ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες"

Transcript

1 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013

2 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες Πανεπιστηµίο υ Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013

3 3 Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) : Εφαρµογή στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες Αξιολόγηση στις Βιβλιοθήκες Η Αξιολόγηση αποτελεί µέρος της διαδικασίας αλλαγής και της επιδίωξης µιας Βιβλιοθήκης να λειτουργεί αποτελεσµατικά έχοντας στο επίκεντρο την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της. Η Αξιολόγηση µιας Βιβλιοθήκης µπορεί να αφορά την Εσωτερική της λειτουργία, δηλαδή τη ιοίκηση, τις ιαδικασίες, το κόστος - όφελος ή το βαθµό ικανοποίησης των χρηστών της από τις συλλογές, υπηρεσίες, υποδοµές που διαθέτει. Common Assessment Framework (CAF) Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - Common Assessment Framework (CAF) - αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό Μοντέλο Αυτοαξιολόγησης των δηµοσίων οργανισµών. ιαµορφώθηκε από την Οµάδα Καινοτόµων ηµοσίων Υπηρεσιών (Innovation Public Services Group), που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.E. στην οποία συµµετέχει ενεργά και η χώρα µας. Αποτελεί ένα πρώτο εγχείρηµα λήψης µεταρρυθµιστικών µέτρων στα πλαίσια της υποχρέωσης της Ελλάδας για την εκπλήρωση αρκετών κριτηρίων «διοικητικής σύγκλισης», που θα ισχύσουν για όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. Η πρώτη πιλοτική έκδοση παρουσιάστηκε το Μάιο 2000 και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το Παράλληλα, βάσει σχετικής απόφασης των Γενικών ιευθυντών έχει συσταθεί και λειτουργεί το Κέντρο ιαχείρισης εδοµένων του ΚΠΑ στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ηµόσιας ιοίκησης (European Ιnstitute of Ρublic Αdministration - EIPA) στο Μάαστριχτ. Στους στρατηγικούς στόχους του ΕΙΡΑ είναι η ολοκληρωµένη λειτουργία του Κέντρου ιαχείρισης εδοµένων του ΚΠΑ. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης χρησιµοποιείται ως εργαλείο αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα, σε Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου δικαίου και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο µοντέλο περιλαµβάνονται κριτήρια παρόµοια µε αυτά του µοντέλου EFQM (χωρίς όµως την πιστοποίηση που αυτό παρέχει) και εφαρµογή των Αρχών Ολικής Ποιότητας.

4 4 Η εφαρµογή του Κ.Π.Α. δεν είναι µια εφάπαξ διαδικασία. Αντίθετα, αποτελεί µια διαρκή προσπάθεια συνεχούς αξιολόγησης των επιδόσεων µιας Υπηρεσίας και ανάληψης δράσεων βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας της, βασισµένων στα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης. Στόχοι του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Το Κ.Π.Α. αποτελεί ένα απλό, οικονοµικό και εύχρηστο εργαλείο που µπορεί να βοηθήσει κάθε φορέα να χρησιµοποιήσει τις τεχνικές διοίκησης της ολικής ποιότητας, ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Οι βασικοί στόχοι του συνοψίζονται στα ακόλουθα τέσσερα σηµεία : 1. Εισαγωγή των Αρχών της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και εν συνεχεία δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου κύκλου Ποιότητας αποτελούµενου από τον Προγραµµατισµό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την Ανάδραση 2. ιευκόλυνση της αυτο-αξιολόγησης, ώστε να αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάµενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης 3. Σύνδεση µεταξύ των διαφορετικών µοντέλων που χρησιµοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας 4. ιευκόλυνση της συγκριτικής µάθησης µεταξύ των οργανώσεων του δηµοσίου τοµέα. Εφαρµογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF) Το ΚΠΑ είναι ένα γενικό εργαλείο, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε Βιβλιοθήκη δίχως, όµως, να τροποποιούνται τα 9 κριτήρια, τα 28 υποκριτήρια και το σύστηµα βαθµολογίας. Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να προσαρµόσει το Κ.Π.Α. στις ανάγκες των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών προκειµένου να εξασφαλίσει την αυτο-αξιολόγησή τους και τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

5 5 οµή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (CAF) Οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσµατα του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για τις ηµόσιες Υπηρεσίες αποτυπώνονται στο Σχεδιάγραµµα 1 : Σχεδιάγραµµα 1 : Το παραπάνω Σχεδιάγραµµα περιλαµβάνει τα εννέα (9) κριτήρια αξιολόγησης : 1. Ηγεσία 2. Στρατηγική και προγραµµατισµός 3. ιοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 4. Εξωτερικές συνεργασίες και πόροι 5. ιοίκηση διαδικασιών και αλλαγών 6. Αποτελέσµατα προσανατολισµένα προς το χρήστη 7. Αποτελέσµατα για το ανθρώπινο δυναµικό 8. Αποτελέσµατα σχετικά µε την κοινωνία 9. Κύρια αποτελέσµατα Τα πέντε πρώτα κριτήρια αφορούν στις απαραίτητες προϋποθέσεις της αποτελεσµατικής - αποδοτικής λειτουργίας µιας Βιβλιοθήκης, ενώ τα τελευταία τέσσερα στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της δραστηριότητας µιας Βιβλιοθήκης.

6 6 Εφαρµογή του Μοντέλου στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες Τα εννέα κριτήρια αξιολόγησης για τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες Κριτήριο 1 : Ηγεσία Η συµπεριφορά της ηγεσίας της Βιβλιοθήκης παίζει σηµαντικό ρόλο στο σαφή καθορισµό των στόχων της. Η ηγεσία οφείλει να υποδεικνύει ξεκάθαρα τον προσανατολισµό, την αποστολή, το όραµα και τις αξίες της Βιβλιοθήκης συµβάλλοντας στην επιτυχή λειτουργία της. Είναι αναγκαίο να παρέχει κίνητρα και να υποστηρίζει το ανθρώπινο δυναµικό ενεργώντας σαν πρότυπο. Πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρµόζει και να ελέγχει το σύστηµα διοίκησης της Βιβλιοθήκης και να επιθεωρεί την απόδοσή της και τα αποτελέσµατά της. Είναι υπεύθυνη για τη βελτίωση της απόδοσης και για την προετοιµασία των αλλαγών που θα συµβάλλουν, ώστε η Βιβλιοθήκη να εκπληρώνει και στο µέλλον την αποστολή της. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για καινοτοµία και εκσυγχρονισµό. Εδώ, εντάσσεται η εφαρµογή σύγχρονων ηλεκτρονικών µέσων που θα βελτιστοποιήσουν την απόδοση των υπηρεσιών της. Συνακόλουθα, η ηγεσία πρέπει να διασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οργάνωσης, προκειµένου η Βιβλιοθήκη να προσαρµόζεται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του Ιδρύµατος που υπηρετεί. Η ηγεσία της Βιβλιοθήκης καλείται να αξιοποιεί τους πόρους που της έχουν εκχωρηθεί και να επιτυγχάνει τους στόχους της. Αυτό καθιστά αναγκαία την εξισορρόπηση των αναγκών των χρηστών, του προσωπικού αλλά και του Ιδρύµατος στο οποίο ανήκει. Συνεπώς, η ηγεσία πρέπει να δείχνει ότι κατανοεί και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τόσο των χρηστών, όσο και του Ιδρύµατος που υπηρετεί. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Βιβλιοθήκη µέσα από αποδεικτικά στοιχεία, καλείται να αξιολογήσει την ηγεσία αναφορικά µε τέσσερα υποκριτήρια. ηλαδή, εξετάζει σε ποιό βαθµό κατορθώνει να :

7 ώσει µια σαφή κατεύθυνση στη Βιβλιοθήκη αναπτύσσοντας την αποστολή, το όραµα και τις αξίες της Παραδείγµατα : α. ιαµόρφωση και ανάπτυξη της αποστολής (να εντοπίσει τους στόχους) και του οράµατος (ποια είναι η κατεύθυνση, ο προσανατολισµός) της Βιβλιοθήκης εµπλέκοντας τους υπαλλήλους. β. Ανάλυση της αποστολής και του οράµατος σε στρατηγικούς (µακροπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους) και επιχειρησιακούς (βραχυπρόθεσµους) στόχους και δράσεις. γ. Καθιέρωση ενός πλαισίου αξιών στις οποίες εντάσσεται η διαφάνεια, η ηθική και η εξυπηρέτηση του χρήστη. Υιοθέτηση ενός κώδικα επικοινωνίας µε τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης. δ. Ενίσχυση της εµπιστοσύνης και του σεβασµού µεταξύ των ηγετών και των διοικητικών υπαλλήλων (π.χ. µέσα από πρότυπα καλής ηγεσίας). ε. ηµιουργία συνθηκών για αποτελεσµατική επικοινωνία. ιάδοση και γνωστοποίηση της αποστολής, του οράµατος, των αξιών, των στρατηγικών στόχων σε όλους τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης και σε όσους εµπλέκονται στη διαδικασία. στ. Επανεξέταση και ενδεχόµενη αναθεώρηση της αποστολής, του οράµατος και των αξιών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε γνώµονα τις αλλαγές στο χώρο των Βιβλιοθηκών, της Πανεπιστηµιακής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. ζ. ιαχείριση των «συγκρούσεων συµφερόντων» εντοπίζοντας τις δυνητικές περιοχές συγκρούσεων και παρέχοντας τις αναγκαίες κατευθύνσεις διαχείρισής τους στους υπαλλήλους Αναπτύξει και εφαρµόσει ένα σύστηµα διοίκησης της Βιβλιοθήκης, που θα αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή απόδοση και στην αλλαγή Παραδείγµατα: α. Ανάπτυξη των διοικητικών διαδικασιών και των οργανωτικών δοµών σε συµφωνία µε τη στρατηγική, το σχεδιασµό, τις ανάγκες και προσδοκίες των εµπλεκοµένων χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες τεχνολογίες.

8 8 β. Καθορισµός των κατάλληλων µορφών διοίκησης (επίπεδα, λειτουργίες, ευθύνες και αρµοδιότητες) και εξασφάλιση ενός συστήµατος οργάνωσης των διαδικασιών. γ. Συµφωνία µεταξύ όλων των επιπέδων - τµηµάτων της Βιβλιοθήκης για τους µετρήσιµους στόχους της. δ. Προσανατολισµός στους στόχους, στα εξερχόµενα και τα αποτελέσµατα εξισορροπώντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες των διαφορετικών εµπλεκοµένων (ίδρυµα, ηγεσία, προσωπικό κά). ε. Καθιέρωση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Τεχνολογιών (Ηλεκτρονική ιοίκηση) µε στόχο τη µεγαλύτερη αποδοτικότητα της Βιβλιοθήκης. Συσχέτιση της ηλεκτρονικής διοίκησης µε τους µακροπρόθεσµους και βραχυπρόθεσµους σκοπούς της. στ. Καθιέρωση ενός πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης (Management Information System - M.I.S.), όπου θα συµπεριλαµβάνονται και οι εσωτερικές επιθεωρήσεις. ζ. ηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη διαµόρφωση και διοίκηση έργων και για οµαδική εργασία. η. Απόφαση για µόνιµη εφαρµογή ενός συστήµατος ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως είναι το Πρότυπο Κ.Π.Α. ή το Πρότυπο Αριστείας EFQM. θ. Ανάπτυξη ενός συστήµατος µετρήσιµων µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων που αξιολογεί και καταµετρά την απόδοση της Βιβλιοθήκης (π.χ. Εξισορροπηµένη Βαθµολόγηση, ISO 9001: 2000). ι. Καθορισµός προτεραιοτήτων για τις απαραίτητες αλλαγές που αφορούν στον οργανωτικό σχεδιασµό και το πρότυπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. κ. Γνωστοποίηση των πρωτοβουλιών αλλαγής και των λόγων που την υπαγορεύουν στους υπαλλήλους και όλους τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία Υποκινήσει και υποστηρίξει τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης και να δράσει ως πρότυπο ρόλου Παραδείγµατα: α. Καθοδήγηση µέσα από παραδείγµατα, έτσι ώστε η δράση να συµφωνεί µε τους παγιωµένους στόχους και αξίες

9 9 β. Αποδεδειγµένη προσωπική επιθυµία των επικεφαλής και των υπαλλήλων να αποδέχονται τις αλλαγές δρώντας στο πλαίσιο µιας εποικοδοµητικής ανάδρασης (προσαρµογή). γ. Συνεχής ενηµέρωση των υπαλλήλων για σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Βιβλιοθήκη. δ. Υποστήριξη των υπαλλήλων για την πραγµατοποίηση των υποχρεώσεών τους, που σχετίζονται µε τους συνολικούς στόχους της Βιβλιοθήκης. ε. Ενθάρρυνση και υποστήριξη των υπαλλήλων και δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων και την ανάθεση ευθυνών. στ. Προώθηση µιας κουλτούρας καινοτοµίας και βελτίωσης. Ενθάρρυνση και υποστήριξη των υπαλλήλων να κάνουν προτάσεις για καινοτοµίες και βελτιώσεις και να δρουν προληπτικά στην καθηµερινή τους εργασία. ζ. Αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών τόσο των οµάδων, όσο και µεµονωµένων ατόµων. η. Έµπρακτος σεβασµός και ενασχόληση της διοίκησης µε τις ατοµικές ανάγκες και προβλήµατα των υπαλλήλων ιαχειρίζεται τις σχέσεις µε τη ιοίκηση του Ιδρύµατος και µε τις άλλες αρχές, ώστε να διασφαλιστούν οι κοινές ευθύνες Παραδείγµατα: α. Προσδιορισµός των δηµοσίων πολιτικών που επηρεάζουν τη Βιβλιοθήκη β. ιατήρηση τακτικών επαφών µε τις διοικητικές αρχές του Ιδρύµατος στο κατάλληλο εκτελεστικό και νοµοθετικό πεδίο. γ. Εξασφάλιση ότι οι στόχοι της Βιβλιοθήκης συµβαδίζουν µε τις δηµόσιες πολιτικές και τις πολιτικές του ιδρύµατος. δ. Ανάπτυξη και διατήρηση των συνεργασιών και των δικτύων µε τους σηµαντικότερους εµπλεκόµενους (Υπουργείο, ιοίκηση Ιδρύµατος, Εκδότες, χρήστες). ε. Συµµετοχή διοικητικών αρχών του Ιδρύµατος στη θέσπιση στόχων, εξερχοµένων και αποτελεσµάτων καθώς και στην ανάπτυξη του συστήµατος διοίκησης της Βιβλιοθήκης.

10 10 στ. Επιδίωξη της ανάδειξης, του σεβασµού και της αναγνώρισης της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της. ζ. Ανάπτυξη µιας λογικής προώθησης, προβολής και διάδοσης των υπηρεσιών σε σχέση µε τους εµπλεκόµενους. η. Συµµετοχή στις δραστηριότητες του Ιδρύµατος, του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και άλλων οµάδων. Τα υποκριτήρια αυτά αποτυπώνονται στο Σχεδιάγραµµα 2 : Σχεδιάγραµµα 2 : 1.1 ίνουν µια σαφή κατεύθυνση στη Βιβλιοθήκη αναπτύσσοντας την αποστολή, το όραµα και τις αξίες της 1.2 αναπτύσσει και εφαρµόζει ένα σύστηµα διοίκησης της Βιβλιοθήκης, της απόδοσης και της αλλαγής Πώς η Ηγεσία Ηγεσία Αποτελέσµατα ιαχειρίζεται τις σχέσεις µε τη ιοίκηση του Ιδρύµατος και µε τις άλλες οµάδες συµφερόντων 1.3 υποκινεί και υποστηρίζει τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης και να δρα ως πρότυπο ρόλου

11 11 Κριτήριο 2: Στρατηγική και προγραµµατισµός Η συνολική απόδοση της Βιβλιοθήκης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο συνεργασίας των διαφορετικών δραστηριοτήτων της. Απαιτείται µια ευκρινής στρατηγική προκειµένου να υλοποιηθεί η αποστολή και το όραµά της. Το τελευταίο πρέπει να α) προσανατολίζεται στις ανάγκες των χρηστών της β) ευθυγραµµίζεται µε την πολιτική του Ιδρύµατος στο οποίο ανήκει γ) προσαρµόζεται στο προσωπικό της δ) υποστηρίζεται από µια διαδικασία διαχείρισης των πόρων και των διαδικασιών που βελτιώνεται συνεχώς. Το πλάνο αυτό µεταφράζεται σε σχέδια, επιδιώξεις και µετρήσιµους στόχους. Η στρατηγική και ο προγραµµατισµός είναι µέρος του κύκλου ποιότητας ΠΕΕΑ (Προγραµµατισµός, Εκτέλεση, Έλεγχος, Ανάδραση). Αφορά στη συλλογή πληροφοριών για τις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης, για τις υπηρεσίες της και τα εξερχόµενά της. Στόχος είναι να είναι διαρκώς επίκαιρη η διαδικασία του σχεδιασµού. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση αξιόπιστης πληροφόρησης. Η άποψη του προσωπικού για τις πολιτικές, την κατεύθυνση του προγραµµατισµού και της στρατηγικής είναι σηµαντική. Έτσι, η ανάδραση από µια εσωτερική διαδικασία επιθεώρησης οδηγεί στον προγραµµατισµό των βελτιώσεων που απαιτούνται για την καλύτερη δυνατή απόδοση της Βιβλιοθήκης. Σηµαντικός είναι και ο εντοπισµός των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας που πρέπει να εκπληρώνονται. Η αποτελεσµατική παρακολούθηση και µέτρηση των αποτελεσµάτων οδηγεί στην πραγµατοποίηση των στόχων. Η ηγεσία οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς και µε κριτικό πνεύµα την εφαρµογή της στρατηγικής και του προγραµµατισµού, να φροντίζει να είναι πάντα επίκαιρη και να την αναπροσαρµόζει όποτε θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. Συνεπώς, η Βιβλιοθήκη καλείται να µελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το τι κάνει για να : 2.1. Συλλέξει πληροφορίες σχετικά µε τις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες των εµπλεκόµενων Παραδείγµατα: α. Προσδιορισµός όλων των κύριων εµπλεκοµένων στη διαδικασία.

12 12 β. Συστηµατική συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά µε τους εµπλεκόµενους, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. γ. Τακτική συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών, των πηγών, της ακρίβειας και της ποιότητάς τους. Εδώ µπορεί να εντάσσονται πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, οικονοµικές ή και άλλες εξελίξεις που σχετίζονται µε τη Βιβλιοθήκη και το Ίδρυµα στο οποίο ανήκει. δ. Εντοπισµός και ανάλυση των εσωτερικών δυνατών και αδύνατων σηµείων (π.χ. διάγνωση ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ή ανάλυση µε βάση τα υνατά και Αδύνατα σηµεία, Ευκαιρίες και Απειλές ΑΕΑ) Αναπτύξει, αναθεωρήσει και καταστήσει επίκαιρη τη στρατηγική και τον προγραµµατισµό λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συµµετεχόντων στη διαδικασία και τους διαθέσιµους πόρους Παραδείγµατα: α. Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων µέτρησης της επίδοσης της βιβλιοθήκης σε κάθε επίπεδο β. Ανάλυση των κινδύνων ( ΑΕΑ) αλλά και των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας. γ. Αξιολόγηση των έργων της Βιβλιοθήκης µετρώντας τα εξερχόµενα, τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων της. δ. Προσπάθεια ισορροπίας µεταξύ των πόρων, των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων αλλά και των απαιτήσεων της Βιβλιοθήκης. ε. Εξέταση της αναγκαιότητας για αναδιοργάνωση και βελτίωση των στρατηγικών και των µεθόδων προγραµµατισµού 2.3. Εφαρµόσει τη στρατηγική και τον προγραµµατισµό σε όλη τη Βιβλιοθήκη Παραδείγµατα: α. Εφαρµογή της στρατηγικής και του προγραµµατισµού µετά από συµφωνία. Θέσπιση προτεραιοτήτων και χρονοδιαγραµµάτων, σχεδιασµός των κατάλληλων διαδικασιών και της οργανωτικής δοµής.

13 13 β. Συµµετοχή των εµπλεκοµένων στη διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής και του προγραµµατισµού. Καθορισµός των προτεραιοτήτων σύµφωνα µε τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους. γ. Ανάλυση των µακροπρόθεσµων στόχων της Βιβλιοθήκης σε σχετικά προγράµµατα δράσης και έργα για τους διάφορους τοµείς και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Σχεδιάσει, εφαρµόσει και καταστήσει επίκαιρο το πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό και την καινοτοµία Παραδείγµατα: α. ηµιουργία και ανάπτυξη µιας κουλτούρας καινοτοµιών µέσω της επιµόρφωσης, της συγκριτικής αξιολόγησης, της οργάνωσης σεµιναρίων, εστιάζοντας στο ρόλο της στρατηγικής σκέψης και του προγραµµατισµού. β. Συστηµατική παρακολούθηση των εσωτερικών δεικτών και των παραγόντων αλλαγής. Συσχετισµός τους µε τις εξωτερικές απαιτήσεις για εκσυγχρονισµό και καινοτοµία. γ. Προγραµµατισµός των αλλαγών που οδηγούν στη διαδικασία εκσυγχρονισµού και καινοτοµίας (π.χ. µε την εφαρµογή σύγχρονων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών) µέσα από συζήτηση και συνεργασία µε τους εµπλεκοµένους. δ. Ενσωµάτωση εργαλείων και µετρήσεων αποτελεσµάτων όπως λ.χ. µέτρηση εισερχοµένων, εξερχοµένων, αποτελεσµάτων και των αρχών ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. ε. Εξασφάλιση της ανάπτυξης ενός αποδοτικού συστήµατος διοίκησης, που θα διαχειρίζεται τις επιδιωκόµενες αλλαγές και θα παρακολουθεί την πρόοδο που συντελείται στην καινοτοµία. στ. Εξασφάλιση της διαθεσιµότητας των απαραίτητων πόρων, ώστε να εφαρµοστούν οι σχεδιαζόµενες αλλαγές. Τα υποκριτήρια αυτά αποτυπώνονται στο Σχεδιάγραµµα 3 :

14 14 Σχεδιάγραµµα 3 : 2.3 Εφαρµόζει τη στρατηγική και τον προγραµµατισµό σε όλη τη Βιβλιοθήκη 2.1 Συλλέγει πληροφορίες σχετικά µε τις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες του προσωπικού 2.4 Σχεδιάζει, εφαρµόζει και επικαιροποιεί το πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό και την καινοτοµία 2.2 Αναπτύσσει, αναθεωρεί και επικαιροποιεί τη στρατηγική και τον προγραµµατισµό Κριτήριο 9 Κύρια αποτελέσµατα επίδοσης

15 15 Κριτήριο 3: Ανθρώπινο υναµικό Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί τον πυρήνα της Βιβλιοθήκης. Η συνεργασία των υπαλλήλων και η διαχείριση των διαθέσιµων πόρων µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθορίζει την επιτυχία της. Ο αλληλοσεβασµός, ο διάλογος, και η παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς παράγοντες για την εξασφάλιση της αφοσίωσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων στην επίτευξη των στόχων της. Η Βιβλιοθήκη πρέπει να διαχειρίζεται, να αναπτύσσει και να απελευθερώνει τις ικανότητες των υπαλλήλων της σε ατοµικό και οργανωτικό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία της. Το τρίτο κριτήριο αξιολογεί εάν η βιβλιοθήκη αξιοποιεί τους ανθρώπινους πόρους της, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν το µέγιστο των δυνατοτήτων τους. Εξετάζει αν αυτοί αναπτύσσονται και χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά, αν υιοθετούν τις παρεµβάσεις της. Οι υπάλληλοι πρέπει να νιώθουν άνετα στο περιβάλλον εργασίας, ώστε να αποδίδουν, να αναπτύσσουν συνεχώς τις ικανότητές τους, να αναλαµβάνουν µεγαλύτερες ευθύνες και περισσότερες πρωτοβουλίες και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του χώρου εργασίας τους. Αυτό πραγµατοποιείται, όταν ταυτίζονται οι ατοµικοί στόχοι του κάθε υπαλλήλου µε τους στρατηγικούς στόχους της Βιβλιοθήκης. Καθοριστική είναι και η ικανότητα της συνεργασίας όλων των υπαλλήλων για την ανάπτυξη του διαλόγου και την υπέρβαση του οργανωτικού κατακερµατισµού. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την ενθάρρυνσή τους να διατυπώνουν καινοτόµες ιδέες και προτάσεις βελτίωσης της διοικητικής απόδοσης. Έτσι, αυξάνεται η ικανοποίησή τους. Οι προϊστάµενοι των τµηµάτων της Βιβλιοθήκης οφείλουν να επιδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για τα ζητήµατα των εργαζοµένων προωθώντας ενεργά µια κουλτούρα ανοικτής επικοινωνίας και διαφάνειας. Συνεπώς, η Βιβλιοθήκη καλείται να µελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το τι κάνει για να : 3.1. Προγραµµατίσει, διοικήσει και βελτιώσει το ανθρώπινο δυναµικό µε διαφάνεια σε σχέση µε τη στρατηγική και τον προγραµµατισµό της Παραδείγµατα: α. Τακτική ανάλυση των τρεχουσών και µελλοντικών αναγκών της Βιβλιοθήκης σε ανθρώπινο δυναµικό µε βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εµπλεκοµένων.

16 16 β. Ανάπτυξη και γνωστοποίηση της πολιτικής για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού που βασίζεται στη στρατηγική και τον προγραµµατισµό της Βιβλιοθήκης. γ. ιασφάλιση επαρκούς και κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού (πρόσληψη, κατανοµή, εξέλιξη), ώστε να πραγµατοποιούνται τα έργα και να επιτυγχάνεται η αντιστοίχιση έργων και ευθυνών. δ. Παρακολούθηση της προόδου των ανθρωπίνων πόρων που έχουν επενδυθεί στην παραγωγή και ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών. ε. Ανάπτυξη και συµφωνία για µια σαφή πολιτική που περιλαµβάνει αντικειµενικά κριτήρια προαγωγών, επιβραβεύσεων και κατανοµών των διοικητικών λειτουργιών. στ. Εξασφάλιση καλών συνθηκών εργασίας σε όλη τη Βιβλιοθήκη. Εδώ εντάσσεται η µέριµνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. ζ. ιαχείριση των προσλήψεων και της εξέλιξης του προσωπικού λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της ίσης µεταχείρισής του, τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από παράγοντες όπως το φύλο, η σωµατική αναπηρία, η ηλικία, η φυλή και το θρήσκευµα. η. ηµιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας. Εξισορρόπηση ανάµεσα στις ατοµικές ικανότητες και τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις. θ. Μέριµνα για τις ανάγκες των ΑΜΕΑ και των µειονεκτούντων υπαλλήλων Προσδιορίσει, αναπτύξει και χρησιµοποιήσει τις ικανότητες των υπαλλήλων εναρµονίζοντας άτοµα και οµάδες µε τους σκοπούς και τους στόχους της Βιβλιοθήκης Παραδείγµατα: α. Προσδιορισµός των ικανοτήτων των υπαλλήλων σε γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές σε ατοµικό και οργανωτικό επίπεδο. β. Συζήτηση, διαµόρφωση και γνωστοποίηση της στρατηγικής της βιβλιοθήκης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των υπαλλήλων. Συµφωνία πάνω σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που βασίζεται στις υφιστάµενες οργανωτικές και ατοµικές ανάγκες (π.χ. διαχωρισµός υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραµµάτων). γ. Ανάπτυξη και συµφωνία για προσωπική επιµόρφωση και σχέδια προόδου όλων των υπαλλήλων µε έµφαση σε θέµατα µάνατζµεντ, ηγεσίας και ικανοτήτων στο

17 17 χειρισµό των σχέσεων µε διαφορετικούς χρήστες της Βιβλιοθήκης. Επίσης, µπορεί να περιλαµβάνει και επιµόρφωση σε θέµατα παροχής δικτυακών υπηρεσιών. δ. Υποστήριξη και βοήθεια προς τους νέους υπαλλήλους (π.χ. µε την καθοδήγηση και τη διδασκαλία από έµπειρους εργαζόµενους). ε. Προώθηση της εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας των υπαλλήλων. στ. Ανάπτυξη και προώθηση σύγχρονων µεθόδων επιµόρφωσης (π.χ. µε πολυµέσα, κατάρτιση στο χώρο της εργασίας και ηλεκτρονική µάθηση). ζ. Σχεδιασµός των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης των τεχνικών επικοινωνίας στα πεδία της διαχείρισης κινδύνων και σύγκρουσης συµφερόντων. η. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της επιµόρφωσης και των προγραµµάτων ανάπτυξης σε σχέση µε το κόστος των δραστηριοτήτων µέσω της παρακολούθησης και της εφαρµογής αναλύσεων κόστους/οφέλους Ενεργοποιήσει το προσωπικό µέσω της ανάπτυξης του ανοικτού διαλόγου και της ενδυνάµωσής του Παραδείγµατα: α. ιάλογος και ενθάρρυνση της συλλογικής εργασίας. β. Ενθάρρυνση των υπαλλήλων να εκφράζουν τις ιδέες και προτάσεις τους µέσα από σχέδια προτάσεων και οµάδες εργασίας. γ. Ενεργή συµµετοχή των υπαλλήλων στην ανάπτυξη των προγραµµάτων, των στρατηγικών, των στόχων, στο σχεδιασµό των διαδικασιών και στην αναγνώριση και εφαρµογή των προτάσεων βελτίωσης. δ. Συµφωνία και συναίνεση µεταξύ διεύθυνσης και υπαλλήλων για τους στόχους και τους τρόπους µέτρησης της επίτευξής τους. ε. Συστηµατική διεξαγωγή ερευνών για τις απόψεις και τις αντιλήψεις του προσωπικού. στ. Εξασφάλιση όρων ανάδρασης και αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ των υπαλλήλων και των διοικητικών στελεχών. ζ. Συσκέψεις µε τους εκπροσώπους των υπαλλήλων Τα υποκριτήρια αυτά αποτυπώνονται στο Σχεδιάγραµµα 4 :

18 18 Σχεδιάγραµµα 4 : 3.3 ενεργοποιεί το προσωπικό µέσω της ανάπτυξης του διαλόγου και της ενδυνάµωσής του Ανθρώπινο υναµικό 3.2 προσδιορίζει, αναπτύσσει και χρησιµοποιεί τις ικανότητες των υπαλλήλων εναρµονίζοντας άτοµα και οµάδες µε τους σκοπούς και στόχους της οργάνωσης Κριτήριο 7 Αποτελέσµατα σχετικά µε το Ανθρώπινο υναµικό 3.1 προγραµµατίζει, διοικεί και βελτιώνει το ανθρώπινο δυναµικό σε σχέση µε τη στρατηγική και τον προγραµµατισµό

19 19 Κριτήριο 4: Συνεργασίες και Πόροι Οι συνεργασίες αποτελούν σηµαντικό πόρο για την καλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Το τέταρτο κριτήριο αφορά στον τρόπο µε τον οποίο η Βιβλιοθήκη σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις κύριες συνεργασίες της ειδικά µε τους χρήστες - ώστε να υποστηρίζεται η στρατηγική και ο προγραµµατισµός της και η αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών της. Προκειµένου να ανταποκριθεί στο σύγχρονο και σύνθετο ρόλο της, απαιτείται να έχει µια αρµονική συνεργασία µε το Ίδρυµα στο οποίο ανήκει. Εκτός από συνεργασίες η Βιβλιοθήκη χρειάζεται και τους πιο παραδοσιακούς πόρους, όπως είναι τα οικονοµικά, η τεχνολογία και οι εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική της λειτουργία. Όπως και κάθε άλλη υπηρεσία, υπόκειται συχνά σε περιορισµούς και πιέσεις κατά τη διαχείριση των οικονοµικών της πόρων. Η βάση για µια υγιή κατανοµή των πόρων πάντοτε σε συνεργασία µε το ίδρυµα στο οποίο ανήκει - είναι ένα πλήρες χρηµατοοικονοµικό σύστηµα διοίκησης, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εσωτερικοί έλεγχοι και τα λογιστικά συστήµατα. Στόχος της είναι να παρέχει περισσότερες και πιο βελτιωµένες υπηρεσίες µε το µικρότερο κόστος. Τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή καινοτόµων υπηρεσιών. Η γνώση και η πληροφόρηση του προσωπικού αναφορικά µε τις συνεργασίες και τους πόρους της Βιβλιοθήκης πρέπει να ενσωµατώνονται στις διαδικασίες διαµόρφωσης της στρατηγικής και του προγραµµατισµού της. ηλαδή, η ηγεσία της οφείλει να µοιράζεται τις σηµαντικές πληροφορίες και τη γνώση µε το προσωπικό αλλά και τη διοίκηση του Ιδρύµατος το οποίο υπηρετεί. Συνεπώς, η Βιβλιοθήκη καλείται να µελετήσει τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το τι κάνει για να : 4.1 Αναπτύσσει και υλοποιεί βασικές σχέσεις συνεργασίας µε άλλους φορείς και οµάδες χρηστών Παραδείγµατα: α. Προσδιορισµός των δυνητικών στρατηγικών εταίρων και της φύσης της σχέσης (π.χ. Παραγωγοί έντυπου και ηλεκτρονικού βιβλιακού και πληροφοριακού

20 20 υλικού, Σχέσεις µε άλλες Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, Σχέση µε το Ίδρυµα στο οποίο ανήκει, συµµετοχή σε κοινοπραξίες, δικτυακές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες κά). β. Σύναψη των κατάλληλων συµφωνιών συνεργασίας λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της σχέσης. γ. Καθορισµός των ευθυνών και έλεγχος του κάθε µέρους στη διαχείριση των συνεργασιών. δ. Τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών, των αποτελεσµάτων και της φύσης των συνεργασιών. ε. Ενεργοποίηση και οργάνωση των συνεργασιών για συγκεκριµένο έργο και ανάπτυξη και εφαρµογή κοινών προγραµµάτων µε άλλες Βιβλιοθήκες. στ. ηµιουργία συνθηκών για ανταλλαγές υπαλλήλων µε τις άλλες Βιβλιοθήκες. ζ. Οργάνωση δραστηριοτήτων στο πεδίο της συλλογικής κοινωνικής ευθύνης Αναπτύσσει και εφαρµόζει συνεργασίες µε τους χρήστες της Βιβλιοθήκης Παραδείγµατα: α. Ενθάρρυνση της συµµετοχής των χρηστών σε θέµατα που απασχολούν την Βιβλιοθήκη και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (π.χ. Επιτροπές Εκπροσώπων Τµηµάτων και κατηγοριών χρηστών της Βιβλιοθήκης, Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών κά). β. ηµιουργία µιας ανοικτής διοίκησης σε ιδέες, προτάσεις και παράπονα των χρηστών. Ανάπτυξη και χρήση των κατάλληλων µηχανισµών για τη συλλογή τους µέσα από έρευνες, οµάδες συσκέψεων, ερωτηµατολόγια, κυτία παραπόνων, σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης, κτλ. γ. Εξασφάλιση συνεχούς ενηµέρωσης για τις αρµοδιότητες των διαφόρων δηµοσίων αρχών, τις διαδικασίες και τη λειτουργία τους, κτλ.). δ. ιασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, στις αποφάσεις της και στην ανάπτυξή της. ηµοσίευση ετήσιων εκθέσεων, πραγµατοποίηση συνεντεύξεων τύπου και δηµοσιεύσεις πληροφοριών στο διαδίκτυο. ε. Ενεργή ενθάρρυνση και υποστήριξη των χρηστών να οργανώνονται, να εκφράζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

21 ιαχειρίζεται τα οικονοµικά σε συνεργασία µε το Ίδρυµα στο οποίο ανήκει Παραδείγµατα: α. Εναρµόνιση της οικονοµικής διαχείρισης µε τους στρατηγικούς στόχους της Βιβλιοθήκης και του Ιδρύµατος στο οποίο ανήκει. β. ιασφάλιση της διαφάνειας στην οικονοµική διαχείριση και στον προϋπολογισµό. γ. Εξασφάλιση µιας αποδοτικής, ως προς το κόστος, διαχείρισης των οικονοµικών πόρων. δ. Εισαγωγή καινοτόµων συστηµάτων κατάρτισης του προϋπολογισµού και σχεδιασµού του κόστους µέσα από πολλαπλούς ετήσιους προϋπολογισµούς, προγράµµατα για τους προϋπολογισµούς των έργων. ε. Συνεχής έλεγχος του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη. στ. Προσπάθεια αποκέντρωσης των οικονοµικών ευθυνών και εξισορρόπησή τους µε τον κεντρικό έλεγχο. ζ. Καθιέρωση του οικονοµικού ελέγχου βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους. η. Ανάπτυξη και εισαγωγή σύγχρονων µορφών οικονοµικού ελέγχου, όπως µέσω εσωτερικών οικονοµικών επιθεωρήσεων και επέκταση της διαφάνειας του οικονοµικού ελέγχου για όλους τους υπαλλήλους. θ. Εισαγωγή συγκριτικών επιδόσεων (π.χ. benchmarking) µεταξύ διαφορετικών Βιβλιοθηκών ιαχειρίζεται την πληροφορία και τη γνώση Παραδείγµατα: α. Ανάπτυξη συστηµάτων για τη διαχείριση, διατήρηση και αξιολόγηση της πληροφορίας και της γνώσης στη Βιβλιοθήκη σύµφωνα µε τους µακροπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους στόχους της. β. Εξασφάλιση ότι οι εξωτερικά διαθέσιµες σηµαντικές πληροφορίες αποκτώνται και χρησιµοποιούνται µε αποδοτικό τρόπο.

22 22 γ. Συνεχής παρακολούθηση της πληροφόρησης και της γνώσης διασφαλίζοντας τη συνάφειά της, την ορθότητα, την αξιοπιστία της και την ασφάλειά της. Προσπάθεια εναρµονισµού της Βιβλιοθήκης µε το στρατηγικό προγραµµατισµό και τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες των εµπλεκοµένων. δ. Ανάπτυξη ενός µηχανισµού που να διαχέει την πληροφόρηση σε ολόκληρη τη Βιβλιοθήκη και να εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στη σχετική µε τις αρµοδιότητες και τα αντικείµενά τους πληροφορία και γνώση. ε. Εξασφάλιση της πρόσβασης και της ανταλλαγής των σηµαντικών πληροφοριών µε όλους τους εµπλεκοµένους και παρουσίαση της πληροφορίας και των δεδοµένων µε έναν φιλικό προς το χρήστη τρόπο. στ. Εξασφάλιση ότι οι σηµαντικές πληροφορίες και η γνώση που κατέχουν οι υπάλληλοι παραµένουν στη Βιβλιοθήκη, ακόµα και όταν αυτοί αποχωρούν ιαχειρίζεται την τεχνολογία Παραδείγµατα: α. Εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για τη διαχείριση της τεχνολογίας σύµφωνα µε τους στρατηγικούς στόχους. β. Αποτελεσµατική εφαρµογή της κατάλληλης τεχνολογίας στη διαχείριση των εργασιών, της γνώσης, στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την εκµάθηση και την υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών στη Βιβλιοθήκη. Υποστήριξη της συνεργασίας µε τους εµπλεκοµένους φορείς και ανάπτυξη εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ιαχειρίζεται τους χώρους της Παραδείγµατα: α. Αποδοτική αξιοποίηση των χώρων σύµφωνα µε τις ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών (π.χ. συγκέντρωση - αποκέντρωση των κτιρίων). β. Βέλτιστη χρήση των χώρων, που βασίζεται στους στρατηγικούς στόχους της Βιβλιοθήκης και προσφέρει ασφάλεια και εύκολη πρόσβαση µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, καλύπτει τις ανάγκες των υπαλλήλων και των χρηστών, σέβεται την τοπική κουλτούρα και τους φυσικούς περιορισµούς (π.χ. ανοιχτοί χώροι γραφείων αντί ατοµικών γραφείων, κινητά γραφεία) και παρέχει όλο τον αναγκαίο τεχνικό

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.»

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» «Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προσωπικού σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα

Αξιολόγηση Προσωπικού σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα Αξιολόγηση Προσωπικού σε Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα Περιφέρεια Κρήτης Γραφείο Περιφερειάρχη Ομάδα Οργανωσιακών Αλλαγών & Διαχείρισης Γνώσης Μανώλης Τζουβελέκας Μια παλιά ιστορία Είμαι πεπεισμένος ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π

ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA 30 Μαίου 2002, ΣΣ Π HR και οι σύγχρονες ακαδηµαϊκές τάσεις Οργανωτική µάθηση και διαχείριση της γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Στόχος μας... Να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία Να εξοικειωθεί με τις

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμιος Γαλανός, PhD

Ευθύμιος Γαλανός, PhD Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 1 Πρότυπα υπηρεσιών και ΕΛΟΤ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ) Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα