Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνοογίας Περιβάοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Απόβητα Απαιτήσεις της ζώνης καθαρισμού Ρυθμός παραγωγής καθαρισμένου νερού : Q A U Ταχύτητα Υπερροής : U Q / A, δηαδή η ταχύτητα υπερροής είναι ισοδύναμη με την ταχύτητα κατακάθισης των μικρότερου μεγέθους σωματιδίων που απομακρύνονται κατά 100 %. [ Ρυθμός Ανόδου ή Ρυθμός επιφανειακής φόρτισης (m 3 /m d)] Χρόνος παραμονής : t V / Q A /Q / U. Για το ύψος μιας ιδανικής δεξαμενής θα ισχύει : Η U t Q t/a Ασκήσεις 1. Υποθέτοντας μία μέση ταχύτητα ενός αποβήτου 0,305 m/s να προσδιοριστεί το μέγεθος των αδρανών σωματιδίων (πυκνότητας ρ s :,65 g/m 3 ) και των οργανικών υικών (πυκνότητας ρ s : 1,05 g/m 3 ) που θα παραμείνουν σε αιώρηση (επομένως δεν θα απομακρυνθούν) από έναν αμμοδιαχωριστή. ίνεται η σχέση (Camp) : 8 k g ( ρs ρ) d f ρ όπου : ταχύτητα του αποβήτου (m/s), k: παράγοντας σχήματος 0,05, f: συντεεστής τριβής 0,03, ρ: ειδικό βάρος υγρού 1 g/cm 3, d: διάμετρος στερεών (cm), g 9,81 m/s.. Να σχεδιαστεί αεριζόμενος εξαμμωτής, δηαδή να βρεθεί ο όγκος της δεξαμενής και το μήκος της, για μέγιστη παροχή αποβήτων m 3 /d. Θεωρείστε χρόνο παραμονής 3 min, πάτος εξαμμωτή 4 m και σχέση πάτος / ύψος. Υποογίστε επίσης τις οικές απαιτήσεις σε αέρα, όταν χρησιμοποιούνται 0,30 m 3 αέρα/ min και m μήκους. 3. Να βρεθούν οι διαστάσεις κυκικής δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης, δηαδή η διάμετρος και το βάθος της, όταν η αρχική συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών στο απόβητο είναι 300 mg/l, η μέση παροχή είναι m 3 /d, ο χρόνος παραμονής 89 min και η επιφανειακή φόρτιση 48 m 3 /m d. Να γίνει ισοζύγιο μάζας γύρω από τη δεξαμενή (παροχή, 1

2 συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών και μάζα στερεών), όταν απομακρύνονται το 60% των αιωρούμενων στερεών, η συγκέντρωση της άσπης που απομακρύνεται είναι 3,5% και η ειδική βαρύτητα της άσπης s 1,0. Η παροχή της παραγόμενης άσπης δίνεται από τη σχέση : Q M 1000 C s όπου Q :παροχή της άσπης (στερεά + νερό, m 3 /d), Μ: μάζα στερεών που απομακρύνονται (kg/d), C : συγκέντρωση στερεών της άσπης (%) και s: ειδική βαρύτητα της άσπης. 4. Εφαρμογή της επίπευσης διαυμένου αέρα στην πάχυνση της άσπης των βιοογικών καθαρισμών. α) Να βρεθεί (σε kpa) η πίεση ειτουργίας του δοχείου κορεσμού, και η επιφάνεια μιας δεξαμενής επίπευσης που ειτουργεί με διαυμένο αέρα, και προκαεί την πάχυνση άσπης προερχόμενης από βιοογικό καθαρισμό υγρών αποβήτων, χωρίς την εφαρμογή της ανακύκωσης μέρους του καθαρισμένου αποβήτου. Ποιος είναι ο ρυθμός φόρτισης των στερεών στη δεξαμενή επίπευσης κατά την περίπτωση αυτή; β) Όταν εφαρμοστεί ανακύκωση ενός μέρους του καθαρισμένου υγρού αποβήτου, να βρεθεί η οική παροχή ανακύκωσης R, καθώς και η απαιτούμενη επιφάνεια της δεξαμενής για την περίπτωση αυτή. ίνονται: Αρχική συγκέντρωση της άσπης (πριν την επίπευση) Ss 0,3% (3000mg/L), Tεική συγκέντρωση άσπης (μετά την επίπευση) 4%, Bέτιστη αναογία Αέρα /Στερεά Α /S 0,008mL/mg, ιαυτότητα του αέρα στη συνηθισμένη θερμοκρασία περιβάοντος s a 18,7mL/L, Ποσοστό κορεσμού στη δεξαμενή συμπίεσης f 0,5, Παροχή άσπης στην είσοδο της δεξαμενής Q 400 m 3 /d, Ρυθμός επιφανειακής φόρτισης 8L/m min, Πίεση στο δοχείο συμπίεσης όταν εφαρμόζεται η ανακύκωση 75 kpa (Μετατροπή: ) P( atm) Ισχύουν οι σχέσεις: p( kpa) + 101,35 101,35 1,3 s A / S a ( f S s P 1) ( χωρίς ανακύκωση) 1,3 s A/ S a ( f P 1) R S Q s (με ανακύκωση) 5. Να υποογιστεί η δεξαμενή επίπευσης διαυμένου αέρα με οική συμπίεση για τη συμπύκνωση των στερεών του μικτού υγρού δραστική

3 άσπης με συγκέντρωση στερεών άσπης S s 0,3% (3000mg/L) με τις παρακάτω παραδοχές: - Βέτιστος όγος A/S 0,01 ml/mg - Θερμοκρασία 0 ο C, ιαυτότητα αέρα s a 18,7 ml/l - Κάσμα κορεσμού f 0,5 - Φόρτιση στερεών Φ 5 75 kg/m d - Επιφανειακή φόρτιση U Q / F 0,5 m 3 /m h - Παροχή άσπης Q 400 m 3 /d 6. Να υποογιστεί ο όγκος της άσπης που παράγεται κατά την πρωτοβάθμια καθίζηση ενός βιομηχανικού αποβήτου τυπικής σύστασης, το οποίο έχει συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων 0 mg/l. ίνονται: ο χρόνος παραμονής στην δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης είναι ώρες, η ικανότητα απομάκρυνσης των αιωρούμενων στερεών με την πρωτοβάθμια καθίζηση είναι 60% και η περιεκτικότητα της άσπης με υγρασία 94%. Ο υποογισμός να γίνει για κάθε m 3 ακατέργαστου αποβήτου. ίδεται επίσης η σχέση M s V ρ w S s1 P s, όπου Μ s η μάζα των συνοικά περιεχόμενων στερεών στη άσπη, υποογιζόμενη επί ξηρού (kg), ρ w η πυκνότητα του νερού (1 kg/l), S s1 η ειδική πυκνότητα της άσπης, V ο όγκος της άσπης και P s η % περιεκτικότητα των στερεών στη άσπη, εκφρασμένη σαν αριθμός μικρότερος της μονάδας. 7. Μεέτη της καμπύης κατακάθισης των στερεών: Ο προσδιορισμός της απαιτούμενης επιφάνειας της δεξαμενής γίνεται με τον ακόουθο τρόπο: Προσδιορίζεται η κίση της ευθείας της παρεμποδιζόμενης κατακάθισης που είναι Η/t U, δηαδή η ταχύτητα κατακάθισης η απαιτούμενη για την διάυγαση. Προεκτείνονται οι ευθείες της παρεμποδιζόμενης κατακάθισης και της κατακάθισης συμπίεσης και φέρεται η διχοτόμος της γωνίας που σχηματίζεται στο σημείο τομής τους, η οποία τέμνει την καμπύη κατακάθισης στο σημείο 1. Χαράζεται η εφαπτομένη της καμπύης κατακάθισης στο σημείο 1. Με δεδομένα την συγκέντρωση των στερεών στην τροφοδοσία, C, την συγκέντρωση των στερεών στην υπορροή, C, και το ύψος της δεξαμενής, Η, υποογίζεται το αντίστοιχο ύψος της διεπιφάνειας Η, καθώς όγω ισοζυγίου ισχύει: C C Προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος t ώστε η συγκέντρωση των στερεών στην υπορροή να φτάσει την τιμή C, από την τομή της C C 3

4 παράηης προς τον άξονα του χρόνου σε ύψος Η με την εφαπτομένη της καμπύης κατακάθισης στο σημείο 1. Υποογίζεται η απαιτούμενη επιφάνεια της δεξαμενής από τη σχέση: Q t όπου Q: παροχή όγκου τροφοδοσίας A ιαστασιοόγηση δεξαμενής δευτεροβάθμιας κατακάθισης (ενεργοποιημένης άσπης). Σε εργαστηριακά πειράματα κατακάθισης ενεργοποιημένης άσπης, χρησιμοποιήθηκε ένας κύινδρος ύψους 0,4 m και εήφθησαν τα αποτεέσματα που φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Αν η αρχική συγκέντρωση στερεών της άσπης είναι 4000 mg/l, να υποογιστούν: α) η απαραίτητη επιφάνεια της δεξαμενής κατακάθισης ώστε να παράγεται συμπυκνωμένη άσπη συγκέντρωσης mg/l, β) το φορτίο της δεξαμενής σε στερεά ( kg/m d), και γ) ο ρυθμός υπερροής του καθαρισμένου (δη. απααγμένου από στερεά) αποβήτου υδραυικό φορτίο (m 3 /m d). ίνεται ότι η παροχή τροφοδοσίας της δεξαμενής αυτής είναι 400 m 3 /d, και ότι η ζητούμενη επιφάνεια θα βρεθεί με τη βοήθεια των σχέσεων: Q t A C C όπου: Α: επιφάνεια δεξαμενής, m Q: παροχή τροφοδοσίας, (m 3 /s) : αρχικό ύψος της διεπιφάνειας στον κύινδρο, m t : απαραίτητος χρόνος, ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη συγκέντρωση υπορροής, s : ύψος της διεπιφάνειας του κυίνδρου στην οποία έχει επιτευχθεί η επιθυμητή (τεική) συγκέντρωση (πάχυνση) των στερεών, m C : αρχική συγκέντρωση των στερεών στο προς κατακάθιση απόβητο, mg/l C : τεική συγκέντρωση των στερεών στο προς κατακάθιση απόβητο, mg/l Ύψος διεπιφάνειας (m) 0,5 0,4 0,3 0, 0, Χρόνος (min) 4

5 8. Η βιομηχανική οξείδωση θεωρείται αντίδραση πρώτης τάξης, και για το πρώτο στάδιο ισχύει η εξίσωση: kt dbod / dt k BOD ή BODt BOD (1 e ) (1) όπου BOD ο η οική συγκέντρωση οργανικών ενώσεων (mg/l) BOD t η τιμή του BOD σε χρόνο t (ημέρες) Η σταθερά k και η τιμή του οικού BOD (BOD ο ) επηρεάζονται από τη θερμοκρασία. Η μεταβοή αυτή εκφράζεται από τις παρακάτω σχέσεις που προκύπτουν προσεγγιστικά από την εξίσωση Vant ff Arrhenis με θερμοκρασία αναφοράς 0 C. 0 BODT BOD0 (1,0)T () ( T 0) kt k0 ϑ (3) όπου ΒΟD Τ, BOD 0 : οικό BOD σε θερμοκρασία Τ και 0 C k T, k 0 : σταθερά ταχύτητας αντίδρασης σε θερμοκρασία Τ και 0 C ϑ e C 1,135 για Τ 4-0 C 1,056 για Τ 0-30 C Υποογισμός BOD Να βρεθεί το BOD μιας μέρας και οικό BOD του 1 ου σταδίου σε 10 C, 0 C και 30 C για ύματα που έχουν BOD 5 350mg/L σε 0 C. ίνονται k 0,3/ημ. 9. Υποογισμός ισοδύναμου πηθυσμού. Να βρεθεί το ισοδύναμο πηθυσμού βιομηχανίας γάακτος, που επεξεργάζεται 00 τόννους γάα την ημέρα. Παραδοχές: Ποσότητα αποβήτου Q 550 m 3 /d BOD mg/l (g/m 3 ) 10. Υποογισμός της πτώσης πίεσης σ ένα φίτρο στρώματος. Να υποογιστεί η οική πτώση πίεσης σ ένα φίτρο στρώματος που αποτεείται από 30 cm ομοιόμορφου ανθρακίτη, μέσου μεγέθους 1,6 mm και από 30 cm άμμου, μέσου μεγέθους 0,5 mm, με ρυθμό διήθησης 160 L/m min, όταν η θερμοκρασία ειτουργίας είναι 0 ο C. Να χρησιμοποιηθεί για τον υποογισμό της πτώσης πίεσης η εξίσωση του Rse: 1,067 1 L 4 3 h Cd , 34 Φ a d g Όπου: C d N N Ν Re αριθμός Reynlds, C d συντεεστής οπισθέκουσας, d διάμετρος (μέγεθος) κόκκων (m), g επιτάχυνση βαρύτητας, 9,8 m/s, L πάχος διηθητικού στρώματος (m), h πτώση πίεσης (m), ταχύτητα διήθησης (m/s), Φ συντεεστής μορφής (συνήθως 1), α πορώδες (0,4 για τα δεδομένα του προβήματος), μ ιξώδες (Ν s/m ), ν κινηματικό ιξώδες (m /s) 1, (για τα δεδομένα του προβήματος). Re Re 5

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα ξήρανσης και η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων επιτυγχάνεται καθώς τα σωµατίδια ανυψώνονται και πέφτουν διασπειρώµενα µέσα στο αέριο. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται κυρίως µε τον µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Department of Chemical School of Διαχείριση υγρών αποβλήτων ενεργή ιλύς Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical School of Εισαγωγή Είναι πλεονέκτημα για μια κοινότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορισμένη ταχύτητα.

Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορισμένη ταχύτητα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Τι ονομάζουμε κύμα; Κύμα ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής από σημείο σε σημείο του χώρου με ορισμένη ταχύτητα. Η διαταραχή μπορεί να είναι α. Η ταάντωση των μορίων του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ. Πίνακας Περιεχοµένων ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Πίνακας Περιεχοµένων 2. ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 1 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 2.2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 2.2.1. Πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης... 1 2.2.2. Eσχάρωση... 1 2.2..

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ...4 2.2 ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ...4 2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ...12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία

Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία Διαχείριση υγρών αποβλήτων τριτοβάθμια επεξεργασία Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Εισαγωγικά Ο τριτοβάθμιος καθαρισμός γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα δυο προηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 200.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δ.ΜΑΡΜΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 107 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Αντικείμενα της βιολογικής επεξεργασίας αποτελούν η συσσωμάτωση και η απομάκρυνση της μη καθιζάνουσας κολλοειδούς ύλης και η σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος

Ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος Ακτινοβοία µικρού µήκους κύµατος 1 Ακτινοβοία µικρού µήκους κύµατος 1.1.Γενικά Ο Ήιος είναι µια γιγαντιαία µηχανή θερµοπυρηνικής σχάσης. Κάτω από συνθήκες πού υψηών πιέσεων και θερµοκρασιών στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 8 Ξήρανση 8.1 Εισαγωγή Ο όρος ξήρανση (drying) αναφέρεται κυρίως στην αφαίρεση μικρών σχετικά ποσοτήτων νερού από στερεά ή ημιστερεά υλικά. Η αφαίρεση υγρασίας από αέρια αποδίδεται κυρίως με τους

Διαβάστε περισσότερα

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων

4. Όρια ανάλυσης οπτικών οργάνων 4. Όρια ανάυσης οπτικών οργάνων 29 Μαΐου 2013 1 Περίθαση Οι αρχές ειτουργίας των οπτικών οργάνων που περιγράψαμε μέχρι στιγμής βασίζονται στη γεωμετρική οπτική, δηαδή την περιγραφή του φωτός ως ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέλευση των εδαφικών υλικών και παρουσιάζονται τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παυλής Σ. Ευάγγελος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παυλής Σ. Ευάγγελος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Β ΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Λ ΥΜΑΤΩΝ Α ΡΜΕΝΩΝ Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ ΟΝΑΔΑΣ Ε ΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ( DAF )» Παυλής Σ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά των βιοστερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. - Εργα Εισόδου (Φρεάτιο-Ανύψωση. Ανύψωση-Βy pass) - Εσχάρωση. - Λιποσυλλογή. - Μέτρηση Παροχής & Εξισορρόπηση Παροχής

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. - Εργα Εισόδου (Φρεάτιο-Ανύψωση. Ανύψωση-Βy pass) - Εσχάρωση. - Λιποσυλλογή. - Μέτρηση Παροχής & Εξισορρόπηση Παροχής ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - Εργα Εισόδου (Φρεάτιο-Ανύψωση Ανύψωση-Βy pass) - Εσχάρωση - Λιποσυλλογή - Εξάµµωση - Μέτρηση Παροχής & Εξισορρόπηση Παροχής Έργα Εισόδου -- Φρεάτιο εισόδου - Χοντρή Σχάρα µε διάκενα 30-80

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Κεφάλαιο 4: ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.1 Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Ένα σύστημα που μετατρέπει ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια ονομάζεται ηλιακό θερμικό σύστημα. Πρόκειται για συστήματα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αρμένων.(Λειτουργία μονάδας DAF)»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αρμένων.(Λειτουργία μονάδας DAF)» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ «Βελτιστοποίηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αρμένων.(Λειτουργία μονάδας DAF)» Διπλωματική εργασία Χουχούμης K. Γιώργος (ΜΗ.ΠΕΡ) Επιβλέπων καθηγητής : Καλογεράκης Νικόλαος 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Ανάδευση και Ανάμιξη

Κεφάλαιο 10 Ανάδευση και Ανάμιξη Κεφάλαιο 10 Ανάδευση και Ανάμιξη 10.1 Eισαγωγή Πριν από οτιδήποτε άλλο, ας διευκρινισθούν οι δύο όροι: η ανάμιξη είναι η διεργασία, με την οποία διασπείρεται ένα υλικό μέσα σ ένα άλλο, της ίδια ή και διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα