ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0194(COD) Σχέδιο έκθεσης Struan Stevenson. PE v01-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0194(COD) Σχέδιο έκθεσης Struan Stevenson. PE v01-00"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αλιείας /0194(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο έκθεσης Struan Stevenson (PE v01-00) Κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (COM(2011)0416 C7-0197/ /0194(COD)) AM\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_LegReport PE v /236 AM\ doc

3 34 Alain Cadec Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) (2 α) Η αλιεία έχει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομία των παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών ( ΕΑΠ) η δραστηριότητα αυτή εξασφαλίζει εισόδημα στους αλιείς των εν λόγω περιοχών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ευνοηθεί η σταθερότητα της αγοράς και μια καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Or. fr 35 Alain Cadec Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) (5 α) Έχοντας υπόψη τον σημαντικό όγκο των εισαγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες και το σημαντικό μερίδιο εισαγομένων προϊόντων στη συνολική κατανάλωση της Ένωσης, είναι απαραίτητο να ενταχθεί η κοινή οργάνωση των αγορών στο πλαίσιο μιας εμπορικής και τελωνειακής πολιτικής που να αποσκοπεί στον έλεγχο των εισαγωγών και των επιπτώσεών τους στις τιμές που εισπράττουν οι παράγωγοί κατά την πρώτη πώληση και στην αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων τους. AM\ doc 3/236 PE v01-00

4 Or. fr 36 Alain Cadec Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) (5 β) Είναι ουσιαστικής σημασίας να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή συνοχή μεταξύ της κοινής αλιευτικής πολιτικής, αφενός και της κοινής εμπορικής πολιτικής, αφετέρου, καθώς η συστηματική εξυπηρέτηση των στόχων της μίας από την άλλη, τόσο στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ, όσο και σε εκείνο των διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. Or. fr 37 Alain Cadec Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα) (5 γ) Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι, όλες οι εθνικές διοικήσεις που είναι επιφορτισμένες με τον τελωνειακό και τον υγειονομικό έλεγχο των εισαγομένων στην Ένωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και τους αναγκαίους ανθρωπίνους και δημοσιονομικούς πόρους για την αποτελεσματική εκπλήρωση των αποστολών τους. Or. fr PE v /236 AM\ doc

5 38 Luís Paulo Alves Αιτιολογική σκέψη 6 (6) Είναι σημαντικό η διαχείριση της κοινής οργάνωσης της αγοράς να διέπεται από τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. (6) Είναι σημαντικό η διαχείριση της κοινής οργάνωσης της αγοράς να διέπεται από τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και από την αρχή της διαχείρισης της αλιείας με βάση θαλάσσια βιογεωγραφικά εδάφη, διαφοροποιημένα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, με την εφαρμογή μιας οικοσυστημικής προσέγγισης η οποία έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητας της αλιείας, με βάση τους διαθέσιμους πόρους σε ένα πλαίσιο ίσων ευκαιριών. Or. pt 39 Jim Higgins, Alain Cadec, Pat the Cope Gallagher Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) (6 α) Για να έχει επιτυχία η κοινή οργάνωση της αγοράς, είναι ουσιώδες να ενημερώνονται οι καταναλωτές, μέσω εκπαιδευτικών εκστρατειών και εκστρατειών προβολής, σχετικά με την αξία της ψαροφαγίας και τη μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων ειδών καθώς και σχετικά με τη σημασία που έχει η ικανότητα να καταλαβαίνουν τις πληροφορίες των ετικετών AM\ doc 5/236 PE v01-00

6 Or. en 40 Ana Miranda Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας. (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας και της εκτατικής υδατοκαλλιέργειας. 41 Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη PE v /236 AM\ doc

7 εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας. εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους και να παρασχεθεί η αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας. Or. en Αιτιολόγηση Η ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών θα απαιτήσει χρηματοδοτική στήριξη από την Κοινότητα στο πλαίσιο του νεοπροταθέντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. 42 Κρίτων Αρσένης Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, AM\ doc 7/236 PE v01-00

8 θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας. θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας. Or. en 43 João Ferreira Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας. (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, θα δουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας, που δικαιολογούν τη στήριξη και μέτρα θετικής διάκρισης υπέρ του PE v /236 AM\ doc

9 τμήματος αυτού του στόλου στο πλαίσιο της ΚΟΑ. Or. pt 44 Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας. (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αποδίδοντας ειδική προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιοχές οι οποίες πρέπει να έχουν κατάλληλη μεταχείριση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, καθώς και στις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας. Or. pt 45 Luís Paulo Alves AM\ doc 9/236 PE v01-00

10 Αιτιολογική σκέψη 7 (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας. (7) Οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι καίριοι παράγοντες για την κατάλληλη εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι στόχοι τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέλη τους θα αναπτύσσουν δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά βιώσιμο τρόπο, θα βελτιώσουν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και θα συλλέγουν οικονομικά στοιχεία όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση όσον αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ιδίως τις ιδιαιτερότητες της αλιείας μικρής κλίμακας, κυρίως ως προς την ενσωμάτωσή της στην ΚΟΑ. Or. pt 46 João Ferreira Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) (7 α) Σε ορισμένα κράτη μέλη παρατηρείται το φαινόμενο οι οργανώσεις παραγωγών παράκτιας αλιείας και αλιείας με παραδοσιακά μέσα, που αποτελεί και την πλειοψηφία του αλιευτικού στόλου, να είναι από αδύναμες έως ανύπαρκτες. Απέναντι στην κατάσταση αυτή, τα κράτη μέλη θα PE v /236 AM\ doc

11 πρέπει να μπορούν να έχουν επιλογή διαχείρισης. Or. pt 47 João Ferreira Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) (7 β) Σήμερα η αγορά δεν αμείβει στο ακέραιο τους από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη θετικούς εξωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την παράκτια αλιεία και την αλιεία με παραδοσιακά μέσα, με αποτέλεσμα να πρέπει οι παραγωγοί να τύχουν θετικής διάκρισης. Or. pt 48 Luís Paulo Alves Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) (8 α) Οι οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες πάσχουν ιδιαίτερα από έλλειψη τεχνικών και ανθρώπινων πόρων, των περιφερειών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία θα πρέπει να υποστηριχθούν για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχή εκπλήρωση του ρόλου τους. Or. pt AM\ doc 11/236 PE v01-00

12 49 Luís Paulo Alves Αιτιολογική σκέψη 10 (10) Για να είναι σε θέση οι οργανώσεις παραγωγών να κατευθύνουν τα μέλη τους προς βιώσιμες δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να ορίσουν και να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχεδιασμό παραγωγής και εμπορίας με τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων τους. (10) Ορισμένες περιοχές, όπως οι εξόχως απόκεντρες (ΕΑΠ), που αντιμετωπίζουν εκτεταμένο φάσμα μόνιμων διαρθρωτικών περιορισμών, οι οποίοι αναγνωρίζονται πλήρως στη ΣΛΕΕ, χρειάζονται κατάλληλα μέτρα για τη βιολογική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα που θα ελαχιστοποιούν τη μειονεξία τους έναντι των εδαφών που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ιδίως σε σχέση με το αυξημένο πρόσθετο κόστος για τη διάθεση των αλιευμάτων και κατά κύριο λόγο το κόστος μεταφοράς των προϊόντων προς την ευρωπαϊκή ήπειρο. Or. pt 50 João Ferreira Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) (10 α) Η εκφόρτωση του συνόλου των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και η συνακόλουθη εξάλειψη των απορρίψεων αποτελούν έναν από τους στόχους της επιτελούμενης μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ. Για να επιτευχθεί πράγματι ο στόχος αυτός, ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλεται στους παραγωγούς μία ελάχιστη χρηματική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση του κόστους χειρισμού, αποθήκευσης και εκφόρτωσης του συνόλου των παρεμπιπτόντων PE v /236 AM\ doc

13 αλιευμάτων. Or. pt 51 Maria do Céu Patrão Neves Αιτιολογική σκέψη 11 (11) Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των αλιευτικών δραστηριοτήτων καθιστά απαραίτητο να θεσπιστεί μηχανισμός για την αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο με στόχο την ενίσχυση της μεγαλύτερης σταθερότητας της αγοράς και την αύξηση του οικονομικού κέρδους, ιδίως μέσω της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας. Ο μηχανισμός αυτός αναμένεται να συμβάλει στη σταθεροποίηση και στη σύγκλιση των τοπικών αγορών της Ένωσης με στόχο την επίτευξη της ενιαίας αγοράς. (11) Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των αλιευτικών δραστηριοτήτων καθιστά απαραίτητο να διατηρηθούν τα μέτρα στήριξης των παρεμβάσεων στην αγορά, όπως είναι η «απόσυρση αλιευμάτων» και ο μηχανισμός για την αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο με στόχο την ενίσχυση της μεγαλύτερης σταθερότητας της αγοράς και την αύξηση του οικονομικού κέρδους, ιδίως μέσω της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας. Ο μηχανισμός αυτός αναμένεται να συμβάλει στη σταθεροποίηση και στη σύγκλιση των τοπικών αγορών της Ένωσης με στόχο την επίτευξη της ενιαίας αγοράς. Or. pt 52 Alain Cadec Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) (11 α) Λόγω της απομάκρυνσης και της γεωγραφικής απομόνωσης των ΕΑΠ, είναι δυνατόν να προβλεφθεί ένα ειδικό πρόγραμμα δράσης που να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των περιοχών AM\ doc 13/236 PE v01-00

14 αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 349 της Συνθήκης Or. fr 53 Maria do Céu Patrão Neves Αιτιολογική σκέψη 12 (12) Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δημιουργήσουν ένα συλλογικό ταμείο για τη χρηματοδότηση της παραγωγής, του σχεδιασμού εμπορίας και του μηχανισμού αποθεματοποίησης. διαγράφεται Or. pt 54 Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins Αιτιολογική σκέψη 12 (12) Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δημιουργήσουν ένα συλλογικό ταμείο για τη χρηματοδότηση της παραγωγής, του σχεδιασμού εμπορίας και του μηχανισμού αποθεματοποίησης. (12) Οι οργανώσεις παραγωγών λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδοτική βοήθεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας για τη χρηματοδότηση της παραγωγής, του σχεδιασμού εμπορίας και του μηχανισμού αποθεματοποίησης. Or. en Αιτιολόγηση Είναι πολύ σημαντικό να δοθούν στις οργανώσεις παραγωγών επαρκείς κοινοτικοί πόροι, για να μπορέσουν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας και τον μηχανισμό ενίσχυσης αποθεματοποίησης. Οι οργανώσεις παραγωγών δεν είναι σε θέση να PE v /236 AM\ doc

15 χρηματοδοτούν αυτές τις δραστηριότητες με δικούς τους πόρους. 55 Ian Hudghton Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Καθώς τα αποθέματα αλιευμάτων συνιστούν κοινούς πόρους, η βιώσιμη και αποτελεσματική τους εκμετάλλευση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτευχθεί καλύτερα από οργανισμούς που αποτελούνται από μέλη προερχόμενα από διαφορετικά κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί και η πιθανότητα δημιουργίας διακρατικών οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, που θα υπόκεινται σε κανόνες ανταγωνισμού όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. (14) Καθώς τα αποθέματα αλιευμάτων συνιστούν κοινούς πόρους, η βιώσιμη και αποτελεσματική τους εκμετάλλευση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτευχθεί καλύτερα από οργανισμούς που αποτελούνται από μέλη προερχόμενα από διαφορετικά κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί και η πιθανότητα δημιουργίας διακρατικών οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, που θα υπόκεινται σε κανόνες ανταγωνισμού όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και θα σέβονται την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός μεταξύ των επιμέρους παράκτιων κοινοτήτων και της αλιείας και των υδάτων στα οποία αλιεύουν διαχρονικά. Or. en 56 Luís Paulo Alves Αιτιολογική σκέψη 14 (14) Καθώς τα αποθέματα αλιευμάτων συνιστούν κοινούς πόρους, η βιώσιμη και αποτελεσματική τους εκμετάλλευση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτευχθεί καλύτερα από οργανισμούς που αποτελούνται από μέλη προερχόμενα από (14) Καθώς τα αποθέματα αλιευμάτων συνιστούν κοινούς πόρους, η βιώσιμη και αποτελεσματική τους εκμετάλλευση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτευχθεί καλύτερα από οργανισμούς που αποτελούνται από μέλη προερχόμενα από AM\ doc 15/236 PE v01-00

16 διαφορετικά κράτη μέλη. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί και η πιθανότητα δημιουργίας διακρατικών οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, που θα υπόκεινται σε κανόνες ανταγωνισμού όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. διαφορετικά κράτη μέλη και διαφορετικές περιοχές. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η συγκρότηση οργανώσεων παραγωγών και ενώσεων οργανώσεων παραγωγών διαπεριφερειακού χαρακτήρα, ενδεχομένως με βάση τις βιογεωγραφικές περιφέρειες, και διακρατικού χαρακτήρα, υπό την έννοια των εταίρων με στόχο την εκπόνηση κοινών και δεσμευτικών κανόνων και την εξασφάλιση ισότιμων όρων σε όλους τους ενδιαφερομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κανόνες ανταγωνισμού όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Or. pt 57 João Ferreira Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) (15 α) Σε διάφορα κράτη μέλη παρατηρούνται σημαντικές ανισορροπίες στην κατανομή της προστιθεμένης αξίας στην αλυσίδα αξίας του τομέα, όπου εμμένει το πρόβλημα των χαμηλών τιμών πρώτης πώλησης των αλιευτικών προϊόντων, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο παράγοντα πίεσης στους πόρους, καθώς ενθαρρύνει την υπεραλίευση. Αποσκοπώντας στη βελτίωση της τιμής πρώτης πώλησης των αλιευμάτων, ώστε να επωφελούνται οι παραγωγοί και να προωθηθεί μια σωστή και δίκαιη κατανομή της προστιθεμένης αξίας στην αλυσίδα αξίας του τομέα, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να εγκρίνουν μορφές παρέμβασης στην αλυσίδα, όπως τον PE v /236 AM\ doc

17 ορισμό ανώτατων περιθωρίων για κάθε παράγοντα της αλυσίδας. Or. pt 58 Izaskun Bilbao Barandica Αιτιολογική σκέψη 16 (16) Η ποικιλομορφία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθιστά αναγκαίο το να προσφέρεται στους καταναλωτές στοιχειώδης ενημέρωση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για να προαχθεί η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να αναγράφονται σε προαιρετική βάση. διαγράφεται 59 Alain Cadec Αιτιολογική σκέψη 16 (16) Η ποικιλομορφία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθιστά αναγκαίο το να προσφέρεται στους καταναλωτές στοιχειώδης ενημέρωση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για να προαχθεί η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να αναγράφονται σε προαιρετική βάση. (16) Η ποικιλομορφία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθιστά αναγκαίο το να προσφέρεται στους καταναλωτές στοιχειώδης ενημέρωση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, συγκεκριμένα η ημερομηνία εκφόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης για τα προϊόντα αλιείας.. Για να προαχθεί η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη AM\ doc 17/236 PE v01-00

18 πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να αναγράφονται σε προαιρετική βάση. Or. fr 60 Maria do Céu Patrão Neves Αιτιολογική σκέψη 16 (16) Η ποικιλομορφία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθιστά αναγκαίο το να προσφέρεται στους καταναλωτές στοιχειώδης ενημέρωση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για να προαχθεί η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πρόσθετες πληροφορίες που μπορούν να αναγράφονται σε προαιρετική βάση. (16) Η ποικιλομορφία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθιστά αναγκαίο το να προσφέρεται στους καταναλωτές στοιχειώδης ενημέρωση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για να προαχθεί η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πρόσθετες πληροφορίες που θα πρέπει να αναγράφονται σε προαιρετική βάση. Or. pt 61 Chris Davies Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) (16 α) Η χρήση ενός οικολογικού σήματος για προϊόντα αλιείας, προερχόμενα από την ΕΕ και εκτός αυτής, παρέχει τη δυνατότητα παροχής σαφών πληροφοριών σχετικά με την οικολογική βιωσιμότητα και με άλλα χαρακτηριστικά τους. Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται, είναι αναγκαίο να καταθέσει η Επιτροπή προτάσεις για τα ελάχιστα κριτήρια όσον PE v /236 AM\ doc

19 Αιτιολόγηση αφορά την παρουσία των οικολογικών σημάτων και την απαγόρευση όσων δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Πολλές οργανώσεις προωθούν τη χρήση οικολογικών σημάτων, ορισμένα εκ των οποίων απαιτούν να πληρούνται οικολογικές απαιτήσεις, άλλα αφορούν μάλλον κοινωνικούς παράγοντες, ενώ άλλα είναι ουσιαστικώς άχρηστα. Τα τελευταία δεν πρέπει να εμφανίζονται στα τρόφιμα, γι αυτό η Επιτροπή πρέπει να προτείνει ελάχιστα κριτήρια για τα οικολογικά σήματα ως ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιτροπή δεν πρέπει να επιδιώξει την καθιέρωση ενός οικολογικού σήματος της ΕΕ που ανταγωνίζεται τα ήδη υπάρχοντα. Or. en 62 Izaskun Bilbao Barandica Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) (16 α) Είναι απαραίτητο να διαθέτουν οι καταναλωτές σαφή και διαφανή ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όσον αφορά την προέλευση, την διατροφική ποιότητα, την περιβαλλοντική ποιότητα, την ημερομηνία αλιείας και την παραγωγή. Προς τον σκοπό αυτό η Επιτροπή πρέπει να εργασθεί για την έκδοση πιστοποιητικών ή επισήμανσης, με τις απαραίτητες εγγυήσεις για την αποφυγή οιουδήποτε είδους απάτης. 63 Alain Cadec Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) AM\ doc 19/236 PE v01-00

20 (16 α) Έχοντας υπόψη τη σημασία που προσδίδει ο καταναλωτής στα κριτήρια καταγωγής και προέλευσης, με την ευρεία έννοια, όταν καλείται να επιλέξει μεταξύ των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά, θα πρέπει να λαμβάνεται όλως ιδιαιτέρως μέριμνα ώστε να τίθενται στη διάθεσή του οι πλέον αξιόπιστες, σαφείς και πλήρεις σχετικές πληροφορίες. Or. fr 64 George Lyon Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) (16 α) Η χρήση ενός οικολογικού σήματος για προϊόντα αλιείας, προερχόμενα από την ΕΕ και εκτός αυτής, παρέχει τη δυνατότητα παροχής σαφών πληροφοριών σχετικά με την οικολογική βιωσιμότητα και με άλλα χαρακτηριστικά τους. Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται, είναι αναγκαίο να καταθέσει η Επιτροπή προτάσεις για τα ελάχιστα κριτήρια όσον αφορά την παρουσία των οικολογικών σημάτων και την απαγόρευση όσων δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Or. en 65 Carl Haglund PE v /236 AM\ doc

21 Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) (16 α) Η χρήση ενός οικολογικού σήματος για προϊόντα αλιείας, προερχόμενα από την ΕΕ και εκτός αυτής, παρέχει τη δυνατότητα παροχής σαφών πληροφοριών σχετικά με την οικολογική βιωσιμότητα και με άλλα χαρακτηριστικά τους. Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται, είναι αναγκαίο να καταθέσει η Επιτροπή προτάσεις για τα ελάχιστα κριτήρια όσον αφορά την παρουσία των οικολογικών σημάτων και την απαγόρευση όσων δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Or. en 66 Izaskun Bilbao Barandica Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) (16 β) Για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι απαραίτητο να αναληφθούν εκστρατείες υποστήριξης για την προώθηση των προϊόντων που διαθέτουν πιστοποιητικά προέλευσης, διατροφικής και περιβαλλοντικής ποιότητος. 67 Alain Cadec Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) AM\ doc 21/236 PE v01-00

22 (16 β) Χάριν συνοχής μεταξύ της κοινής αλιευτικής πολιτικής, κυρίως όσον αφορά τις πτυχές της «οργάνωση των αφορών» και «πληροφόρηση των καταναλωτών» και της κοινής εμπορικής πολιτικής, είναι σκόπιμο να αποφευχθούν οιοσδήποτε υπερβολικά ευρύς ορισμός της προτιμησιακής τελωνειακής καταγωγής των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, ή οιαδήποτε απόκλιση από τους κοινώς αποδεκτούς ορισμούς, που θα απέβαιναν εις βάρος της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και θα διατηρούσαν τη σύγχυση όσον αφορά τον τόπο και τις πραγματικές συνθήκες απόκτησής τους. Or. fr 68 João Ferreira Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) (17 α) Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις και προδιαγραφές εμπορίας με αυτές στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί της Ένωσης. Or. pt 69 Jim Higgins Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) PE v /236 AM\ doc

23 (18 α) Είναι σκόπιμο να διερευνά και να εποπτεύει η Επιτροπή την ισχύ ορισμένων μειζόνων αγοραστών στην αγορά, για να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αγοραστές δεν προκαλούν τη συνέχιση ή ανάπτυξη μη βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών και να διασφαλίζει επίσης ότι εξασφαλίζονται στους αλιείς δίκαιες τιμές για τα προϊόντα τους και προσιτές τιμές στον μέσο καταναλωτή Or. en 70 Maria do Céu Patrão Neves Αιτιολογική σκέψη 18 (18) Ενδείκνυται να θεσπιστεί νομοθεσία του ανταγωνισμού η οποία να διέπει την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τον κερματισμένο χαρακτήρα του τομέα, ήτοι το γεγονός ότι τα αλιεύματα συνιστούν κοινό πόρο καθώς και το υψηλό μέγεθος των εισαγωγών. Για λόγους απλούστευσης, οι συναφείς διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 της 24ης Ιουλίου 2006 περί εφαρμογής ορισμένων κανόνων ανταγωνισμού στην παραγωγή και στην εμπορία ορισμένων γεωργικών προϊόντων πρέπει να μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1184/2006 δεν πρέπει να ισχύει πλέον όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. (18) Ενδείκνυται να θεσπιστεί νομοθεσία του ανταγωνισμού η οποία να διέπει την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τον κερματισμένο χαρακτήρα του τομέα, ήτοι το γεγονός ότι τα αλιεύματα συνιστούν κοινό πόρο καθώς και το υψηλό μέγεθος των εισαγωγών, που πρέπει να διέπονται από τους ίδιους κανόνες με αυτούς που ισχύουν για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της Ένωσης. Για λόγους απλούστευσης, οι συναφείς διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 της 24ης Ιουλίου 2006 περί εφαρμογής ορισμένων κανόνων ανταγωνισμού στην παραγωγή και στην εμπορία ορισμένων γεωργικών προϊόντων πρέπει να μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, ο κανονισμός (EΚ) AM\ doc 23/236 PE v01-00

24 αριθ. 1184/2006 δεν πρέπει να ισχύει πλέον όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Or. pt 71 Carmen Fraga Estévez Αιτιολογική σκέψη 20 (20) Για να είναι σε θέση να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο του σχεδιασμού παραγωγής και εμπορίας, να καθορίσει και να τροποποιήσει τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας, να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει υποχρεωτικές πληροφορίες και να ορίσει ελάχιστα κριτήρια για τις πληροφορίες που παρέχονται προαιρετικά από τους επιχειρηματίες στους καταναλωτές, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για την έγκριση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα άρθρα 24, 33, 41, και 46. (20) Για να είναι σε θέση να καθιερώσει κανόνες οι οποίοι να αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για την έγκριση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το άρθρο 24. Αιτιολόγηση Εκτιμάται ότι, εκτός των κανόνων οι οποίοι να αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών, οι λοιπές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική διαδικασία 72 Κρίτων Αρσένης PE v /236 AM\ doc

25 Άρθρο 1 παράγραφος 1 1. Θεσπίζεται κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στο εξής καλούμενη «κοινή οργάνωση των αγορών». 1. Θεσπίζεται κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στο εξής καλούμενη «κοινή οργάνωση των αγορών», και ισχύει για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από την ΕΕ και από χώρες εκτός αυτής και διακινούνται εντός της αγοράς της ΕΕ. Or. en 73 Maria do Céu Patrão Neves Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε ε) κανόνες σχετικά με τη γνώση της αγοράς. ε) γνώση της αγοράς Or. pt 74 Dolores García-Hierro Caraballo, Antolín Sánchez Presedo Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε α (νέο) ε α) εμπορική πολιτική AM\ doc 25/236 PE v01-00

26 75 Maria do Céu Patrão Neves Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε α (νέο) ε α) εξωτερική διάσταση. Or. pt 76 Κρίτων Αρσένης Άρθρο 2 παράγραφος 1 Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα ισχύει όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που περιέχονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο στην Ένωση. Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα ισχύει για όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προέρχονται από την ΕΕ και από χώρες εκτός αυτής και περιέχονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, τα οποία παράγονται ή/και διατίθενται στο εμπόριο στην Ένωση. Or. en 77 Isabella Lövin Άρθρο 2 παράγραφος 1 Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα ισχύει όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που περιέχονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο στην Ένωση. Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα ισχύει όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που περιέχονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, τα οποία παράγονται ή διατίθενται στο εμπόριο στην Ένωση. PE v /236 AM\ doc

27 Or. en 78 Carmen Fraga Estévez Άρθρο 3 παράγραφος 1 Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από τον κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. και, ειδικότερα, την παροχή εμπορικών κινήτρων για την υποστήριξη των περισσότερο βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, την βελτίωση της θέσης των προϊόντων της Ένωσης στην αγορά, την επεξεργασία στρατηγικών παραγωγής για την προσαρμογή της στις διαρθρωτικές αλλαγές και τις μικροπρόθεσμες διακυμάνσεις των αγορών, καθώς και την ενίσχυση της δυνητικής αγοράς για τα προϊόντα της Ένωσης. Αιτιολόγηση Η διατύπωση των άρθρων 2 και 3 της πρότασης για τον νέο Κανονισμό-πλαίσιο της ΚΑλΠ είναι συγκεχυμένη και, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας της ΕΕ, ως παραγωγού και ως εισαγωγέα, είναι σκόπιμο να γίνει ευρύτερη αναφορά της εναρμόνισης της ΚΟΑ με ολόκληρη την ΚΑλΠ, μέσω νέας διατύπωσης, η οποία να στηρίζεται στους στόχους της ΚΟΑ την οποία η ίδια η Επιτροπή περιλαμβάνει στην αιτιολογική έκθεση. 79 Dolores García-Hierro Caraballo, Antolín Sánchez Presedo Άρθρο 3 παράγραφος 1 Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα AM\ doc 27/236 PE v01-00

28 συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στον κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και, ειδικότερα, την βελτίωση των εμπορικών κινήτρων για την υποστήριξη των περισσότερο βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, της θέσης των προϊόντων της Ένωσης στην αγορά, της επεξεργασίας στρατηγικών παραγωγής για την προσαρμογή της παραγωγής της ΕΕ στις διαρθρωτικές αλλαγές και τις μικροπρόθεσμες διακυμάνσεις των αγορών, καθώς και την ενίσχυση της δυνητικής αγοράς για τα προϊόντα της Ένωσης. 80 Maria do Céu Patrão Neves Άρθρο 3 παράγραφος 1 Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 45 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Or. pt 81 Luís Paulo Alves Άρθρο 3 παράγραφος 1 Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που PE v /236 AM\ doc

29 προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην εξασφάλιση μιας δίκαιης κατανομής των εισοδημάτων μεταξύ των παραγωγών. Or. pt 82 João Ferreira Άρθρο 3 παράγραφος 1 α (νέα) Η κοινή οργάνωση της αγοράς έχει ως γενικούς στόχους την εξασφάλιση της σταθερότητας των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την εγγύηση δίκαιων εισοδημάτων για τους παραγωγούς, σε πλαίσιο βιωσιμότητας και καλής διατήρησης των αλιευτικών πόρων και των οικοσυστημάτων. Or. pt 83 Carmen Fraga Estévez Άρθρο 4 παράγραφος 1 Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα διέπεται από τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα διέπεται από τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, με τον σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων στο επίπεδο της Ένωσης, καθώς και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με μακροπρόθεσμη προοπτική, ευρεία συμμετοχή των επιχειρηματιών, την ευθύνη του κράτους σημαίας και την εναρμόνιση με την AM\ doc 29/236 PE v01-00

30 Αιτιολόγηση ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την εμπορική πολιτική και τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης. Το άρθρο 4 της πρότασης για τον Κανονισμό-πλαίσιο περιλαμβάνει κάποιες αναφορές που δεν αφορούν την περίπτωση της ΚΟΑ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές λ.χ. στην εμπορική πολιτική, που, εν προκειμένω, είναι το ουσιώδες. Δεν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης να μην αναφέρονται σαφώς στο κείμενο του Κανονισμού ΚΟΑ. 84 Dolores García-Hierro Caraballo, Antolín Sánchez Presedo Άρθρο 4 παράγραφος 1 Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα διέπεται από τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα διέπεται από τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, με σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων στο επίπεδο της Ένωσης, καθώς και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με μακροπρόθεσμη προοπτική, ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερόμενων, την ευθύνη του κράτους σημαίας και την εναρμόνιση με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την εμπορική πολιτική και τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης. 85 Ian Hudghton Άρθρο 4 παράγραφος 1 PE v /236 AM\ doc

31 Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα διέπεται από τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Η κοινή οργάνωση της αγοράς θα διέπεται από τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και θα λειτουργεί κατά τρόπο που σέβεται πλήρως την κατανομή εξουσιών με βάση όσα προβλέπει το Σύνταγμα κάθε κράτους μέλους. Or. en 86 Κρίτων Αρσένης Άρθρο 5 παράγραφος 1 εισαγωγικό μέρος Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Ισχύουν επίσης οι εξής ορισμοί: Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και οι ορισμοί που αναφέρονται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 404/2011. Ισχύουν επίσης οι εξής ορισμοί: Or. en 87 Maria do Céu Patrão Neves Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ (δ) ως «κλάδος της αλιείας ή (δ) ως «κλάδος της αλιείας και AM\ doc 31/236 PE v01-00

32 υδατοκαλλιέργειας» νοείται ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας υδατοκαλλιέργειας» νοείται ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Or. pt 88 Carmen Fraga Estévez Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο) Αιτιολόγηση δ α) "ανεπιθύμητα αλιεύματα", τα οριζόμενα ως τοιαύτα στον κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Προτείνεται να προστεθεί ο ορισμός αυτός, δεδομένου ότι υπάρχουν αναφορές σε "ανεπιθύμητα αλιεύματα" στα άρθρα 7 και 8. Εξ άλλου, έχει ιδιαίτερη σημασία να ευθυγραμμισθεί απολύτως η έννοια "ανεπιθύμητα αλιεύματα", με τον σχετικό ορισμό στον μελλοντικό Κανονισμό-πλαίσιο. 89 Maria do Céu Patrão Neves Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε (ε) ως «κυκλοφορία στην αγορά» νοείται κάθε προσφορά προϊόντος αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν. (ε) ως «κυκλοφορία στην αγορά» νοείται κάθε προσφορά προϊόντος αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν. PE v /236 AM\ doc

33 Or. pt 90 Maria do Céu Patrão Neves Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ (στ) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης (στ) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά Or. pt 91 Κρίτων Αρσένης Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ (στ) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης (στ) ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η εισαγωγή ενός προϊόντος αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας για πρώτη φορά στην αγορά της Ένωσης Or. en 92 Dolores García-Hierro Caraballo, Antolín Sánchez Presedo Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ α (νέο) στ α) "επιχειρηματίας", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί ή κατέχει AM\ doc 33/236 PE v01-00

34 επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας, διανομής και λιανικής πώλησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 93 Dolores García-Hierro Caraballo Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ β (νέο) στ β) "Aνεπιθύμητα αλιεύματα" 94 Izaskun Bilbao Barandica Άρθρο 6 παράγραφος 1 Οι οργανώσεις παραγωγών αλιευτικών προϊόντων μπορούν να συγκροτούνται ως ομάδα η οποία συστήνεται κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας των παραγωγών προϊόντων αλιείας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙ: Οι οργανώσεις παραγωγών αλιευτικών προϊόντων μπορούν να συγκροτούνται ως ομάδα η οποία συστήνεται κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας των παραγωγών προϊόντων αλιείας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙ: Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει μέτρα υποστήριξης για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις οργανώσεις παραγωγών. PE v /236 AM\ doc

35 95 Dolores García-Hierro Caraballo, Antolín Sánchez Presedo Άρθρο 6 παράγραφος 1 α (νέα) Κατά τη συγκρότηση οργανώσεων παραγωγών αλιευτικών προϊόντων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση των παραγωγών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και αλιείας με παραδοσιακά μέσα, καθώς αυτές πρέπει να επωφελούνται θετικής διάκρισης στην πρόσβαση στις ενισχύσεις για τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών. 96 João Ferreira Άρθρο 6 παράγραφος 1 α (νέα) Κατά τη συγκρότηση οργανώσεων παραγωγών αλιευτικών προϊόντων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των παραγωγών της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και της αλιείας με παραδοσιακά μέσα. Οι παραγωγοί αυτοί πρέπει να τυγχάνουν θετικής διάκρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε ενισχύσεις για τη συγκρότηση οργανώσεων παραγωγών. Or. pt AM\ doc 35/236 PE v01-00

36 97 Estelle Grelier, Alain Cadec Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α α) την προώθηση βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική διατήρησης που προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην περιβαλλοντική νομοθεσία α) την προώθηση βιώσιμων και αειφόρων αλιευτικών δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική διατήρησης που προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην περιβαλλοντική νομοθεσία Or. fr 98 Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α δεν αφορά το ελληνικό κείμενο Or. en Αιτιολόγηση Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. 99 Κρίτων Αρσένης Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α δεν αφορά το ελληνικό κείμενο Or. en PE v /236 AM\ doc

37 100 Ian Hudghton Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α (α) την προώθηση βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική διατήρησης που προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην περιβαλλοντική νομοθεσία (α) την προώθηση βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική διατήρησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης που προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην περιβαλλοντική νομοθεσία Or. en Αιτιολόγηση Η ΚΑΠ καλύπτει τη διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων. Η κοινή οργάνωση της αγοράς πρέπει να λειτουργήσει πλήρως μέσα σε αυτό το πεδίο. 101 Luís Paulo Alves Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α εισαγωγικό μέρος (α) την προώθηση βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική διατήρησης που προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην περιβαλλοντική νομοθεσία (α) την προώθηση βιώσιμων και αειφόρων αλιευτικών δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική διατήρησης που προβλέπεται στον κανονισμό σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην περιβαλλοντική νομοθεσία Or. pt 102 Luís Paulo Alves AM\ doc 37/236 PE v01-00

38 Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α α (νέο) a α) την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της επαγγελματικής επιμόρφωσης, με την υποστήριξη της εισόδου νέων στον τομέα Or. pt 103 Carmen Fraga Estévez Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α α (νέο) α α) τη συμβολή στον εφοδιασμό σε τρόφιμα και στην απασχόληση σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές Αιτιολόγηση Ο στόχος αυτός περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 για τις οργανώσεις παραγωγών της υδατοκαλλιέργειας και θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης για τις οργανώσεις του τομέα της αλιείας, ιδίως όταν η δημιουργία απασχόλησης είναι ένας από τους στόχους προτεραιότητος της Στρατηγικής Dolores García-Hierro Caraballo, Antolín Sánchez Presedo Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α α (νέο) α α) τη συμβολή στον εφοδιασμό σε τρόφιμα και στην απασχόληση σε PE v /236 AM\ doc

39 παράκτιες και αγροτικές περιοχές 105 João Ferreira Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α α (νέο) α α) τη συμβολή στον εφοδιασμό σε τρόφιμα και στην απασχόληση σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές Or. pt 106 Maria do Céu Patrão Neves Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α α (νέο) α α) τον προγραμματισμό της παραγωγής των μελών τους και της διαχείρισης των αλιευμάτων, περιλαμβανομένης της κοινής διαχείρισης των μεταβιβάσιμων παραχωρήσεων στον τομέα της αλιείας, εφόσον υφίστανται Or. pt 107 Ian Hudghton Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β AM\ doc 39/236 PE v01-00

40 (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων διαγράφεται Or. en 108 Luís Paulo Alves Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών και μη εμπορικών αποθεμάτων Or. pt 109 Dolores García-Hierro Caraballo, Antolín Sánchez Presedo Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό παραγωγής και εμπορίας που ορίζεται στο άρθρο Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β PE v /236 AM\ doc

41 (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων (β) την προώθηση της αποφυγής και ελαχιστοποίησης ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων Or. en Αιτιολόγηση Η εκφόρτωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων δεν συμφωνεί με τις χρηστές αρχές βιώσιμης διαχείρισης των αποθεμάτων. Ο στόχος πρέπει να είναι κατ αρχήν η αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων και, όταν τούτο δεν είναι δυνατόν εν πλω, η μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου. 111 Isabella Lövin Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων ή απαγορευμένων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων Or. en 112 Κρίτων Αρσένης Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων Or. en AM\ doc 41/236 PE v01-00

42 113 João Ferreira Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων των εμπορικών αποθεμάτων (β) τη διαχείριση ανεπιθύμητων αλιευμάτων έμβιων θαλάσσιων πόρων, με στόχο τη συνολική μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και της εκφόρτωσής τους Or. pt 114 Dolores García-Hierro Caraballo, Antolín Sánchez Presedo Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β α (νέο) β α) συμβολή στην εξάλειψη των πρακτικών παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας. 115 Alain Cadec, Jim Higgins, Estelle Grelier Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β α (νέο) β α) τη διαχείριση του δικαιώματος πρόσβασης στους πόρους που αναλογούν στα μέλη τους κατ εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου IV του PE v /236 AM\ doc

43 κανονισμού σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική Or. fr 116 Isabella Lövin Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β α (νέο) Αιτιολόγηση (β α) τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιώσεως της επιλεκτικής ικανότητας στον αλιευτικό εξοπλισμό καθώς και πρακτικών για την ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητων και απαγορευμένων αλιευμάτων Οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να ενταχθούν στις προσπάθειες να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα στην αλιεία. Or. en 117 Alain Cadec, Jim Higgins, Estelle Grelier Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο) δ α) τη συνεισφορά στη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές Or. fr AM\ doc 43/236 PE v01-00

44 118 Isabella Lövin Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο) (δ α) τη συμβολή στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας Or. en 119 Izaskun Bilbao Barandica Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο) δ α) εφαρμογή των ορθών πρακτικών που αναπτύσσονται από τα σκάφη της Ένωσης 120 Ian Hudghton Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο) (δ α) τη διασφάλιση του εφοδιασμού, Or. en Αιτιολόγηση Εναρμόνιση με τους στόχους της Συνθήκης. PE v /236 AM\ doc

45 121 João Ferreira Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε (ε) τη βελτίωση του κέρδους των παραγωγών. (ε) τη βελτίωση του κέρδους των παραγωγών και την αύξηση των εισοδημάτων των επαγγελματιών του τομέα της αλιείας Or. pt 122 Dolores García-Hierro Caraballo Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε α (νέο) ε α) προώθηση των προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και συνεργασίας στον τομέα της αλιείας 123 Pat the Cope Gallagher Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε α (νέο) (ε α) συμβολή στην απασχόληση στις παράκτιες περιοχές Or. en AM\ doc 45/236 PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2292(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ana Miranda (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2292(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ana Miranda (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 30.3.2012 2011/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Ana Miranda (PE483.782v01-00) σχετικά με την αλιεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0194(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης João Ferreira (PE v02-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0194(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης João Ferreira (PE v02-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0194(COD) 21.3.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 45-118 Σχέδιο γνωμοδότησης João Ferreira (PE480.761v02-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2009/2108(INI) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2009/2108(INI) της Επιτροπής Αλιείας. προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2009/2108(INI) 8.4.2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Maria Heubuch (PE584.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Maria Heubuch (PE584. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 13.7.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-37 Σχέδιο γνωμοδότησης Maria Heubuch (PE584.189v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2292(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2292(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 29.3.2012 2011/2292(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2011/2292(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2238(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Yannick Jadot (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2238(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Yannick Jadot (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2009/2238(INI) 6.5.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-22 Yannick Jadot (PE440.149v01-00) σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν την εισαγωγή προϊόντων αλιείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2290(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Nuno Teixeira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2290(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Nuno Teixeira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 29.3.2012 2011/2290(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-39 Nuno Teixeira (PE483.783v01-00) σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής θεμελιώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0138(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Nuno Teixeira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0138(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Nuno Teixeira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2009/0138(CNS) 8.2.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 7-12 Σχέδιο γνωμοδότησης Nuno Teixeira (PE430.981v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2011/0273(COD) 2.3.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013. 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2119(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/2119(INI) 26.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας Χρηματοδοτούμενη αρχικά από το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ), η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική χρηματοδοτήθηκε κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final 2014/0024 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0371(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2011/0371(COD) 24.9.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 18-34 Σχέδιο γνωμοδότησης Iva Zanicchi (PE492.937v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 129 final 2014/0074 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0255(COD) Σχέδιο έκθεσης Estelle Grelier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0255(COD) Σχέδιο έκθεσης Estelle Grelier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 15.12.2010 2010/0255(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-11 Σχέδιο έκθεσης Estelle Grelier (PE452.609v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0392(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0392(COD) 19.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0287(COD) 7.2.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0430(COD) της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.7.2012 2011/0430(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0008/294. Τροπολογία. Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez εξ ονόµατος της Οµάδας PPE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0008/294. Τροπολογία. Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 30.1.2013 A7-0008/294 Τροπολογία 294 Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez εξ ονόµατος της Οµάδας PPE Έκθεση Ulrike Rodust Κοινή αλιευτική πολιτική COM(2011)0425 C7-0198/2011 2011/0195(COD) A7-0008/2013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 12005/2/13 REV 2. ιοργανικός φάκελος: 2011/0194 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) 12005/2/13 REV 2. ιοργανικός φάκελος: 2011/0194 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) ιοργανικός φάκελος: 2011/0194 (COD) 12005/2/13 REV 2 PECHE 306 CODEC 1683 PARLNAT 245 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/244

A7-0008/244 30.1.2013 A7-0008/244 244 Αιτιολογική σκέψη 34 (34) Η διαχείριση της αλιείας που βασίζεται στις βέλτιστες επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις απαιτεί εναρµονισµένα, αξιόπιστα και ακριβή σύνολα δεδοµένων. Συνεπώς,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η ιδέα μιας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης. Αρχικά συνδεδεμένη με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0250(COD) Σχέδιο έκθεσης Sorin Moisă (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0250(COD) Σχέδιο έκθεσης Sorin Moisă (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 13.11.2014 2014/0250(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Σχέδιο έκθεσης Sorin Moisă (PE539.749v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 6618 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0087(COD) Σχέδιο έκθεσης Luis Manuel Capoulas Santos (PE508.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0087(COD) Σχέδιο έκθεσης Luis Manuel Capoulas Santos (PE508. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2013/0087(COD) 3.5.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 3-16 Σχέδιο έκθεσης Luis Manuel Capoulas Santos (PE508.289v01-00) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 133 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 31.5.2017 2016/2301(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0433(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0433(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 20.3.2015 2013/0433(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των

Διαβάστε περισσότερα

A8-0380/3. Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

A8-0380/3. Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 6.12.2017 A8-0380/3 Τροπολογία 3 Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Έκθεση A8-0380/2017 Albert Deß Τροποποιήσεις διαφόρων κανονισμών στον τομέα της γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0273(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2011/0273(COD) 4.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-23 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE488.050v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0207(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2016/0207(COD) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 20.5.2015 B8-0362/58 58 Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Έχει διαπιστωθεί µια τάση µείωσης της κατανάλωσης, ιδίως νωπών οπωροκηπευτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ Πρόταση κανονισµού (COM(2011)0425 C7-0198/ /0195(COD))

A7-0008/ Πρόταση κανονισµού (COM(2011)0425 C7-0198/ /0195(COD)) 1.2.2013 A7-0008/ 001-211 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-211 κατάθεση: Επιτροπή Αλιείας Έκθεση Ulrike Rodust Kοινή αλιευτική πολιτική A7-0008/2013 (COM(2011)0425 C7-0198/2011 2011/0195(COD)) 1 Αιτιολογική αναφορά 1 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. PE v

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. PE v Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων PE585.723v01-00 1.8.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Paloma López Bermejo (PE584.235v02-00) Ενσωμάτωση της συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αλιείας Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αλιείας Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 5.11.2013 2013/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με ειδικές δράσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 416 τελικό 2011/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 24.8.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0026(COD) 27.3.2015. Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 27.3.2015 2015/0026(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-5 Σχέδιο γνωμοδότησης Sylvie Guillaume (PE551.934v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 267 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 267 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0238 (COD) 11636/16 ADD 2 PECHE 293 CODEC 1142 IA 62 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

12007/3/13 REV 3 ADD 1 AB/σα 1 DQPG

12007/3/13 REV 3 ADD 1 AB/σα 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) ιοργανικός φάκελος: 2011/0195 (COD) 12007/3/13 REV 3 ADD 1 PECHE 307 CODEC 1684 PARLNAT 246 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέµα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 135 final 2014/0070 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή Επιτροπή για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2014 SWD(2014) 290 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αναθεωρημένης συμφωνίας περί ιδρύσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0049(COD) Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0049(COD) Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 16.7.2012 2012/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2-10 Σχέδιο έκθεσης Béla Kovács (PE491.231v01-00) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0182(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.10.2016 2016/0182(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0187(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0187(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 31.1.2017 2016/0187(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 24.10.2017 EP-PE_TC1-COD(2017)0190 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.7.2016 COM(2016) 441 final 2016/0203 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 6.3.2013 B7-0080/474 474 Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) (1 α) Για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σχετικά με την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες μικρών και

Διαβάστε περισσότερα