Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020"

Transcript

1 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την καινοτομία μέσω της επίτευξης, μέχρι το 2020, των ακόλουθων στρατηγικών στόχων: α) παροχή λύσεων με πρότυπα και συναφείς υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς, οικονομικώς αποδοτικές, έγκαιρα και με ευελιξία, β) δημιουργία προτύπων που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα αξιοποιώντας τις σχέσεις με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς Τυποποίησης γ) αξιοποίηση της τυποποίησης για την ολοκλήρωση και ενδυνάμωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς δ) άρση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας ε) πρόβλεψη για τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις και αναγνώριση αναφυόμενων ευκαιριών, νέων και καινοτόμων ή συγκλινουσών τεχνολογιών που θα επωφεληθούν από την συνεκτική τυποποίηση, από τα πρώτα στάδια στ) ανταπόκριση στο πλήρες εύρος και τη διαφορετικότητα των συμφερόντων μέσω της διαβούλευσης και της συνεργασίας με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών της τυποποίησης ώστε τα πρότυπα που καθιερώνονται να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες τους ανάγκες και ζ) εστίαση και επένδυση στην ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου η υψηλή ποιότητα των προτύπων να διατηρηθεί και βελτιωθεί *Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης (ΕΣΣ) περιλαμβάνει τους τρεις αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (EOΤ) - CEN, CENELEC και ETSI- τα μέλη τους και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο οργανισμός-μέλος στην Ελλάδα είναι η αυτοτελής λειτουργική μονάδα Τυποποίησης του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες και το προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ο στόχος του ΕΣΣ είναι η εφαρμογή της τυποποίησης σε όλη την Ευρώπη ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω της άρσης των εμποδίων που προκαλούνται από τις τεχνικές διατάξεις, και συνεπώς να διασφαλίζεται η ευρεία ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά που προάγει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Σε διεθνές επίπεδο, το ΕΣΣ πρέπει να διευκολύνει το παγκόσμιο εμπόριο και τη θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά, λαμβάνοντας ενεργό μέρος στη τυποποίηση παγκοσμίως. 1

2 Παγκόσμια επιρροή Οι επιδιώξεις των CEN και CENELEC για το 2020 Οι CEN και CENELEC α) θα προάγουν την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στη διεθνή τυποποίηση και τη συμβατότητα Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων με ISO και IEC β) θα καταστούν προνομιακοί εταίροι αναφορικά με την τυποποίηση των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας ώστε να αποκτήσουν το πλεονέκτημα προβαδίσματος στις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας έτσι την Ευρωπαϊκή πρωτοπορία και ανταγωνιστικότητα διεθνώς και γ) θα προωθούν στρατηγικές συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο με κύριους ομολόγους τους ώστε να προάγουν την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Μέσω αυτών των συνεργασιών, οι CEN και CENELEC αποσκοπούν στην ενίσχυση του κορυφαίου ρόλου των ISO και IEC στη διεθνή τυποποίηση. Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει κρίσιμη συνιστώσα των εμπορικών διαπραγματεύσεων με χώρες εκτός Ευρώπης ώστε να καθιερωθεί συμβατό τυποποιητικό και κανονιστικό πλαίσιο στις χώρες που αποτελούν τους κύριους εμπορικούς της εταίρους. Η ως άνω συνεργατική προσέγγιση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα σε άλλες περιοχές του κόσμου. Περιφερειακή διείσδυση Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας παγκοσμίως. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα θα υποστηρίξουν την ενίσχυση και τη διαφοροποίηση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης. Οι διαδικασίες της Ευρωπαϊκής τυποποίησης θα διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές οπτικές γωνίες αναφορικά με τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων εταίρων και οι CEN και CENELEC θα αναπτύξουν πρότυπα σε περιοχές που δεν υπάρχει τυποποίηση σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα είναι παράγων ζωτικής σημασίας για την εναρμόνιση της αγοράς υπηρεσιών, όπως είναι με τα αγαθά, μέσω της άρσης των εμπορικών φραγμών και της μείωσης του κόστους συμμόρφωσης. Τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή πρότυπα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και διαβατήρια πρόσβασης στις αγορές. Για την προαγωγή της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών προτύπων, οι CEN και CENELEC θα προωθήσουν την πλήρη ένταξη σε αυτές των οργανισμών τυποποίησης των Ευρωπαϊκών χωρών, που επί του παρόντος δεν είναι ακόμη μέλη. 2

3 Ευρεία αναγνώριση από χρήστες των προτύπων Οι CEN και CENELEC θα βελτιώσουν τις διεπαφές των συστημάτων τους με τους χρήστες ώστε να παρέχεται ένας μηχανισμός έγκαιρου εντοπισμού νέων τάσεων της αγοράς και ανάπτυξης προτύπων που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες όλων των χρηστών. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει στην επέκταση της χρήσης την παραδοτέων της τυποποίησης από όλους τους συντελεστές της Ευρωπαϊκής αγοράς που αναγνωρίζουν την Ευρωπαϊκή τυποποίηση ως καταλύτη για την ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στις αγορές. από επιχειρήσεις- συντελεστές ανάπτυξης προτύπων Με την ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, της ικανότητάς τους για συστημική προσέγγιση στην τυποποίηση και προάγοντας την τεχνολογική ολοκλήρωση, οι CEN και CENELEC θα ενισχύσουν την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης από τις επιχειρήσεις ως τον προνομιακό φορέας ανάπτυξης προτύπων στην Ευρώπη. Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για τα πρότυπα στην εκπαίδευση θα βελτιώσει την επένδυση και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και την αξιοποίηση από αυτόν της τυποποίησης ως στρατηγικού εργαλείου υποστήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Οι CEN και CENELEC θα προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των χρηστών προτύπων στις δραστηριότητες ανάπτυξης προτύπων και θα επιδιώξουν τη σύγκλιση τυποποιητών και χρηστών. από ρυθμιστικές/κανονιστικές αρχές Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης για την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών και του κανονιστικού πλαισίου θα ενισχυθεί περαιτέρω από την ισχυρή εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα αναγνωρίζει την εθελοντική φύση των προτύπων. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα θα συνεχίσουν να συνδυάζουν τις καινοτόμες εξελίξεις με το δημόσιο συμφέρον και θα είναι ένα βασικό σημείο αναφοράς για την εποπτεία της αγοράς στην Ευρώπη, μέσω της ενεργού συμμετοχής των κανονιστικών φορέων και των αρχών εποπτείας της αγοράς στην τυποποίηση. από την κοινωνία Οι συνεχείς προσπάθειες των CEN και CENELEC για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των Ευρωπαϊκών προτύπων και για την κατάλληλη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην τυποποίηση θα δημιουργήσει μεγαλύτερη επίγνωση από τους καταναλωτές και εμπιστοσύνη για τα οφέλη από τα πρότυπα, στη δημόσια ασφάλεια, την ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Στον κοινωνικώς δικτυωμένο κόσμο, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα θα κερδίσουν αναγνώριση και αξιοπιστία. Δίκτυο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης 3

4 Οι CEN και CENELEC θα παρέχουν ένα επίπεδο επίδοσης και ποιότητας που ανταποκρίνεται στις βέλτιστες πρακτικές. Οι δραστηριότητες, οι δομές και τα παραδοτέα τους θα πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και στις τεχνολογικές ευκαιρίες. Η ανάπτυξη των προτύπων θα επωφεληθεί από την εισαγωγή καινοτομιών στην τυποποίηση με μείωση του χρόνου προετοιμασίας των παραδοτέων έως τη διάθεσή τους στην αγορά, τη διασφάλιση γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ διαρκώς συγκλινόντων τομέων και τη διευκόλυνση της αποδοχής των νέων τεχνολογιών. Οι CEN και CENELEC θα παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω συμβουλών και καθοδήγησης για τα πρότυπα, την εφαρμογή τους και τα συναφή ζητήματα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους θα σχεδιάζονται και θα αναπτύσσονται με τρόπο που να καθιστά εύκολη την κατανόησή τους, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τελικών χρηστών τους και εντός των χρονικών ορίων που απαιτεί η αγορά. Η παραγόμενη γνώση και η τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης διαχέεται ευρέως προς όφελος του δικτύου της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα τυποποίησης θα πρέπει να ενισχυθεί, εντός και εκτός Ευρώπης. Καινοτομία και Ανάπτυξη Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα θα λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά εργαλεία για την επιτυχία και αποδοχή των καινοτομιών στην αγορά. Οι συντελεστές της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης θα αποτελέσουν τους φυσικούς εταίρους της κοινότητας έρευνας και ανάπτυξης και η πρώιμη εισαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην τυποποίηση θα καταστεί καθιερωμένη πρακτική. Οι καινοτόμες λύσεις που αναπτύχθηκαν από άτυπες ενώσεις φορέων θα διοχετευθούν μέσω των CEN και CENELEC ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος στην αγορά, η διαλειτουργικότητα και η συμβατότητα με νέα και υφιστάμενα προϊόντα, υπηρεσίες, συστήματα και λειτουργίες. Οι CEN και CENELEC θα συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη προτύπων που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα συμμετέχει ενεργά στον τομέα των υπηρεσιών για την υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης για διασυνοριακές υπηρεσίες και θα δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών εντός και εκτός Ευρώπης. Οι CEN και CENELEC θα διασφαλίσουν ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από την τυποποίηση διευκολύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτή και σχεδιάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς τις ΜμΕ. Βιωσιμότητα 4

5 Οι CEN και CENELEC θα διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής τυποποίησης, μέσω επιχειρηματικής αντίληψης που εξελίσσεται με τη ταχέως μεταβαλλόμενη, συνεχώς σε επαφή και δικτυωμένη κοινωνία. Το κόστος της ανάπτυξης των προτύπων θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις - δημιουργούς και τους χρήστες των προτύπων προκειμένου η τυποποίηση να παραμείνει ανεξάρτητη και εντός της αγοράς. Οι CEN και CENELEC θα αυξήσουν την κατανόηση της τυποποίησης μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού και της εκπαίδευσης ώστε να ενθαρρύνουν την ανανέωση του μητρώου των εμπειρογνωμόνων τους και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος τυποποίησης. Η εκπλήρωση των επιδιώξεων Οι ως άνω επιδιώξεις περιγράφουν τον τρόπο επίτευξης των γενικών στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης για το 2020, από τις CEN και CENELEC. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπλήρωση αυτών των στόχων και να γίνουν κατανοητές οι επιδιώξεις, οι CEN και CENELEC θα αναπτύξουν πρόγραμμα υλοποίησης ενεργειών. Τα προγράμματα υλοποίησης των CEN και CENELEC θα περιλαμβάνουν στρατηγικές ενέργειες και τρόπους μέτρησης της επίδοσης που θα ανταποκρίνονται στους γενικούς στόχους και θα διασφαλίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα καθορίζονται στο παρόν κείμενο. Τα προγράμματα υλοποίησης ενεργειών θα συμπληρώνουν το παρόν κείμενο στρατηγικής και θα ενημερώνονται σύμφωνα με την πρόοδο και τις αλλαγές των δεδομένων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα εγκριθεί από τις CEN και CENELEC το 2013 και θα τεθεί σε ισχύ το Σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης Ο στόχος της Ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι η συμφωνία σε μια συνεκτική δέσμη κοινών προδιαγραφών μέσω αποδοτικών και αποτελεσματικών διαδικασιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις προσδοκίες των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι μια εθελοντική δραστηριότητα που βασίζεται στη συναίνεση και ασκείται από και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αναπτύσσονται μέσα από τις διεργασίες που προβλέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (ΕΟΤ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). Οι ΕΟΤ είναι οι επίσημα αναγνωρισμένοι Φορείς Τυποποίησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός 1025/2012), οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών προτύπων που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτικές. Σχετικά με τις CEN και CENELEC Οι CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) και CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) αναγνωρίζονται επίσημα ως Οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τον καθορισμό προτύπων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν προδιαγραφές και διαδικασίες για ένα ευρύ φάσμα 5

6 προϊόντων και υπηρεσιών. Τα μέλη της CEN και της CENELEC είναι οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης και οι Εθνικές Επιτροπές Ηλεκτροτεχνικής (33 τον Απρίλιο 2013), συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ συν 3 χώρες της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία) και 3 υποψήφιες χώρες της ΕΕ (Κροατία, Τουρκία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) αναπτύσσονται με βάση την αρχή των εθνικών αντιπροσωπειών, σύμφωνα με την οποία οι οργανισμοί-μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής συναίνεσης. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τις CEN και CENELEC είναι αποδεκτά και αναγνωρίζονται σε όλες τις παραπάνω χώρες και τα τυχόν εθνικά αντικρουόμενα πρότυπα ανακαλούνται αυτόματα. Οι CEN και CENELEC επίσης εργάζονται για την προώθηση της διεθνούς εναρμόνισης των προτύπων στο πλαίσιο των τεχνικών συμφωνιών συνεργασίας με το πρότυπο ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) και IEC (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε 6

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 10.2.2015 2014/2209(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014/2209(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ CONF/PLE(2009)CODE1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των ΔΜΚΟ στη συνεδρίασή της την 1η Οκτωβρίου 2009 Η ελληνική μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Επιχειρήσεις Μια νέα βιομηχανική επανάσταση «Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της στην ικανότητά της να δημιουργεί, να προωθεί νέα σχέδια, να καινοτομεί

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις Περίληψη 1. Ιστορικό και σκοπός της ερευνητικής στρατηγικής Οι Νευροεκφυλιστικές Νόσοι (ND) είναι σε μεγάλο βαθμό ανίατες καταστάσεις που εξασθενούν τον ασθενή και συνδέονται στενά με την ηλικία. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2011 COM(2011) 808 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Ο Κανονισµός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Γενική ρ Βασίλης Μαυροειδής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΣΕΠ) 13 Νοεµβρίου 2014 ΤιείναιΠρότυπα; 2 Πωςδηµιουργείταιένα Πρότυπο; Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2011 COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λάμπρος Δημήτρης (Α.Μ. 32601)

Λάμπρος Δημήτρης (Α.Μ. 32601) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ «Διαδικασία διαπίστευσης εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 : 2005, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της απόδοσης (Φ/Β) φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 398 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα