Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµων: Ισαβέλλα Μονιούδη ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 Η ισχύουσα νοµοθεσία παρέχει το δικαίωµα στα ηµεδαπά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) να συµπράττουν µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, προκειµένου από κοινού, να διοργανώνουν Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Για την πραγµατοποίηση των προγραµµάτων αυτών απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπως οι διατάξεις της υπ αριθµ /Ε5/2002 κανονιστικής υπουργικής απόφασης ορίζουν. Στους αποφοίτους των προγραµµάτων αυτών χορηγείται από το αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυµα µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος αναγνωρίζεται από τον ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Αλλοδαπών και Πληροφόρησης ( ΟΑΤΑΠ) ως τίτλος ισότιµος προς τους απονεµόµενους από τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ). Η αναγνώριση πραγµατοποιείται µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις µε τις οποίες ο ΟΑΤΑΠ προβαίνει στην αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης προγραµµάτων σπουδών που έχουν πραγµατοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή. Με αφορµή αναφορές ενδιαφεροµένων διαπιστώθηκε ότι ο ΟΑΤΑΠ νοµίµως δεν προβαίνει σε αναγνώριση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ειδικότητα «Real Estate Management», ο οποίος απονεµήθηκε από το αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυµα «University of Paisley» το έτος 2005, κατόπιν σύµπραξης µε το ΤΕΙ Πειραιά. Και τούτο, επειδή το ΤΕΙ Πειραιά δεν προέβη, ως όφειλε, στις απαιτούµενες ενέργειες για την εξασφάλιση της σχετικής εγκριτικής της συµπράξεως απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αποτέλεσµα τούτου είναι οι ενδιαφερόµενοι να έχουν καταστεί κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος ωστόσο στερείται της δυνατότητας ακαδηµαϊκής αναγνώρισης από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα. Το προαναφερόµενο ζήτηµα ετέθη υπ όψιν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε έγγραφο της Αρχής στο οποίο διαλαµβάνονται τα ακόλουθα : «Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο του Συντάγµατος και τον ν. 3094/2003, εξέτασε τις υπ αριθµ. πρωτ/λου *** και *** αναφορές, σχετικά µε την αδυναµία αναγνώρισης από τον ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης ( ΟΑΤΑΠ), αλλοδαπού τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών ως ισοτίµου προς τους απονεµόµενους από τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι ο αλλοδαπός τίτλος χορηγήθηκε κατόπιν της ολοκλήρωσης προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο διενεργήθηκε από το ΤΕΙ Πειραιά σε σύµπραξη µε αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυµα, χωρίς ωστόσο, να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον πριν από την απονοµή του επίµαχου τίτλου, η απαιτούµενη εγκριτική της συµπράξεως απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπως οι διατάξεις της υπ αριθµ /Ε5/2002 κανονιστικής υπουργικής απόφασης ορίζουν. Περαιτέρω, προέκυψε ότι η απουσία της εγκριτικής απόφασης σύµπραξης οφείλεται στο γεγονός ότι το ΤΕΙ Πειραιά δεν προέβη, ως όφειλε, στις οριζόµενες από την προαναφερόµενη κανονιστική πράξη ενέργειες για την εξασφάλιση της έκδοσης της 2

3 απαιτούµενης σχετικής απόφασης. Τούτο, έχει ως αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να έχουν καταστεί κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος ωστόσο στερείται της δυνατότητας ακαδηµαϊκής αναγνώρισης από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις αναφορές των ενδιαφεροµένων αλλά και από σχετική καταχώρηση στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» µε ηµεροµηνία , την οποία οι ενδιαφερόµενοι έθεσαν υπ όψιν της Αρχής µας, το ΤΕΙ Πειραιά προέβη την προαναφερόµενη ηµεροµηνία σε ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Master in Real Estate Management». Με την εν λόγω ανακοίνωση, το προαναφερόµενο ηµεδαπό ίδρυµα ενηµέρωνε τους ενδιαφερόµενους ότι προβαίνει στην οργάνωση προγράµµατος «µε Πανεπιστήµιο της Μεγάλης Βρετανίας που οδηγεί σε πτυχίο Master in Real Estate Management - Master στο Μάνατζµεντ Κτηµατοµεσιτικών και Urban Property Appraisal - Αποτίµηση Αστικής Ιδιοκτησίας». Περαιτέρω, ενηµέρωνε τους ενδιαφερόµενους ότι η προαναφερόµενη ειδικότητα «έχει απεριόριστες προοπτικές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας σε όλους τους δηµόσιους οργανισµούς, στις τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.», ότι «τα µαθήµατα γίνονται αποκλειστικά στην Ελλάδα σε διδακτήρια του ΤΕΙ Πειραιά στην Αθήνα από Έλληνες και Άγγλους καθηγητές», ότι «η διάρκεια των σπουδών είναι 2 χρόνια», και ότι «τα µαθήµατα γίνονται το Σάββατο». Όπως προκύπτει από το συνηµµένο στις αναφορές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, οι ενδιαφερόµενοι, κατόπιν της ολοκλήρωσης του εν λόγω προγράµµατος, για την συµµετοχή στο οποίο κατέβαλαν, όπως υποστηρίζουν, το ποσόν των ευρώ, κατέστησαν κάτοχοι τίτλου σπουδών «Master or Science» στην ειδικότητα «Real Estate Appraisal», ο οποίος τους απονεµήθηκε από το αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυµα «University of Paisley» το έτος Το προαναφερόµενο ίδρυµα είναι το αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυµα µε το οποίο το ΤΕΙ Πειραιά προέβη σε σύµπραξη για την οργάνωση και πραγµατοποίηση του προαναφερόµενου ΠΜΣ. Στη συνέχεια, µία εκ των ενδιαφεροµένων, υπέβαλε αίτηση προς τον ΟΑΤΑΠ, ζητώντας την αναγνώριση του προαναφερόµενου αλλοδαπού τίτλου σπουδών ως ισοτίµου προς τους απονεµόµενους από τα ηµεδαπά ΑΕΙ, κατ εφαρµογήν των διατάξεων της υπ αριθµ /Ε5/ απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ωστόσο, επειδή, το αίτηµά της παρέµενε σε εκκρεµότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ζήτησε τη διαµεσολάβηση της Αρχής µας προκειµένου να ερευνηθεί εάν συντρέχουν λόγοι κακοδιοίκησης στον προαναφερόµενο φορέα. Ανταποκρινόµενος, ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε το προαναφερόµενο ζήτηµα υπ όψιν του ΟΑΤΑΠ µε το υπ αριθµ. πρωτ/λου *** έγγραφο της Αρχής, ζητώντας να ενηµερωθεί ως προς τους λόγους για τους οποίους υφίσταται η προαναφερόµενη εκκρεµότητα. Κατόπιν ενηµέρωσης εκπροσώπων του Συνηγόρου του Πολίτη από τον προϊστάµενο της /νσης Ενηµέρωσης του ΟΑΤΑΠ την , διαπιστώθηκε ότι ο λόγος για τον οποίο η ικανοποίηση του αιτήµατος της ενδιαφερόµενης εκκρεµεί στον ΟΑΤΑΠ οφείλεται στην απουσία της απαιτούµενης εγκριτικής απόφασης σύµπραξης και λειτουργίας του εν λόγω ΠΜΣ από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 3

4 Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη, έλαβε γνώση του υπ αριθµ. πρωτ/λου *** εγγράφου της /νσης Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αποδέκτη έναν εκ των ενδιαφεροµένων, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Το ΤΕΙ Πειραιά µε το αριθ. *** έγγραφό του διαβίβασε στο ΥΠ.Ε.Π.Θ αίτηµα, χωρίς όµως να συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία, για έγκριση µεταπτυχιακού προγράµµατος σε σύµπραξη µε το Πανεπιστήµιο Paisley του Ηνωµένου Βασιλείου µε τίτλο Εκτίµηση Ακίνητης Περιουσίας ( Mcs in Real Estate Appraisal). Ειδικότερα, στο φάκελο που κατατέθηκε δεν συµπεριλαµβάνονταν η απόφαση του Συµβουλίου του Γενικού Τµήµατος Μαθηµατικών µε συνηµµένη εισήγησή του, τα βιογραφικά σηµειώµατα των διδασκόντων µε τους τίτλους σπουδών τους, η κατανοµή µαθηµάτων ανά εξάµηνο καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισµός του Π.Μ.Σ. και ο τρόπος κάλυψης των σχετικών δαπανών. Στη συνέχεια και µετά το Μάιο του 2004 και παρά την προφορική µας επικοινωνία το Ίδρυµα δεν επανήλθε στην παραπάνω πρότασή του και δεν κατέθεσε συµπληρωµατικά ολοκληρωµένη πρόταση µε τα ανωτέρω στοιχεία του προγράµµατος και ως εκ τούτου το ΥΠ.Ε.Π.Θ δεν προχώρησε στην έγκριση της συγκεκριµένης πρότασης. Περαιτέρω, το ΥΠ.Ε.Π.Θ µε το αριθµ. *** έγγραφό του, ζήτησε από το Τ.Ε.Ι Πειραιά να υποβάλει πλήρη φάκελο µαζί µε όλα τα σχετικά στοιχεία του Προγράµµατος. Από το Ίδρυµα δεν έχει υποβληθεί ολοκληρωµένη πρόταση µέχρι σήµερα». Εν όψει της προαναφερόµενης εξέλιξης, ο Συνήγορος του Πολίτη, απέστειλε προς τον /ντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) Πειραιά το υπ αριθµ. πρωτ/λου *** έγγραφο, το οποίο έχει κοινοποιηθεί, µεταξύ άλλων, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στο εν λόγω έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει προς το ΤΕΙ Πειραιά: (1) Τις διατάξεις των παρ. 1,2,5 και 6 της υπ αριθµ /Ε5/ απόφασης 1 του 1 «1. Τµήµατα των ΤΕΙ µπορούν να συµπράττουν στη λειτουργία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν οµοταγή Πανεπιστήµια του εξωτερικού αναγνωρισµένα από το ΙΚΑΤΣΑ 2. Η σύµπραξη αυτή συνίσταται στη συµµετοχή µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των ΤΕΙ στην εκτέλεση των εν λόγω Π.Μ.Σ. και στη διάθεση µέσων, εργαστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων των συµπραττόντων ΤΕΙ για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω Π.Μ.Σ.. 5. Για την έγκριση της κατά τα ανωτέρω σύµπραξης απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου του συµπράττοντος Τµήµατος T.E.I., και γνώµη του Συµβουλίου του οικείου T.E.I. Στην εισήγηση του Τµήµατος εµπεριέχεται υποχρεωτικά και το πρόγραµµα σπουδών του Π.Μ.Σ. του Πανεπιστηµίου του εξωτερικού. Με την ανωτέρω απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύµπραξης και ρυθµίζονται όλα τα σχετικά λειτουργικά και οργανωτικά θέµατα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην έγγραφη συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ του συµπράττοντος ΤΕΙ και του Πανεπιστηµίου του εξωτερικού. 6. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από Π.Μ.Σ., τα οποία εκτελούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αναγνωρίζονται και ισοτιµώνται από το ΙΚΑΤΣΑ µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών των Προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου του εξωτερικού τα οποία πραγµατοποιούνται εξ ολοκλήρου στην έδρα του και χωρίς τη σύµπραξη του ελληνικού ΤΕΙ.». 4

5 Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, από τις οποίες προκύπτει ότι: (α) επιτρέπεται στα ΤΕΙ να συµπράττουν στη λειτουργία ΠΜΣ τα οποία διοργανώνονται από Πανεπιστήµια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, (β) η σύµπραξη συνίσταται στη συµµετοχή µελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ στην εκτέλεση των ΠΜΣ καθώς και στη διάθεση της απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής (µέσα, εργαστήρια, εγκαταστάσεις) για την πραγµατοποίηση του σχετικού προγράµµατος, (γ) για την υλοποίηση της σύµπραξης απαιτείται προηγούµενη έγκριση του σχετικού ΠΜΣ, η οποία πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη χορήγηση έγκρισης απαιτείται υποχρεωτικά προηγούµενη εισήγηση του Συµβουλίου του συµπράττοντος Τµήµατος T.E.I. και γνώµη του Συµβουλίου του οικείου T.E.I, (δ) η σχετική απόφαση λειτουργίας Π.Μ.Σ. πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά το σχετικό πρόγραµµα σπουδών του αλλοδαπού Πανεπιστηµίου, τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύµπραξης, όπως αυτή προκύπτει από την έγγραφη συµφωνία των δύο Ιδρυµάτων, καθώς και τις ρυθµίσεις των σχετικών λειτουργικών και οργανωτικών θεµάτων, δηλαδή τις κατηγορίες των υποψηφίων, το πρόγραµµα σπουδών, τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος σπουδών, τους χορηγούµενους τίτλους, κλπ., και (ε) η αναγνώριση της ισοτιµίας των χορηγουµένων σχετικών τίτλων σπουδών προς τους απονεµόµενους από τα ηµεδαπά ΑΕΙ, ανατίθεται στο ΙΚΑΤΣΑ, το οποίο οφείλει να προβαίνει στην αναγνώριση των εν λόγω τίτλων µε τις ίδιες προϋποθέσεις µε τις οποίες ο εν λόγω φορέας προβαίνει στην αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών, που έχουν αποκτηθεί κατόπιν σπουδών που πραγµατοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η προαναφερόµενη διαδικασία και έχει εκδοθεί η απαιτούµενη εγκριτική της συµπράξεως υπουργική απόφαση. (2) Τα διαλαµβανόµενα στο προαναφερόµενο υπ αριθµ. πρωτ/λου *** έγγραφο της /νσης Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με το εν λόγω έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το ΤΕΙ Πειραιά να επιληφθεί του ζητήµατος προκειµένου να αποσταλούν προς το Υπουργείο τα αιτηθέντα στοιχεία. Ωστόσο, το ΤΕΙ Πειραιά δεν έχει χορηγήσει ακόµη απάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη, ούτε και απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας τα αιτηθέντα στοιχεία, όπως επιβεβαιώθηκε, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Αρχής µας µε το Υπουργείο την Προσφάτως, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε γνώση της υπ αριθµ. 552/2006 γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η οποία προκλήθηκε κατόπιν της υποβολής σχετικού ερωτήµατος από τη /νση Αναγνώρισης Ακαδηµαϊκών Τίτλων του ΟΑΤΑΠ. Όπως προκύπτει από την εν λόγω γνωµοδότηση, το προαναφερόµενο όργανο απεφάνθη, κατά πλειοψηφία, ότι «ο ΟΑΤΑΠ δύναται να αναγνωρίζει την ισοτιµία µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αλλοδαπών Α.Ε.Ι που χορηγήθηκαν σ εκτέλεση µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών που πραγµατοποιήθηκε σε σύµπραξη µε ελληνικό Τ.Ε.Ι κατ εφαρµογή του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει και της υπ αριθ /Ε5/ αποφάσεως του ΥΠΕΠΘ, εφ όσον υπάρχει νοµίµως εκδοθείσα προηγούµενη της εκδόσεως των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών απόφαση του Υπουργού 5

6 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εγκρίνει τη συγκεκριµένη σύµπραξη κα τη λειτουργία του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών που οδήγησε στην έκδοση των µεταπτυχιακών τίτλων και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος του συγκεκριµένου τίτλου παρακολούθησε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα της εγκριθείσας συµπράξεως». Η προαναφερόµενη γνωµοδότηση, όπως προκύπτει από απόσπασµα του υπ αριθµ. 40/ Πρακτικού του Τµήµατος Α των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΤΑΠ, έγινε αποδεκτή από τον εν λόγω φορέα, ο οποίος αποφάσισε επιπροσθέτως, ότι διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί έρευνα προκειµένου να διαπιστωθεί ότι το αλλοδαπό ίδρυµα που χορήγησε τον σχετικό τίτλο σπουδών πληροί τα κριτήρια του «οµοταγούς» Πανεπιστηµίου, όπως οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3328/ «ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης», ορίζουν. Εν όψει της προαναφερόµενης εξέλιξης, καθίσταται προφανές ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξαντλήσει τα περιθώρια παρέµβασής του για την ικανοποίηση του αιτήµατος της ενδιαφερόµενης, αφού από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι δεν συντρέχουν λόγοι κακοδιοίκησης στον ΟΑΤΑΠ. Και τούτο, επειδή, όπως προκύπτει από τα προαναφερόµενα, ο ΟΑΤΑΠ δεν νοµιµοποιείται να προβεί σε αναγνώριση τίτλου σπουδών, ο οποίος χορηγήθηκε από αλλοδαπό ίδρυµα κατόπιν της παρακολούθησης ΠΜΣ σε σύµπραξη µε ηµεδαπό ΤΕΙ, ως ισοτίµου µε µεταπτυχιακό δίπλωµα απονεµόµενο από τα ηµεδαπά ΑΕΙ, εφόσον δεν έχει προηγηθεί, τουλάχιστον πριν από την απονοµή του επίµαχου τίτλου, η έκδοση της απαιτούµενης απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για έγκριση της συµπράξεως και της λειτουργίας του σχετικού ΠΜΣ, όπως οι διατάξεις της υπ αριθµ /Ε5/ (ΦΕΚ Β, 771/2002) κανονιστικής πράξης ορίζουν. Περαιτέρω, κρίνεται ότι τυχόν παρέµβαση της Αρχής για αναδροµική αναγνώριση του επίµαχου ΠΜΣ και κατά συνέπεια του χορηγηθέντος αλλοδαπού τίτλου σπουδών δεν χωρεί, λόγω της ανελαστικής διάταξης της παρ. 6 της υπ αριθµ Ε5/ υπουργικής απόφασης, η οποία ορίζει ότι ο φορέα ακαδηµαϊκής αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών νοµιµοποιείται να προβεί στην αναγνώριση των επίµαχων τίτλων, εφόσον όµως έχει προηγηθεί η απαιτούµενη από την προαναφερόµενη κανονιστική πράξη διαδικασία για την έκδοση της προβλεπόµενης από αυτήν εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ωστόσο, οφείλω να επισηµάνω, ότι η προαναφερόµενη εξέλιξη έχει ως αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να έχουν καταστεί κάτοχοι τίτλου στερούµενου τόσον ακαδηµαϊκού κύρους όσον και οποιουδήποτε πρακτικού αντικρίσµατος, τουλάχιστον στο εσωτερικό της χώρας, καθώς ο επίµαχος τίτλος δεν εξασφαλίζει στους κατόχους του τη διεκδίκηση περαιτέρω επαγγελµατικών και ακαδηµαϊκών δικαιωµάτων (π.χ. δεν µπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν για διορισµό στο δηµόσιο, δεν συνεπάγεται τη λήψη επιδόµατος µεταπτυχιακών σπουδών, δεν ιδρύει δικαίωµα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κ.ο.κ.). Η εξασφάλιση των προαναφεροµένων, ευλόγως αναµενόταν από τους ενδιαφερόµενους, εφόσον µε την επίµαχη ανακοίνωση στην οποία το ίδιο το ΤΕΙ Πειραιά προέβη, παρείχετο η διαβεβαίωση στους ενδιαφερόµενους ότι, κατόπιν ολοκληρώσεως του προγράµµατος θα 6

7 καταστούν κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Master το οποίο θα διασφαλίζει σ αυτούς απεριόριστες προοπτικές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Όµως, η υλοποίηση των προαναφεροµένων υποσχέσεων τελικώς δεν κατέστη δυνατή, επειδή το ίδιο το ηµεδαπό ίδρυµα δεν προέβη, ως όφειλε, στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της απαιτούµενης εγκριτικής της συµπράξεως απόφασης του Υπουργού Παιδείας, παρά το γεγονός, ότι το Υπουργείο επανειληµµένως επισήµανε προς το ΤΕΙ Πειραιά και µάλιστα σε χρόνο προγενέστερο της χορήγησης των επίµαχων τίτλων, τις ενέργειες και τα στοιχεία τα οποία όφειλε να έχει χορηγήσει. Εν όψει όλων των προαναφεροµένων, παρακαλώ θερµά να µεριµνήσετε, µε την ιδιότητα της εποπτεύουσας αρχής, προκειµένου, εφόσον κρίνετε σκόπιµο, να αναζητηθούν ευθύνες από το ΤΕΙ Πειραιά. Περαιτέρω, παρακαλώ να µεριµνήσετε, προκειµένου µε σχετική εγκύκλιο να ενηµερωθούν τα ηµεδαπά ΤΕΙ ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στην περίπτωση της οργάνωσης και λειτουργίας ΠΜΣ σε σύµπραξη µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη θέτει υπ όψιν των ενδιαφεροµένων προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, φωτοαντίγραφο της υπ αριθµ. 552/2006 γνωµοδότησης του ΝΣΚ καθώς και φωτοαντίγραφο αποσπάσµατος του υπ αριθµ. 40/ πρακτικού του.σ. του ΟΑΤΑΠ προκειµένου, εφόσον επιθυµούν, να αναζητήσουν την επίλυση του ζητήµατος που τους απασχολεί δια της δικαστικής οδού». 7

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: -Απουσία αρµόδιου φορέα στην Ελλάδα για την αναγνώριση της ισοτιµίας τίτλων σπουδών ανωτέρων σχολών εξωτερικού προς τίτλους σπουδών ανωτέρων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα