ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ"

Transcript

1

2 OΡΘΟΔΟΞOΣ EΚΚΛΗΣIA Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς. Ἦχος πλ. δ. Eὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα Σοι! Tαχυδρομικὴ Διεύθυνσις: Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων Α.Γ ΦΥΛΗ - Greece Tηλεαντίγραφα (Fax): Ἠλεκτρονικὸν Ταχυδρομεῖον ( ): Ἱστοσελίδα εἰς τὸ Διαδίκτυον (Website): Ἐκδόσεις: Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικῆς

3 ΚΥΡΙΑΚΗ Ἦχος πλ. βʹ-ἑωθινὸν Ἐπεξήγησις 1. Σημειοῦνται καθημερινῶς τὰ καθωρισμένα Ἀποστολικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα ὅλου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους. 2. Κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ τὰς Ἑορτὰς ἐκείνας, διὰ τὰς ὁποίας προβλέπονται ἰδιαίτερα Ἀναγνώσματα, σημειοῦνται μόνον αὐτά, καταλιμπάνονται δὲ τὰ τῆς ἡμέρας. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Βασιλείου Μεγάλου ἀρχιεπ. Καισαρείας. Ἑορτῆς: Κολασ. βʹ 8-12 Λουκ. βʹ 20-21, Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ τοῦ ἐν Σάρωφ ὁσίου. Προεορτ. Φώτων: Ἑβρ. ε 4-10 Ἰωάν. γ (Πέμ. διακαιν.) Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μ/ρος, Θωμαΐδος τῆς ἐκ Λέσβου ὁσίας. Προεορτ. Φώτων: Β Τιμ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8. (Κυρ. πρὸ Φώτων) Μ. Ὧραι Ἁγίων Θεοφανίων. Σύναξις 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου. Ἀπ/λων: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Προεορτ. Φώτων: Ἰωάν. α Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ/ρων, Συγκλητικῆς ὁσίας. Σάβ. πρὸ Φώτων: Αʹ Τιμ. γ 13- δ 5 Ματθ. γʹ 1-6.

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ὄρθρου: Μάρκ. α Ἑορτῆς: Τίτ. βʹ 11-14, γʹ 4-7 Ματθ. γʹ Προδρομου Ιωαννου Συναξις Αγίου: Πράξ. ιθʹ 1-8 Ιωάν. αʹ Γεωργίου Χοζεβίτου ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας. Μεθεόρτων: Ρωμ. στ 3-11 Ἰωάν. γ (Μεγ. Σαββάτου) Πολυεύκτου μ/ρος. Μεθεόρτων: Β Τιμ. β 1-10 Μάρκ. α (Ὀκτ. κστ ) (Δευτ. ιβ ἑβδ. Μθ.) Γρηγορίου ἐπ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπ. Μελιτηνῆς, Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου ἐν Ρωσίᾳ. Μεθεόρτων: Πράξ. ιγ Λουκ. γ (Τετ. ε ἑβδ. Πρξ.) (Δευτ. α ἑβδ. Λκ.) Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου ὁσίου, Βιταλίου ὁσίου. Ὁσίου: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Ματθ. ιαʹ (Πέμ. δʹ ἑβδ. Μθ.) Τατιανῆς μ/ρος. Μεθεόρτων Φώτων: Ἐφεσ. στ Ματθ. δ 1-11.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἦχος πλ. βʹ-ἑωθ. Θʹ/(Ἰωάν. κʹ 19-31). Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ/ρων, Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ὁσίου. Ἰωσὴφ νέου τοῦ Καππαδόκου. Ἐφεσ. δʹ 7-13 Ματθ. δʹ Ἀπόδοσις Ἁγίων Θεοφανίων. Ἀββάδων ἐν Σινᾷ & Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων, Σάββα Σερβίας, Νίνας Φωτ. Γεωργίας. Μεθεόρτων: Α Πέτρ. γ Λουκ. δ (Τρ. λγ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Τετ. α ἑβδ. Λκ.) Παύλου Θηβαίου ὁσίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίου. Ἁγίου: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Λουκ. ιβʹ Πέτρου Ἀπ/λου προσκύνησις τ. Ἁλύσεως. Απ/λου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Ιωάν. καʹ Ἀντωνίου Μεγάλου ὁσίου, Γεωργίου ἐν Ἰωαννίνοις νεομ/ρος. Ἁγίου: Ἑβρ. ιγʹ Λουκ. στʹ Ἀθανασίου & Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξ/ας. Ἁγίων: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Μακαρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ μητρ. Ἐφέσου. Ἡμέρας: Α Θεσ. ε Λουκ. ιζ (Σαβ. λβ ἑβδ. Ἐπιστ.) (Σαβ. ιε ἑβδ. Λκ.)

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Φεβρ. 3 Φεβρ. 4 Φεβρ. 5 Φεβρ. 6 Φεβρ. 7 Φεβρ. 8 Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕʹ ΛΟΥΚΑ Ἦχος βαρὺς-ἑωθινὸν Ιʹ/(Ἰωάν. καʹ 1-14). Εὐθυμίου Μεγάλου ὁσίου. Ὁσίου: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Κυριακῆς: Λουκ. ιθʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΓ - Εὐαγ. ΙΣΤ Λουκ.) Μαξίμου ὁμολ/τοῦ ὁσίου, Νεοφύτου μ/ρος, Μαξίμου Γραικοῦ ὁσίου. Α Πέτρ. β 21-γ 9 Μάρκ. ιβʹ Τιμοθέου Ἀπ/λου, Ἀναστασίου Πέρσου ὁσιομ/ρος. Ἀπ/λου: Βʹ Τιμ. αʹ 3-9 Ἡμέρας: Μάρκ. ιβ Κλήμεντος & Ἀγαθαγγέλου μ/ρων, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ ὁσίου. Αγίων: Φιλιπ. γʹ 20-δʹ 3 Ἡμέρας: Μάρκ. ιβ Ξένης Ρωμαίας & Ξένης Ρωσίδος ὁσίων. Α Πέτρ. δ 12-ε 5 Μάρκ ιβ Γρηγορίου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως Θεολόγου, Πάντων τῶν Ρώσων Νεομαρτύρων. Ἁγίου: Ἑβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ἰωάν. ιʹ Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδίας αὐτοῦ, Θεοδώρου Στουδίτου ὁσ. ἀνακομιδή. Βʹ Τιμ. β Λουκ. ιηʹ 2-8.

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Φεβρ. 10 Φεβρ. 11 Φεβρ. 12 Φεβρ. 13 Φεβρ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤʹ ΛΟΥΚΑ (Τελ. & Φαρ.) Ἦχος πλ.δʹ-ἑωθινὸν ΙΑʹ/(Ἰωάν. καʹ 14-25). Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἀνακομιδή. Ἁγίου: Ἑβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Κυριακῆς: Λουκ. ιηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΔ - Εὐαγ. ΙΖ Λουκ.) Ἐφραὶμ & Ἰσαὰκ τῶν Σύρων ὁσίων. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. αʹ 20-βʹ 9 Μάρκ. ιγʹ Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομ/ρος ἀνακομιδή. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἡμέρας: Β Πέτρ. β 9-22 Ἁγίου: Μάρκ. θʹ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἁγίων: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Κύρου & Ἰωάννου ἀναργύρων ὁσιομ/ρων, Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ νέου ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Α Ίωάν. α 8-β 6 Μάρκ ιγ 31-ιδ 2. Η νηστεία τῆς παραμονῆς τῶν Αγίων Θεοφανίων «Κα τὰ πα λαιὸ ἔ θος τῆς Εκ κλη σίας, τῶν με γά λων ἑορ τῶν προη γεῖ το προε τοι μα σία, ἡ ὁ ποία ἐ κτὸς τῶν ἄλ λων πε ριε λάμ βα νε καὶ νη στεία... Τέ τοιες προ πα ρα σκευα στι κὲς νη στεῖες ἔ χο με στὰ Χρι στού γεν να, στὸ Πά σχα, στὴν ἑορ τὴ τῶν ἁ γίων Α πο στό λων, τῆς Με τα μορ φώ σεως καὶ τῆς Κοι μή σεως τῆς Θεο τό κου... Τὰ Θεο φά νεια δὲν εἶ χαν τὴν δυ να τό τη τα νὰ ἀ να πτύ ξουν νη στεία... για τὶ τὸ δω δεκαή με ρο τῶν Χρι στου γέν νων ἀ πο τε λοῦ σε ἑορ τα στι κὴ περί ο δο κα τα λύ σεως εἰς πάν τα. Εξ ἄλ λου ἡ νη στεία τῶν Χρι στου γέν νων εἶ ναι προ πα ρα σκευα στι κὴ καὶ γιὰ τὰ Θεο φά νεια, ἐφ ὅ σον οἱ ἑορ τὲς αὐ τὲς πα λαιό τε ρα ἀ πο τε λοῦ σαν μία ἑ νιαία ἑορ τή, ποὺ ἑωρ τά ζε το τὴν 6η Ια νουα ρίου ἀλ λὰ καὶ σή με ρα ὁ σύν δε σμός των εἶ ναι στε νὸς καὶ μπο ροῦν νὰ θεω ρη θοῦν ὡς δύο ὄ ψεις μιᾶς ἑορ τῆς». ( Ιωάννου Φουντούλη, Ἀπαντήσεις σὲ λειτουργικές, κανονικὲς καὶ ἄλλες ἀπορίες, Ἀπάντησις 221)

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤʹ ΛΟΥΚΑ (Τελ. & Φαρ.) Ἀπ. ΛΓʹ-Ἦχ. πλ.αʹ-ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Βʹ Τιμ. γʹ Λουκ. ιηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΔ - Εὐαγ. ΙΖ Λουκ.) Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. αʹ 20-βʹ 9 Μάρκ. ιγʹ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. βʹ 9-22 Μάρκ. ιγʹ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Βʹ Πέτρ. γʹ 1-18 Μάρκ. ιγʹ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἡμέρας: Μάρκ. ιγʹ 31-ιδʹ 2. Τρύφωνος μ/ρος, Περπετούας κλπ. μ/ρων. Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Α Ἰωάν. β 7-17 Μάρκ. ιδ 3-9. ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Κατάλυσις εἰς πάντα ὅλην τὴν ἑβδομάδα. Ἑορτῆς: Ἑβρ. ζʹ 7-17 Λουκ. βʹ

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου) Ἀπ. ΛΔ - Ἦχ. αʹ-ἑωθ. Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Συμεὼν Θεοδόχου & Ἄννης προφ. Σύναξις. Αʹ Κορ. στʹ Λουκ. ιεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΛΕʹ - Εὐαγ.τῆς Ἀποκρέω) Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου ὁσίου. Αʹ Ἰωάν. βʹ 18-γʹ 8 Μάρκ. ιαʹ Ἀγάθης μ/ρος. Αʹ Ἰωάν. γʹ 9-22 Μάρκ. ιδʹ Βουκόλου ἐπ. Σμύρνης, Φωτίου Μεγάλου πατρ. ΚΠόλεως, Βαρσανουφίου & Ἰωάννου ὁσίων. Αʹ Ἰωάν. γʹ 21-δʹ 11 Μάρκ. ιδʹ 43-ιεʹ 1. Παρθενίου ἐπ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ἐν Στειρίῳ ὁσίου. Αʹ Ἰωάν. δʹ 20-εʹ 21 Μάρκ. ιεʹ Ἀπόδοσις Ὑπαπαντῆς. Θεοδώρου Στρατηλάτου μεγαλομ/ρος, Ζαχαρίου προφήτου. Αγίου: Εφεσ. βʹ 4-10 Ματθ. ιʹ Αʹ Ψυχοσάββατον. Νικηφόρου ἀνεξικάκου μ/ρος, Πέτρου Δαμασκηνοῦ ἱερομ/ρος. Αʹ Κορ. ιʹ Λουκ. καʹ 8-9, 25-27, Κεκοιμ.: Αʹ Θεσ. δʹ Ἰωάν. εʹ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Μαρτ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἦχος β -Ἑωθινὸν Βʹ/(Μάρκ. ιστʹ 1-8). Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. Ἁγίου: Βʹ Τιμ. βʹ 1-10 Κυριακῆς: Ματθ. κεʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Τυροφάγου) Βλασίου ἀρχιεπ. Σεβαστείας ἱερομ/ρος, Θεοδώρας Αὐγούστης. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Γʹ Ἰωάν Λουκ. ιθʹ 29-40, κβʹ Μελετίου ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἰούδα 1-10 Λουκ. κβʹ 39-42, 45-71, κγʹ 1. Μαρτινιανοῦ ὁσ., Ἀκύλα & Πρισκίλλης Ἀπ/λων, Συμεὼν Μυροβλύτου ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἰωὴλ βʹ Ἑσπ.: Ἰωὴλ γʹ Αὐξεντίου ἐν τῷ Βουνῷ ὁσίου. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ἰούδα Λουκ. κγʹ 1-31, 33, Ὀνησίμου Ἀπ/λου ἐκ τῶν 70. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. ΣΤʹ Ὥρας: Ζαχαρίου ηʹ Ἑσπερινοῦ: Ζαχαρίου ηʹ Πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ὁσίων. Παμφίλου μ/ρος, Φλαβιανοῦ ἀρχιεπ. ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ρωμ. ιδʹ Ματθ. στʹ 1-13.

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Μαρτ. 3 Μαρτ. 4 Μαρτ. 5 Μαρτ. 6 Μαρτ. 7 Μαρτ. 8 Μαρτ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ἦχος γʹ-ἑωθινὸν Γʹ/(Μάρκ. ιστʹ 9-20). Θεοδώρου Τήρωνος μεγαλομ/ρος. Κατάλυσις εἰς πάντα ἐκτὸς κρέατος. Ρωμ. ιγʹ 11-ιδʹ 4 Ματθ. στʹ ΚΑΘΑΡΑ ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡ /ΤΗΣ Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπ. Σινάου ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. αʹ Ἑσπερινοῦ: Γεν. αʹ 1-13 Παροιμ. αʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Λουκ. καʹ Ἀρχίππου κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Φιλοθέης Ἀθηναίας ὁσιομ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. αʹ 19-βʹ 3. Ἑσπ.: Γεν. αʹ Παροιμ.αʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Ματθ. στʹ Λέοντος ἐπ. Κατάνης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. βʹ Ἑσπ.: Γεν. αʹ 24-βʹ 3 Παροιμ. βʹ Μεγ. Ἀποδ.: Μάρκ. ιαʹ 22-26, Ματθ. ζʹ 7-8. Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις ὁσίου, Εὐσταθίου ἀρχιεπ. Ἀντιοχείας. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. βʹ Ἑσπ.: Γεν. βʹ 4-19 Παροιμ. γʹ Μεγ. Ἀποδείπνου: Ματθ. ζʹ Αʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ/ρων εὕρεσις τιμίων Λειψάνων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. γʹ Ἑσπ.: Γεν. βʹ 20-γʹ 20 Παροιμ. γʹ Ἀποδείπνου: Ἰωάν. ιεʹ 1-7. Θεοδώρου Τήρωνος θαῦμα Κολλύβων. Πολυκάρπου ἐπ. Σμύρνης ἱερομ/ρος. Ἑβρ. αʹ 1-12 Μάρκ. βʹ 23-γʹ 5.

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Μαρτ. 10 Μαρτ. 11 Μαρτ. 12 Μαρτ. 13 Μαρτ. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας) Ἦχος δʹ-ἑωθινὸν Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Ἰω.ΠροδρόμουΑʹ&Βʹεὕρεσιςτ.Κεφαλῆς. Ἑβρ. ιαʹ 24-26, Ἰωάν. αʹ Ταρασίου πατριάρχου ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. δʹ 2-6, εʹ 1-7. Ἑσπ.: Γεν. γʹ 21-δʹ 7 Παροιμ. γʹ 34-δʹ 22. Πορφυρίου ἐπ. Γάζης, Φωτεινῆς Σαμαρείτιδος ἰσαπ/λου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ 8-15 Παροιμ. εʹ Προκοπίου Δεκαπολίτου ὁμολ/τοῦ ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ Παροιμ. εʹ 15-στʹ 3. Βασιλείου ὁμολ/τοῦ ὁσίου, Προτερίου ἀρχιεπ. Ἀλεξ/ας ἱερομ/ρος. Ἰωάννου Κασσιανοῦ Ρωμαίου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. στʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 1-24 Παροιμ. στʹ Ο Οσιος Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος Η μνήμη τοῦ Οσίου Κασσιανοῦ, 29η Φεβρουαρίου, τελεῖται μόνον κάθε τέσσερα ἔτη, ὅταν τὸ ἔτος εἶναι δίσεκτον. Τοιουτο τρόπως, διὰ μὴ «ἀδικῆται» ὁ μεγάλος αὐτὸς Αγιος, κατὰ τὰ λοιπὰ ἔτη, ἡ Ακολουθία αὐτοῦ συμψάλλεται κατὰ τὴν 28ην Φεβρουαρίου, μετὰ τοῦ Οσίου Βασιλείου τοῦ Ομολογητοῦ. Απολυτίκιον. Ηχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῆς σοφίας τὸν λόγον Πάτερ τοῖς ἔργοις σου, ἀσκητικῶς γεωργήσας ὡς οἰκονόμος πιστός, ἀρετῶν μυσταγωγεῖς τὰ κατορθώματα σὺ γὰρ πράξας εὐσεβῶς, ἐκδιδάσκεις ἀκριβῶς, Κασσιανὲ θεοφόρε, καὶ τῷ Σωτῆρι πρεσβεύεις, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

13 ΜΑΡΤΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 29 ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας) Ἦχος αʹ-ἑωθινὸν Θʹ/(Ἰωάν. κʹ 19-31). Ἑβρ. ιαʹ 24-26, Ἰωάν. αʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. δʹ 2-6, εʹ 1-7. Ἑσπ.: Γεν. γʹ 21-δʹ 7 Παροιμ. γʹ 34-δʹ 22. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ 8-15 Παροιμ. εʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. εʹ Ἑσπ.: Γεν. δʹ Παροιμ. εʹ 15-στʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. στʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 1-24 Παροιμ. στʹ Βʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Εὐδοκίας ὁσιομ/ρος ἀπὸ Σαμαρειτῶν. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ζʹ Ἑσπ.: Γεν. εʹ 32-στʹ 8 Παροιμ. στʹ 20-ζʹ 1. Ἡσυχίου τοῦ συγκλητικοῦ μ/ρος, Ἰωακεὶμ ἐν Ἰθάκῃ νέου ὁσίου. Ἑβρ. γʹ Μάρκ. αʹ

14 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΝΗΣΤ. (Γρηγορίου Παλ.) Ἦχος πλ.αʹ-ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Εὐτροπίου, Κλεονίκου & Βασιλίσκου μ/ρων. Ἑβρ. αʹ 10-βʹ 3 Μάρκ. βʹ Γερασίμου Ἰορδανίτου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ηʹ 13-θʹ 7. Ἑσπ.: Γεν. στʹ 9-22 Παροιμ. ηʹ Κόνωνος ὁσιομ/ρος, Μάρκου Ἀθηναίου ὁσ., Νικολάου ἐπ. Ἀχρίδος & Ζίτσης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. θʹ 9-ιʹ 4. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 1-5 Παροιμ. ηʹ 32-θʹ ἐν Ἀμορίῳ μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιʹ Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 6-9 Παροιμ. θʹ Ἐπισκοπησάντων 7 ἐν Χερσῶνι ἱερ/ρων, Λαυρεντίου ἐν Σαλαμῖνι ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιαʹ 10-ιβʹ 2. Ἑσπ.: Γεν. ζʹ 11-ηʹ 3 Παροιμ. ιʹ Γʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας ὁμολ/τοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιγʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 4-21 Παροιμ. ιʹ 31-ιαʹ 12. Τεσσαράκοντα ἐν Σεβαστείᾳ μεγ/ρων. Ἁγίων: Ἑβρ. ιβʹ 1-10 Ματθ. κʹ 1-16.

15 ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΝΗΣΤ. (Σταυροπροσκ.) Ἦχος πλ.β - Ἑωθινὸν ΣΤʹ/(Λουκ. κδʹ 36-53). Κοδράτου ἐν Κορίνθῳ & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Ἑβρ. δʹ 14-εʹ 6 Μάρκ. ηʹ 34-θʹ 1. Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας Βασιλίσσης ἐν Ἄρτῃ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ιδʹ Ἑσπ.: Γεν. ηʹ 21-θʹ 7 Παροιμ. ιαʹ 19-ιβʹ 6. Θεοφάνους τῆς Σιγγριανῆς ὁμολ/τοῦ ὁσ., Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου πάπα Ρώμης. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κεʹ 1-9. Ἑσπ.: Γεν. θʹ 8-17 Παροιμ. ιβʹ Νικηφόρου πατρ. ΚΠόλεως ἀνακομιδή. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κστʹ 21-κζʹ 9. Ἑσπ.: Γεν. θʹ 18-ιʹ 1 Παροιμ. ιβʹ 23-ιγʹ 9. Βενεδίκτου ἐκ Νουρσίας ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κηʹ Ἑσπ.: Γεν. ιʹ 32-ιαʹ 9 Παροιμ. ιγʹ 20-ιδʹ 6. Δʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Ἀγαπίου μ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. κθʹ Ἑσπ.: Γεν. ιβʹ 1-7 Παροιμ. ιδʹ Σαβίνου τοῦ Αἰγυπτίου μ/ρος, Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ ὁσίου. Ἑβρ. στʹ 9-12 Μάρκ. ζʹ

16 ΜΑΡΤΙΟΣ Ἀπριλ. 2 Ἀπριλ. 3 Ἀπριλ. 4 Ἀπριλ. 5 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΝΗΣΤ. (Ἰωάννου Κλίμακος) Ἦχος βαρὺς-ἑωθινὸν Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ ὁσίου. Ἑβρ. στʹ Μάρκ. θʹ Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. λζʹ 33-ληʹ 6. Ἑσπ.: Γεν. ιγʹ Παροιμ. ιδʹ 27-ιεʹ 4. Χρυσάνθου & Δαρείας μ/ρων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μʹ Ἑσπ.: Γεν. ιεʹ 1-15 Παροιμ. ιεʹ Ἁγιοσαββαϊτῶν Πατέρων ἀναιρεθέντων. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μαʹ Ἑσπ.: Γεν. ιζʹ 1-9 Παροιμ. ιεʹ 20-ιστʹ 9. ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ Ἰακώβου ἐπισκόπου ὁμολογητοῦ. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μβʹ Ἑσπ.: Γεν. ιηʹ Παροιμ. ιστʹ 17-ιζʹ 17. Εʹ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Βασιλείου πρεσβ. Ἀγκυρανῶν ἱερομ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μεʹ Ἑσπ.: Γεν. κβʹ 1-18 Παροιμ. ιζʹ 17-ιηʹ 5. ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Νίκωνος & 199 μαθητῶν αὐτοῦ ὁσιομ/ρων. Ἑορτῆς: Ἑβρ. θʹ 1-7 Λουκ. αʹ 39-49, 56. (Εἰσοδίων ΘΚ ) (Γεννήσεως ΘΚ )

17 ΜΑΡΤΙΟΣ Ἀπριλ. 7 Ἀπριλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΝΗΣΤ. (Μαρίας Αἰγυπτίας) Ἦχος πλ.δʹ-ἑωθινὸν Ηʹ/(Ἰωάν. κʹ 11-18). Ἀρτέμονος ἐπ. Σελευκείας ὁσίου. Ἑβρ. θʹ Μάρκ. ιʹ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Eὐχαριστήρια ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ (1821) Κατάλυσις ἰχθύος. Εορτῆς: Ἑβρ. βʹ Λουκ. αʹ Ἀπριλ. 9 Ἀπριλ. 10 Ἀπριλ. 11 Ἀπριλ. 12 Ἀπριλ. Γαβριὴλ Ἀρχαγγέλου σύναξις. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. μθʹ Ἑσπ.: Γεν. λαʹ 3-16 Παροιμ. καʹ Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ μ/ρος. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. νηʹ Ἑσπ.: Γεν. μγʹ 26-31, μεʹ 1-16 Παροιμ. καʹ 23-κβʹ 4. Ἱλαρίωνος τοῦ Νέου ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ξεʹ Ἑσπ.: Γεν. μστʹ 1-7 Παροιμ. κγʹ 15-κδʹ 5. Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων & σὺν αὐτῷ μ/ρων, Διαδόχου ἐπ. Φωτικῆς ὁσίου. ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. ξστʹ Ἑσπ.: Γεν. μθʹ 33-νʹ 26 Παροιμ. λαʹ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ὁσίου. Ἑβρ. ιβʹ 28-ιγʹ 8 Ἰωάν. ιαʹ 1-45.

18 3113 Ἀπριλ. ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εὐαγ. Ὄρθρου: Ματθ. καʹ 1-11, Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν ἱερομ/ρος. Φιλιπ. δʹ 4-9 Ἰωάν. ιβʹ Απόδειπνον Μέγα καὶ Μικρὸν κατὰ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστὴν α. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Αγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τελεῖται καὶ ἡ Ιερὰ Ακολουθία τοῦ Μεγάλου Αποδείπνου. β. Πλέον συγκεκριμένως: Κατὰ τὰς ἡμέρας Δευτέραν, Τρίτην, Τετάρτην καὶ Πέμπτην, ἀνα γινώ σκεται τὸ Μέγα Απόδειπνον, ἐκ τοῦ Μεγάλου Ωρολογίου. Κατὰ τὰς ἡμέρας Παρασκευήν, Σάββατον καὶ Κυριακήν, ἀναγινω σκε ται τὸ Μικρὸν Απόδειπνον, ὡς συνήθως. γ. Οταν τελῆται τὸ Μέγα Απόδειπνον δὲν ἀναγινώσκονται οἱ Χαιρετι σμοὶ τῆς Θεοτόκου, ἀλλ εὐθὺς μετὰ τὴν Δοξολογίαν ἀναγινώσκεται ὁ Κανὼν τῆς ἡμέρας, ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου. Εξαιρεῖται ἡ πρώτη Εβδομάς, ὁπότε ἀναγινώσκεται εἰδικὸς Κανών, ἐκ τοῦ Τριῳδίου. δ. Κατὰ τὴν Μεγάλην Δευτέραν καὶ τὴν Μεγάλην Τρίτην τελεῖται ἡ Ιερὰ Ακολουθία τοῦ Μεγάλου Αποδείπνου καὶ ἀναγινώσκεται εἰδικὸς Κανών, ἐκ τοῦ Τριῳδίου. ε. Κατὰ τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς τελεῖται τὸ Μικρὸν Απόδειπνον, ἀναγινώ σκον ται καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου, ὡς συνήθως, ἐκτὸς τῆς Μεγάλης Εβδομάδος. ϛ. Κατὰ τὴν Εορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (25ην Μαρτίου), τελεῖται τὸ Μικρὸν Απόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν, τόσον κατὰ τὴν παραμονήν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν κυρίως ἡμέραν.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εὐαγ. Ὄρθρου: Ματθ. καʹ 1-11, Φιλιπ. δʹ 4-9 Ἰωάν. ιβʹ ΜΕΓΑΛΗ Ἰωσὴφ Παγκάλου. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ὁσίας. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Παραβολὴ δέκα Παρθένων. Τίτου θαυματουργοῦ ὁσίου. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ πόρνης. Νικήτα ὁμολ/τοῦ ἡγ. Μονῆς Μηδικίου ὁσ., Ἰωσὴφ ὑμνογράφου ὁσίου. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος. Γεωργίου ἐν Μαλεῷ ὁσίου, Θεωνᾶ μητρ. Θεσ/νίκης ὁσίου. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑΛΗ Ἡ Σωτήριος Σταύρωσις. Κλαυδίου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Νηστεία αὐστηρά. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος. ΜΕΓΑ Ἡ Θεόσωμος Ταφή. Εὐτυχίου πατρ. ΚΠόλεως, Γρηγορίου Σιναΐτου ὁσίου. Νηστεία αὐστηρά. Ἀναγνώσματα: βλ. Πίνακα ἑπομένης σελίδος.

20 ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ματθ. καʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. αʹ Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. αʹ 1-20 Ἰὼβ αʹ 1-12 Ματθ. κδʹ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ματθ. κβʹ 15-κγʹ 39. ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. αʹ 21-βʹ 1. Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. βʹ 5-10 Ἰὼβ αʹ Ματθ. κδʹ 36-κστʹ 2. ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Ἰωάν. ιβʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἰεζ. βʹ 3-γʹ 3. Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. βʹ Ἰὼβ βʹ 1-10 Ματθ. κστʹ ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: Λουκ. κβʹ Αʹ Ὥρας: Ἱερεμ. ιαʹ 18-ιβʹ 5, 9-11, Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: Ἐξ. ιθʹ Ἰὼβ ληʹ 1-23, μβʹ 1-5 Ἡσ. νʹ 4-11 Αʹ Κορ. ιαʹ Ματθ. κστʹ 2-20, Ἰωάν. ιγʹ 3-17, Ματθ. κστʹ 21-39, Λουκ. κβʹ 43-44, Ματθ. κστʹ 40-75, κζʹ 1-5. ΜΕΓΑΛΗ Ὄρθρου: τὰ ΙΒʹ Εὐαγγέλια τῶν Ἁγίων Παθῶν 1) Ἰωάν. ιγʹ 31-ιηʹ 1. 5) Ματθ. κζʹ ) Ἰωάν. ιθʹ ) Ἰωάν. ιηʹ ) Μάρκ. ιεʹ ) Μάρκ. ιεʹ ) Ματθ. κστʹ ) Ματθ. κζʹ ) Ἰωάν. ιθʹ ) Ἰωάν. ιηʹ 28-ιθʹ 16 8) Λουκ. κγʹ ) Ματθ. κζʹ Αʹ Ὥρας: Ζαχ. ιαʹ 1-13 Γαλ. στʹ Ματθ. κζʹ Γʹ Ὥρας: Ἡσ. νʹ 4-11 Ρωμ. εʹ 6-10 Μάρκ. ιεʹ ΣΤʹ Ὥρας: Ἡσ. νβʹ 13-νδʹ 1 Ἑβρ. βʹ Λουκ. κγʹ Θʹ Ὥρας: Ἱερεμ. ιαʹ 18-23, ιβʹ 1-5, 9-11, Ἑβρ. ιʹ Ἰωάν. ιθʹ Ἑσπερινοῦ: Ἐξ. λγʹ Ἰὼβ μβʹ Ἡσ. νβʹ 13-νδʹ 1 Αʹ Κορ. αʹ 18-βʹ 2 Ματθ. κζʹ 1-38, Λουκ. κγʹ 39-43, Ματθ. κζʹ 39-54, Ἰωάν. ιθʹ 31-37, Ματθ. κζʹ ΜΕΓΑ Ὄρθρου: Ἰεζ. λζʹ 1-14 Αʹ Κορ. εʹ 6-8 καὶ Γαλ. γʹ Ματθ. κζʹ Ἑσπερινοῦ καὶ Θ. Λειτ.: 1) Γεν. αʹ ) Ἐξοδ. ιγʹ 20-ιεʹ ) Ἡσ. ξαʹ ) Ἡσ. ξʹ ) Σοφον. γʹ ) Δʹ Βασ. δʹ ) Ἐξοδ. ιβʹ ) Γʹ Βασ. ιζʹ ) Ἡσ. ξγʹ 11-ξδʹ 5. 4) Ἰωνᾶ αʹ 1-γʹ 10. 9) Ἡσ. ξαʹ 10-ξβʹ 5. 14) Ἱερεμ. ληʹ ) Ἰησ. Ναυῆ εʹ ) Γεν. κβʹ ) Δαν. γʹ Ρωμ. στʹ 3-11 Ματθ. κηʹ 1-20.

21 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Ἀπ. Αʹ / Εὐαγ. Ὄρθρου: Μάρκ. ιστʹ 1-8. Καλλιοπίου μ/ρος, Γεωργίου ἐπ. Μυτιλήνης. Πράξ. αʹ 1-8 Ἰωάν. αʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. καὶ Εὐαγ. τῆς Διακαινησίμου) τῆς ΔιακαινησΙμου Ἡρῳδίωνος κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Καιλεστίνου πάπα Ρώμης. Πράξ. αʹ 12-17, Ἰωάν. αʹ τῆς ΔιακαινησΙμου ΘΚ Πορταϊτίσσης. Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης ἐν Λέσβῳ. Εὐψυχίου μ/ρος. Πράξ. βʹ Λουκ. κδʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Τερεντίου μ/ρος, Γρηγορίου Εʹ πατρ. ΚΠόλεως ἱερομ/ρος. Πράξ. βʹ Ἰωάν. αʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Ἀντίπα ἐπ. Περγάμου ἱερ/ρος, Καλλινίκου ἐπ. Ρίμνικ ἐν Τσερνίκᾳ. Πράξ. βʹ Ἰωάν. γʹ τῆς ΔιακαινησΙμου ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. Βασιλείου ἐπ. Παρίου ὁμολ/τοῦ, Ἀκακίου Καυσοκαλυβίτου νέου ὁσίου. Πράξ. γʹ 1-8 Ἰωάν. βʹ τῆς ΔιακαινησΙμου Μαρτίνου πάπα Ρώμης. Πράξ. γʹ Ἰωάν. γʹ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μαΐου 2 Μαΐου 3 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Θωμᾶ) Ἀπ. Βʹ-Ἑωθινὸν Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Ἀριστάρχου κλπ. Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70, Θωμαΐδος σωφρονεστάτης μ/ρος. Πράξ. εʹ Ἰωάν. κʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Βʹ [Πράξ.]- Εὐαγ. Βʹ Ἰωάννου) Κρήσκεντος μ/ρος. Πράξ. γʹ Ἰωάν. βʹ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μ/ρων. Πράξ. δʹ 1-10 Ἰωάν. γʹ Συμεὼν ἐπ. Περσίδος ἱερ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ, Μακαρίου ἐπ. Κορίνθου ὁσίου. Πράξ. δʹ Ἰωάν. εʹ Ἰωάννου ὁσίου, Ἀθανασίας ἐν Αἰγίνῃ ὁσίας. Πράξ. δʹ Ἰωάν. εʹ Παφνουτίου ἱερομ/ρος. Πράξ. εʹ 1-11 Ἰωάν. εʹ 30-στʹ 2. Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ ὁσίου, Ἀθανασίου Μετεωρίτου ὁσίου. Πράξ. εʹ Ἰωάν. στʹ

23 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μαΐου 5 Μαΐου 6 Μαΐου 7 Μαΐου 8 Μαΐου 9 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Μυροφόρων) Ἀπ. Γʹ-Ἦχ. βʹ-ἑωθ. Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Ἰανουαρίου ἱερομ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀναστασίου Σιναΐτου ὁσίου. Πράξ. στʹ 1-7 Μάρκ. ιεʹ 43-ιστʹ 8. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Γʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Γʹ Ἰωάννου) Θεοδώρου Συκεώτου ἐπ. Ἀναστασιουπόλεως. Πράξ. στʹ 8-ζʹ 5, Ἰωάν. δʹ Γεωργίου Τροπαιοφόρου μεγ/ρος. Ἁγίου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Ιωάν. ιεʹ 17-ιστʹ 2. Ἐλισάβετ θαυματουργοῦ ὁσίας. Πράξ. ηʹ Ἰωάν. στʹ Μάρκου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ. Ἁγίου: Αʹ Πέτρ. εʹ 6-14 Μάρκ. στʹ (Τετ. ιεʹ ἑβδ. Ματθ.) Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας ἱερομ/ρος. Πράξ. ηʹ 40-θʹ 18 Ἰωάν. στʹ Μαΐου Συμεὼν συγγενοῦς Κυρίου ἐπ. Ἱεροσολύμων. Πράξ. θʹ Ἰωάν. ιεʹ 17-ιστʹ 2.

24 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Μαΐου 12 Μαΐου 13 Μαΐου ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Παραλύτου) Ἀπ. Δʹ-Ἦχ. γʹ-ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Ἐννέα ἐν Κυζίκῳ μ/ρων. Πράξ. θʹ Ἰωάν. εʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Δʹ Ἰωάννου) Ἰάσονος & Σωσιπάτρου Ἀπ/λων ἐκ τῶν 70. Απ/λων: Ρωμ. ιστʹ (Δευτ. στʹ ἑβδ. Επιστ.) Ἡμέρας: Ἰωάν. στʹ Ἰακώβου Ζεβεδαίου Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒʹ, Ἰγνατίου (Μπραντσανίνωφ) ἐπ. Σταυρουπόλεως ὁσίου. Ἀπ/λου: Πράξ. ιβʹ 1-11 Λουκ. θʹ 1-6. Περίοδος Πεντηκοσταρίου (Κυριακὴ Θωμᾶ Κυριακὴ Πεντηκοστῆς) Κατὰ τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευὰς τῆς Περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου μόνον, ἰχθύος δὲ κατὰ τὴν Τετάρτην τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καὶ τὴν Τετάρτην τῆς Αποδόσεως τοῦ Πάσχα. «Τοῦτο φανερόν ἐστιν ἀπὸ τὸ καθολικὸν Τυπικὸν καὶ Πεντηκοστάριον, τὴν καθολικὴν καὶ κοινὴν διδασκαλίαν τῶν Ορθοδόξων, ἐν τοῖς τοιούτοις ἐθίμοις διδάσκοντα». ( Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Ιερὸν Πηδάλιον, σελ. 789)

25 ΜΑΪΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Παραλύτου) Ἀπ. Δʹ-Ἦχ.γʹ-Ἑωθ. Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Πράξ. θʹ Ἰωάν. εʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Δʹ Ἰωάννου) Πράξ. ιʹ 1-16 Ἰωάν. στʹ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπ. Πάφου ὁσίου. Κατάλυσις ἰχθύος. Ἑορτῆς: Πράξ. ιδʹ 6-18 Ἰωάν. ζʹ Ἀθανασίου Μεγάλου ἀνακομιδή. Ἁγίου: Ἑβρ. ιγʹ 7-16 Ματθ. εʹ Τιμοθέου & Μαύρας μ/ρων, Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ ὁσίου ἀνακομιδή. Πράξ. ιʹ 44-ιαʹ 10 Ἰωάν. ηʹ Πελαγίας ὁσιομ/ρος, Νικηφόρου μονάζοντος ὁσίου. Πράξ. ιβʹ 1-11 Ἰωάν. ηʹ

26 ΜΑΪΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Σαμαρείτιδος) Ἀπ. Εʹ-Ἦχ. δʹ-ἑωθ. Ζʹ/(Ἰωάν. κʹ 1-10). Εἰρήνης μεγ/ρος, Ἐφραὶμ νεοφανοῦς ὁσιομ/ρος. Πράξ. ιαʹ Ἰωάν. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Εʹ Ἰωάννου) Ἰὼβ δικαίου τοῦ πολυπαθοῦς, Σεραφεὶμ Δομβοΐτου ὁσίου. Πράξ. ιβʹ Ἰωάν. ηʹ Τιμ. Σταυροῦ ἐμφάνισις ἐν Ἱεροσολύμοις. Σταυροῦ: Πράξ. κστʹ 1, (Μαΐου καʹ) Ἡμέρας: Ἰωάν. ηʹ Ἀπόδοσις Μεσοπεντηκοστῆς. Ἰωάννου Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου Μεγάλου ὁσίου. Ἀπ/λου: Αʹ Ἰωάν. αʹ 1-7 Ἰωάν. ιθʹ 25-27, καʹ Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μ/ρος, Νικολάου ἐν Βουνένοις μ/ρος. Προφ.: Αʹ Θεσ. βʹ Λουκ. δʹ Σίμωνος Ζηλωτοῦ Ἀπ/λου ἐκ τῶν ΙΒʹ. Ἁγίου: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Λουκ. στʹ (Πέμ. βʹ ἑβδ. Λκ.) Ἐγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως. Μωκίου ἱερομ/ρος, Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ/λων. Πράξ. ιεʹ Ἰωάν. ιʹ

27 ΜΑΪΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤʹ ΙΩΑΝΝΟΥ (Τυφλοῦ) Ἀπ. ΣΤʹ-Ἦχ. πλ.αʹ-ἑωθ. Ηʹ/(Ἰωάν. κʹ 11-18). Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου, Γερμανοῦ πατρ. ΚΠόλεως. Πράξ. ιστʹ Ἰωάν. θʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. ΣΤʹ [Πράξ.]- Εὐαγ. ΣΤʹ Ἰωάννου) Γλυκερίας μ/ρος. Πράξ. ιζʹ 1-9 Ἰωάν. ιαʹ Ἰσιδώρου ἐν Χίῳ μ/ρος, Λεοντίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Πράξ. ιζʹ Ἰωάν. ιβʹ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ Παχωμίου Μεγάλου ὁσίου, Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης. Κατάλυσις ἰχθύος. Ὁσίου: Γαλ. εʹ 22-στʹ 2 Ματθ. δʹ 25-εʹ 12. ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ Θεοδώρου ἡγιασμένου ὁσίου. Ἑορτῆς: Πράξ. αʹ 1-12 Λουκ. κδʹ Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας Ἀπ/λων, Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως. Ἀπ/λων: Ρωμ. ιστʹ 1-16 (Παρ. εʹ ἑβδ. Ἐπιστ.) Ἡμέρας: Ἰωάν. ιδʹ Πέτρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Πράξ. κʹ 7-12 Ιωάν. ιδʹ

28 ΜΑΪΟΣ Ἰουν. 2 Ἰουν. 3 Ἰουν. 4 Ἰουν. 5 Ἰουν. 6 Ἰουν. 7 Ἰουν. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΙΩΑΝΝΟΥ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Αʹ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ Ἀπ. Ζʹ-Ἦχ. πλ.βʹ-ἑωθ.ιʹ/(ἰωάν. καʹ 1-14). Πατρικίου ἐπ. Προύσης ἱερομ/ρος & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Πράξ. κʹ 16-18, Ἰωάν. ιζʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Ζʹ [Πράξ.] - Εὐαγ. Ζʹ Ἰωάννου) Θαλλελαίου μ/ρος, Νικήτα, Ἰωσὴφ καὶ Ἰωάννου ἐν Χίῳ ὁσ. Πράξ. καʹ 8-14 Ἰωάν. ιδʹ 27-ιεʹ 7. Κωνσταντίνου & Ἑλένης ἰσαπ/λων. Αγίων: Πράξ. κστʹ 1, Ιωάν. ιʹ 1-9. Βασιλίσκου μ/ρος. Πράξ. κγʹ 1-11 Ἰωάν. ιστʹ Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων ὁμολ/τοῦ. Πράξ. κεʹ Ἰωάν. ιστʹ Ἀπόδοσις Ἀναλήψεως. Συμεὼν ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ὁσίου. ( Ἡ Άκολουθία τοῦ Τ. Προδρόμου προψάλλεται τὴν σήμερον) Τ.Προδρ.: Βʹ Κορ. δʹ 6-15 Ματθ. ιαʹ Βʹ Ψυχοσάββατον. Ἰωάννου Προδρόμου Γʹ εὕρεσις τ. Κεφαλῆς. Πράξ. κηʹ 1-31 καὶ Αʹ Θεσ. δʹ Ἰωάν. καʹ καὶ Ἰωάν. εʹ

29 ΜΑΪΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ἰουν. 9 Ἰουν. 10 Ἰουν. 11 Ἰουν. 12 Ἰουν. 13 Ἰουν. ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀπ. Ηʹ/Εὐαγ. Ὄρθρου: Ἰωάν. κʹ Κάρπου Ἀπ/λου ἐκ τῶν 70. Πράξ. βʹ 1-11 Ἰωάν. ζʹ 37-52, ηʹ 12. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Αʹ [Ἐπιστ.]- Εὐαγ. Αʹ Ματθ.) ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ἑλλαδίου ἱερομ/ρος, Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ/τοῦ ὁσίου. Ἐφεσ. εʹ 8-19 Ματθ. ιηʹ Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτηνῆς ἱερομ/ρος, Ἀνδρέου διὰ ΧΡ Σαλοῦ. Ρωμ. αʹ 1-7, Ματθ. δʹ 23-εʹ 13. ᾍλωσις Κωνσταντινουπόλεως. Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος. Ρωμ. αʹ Ματθ. εʹ Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων ὁσίου. Ρωμ. αʹ 28-βʹ 9 Ματθ. εʹ Ἑρμείου μ/ρος, Πετρονίλλης θυγ. Ἀπ/λου Πέτρου. Ρωμ. βʹ Ματθ. εʹ Μάϊος: Ο μήνας τῆς Κωνσταντινουπόλεως Μαΐου 11: Εγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως. Μαΐου 21: Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης τῶν Θεοστέπτων καὶ Ισαποστόλων. Μαΐου 29: Η ᾍλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

30 ΙΟΥΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀπ. Ηʹ/Εὐαγ. Ὄρθρου: Ἰωάν. κʹ Πράξ. βʹ 1-11 Ἰωάν. ζʹ 37-52, ηʹ 12. (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Αʹ [Ἐπιστ.]- Εὐαγ. Αʹ Ματθ.) ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ἐφεσ. εʹ 8-19 Ματθ. ιηʹ Ρωμ. αʹ 1-7, Ματθ. δʹ 23-εʹ 13. Ρωμ. αʹ Ματθ. εʹ Ρωμ. βʹ Ματθ. εʹ Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς. Ἰουστίνου φιλοσόφου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων. Ρωμ. αʹ 7-12 Ματθ. εʹ

31 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἁγίων Πάντων Ἀπ. Αʹ-Ἦχ. πλ.δʹ-ἑωθ. Αʹ/(Ματθ. κηʹ 16-20). Νικηφόρου πατρ. ΚΠόλεως ὁμολ/τοῦ, Ἰωάννου ἐν Σουτσάβᾳ νεομ/ρος. Ἑβρ. ιαʹ 33-ιβʹ 2 Ματθ. ιʹ 32-33, 37-38, ιθʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Βʹ - Εὐαγ. Βʹ Ματθ.) ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Λουκιλλιανοῦ μ/ρος. Ρωμ. βʹ 28-γʹ 18 Ματθ. στʹ 31-34, ζʹ Μητροφάνους ἀρχιεπ. ΚΠόλεως, Μάρθας & Μαρίας ἐν Βηθανίᾳ. Αγίου: Εβρ. ζʹ 26-ηʹ 2 Ιωάν. ιʹ 1-9. Δωροθέου ἐπ. Τύρου ἱερομ/ρος. Ρωμ. δʹ Ματθ. ζʹ Ἱλαρίωνος ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων νέου ὁσ. Ρωμ. εʹ Ματθ. ηʹ Θεοδότου Ἀγκύρας ἱερομ/ρος, Παϊσίου (Παναγῆ) Μπασιᾶ ἐν Κεφ/νίᾳ ὁσ. Ρωμ. εʹ 17-στʹ 2 Ματθ. θʹ Θεοδώρου Στρατηλάτου μ/ρος ἀνακομιδή, Καλλιόπης μ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ἁγίου: Ἐφεσ. βʹ 4-10 Ματθ. ιʹ

32 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ἀπ. Βʹ-Ἦχ. αʹ-ἑωθινὸν Βʹ/(Μάρκ. ιστʹ 1-8). Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. βʹ Ματθ. δʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Γʹ - Εὐαγ. Γʹ Ματθ.) Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ/ρων, Ἰωάννου μητρ. Τομπὸλσκ ἐν Σιβηρίᾳ. Ρωμ. ζʹ 1-13 Ματθ. θʹ 36-ιʹ 8. Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀπ/λων. ΘΚ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. Απ/λων: Πράξ. ιαʹ Λουκ. ιʹ Ὀνουφρίου Αἰγυπτίου ὁσίου, Πέτρου Ἀθωνίτου ὁσίου. Ρωμ. ηʹ 2-13 Ματθ. ιʹ Ἀκυλίνης μ/ρος. Ρωμ. ηʹ Ματθ. ιʹ Ἐλισαίου προφήτου, Μεθοδίου πατρ. ΚΠόλεως ὁμολογητοῦ. Προφήτου: Ἰακ. εʹ Λουκ. δʹ Ἀμὼς προφήτου, Ἱερωνύμου ὁσίου, Γλυκερίου νέου ὁμολ/τοῦ Ρουμανίας. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. γʹ 28-δʹ 3 Ματθ. ζʹ 24-29, ηʹ 1-4.

33 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἰουλ. 2 Ἰουλ. 3 Ἰουλ. 4 Ἰουλ. 5 Ἰουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Νεομαρτύρων Πάντων. Ἀπ. Γʹ-Ἦχ. βʹ-ἑωθινὸν Γʹ/(Μάρκ. ιστʹ 9-20). Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. εʹ 1-10 Ματθ. στʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Δʹ - Εὐαγ. Δʹ Ματθ.) Ἰσαύρου & τῶν σὺν αὐτῷ μ/ρων, Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαὴλ μ/ρων. Ρωμ. θʹ Ματθ. ιαʹ Λεοντίου μ/ρος. Ρωμ. ιʹ 11-ιαʹ 2 Ματθ. ιαʹ Ἰούδα Ἀδελφοθέου Ἀπ/λου, Παϊσίου Μ. ὁσ., Ἰωάννου Μαξίμοβιτς ἀρχιεπ. Σαγγάης. Ἀπ/λου: Ἰούδα αʹ 1-25 Ἰωάν. ιδʹ ΘΚ Ὁδηγητρίας. Μεθοδίου ἐπ. Πατάρων ἱερομ/ρος. Ρωμ. ιαʹ Ματθ. ιαʹ Ἰουλιανοῦ Ταρσέως μ/ρος. Ρωμ. ιαʹ Ματθ. ιβʹ 1-8. Εὐσεβίου ἐπ. Σαμοσάτων ἱερομ/ρος. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. στʹ Ματθ. ηʹ

34 ΙΟΥΝΙΟΣ Ἰουλ. 7 Ἰουλ. 8 Ἰουλ. 9 Ἰουλ. 10 Ἰουλ. 11 Ἰουλ. 12 Ἰουλ. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀπ. Δʹ-Ἦχ. γʹ-ἑωθ. Δʹ/(Λουκ. κδʹ 1-12). Ἀγριππίνης μ/ρος, Βαρβάρου μυροβλύτου ὁσίου. Κατάλυσις ἰχθύος. Ρωμ. στʹ Ματθ. ηʹ (Ἑβδομάς: Ἀποστ. Εʹ - Εὐαγ. Εʹ Ματθ.) Ἰωάννου Προδρόμου Γενέθλιον. Κατάλυσις ἰχθύος. Προδρόμου:Ρωμ. ιγʹ 11-ιδʹ 4 Λουκ. αʹ 1-25, 57-68, 76, 80. Φεβρωνίας ὁσιομ/ρος. Ρωμ. ιδʹ 9-18 Ματθ. ιβʹ 14-16, Δαυῒδ ἐν Θεσ/νίκῃ ὁσίου. Ρωμ. ιεʹ 7-16 Ματθ. ιβʹ Σαμψὼν τοῦ ξενοδόχου ὁσίου. Ρωμ. ιεʹ Ματθ. ιβʹ 46-ιγʹ 3. Κύρου & Ἰωάννου ἀν/ρων ἀνακομιδὴ λειψ. Ρωμ. ιστʹ 1-16 Ματθ. ιγʹ 3-9. Πέτρου & Παύλου πανευφήμων Ἀπ/λων. Ἀπ/λων: Βʹ Κορ. ιαʹ 21-ιβʹ 9 Ματθ. ιστʹ

35 30 13 Ἰουλ. ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Αγ. Δωδεκα Αποστολων Συναξισ. Ἦχος δ -Ἑωθινὸν Εʹ/(Λουκ. κδʹ 12-35). Ἀπ/λων: Αʹ Κορ. δʹ 9-16 Ματθ. θʹ 36-ιʹ 8. Οἱ θεῖοι Απόστολοι καὶ τὸ «χάρισμα τῆς διαμονῆς» «Κάμε ἀπόφασιν, ἀδελφέ, εἰς τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς σου, νὰ μὴ λυπήσῃς πλέον τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον», «μηδὲ νὰ ἐναντιωθῇς ὡς σκληροκάρδιος εἰς τὸ ἅγιον Αὐτοῦ θέλημα», «ἀλλὰ νὰ δώσῃς, [ὡς οἱ θεῖοι Απόστολοι], ὅλην τὴν καρδίαν σου εἰς Αὐτὸ μὲ ὅλας της τὰς ἐπιθυμίας διὰ νὰ ἐνοικήσῃ, καθὼς Αὐτὸ τὸ ἴδιον Πνεῦμα σὲ προστάζει λέγον: υἱέ, δός μοι σὴν καρδίαν (Παροιμ. κγʹ 26). Θέλεις δὲ δώσει τὴν καρδίαν σου εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον, ἐὰν μελετᾷς πάντοτε εἰς αὐτὴν τὸ ὄνομα τοῦ Ιησοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μὲ μίαν ἀδιάλειπτον προσευχήν ἐπειδὴ τὸ Πνεῦμα τὸ Αγιον, μολονότι καὶ ἐκπορεύεται ἐκ μόνου τοῦ Πατρός, ὅμως εἶναι καὶ λέγεται καὶ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ διὰ τὴν ὁμοουσιότητα καὶ ἐν τῷ Υἱῷ ἀναπαύεται καὶ χαίρει ὅταν Αὐτὸς ὀνομάζεται: ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, κράζον Αββᾶ ὁ Πατὴρ (Γαλ. δʹ 6). Ινα διὰ τῆς τοιαύτης νοερᾶς καὶ πνευματικῆς προσευχῆς, ἐν μὲν τῷ Πνεύματι θεωρῇς τὸν Υἱόν, ἐν δὲ τῷ Υἱῷ θεωρῇς τὸν Πατέρα, ὡς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ἵνα καταξιωθῇς, διὰ τῆς τοιαύτης νοερᾶς ἐργασίας, νὲ εὕρῃς καὶ νὰ ἰδῇς νοερῶς τὴν χάριν τοῦ Αγίου Πνεύματος, τὴν ὁποίαν ἔλαβες μὲν διὰ τοῦ Αγίου Βαπτίσματος, τὴν ἔχωσες δὲ ὡσὰν σπινθῆρα μέσα εἰς τὰ πάθη καὶ ἁμαρτίας. Καὶ τέλος πάντων, ἐπειδὴ καὶ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ὁ ἄλλος Παράκλητος, τὸ συμπληρωτικὸν Πρόσωπον τῆς Αγίας Τριάδος, ὁ χορηγὸς πάντων τῶν χαρισμάτων, ἡ ζωὴ τῶν ζώντων, ἡ κίνησις τῶν κινουμένων καὶ ἡ τελειότης ἁπάντων τῶν ὄντων, ἠθέλησεν ἐκ μόνης τῆς φιλανθρωπίας Του νὰ εἰδοποιήσῃ εἰς τὴν καρδίαν σου τὰς πρώτας γραμμὰς καὶ τὸ πρῶτον σχέδιον τῆς χάριτός Του, παρακάλεσαι Αὐτὸν νὰ μὴ σὲ ἀφήσῃ ἀτελῆ, ἀλλὰ νὰ φέρῃ εἰς τελειότητα αὐτὴν τὴν εἰδο-ποίησιν καὶ τὸ ἔργον ὁποὺ ἄρχισεν εἰς ἐσέ, χαρίζωντάς σου τὸ χάρισμα τῆς διαμονῆς καὶ τῆς μέχρι τέλους ὑπομονῆς ἐν τῇ Αὐτοῦ χάριτι. Τὸ χάρισμα αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερον ἀπὸ ὅλα τὰ χαρίσματα καὶ αὐτὸ μόνον συνιστᾷ καὶ ἐπισφραγίζει τὸν ἑκάστου προορισμόν, κατὰ τοὺς θεολόγους, καὶ διὰ τοῦ χαρίσματος τούτου νὰ σὲ ἀξιώσῃ, ἀπὸ ἐδῶ ἀκόμη, νὰ γίνῃς ὅλος πνευματικός, ὅλος ἀγγελοειδής, ὅλος ἅγιος καὶ υἱὸς Θεοῦ καὶ θεὸς κατὰ χάριν, ἀπ ἐκεῖ ὁποὺ εἶσαι τώρα γῆ καὶ σποδός, καθὼς λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος». ( Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Γυμνάσματα Πνευματικά, σελ , ἔκδοσις ϛʹ, Θεσσαλονίκη 1971)

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ ε ω ρ γ ι ο υ Β ι ο λ α κ η ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ.

Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. Asceticon magnum ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΩΝ. αʹ Περὶ τάξεως καὶ ἀκολουθίας τῆς ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου. βʹ Περὶ τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ ὅτι κατὰ φύσιν ἐν ἀνθρώποις ἡ πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 24 ΜΑΪΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ «Τῶν ἁγίων 318 πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς συνόδου (325 μ.χ.)». Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ( 590). Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν ι. Τυπ. Πεντ. 41 42. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 1 Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη, καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω). άντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Αὐξεντίου. ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17)

«\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ, K ÚÈÔÓ âî appleëááó \IÛÚ Ï» (æ ÏÌ. Zã 17) «INA ANTE EN ø I, KA ø Y, ATEP, EN EMOI KA ø EN OI, INA KAI AYTOI EN HMIN EN ø IN» (( IøAN. IZã21)) O O H apple Ó Á È Ù Ú È Û Ô Ù Ú È Û apple Ô Û Ù Ù Ô Û ı Â Ô Û I X E Y A E Y A E I T H O ENAN Pø H A ANAPXO

Διαβάστε περισσότερα

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,...

20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,... 20 Μαΐου 2015 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΟΡΘΡΟΣ ὁ Προεξάρχων θυμιῶν: ΔΔόόξξαα ττῇῇ ἁἁγγί ίίᾳᾳ,,, κκααὶ ὶὶ ὁὁμμοοοουυσσί ίίῳ,,, κκααὶ ὶὶ ζζωοοπποοι ιιῷ,,, κκααὶ ὶὶ ἀἀδδι ιιααι ιιρρέέττῳ ΤΤρρι ιιάάδδι ππάάννττοοττεε,,,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν

κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες τη φω νη της δε η η σε ως µου εν 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια Τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος Δι Δ Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου ει σα κου σον µου Κυ ρι ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ει σα α κου σον µου προ σχες

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα