ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2014"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (Μ Ν) Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 20 η Ιανουαρίου 2014, και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 20 του ν 4203/2013 «Ρυθµίσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 235/ Tις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ Α 179/ , όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 55 και 56 (εφεξής «ο Νόµος»). 3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και ιδίως το άρθρο 3 (εφεξής «η Οδηγία»). 4. Τη διάταξη της παραγράφου 36 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός», ΦΕΚ Α 79/ Την υπ αριθµ. Π 5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, «Καθορισµός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας», ΦΕΚ Β 1040/ , όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθµ 5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Ορισµός παρόχων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» (ΦΕΚ Β 2783/ ). 7. Την υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Β/Φ1Β/2467/23859/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)», ΦΕΚ Β 2353/2007, όπως ισχύει. 8. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την από δηµόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η ΡΑΕ µε θέµα «Πρόταση της ΡΑΕ για τη νέα µεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά (Μ Ν)», οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. 9. Το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Νόµου, οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 1

2 Σκέφτηκε ως εξής: Α. Ως προς το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τη µεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος ΥΚΩ_Μ Ν Επειδή, στο άρθρο 3 της Οδηγίας ορίζεται ότι «2. Τηρώντας πλήρως τις οικείες διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 86, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ηλεκτρικής ενεργείας, χάριν του γενικού οικονοµικού συµφέροντος, υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι οποίες µπορούν να αφορούν την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας του εφοδιασµού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιµές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενεργείας από ανανεώσιµες πηγές και της προστασίας του κλίµατος. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αµερόληπτες και επαληθεύσιµες και να διασφαλίζουν την ισότιµη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας της Κοινότητας στους εθνικούς καταναλωτές. Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασµού, την ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόσουν µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, λαµβάνοντας υπόψη το ενδεχόµενο τρίτα µέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο δίκτυο 6. Όταν παρέχεται οικονοµική αντιστάθµιση, άλλες µορφές αντιστάθµισης και αποκλειστικά δικαιώµατα τα οποία παραχωρεί ένα κράτος µέλος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 3, τούτο γίνεται χωρίς διακρίσεις και µε διαφάνεια». Επειδή, µε το άρθρο 1 της υπ αριθµ. Π 5/ΗΛ/Φ1Β/12924/ (ΦΕΚ Β 1040/ ) απόφασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης καθόρισε ως Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας, µεταξύ άλλων και : «1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεµένων νησιών και των Αποµονωµένων Μικροδικτύων, µε τιµολογήσεις ίδιες, ανά κατηγορία καταναλωτή, µε αυτές του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος.» (εφεξής «ΥΚΩ_Μ Ν»). Επειδή, µε βάση το σηµείο 2 της περίπτωσης Β του άρθρου 1 της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Β/Φ1Β/2467/23859/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ΥΚΩ», ΦΕΚ Β 2353/2007, όπως ισχύει, καθορίσθηκε για τον υπολογισµό των ΥΚΩ_Μ Ν, ρυθµιστική περίοδος 5 ετών, η οποία αφορούσε τα έτη Ακολούθως, για την περίοδο µετά τη λήξη της ως άνω ρυθµιστικής περιόδου και συγκεκριµένα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013, (ΦΕΚ 235/ ) ορίσθηκε ότι «10. Η ΡΑΕ, µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4001/ 2011 και τη θέσπιση του Κώδικα ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ιασυνδεδεµένων Νήσων κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόµου, καθορίζει µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011, τη µεθοδολογία για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος που οφείλεται στους δικαιούχους που παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που καθορίζονται µε την υπ` αριθµ. Π 5/ ΗΛ/ Φ1Β/12924/ (Β` 1040) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει. Ειδικότερα για την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης, η µεθοδολογία αφορά το αντάλλαγµα που οφείλεται από ». Επειδή, στο άρθρο 56 παράγραφος 2 του ν.4001/2011 ορίζεται ότι «2. Στην περίπτωση που ορίζεται ότι οι υπηρεσίες των άρθρων 55, 56 και 57 παρέχονται από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν τη σχετική δραστηριότητα, µε απόφαση Ρ.Α.Ε που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού του κόστους και το αντάλλαγµα που οφείλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας...». Συναφώς, µε την υπ αριθµ. 5- ΗΛ/Β/Φ.1/οικ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 2783/2011), καθορίσθηκε ότι οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), όπως αυτές καθορίζονται στις 5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/ (ΦΕΚ 1040/Β/ ) και 5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.19046/ (ΦΕΚ 1614/Β/ ) Υπουργικές Αποφάσεις, παρέχονται από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν τη σχετική δραστηριότητα, δηλαδή από το σύνολο των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή, στην παράγραφο 11 του άρθρου 20 του νόµου 4203/2013 προβλέπεται ότι «Το ύψος των δαπανών της δραστηριότητας της παραγωγής από συµβατικές µονάδες, βάσει των συµβάσεων αυτών, ελέγχεται από τη ΡΑΕ και 2

3 αναγνωρίζεται απολογιστικά, κατά τον καθορισµό του ανταλλάγµατος που οφείλεται για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους καταναλωτές των Μη ιασυνδεδεµένων Νήσων, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.». Β. Ως προς τη νέα µεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος ΥΚΩ_Μ Ν Επειδή, για τον υπολογισµό της νέας µεθοδολογίας υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή των ΥΚΩ_Μ Ν θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανάκτηση του κόστους για την παροχή τους από τους Προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε ένα αυτόνοµο σύστηµα Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού (εφεξής Σύστηµα Μ Ν), όπως ο Νόµος και η σχετική Οδηγία ορίζουν. Επειδή, η αναγκαία συνθήκη για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών και των Αποµονωµένων Μικροδικτύων, µε τιµολογήσεις ίδιες, ανά κατηγορία καταναλωτών, µε αυτές του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, ικανοποιείται µόνο εφόσον ο Προµηθευτής που δραστηριοποιείται σε ένα Σύστηµα Μ Ν αντιµετωπίζει τις ίδιες επιβαρύνσεις µε αυτές που θα ίσχυαν εάν επέλεγε να δραστηριοποιηθεί στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και συνεπώς, το οφειλόµενο σε αυτόν αντάλλαγµα ΥΚΩ_Μ Ν θα πρέπει να καλύπτει το υπερβάλλον κόστος που υφίσταται σε σχέση µε την αντίστοιχη δραστηριοποίησή του στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, ώστε τελικά να µπορεί να παρέχει ενιαίο τιµολόγιο, ανά κατηγορία καταναλωτών, σε όλη την ελληνική Επικράτεια. Προκειµένου να ικανοποιείται η ανωτέρω συνθήκη, το αντάλλαγµα θα πρέπει να καλύπτει τη διαφορά που προκύπτει από τις επιβαρύνσεις σε ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και Σύστηµα Μ Ν, πέραν των κοινών ρυθµιζόµενων επιβαρύνσεων όπως είναι τα τέλη χρήσης ικτύου, το ΕΤΜΕΑΡ, κλπ. Οι µη κοινές αυτές επιβαρύνσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και τα τέλη χρήσης Συστήµατος. Επειδή, οι Προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε ένα Σύστηµα Μ Ν οφείλουν να καταβάλλουν το πλήρες κόστος παραγωγής της ενέργειας που απορροφάται από τους µετρητές των καταναλωτών που εκπροσωπούν, στο οποίο περιλαµβάνεται, µε βάση τις διατάξεις του σχεδίου του Κώδικα Μ Ν και των σχετικών συµβάσεων µεταξύ του ιαχειριστή Μ Ν και του προµηθευτή ή του παραγωγού από συµβατικές µονάδες στα Μ Ν, τόσο το µεταβλητό κόστος όσο και το σταθερό κόστος ενέργειας και ισχύος (µηχανισµός διασφάλισης ισχύος). Από την άλλη, οι Προµηθευτές που δραστηριοποιούνται στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα επιβαρύνονται αντιστοίχως, µε το πλήρες κόστος αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που προµηθεύονται για τους πελάτες τους, µέσω των µηχανισµών της αγοράς αυτής και συγκεκριµένα την Οριακή Τιµή του Συστήµατος, την Οριακή Τιµή των Αποκλίσεων, τους λοιπούς Λογαριασµούς Προσαυξήσεων (όπως ενσωµάτωση ΕΦΚ, Μηχανισµός Ανάκτησης ΜΚ, Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών, πρόσθετο κόστος από την εφαρµογή του µεσοσταθµικού µεταβλητού κόστους θερµικών µονάδων για την αγορά ενέργειας από ΑΠΕ, κτλ) και τον Μηχανισµό ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Υπό την ίδια εκδοχή θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι σχετικές επιβαρύνσεις για την ενέργεια ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, καθώς και οι ιδιαιτερότητες των επιβαρύνσεων αναφορικά µε τους Υβριδικούς Σταθµούς στα Μ Ν. Επειδή, οι Προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε ένα Σύστηµα Μ Ν δεν κάνουν χρήση του ΕΣΜΗΕ και εποµένως δεν επιβαρύνονται µε τις αντίστοιχες Χρεώσεις Χρήσης ΕΣΜΗΕ. Επειδή, η δραστηριότητα της Προµήθειας στην αγορά Μ Ν είναι πλήρως απελευθερωµένη και ένας Προµηθευτής µπορεί να δραστηριοποιηθεί σε ένα ή και περισσότερα Συστήµατα Μ Ν, στα οποία µάλιστα το πλήρες κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρει σηµαντικά. Συνεπώς, το αντάλλαγµα ΥΚΩ_Μ Ν θα πρέπει να υπολογίζεται διακριτά για κάθε Σύστηµα Μ Ν, ώστε κάθε Προµηθευτής να εισπράττει το αντάλλαγµα ΥΚΩ_Μ Ν που αντιστοιχεί στο Σύστηµα Μ Ν που έχει επιλέξει να δραστηριοποιηθεί. Επειδή, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια των περιπτώσεων (α) (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011 και µε βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι το υπολογιζόµενο αντάλλαγµα δεν υπερβαίνει τη διαφορά του κόστους λειτουργίας ενός προµηθευτή µε υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και χωρίς την υποχρέωση αυτή, καθώς προκειµένου να παρέχει στους Πελάτες του ενιαία τιµολόγια σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µέσω της µεθοδολογίας καλύπτεται η διαφορά αυτή του κόστους προµήθειας. Περαιτέρω, κατά τη µεθοδολογική προσέγγιση του προσδιορισµού του ανταλλάγµατος ΥΚΩ_Μ Ν δεν λαµβάνονται υπόψη κόστη τα οποία θα προσπαθούσε να αποφύγει ένας προµηθευτής αν δεν παρείχε ΥΚΩ, καθώς πρόκειται για κόστη που θα επιβαρύνονταν σε κάθε περίπτωση για τη προµήθεια ηλεκτρική ενέργειας σε ένα Σύστηµα Μ Ν. Η παροχή ΥΚΩ_Μ Ν συνδέεται αποκλειστικά µε επιβαρύνσεις οι οποίες επιβάλλονται 3

4 µόνο από τη δοµή και τη λειτουργία της αγοράς του Συστήµατος Μ Ν που επιλέγει να δραστηριοποιηθεί ένας Προµηθευτής και είναι εξωγενείς σε σχέση µε το πλαίσιο και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης του. Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι η παροχή ΥΚΩ δεν αποτελεί αποκλειστικό δικαίωµα ενός Προµηθευτή και βάσει της ανωτέρω µεθοδολογίας ο Προµηθευτής στα Μ Ν εξοµοιούται µε τον Προµηθευτή στα ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ως προς την παροχή τιµολογίων και το κόστος προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δεν υπάρχουν πρόσθετα οφέλη για τον Προµηθευτή αυτόν. Το µοναδικό πρόσθετο όφελος που θα µπορούσε κανείς ενδεχοµένως να διακρίνει είναι η απαλλαγή των πελατών ενός Προµηθευτή στην αγορά Μ Ν από τα τέλη χρήσης Συστήµατος, η οποία ωστόσο λαµβάνεται υπόψη στην νέα µεθοδολογία. Επειδή, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 θα πρέπει κατά τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος ΥΚΩ_Μ Ν να γίνεται ετήσιος απολογιστικός έλεγχος των στοιχείων κόστους επί των οποίων υπολογίζεται το αντάλλαγµα αυτό, ώστε να µην επιβαρύνεται µε µη εύλογα κόστη. Επειδή, για τη δραστηριοποίηση του Προµηθευτή σε ένα Σύστηµα Μ Ν συνάπτεται σύµβαση µε τον ιαχειριστή Μ Ν η οποία περιλαµβάνει τόσο τον τρόπο υπολογισµού των τιµηµάτων που οφείλει ο Προµηθευτής, τα οποία εκκαθαρίζονται σε µηνιαία βάση, όσο και τον τρόπο υπολογισµού του οφειλόµενου ανταλλάγµατος για την παροχή ΥΚΩ στο Σύστηµα Μ Ν και δεδοµένου ότι ο ταυτοχρονισµός στον υπολογισµό και την εκκαθάριση των προαναφερθέντων ποσών είναι αναγκαίος ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα ρευστότητας κατά την άσκηση της δραστηριότητας της Προµήθειας στα Μ Ν, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε εµπόδιο εισόδου στην αγορά αυτή, ο υπολογισµός των ΥΚΩ_Μ Ν θα πρέπει να γίνεται απολογιστικά σε µηνιαία βάση, ταυτόχρονα µε τις λοιπές εκκαθαρίσεις της αγοράς Μ Ν. Επειδή, κατά τη δηµόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η ΡΑΕ δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις σε σχέση µε τη βασική φιλοσοφία που διέπει την προτεινόµενη µεθοδολογία. Αντιθέτως, προτάθηκαν βελτιώσεις σε επιµέρους ζητήµατα που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες υπολογισµού, αρκετές από τις οποίες θεωρούνται εύλογες και υιοθετήθηκαν, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στα αποτελέσµατα της διαβούλευσης αυτής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Επειδή, στόχος της ΡΑΕ είναι η έκδοση µίας µεθοδολογίας που θα είναι απλή και διαφανής, δεν θα δηµιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά, θα επιφέρει το ελάχιστο δυνατό κόστος στους καταναλωτές, και η εφαρµογή της θα είναι εύκολα ελέγξιµη και επαληθεύσιµη, βάσει και των απαιτήσεων της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας, στόχοι που επιτυγχάνονται µε τη νέα µεθοδολογία. Αποφασίζει: 1. Την έγκριση της κάτωθι µεθοδολογίας για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος που οφείλεται στους δικαιούχους που παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ αριθµ. Π 5/ΗΛ/Φ1Β/12924/ (Β 1040) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης ως εξής: «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (Μ Ν) Για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος για την παροχή ενιαίου τιµολογίου ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών και Αποµονωµένων Μικροδικτύων (εφεξής Μ Ν), ανά κατηγορία καταναλωτών, σε σχέση µε τους καταναλωτές του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, (εφεξής ΥΚΩ_Μ Ν), ακολουθείται η εξής µεθοδολογία: 1. Το αντάλλαγµα ΥΚΩ_Μ Ν υπολογίζεται απολογιστικά σε µηνιαία βάση (µήνας εκκαθάρισης ή µήνας αναφοράς) (Α_Μ Ν µ ), διακριτά ανά αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού ή Νησιών (εφεξής Σύστηµα Μ Ν), ως το άθροισµα των ποσών που αποδίδεται στους Προµηθευτές (j) που δραστηριοποιούνται σε αυτό, σύµφωνα µε τον κάτωθι τύπο (1): όπου, Α_Μ Ν µ Α_Μ Ν µ,j, A_M N µ = Σ j (A_M N µ,j ) (1) το συνολικό αντάλλαγµα ΥΚΩ_Μ Ν για το µήνα (µ) για το Σύστηµα Μ Ν το αντάλλαγµα ΥΚΩ_Μ Ν που αντιστοιχεί στον Προµηθευτή (j) που δραστηριοποιείται στο Σύστηµα Μ Ν, για το µήνα (µ) 4

5 2. Το αντάλλαγµα ΥΚΩ_Μ Ν που οφείλεται στον Προµηθευτή (j) του εκάστοτε Συστήµατος Μ Ν (Α_Μ Ν µ,j ), καλύπτει το υπερβάλλον κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται ο Προµηθευτής που δραστηριοποιείται στο Σύστηµα Μ Ν, έναντι της αντίστοιχης επιβάρυνσής του στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις παροχής ενιαίου τιµολογίου, ανά κατηγορία καταναλωτών. εδοµένου ότι κάθε Προµηθευτής οφείλει να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί για το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα Μ Ν που δραστηριοποιείται, µε βάση την ενέργεια που αντιστοιχεί στους µετρητές που εκπροσωπεί στο σύστηµα αυτό (Q Χ ), διακριτά από συµβατικές µονάδες (Q Χ,ΣΜ ) και µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µονάδες Υβριδικών Σταθµών (Q Χ,ΑΠΕ ), το Α_Μ Ν µ,j υπολογίζεται σύµφωνα µε τον κάτωθι τύπο (2). Για κάθε Προµηθευτή (j) και για κάθε µήνα (µ), η ποσότητα Q Χ(µ,j) είναι η συνολική Ενέργεια Χρέωσης για το Σύστηµα Μ Ν που δραστηριοποιείται, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν και στις συµβάσεις που συνάπτει ο ιαχειριστής Μ Ν µε τους Προµηθευτές στο Σύστηµα Μ Ν (Συµβάσεις Συµµετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά Μ Ν), για την οποία προφανώς ισχύει Q Χ(µ,j) = Q Χ,ΣΜ(µ,j) + Q Χ,ΑΠΕ(µ,j). H ενέργεια χρέωσης Q Χ(µ,j) επιµερίζεται σε ενέργεια χρέωσης από Συµβατικές Μονάδες Q Χ,ΣΜ(µ,j) και ενέργεια χρέωσης από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και µονάδες Υβριδικού Σταθµού Q Χ,ΑΠΕ(µ,j) µε βάση την αναλογία της ενέργειας που εγχέεται από κάθε κατηγορία µονάδων κατά το µήνα (µ) στο Σύστηµα Μ Ν. Α_Μ Ν µ,j = MA_M N ΣΜ,µ * Q Χ,ΣΜ(µ,j) + MA_M N ΑΠΕ,µ * Q Χ,ΑΠΕ(µ,j) - XXΣ µ,j (2) όπου, MA_M N ΣΜ,µ Q Χ,ΣΜ(µ,j) MA_M N ΑΠΕ,µ Q Χ,ΑΠΕ(µ,j) ΧΧΣ µ,j, είναι το απολογιστικό µοναδιαίο αντάλλαγµα για την παροχή ΥΚΩ_Μ Ν στο Σύστηµα Μ Ν που αφορά στην ενέργεια από συµβατικές µονάδες, για το µήνα (µ), σε /MWh. είναι η κατά τα ανωτέρω ενέργεια χρέωσης από Συµβατικές Μονάδες που αντιστοιχεί στον Προµηθευτή (j) για το µήνα (µ), σε MWh. είναι το απολογιστικό µοναδιαίο αντάλλαγµα για την παροχή ΥΚΩ_Μ Ν στο Σύστηµα Μ Ν που αφορά στην ενέργεια από µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µονάδες Υβριδικών Σταθµών του Συστήµατος Μ Ν, για το µήνα (µ), σε /MWh. είναι η κατά τα ανωτέρω ενέργεια χρέωσης από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και µονάδες Υβριδικού Σταθµού που αντιστοιχεί στον Προµηθευτή (j) για το µήνα (µ), σε MWh. το ποσό που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του Προµηθευτή (j) από την εφαρµογή των ρυθµιστικών χρεώσεων για τη χρήση του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, για το µήνα (µ), σε. 2.α. Το µοναδιαίο τίµηµα MA_M N ΣΜ, µ υπολογίζεται µε βάση τη σύγκριση του µέσου µηνιαίου πλήρους κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικές µονάδες στο Σύστηµα Μ Ν και της αντίστοιχης µέσης µηνιαίας τιµής που διαµορφώνεται στη χονδρεµπορική αγορά του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, ως εξής (τύπος 3): όπου, ΜΠΚΠ_Μ Ν µ ΜΤΑ_ Σ µ MA_M N ΣΜ, µ = ΜΠΚΠ_Μ Ν µ ΜΤΑ_ Σ µ (3) είναι το απολογιστικό µέσο πλήρες κόστος παραγωγής από συµβατικές µονάδες στο Σύστηµα Μ Ν για το µήνα (µ), ως προς την αντίστοιχη παραγόµενη από αυτές ενέργεια, σε /MWh, 1 είναι η µεσοσταθµική τιµή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη δραστηριοποίηση των Προµηθευτών στη χονδρεµπορική αγορά του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, για το µήνα (µ), όπως αυτή προκύπτει από το συνολικό κόστος των µηχανισµών της χονδρεµπορικής αγοράς, για τη συνολική ενέργεια που απορροφάται από το σύνολο των Προµηθευτών, σε /MWh. 2.β. Το µοναδιαίο τίµηµα MA_M N ΑΠΕ, µ υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά i) του µηνιαίου µέσου µεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικές µονάδες στα Συστήµατα Μ Ν, όπως αυτό καθορίζεται στις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και ισχύει για τον µήνα εκκαθάρισης, βάσει των 1 Στο κόστος αυτό συνυπολογίζεται τυχόν κόστος εγγυηµένης ισχύος Υβριδικών σταθµών που µετέχουν στο µηχανισµό διασφάλισης επαρκούς ισχύος στο Σύστηµα Μ Ν, κατά τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν. 5

6 διατάξεων του άρθρου 143 παρ. 2β του ν.4001/2011, και µε βάση το οποίο υπολογίζονται τα ποσά που καλείται να καταβάλει ο Προµηθευτής για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά από το Σύστηµα Μ Ν από µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µονάδες Υβριδικών Σταθµών, και ii) της αντίστοιχης µηνιαίας τιµής (ΜΤΑ_ Σ ΑΠΕ,µ ) που διαµορφώνεται στη χονδρεµπορική αγορά του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, µε βάση την οποία καλούνται οι Προµηθευτές του Σ να καταβάλλουν τα ποσά για την ενέργεια των µονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 143 παρ. 2α του ν.4001/2011, ως εξής (τύπος 4): όπου, ΜΜΚ_Μ Ν µ MA_M N ΑΠΕ, µ = ΜΜΚ_Μ Ν µ ΜΤΑ_ Σ ΑΠΕ,µ (4) είναι το µέσο µεταβλητό κόστος από συµβατικές µονάδες στα Συστήµατα Μ Ν για το µήνα (µ), σε /MWh, κατά τα ανωτέρω. 3. Το πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικές µονάδες σε κάθε Σύστηµα Μ Ν προσδιορίζεται βάσει στοιχείων ανά σταθµό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) του Συστήµατος Μ Ν, λαµβάνοντας υπόψη: α) τη αξία της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (RAV) της δραστηριότητας της Παραγωγής στο Σύστηµα Μ Ν, η οποία προκύπτει ως το άθροισµα: i) Της αναπόσβεστης αξίας του πάγιου ενεργητικού, βάσει του Μητρώου Παγίων που τηρείται για ρυθµιστικούς σκοπούς, εξαιρουµένων τυχόν επιχορηγήσεων επενδύσεων. Στο εν λόγω Μητρώο Παγίων συµπεριλαµβάνονται, πέραν των εγκαταστάσεων παραγωγής στα Συστήµατα Μ Ν, τα τυχόν επιµερισµένα πάγια του Παραγωγού εκτός των Συστηµάτων Μ Ν που χρησιµοποιούνται για τη δραστηριότητα της παραγωγής στα Μ Ν και αντιστοιχούν στο Σύστηµα Μ Ν. ii) Του κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στο Σύστηµα Μ Ν, Για τους σκοπούς της ετήσιας οριστικής εκκαθάρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 6, ως αξία RAV νοούνται οι µέσες αξίες των στοιχείων (i) και (ii) ανωτέρω, κατά την αρχή και το τέλος του έτους t. β) εύλογη απόδοση (r) επί της αξίας της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (RAV), µε βάση ονοµαστικό προ φόρων επιτόκιο, το οποίο εγκρίνεται σε ετήσια βάση από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη ρυθµιστική πολιτική και τη διεθνή εµπειρία και πρακτική, πριν την έναρξη κάθε ηµερολογιακού έτους t, και ισχύει για το έτος αυτό. γ) τις αποσβέσεις των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού για το Σύστηµα Μ Ν (D), όπως υπολογίζονται βάσει του Μητρώου Παγίων που τηρείται για ρυθµιστικούς σκοπούς, δ) το κόστος καυσίµου ηλεκτροπαραγωγής (KK) στο Σύστηµα Μ Ν, συµπεριλαµβανοµένου και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ε) το κόστος εκποµπής αερίων ρύπων (ΚΡ) που αντιστοιχεί στη λειτουργία των συµβατικών µονάδων του Συστήµατος Μ Ν, στ) τις εύλογες λειτουργικές δαπάνες της δραστηριότητας της Παραγωγής που αντιστοιχούν στο Σύστηµα Μ Ν (Ο), και συγκεκριµένα δαπάνες µισθοδοσίας, δαπάνες για επισκευές και συντηρήσεις µονάδων και εγκαταστάσεων σταθµού, κόστος ανταλλακτικών και αναλώσεις λοιπών υλικών, δαπάνες ασφάλισης εξοπλισµού και σταθµών, αµοιβές και παροχές τρίτων, λοιπά λειτουργικά έξοδα, δαπάνες για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φόροι και τέλη, ζ) δαπάνες για την ενοικίαση, µεταφορά και εγκατάσταση Η/Ζ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (KEA) στο Σύστηµα Μ Ν, για τα οποία έχουν χορηγηθεί σχετικές άδειες παραγωγής, η) επιµερισθέντα έξοδα διοίκησης (Ε ) που αντιστοιχούν στο Σύστηµα Μ Ν, Ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών ( Μ Ν), µετά το τέλος του µήνα εκκαθάρισης, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τους χρόνους που προβλέπονται στον Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν και στις συµβάσεις που συνάπτει µε τους Παραγωγούς στα Μ Ν (Συµβάσεις Συµµετοχής Παραγωγού στην Αγορά Μ Ν), υπολογίζει το µέσο πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικές µονάδες στο Σύστηµα Μ Ν, σε /MWh. Το κόστος αυτό προκύπτει από το συνολικό ποσό που διαµορφώνεται µε βάση 6

7 τα ανωτέρω στοιχεία κόστους, όπως αυτά υποβάλλονται τεκµηριωµένα από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικές µονάδες κάθε Συστήµατος Μ Ν (απολογιστικά στοιχεία ή εκτιµήσεις), βάσει όσων προβλέπονται στις ανωτέρω συµβάσεις, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του πίνακα του Παραρτήµατος Ι, και την αντίστοιχη παραχθείσα ενέργεια από τις µονάδες αυτές (Q p ) ως εξής (τύπος 5): ΜΠΚΠ_Μ Ν µ = (RAV*r + D + ΚK + ΚΡ + Ο + KEA + Ε ) / Q p (5) 4. Η µεσοσταθµική τιµή αγοράς που διαµορφώνεται από τη δραστηριοποίηση των Προµηθευτών στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (ΜΤΑ_ Σ µ ), προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το κόστος που προκύπτει για τους Προµηθευτές από το σύνολο των µηχανισµών της χονδρεµπορικής αγοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία (συµπεριλαµβανοµένων και των Κωδίκων Συναλλαγών και ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), και συγκεκριµένα την Οριακή Τιµή του Συστήµατος, την Οριακή Τιµή των Αποκλίσεων, τους λοιπούς Λογαριασµούς Προσαυξήσεων (όπως ενσωµάτωση ΕΦΚ, Μηχανισµός Ανάκτησης ΜΚ, Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών, πρόσθετο κόστος από την εφαρµογή του µεσοσταθµικού µεταβλητού κόστους θερµικών µονάδων για την αγορά ενέργειας από ΑΠΕ, κτλ) και τον Μηχανισµό ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Με βάση το συνολικό ποσό που προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία κόστους, και την αντίστοιχη ενέργεια για την οποία χρεώνονται οι Προµηθευτές για το µήνα (µ), ο ιαχειριστής του Συστήµατος υπολογίζει τη µεσοσταθµική µηνιαία τιµή της χονδρεµπορικής αγοράς του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος σε /MWh, καθώς και τη τιµή ΜΤΑ_ Σ ΑΠΕ,µ της παραγράφου (2β) ανωτέρω, έως τη 13 η ηµέρα µετά το τέλος κάθε µήνα αναφοράς, τις οποίες γνωστοποιεί στον Μ Ν µαζί µε τα επιµέρους στοιχεία στα οποία στηρίζεται ο υπολογισµός τους και τις αναρτά στην ιστοσελίδα του. 5. Ο Μ Ν, στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων της αγοράς Μ Ν βάσει των διατάξεων του Κώδικα Μ Ν και των σχετικών συµβάσεων, υπολογίζει για κάθε µήνα (µ), τα προσωρινά µοναδιαία ανταλλάγµατα Temp ΥΚΩ_Μ Ν, ΜΑ_Μ Ν ΣΜ, µ και ΜA_M N Temp ΑΠΕ,µ, καθώς και την προσωρινή πίστωση που αντιστοιχεί σε κάθε Προµηθευτή (j) που δραστηριοποιείται στο Σύστηµα Μ Ν, ως αντάλλαγµα για τη Temp δραστηριοποίησή του σε αυτό (Α_Μ Ν µ,j ), βάσει των µοναδιαίων αυτών ανταλλαγµάτων. Ο Μ Ν υπολογίζει την πίστωση για κάθε Προµηθευτή από το γινόµενο των µηνιαίων µοναδιαίων ανταλλαγµάτων για την παροχή ενιαίου τιµολογίου σε καταναλωτές σε κάθε Σύστηµα Μ Ν που αφορά σε ενέργεια από Temp συµβατικές µονάδες και µονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µονάδες Υβριδικών Σταθµών (ΜΑ_Μ Ν ΣΜ,µ και MA_M N Temp Temp ΑΠΕ, µ ), µε τις ενέργειες χρέωσης Q Χ,ΣΜ(µ,j) και Q Temp Χ,ΑΠΕ(µ,j) αντίστοιχα, αφαιρουµένου του ποσού που αναλογεί στις χρεώσεις των καταναλωτών του Προµηθευτή (j) από την εφαρµογή των ρυθµιστικών χρεώσεων για τη χρήση του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος (ΧΧΣ µ,j ), ως εξής (τύπος 6): Α_Μ Ν Temp µ,j = ΜΑ_Μ Ν ΣΜ, Temp Temp µ x Q Χ,Μ(µ,j) + ΜA_M N Temp Temp Temp ΑΠΕ,µ * Q Χ,ΑΠΕ(µ,j) - ΧΧΣ µ,j (6) Το ποσό της ανωτέρω πίστωσης κάθε Προµηθευτή µπορεί να συµψηφίζεται µε το ποσό που πρέπει να αποδώσει ο Προµηθευτής αυτός στον ιαχειριστή Μ Ν από τις αντίστοιχες χρεώσεις για ΥΚΩ που αναλογούν στους Πελάτες του. 6. Μετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους (t) και εντός των χρόνων που προβλέπονται στον Κώδικα ιαχείρισης Μ Ν και τις σχετικές Συµβάσεις Συµµετοχής Παραγωγών και Προµηθευτών στην Αγορά Settle Μ Ν, υπολογίζονται από τον Μ Ν τα µοναδιαία µηνιαία τελικά ανταλλάγµατα ΜA_Μ Ν ΣΜ,µ και ΜA_M N Settle ΑΠΕ,µ για κάθε µήνα (µ) του έτους (t), λαµβάνοντας υπόψη τα τελικά διαθέσιµα απολογιστικά στοιχεία κόστους και ενέργειας των παραγράφων (2) και (3) ανωτέρω. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών υποβάλλονται για έγκριση στη ΡΑΕ, µαζί µε τα αναλυτικά πρωτογενή δεδοµένα επί των οποίων βασίσθηκαν οι υπολογισµοί (Πίνακας Παραρτήµατος Ι και τυχόν συνοδευτικά υποστηρικτικά στοιχεία). Με βάση τα εγκεκριµένα µοναδιαία µηνιαία τελικά ανταλλάγµατα, καθώς και τα απολογιστικά δεδοµένα της ενέργειας χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Προµηθευτής (j) που δραστηριοποιείται σε κάθε Σύστηµα Settle Μ Ν (Q Χ,ΣΜ(µ,j) και Q Settle Χ,ΑΠΕ(µ,j) ), ο Μ Ν υπολογίζει τα µηνιαία τελικά εκκαθαριστικά ανταλλάγµατα A_Μ Ν Settle µ,j για κάθε Προµηθευτή, εφαρµόζοντας τον κάτωθι µαθηµατικό τύπο (7) και εκκαθαρίζει συνολικά τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τα αντίστοιχα προσωρινά ανταλλάγµατα Α_Μ Ν Temp µ,j. Α_Μ Ν µ,j Settle = ΜΑ_Μ Ν ΣΜ, µ Settle x Q Χ,ΣΜ(µ,j) Settle + ΜA_M N ΑΠΕ,µ Settle * Q Χ,ΑΠΕ(µ,j) Settle - ΧΧΣ µ,j Settle (7) 7

8 7. Το τελικό συνολικό αντάλλαγµα (ΣΑ_Μ Ν) για το σύνολο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών για την παροχή ενιαίων τιµολογίων σε αυτά, για κάθε µήνα (µ), το οποίο πρέπει να ανακτηθεί µέσω των χρεώσεων για δαπάνες ΥΚΩ, προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους ανταλλαγµάτων για κάθε Σύστηµα Μ Ν ως εξής (τύπος 8): ΣA_M Ν µ = Σ V (A_M N µ Settle ), όπου V: τα Συστήµατα Μ Ν (8) 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μ Ν - ΥΚΩ Σταθµός Μ Ν:.. (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) Μήνας:.. Μέγεθος Μονάδα µέτρησης Γενικά Στοιχεία Μήνα Στοιχεία ανά Σταθµό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς σταθµού MW/kW Συνολική µέγιστη αποδιδόµενη ισχύς σταθµού MW/kW Ενέργεια MWh Στοιχεία Κόστους Μήνα Στοιχεία ανά Σταθµό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) Ποσότητα εκπεµπόµενων CO2 tn CO2 Μεσοσταθµικό κόστος δικαιωµάτων CO2 /tn Συνολικό κόστος δικαιωµάτων CO2 Ποσότητα µαζούτ που καταναλώθηκε tn Συνολικό κόστος µαζούτ που καταναλώθηκε Μεσοσταθµική τιµή αγοράς διυλιστηρίου (α) /tn Κόστος µεταφοράς (β) /tn Μεσοσταθµική Τιµή προµήθειας µαζούτ (εφόσον τα στοιχεία α και β δεν είναι διαθέσιµα διακριτά) /tn ΕΦΚ /tn Τέλη Λοιπά κόστη Ποσότητα Diesel που καταναλώθηκε klit Συνολικό κόστος Diesel που καταναλώθηκε Μεσοσταθµική τιµή αγοράς διυλιστηρίου (α) /klit Κόστος µεταφοράς (β) /klit Μεσοσσταθµική Τιµή προµήθειας Diesel (εφόσον τα στοιχεία α και β δεν είναι διαθέσιµα διακριτά) /klit ΕΦΚ /klit Τέλη Λοιπά κόστη απάνες µισθοδοσίας Αµοιβές Προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένων εργοδοτικών εισφορών) Λοιπές παροχές Προσωπικού Κόστος επισκευών και συντηρήσεων (µονάδων και σταθµού) Κόστος ανταλλακτικών και λοιπών υλικών (µονάδων και σταθµού) Λοιπά λειτουργικά κόστη Αµοιβές Τρίτων απάνες για ασφάλιση µονάδων / σταθµού απάνες προς τρίτους Φόροι και τέλη Λοιπά λειτουργικά έξοδα Λοιπές Παροχές Τρίτων Κατανάλωση Η.Ε. Επιµερισθέντα έξοδα διοίκησης Συνολικά κόστος ενοικίασης µονάδων Αριθµός ενοικιαζόµενων µονάδων # Ισχύς ενοικιαζόµενων µονάδων MW/kW Στοιχεία ανά Μονάδα και Σταθµό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) Αποσβέσεις Αποσβέσεις µονάδων Μονάδα 1 Μονάδα Αποσβέσεις παγίων σταθµού (πλην µονάδων) Στοιχεία Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης Στοιχεία ανά Μονάδα και Σταθµό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ) Αναπόσβεστη Αξία Παγίων Αναπόσβεστη αξία µονάδων Μονάδα 1 Μονάδα Αναπόσβεστη Αξία Παγίων σταθµού (πλην µονάδων) Κεφάλαιο Κίνησης (ΚΚ) Στοιχείο ΚΚ 1» 9

10 2. Από τη δηµοσίευση της παρούσας, οι ρυθµίσεις της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Β/Φ1Β/2467/23859/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)», ΦΕΚ Β 2353/2007, όπως ισχύει, κατά το µέρος που αφορούν τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος των ΥΚΩ_Μ Ν, παύουν να ισχύουν. 3. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αθήνα, Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ ρ. Νίκος Βασιλάκος 10

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Greek Environmental & Energy Network A.E. Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 (Ισχύει για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 Μέγιστο Επιτρεπόµενο Έσοδο Ανταγωνιστικών ραστηριοτήτων της Α.Ε. και Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Αύγουστος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα