ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ""

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές της ανθρωπογενούς ρύπανσης του περιβάλλοντος; - Από ποιους γενικούς παράγοντες καθορίζεται η επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου αντιρρύπανσης; - Ποια είναι τα κυριότερα συστατικά (στοιχεία) που περιλαµβάνει η διαχείριση των συστηµάτων υγρών αποβλήτων; Να αναφερθούν (µε συντοµία) οι στόχοι τους. - Να αναφερθούν οι σηµαντικότεροι παράγοντες, που θα πρέπει να µελετώνται όταν επιλέγεται µία µέθοδος κατεργασίας υγρών αποβλήτων. 2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ - H επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου αντιρύπανσης για την αποµάκρυνση των αέριων ρύπων εξαρτάται τόσο από γενικούς παράγοντες (που αναφέρονται στη γενικότερη τεχνολογική αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων), όσο και από ειδικότερους: να αναφερθούν οι σηµαντικότεροι γενικοί και ειδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή αυτή, καθώς και οι µέθοδοι (µόνον ονοµαστικά) που έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο της εκποµπής των αέριων ρύπων. - Κατά τον έλεγχο της ρύπανσης από αέριους ρύπους, µεταξύ άλλων µεθόδων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί και η συµπύκνωση: σε ποιές περιπτώσεις χρησιµοποιείται και σε ποιές δεν θεωρείται κατάλληλη η εφαρµογή της µεθόδου αυτής, ποιό είναι το αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται, ποιές είναι οι κυριότερες τεχνικές που εφαρµόζονται (µόνον ορισµοί, χωρίς περιγραφή τους). - Πότε χρησιµοποιείται η συµπύκνωση για τον καθαρισµό αερολυµάτων; Τι είναι η συµπύκνωση µε άµεση ψύξη; - Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των αερολυµάτων µε τη µέθοδο της συµπύκνωσης χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: ποιές είναι και τι γνωρίζετε γι' αυτές; - Tι γνωρίζετε για τα υδατικά συστήµατα απορρόφησης που χρησιµοποιούνται στον έλεγχο της ρύπανσης από τους αέριους ρύπους; - Τι γνωρίζετε για τα µη υδατικά συστήµατα απορρόφησης; - Tι γνωρίζετε για τις διάφορες τεχνικές απορρόφησης που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ρύπανσης από τους αέριους ρύπους. - Tι γνωρίζετε για τα υδατικά συστήµατα απορρόφησης, καθώς και για τα µη υδατικά συστήµατα απορρόφησης που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ρύπανσης από τους αέριους ρύπους; - Τι γνωρίζετε για τους πύργους ψεκασµού που χρησιµοποιούνται κατά τον έλεγχο της ρύπανσης από αέριους ρύπους µε τη µέθοδο της απορρόφησης. Να γίνουν και απλά σκαριφήµατα χαρακτηριστικών τύπων. - Τι γνωρίζετε για τους πύργους πληρώσεως που χρησιµοποιούνται κατά τον έλεγχο της ρύπανσης από αέριους ρύπους µε τη µέθοδο της απορρόφησης. Να γίνουν και απλά σκαριφήµατα χαρακτηριστικών τύπων. - Eφαρµογή της προσρόφησης στον έλεγχο της ρύπανσης από αέριους ρύπους: σύντοµη περιγραφή, είδη, χρησιµότητα. Α.Ι. Ζουµπούλης, Μάιος 2006

2 - Tι γνωρίζετε για τα κυριότερα προσροφητικά µέσα που χρησιµοποιούνται στον έλεγχο της ρύπανσης από αέριους ρύπους. - Tι γνωρίζετε για τη χρήση των διαποτισµένων προσροφητικών στην κατεργασία των αερολυµµάτων; ιαποτισµένα προσροφητικά αερίων ρύπων: τι είναι, ποια είναι και που χρησιµοποιούνται; - ιαποτισµένα προσροφητικά: τι είναι; Να αναφερθούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα µεζί µε τις αντίστοιχες εφαρµογές τους. - Σε ποιες απαιτήσεις πρέπει να ανταποκρίνεται ένα σύστηµα αποµάκρυνσης των αέριων ρύπων µε προσρόφηση, ώστε να έχει τη µέγιστη απόδοση; Ποια από τις απαιτήσεις αυτές θεωρείται η σηµαντικότερη και γιατί; - Ποιές είναι οι κυριότερες τεχνικές που χρησιµοποιούνται στον καθαρισµό των αερολυµµάτων µε τη µέθοδο της προσρόφησης. - Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της χρήσης ενεργού άνθρακα στην επεξεργασία αερολυµάτων και υγρών αποβλήτων; - Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του ενεργού άνθρακα ως προσροφητικού υλικού στον καθαρισµό των αερολυµάτων. Ποια είναι η επίδραση της θερµοκρασίας στην ικανότητα συγκράτησης; - Eφαρµογή της καύσης στον έλεγχο της ρύπανσης από αέριους ρύπους: σύντοµη περιγραφή, προϋποθέσεις, συνθήκες. - Tι γνωρίζετε για τα κυριότερα συστήµατα που χρησιµοποιούνται, όταν εφαρµόζεται η καύση για τον έλεγχο της ρύπανσης από αέριους ρύπους; - Τι γνωρίζετε για τους καταλυτικούς λύχνους, που χρησιµοποιούνται για την καύση/καταστροφή των αερολυµµάτων; Να γίνει και απλοποιηµένο σκαρίφηµά τους. - Κατά τον έλεγχο της ρύπανσης από αέριους ρύπους, µεταξύ άλλων µεθόδων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν και διάφορα συστήµατα καύσης: τί γνωρίζετε για τους θερµικούς λύχνους και για τους πυρσούς; - Τι γνωρίζετε (συνοπτικά) για τα προβλήµατα που δηµιουργούν τα οξείδια του θείου, για τις ανθρωπογενείς πηγές εκποµπής τους, καθώς και για τον έλεγχο των εκποµπών διοξειδίου του θείου µε τη χρήση υγρο-χηµικών µεθόδων. - Τι γνωρίζετε για τις µεθόδους ελέγχου των εκποµπών διοξειδίου του θείου; - Χηµική κατεργασία των αερολυµάτων: Τι γνωρίζετε για τον έλεγχο των εκποµπών οξειδίου του αζώτου, που στηρίζονται οι διάφορες µέθοδοι, ποιές είναι (περιγραφή - λειτουργικά στοιχεία). - Ποιες µέθοδοι εφαρµόζονται για τον έλεγχο των εκποµπών οξειδίων του αζώτου και τι γνωρίζετε γι αυτές; - Αποµάκρυνση των οξειδίων του αζώτου από τα αερολύµατα. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ - Από ποιούς κύριους παράγοντες καθορίζεται η καταλληλότερη µέθοδος ελέγχου της ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια. - Ποιες µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την αποκονίωση των αερολυµάτων (κατηγορίες, περιοχές εφαρµογής, χωρίς περιγραφή). - Τι γνωρίζετε για τους θαλάµους βαρύτητας, όταν χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ρύπανσης από τα αιωρούµενα σωµατίδια. - Αεροκυκλώνες: περιγραφή (σκαρίφηµα), συνθήκες λειτουργίας, τύποι αυτών (όχι σχεδιασµός). - Ποιά είναι η αρχή λειτουργίας των αεροκυκλώνων, ποιές είναι οι συνθήκες λειτουργίας τους και από ποιούς παράγοντες καθορίζεται η απόδοση των συσκευών αυτών; 2

3 - Αεροκυκλώνες: α) Τί είναι, ποια η αρχή λειτουργία τους και πού χρησιµοποιούνται; β) Αερολύµατα µε ταχύτητα 12 m/s οδηγούνται σε αεροκυκλώνα µε 0,8 m διάµετρο του κυλινδρικού τµήµατος. Να βρεθεί πόσες φορές µεγαλύτερη είναι η φυγόκεντρος που αναπτύσσεται από την επιτάχυνση της βαρύτητας. - Αεροκυκλώνας: Ποιοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό τους; Απεικονίστε γραφικά την εξάρτηση της απόδοσης (%) ενός αεροκυκλώνα από τη σχετική πυκνότητα των σωµατιδίων για διαφορετικές διαµέτρους. - Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας και την περιοχή εφαρµογής των σακκόφιλτρων που χρησιµοποιούνται στην αποκονίωση των αερολυµάτων. - Ποιοί είναι οι µηχανισµοί που συµµετέχουν στην αποκονίωση των αερολυµάτων, όταν χρησιµοποιούνται σακκόφιλτρα; Να γίνει επίσης σχηµατική παράστασή τους, σε σχέση µε τις ρευστοδυναµικές γραµµές αερίου ρεύµατος; - Ποιοι µηχανισµοί συµµετέχουν στην αποκονίωση των αερολυµάτων; Να περιγραφούν µε συντοµία. - Κατά τον έλεγχο της ρύπανσης από τα αιωρούµενα σωµατίδια χρησιµοποιούνται σε µεγάλη έκταση τα σακκόφιλτρα. Τι γνωρίζετε για τους διάφορους τύπους σακκόφιλτρων; (Πού στηρίζονται οι διαφορές µεταξύ των διαφόρων τύπων;) Από τί καθορίζεται η τελική απόδοση ενός σακκόφιλτρου; Τί γνωρίζετε για την επιλογή του υλικού κατασκευής των σακκόφιλτρων, καθώς και για τη χωρητικότητα συγκράτησής τους; - Σακκόφιλτρα: Α) Πώς γίνεται η επιλογή του υλικού κατασκευής των σακκόφιλτρων;, Β) Τι γνωρίζετε για τη χωρητικότητα συγκράτησης των σακκόφιλτρων; - Τι γνωρίζετε για τις κυριότερες διατάξεις των πύργων έπλυσης-ψεκασµού που χρησιµοποιούνται για την αποκονίωση των αερολυµάτων (να γίνουν επίσης και απλοποιηµένα σκαριφήµατα/σχεδιαγράµµατά τους). - Αρχές λειτουργίας των πύργων έκπλυσης-ψεκασµού όταν χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των αερολυµάτων από τα αιωρούµενα σωµατίδια και µηχανισµοί µεταφοράς των στερεών σωµατιδίων από την αέρια στην υγρή φάση. - Τι γνωρίζετε για τις τεχνικές αποσταγονοποίησης που εφαρµόζονται στους πύργους ψεκασµού. - Τι είναι τα ηλεκτρόφιλτρα, πού χρησιµοποιούνται, πού διαφέρουν από τις άλλες ανάλογες µεθόδους; Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας τους. Να γίνει και το απλό σκαρίφηµα διάταξης ηλεκτρόφιλτρου. - Από ποιά τµήµατα αποτελείται κυρίως ένα ηλεκτρόφιλτρο; Να γίνει σύντοµη περιγραφή τους (χωρίς σκαρίφηµα). - Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται/καθορίζεται κυρίως η λειτουργία και η απόδοση των ηλεκτρόφιλτρων; - Ηλεκτροστατικά φίλτρα: περιγράψτε τη µαθηµατική σχέση στην οποία βασίζεται ο σχεδιασµός των ηλεκτροδίων συλλογής σωµατιδίων. 4. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Συνοπτική διαγραµµατική απεικόνιση µεθόδων και τεχνικών καθαρισµού αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. - Να αναφερθεί ένα απλοποιηµένο, συνοπτικό και γενικό διάγραµµα ροής για την κατεργασία των υγρών αποβλήτων, καθώς και τις διεργασίες (φυσικές και χηµικές) που περιλαµβάνονται στις επιµέρους βαθµίδες επεξεργασίας (ονοµαστικά µόνον, δηλ. χωρίς την περιγραφή τους). - Ποιες τεχνικές/ µέθοδοι εφαρµόζονται κυρίως κατά το στάδιο της προκατεργασίας των υγρών αποβλήτων; Να γίνει σύντοµη περιγραφή τους. 3

4 - Ποιες µέθοδοι/ τεχνικές (µε σύντοµη περιγραφή) είναι δυνατό να εφαρµοστούν κατά το στάδιο της πρωτοβάθµιας κατεργασίας; - Πότε εφαρµόζεται η τριτοβάθµια κατεργασία των υγρών αποβλήτων, από τι εξαρτάται η επιλογή της µεθόδου, ποιες είναι οι κυριότερες µέθοδοι που εφαρµόζονται (µόνον ορισµοί); - Ποιες είναι οι κυριότερες εφαρµογές των φυσικών διεργασιών (µε σύντοµη περιγραφή τους) στην κατεργασία των υγρών αποβλήτων; - Ποιες είναι οι κυριότερες εφαρµογές των χηµικών διεργασιών στην κατεργασία των υγρών αποβλήτων; - Αναφέρατε υπό µορφή συνοπτικού διαγράµµατος (χωρίς περιγραφή) τους κυριότερους τρόπους αποµάκρυνσης των θρεπτικών συστατικών (άζωτο, φώσφορος) κατά τα διάφορα στάδια κατεργασίας των υγρών αποβλήτων. - Ποια είναι τα κυριότερα συστατικά ενός προγράµµατος διαχείρισης υγρών αποβλήτων και οι αντίστοιχοι σχετικοί στόχοι τους. ΚΑΘΙΖΗΣΗ - Ποιές είναι οι κύριες αιτίες της τροποποίησης της ταχύτητας κατακάθισης των σωµατιδίων σ' ένα πυκνό αιώρηµα; - Τα αιωρήµατα λεπτών σωµατιδίων είναι δυνατό να κατακαθίσουν µε δύο κυρίως τρόπους, γνωστούς σαν κατακάθιση της γραµµής και εκλεκτική κατακάθιση: τι γνωρίζετε για τους τρόπους αυτούς. - Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι καθίζησης (κατακάθισης) που συναντώνται στην κατεργασία των υγρών αποβλήτων και ποιες είναι οι εφαρµογές τους. - Για την ταχύτητα κατακάθισης των αιωρηµάτων έχουν βρεθεί µία σειρά από εµπειρικές εξισώσεις σαν αποτέλεσµα πειραµάτων που έγιναν σε κάθετους σωλήνες. Για ένα δεδοµένο στερεό και υγρό, ποιοι είναι και τι γνωρίζετε για τους κυριότερους παράγοντες που επιδρούν στη διεργασία αυτή; - Πώς επιδρά ο βαθµός ανάδευσης στην ταχύτητα κατακάθισης ενός αιωρήµατος; - Πως µπορεί να µεταβληθεί η ταχύτητα κατακάθισης των στερεών σ' ένα παχυντή: να περιγραφούν συνοπτικά οι σχετικοί τρόποι - Ορθογωνική δεξαµενή κατακάθισης: περιγραφή (µε απλοποιηµένο σκαρίφηµα), χαρακτηριστικές διαστάσεις, συνθήκες λειτουργίας, σχεδιασµός εισόδου - εξόδου. - Κυκλικές δεξαµενές κατακάθισης/ καθίζησης: σύντοµη περιγραφή και λειτουργία τους. Να γίνει και το σχετικό απλοποιηµένο σκαρίφηµά τους. Πώς σχεδιάζεται η είσοδος του υγρού αποβλήτου στις δεξαµενές καθίζησης και γιατί; - Ποια είναι η διπλή λειτουργία ενός παχυντή (µιας δεξαµενής καθίζησης) και από τι ελέγχεται/ εξαρτάται κυρίως; - Περιγράψτε τους τρόπους µε τους οποίους είναι δυνατό να αυξηθεί η ταχύτητα κατακάθισης των στερεών σε ένα παχυντή, ώστε να είναι δυνατό να δεχτεί τη µεγαλύτερη δυνατή παροχή. - Από τι εξαρτάται η ικανοποιητική λειτουργία του παχυντή ως διαυγαστή; - Κατά την κατεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται (στο στάδιο της καθίζησης) σηµαντικές ποσότητες λάσπης. Να αναφερθούν µε συντοµία (χωρίς περιγραφή) οι κυριότεροι µέθοδοι κατεργασίας της παραγόµενης λάσπης, και συγκεκριµένα ο σκοπός που επιδιώκεται µε την εφαρµογή της κάθε κατεργασίας και η αντίστοιχη φυσική ή χηµική διεργασία που εφαρµόζεται. 4

5 ΚΡΟΚΙ ΩΣΗ - Ποιά στάδια περιλαµβάνει κυρίως η συσσωµάτωση των κολλοειδών σωµατιδίων και πώς επιτυγχάνονται αυτά; Ποιά σηµαντική θεωρία εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή (σύντοµη περιγραφή - σχήµα). - Κατά τη συσσωµάτωση των σωµατιδίων συµβαίνουν δύο κυρίως µηχανισµοί. Πού οφείλονται αυτοί; - Κατά την κατεργασία των υγρών αποβλήτων, όταν εφαρµόζεται η φυσικοχηµική µέθοδος της κροκίδωσης/συσσωµάτωσης, συνήθως χρησιµοποιούνται άλατα των Al(ΙΙΙ) και Fe(ΙΙΙ): τι γνωρίζετε για την εφαρµογή/χρήση τους. - Πώς επιτυγχάνεται κυρίως η αποσταθεροποίηση των κολλοειδών; - Περιγράψτε µε συντοµία τους κυριότερους (ενδεικτικούς) τρόπους συσσωµάτωσης, αλλά και ανασταθεροποίσης των κολλοειδών συστατικών. - Όταν χρησιµοποιούνται άλατα του Αl και του Fe σαν κροκιδωτικά αντιδραστήρια, για ποιους λόγους είναι επιθυµητή η στιγµιαία ανάµιξη; - Τι γνωρίζετε για τους πολυηλεκτρολύτες (κατηγορίες - χρήση τους για την κατεργασία των υγρών αποβλήτων). - Πολυηλεκτρολύτες: τί είναι, σε ποιές κατηγορίες χωρίζονται, ποιοί απ' αυτούς χρησιµοποιούνται για την αποσταθεροποίηση αρνητικών κολλοειδών και γιατί; - Πώς συσχετίζεται η δόση του κροκιδωτικού µε την επιτυγχανόµενη διαύγαση ενός υγρού αποβλήτου που περιέχει κολλοειδή συστατικά (να γίνει και πρόχειρο διάγραµµα). - Με ποιούς τρόπους (χωρίς αναλυτική περιγραφή) είναι δυνατό να γίνει η επαφή των σωµατιδίων στα συστήµατα ανάδευσης; - Τι είναι και από τι προκαλείται η περικινητική και η ορθοκινητική συσσωµάτωση. Aπό ποιά σχέση υπολογίζεται κυρίως η βαθµίδα ταχύτητας, από τι εξαρτάται κυρίως και τι περιγράφει; - Τί γνωρίζετε για τους διαυγαστές ενός περάσµατος που χρησιµοποιούνται στην κροκίδωση. Να γίνει το σκαρίφηµα της συσκευής. - Τι γνωρίζετε για τον διαυγαστή ανοδικής ροής (ή κουβέρτας λάσπης), που ανήκει στις µoνάδες συσσωµάτωσης. Σύντοµη περιγραφή της λειτουργίας του (να γίνει και απλοποιηµένο σκαρίφηµα). - Μεταξύ των µονάδων κροκίδωσης που χρησιµοποιούνται για την κατεργασία των υγρών αποβλήτων, ανήκουν και οι διαυγαστές που λειτουργούν µε επανακυκλοφορία των στερεών: τι γνωρίζετε γι' αυτούς; (Να γίνει και το απλοποιηµένο σκαρίφηµα περιγραφής της µεθόδου). ΙΗΘΗΣΗ - Σύντοµη περιγραφή της διήθησης µε βαθύ στρώµα. Ποιές είναι οι κυριότερες µεταβλητές της διήθησης µε βαθύ στρώµα, που εξετάζονται για τη σωστή λειτουργία της; - Κατά τη διεργασία της διήθησης µε βαθύ στρώµα να αναφερθούν συνοπτικά: α) µε ποιους τρόπους είναι δυνατό να γίνει η ταξινόµηση των σχετικών συστηµάτων, β) ποιες είναι οι βασικές µεταβλητές που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό των φίλτρων, και γ) ποιοι είναι οι κυριότεροι µηχανισµοί αποµάκρυνσης των αιωρουµένων στερεών µε την εφαρµογή της µεθόδου αυτής. - Κατά την κατεργασία των υγρών αποβλήτων και για το διαχωρισµό των στερεών που περιέχουν σε αρκετές περιπτώσεις χρησιµοποιείται η διήθηση στρώµατος (µε κοκκώδη υλικά). Ποιά είναι τα κυριότερα υλικά που χρησιµοποιούνται σαν διηθητικό µέσο και ποιές είναι οι κυριότερες δοκιµές που γίνονται σ' αυτό, ώστε να εξεταστεί η καταλληλότητά του; 5

6 Συγκεκριµένα, πώς καθορίζεται το µέγεθος των κόκκων (τι είναι αποτελεσµατικό µέγεθος κατά Hazen, συντελεστής οµοιογένειας), το σχήµα (τι είναι σφαιρικότητα), η πυκνότητα και η ανθεκτικότητα κατά την πλύση; - Τί γνωρίζεται για την ικανότητα διήθησης και τον αριθµό αυτής; Τι γνωρίζετε για τον αριθµό της ικανότητας διήθησης που χρησιµοποιείται σαν βάση για τα πειράµατα διήθησης; - Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να περιλαµβάνει στην απλούστερη µορφή του ένα φίλτρο κατά τη διήθηση µε πλακούντα, τι καθορίζει η µορφή της επιφάνειας διήθησης και ποιοι είναι (ονοµαστικά) οι χαρακτηριστικότεροι τύποι φίλτρων; Από τι χαρακτηρίζονται τα συνεχή φίλτρα και από ποιους παράγοντες επιβάλλεται η επιλογή του τύπου της διήθησης; - α) ιήθηση µε πλακούντα: από ποιες επιµέρους διεργασίες αποτελείται ο κάθε κύκλος διήθησης και από τι εξαρτώνται αυτές; β) Τι γνωρίζετε για το προ-επιστρωµένο φίλτρο. - Πότε χρησιµοποιείται η εφαρµογή θετικής πίεσης κατά τη διήθηση µε πλακούντα, και πότε όχι; Ποια είναι η επίδραση της θερµοκρασίας της τροφοδοσίας στη διήθηση; Γιατί τα περισσότερα συνεχή φίλτρα διήθησης λειτουργούν υπό κενό; Σε ποιες περιπτώσεις εφαρµόζεται κατ εξαίρεση η εφαρµογή θετικής πίεσης; ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ - Σε ποια αρχή στηρίζεται η λειτουργία της επίπλευσης; Που βασίζονται οι διάφορες µέθοδοι επίπλευσης; - Eπίπλευση: α) Ποιες είναι οι κυριότερες λειτουργίες της επίπλευσης, όταν εφαρµόζεται για την κατεργασία των υγρών αποβλήτων; β) Με ποιους τρόπους είναι δυνατό να γίνει η προσάρτηση των φυσαλίδων στα προς αποµάκρυνση συστατικά, ώστε να οδηγηθούµε στην επίπλευση; - Επίπλευση: α) Τι πρέπει να περιλαµβάνει µια ιδανική µέθοδος διαχωρισµού, β) Αναφέρατε τους τρόπους ταξινόµησης των τεχνικών επίπλευσης (εκτός του τρόπου παραγωγής φυσαλίδων). - Ποιοι είναι οι κυριότεροι κοινοί παράγοντες που επιδρούν στις διαφόρους µεθόδους επίπλευσης; - Τι γνωρίζετε για την ιονική επίπλευση: ορισµός, πότε χρησιµοποιείται η µέθοδος αυτή, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά της σε σχέση µε άλλες µεθόδους επίπλευσης. - Τι γνωρίζετε για τη µέθοδο επίπλευσης προσροφηµένου-κολλοειδούς; - Iονική επίπλευση και επίπλευση ιζήµατος: περιγραφή των µεθόδων αυτών επίπλευσης. - Τι γνωρίζετε για την ηλεκτρολυτική επίπλευση. - Ποιοι τρόποι συµπίεσης (τεχνικές) χρησιµοποιούνται στην επίπλευση µε διαλυµένο αέρα; Ποιος τρόπος προτιµάται και γιατί; (Να γίνουν και τα σχετικά σκαριφήµατα). - Επίπλευση: Α) εξαµενές κορεσµού που χρησιµοποιούνται κατά την επίπλευση µε διαλυµένο αέρα. Να γίνουν και τα απλοποιηµένα σκαριφήµατά τους, Β) Κατά την επίπλευση µε διαλυµένο αέρα, τι χαρακτηρίζεται σαν λόγος ανακύκλωσης, από τι εξαρτάται, και πώς µεταβάλλεται; ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 6

7 - Μεταφορά οξυγόνου από την αέρια στην υγρή φάση: α) Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι της δηµιουργίας µιας διεπιφάνειας, µεταξύ µιας αέριας και µιας υγρής φάσης; β) Συνοπτική περιγραφή των σταδίων της µεταφοράς του οξυγόνου από το αέριο στο υγρό. γ) Tι είναι (ορισµός) η ταχύτητα µεταφοράς του οξυγόνου; Γιατί χρησιµοποιείται το γινόµενο µεταφοράς µάζας; - Ποια συστήµατα υπάρχουν για τη δηµιουργία και διασπορά φυσαλλίδων σε υγρό. - Κατά τον αερόβιο βιολογικό καθαρισµό συµβαίνει κυρίως µεταφορά του οξυγόνου από την αέρια στην υγρή φάση διαµέσου κατάλληλης διεπιφάνειας: (α) Ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι της δηµιουργίας µιας διεπιφάνειας, µεταξύ µιας αέριας και µιας υγρής φάσης; (β) Ποια συστήµατα χρησιµοποιούνται κυρίως για τη δηµιουργία και διασπορά φυσαλλίδων σε υγρό; - Κατά το βιολογικό καθαρισµό στις τεχνικές αερισµού που εφαρµόζονται, ιδιαίτερη σηµασία παίζει η ταχύτητα µεταφοράς οξυγόνου (από το αέριο προς στο υγρό): πως ορίζεται και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται (γενικά, χωρίς αναλυτική περιγραφή). Τι γνωρίζετε για την επίδραση σ' αυτή της συγκέντρωσης του οξυγόνου; - Όταν στην κατεργασία των υγρών αποβλήτων εφαρµόζονται τεχνικές αερισµού (π.χ. βιολογικός καθαρισµός), η ταχύτητα µεταφοράς του οξυγόνου επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες: τί γνωρίζετε για την παρουσία άλλων διαλυµένων ουσιών στη µεταφορά του οξυγόνου, τί είναι ο παράγων a και ποιές τιµές παίρνει και τί είναι η απόδοση της χρησιµοποίησης του οξυγόνου. - 'Οταν στην κατεργασία των υγρών αποβλήτων εφαρµόζονται τεχνικές αερισµού (π.χ. βιολογικός καθαρισµός), η ταχύτητα µεταφοράς του οξυγόνου επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες: ποιες είναι οι επιδράσεις της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην κύρια µάζα του υγρού; - 'Οταν στην κατεργασία των υγρών αποβλήτων εφαρµόζονται τεχνικές αερισµού (π.χ. βιολογικός καθαρισµός), η ταχύτητα µεταφοράς του οξυγόνου επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες: τί γνωρίζετε για τις επιδράσεις στο συντελεστή µεταφοράς µάζας (παρουσία τασενεργών ουσιών, ποσότητα µεταφερόµενου οξυγόνου, ανάµιξη, παράµετρος k L.α). - Ποιές είναι οι κυριότερες λειτουργίες των συστηµάτων αερισµού ενός βιολογικού καθαρισµού και ποιά είναι η σηµασία τους; - Τι γνωρίζετε για τα συστήµατα διασκορπισµένου αέρα που χρησιµοποιούνται στο βιολογικό καθαρισµό για τη µεταφορά του (κυρίως ατµοσφαιρικού) οξυγόνου προς το υγρό απόβλητο που πρόκειται να επεξεργαστεί. (F94). Στον βιολογικό καθαρισµό των υγρών αποβλήτων συχνά χρησιµοποιούνται για τον αερισµό τα συστήµατα µε διασκορπισµένο αέρα: τι γνωρίζετε για την απόδοσή τους, από τί επηρεάζεται αυτή, από τί υλικά κατασκευάζονται και από τί εξαρτάται το µέγεθος των φυσαλλίδων που δηµιουργούνται; - Τι γνωρίζετε για τους διασκορπιστές που δηµιουργούν φυσαλλίδες στα συστήµατα βιολογικού καθαρισµού (υλικά κατασκευής- µέγεθος φυσαλλίδων); - Τι γνωρίζετε για τα µηχανικά συστήµατα αερισµού που χρησιµοποιούνται στο βιολογικό καθαρισµό των υγρών αποβλήτων; Να γίνουν και απλοποιηµένα σκαριφήµατα αυτών. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - Ποια είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά της διεργασίας ενεργού ιλύος (να γίνει και το σχετικό σκαρίφηµα); Σε τι συνίστανται οι διάφορες τεχνικές βιολογικού καθαρισµού (σύντοµος σχολιασµός). 7

8 - Ποιες διαφορές εµφανίζει κυρίως η διεργασία της ενεργού ιλύος µε την βιοµηχανική διεργασία ζύµωσης; Οµοιότητες και διαφορές της διεργασίας ενεργού ιλύος µε την βιοµηχανική διεργασία ζύµωσης. - Τι γνωρίζετε για το θρεπτικό ισοζύγιο που πρέπει να έχουν τα υγρά απόβλητα, ώστε να είναι αποτελεσµατική η εφαρµογή του βιολογικού καθαρισµού σ' αυτά; Αναφέρετε µε τη βοήθεια απλοποιηµένου σκαριφήµατος τα βασικά χαρακτηριστικά της διεργασίας ενεργού ιλύος; - Σύντοµη περιγραφή των κυριοτέρων µηχανισµών µε τους οποίους γίνεται ο καθαρισµός των υγρών αποβλήτων χρησιµοποιώντας βιολογικό καθαρισµό. - Πώς επιδρά ο χρόνος παραµονής της λάσπης (λειτουργική παράµετρος) στη διεργασία της ενεργού ιλύος; - Πώς επιδρά η συγκέντρωση της λάσπης (παράµετρος λειτουργίας) στο βιολογικό καθαρισµό µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος; - Πώς επιδρά το φορτίο της εγκατάστασης (παράµετρος λειτουργίας) στο βιολογικό καθαρισµό (µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος). - Να γίνει (σχηµατικά) η καµπύλη ασυνεχούς ανάπτυξης της λάσπης, δηλ. ένα σκαρίφηµα στο οποίο θα παρουσιάζονται επίσης, η φάση της ανάπτυξης, το επίπεδο φόρτωσης και η συγκέντρωση του υποστρώµατος και να γίνει σύντοµος σχολιασµός. - Πως επιδρά ο χρόνος κατακράτησης (λειτουργική παράµετρος της ενεργού ιλύος; - Μία από τις υπάρχουσες πέντε κύριες κατηγορίες βιολογικών καθαρισµών µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος (ίσως η σηµαντικότερη και η πλέον εφαρµοσµένη) είναι η λεγόµενη "κλασσική" βιολογική κατεργασία. Τί γνωρίζετε γι' αυτήν; - Στον αερόβιο βιολογικό καθαρισµό είναι δυνατό να εφαρµοστεί εκτός από την κλασσική κατεργασία, µία σειρά άλλων διεργασιών µε διαφορετικά φορτία: τί γνωρίζετε για την κατεργασία υψηλού ρυθµού. - Βιολογικός καθαρισµός: µία από τις τεχνικές της ενεργού ιλύος, όταν αναφερόµαστε σε διεργασίες µε διάφορα φορτία, είναι και η χαρακτηριζόµενη σαν διασκορπισµένη ανάπτυξη - τί γνωρίζετε γι' αυτή, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της εφαρµογής της. - Εφαρµογή του εκτεταµένου αερισµού, που είναι µία από τις τεχνικές της ενεργού ιλύος, στο βιολογικό καθαρισµό των υγρών αποβλήτων. Στην Ελλάδα η κυριότερη µέθοδος βιολογικού καθαρισµού που εφαρµόζεται ιδιαίτερα για την κατεργασία των αστικών λυµάτων είναι η µέθοδος του εκτεταµένου αερισµού. Τι γνωρίζετε για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής (φορτίο λάσπης, χρόνος παραµονής, απόδοση, πλεονεκτήµατα). - Βιολογικός καθαρισµός - τεχνικές της ενεργού ιλύος: τι γνωρίζετε για την κατεργασία µε επαφή - σταθεροποίηση; (Να γίνουν και περιγραφικά σκαριφήµατα). - Κατά την εφαρµογή του βιολογικού καθαρισµού στην κατεργασία κυρίως των αστικών λυµάτων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν διαφορετικοί τρόποι ανάµιξης και λειτουργίας: τι γνωρίζεται για την εφαρµογή της εµβολικής ροής και τις σχετικές τροποποιήσεις που είναι δυνατό να εφαρµοστούν στη µέθοδο αυτή; (Να γίνουν και τα σχετικά σκαριφήµατα). - Τι γνωρίζετε για την οξειδωτική τάφρο Pasveer (περιγραφή -σκαρίφηµα - χρήσεις). - Κατά την κατεργασία των λυµάτων που προέρχονται από µικρούς οικισµούς συνήθως χρησιµοποιούνται ειδικές µέθοδοι βιολογικού καθαρισµού µε ενεργό ιλύ, όπως είναι η συµπτυγµένη µορφή/δεξαµενή και ο ηµιασυνεχής τρόπος λειτουργίας (σε αντίθεση µε τον συνήθως χρησιµοποιούµενο συνεχή τρόπο). Τι γνωρίζεται για τις µεθόδους αυτές; Να γίνουν και απλοποιηµένα σκαριφήµατα. - Τι είναι ο δείκτης όγκου της λάσπης, από ποιά σχέση δίνεται, πώς µετρείται, τι τιµές παίρνει συνήθως και τι σηµαίνουν αυτές; - Ποια είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της λάσπης των βιολογικών καθαρισµών; 8

9 - Ποια είναι τα διάφορα προβλήµατα που εµφανίζει η ενεργός ιλύς (λάσπη), κατά το βιολογικό καθαρισµό των υγρών αποβλήτων; ΕΙ ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ - Περιγράψτε τα κυριότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της χρησιµοποίησης καθαρού οξυγόνου κατά το βιολογικό καθαρισµό (αντί του συνήθως χρησιµοποιηµένου ατµοσφαιρικού αέρα). - Συστήµατα βιολογικής λεπτής στιβάδας που χρησιµοποιούνται κατά το βιολογικό καθαρισµό των υγρών αποβλήτων: σύντοµη περιγραφή και ταξινόµησή τους. - ιάγραµµα ροής βιολογικού διϋλιστηρίου και σύντοµη περιγραφή του (πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα, συνήθεις διαστάσεις, αερισµός, τροφοδοσία). - Τι γνωρίζετε για τη µικροβιακή λάσπη των συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού που λειτουργούν µε τη µέθοδο της βιολογικής λεπτής στιβάδας (βιολογικά διϋλιστήρια). - Τι γνωρίζετε για τα µέσα υποστήριξης (πληρωτικό υλικό) στα συστήµατα βιολογικής λεπτής στιβάδας; (Ιδιότητες - τύποι). - Μεταξύ των συστηµάτων µικροβιακής λεπτής στιβάδας, δηλ. από τα λιγότερο κλασσικά συστήµατα βιολογικού καθαρισµού υγρών αποβλήτων, είναι το περιστρεφόµενο σύστηµα ή βιόδισκος που ανήκει στην κατηγορία των συστηµάτων κινούµενου µέσου. Τι γνωρίζετε γι' αυτό; (Να γίνει και απλοποιηµένο σκαρίφηµα). - Μεταξύ των συστηµάτων βιολογικής (µικροβιακής) λεπτής στιβάδας, δηλ. από τα λιγότερο κλασσικά συστήµατα βιολογικού καθαρισµού, είναι το ρευσταιωρούµενο (ή ρευστοποιηµένο) στρώµα, που ανήκει στα συστήµατα κινούµενου µέσου. Τι γνωρίζετε γι' αυτό; (Να γίνει και απλοποιηµένο σκαρίφηµά του). - Απονιτροποίηση: τι είναι, πώς λειτουργεί, πώς επιτυγχάνεται στην πράξη; - Με ποιες µεθόδους κατεργασίας µπορούν να αποµακρυνθούν οι ενώσεις του αζώτου από τα υγρά απόβλητα (σύντοµη περιγραφή τους). - Τι γνωρίζετε για τις λίµνες οξείδωσης; - Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των αναερόβιων διεργασιών, όταν εφαρµόζονται για την κατεργασία των υγρών αποβλήτων. - Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της αναερόβιας κατεργασίας των υγρών αποβλήτων; - Ποιά είναι τα κυριότερα µειονεκτήµατα της αναερόβιας διεργασίας; - Κλασσική λειτουργία αναερόβιας χώνευσης: περιγραφή, λειτουργικά χαρακτηριστικά, και απλά σκαριφήµατα των διαφόρων παραλλαγών που υπάρχουν. - Σύντοµη περιγραφή των κυριοτέρων σταδίων της αναερόβιας χώνευσης. - α) Σύντοµη περιγραφή των κυριοτέρων σταδίων της αναερόβιας χώνευσης. β) Σε ποιές κλίµακες θερµοκρασιών µπορεί να γίνει η αναερόβια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και πως την επηρεάζουν; - Επίδραση της τιµής του ph, µικροβιολογική σύγκριση της αναερόβιας χώνευσης µε τη νιτροποίηση, κλίµακες θερµοκρασιών στις οποίες η διεργασία αυτή συνήθως επιτυγχάνεται. - Σε ποιές κλίµακες θερµοκρασιών µπορεί να γίνει η αναερόβια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και πως την επηρεάζουν; - Τι γνωρίζετε για την εφαρµογή του στατικού στρώµατος κατά την αναερόβια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Σύντοµη περιγραφή και απλοποιηµένο σκαρίφηµα του τρόπου αυτού. 9

10 - Τι γνωρίζετε για την αναερόβια διεργασία επαφής; Να γίνει και το αντίστοιχο σκαρίφηµα. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΤΡΙΤOΒΑΘΜΙΑΣ) ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ποιές είναι οι κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται κατά τη τριτοβάθµια κατεργασία των υγρών αποβλήτων (δώστε τους "ορισµούς" των µεθόδων µόνον και όχι την αναλυτική περιγραφή τους) και από τι εξαρτάται η επιλογή τους (µε συντοµία). - Κατά την τριτοβάθµια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (ιδιαίτερα των οικιστικών λυµάτων) εφαρµόζεται συχνά η µέθοδος της απολύµανσης: τι είναι η µέθοδος αυτή, µε ποιους τρόπους µπορεί να γίνει (χωρίς αναλυτική περιγραφή τους) και ποια είναι η διαφορά της από την αποστείρωση; - Ποιος θεωρείται ως ο επικρατέστερος µηχανισµός καταστροφής των παθογόνων µικροοργανισµών κατά την απολύµανση των (κατεργασµένων) υγρών αποβλήτων και από τι εξαρτάται κυρίως; - Για ποιούς λόγους κυρίως εφαρµόζεται η χλωρίωση στα (επεξεργασµένα) υγρά απόβλητα; Πώς εφαρµόζεται στην πράξη; Γιατί χλωριώνονται τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα και πως εφαρµόζεται συνήθως η χλωρίωση στην πράξη; - Παραγωγή, ιδιότητες και χρησιµοποίηση του ενεργού άνθρακα (σύντοµη περιγραφή), όταν αυτός εφαρµόζεται για την κατεργασία του πόσιµου νερού ή των υγρών αστικών ή βιοµηχανικών αποβλήτων. - Ποιές είναι οι κυριότερες εφαρµογές της προσρόφησης; - Περιγράψτε µε συντοµία τρία τουλάχιστον συστήµατα απιονισµού που εφαρµόζονται. - Ποια είναι τα κυριότερα στάδια αναγέννησης των ρητινών που εφαρµόζονται κατά την ιονανταλλαγή; - Ποια είναι τα κυριότερα προβλήµατα που συναντώνται κατά την χρήση των ρητινών στην κατεργασία του νερού; - Τι γνωρίζετε για τις διεργασίες που χρησιµοποιούν τις µεµβράνες σαν φίλτρα; (Ι93) Ποιές θεωρούνται σαν οι σηµαντικότερες ιδιότητες των µεµβρανών σε οποιαδήποτε εφαρµογή τους; - Ποιά είναι τα κυριότερα πλεονεκτήµατα από τη χρήση των µεµβρανών στην τεχνολογία αντιρρύπανσης; - Αντίστροφη όσµωση: περιγραφή (που στηρίζεται η λειτουργία τους) και λειτουργικά χαρακτηριστικά, εφαρµογές, πλεονετήµατα και µειονεκτήµατα. - Η ηλεκτροχηµεία εµφανίζει ορισµένες σηµαντικές εφαρµογές στην κατεργασία των υγρών αποβλήτων: τί γνωρίζετε για τη ηλεκτροδιάλυση (ή ηλεκτροδιαπίδηση) - σύντοµη περιγραφή και εφαρµογές. - Από τί εξαρτάται η εκλεκτικότητα µιας σύνθετης αντίδρασης σε µια ηλεκτροχηµική κυψέλη; - Ποια θεωρούνται τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της ηλεκτρολυτικής εξαγωγής µετάλλων από αραιά υδατικά διαλύµατα; 10

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Απόβλητα Ν. 1650/1986 Απόβλητο θεωρείται κάθε ποσότητα ουσιών, θορύβου, αντικειμένων ή άλλων μορφών ενέργειας σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεργασίεςπου εφαρµόζονται συνήθως στην επεξεργασία του πόσιµου νερού Κροκίδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΛΥΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Ο ι ρύποι που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Κροκίδωση - Συσσωµάτωση

Κροκίδωση - Συσσωµάτωση ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αχαρνών 364 & Γλαράκι 10Β, Αθήνα, 11145 Τηλ: 211 1820 163-4-5 Φαξ: 211 1820 166 e-mail: enerchem@enerchem.gr web site: www.enerchem.gr Κροκίδωση - Συσσωµάτωση Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων

ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ιαχείριση Αποβλήτων ΕΚΤΟ ΚΕΦΛΙΟ ιαχείριση ποβλήτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο Κεφ. «Αρχές κατακάθισης ή καθίζησης»

Ερωτήσεις στο Κεφ. «Αρχές κατακάθισης ή καθίζησης» Ερωτήσεις στο Κεφ. «Αρχές κατακάθισης ή καθίζησης» 1) Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τη χρησιμοποίηση της κατακάθισης ως μεθόδου διαχωρισμού στερεών από ρευστά; ) Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. Επιβλέπων :. Μαµάης Αθήνα, Νοέµβριος 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων.

Να σχεδιάστε ένα τυπικό διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων και να περιγράψτε τη σημασία των επιμέρους σταδίων. Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Σημαντικά ζητήματα μαθήματος (Β. Διαμαντής) Βασικές αρχές Από τι αποτελούνται τα αστικά λύματα? Ποιες είναι οι τυπικές συγκεντρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία

Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Εισαγωγικά Ο τριτοβάθμιος καθαρισμός γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα δυο προηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξημένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού ιαχείριση Α οβλήτων Υποµονάδες βιολογικού καθαρισµού υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού Για τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων χρησιµοποιούνται στην πράξη κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις, οι υποµονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΛΥΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ 2006 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Εισαγωγή Τα βασικά ρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Αμμοσυλλέκτες Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Βιοαντιδραστήρες

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Βιοαντιδραστήρες ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βιοαντιδραστήρες Διάρθρωση του μαθήματος 1. Συνοπτική περιγραφή βιοαντιδραστήρων 2. Ρύθμιση παραμέτρων του βιοαντιδραστήρα 3. Τρόποι λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα 4. Πρακτικές θεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Από τις παραδόσεις του μαθήματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ του 8 ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μάιος 2017 Παραγωγή λασπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ. Oι πηγές της ιλύος περιλαμβάνουν: τα εσχαρίσματα. την αμμοσυλλογή. τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ H ιλύς η οποία παράγεται στις διάφορες επιμέρους διεργασίες σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων περιέχει 0,25 έως 12% στερεά. Προκειμένου να διατεθεί η ιλύς, απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Απομάκρυνση αζώτου Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού

Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού Υ ο-µονάδες Βιολογικού Καθαρισµού ΙΙ Μονάδες Βιολογικού Καθαρισµού (συν.) Χαλικοδιϋλιστήριο, ραστική λάσπη (ενεργή ιλύς) εξαµενές σταθεροποίησης Άρδευση Τεχνητοί υγρότοποι Οριζόντιας ελεύθερης ροής Κατακόρυφης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνοογίας Περιβάοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σαχινίδης Συμεών ΜΕΡΟΣ Α. Α1. Συμπληρώστε: 1. Στη χώρα μας η μέση παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο είναι περίπου 1-1,3 κιλά/ημέρα. 2. Η συλλογή των υλικών με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία.

7. Βιοτεχνολογία. α) η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικό υλικό, β) το ph, γ) το Ο 2 και δ) η θερμοκρασία. 7. Βιοτεχνολογία Εισαγωγή Τι είναι η Βιοτεχνολογία; Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό επιστήμης και τεχνολογίας. Ειδικότερα εφαρμόζει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί για τις βιολογικές λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άσκηση 1η Να γίνει μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης λυμάτων 1000 ισοδυνάμων κατοίκων για άρδευση με περιορισμούς (το ίδιο ισχύει και για υπεδάφια διάθεση) Βήμα 1. Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006

Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006 Κροκίδωση Συσσωμάτωση Χημική κατακρήμνιση Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, ΕΜΠ, Αθήνα 2006 Η χημική κατακρήμνιση βασίζεται στη λειτουργία της συσσωμάτωσης και κροκίδωσης των κολλοειδών σωματιδίων που υπάρχουν αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΡΥΠΑΝΤΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μεγάλα στερεά Άμμος Λίπη-Έλαια Καθιζήσιμα οργανικά Κολλοειδή και διαλυμένα οργανικά Άζωτο Φώσφορος Παθογόνα Τοξικά ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εμφράξεις, ιζήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΥΓΡΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΥΓΡΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΥΓΡΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ Α. Ι. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Aν. Καθηγητής Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ zoubouli@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Τι σύστημα μικροοργανισμών;

Τι σύστημα μικροοργανισμών; Σχεδιασμός εγκατάστασης ενεργού ιλύος Δεδομένα Υδραυλική παροχή και συγκέντρωση αποβλήτου (BOD 5, COD, X 0 ) Απαίτηση Συγκέντρωση στην έξοδο της εγκατάστασης (BOD 5, COD, X e ) Υπολογισμός Του όγκου της

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης

Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Βελτίωση αναερόβιων χωνευτών και αντιδραστήρων µεθανογένεσης Τι είναι; BI-CHEM XP146 βιο-ενζυµατικό προϊόν σε σκόνη που περιέχει: Ένζυµα: τύποι πρωτεάσης, αµυλάσης, κυτταρινάσης και λιπάσης Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός

ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧλέτσηςΑλέξανδρος Μηχανολόγοςμηχανικός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ TM150 Διαχείριση περιβάλλοντος Θεωρούμε ως χημικό αντιδραστήρα κάθε συσκευή όπου συμβαίνει μια αντίδραση (χημική ή βιοχημική). Η χημική ή βιοχημική αντίδραση Σχεδιασμός χημικού αντιδραστήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Ένα από τα µεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι βιοµηχανίες σχετίζεται µε το κόστος απόρριψης εξαντληµένων διαλυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οι μικροοργανισμοί είναι αναπόσπαστο τμήμα τόσο της ιστορίας του κόσμου μας όσο και της κοινωνικής εξέλιξης του ανθρώπου Βιοτεχνολογία o Ο όρος Βιοτεχνολογία χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προχωρημένες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό.

Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέσα 19ου αιώνα συσχέτιση επιδηµιών µε νερό. Τέλη 19ου αιώνα διαπίστωση παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. Αρχές 20ου αιώνα διαπίστωση της απολυµαντικής δράσης του Χλωρίου. Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η υγρή εκχύλιση βρίσκει εφαρμογή όταν. Η σχετική πτητικότητα των συστατικών του αρχικού διαλύματος είναι κοντά στη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Εικόνα 1. Πείραµα κροκίδωσης

Γενικά. Εικόνα 1. Πείραµα κροκίδωσης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αχαρνών 364 & Γλαράκι 10Β, Αθήνα, 11145 Τηλ: 211 1820 163-4-5 Φαξ: 211 1820 166 e-mail: enerchem@enerchem.gr web site: www.enerchem.gr ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΧΗΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για να προστατευτεί η ποιότητα του αποδέκτη από: Ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Απομάκρυνση φωσφόρου Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Απόβλητα ελαιοτριβείων Απόβλητα ελαιοτριβείων Ελαιοτριβεία 3500 3000 2500 Pressure 3-phase 2-phase 2000 1500 1000 500 0 GREECE ITALY SPAIN Portugal Απόβλητα ελαιοτριβείων στην Ε.Ε. Υγρά απόβλητα (OMW) 3.4 εκατομμύρια τον. (Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc COD BOD TS VS F/M (Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O 180 192 192/180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand) Ολικά στερεά (Total Solids)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ Απόβλητα ελαιουργείων Κατά την κατεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιουργεία, παράλληλα με το ελαιόλαδο παράγεται και μία σειρά παραπροϊόντων. Αυτά είναι ο ελαιοπυρήνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΙΛΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκπλυση εδάφους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενική περιγραφή

Έκπλυση εδάφους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενική περιγραφή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Έκπλυση εδάφους 10.1. Γενική περιγραφή Η έκπλυση του εδάφους είναι μία τεχνολογία φυσικού η/και χημικού διαχωρισμού κατά την οποία γίνεται εκσκαφή και πλύση του εδάφους έτσι ώστε να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6ο μάθημα Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων Μέχρι τώρα Εισαγωγή στην πολυδιάστατη έννοια «Περιβάλλον»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικά ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1.1. Γενικά Εξαιτίας της διαµόρφωσης της αναγκαιότητας επεξεργασίας της παραγόµενης ιλύος, σαν αποτέλεσµα των εκτεταµένων αποχετευτικών δικτύων, της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων και της αναβάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Διημερίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α «Διαχείριση υγρών αποβλήτων σε μικρούς οικισμούς με ι.π.

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AS VARIOcompN Ultra ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη προκατασκευασμένη μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά της διεργασίας της

Τα βασικά της διεργασίας της Τα βασικά της διεργασίας της ενεργού ιλύος Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Εισαγωγή Διαδικασία σχεδιασμού αντιδραστήρα: Καθορισμός του τύπου του αντιδραστήρα και των συνθηκών λειτουργίας. Εκτίμηση των χαρακτηριστικών για την ομαλή λειτουργία του αντιδραστήρα. μέγεθος σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2 eribizani@chem.uoa.gr 2107274573 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Αφορά ετερογενείς ισορροπίες µεταξύ δυσδιάλυτων ηλεκτρολυτών και των ιόντων τους σε κορεσµένα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της κροκίδωσης

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της κροκίδωσης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αχαρνών 364 & Γλαράκι 10Β, Αθήνα, 11145 Τηλ: 211 1820 163-4-5 Φαξ: 211 1820 166 e-mail: enerchem@enerchem.gr web site: www.enerchem.gr Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία A'

Εισαγωγικά στοιχεία A' Εισαγωγικά στοιχεία A' Κοκόσης Αντώνης Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ akokossis@chemeng.ntua.gr Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μονάδες φυσικής επεξεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μονάδες φυσικής επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μονάδες φυσικής επεξεργασίας Οι διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και στις οποίες οι αλλαγές συμβαίνουν με την εφαρμογή φυσικών

Διαβάστε περισσότερα