAG 1.0 είναι παρωχηµένες. Η W3C έχει ασχοληθεί επί αρκετά έτη µε µια νέα έκδοση των προδιαγραφών (WCAG 2.0), που σήµερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης. Το πρόβληµα τη στιγµή αυτή συνίσταται στην αποφυγή αποσπασµατικής εφαρµογής Μελέτη MeAC. Βλ. σχετικό έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής. COM(2001) /C 86/02 και 2003/C 39/03. C5-0074/ /2032(COS). EL 10 EL

12 3.2. Το σκεπτικό για την ανάληψη περαιτέρω δράσης Η προσπάθεια να γίνουν οι ιστότοποι πιο προσιτοί µπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες σε ορισµένες περιπτώσεις και να συνεπάγεται δαπάνες και εµπειρογνωµοσύνη. Ωστόσο, υπάρχουν ολοένα περισσότερα στοιχεία και τεκµηριωµένα παραδείγµατα ότι ένας προσιτός ιστότοπος αποφέρει πραγµατικά οφέλη, όχι µόνο για τους χρήστες µε αναπηρίες, αλλά και για τους ιδιοκτήτες των ιστότοπων και τους χρήστες γενικότερα. Οι υπηρεσίες γίνονται πιο εύχρηστες, απλούστερες στη συντήρηση και περισσότερο προσβάσιµες από τους χρήστες 22. Ως αποτέλεσµα, η βελτίωση της προσβασιµότητας των ιστότοπων βελτιώνει την κατάσταση για τα άτοµα µε αναπηρίες, καθώς επίσης και για τους άλλους, ενισχύοντας εποµένως την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών. Μελέτη περίπτωσης: τα οφέλη από έναν προσβάσιµο ιστότοπο Αφού κατέστησε προσβάσιµο τον ιστότοπό της, µια επιχείρηση παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στο Ηνωµένο Βασίλειο διαπίστωσε τα εξής οφέλη: - Οι πελάτες εντόπιζαν ταχύτερα τις πληροφορίες και παρέµεναν περισσότερο χρόνο στον ιστότοπο. - Νέοι πελάτες χρησιµοποιούσαν την υπηρεσία, µε αποτέλεσµα αύξηση των επιγραµµικών πωλήσεων. - Η συντήρηση του ιστότοπου ήταν απλούστερη, ταχύτερη και φτηνότερη. - Ο ιστότοπος προβαλλόταν πολύ ψηλότερα στις µηχανές αναζήτησης. - Εξέλιπαν τα προβλήµατα συµβατότητας και βελτιώθηκε η πρόσβαση από κινητές συσκευές. - Η επένδυση αποπληρώθηκε κατά 100% σε λιγότερο από 12 µήνες: Ακόµη κι έτσι, η συνεχιζόµενη νοµοθετική αποσπασµατικότητα στα κράτη µέλη, σε συνδυασµό µε την έλλειψη σαφούς νοµοθετικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθεί να παρεµποδίζει την εσωτερική αγορά, προβάλλει εµπόδια για καταναλωτές και πολίτες σε αυτό το διασυνοριακό περιβάλλον, και εµποδίζει την ανάπτυξη του τοµέα. Η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες προβλέπει υποχρεώσεις που σχετίζονται µε το ιαδίκτυο, τα οποία τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να τηρήσουν. Η περαιτέρω δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κρίνεται, εποµένως, σκόπιµη Προτεινόµενες δράσεις Η πρωταρχική ευθύνη για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό εναπόκειται στα κράτη µέλη και τους επιµέρους φορείς παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, υπάρχουν δράσεις που η Επιτροπή µπορεί να αναλάβει ή να διευκολύνει και τα οποία θα συµβάλουν στην επιτάχυνση της βελτίωσης της προσβασιµότητας στην Ευρώπη, ακόµα και χωρίς ειδικές νοµοθετικές διατάξεις της ΕΕ για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό. Συνολική επιτυχία θα υπάρξει µε κοινή και συνεκτική προσέγγιση. Οι βασικοί τοµείς δράσης είναι: (1) ιευκόλυνση της ταχείας έγκρισης και εφαρµογής των διεθνών κατευθυντήριων γραµµών στην Ευρώπη 22 Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής. EL 11 EL

13 Υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι οι κατευθυντήριες γραµµές της WCAG 2.0 είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται πιστά για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό. Μόλις η W3C καταλήξει σε συµφωνία σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές, γεγονός που αναµένεται στο εγγύς µέλλον, µε την εντολή 376 θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το έργο εναρµόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εν τω µεταξύ, τα κράτη µέλη πρέπει να αναλάβουν δράσεις για να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της Ρίγας για προσβάσιµους δηµόσιους ιστότοπους και να υπάρξει προετοιµασία για ταχεία ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των νέων προδιαγραφών διαδικτυακής προσβασιµότητας µε κοινό και συνεκτικό τρόπο, µε: - Έκδοση, το , επικαιροποιηµένων τεχνικών κατευθύνσεων και, κατά περίπτωση, µετάφραση των σχετικών προδιαγραφών της W3C. - Προσδιορισµός, κατά τη διάρκεια του 2009, των σχετικών δηµόσιων ιστότοπων και ενδοδικτύων 23 και, έως το 2010, επίτευξη της προσβασιµότητάς τους. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των ιστότοπών της, επικαιροποιώντας τις εσωτερικές οδηγίες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές. Ενθαρρύνονται επίσης µη δηµόσιοι πάροχοι υπηρεσιών, ιδίως ιδιοκτήτες ιστότοπων που παρέχουν υπηρεσίες γενικού συµφέροντος 24, καθώς και πάροχοι εµπορικών ιστότοπων που είναι απαραίτητοι για τη συµµετοχή στην οικονοµία και την κοινωνία, να βελτιώσουν την προσβασιµότητα στον Παγκόσµιο ιστό (από το 2008 και ύστερα). Τα κράτη µέλη πρέπει µέχρι το 2010 να έχουν επιτύχει δηµόσιους ιστότοπους προσβάσιµους κατά 100% και να έχουν προετοιµαστεί για ταχεία µετάβαση σε επικαιροποιηµένες προδιαγραφές δικτυακής προσβασιµότητας µε κοινό και συνεκτικό τρόπο. Ιδιοκτήτες ιστότοπων που παρέχουν υπηρεσίες γενικού συµφέροντος και άλλοι σχετικοί ιδιοκτήτες ιστότοπων πρέπει να βελτιώσουν την προσβασιµότητα των ιστότοπών τους. Οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης, σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς, πρέπει να εκπονήσουν ταχέως κοινοτικά πρότυπα προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό µε βάση τις WCAG 2.0. Η Επιτροπή βελτιώνει την προσβασιµότητα των ιστότοπών της, επικαιροποιώντας τις εσωτερικές οδηγίες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές Η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα στηρίξει αυτές τις εξελίξεις, ενθαρρύνοντας τα κράτη µέλη να αναλάβουν άµεση δράση στις βασικές πτυχές της υλοποίησης, καθώς διευκολύνοντας τη συλλογή και ανταλλαγή πρακτικών εµπειριών, κυρίως µέσω της πλατφόρµας epractice 25. Ανάλογα µε την πρόοδο και την εγκατάσταση των προτύπων, η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη για κοινές κατευθύνσεις σε κοινοτική κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένων των νοµοθετικών µέτρων Σύµφωνα µε την οδηγία 2000/78/EΚ για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Όπως αναφέρεται στο COM(2007) Βλ. εκτίµηση του αντίκτυπου, COM 2007 (694) EL 12 EL

14 Η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα δηµοσιοποιεί την πρόοδο, επίσης θα εξετάσει την ανάγκη για θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραµµών σε κοινοτική κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένων νοµοθετικών µέτρων (από το 2009 και ύστερα). (2) Βελτίωση της κατανόησης και προώθηση της προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό Υπάρχει έντονη ανάγκη για αυξηµένη ορατότητα, κατανόηση και συνειδητοποίηση των αναγκών και των λύσεων όσον αφορά την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό. Τα κράτη µέλη πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, µε: Ευρύτερη προώθηση της προσβασιµότητας των ιστότοπων παρέχοντας σαφή πληροφόρηση και καθοδήγηση αναφορικά µε την προσβασιµότητα των ιστότοπων, συµπεριλαµβανοµένων βοηθητικών τεχνολογιών 27, και ενθαρρύνοντας τη χρήση δηλώσεων περί προσβασιµότητας. 28 Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ανταλλαγή γνώσεων και ορθής πρακτικής. Αγορά εργαλείων προσβασιµότητας και προσβάσιµων ιστότοπων στις δηµόσιες συµβάσεις τους. Καθορισµός εθνικού σηµείου επαφής για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό, π.χ. µέσω ενός ιστότοπου, το Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων προόδου σχετικά µε τη συµµόρφωση, την ικανοποίηση των χρηστών και το κόστος εφαρµογής της προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό, για δηµόσιες και λοιπές ιστοσελίδες στην προτεινόµενη οµάδα υψηλού επιπέδου και στο ευρύ κοινό. Τα κράτη µέλη πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας για βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης της προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό κατά συνεκτικό, αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο και να υποβάλλουν έκθεση προόδου στην οµάδα υψηλού επιπέδου. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για την επίτευξη της ηλε-προσβασιµότητας απαιτείται ανάληψη κοινής και συνεκτικής δράση σε πολλά µέτωπα. Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η επίτευξη άµεσης και ταχείας προόδου όσον αφορά την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι έχουν αποφασιστικό ρόλο να διαδραµατίσουν για να φτάσουµε στον κοινό στόχο, µια γνήσια συµµετοχική κοινωνίας της πληροφορίας. Η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να εκφράσουν τις απόψεις τους Εξοπλισµός ΤΠΕ που υποστηρίζει λειτουργικές ικανότητες ατόµων µε αναπηρίες. Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών, όπως πολιτική προσβασιµότητας του ιστότοπου, συµµόρφωση µε τις σχετικές προδιαγραφές, υποστήριξη των ατόµων µε αναπηρία, διαδικασίες υποβολής παραπόνων. EL 13 EL

15 σχετικά µε τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε η κοινωνία της πληροφορίας να καταστεί προσιτή σε όλους. EL 14 EL

16 Παράρτηµα Σύνοψη των δράσεων Ηλε-προσβασιµότητα ράσεις Χρόνος Αρµόδιος Σύσταση ad hoc οµάδας υψηλού επιπέδου, µε σκοπό την παροχή κατευθύνσεων για τις προτεραιότητες και συνεκτικότερης προσέγγισης στην ηλε-προσβασιµότητα. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι φορείς να αναλάβουν δέσµευση για συνεργασία. Εξασφάλιση ότι η ηλε-προσβασιµότητα θα παραµείνει πολιτική προτεραιότητα στην συνέχεια που θα δοθεί στην πρωτοβουλία i2010 και στο σχέδιο δράσης για τις αναπηρίες Παρακολούθηση της προόδου και της εφαρµογής της προσβασιµότητας στον Παγκόσµιο ιστό και της ηλεπροσβασιµότητας, υποστήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθής πρακτικής µέσω µελετών και θεµατικού δικτύου CIP. Εξασφάλιση ότι η ηλε-προσβασιµότητα θα παραµείνει σηµαντική προτεραιότητα στην έρευνα και καινοτοµία. Τόνωση της καινοτοµίας και της εισαγωγής λύσεων ηλεπροσβασιµότητας µέσω των διαρθρωτικών ταµείων, του 7ου ΠΠ, του προγράµµατος AAL και εθνικών προγραµµάτων. Παροχή εργαλειοθήκης ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρίες για τα διαρθρωτικά ταµεία και άλλα προγράµµατα Στο πλαίσιο της εντολής 376, ταχεία εκπόνηση κοινοτικών προτύπων για την ηλε-προσβασιµότητα, σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς Εξασφάλιση ότι κατάλληλες διατάξεις ηλε-προσβασιµότητας έχουν ενσωµατωθεί στην αναθεώρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών της ισχύουσας νοµοθεσίας για την ενίσχυση της ηλε-προσβασιµότητας. αρχές 2009 Eπιτροπή, ενδιαφερόµενοι Eπιτροπή Eπιτροπή, κλάδος και ενδιαφερόµενοι Eπιτροπή Κράτη µέλη, λοιποί ενδιαφερόµενοι 2009 Eπιτροπή Ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης Eπιτροπή Κράτη µέλη, Eπιτροπή κλάδος και ενδιαφερόµενοι Προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό Επίτευξη δηµόσιων ιστότοπων προσβάσιµων κατά 100% και προετοιµασία ταχείας µετάβασης σε επικαιροποιηµένες προδιαγραφές δικτυακής προσβασιµότητας µε κοινό και συνεκτικό τρόπο. Ταχεία εκπόνηση κοινοτικών προτύπων προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό µε βάση τις WCAG Κράτη µέλη Ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης (και ενδιαφερόµενοι) EL 15 EL

17 Βελτίωση της προσβασιµότητα των ιστότοπων της Επιτροπής, επικαιροποιώντας τις εσωτερικές κατευθύνσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές Ιδιοκτήτες ιστότοπων που παρέχουν υπηρεσίες γενικού συµφέροντος και λοιποί σχετικοί ιδιοκτήτες ιστότοπων βελτιώνουν την προσβασιµότητα των ιστότοπών τους. Παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση της προόδου, και εξέταση της ανάγκης για θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραµµών σε κοινοτική κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένων των νοµοθετικών µέτρων. Πρωτοπορία στην προσπάθεια για βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης της προσβασιµότητας στον παγκόσµιο ιστό κατά συνεκτικό, αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο και υποβολή έκθεσης προόδου στην οµάδα υψηλού επιπέδου Eπιτροπή Λοιποί ενδιαφερόµενοι Eπιτροπή Κράτη µέλη EL 16 EL

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14540/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 2.7.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16620/11 SAN 234 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2015/0278(COD) 10.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση για. Οδηγία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2012 SWD(2012) 402 final C7-0394/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2017 COM(2017) 476 final NOTE This language version reflects the corrections done to the original EN version transmitted under COM(2017) 476 final of 13.9.2017 and

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Cities E-services for Inclusion

Cities E-services for Inclusion Cities E-services for Inclusion Η Ευγηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ageing Well in the Information Society EU Action Plan EUROPEAN KNOWLEDGE SOCIETY FORUM 23 rd 25 th October 2008 AMAROUSSION - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

10308/11 ΠΜ/νκ 1 DG C IIB

10308/11 ΠΜ/νκ 1 DG C IIB ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2011 (23.05) (OR. en) 10308/11 TELECOM 73 MI 266 SOC 410 COMPET 195 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : ΕΜΑ προς το : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αριθ. προηγ. εγγρ. : 18135/10 TELECOM 157

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.10.2007 SEC(2007) 1375 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνοδευτικό έγγραφο στην ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική Προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2018) 109 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2018) 109 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3. COM() 109 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.5. COM() 228 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

14320/17 ΜΑΚ/νικ/ΘΛ 1 DG G 3 C

14320/17 ΜΑΚ/νικ/ΘΛ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.11.2007 COM(2007) 694 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2015/0278(COD) 3.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

13303/17 ΔΑ/ακι 1 DGE 2B

13303/17 ΔΑ/ακι 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 20 (OR. en) 13303/ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο TELECOM 238 ENER 406 COMPET 675 DATAPROTECT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2010)0462),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2010)0462), P7_TA-PROV(2011)0332 Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα