ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ"

Transcript

1

2 OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι! Tαχυδρομικὴ Διεύθυνσις: Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων Α.Γ ΦΥΛΗ - Greece Tηλεαντίγραφα (Fax): Ἠλεκτρονικὸν Ταχυδρομεῖον ( ): Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον (Website): Ἐκδόσεις: Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικῆς

3 ΚΥΡΙΑΚΗ Ἦχος πλ. βʹ-ἑωθινὸν Ἐπεξήγησις 1. Σημειοῦνται καθημερινῶς τὰ καθωρισμένα Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα ὅλου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους. 2. Κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ τὰς Ἑορτὰς ἐκείνας, διὰ τὰς ὁποίας προβλέπονται ἰδιαίτερα Ἀναγνώσματα, σημειοῦνται μόνον αὐτά, καταλιμπάνονται δὲ τὰ τῆς ἡμέρας. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Βασιλείου Μεγάλου ἀρχιεπ. Καισαρείας. Ἑορτῆς: Κολασ. βʹ 8-12 Λουκ. βʹ 20-21, Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ τοῦ ἐν Σάρωφ ὁσίου. Προεορτ. Φώτων: Ἑβρ. ε 4-10 Ἰωάν. γ (Πέμ. διακαιν.) Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μ/ρος, Θωμαΐδος τῆς ἐκ Λέσβου ὁσίας. Προεορτ. Φώτων: Β Τιμ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8. (Κυρ. πρὸ Φώτων) Μ. Ὧραι Ἁγίων Θεοφανίων. Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου. Ἀπ/λων: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Προεορτ. Φώτων: Ἰωάν. α Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ/ρων, Συγκλητικῆς ὁσίας. Σάβ. πρὸ Φώτων: Αʹ Τιμ. γ 13- δ 5 Ματθ. γʹ 1-6.

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ὄρθρου: Μάρκ. α Ἑορτῆς: Τίτ. βʹ 11-14, γʹ 4-7 Ματθ. γʹ Προδρομου Ιωαννου Συναξις Αγίου: Πράξ. ιθʹ 1-8 Ιωάν. αʹ Γεωργίου Χοζεβίτου ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας. Μεθεόρτων: Ρωμ. στ 3-11 Ἰωάν. γ (Μεγ. Σαββάτου) Πολυεύκτου μ/ρος. Μεθεόρτων: Β Τιμ. β 1-10 Μάρκ. α (Ὀκτ. κστ ) (Δευτ. ιβ ἑβδ. Μθ.) Γρηγορίου ἐπ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπ. Μελιτηνῆς, Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου ἐν Ρωσίᾳ. Μεθεόρτων: Πράξ. ιγ Λουκ. γ (Τετ. ε ἑβδ. Πρξ.) (Δευτ. α ἑβδ. Λκ.) Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου ὁσίου, Βιταλίου ὁσίου. Ὁσίου: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Ματθ. ιαʹ (Πέμ. δʹ ἑβδ. Μθ.) Τατιανῆς μ/ρος. Μεθεόρτων Φώτων: Ἐφεσ. στ Ματθ. δ 1-11.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἦχος πλ. βʹ-ἑωθ. Θʹ/(Ἰωάν. κʹ 19-31). Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ/ρων, Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ὁσίου. Ἰωσὴφ νέου τοῦ Καππαδόκου. Ἐφεσ. δʹ 7-13 Ματθ. δʹ Ἀπόδοσις Ἁγίων Θεοφανίων. Ἀββάδων ἐν Σινᾷ & Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων, Σάββα Σερβίας, Νίνας Φωτ. Γεωργίας. Μεθεόρτων: Α Πέτρ. γ Λουκ. δ (Τρ. λγ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Τετ. α ἑβδ. Λκ.) Παύλου Θηβαίου ὁσίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίου. Ἁγίου: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Λουκ. ιβʹ Πέτρου Ἀπ/λου προσκύνησις τ. Ἁλύσεως. Απ/λου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Ιωάν. καʹ Ἀντωνίου Μεγάλου ὁσίου, Γεωργίου ἐν Ἰωαννίνοις νεομ/ρος. Ἁγίου: Ἑβρ. ιγʹ Λουκ. στʹ Ἀθανασίου & Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξ/ας. Ἁγίων: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Μακαρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ μητρ. Ἐφέσου. Ἡμέρας: Α Θεσ. ε Λουκ. ιζ (Σαβ. λβ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Σαβ. ιε ἑβδ. Λκ.)

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Φεβρ. 3 Φεβρ. 4 Φεβρ. 5 Φεβρ. 6 Φεβρ. 7 Φεβρ. 8 Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ Ἦχος βαρὺς-ἑωθινὸν Ιʹ/(Ἰωάν. καʹ 1-14). Εὐθυμίου Μεγάλου ὁσίου. Ὁσίου: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Κυριακῆς: Λουκ. ιθʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΓ - Εὐαγ. ΙΣΤ Λουκ.) Μαξίμου ὁμολ/τοῦ ὁσίου, Νεοφύτου μ/ρος, Μαξίμου Γραικοῦ ὁσίου. Α Πέτρ. β 21-γ 9 Μάρκ. ιβʹ Τιμοθέου Ἀπ/λου, Ἀναστασίου Πέρσου ὁσιομ/ρος. Ἀπ/λου: Βʹ Τιμ. αʹ 3-9 Ἡμέρας: Μάρκ. ιβ Κλήμεντος & Ἀγαθαγγέλου μ/ρων, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ ὁσίου. Αγίων: Φιλιπ. γʹ 20-δʹ 3 Ἡμέρας: Μάρκ. ιβ Ξένης Ρωμαίας & Ξένης Ρωσίδος ὁσίων. Α Πέτρ. δ 12-ε 5 Μάρκ ιβ Γρηγορίου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως Θεολόγου, Πάντων τῶν Ρώσων Νεομαρτύρων. Ἁγίου: Ἑβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ἰωάν. ιʹ Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδίας αὐτοῦ, Θεοδώρου Στουδίτου ὁσ. ἀνακομιδή. Βʹ Τιμ. β Λουκ. ιηʹ 2-8.

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Φεβρ. 10 Φεβρ. 11 Φεβρ. 12 Φεβρ. 13 Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤʹ ΛΟΥΚΑ (Τελ. & Φαρ.) Ἦχος πλ.δʹ-ἑωθινὸν ΙΑʹ/(Ἰωάν. καʹ 14-25). Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἀνακομιδή. Ἁγίου: Ἑβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Κυριακῆς: Λουκ. ιηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΔ - Εὐαγ. ΙΖ Λουκ.) Ἐφραὶμ & Ἰσαὰκ τῶν Σύρων ὁσίων. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. αʹ 20-βʹ 9 Μάρκ. ιγʹ Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομ/ρος ἀνακομιδή. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἡμέρας: Β Πέτρ. β 9-22 Ἁγίου: Μάρκ. θʹ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἁγίων: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Κύρου & Ἰωάννου ἀναργύρων ὁσιομ/ρων, Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ νέου ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Α Ίωάν. α 8-β 6 Μάρκ ιγ 31-ιδ 2. Η νηστεία τῆς παραμονῆς τῶν Αγίων Θεοφανίων «Κα τὰ πα λαιὸ ἔ θος τῆς Εκ κλη σίας, τῶν με γά λων ἑορ τῶν προη γεῖ το προε τοι μα σία, ἡ ὁ ποία ἐ κτὸς τῶν ἄλ λων πε ριε λάμ βα νε καὶ νη στεία... Τέ τοιες προ πα ρα σκευα στι κὲς νη στεῖες ἔ χο με στὰ Χρι στού γεν να, στὸ Πά σχα, στὴν ἑορ τὴ τῶν ἁ γίων Α πο στό λων, τῆς Με τα μορ φώ σεως καὶ τῆς Κοι μή σεως τῆς Θεο τό κου... Τὰ Θεο φά νεια δὲν εἶ χαν τὴν δυ να τό τη τα νὰ ἀ να πτύ ξουν νη στεία... για τὶ τὸ δω δεκαή με ρο τῶν Χρι στου γέν νων ἀ πο τε λοῦ σε ἑορ τα στι κὴ περί ο δο κα τα λύ σεως εἰς πάν τα. Εξ ἄλ λου ἡ νη στεία τῶν Χρι στου γέν νων εἶ ναι προ πα ρα σκευα στι κὴ καὶ γιὰ τὰ Θεο φά νεια, ἐφ ὅ σον οἱ ἑορ τὲς αὐ τὲς πα λαιό τε ρα ἀ πο τε λοῦ σαν μία ἑ νιαία ἑορ τή, ποὺ ἑωρ τά ζε το τὴν 6η Ια νουα ρίου ἀλ λὰ καὶ σή με ρα ὁ σύν δε σμός των εἶ ναι στε νὸς καὶ μπο ροῦν νὰ θεω ρη θοῦν ὡς δύο ὄ ψεις μιᾶς ἑορ τῆς». ( Ιωάννου Φουντούλη, Ἀπαντήσεις σὲ λειτουργικές, κανονικὲς καὶ ἄλλες ἀπορίες, Ἀπάντησις 221)

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤʹ ΛΟΥΚΑ (Τελ. & Φαρ.) Ἀπ. ΛΓʹ-Ἦχ. πλ.αʹ-ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Βʹ Τιμ. γʹ Λουκ. ιηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΔ - Εὐαγ. ΙΖ Λουκ.) Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. αʹ 20-βʹ 9 Μάρκ. ιγʹ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. βʹ 9-22 Μάρκ. ιγʹ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. γʹ 1-18 Μάρκ. ιγʹ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἡμέρας: Μάρκ. ιγʹ 31-ιδʹ 2. Τρύφωνος μ/ρος, Περπετούας κλπ. μ/ρων. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Α Ἰωάν. β 7-17 Μάρκ. ιδ 3-9. ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἑορτῆς: Ἑβρ. ζʹ 7-17 Λουκ. βʹ

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου) Ἀπ. ΛΔ - Ἦχ. αʹ-ἑωθ. Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Συμεὼν Θεοδόχου & Ἄννης προφ. Σύναξις. Αʹ Κορ. στʹ Λουκ. ιεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΕʹ - Εὐαγ.τῆς Ἀποκρέω) Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ὁσίου. Αʹ Ἰωάν. βʹ 18-γʹ 8 Μάρκ. ιαʹ Ἀγάθης μ/ρος. Αʹ Ἰωάν. γʹ 9-22 Μάρκ. ιδʹ Βουκόλου ἐπ. Σμύρνης, Φωτίου Μεγάλου πατρ. ΚΠόλεως, Βαρσανουφίου & Ἰωάννου ὁσίων. Αʹ Ἰωάν. γʹ 21-δʹ 11 Μάρκ. ιδʹ 43-ιεʹ 1. Παρθενίου ἐπ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ἐν Στειρίῳ ὁσίου. Αʹ Ἰωάν. δʹ 20-εʹ 21 Μάρκ. ιεʹ Ἀπόδοσις Ὑπαπαντῆς. Θεοδώρου Στρατηλάτου μεγαλομ/ρος, Ζαχαρίου προφήτου. Αγίου: Εφεσ. βʹ 4-10 Ματθ. ιʹ Αʹ Ψυχοσάββατον. Νικηφόρου ἀνεξικάκου μ/ρος, Πέτρου Δαμασκηνοῦ ἱερομ/ρος. Αʹ Κορ. ιʹ Λουκ. καʹ 8-9, 25-27, Κεκοιμ.: Αʹ Θεσ. δʹ Ἰωάν. εʹ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Μαρτ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἦχος β -Ἑωθινὸν Βʹ/(Μάρκ. ιστʹ 1-8). Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. Ἁγίου: Βʹ Τιμ. βʹ 1-10 Κυριακῆς: Ματθ. κεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Τυροφάγου) Βλασίου ἀρχιεπ. Σεβαστείας ἱερομ/ρος, Θεοδώρας Αὐγούστης. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Γʹ Ἰωάν Λουκ. ιθʹ 29-40, κβʹ Μελετίου ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἰούδα 1-10 Λουκ. κβʹ 39-42, 45-71, κγʹ 1. Μαρτινιανοῦ ὁσ., Ἀκύλα & Πρισκίλλης Ἀπ/λων, Συμεὼν Μυροβλύτου ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἰωὴλ βʹ Ἑσπ.: Ἰωὴλ γʹ Αὐξεντίου ἐν τῷ Βουνῷ ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἰούδα Λουκ. κγʹ 1-31, 33, Ὀνησίμου Ἀπ/λου ἐκ τῶν 70. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. ΣΤʹ Ὥρας: Ζαχαρίου ηʹ Ἑσπερινοῦ: Ζαχαρίου ηʹ Πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ὁσίων. Παμφίλου μ/ρος, Φλαβιανοῦ ἀρχιεπ. ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ρωμ. ιδʹ Ματθ. στʹ 1-13.

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Μαρτ. 3 Μαρτ. 4 Μαρτ. 5 Μαρτ. 6 Μαρτ. 7 Μαρτ. 8 Μαρτ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ἦχος γʹ-ἑωθινὸν Γʹ/(Μάρκ. ιστʹ 9-20). Θεοδώρου Τήρωνος μεγαλομ/ρος. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ρωμ. ιγʹ 11-ιδʹ 4 Ματθ. στʹ ΚΑΘΑΡΑ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡ /ΤΗΣ Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπ. Σινάου ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. αʹ Ἑσπερινοῦ: Γεν. αʹ 1-13 Παροιμ. αʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Λουκ. καʹ Ἀρχίππου κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Φιλοθέης Ἀθηναίας ὁσιομ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. αʹ 19-βʹ 3. Ἑσπ.: Γεν. αʹ Παροιμ.αʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Ματθ. στʹ Λέοντος ἐπ. Κατάνης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. βʹ Ἑσπ.: Γεν. αʹ 24-βʹ 3 Παροιμ. βʹ Μεγ. Ἀποδ.: Μάρκ. ιαʹ 22-26, Ματθ. ζʹ 7-8. Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις ὁσίου, Εὐσταθίου ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. βʹ Ἑσπ.: Γεν. βʹ 4-19 Παροιμ. γʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Ματθ. ζʹ Αʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ/ρων εὕρεσις τιμίων Λειψάνων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. γʹ Ἑσπ.: Γεν. βʹ 20-γʹ 20 Παροιμ. γʹ Ἀποδείπνου: Ἰωάν. ιεʹ 1-7. Θεοδώρου Τήρωνος θαῦμα Κολλύβων. Πολυκάρπου ἐπ. Σμύρνης ἱερομ/ρος. Ἑβρ. αʹ 1-12 Μάρκ. βʹ 23-γʹ 5.

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Μαρτ. 10 Μαρτ. 11 Μαρτ. 12 Μαρτ. 13 Μαρτ. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας) Ἦχος δʹ-ἑωθινὸν Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Ἰω.ΠροδρόμουΑʹ&Βʹεὕρεσιςτ.Κεφαλῆς. Ἑβρ. ιαʹ 24-26, Ἰωάν. αʹ Ταρασίου πατριάρχου ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. δʹ 2-6, εʹ 1-7. Ἑσπ.: Γεν. γʹ 21-δʹ 7 Παροιμ. γʹ 34-δʹ 22. Πορφυρίου ἐπ. Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος ἰσαπ/λου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ 8-15 Παροιμ. εʹ Προκοπίου Δεκαπολίτου ὁμολ/τοῦ ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ Παροιμ. εʹ 15-στʹ 3. Βασιλείου ὁμολ/τοῦ ὁσίου, Προτερίου ἀρχιεπ. Ἀλεξ/ας ἱερομ/ρος. Ἰωάννου Κασσιανοῦ Ρωμαίου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. στʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 1-24 Παροιμ. στʹ Ο Οσιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος Η μνήμη τοῦ Οσίου Κασσιανοῦ, 29η Φεβρουαρίου, τελεῖται μόνον κάθε τέσσερα ἔτη, ὅταν τὸ ἔτος εἶναι δίσεκτον. Τοιουτο τρόπως, διὰ μὴ «ἀδικῆται» ὁ μεγάλος αὐτὸς Αγιος, κατὰ τὰ λοιπὰ ἔτη, ἡ Ακολουθία αὐτοῦ συμψάλλεται κατὰ τὴν 28ην Φεβρουαρίου, μετὰ τοῦ Οσίου Βασιλείου τοῦ Ομολογητοῦ. Απολυτίκιον. Ηχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῆς σοφίας τὸν λόγον Πάτερ τοῖς ἔργοις σου, ἀσκητικῶς γεωργήσας ὡς οἰκονόμος πιστός, ἀρετῶν μυσταγωγεῖς τὰ κατορθώματα σὺ γὰρ πράξας εὐσεβῶς, ἐκδιδάσκεις ἀκριβῶς, Κασσιανὲ θεοφόρε, καὶ τῷ Σωτῆρι πρεσβεύεις, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

13 ΜΑΡΤΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 29 ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας) Ἦχος αʹ-ἑωθινὸν Θʹ/(Ἰωάν. κʹ 19-31). Ἑβρ. ιαʹ 24-26, Ἰωάν. αʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. δʹ 2-6, εʹ 1-7. Ἑσπ.: Γεν. γʹ 21-δʹ 7 Παροιμ. γʹ 34-δʹ 22. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ 8-15 Παροιμ. εʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ Παροιμ. εʹ 15-στʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. στʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 1-24 Παροιμ. στʹ Βʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Εὐδοκίας ὁσιομ/ρος ἀπὸ Σαμαρειτῶν. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ζʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 32-στʹ 8 Παροιμ. στʹ 20-ζʹ 1. Ἡσυχίου τοῦ συγκλητικοῦ μ/ρος, Ἰωακεὶμ ἐν Ἰθάκῃ νέου ὁσίου. Ἑβρ. γʹ Μάρκ. αʹ

14 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΝΗΣΤ. (Γρηγορίου Παλ.) Ἦχος πλ.αʹ-ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Εὐτροπίου, Κλεονίκου & Βασιλίσκου μ/ρων. Ἑβρ. αʹ 10-βʹ 3 Μάρκ. βʹ Γερασίμου Ἰορδανίτου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ηʹ 13-θʹ 7. Ἑσπ.: Γεν. στʹ 9-22 Παροιμ. ηʹ Κόνωνος ὁσιομ/ρος, Μάρκου Ἀθηναίου ὁσ., Νικολάου ἐπ. Ἀχρίδος & Ζίτσης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. θʹ 9-ιʹ 4. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 1-5 Παροιμ. ηʹ 32-θʹ ἐν Ἀμορίῳ μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιʹ Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 6-9 Παροιμ. θʹ Ἐπισκοπησάντων 7 ἐν Χερσῶνι ἱερ/ρων, Λαυρεντίου ἐν Σαλαμῖνι ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιαʹ 10-ιβʹ 2. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 11-ηʹ 3 Παροιμ. ιʹ Γʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιγʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 4-21 Παροιμ. ιʹ 31-ιαʹ 12. Τεσσαράκοντα ἐν Σεβαστείᾳ μεγ/ρων. Ἁγίων: Ἑβρ. ιβʹ 1-10 Ματθ. κʹ 1-16.

15 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΝΗΣΤ. (Σταυροπροσκ.) Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν ΣΤʹ/(Λουκ. κδʹ 36-53). Κοδράτου ἐν Κορίνθῳ & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Ἑβρ. δʹ 14-εʹ 6 Μάρκ. ηʹ 34-θʹ 1. Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας Βασιλίσσης ἐν Ἄρτῃ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιδʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 21-θʹ 7 Παροιμ. ιαʹ 19-ιβʹ 6. Θεοφάνους τῆς Σιγγριανῆς ὁμολ/τοῦ ὁσ., Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου πάπα Ρώμης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κεʹ 1-9. Ἑσπ.: Γεν. θʹ 8-17 Παροιμ. ιβʹ Νικηφόρου πατρ. ΚΠόλεως ἀνακομιδή. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κστʹ 21-κζʹ 9. Ἑσπ.: Γεν. θʹ 18-ιʹ 1 Παροιμ. ιβʹ 23-ιγʹ 9. Βενεδίκτου ἐκ Νουρσίας ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κηʹ Ἑσπ.: Γεν. ιʹ 32-ιαʹ 9 Παροιμ. ιγʹ 20-ιδʹ 6. Δʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Ἀγαπίου μ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κθʹ Ἑσπ.: Γεν. ιβʹ 1-7 Παροιμ. ιδʹ Σαβίνου τοῦ Αἰγυπτίου μ/ρος, Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ ὁσίου. Ἑβρ. στʹ 9-12 Μάρκ. ζʹ

16 ΜΑΡΤΙΟΣ Ἀπριλ. 2 Ἀπριλ. 3 Ἀπριλ. 4 Ἀπριλ. 5 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΝΗΣΤ. (Ἰωάννου Κλίμακος) Ἦχος βαρὺς-ἑωθινὸν Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ ὁσίου. Ἑβρ. στʹ Μάρκ. θʹ Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. λζʹ 33-ληʹ 6. Ἑσπ.: Γεν. ιγʹ Παροιμ. ιδʹ 27-ιεʹ 4. Χρυσάνθου & Δαρείας μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μʹ Ἑσπ.: Γεν. ιεʹ 1-15 Παροιμ. ιεʹ Ἁγιοσαββαϊτῶν Πατέρων ἀναιρεθέντων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μαʹ Ἑσπ.: Γεν. ιζʹ 1-9 Παροιμ. ιεʹ 20-ιστʹ 9. ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ Ἰακώβου ἐπισκόπου ὁμολογητοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μβʹ Ἑσπ.: Γεν. ιηʹ Παροιμ. ιστʹ 17-ιζʹ 17. Εʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Βασιλείου πρεσβ. Ἀγκυρανῶν ἱερομ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μεʹ Ἑσπ.: Γεν. κβʹ 1-18 Παροιμ. ιζʹ 17-ιηʹ 5. ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Νίκωνος & 199 μαθητῶν αὐτοῦ ὁσιομ/ρων. Ἑορτῆς: Ἑβρ. θʹ 1-7 Λουκ. αʹ 39-49, 56. (Εἰσοδίων ΘΚ ) (Γεννήσεως ΘΚ )

17 ΜΑΡΤΙΟΣ Ἀπριλ. 7 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΝΗΣΤ. (Μαρίας Αἰγυπτίας) Ἦχος πλ.δʹ-ἑωθινὸν Ηʹ/(Ἰωάν. κʹ 11-18). Ἀρτέμονος ἐπ. Σελευκείας ὁσίου. Ἑβρ. θʹ Μάρκ. ιʹ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Eὐχαριστήρια ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ (1821) Κατάλυσις ἰχθύος. Εορτῆς: Ἑβρ. βʹ Λουκ. αʹ Ἀπριλ. 9 Ἀπριλ. 10 Ἀπριλ. 11 Ἀπριλ. 12 Ἀπριλ. Γαβριὴλ Ἀρχαγγέλου σύναξις. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μθʹ Ἑσπ.: Γεν. λαʹ 3-16 Παροιμ. καʹ Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ μ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. νηʹ Ἑσπ.: Γεν. μγʹ 26-31, μεʹ 1-16 Παροιμ. καʹ 23-κβʹ 4. Ἱλαρίωνος τοῦ Νέου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ξεʹ Ἑσπ.: Γεν. μστʹ 1-7 Παροιμ. κγʹ 15-κδʹ 5. Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων & σὺν αὐτῷ μ/ρων, Διαδόχου ἐπ. Φωτικῆς ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ξστʹ Ἑσπ.: Γεν. μθʹ 33-νʹ 26 Παροιμ. λαʹ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ὁσίου. Ἑβρ. ιβʹ 28-ιγʹ 8 Ἰωάν. ιαʹ 1-45.

18 3113 Ἀπριλ. ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εὐαγ. Ὄρθρου: Ματθ. καʹ 1-11, Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν ἱερομ/ρος. Φιλιπ. δʹ 4-9 Ἰωάν. ιβʹ Απόδειπνον Μέγα καὶ Μικρὸν κατὰ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν α. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Αγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τελεῖται καὶ ἡ Ιερὰ Ακολουθία τοῦ Μεγάλου Αποδείπνου. β. Πλέον συγκεκριμένως: Κατὰ τὰς ἡμέρας Δευτέραν, Τρίτην, Τετάρτην καὶ Πέμπτην, ἀνα γινώ σκεται τὸ Μέγα Απόδειπνον, ἐκ τοῦ Μεγάλου Ωρολογίου. Κατὰ τὰς ἡμέρας Παρασκευήν, Σάββατον καὶ Κυριακήν, ἀναγινω σκε ται τὸ Μικρὸν Απόδειπνον, ὡς συνήθως. γ. Οταν τελῆται τὸ Μέγα Απόδειπνον δὲν ἀναγινώσκονται οἱ Χαιρετι σμοὶ τῆς Θεοτόκου, ἀλλ εὐθὺς μετὰ τὴν Δοξολογίαν ἀναγινώσκεται ὁ Κανὼν τῆς ἡμέρας, ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου. Εξαιρεῖται ἡ πρώτη Εβδομάς, ὁπότε ἀναγινώσκεται εἰδικὸς Κανών, ἐκ τοῦ Τριῳδίου. δ. Κατὰ τὴν Μεγάλην Δευτέραν καὶ τὴν Μεγάλην Τρίτην τελεῖται ἡ Ιερὰ Ακολουθία τοῦ Μεγάλου Αποδείπνου καὶ ἀναγινώσκεται εἰδικὸς Κανών, ἐκ τοῦ Τριῳδίου. ε. Κατὰ τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς τελεῖται τὸ Μικρὸν Απόδειπνον, ἀναγινώ σκον ται καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου, ὡς συνήθως, ἐκτὸς τῆς Μεγάλης Εβδομάδος. ϛ. Κατὰ τὴν Εορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (25ην Μαρτίου), τελεῖται τὸ Μικρὸν Απόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν, τόσον κατὰ τὴν παραμονήν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν κυρίως ἡμέραν.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εὐαγ. Ὄρθρου: Ματθ. καʹ 1-11, Φιλιπ. δʹ 4-9 Ἰωάν. ιβʹ ΜΕΓΑΛΗ Ἰωσὴφ Παγκάλου. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ὁσίας. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Παραβολὴ δέκα Παρθένων. Τίτου θαυματουργοῦ ὁσίου. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ πόρνης. Νικήτα ὁμολ/τοῦ ἡγ. Μονῆς Μηδικίου ὁσ., Ἰωσὴφ ὑμνογράφου ὁσίου. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος. Γεωργίου ἐν Μαλεῷ ὁσίου, Θεωνᾶ μητρ. Θεσ/νίκης ὁσίου. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Ἡ Σωτήριος Σταύρωσις. Κλαυδίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Νηστεία αὐστηρά. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑ Ἡ Θεόσωμος Ταφή. Εὐτυχίου πατρ. ΚΠόλεως, Γρηγορίου Σιναΐτου ὁσίου. Νηστεία αὐστηρά. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος.

20 ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ματθ. καʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. αʹ Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. αʹ 1-20 Ἰὼβ αʹ 1-12 Ματθ. κδʹ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ματθ. κβʹ 15-κγʹ 39. ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. αʹ 21-βʹ 1. Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. βʹ 5-10 Ἰὼβ αʹ Ματθ. κδʹ 36-κστʹ 2. ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ἰωάν. ιβʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. βʹ 3-γʹ 3. Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. βʹ Ἰὼβ βʹ 1-10 Ματθ. κστʹ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Λουκ. κβʹ Αʹ Ὥρας: Ἱερεμ. ιαʹ 18-ιβʹ 5, 9-11, Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. ιθʹ Ἰὼβ ληʹ 1-23, μβʹ 1-5 Ἡσ. νʹ 4-11 Αʹ Κορ. ιαʹ Ματθ. κστʹ 2-20, Ἰωάν. ιγʹ 3-17, Ματθ. κστʹ 21-39, Λουκ. κβʹ 43-44, Ματθ. κστʹ 40-75, κζʹ 1-5. ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: τὰ ΙΒʹ Εὐαγγέλια τῶν Ἁγίων Παθῶν 1) Ἰωάν. ιγʹ 31-ιηʹ 1. 5) Ματθ. κζʹ ) Ἰωάν. ιθʹ ) Ἰωάν. ιηʹ ) Μάρκ. ιεʹ ) Μάρκ. ιεʹ ) Ματθ. κστʹ ) Ματθ. κζʹ ) Ἰωάν. ιθʹ ) Ἰωάν. ιηʹ 28-ιθʹ 16 8) Λουκ. κγʹ ) Ματθ. κζʹ Αʹ Ὥρας: Ζαχ. ιαʹ 1-13 Γαλ. στʹ Ματθ. κζʹ Γʹ Ὥρας: Ἡσ. νʹ 4-11 Ρωμ. εʹ 6-10 Μάρκ. ιεʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. νβʹ 13-νδʹ 1 Ἑβρ. βʹ Λουκ. κγʹ Θʹ Ὥρας: Ἱερεμ. ιαʹ 18-23, ιβʹ 1-5, 9-11, Ἑβρ. ιʹ Ἰωάν. ιθʹ Ἑσπερινοῦ: Ἐξ. λγʹ Ἰὼβ μβʹ Ἡσ. νβʹ 13-νδʹ 1 Αʹ Κορ. αʹ 18-βʹ 2 Ματθ. κζʹ 1-38, Λουκ. κγʹ 39-43, Ματθ. κζʹ 39-54, Ἰωάν. ιθʹ 31-37, Ματθ. κζʹ ΜΕΓΑ Ὄρθρου: Ἰεζ. λζʹ 1-14 Αʹ Κορ. εʹ 6-8 καὶ Γαλ. γʹ Ματθ. κζʹ Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: 1) Γεν. αʹ ) Ἐξοδ. ιγʹ 20-ιεʹ ) Ἡσ. ξαʹ ) Ἡσ. ξʹ ) Σοφον. γʹ ) Δʹ Βασ. δʹ ) Ἐξοδ. ιβʹ ) Γʹ Βασ. ιζʹ ) Ἡσ. ξγʹ 11-ξδʹ 5. 4) Ἰωνᾶ αʹ 1-γʹ 10. 9) Ἡσ. ξαʹ 10-ξβʹ 5. 14) Ἱερεμ. ληʹ ) Ἰησ. Ναυῆ εʹ ) Γεν. κβʹ ) Δαν. γʹ Ρωμ. στʹ 3-11 Ματθ. κηʹ 1-20.

21 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἀπ. Αʹ / Εὐαγ. Ὄρθρου: Μάρκ. ιστʹ 1-8. Καλλιοπίου μ/ρος, Γεωργίου ἐπ. Μυτιλήνης. Πράξ. αʹ 1-8 Ἰωάν. αʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Διακαινησίμου) τῆς ΔιακαινησΙμου Ἡρῳδίωνος κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Καιλεστίνου πάπα Ρώμης. Πράξ. αʹ 12-17, Ἰωάν. αʹ τῆς ΔιακαινησΙμου ΘΚ Πορταϊτίσσης. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης ἐν Λέσβῳ. Εὐψυχίου μ/ρος. Πράξ. βʹ Λουκ. κδʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Τερεντίου μ/ρος, Γρηγορίου Εʹ πατρ. ΚΠόλεως ἱερομ/ρος. Πράξ. βʹ Ἰωάν. αʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Ἀντίπα ἐπ. Περγάμου ἱερ/ρος, Καλλινίκου ἐπ. Ρίμνικ ἐν Τσερνίκᾳ. Πράξ. βʹ Ἰωάν. γʹ τῆς ΔιακαινησΙμου ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. Βασιλείου ἐπ. Παρίου ὁμολ/τοῦ, Ἀκακίου Καυσοκαλυβίτου νέου ὁσίου. Πράξ. γʹ 1-8 Ἰωάν. βʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Μαρτίνου πάπα Ρώμης. Πράξ. γʹ Ἰωάν. γʹ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μαΐου 2 Μαΐου 3 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Θωμᾶ) Ἀπ. Βʹ-Ἑωθινὸν Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Ἀριστάρχου κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Θωμαΐδος σωφρονεστάτης μ/ρος. Πράξ. εʹ Ἰωάν. κʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Βʹ [Πράξ.]- Εὐαγ. Βʹ Ἰωάννου) Κρήσκεντος μ/ρος. Πράξ. γʹ Ἰωάν. βʹ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μ/ρων. Πράξ. δʹ 1-10 Ἰωάν. γʹ Συμεὼν ἐπ. Περσίδος ἱερ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ, Μακαρίου ἐπ. Κορίνθου ὁσίου. Πράξ. δʹ Ἰωάν. εʹ Ἰωάννου ὁσίου, Ἀθανασίας ἐν Αἰγίνῃ ὁσίας. Πράξ. δʹ Ἰωάν. εʹ Παφνουτίου ἱερομ/ρος. Πράξ. εʹ 1-11 Ἰωάν. εʹ 30-στʹ 2. Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ ὁσίου, Ἀθανασίου Μετεωρίτου ὁσίου. Πράξ. εʹ Ἰωάν. στʹ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μαΐου 5 Μαΐου 6 Μαΐου 7 Μαΐου 8 Μαΐου 9 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Μυροφόρων) Ἀπ. Γʹ-Ἦχ. βʹ-ἑωθ. Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Ἰανουαρίου ἱερομ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀναστασίου Σιναΐτου ὁσίου. Πράξ. στʹ 1-7 Μάρκ. ιεʹ 43-ιστʹ 8. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Γʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Γʹ Ἰωάννου) Θεοδώρου Συκεώτου ἐπ. Ἀναστασιουπόλεως. Πράξ. στʹ 8-ζʹ 5, Ἰωάν. δʹ Γεωργίου Τροπαιοφόρου μεγ/ρος. Ἁγίου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Ιωάν. ιεʹ 17-ιστʹ 2. Ἐλισάβετ θαυματουργοῦ ὁσίας. Πράξ. ηʹ Ἰωάν. στʹ Μάρκου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ. Ἁγίου: Αʹ Πέτρ. εʹ 6-14 Μάρκ. στʹ (Τετ. ιεʹ ἑβδ. Ματθ.) Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας ἱερομ/ρος. Πράξ. ηʹ 40-θʹ 18 Ἰωάν. στʹ Μαΐου Συμεὼν συγγενοῦς Κυρίου ἐπ. Ἱεροσολύμων. Πράξ. θʹ Ἰωάν. ιεʹ 17-ιστʹ 2.

24 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Μαΐου 12 Μαΐου 13 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Παραλύτου) Ἀπ. Δʹ-Ἦχ. γʹ-ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Ἐννέα ἐν Κυζίκῳ μ/ρων. Πράξ. θʹ Ἰωάν. εʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Δʹ Ἰωάννου) Ἰάσονος & Σωσιπάτρου Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70. Απ/λων: Ρωμ. ιστʹ (Δευτ. στʹ ἑβδ. Επιστ.) Ἡμέρας: Ἰωάν. στʹ Ἰακώβου Ζεβεδαίου Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒʹ, Ἰγνατίου (Μπραντσανίνωφ) ἐπ. Σταυρουπόλεως ὁσίου. Ἀπ/λου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Λουκ. θʹ 1-6. Περίοδος Πεντηκοσταρίου (Κυριακὴ Θωμᾶ Κυριακὴ Πεντηκοστῆς) Κατὰ τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευὰς τῆς Περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου μόνον, ἰχθύος δὲ κατὰ τὴν Τετάρτην τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καὶ τὴν Τετάρτην τῆς Αποδόσεως τοῦ Πάσχα. «Τοῦτο φανερόν ἐστιν ἀπὸ τὸ καθολικὸν Τυπικὸν καὶ Πεντηκοστάριον, τὴν καθολικὴν καὶ κοινὴν διδασκαλίαν τῶν Ορθοδόξων, ἐν τοῖς τοιούτοις ἐθίμοις διδάσκοντα». ( Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Ιερὸν Πηδάλιον, σελ. 789)

25 ΜΑΪΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Παραλύτου) Ἀπ. Δʹ-Ἦχ.γʹ-Ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Πράξ. θʹ Ἰωάν. εʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Δʹ Ἰωάννου) Πράξ. ιʹ 1-16 Ἰωάν. στʹ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπ. Πάφου ὁσίου. Κατάλυσις ἰχθύος. Ἑορτῆς: Πράξ. ιδʹ 6-18 Ἰωάν. ζʹ Ἀθανασίου Μεγάλου ἀνακομιδή. Ἁγίου: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Τιμοθέου & Μαύρας μ/ρων, Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ ὁσίου ἀνακομιδή. Πράξ. ιʹ 44-ιαʹ 10 Ἰωάν. ηʹ Πελαγίας ὁσιομ/ρος, Νικηφόρου μονάζοντος ὁσίου. Πράξ. ιβʹ 1-11 Ἰωάν. ηʹ

26 ΜΑΪΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Σαμαρείτιδος) Ἀπ. Εʹ-Ἦχ. δʹ-ἑωθ. Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Εἰρήνης μεγ/ρος, Ἐφραὶμ νεοφανοῦς ὁσιομ/ρος. Πράξ. ιαʹ Ἰωάν. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Εʹ Ἰωάννου) Ἰὼβ δικαίου τοῦ πολυπαθοῦς, Σεραφεὶμ Δομβοΐτου ὁσίου. Πράξ. ιβʹ Ἰωάν. ηʹ Τιμ. Σταυροῦ ἐμφάνισις ἐν Ἱεροσολύμοις. Σταυροῦ: Πράξ. κστʹ 1, (Μαΐου καʹ) Ἡμέρας: Ἰωάν. ηʹ Ἀπόδοσις Μεσοπεντηκοστῆς. Ἰωάννου Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου Μεγάλου ὁσίου. Ἀπ/λου: Αʹ Ἰωάν. αʹ 1-7 Ἰωάν. ιθʹ 25-27, καʹ Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μ/ρος, Νικολάου ἐν Βουνένοις μ/ρος. Προφ.: Αʹ Θεσ. βʹ Λουκ. δʹ Σίμωνος Ζηλωτοῦ Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒʹ. Ἁγίου: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Λουκ. στʹ (Πέμ. βʹ ἑβδ. Λκ.) Ἐγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως. Μωκίου ἱερομ/ρος, Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ/λων. Πράξ. ιεʹ Ἰωάν. ιʹ

27 ΜΑΪΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Τυφλοῦ) Ἀπ. ΣΤʹ-Ἦχ. πλ.αʹ-ἑωθ. Ηʹ/(Ἰωάν. κʹ 11-18). Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου, Γερμανοῦ πατρ. ΚΠόλεως. Πράξ. ιστʹ Ἰωάν. θʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΣΤʹ [Πράξ.]- Εὐαγ. ΣΤʹ Ἰωάννου) Γλυκερίας μ/ρος. Πράξ. ιζʹ 1-9 Ἰωάν. ιαʹ Ἰσιδώρου ἐν Χίῳ μ/ρος, Λεοντίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Πράξ. ιζʹ Ἰωάν. ιβʹ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ Παχωμίου Μεγάλου ὁσίου, Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης. Κατάλυσις ἰχθύος. Ὁσίου: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Ματθ. δʹ 25-εʹ 12. ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Θεοδώρου ἡγιασμένου ὁσίου. Ἑορτῆς: Πράξ. αʹ 1-12 Λουκ. κδʹ Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀπ/λων, Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως. Ἀπ/λων: Ρωμ. ιστʹ 1-16 (Παρ. εʹ ἑβδ. Ἐπιστ.) Ἡμέρας: Ἰωάν. ιδʹ Πέτρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Πράξ. κʹ 7-12 Ιωάν. ιδʹ

28 ΜΑΪΟΣ Ἰουν. 2 Ἰουν. 3 Ἰουν. 4 Ἰουν. 5 Ἰουν. 6 Ἰουν. 7 Ἰουν. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΙΩΑΝΝΟΥ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Αʹ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ Ἀπ. Ζʹ-Ἦχ. πλ.βʹ-ἑωθ.ιʹ/(ἰωάν. καʹ 1-14). Πατρικίου ἐπ. Προύσης ἱερομ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Πράξ. κʹ 16-18, Ἰωάν. ιζʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ζʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Ζʹ Ἰωάννου) Θαλλελαίου μ/ρος, Νικήτα, Ἰωσὴφ καὶ Ἰωάννου ἐν Χίῳ ὁσ. Πράξ. καʹ 8-14 Ἰωάν. ιδʹ 27-ιεʹ 7. Κωνσταντίνου & Ἑλένης ἰσαπ/λων. Αγίων: Πράξ. κστʹ 1, Ιωάν. ιʹ 1-9. Βασιλίσκου μ/ρος. Πράξ. κγʹ 1-11 Ἰωάν. ιστʹ Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων ὁμολ/τοῦ. Πράξ. κεʹ Ἰωάν. ιστʹ Ἀπόδοσις Ἀναλήψεως. Συμεὼν ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ὁσίου. ( Ἡ Άκολουθία τοῦ Τ. Προδρόμου προψάλλεται τὴν σήμερον) Τ.Προδρ.: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Ματθ. ιαʹ Βʹ Ψυχοσάββατον. Ἰωάννου Προδρόμου Γʹ εὕρεσις τ. Κεφαλῆς. Πράξ. κηʹ 1-31 καὶ Αʹ Θεσ. δʹ Ἰωάν. καʹ καὶ Ἰωάν. εʹ

29 ΜΑΪΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ἰουν. 9 Ἰουν. 10 Ἰουν. 11 Ἰουν. 12 Ἰουν. 13 Ἰουν. ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀπ. Ηʹ/Εὐαγ. Ὄρθρου: Ἰωάν. κʹ Κάρπου Ἀπ/λου ἐκ τῶν 70. Πράξ. βʹ 1-11 Ἰωάν. ζʹ 37-52, ηʹ 12. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Αʹ [Ἐπιστ.]- Εὐαγ. Αʹ Ματθ.) ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ἑλλαδίου ἱερομ/ρος, Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ/τοῦ ὁσίου. Ἐφεσ. εʹ 8-19 Ματθ. ιηʹ Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτηνῆς ἱερομ/ρος, Ἀνδρέου διὰ ΧΡ Σαλοῦ. Ρωμ. αʹ 1-7, Ματθ. δʹ 23-εʹ 13. ᾍλωσις Κωνσταντινουπόλεως. Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος. Ρωμ. αʹ Ματθ. εʹ Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων ὁσίου. Ρωμ. αʹ 28-βʹ 9 Ματθ. εʹ Ἑρμείου μ/ρος, Πετρονίλλης θυγ. Ἀπ/λου Πέτρου. Ρωμ. βʹ Ματθ. εʹ Μάϊος: Ο μήνας τῆς Κωνσταντινουπόλεως Μαΐου 11: Εγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως. Μαΐου 21: Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης τῶν Θεοστέπτων καὶ Ισαποστόλων. Μαΐου 29: Η ᾍλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

30 ΙΟΥΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀπ. Ηʹ/Εὐαγ. Ὄρθρου: Ἰωάν. κʹ Πράξ. βʹ 1-11 Ἰωάν. ζʹ 37-52, ηʹ 12. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Αʹ [Ἐπιστ.]- Εὐαγ. Αʹ Ματθ.) ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ἐφεσ. εʹ 8-19 Ματθ. ιηʹ Ρωμ. αʹ 1-7, Ματθ. δʹ 23-εʹ 13. Ρωμ. αʹ Ματθ. εʹ Ρωμ. βʹ Ματθ. εʹ Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς. Ἰουστίνου φιλοσόφου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Ρωμ. αʹ 7-12 Ματθ. εʹ

31 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἁγίων Πάντων Ἀπ. Αʹ-Ἦχ. πλ.δʹ-ἑωθ. Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Νικηφόρου πατρ. ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ, Ἰωάννου ἐν Σουτσάβᾳ νεομ/ρος. Ἑβρ. ιαʹ 33-ιβʹ 2 Ματθ. ιʹ 32-33, 37-38, ιθʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Βʹ - Εὐαγ. Βʹ Ματθ.) ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λουκιλλιανοῦ μ/ρος. Ρωμ. βʹ 28-γʹ 18 Ματθ. στʹ 31-34, ζʹ Μητροφάνους ἀρχιεπ. ΚΠόλεως, Μάρθας & Μαρίας ἐν Βηθανίᾳ. Αγίου: Εβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ιωάν. ιʹ 1-9. Δωροθέου ἐπ. Τύρου ἱερομ/ρος. Ρωμ. δʹ Ματθ. ζʹ Ἱλαρίωνος ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων νέου ὁσ. Ρωμ. εʹ Ματθ. ηʹ Θεοδότου Ἀγκύρας ἱερομ/ρος, Παϊσίου (Παναγῆ) Μπασιᾶ ἐν Κεφ/νίᾳ ὁσ. Ρωμ. εʹ 17-στʹ 2 Ματθ. θʹ Θεοδώρου Στρατηλάτου μ/ρος ἀνακομιδή, Καλλιόπης μ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ἁγίου: Ἐφεσ. βʹ 4-10 Ματθ. ιʹ

32 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἀπ. Βʹ-Ἦχ. αʹ-ἑωθινὸν Βʹ/(Μάρκ. ιστʹ 1-8). Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. βʹ Ματθ. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Γʹ - Εὐαγ. Γʹ Ματθ.) Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ/ρων, Ἰωάννου μητρ. Τομπὸλσκ ἐν Σιβηρίᾳ. Ρωμ. ζʹ 1-13 Ματθ. θʹ 36-ιʹ 8. Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀπ/λων. ΘΚ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. Απ/λων: Πράξ. ιαʹ Λουκ. ιʹ Ὀνουφρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Πέτρου Ἀθωνίτου ὁσίου. Ρωμ. ηʹ 2-13 Ματθ. ιʹ Ἀκυλίνης μ/ρος. Ρωμ. ηʹ Ματθ. ιʹ Ἐλισαίου προφήτου, Μεθοδίου πατρ. ΚΠόλεως ὁμολογητοῦ. Προφήτου: Ἰακ. εʹ Λουκ. δʹ Ἀμὼς προφήτου, Ἱερωνύμου ὁσίου, Γλυκερίου νέου ὁμολ/τοῦ Ρουμανίας. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. γʹ 28-δʹ 3 Ματθ. ζʹ 24-29, ηʹ 1-4.

33 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἰουλ. 2 Ἰουλ. 3 Ἰουλ. 4 Ἰουλ. 5 Ἰουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Νεομαρτύρων Πάντων. Ἀπ. Γʹ-Ἦχ. βʹ-ἑωθινὸν Γʹ/(Μάρκ. ιστʹ 9-20). Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. εʹ 1-10 Ματθ. στʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ - Εὐαγ. Δʹ Ματθ.) Ἰσαύρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων, Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαὴλ μ/ρων. Ρωμ. θʹ Ματθ. ιαʹ Λεοντίου μ/ρος. Ρωμ. ιʹ 11-ιαʹ 2 Ματθ. ιαʹ Ἰούδα Ἀδελφοθέου Ἀπ/λου, Παϊσίου Μ. ὁσ., Ἰωάννου Μαξίμοβιτς ἀρχιεπ. Σαγγάης. Ἀπ/λου: Ἰούδα αʹ 1-25 Ἰωάν. ιδʹ ΘΚ Ὁδηγητρίας. Μεθοδίου ἐπ. Πατάρων ἱερομ/ρος. Ρωμ. ιαʹ Ματθ. ιαʹ Ἰουλιανοῦ Ταρσέως μ/ρος. Ρωμ. ιαʹ Ματθ. ιβʹ 1-8. Εὐσεβίου ἐπ. Σαμοσάτων ἱερομ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. στʹ Ματθ. ηʹ

34 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἰουλ. 7 Ἰουλ. 8 Ἰουλ. 9 Ἰουλ. 10 Ἰουλ. 11 Ἰουλ. 12 Ἰουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀπ. Δʹ-Ἦχ. γʹ-ἑωθ. Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Ἀγριππίνης μ/ρος, Βαρβάρου μυροβλύτου ὁσίου. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. στʹ Ματθ. ηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ - Εὐαγ. Εʹ Ματθ.) Ἰωάννου Προδρόμου Γενέθλιον. Κατάλυσις ἰχθύος. Προδρόμου:Ρωμ. ιγʹ 11-ιδʹ 4 Λουκ. αʹ 1-25, 57-68, 76, 80. Φεβρωνίας ὁσιομ/ρος. Ρωμ. ιδʹ 9-18 Ματθ. ιβʹ 14-16, Δαυῒδ ἐν Θεσ/νίκῃ ὁσίου. Ρωμ. ιεʹ 7-16 Ματθ. ιβʹ Σαμψὼν τοῦ ξενοδόχου ὁσίου. Ρωμ. ιεʹ Ματθ. ιβʹ 46-ιγʹ 3. Κύρου & Ἰωάννου ἀν/ρων ἀνακομιδὴ λειψ. Ρωμ. ιστʹ 1-16 Ματθ. ιγʹ 3-9. Πέτρου & Παύλου πανευφήμων Ἀπ/λων. Ἀπ/λων: Βʹ Κορ. ιαʹ 21-ιβʹ 9 Ματθ. ιστʹ

35 30 13 Ἰουλ. ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Αγ. Δωδεκα Αποστολων Συναξισ. Ἦχος δ -Ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Ἀπ/λων: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Ματθ. θʹ 36-ιʹ 8. Οἱ θεῖοι Απόστολοι καὶ τὸ «χάρισμα τῆς διαμονῆς» «Κάμε ἀπόφασιν, ἀδελφέ, εἰς τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς σου, νὰ μὴ λυπήσῃς πλέον τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον», «μηδὲ νὰ ἐναντιωθῇς ὡς σκληροκάρδιος εἰς τὸ ἅγιον Αὐτοῦ θέλημα», «ἀλλὰ νὰ δώσῃς, [ὡς οἱ θεῖοι Απόστολοι], ὅλην τὴν καρδίαν σου εἰς Αὐτὸ μὲ ὅλας της τὰς ἐπιθυμίας διὰ νὰ ἐνοικήσῃ, καθὼς Αὐτὸ τὸ ἴδιον Πνεῦμα σὲ προστάζει λέγον: υἱέ, δός μοι σὴν καρδίαν (Παροιμ. κγʹ 26). Θέλεις δὲ δώσει τὴν καρδίαν σου εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον, ἐὰν μελετᾷς πάντοτε εἰς αὐτὴν τὸ ὄνομα τοῦ Ιησοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μὲ μίαν ἀδιάλειπτον προσευχήν ἐπειδὴ τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον, μολονότι καὶ ἐκπορεύεται ἐκ μόνου τοῦ Πατρός, ὅμως εἶναι καὶ λέγεται καὶ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ διὰ τὴν ὁμοουσιότητα καὶ ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπαύεται καὶ χαίρει ὅταν Αὐτὸς ὀνομάζεται: ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, κράζον Αββᾶ ὁ Πατὴρ (Γαλ. δʹ 6). Ινα διὰ τῆς τοιαύτης νοερᾶς καὶ πνευματικῆς προσευχῆς, ἐν μὲν τῷ Πνεύματι θεωρῇς τὸν Υἱόν, ἐν δὲ τῷ Υἱῷ θεωρῇς τὸν Πατέρα, ὡς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ἵνα καταξιωθῇς, διὰ τῆς τοιαύτης νοερᾶς ἐργασίας, νὲ εὕρῃς καὶ νὰ ἰδῇς νοερῶς τὴν χάριν τοῦ Αγίου Πνεύματος, τὴν ὁποίαν ἔλαβες μὲν διὰ τοῦ Αγίου Βαπτίσματος, τὴν ἔχωσες δὲ ὡσὰν σπινθῆρα μέσα εἰς τὰ πάθη καὶ ἁμαρτίας. Καὶ τέλος πάντων, ἐπειδὴ καὶ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ὁ ἄλλος Παράκλητος, τὸ συμπληρωτικὸν Πρόσωπον τῆς Αγίας Τριάδος, ὁ χορηγὸς πάντων τῶν χαρισμάτων, ἡ ζωὴ τῶν ζώντων, ἡ κίνησις τῶν κινουμένων καὶ ἡ τελειότης ἁπάντων τῶν ὄντων, ἠθέλησεν ἐκ μόνης τῆς φιλανθρωπίας Του νὰ εἰδοποιήσῃ εἰς τὴν καρδίαν σου τὰς πρώτας γραμμὰς καὶ τὸ πρῶτον σχέδιον τῆς χάριτός Του, παρακάλεσαι Αὐτὸν νὰ μὴ σὲ ἀφήσῃ ἀτελῆ, ἀλλὰ νὰ φέρῃ εἰς τελειότητα αὐτὴν τὴν εἰδο-ποίησιν καὶ τὸ ἔργον ὁποὺ ἄρχισεν εἰς ἐσέ, χαρίζωντάς σου τὸ χάρισμα τῆς διαμονῆς καὶ τῆς μέχρι τέλους ὑπομονῆς ἐν τῇ Αὐτοῦ χάριτι. Τὸ χάρισμα αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερον ἀπὸ ὅλα τὰ χαρίσματα καὶ αὐτὸ μόνον συνιστᾷ καὶ ἐπισφραγίζει τὸν ἑκάστου προορισμόν, κατὰ τοὺς θεολόγους, καὶ διὰ τοῦ χαρίσματος τούτου νὰ σὲ ἀξιώσῃ, ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμη, νὰ γίνῃς ὅλος πνευματικός, ὅλος ἀγγελοειδής, ὅλος ἅγιος καὶ υἱὸς Θεοῦ καὶ θεὸς κατὰ χάριν, ἀπ ἐκεῖ ὁποὺ εἶσαι τώρα γῆ καὶ σποδός, καθὼς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος». ( Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Γυμνάσματα Πνευματικά, σελ , ἔκδοσις ϛʹ, Θεσσαλονίκη 1971)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. μὲ Σημειωτάριο γιὰ Ἡμερησία Διάταξι «Ἀτζέντα» ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ. Κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν καὶ Πολιτικὸν Ἡμερολόγιον

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. μὲ Σημειωτάριο γιὰ Ἡμερησία Διάταξι «Ἀτζέντα» ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ. Κατὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν καὶ Πολιτικὸν Ἡμερολόγιον # ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Κατὰ τὸ καὶ μὲ Σημειωτάριο γιὰ Ἡμερησία Διάταξι «Ἀτζέντα» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Κατὰ τὸ καὶ μὲ Σημειωτάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ X ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ toiχoυ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ετος Δίσεκτον ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ 2012 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤ. ΗΧΟΣ ΕΩΘ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ Π. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σελ. 1

ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ Π. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σελ. 1 ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ Π. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σελ. 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (ν.ἡ.) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (π.ἡ.) 1 Π ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου Μεγάλ. 19 Βονιφατίου μάρτυρος, Αρεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

2017 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧΟΥ toiχoυ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 Ο ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Πρόλογος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὁ «δι ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 Ετος Δίσεκτον ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα 3 ΜΕΡΟΣ Α 5 Εγκύκλιος ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει. ΜΕΡΟΣ Β 14 Κυριακοδρόμιον. 16 Μηνολόγιον/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 2012 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Eἰκόνα ἐξωφύλλου: Παναγία Κάστρου «Τό Ἱερόν Παλλάδιον τῶν Λερίων» κατά Μανουήλ Γεδεών Φωτογραφίες: Ἀπό τό ἀπό τό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους

εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους εκκλησιαστικοσ ημεροδεικτης του σωτηριου ετους 2017 κατα το πατριον ημερολογιον ιερα μονη αγιων κυπριανου ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΊΝΗς φυλη αττικησ 1 κυριακοδρομιον 2017 ευαγγελιον αποστ. ηχος εωθ. φεβρουαριοσ ιανουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Chronographia brevis

Chronographia brevis Chronographia brevis ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΩΝ κατὰ τὸν ἀκριβῆ ψῆφον τῶν αλεξανδρέων καθωυς ὑποτέτακται αδὰμ εατη διακόσια τριάκοντα. σὴθ εατη διακόσια πέντε. ενωυς εατη ἑκατὸν ἐνενήκοντα. καϊνὰν εατη ἑκατὸν ἑβδομήκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Η μερολογίου Βουλγαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2017 Δεκ. 19/1 Κυριακὴ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως: Πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Προφητῶν καὶ Προφητίδων. Βονιφατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Chronographia. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.

Chronographia. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. Chronographia ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΩΝ ΦΚΗʹ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤ' ΕΣΤΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).

Εργαστήριο ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%). Sacra parallela (recensiones secundum alphabeti litteras dispositae, quae tres libros conflant) (fragmenta e cod. Berol. B.N. gr. 46 [ parallela Rupefucaldina]) Ο ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Στοιχεῖον Ἄλφα. Αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Avenue de Stalingrad, Bruxelles Tél./Fax: 02/ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Πρόγραμμα. Avenue de Stalingrad, Bruxelles Tél./Fax: 02/ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Avenue de Stalingrad, 34-1000 Bruxelles Tél./Fax: 02/512.19.13 Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ecloga chronographica

Ecloga chronographica Ecloga chronographica ΕΚΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΕΙΣΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ Α ΑΜ ΜΕΧΡΙ ΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013 Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Ἱ. Μητρόπολις Κεντρῴας Ἀφρικῆς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013 Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Ἱ. Μητρόπολις Κεντρῴας Ἀφρικῆς ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013 Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Ἱ. Μητρόπολις Κεντρῴας Ἀφρικῆς Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας στὴν Ἑλλάδα: Ἱερομόν. Νεκτάριος Μικραγιαννανίτης 6955500450 Τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ εἰσφορῶν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 283 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 27 7 29 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 216 ΜΑΪΟΣ 21 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Μεγάλων Γερόντων (6η Φεβρουαρίου) Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Εἰσαγωγὴ* Ο μοναχισμὸς στὴν Παλαιστίνη κατὰ τοὺς χρόνους ποὺ ἔζησαν οἱ ὅσιοι Πατέρες μας Βαρσανούφιος

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Τῷ ζωοδόχῳ Σου τάφῳ, παρεστῶτες οἱ ἀνάξιοι, δοξολογίαν προσφέρομεν τῇ ἀφάτῳ Σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅτι σταυρὸν κατεδέξω, καὶ θάνατον ἀναμάρτητε, ἵνα τῷ κόσμῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 126 Μαρτιοσ 18 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς

Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς Τὸ Μυστήριον τῆς Ἁρπαγῆς Η θεωτικὴ ἐμπειρία τῆς «ἁρπαγῆς» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἕως τρίτου οὐρανοῦ», δηλαδὴ «εἰς τὸν Παράδεισον» (Βʹ Κορινθ. ιβʹ 2-4) Περιεχόμενα Προσευχή. Προοίμιον. Α. Η «ἀποκάλυψις»

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας ἐγεννήθη εἰς τὸν Στρόβολον τὸ 1971, ἀπὸ ἐκτοπισθέντας

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950,

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950, - 304-KHPY EKK H IA OP O O øn Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς

Διαβάστε περισσότερα