Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: -Απουσία αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών εσωτερικού, λόγω της κατάργησης του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ). -Αδυναµία χορήγησης βαθµολογικής αντιστοιχίας προς την ελληνική δεκάβαθµη κλίµακα σε αλλοδαπούς τίτλους σπουδών, έστω και εάν αυτοί έχουν κριθεί στο παρελθόν από το ΙΤΕ, ως τίτλοι ισότιµοι προς τους απονεµόµενους από ανώτερες σχολές του εσωτερικού. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµων: Ισαβέλλα Μονιούδη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006

2 2 Το πρόβληµα Η κατάργηση του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), ως φορέα αναγνώρισης τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού ως ισοτίµων προς τίτλους σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), και η υπαγωγή της εν λόγω αρµοδιότητας στον ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Αλλοδαπών και Πληροφόρησης ( ΟΑΤΑΠ), βάσει των διατάξεων του Ν. 3328/2005, υπαγορεύθηκε από την συνολικότερη ρύθµιση του Ν. 2916/2001 «ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής», βάσει των διατάξεων του οποίου τα ΤΕΙ της χώρας αναβαθµίστηκαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης που ήταν, έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία. Ωστόσο, η κατάργηση του ΙΤΕ και η µεταφορά µόνον µέρους των αρµοδιοτήτων του εν λόγω φορέα στον ΟΑΤΑΠ, δηµιούργησε ρυθµιστικό κενό. Συγκεκριµένα, στον ΟΑΤΑΠ µεταφέρθηκε µόνον η αρµοδιότητα της αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών ως ισοτίµων προς τίτλους σπουδών ΤΕΙ, δηλαδή προς τίτλους σπουδών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, τεχνολογικής κατεύθυνσης. Αντιθέτως, η αρµοδιότητα της αναγνώρισης τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού, ως ισοτίµων, προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών εσωτερικού, η οποία είχε χορηγηθεί στο ΙΤΕ βάσει της διάταξης του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 51 του νόµου 1404/1983 και καταργήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3328/2005, δεν ανατέθηκε σε κανένα αρµόδιο φορέα. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα, ακόµη και µετά την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ, συνεχίζει να υφίσταται η βαθµίδα της ανώτερης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και ραµατικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, κλπ., ανήκουν στην ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης. Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε, βάσει των διατάξεων του ν. 3094/2003, αναφορές πολιτών σχετικά µε τη συνεχιζόµενη απουσία στην Ελλάδα αρµόδιου φορέα για την άσκηση της προαναφερόµενης αρµοδιότητας, καθώς και για την συνεπεία αυτής (της απουσίας), αδυναµία χορήγησης βαθµολογικής αντιστοιχίας προς την ελληνική δεκάβαθµη κλίµακα σε αλλοδαπούς τίτλους σπουδών, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί στο παρελθόν από το ΙΤΕ, ως τίτλοι ισότιµοι προς τους απονεµόµενους από ανώτερες σχολές του εσωτερικού. Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι η επελθούσα ρύθµιση δηµιούργησε νοµοθετικό κενό ανατρέποντας την εµπιστοσύνη των διοικουµένων προς τις ρυθµίσεις του νόµου, αλλά γεννώντας και ζήτηµα άνισης µεταχείρισης µεταξύ πολιτών. Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε το ζήτηµα υπ όψιν της αρµοδίας Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ζητώντας να µεριµνήσει προκειµένου να δοθεί η αρµοδιότητα είτε στον ΟΑΤΑΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο, κατά την κρίση της φορέα ή δηµόσια Αρχή, να προβαίνει στη χορήγηση ισοτιµίας ή και αντιστοιχίας, όπου χωρεί βεβαίως αυτή, αλλοδαπών τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών προς ηµεδαπούς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών. Περαιτέρω, έθεσε, εκ νέου, υπ όψιν της Υπουργού το υπ αριθµ. πρωτ/λου / Πόρισµα της Αρχής, που αφορά στην αδυναµία αναγνώρισης τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εσωτερικού ως ισοτίµων προς τίτλους σπουδών ΤΕΙ, συνεπεία της κατάργησης της εν λόγω αρµοδιότητας του ΙΤΕ, βάσει των διατάξεων του Ν. 3149/2003, και της εν τέλει κατάργησης του εν λόγω φορέα µε τις διατάξεις του Νόµου 3328/2005. Στο εν λόγω Πόρισµα προτείνεται από την Αρχή η εισαγωγή µεταβατικής διάταξης στο τέλος της παραγράφου 25 του άρθρου 13 του ν.3149/03, µε την οποία να παρέχεται η δυνατότητα σε όσους εκ των ενδιαφεροµένων έχουν καταστεί κάτοχοι διπλώµατος ανωτέρας σχολής εσωτερικού πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3149/2003, να προβούν στις

3 3 απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι τίτλοι σπουδών τους να αναγνωρισθούν ως ισότιµοι προς τους απονεµόµενους τίτλους από τα ΤΕΙ της χώρας. Το Υπουργείο δεν έχει ακόµη ανταποκριθεί, έως σήµερα, στις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την αντιµετώπιση των προαναφεροµένων ζητηµάτων. Το Πόρισµα που αναφέρεται στην απουσία αρµόδιου φορέα να προβαίνει στην αναγνώριση της ισοτιµίας ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών εσωτερικού και στις παρεπόµενες συνέπειες της εν λόγω απουσίας, διαλαµβάνει τα ακόλουθα: «Α. Ιστορικό O κ.*, είναι κάτοχος της υπ αριθµ. 745/ απόφασης του ΙΤΕ µε την οποία ο προαναφερόµενος φορέας, επικαλούµενος την υπ αριθµ. 31/ Πράξη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του, αποφάσισε ότι ο αλλοδαπός τίτλος σπουδών «Diploma in Aircraft Maintenance Engineer s Licence», που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόµενο το έτος 1994 από το Northbrook College, Chelsea College του Ηνωµένου Βασιλείου είναι «ισότιµος προς τίτλο σπουδών που χορηγούσαν τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε, χωρίς αντιστοιχία, διότι τµήµα Μηχανικών Αεροσκαφών δεν υπήρχε στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε». Την ο ενδιαφερόµενος υπέβαλε αίτηση προς τον ΟΑΤΑΠ, ζητώντας τη χορήγηση βαθµολογικής αντιστοιχίας. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το υπ αριθµ. 141Β / έγγραφο του Τµήµατος Β του ΟΑΤΑΠ, το αίτηµα του ενδιαφερόµενου απορρίφθηκε µε την αιτιολογία ότι «ο ΟΑΤΑΠ έχει την αρµοδιότητα να χορηγεί αντιστοιχία βαθµολογικής κλίµακας, µόνο για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής που έχουν ισοτιµηθεί µε ΤΕΙ». Αποτέλεσµα τούτου, είναι ο ενδιαφερόµενος να έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στερούµενος των σχετικών µορίων που αντιστοιχούν στη βαθµολογία του τίτλου σπουδών του. Περαιτέρω, ο κ. *, είναι κάτοχος της υπ αριθµ. 1200/ Πράξης Αναγνώρισης του ΙΤΕ, µε την οποία ο εν λόγω φορέας έκρινε ότι ο αλλοδαπός τίτλος σπουδών «Diploma in Aeronautical Engineering», ο οποίος απονεµήθηκε στον ενδιαφερόµενο το έτος 1982 από το αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυµα Chelsea College of Aeronautical Automobile Engineering, του Ηνωµένου Βασιλείου, είναι «ισότιµος µ αυτούς που απονέµονταν από τις Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές, χωρίς αντιστοιχία, σύµφωνα µε το πρακτικό 26/ του Συµβουλίου Ισοτιµιών του άρθρου 74 του Ν. 576/77». Την 21/3/2005 ο ενδιαφερόµενος υπέβαλε προς το ΙΤΕ την υπ αριθµ. πρωτ/λου 617/ αίτηση, ζητώντας τη χορήγηση βαθµολογικής αντιστοιχίας προς την ελληνική δεκάβαθµη κλίµακα του αλλοδαπού τίτλου σπουδών του. Ωστόσο, έκτοτε το αίτηµά του δεν έχει ικανοποιηθεί. Όπως ενηµερώθηκε ο ενδιαφερόµενος από τον προαναφερόµενο φορέα και, εν συνεχεία, από τον ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης ( ΟΑΤΑΠ), στον οποίο περιήλθαν οι αρµοδιότητες του ΙΤΕ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του νόµου 3328/2005, το αίτηµά του δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, επειδή ο ΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου, προβαίνει στην αναγνώριση ή τη χορήγηση βαθµολογικής αντιστοιχίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης προς ηµεδαπούς τίτλους σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης. Αποτέλεσµα τούτου, είναι ο ενδιαφερόµενος να έχει µειωµένες πιθανότητες κατάληψης θέσης στην ΕΑΒ, εφόσον στερούµενος βαθµολογικής αντιστοιχίας, στερείται µεγάλου αριθµού µορίων.

4 4 Β. Το ισχύον νοµικό καθεστώς Η αρµοδιότητα του ΙΤΕ να βεβαιώνει την ισοτιµία τίτλων σπουδών που χορηγούν οι ανώτερες σχολές εξωτερικού προς τίτλους σπουδών που χορηγούν οι ανώτερες σχολές τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης εσωτερικού, είχε παρασχεθεί στον προαναφερόµενο φορέα, βάσει της διάταξης του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 51 του νόµου 1404/1983 «οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». Ειδικότερα, στο εν λόγω εδάφιο οριζόταν ότι «Όπου από την κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή στο συµβούλιο ισοτιµιών του άρθρου 74 του Ν. 576/1977, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, νοείται στο εξής το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) του παρόντος νόµου, εκτός από τις περιπτώσεις που εκκρεµούν σε αυτό και µέχρι να περαιωθούν». Από την προαναφερόµενη διάταξη προκύπτει ότι το ΙΤΕ υποκατέστησε το Επταµελές Συµβούλιο Ισοτιµιών του νόµου 576/1977 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως», στο οποίο, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 74 του εν λόγω νόµου, είχε παρασχεθεί η αρµοδιότητα να «αποφαίνεται, αιτήσει των ενδιαφεροµένων, επί της ισοτιµίας τίτλων σπουδών και Σχολών ή Τµηµάτων αυτών της Κατωτέρας Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Από της αναγνωρίσεως της ισοτιµίας Σχολής ή τµήµατος οι πτυχιούχοι αυτού δικαιούνται να φέρουν τον αυτόν επαγγελµατικό τίτλο µε τους πτυχιούχους της Σχολής ή του τµήµατος προς το οποίον ανεγνωρίσθη η ισοτιµία». Περαιτέρω, στο ΙΤΕ είχε χορηγηθεί η αρµοδιότητα, βάσει της περιπτώσεως ΙΙ της παρ. 2 το άρθρου 14 του νόµου 1404/1983, να αποφαίνεται για: «α) το οµοταγές µε τα ΤΕΙ των σχολών ή τµηµάτων της τριτοβάθµιας µη πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης του εξωτερικού, την ισοτιµία των τίτλων σπουδών που χορηγούν και την αντιστοιχία τους, εφόσον υπάρχει, µε τους τίτλους που απονέµονται από τα ΤΕΙ ε) το οµοταγές, την ισοτιµία των τίτλων σπουδών που χορηγούν και την αντιστοιχία τους, εφόσον υπάρχει, µε το πτυχίο της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ των τίτλων σπουδών ανάλογων σχολών ή τµηµάτων του εξωτερικού αντίστοιχου επιπέδου». Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι το ΙΤΕ, προέβαινε, µεταξύ άλλων, στην αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών Σχολών ή Τµηµάτων της Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως της αλλοδαπής προς αντίστοιχους τίτλους σπουδών της ηµεδαπής, δηλαδή προς τίτλους σπουδών που χορηγούσαν ηµεδαπές ανώτερες επαγγελµατικές σχολές όπως ήταν, µεταξύ άλλων, τα Κέντρα Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) (ν. 576/1977), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) (ν. 1404/1983), και η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) (ν.δ. 581/1970). Ως γνωστόν, τα ΚΑΤΕΕ καταργήθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 1404/1983. Περαιτέρω, τα ΤΕΙ «ανωτατοποιήθηκαν µε τις διατάξεις του νόµου 2916/2001, ενώ η ΣΕΛΕΤΕ περιήλθε, βάσει των διατάξεων του ν. 3027/2002 στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Το ΙΤΕ διατηρήθηκε σε λειτουργία επί δώδεκα έτη και καταργήθηκε µε το άρθρο 19 του νόµου 3328/2005 «ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις», στο οποίο ορίζεται ότι «Καταργείται το Ν.Π... µε την επωνυµία. Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α (Ν.741/1977) και η δηµόσια υπηρεσία µε τίτλο Ι.Τ.Ε (Ν.1404/1983), οι δε αρµοδιότητές τους περιέρχονται στον Οργανισµό». Ωστόσο, στο εδάφιο α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3328/2005 ορίζεται ότι «Σκοπός του Οργανισµού ( ΟΑΤΑΠ) είναι: Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέµονται από οµοταγή εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής».

5 5 Συνεπώς, ο ΟΑΤΑΠ, στον οποίο περιήλθαν, µεταξύ άλλων, και οι αρµοδιότητες του ΙΤΕ, δεν επιλαµβάνεται πλέον περιπτώσεων αναγνώρισης ή χορήγησης βαθµολογικής αντιστοιχίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών, εφόσον όπως διατυπώνεται στο υπ αριθµ. πρωτ/λου 141Β / έγγραφο του Τµήµατος Β του προαναφερόµενου Οργανισµού, ο Οργανισµός «έχει την αρµοδιότητα να χορηγεί αντιστοιχία βαθµολογικής κλίµακας, µόνο για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής που έχουν ισοτιµηθεί µε ΤΕΙ», δηλαδή µε τίτλους σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης. Γ. Κρίσιµα σηµεία, διαπιστώσεις Είναι προφανές ότι η κατάργηση του ΙΤΕ και η υπαγωγή των αρµοδιοτήτων του στον ΟΑΤΑΠ υπαγορεύθηκε από την συνολικότερη ρύθµιση του Ν. 2916/2001 «ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής», και ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του προαναφερόµενου νόµου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την , βάσει των οποίων τα ΤΕΙ της χώρας αναβαθµίστηκαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, από ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης που ήταν, έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία. Περαιτέρω, υπαγορεύθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3027/2002 «Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 4 του προαναφερόµενου νόµου, µε τις οποίες η Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ), περιήλθε στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Ο Συνήγορος του Πολίτη, δεν νοµιµοποιείται, βεβαίως, να εκφέρει γνώµη ως προς το ζήτηµα της «ανωτατοποίησης» εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηλαδή την αναβάθµιση σχολών επιπέδου ανωτέρας εκπαίδευσης σε επίπεδο ανωτάτης εκπαίδευσης, εφόσον αυτό αποτελεί επιλογή της Πολιτείας. Ο νοµοθέτης, µπορεί, κατ αρχήν, να εισάγει διαφορετικές ρυθµίσεις από εκείνες που ίσχυαν στο παρελθόν και προς τις οποίες είχαν προσαρµοστεί ή αποβλέψει οι διοικούµενοι, αρκεί η επιχειρούµενη ρύθµιση να χωρεί κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειµενικό. Είναι συνεπώς σαφές, ότι ο νοµοθέτης, κατά τη θέσπιση διατάξεων µε τις οποίες επέρχεται τροποποίηση ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου οφείλει να λαµβάνει µέριµνα, ώστε να εξασφαλίζεται η εύλογη προσδοκία των διοικουµένων για ίση µεταχείριση από την Πολιτεία, µέσω της διατήρησης δικαιωµάτων που είχαν χορηγηθεί από προϋφιστάµενο γενικότερο κανόνα. Εν προκειµένω, το ζήτηµα ανέκυψε επειδή δεν ελήφθη µέριµνα κατά τη σχεδίαση και τη θέσπιση των διατάξεων του νόµου 3328/2005, για τον ορισµό αρµόδιου φορέα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού. Αντιθέτως, η δυνατότητα αναγνώρισης είχε παρασχεθεί στο παρελθόν, επί σειρά ετών, τόσο στο Συµβούλιο Ισοτιµιών του ν. 576/1977 όσο και στο ΙΤΕ του ν. 1404/1983, και ανετράπη αιφνιδίως, βάσει των διατάξεων του ν. 3328/2005, χωρίς την πρόβλεψη διάδοχης κατάστασης. Περαιτέρω, δεν λήφθηκε µέριµνα ούτε ως προς τη δυνατότητα χορήγησης βαθµολογικής αντιστοιχίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν «ισοτιµηθεί» µε τίτλους σπουδών ανωτέρων ηµεδαπών επαγγελµατικών σχολών. Οι δυσµενείς επιπτώσεις της υφισταµένης απουσίας αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών της αλλοδαπής και τη χορήγηση βαθµολογικής αντιστοιχίας τίτλων σπουδών που έχουν αναγνωρισθεί στο παρελθόν ως τίτλοι ισότιµοι µε τους απονεµόµενους από ανώτερες τεχνικές επαγγελµατικές σχολές της

6 ηµεδαπής, είναι προφανείς τόσο για τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους, όσο και για την Πολιτεία, εν γένει. Οι ενδιαφερόµενοι, αν και είναι κάτοχοι εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων, αδυνατούν να εργασθούν σε θέσεις της ειδικότητάς τους, ελλείψει αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών. Ακόµη, κάτοχοι αναγνωρισµένων τίτλων σπουδών ανωτέρας εκπαίδευσης υστερούν ως προς την κατάληψη θέσης έναντι συνυποψηφίων τους κατόχων ανωτέρων σχολών της ηµεδαπής, στερούµενοι βαθµολογικής αντιστοιχίας. Τέλος, η Πολιτεία στερείται των υπηρεσιών των προαναφεροµένων, µε προφανείς τις δυσµενείς επιπτώσεις που αυτό έχει στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Το υφιστάµενο σήµερα έλλειµµα φορέα ακαδηµαϊκής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών ανωτέρας εκπαίδευσης προς ηµεδαπούς τίτλους σπουδών ανωτέρας εκπαίδευσης, εγείρει τα ακόλουθα ζητήµατα: (α) ζήτηµα εµπιστοσύνης των διοικουµένων προς τις ρυθµίσεις του νόµου, εφόσον η δυνατότητα αναγνώρισης της ισοτιµίας των διπλωµάτων ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων επαγγελµατικών σχολών εσωτερικού είχε διατηρηθεί σε ισχύ επί σειρά ετών και ανετράπη αιφνιδίως, χωρίς µάλιστα την πρόβλεψη διάδοχης κατάστασης, όπως έγινε στην περίπτωση κατάργησης του Συµβουλίου Ισοτιµιών του Ν. 576/77, οι αρµοδιότητες του οποίου περιήλθαν στο ΙΤΕ, βάσει της διάταξης του εδαφίου γ. της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1404/1983. (β) ζήτηµα άνισης µεταχείρισης των διοικουµένων, εφόσον οι κάτοχοι αλλοδαπού τίτλου σπουδών, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί στο παρελθόν ως τίτλος ισότιµος προς τίτλο σπουδών ανωτέρων σχολών εσωτερικού µε συγκεκριµένη βαθµολογική αντιστοιχία προς την ελληνική δεκάβαθµη κλίµακα, έχουν αυξηµένα τυπικά προσόντα και συνεπώς αυξηµένα δικαιώµατα ως προς την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση, έναντι αυτών που έχουν στερηθεί τη δυνατότητα να καταστούν κάτοχοι αναγνωρισµένου τίτλου µε συγκεκριµένη βαθµολογία. Το προαναφερόµενο πρόβληµα δεν θα είχε προκύψει εάν ο νοµοθέτης είχε µεριµνήσει µε ρητή διάταξη να παράσχει είτε στον ΟΑΤΑΠ είτε σε οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο φορέα την αρµοδιότητα να συνεχίσει να προβαίνει στην αναγνώριση τίτλων σπουδών ανώτερων σχολών εξωτερικού προς τίτλους ανωτέρων σχολών εσωτερικού καθώς και στη χορήγηση βαθµολογικής αντιστοιχίας όσων τίτλων σπουδών είχαν στο παρελθόν αναγνωρισθεί από το ΙΤΕ ως τίτλοι ισότιµοι προς τίτλους σπουδών ανωτέρων επαγγελµατικών σχολών. Παρεµπιπτόντως, επισηµαίνεται, ότι παρά την «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ, λειτουργεί σήµερα στην Ελλάδα σειρά επαγγελµατικών σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης που παρέχουν επαγγελµατική ειδίκευση σε συγκεκριµένους τοµείς που αφορούν στην τέχνη, στον τουρισµό, στη θρησκεία, στο ναυτικό, στο στρατό και στη δηµόσια τάξη. Επιγραµµατικά αναφέρονται, οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και ραµατικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωµατικών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων. Συνεπώς, ακόµη και µετά την αναγνώριση των ΤΕΙ και της ΣΕΛΕΤΕ ως εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, υφίστανται στην Ελλάδα επαγγελµατικές σχολές ανωτέρας εκπαίδευσης προς τις οποίες είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί η ισοτιµία αλλοδαπών τίτλων σπουδών. Εν όψει των προαναφεροµένων, ο Συνήγορος του Πολίτη έχοντας ως γνώµονα την αποκατάσταση της ίσης µεταχείρισης και της εµπιστοσύνη των διοικουµένων προς τις ρυθµίσεις του νόµου, σας παρακαλεί, αξιότιµη κυρία Υπουργέ, να µεριµνήσετε προκειµένου να δοθεί η αρµοδιότητα είτε στον ΟΑΤΑΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο, κατά την κρίση σας φορέα, ή δηµόσια Αρχή, να προβαίνει στη χορήγηση ισοτιµίας ή και αντιστοιχίας, όπου χωρεί βεβαίως αυτή, 6

7 αλλοδαπών τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών προς ηµεδαπούς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών». 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη 3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας -Σπουδές... 5 Απορρόφηση Αποφοίτων Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διαδικασία πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων λόγω θανάτου συγγενικών τους προσώπων κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα