ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ελένη Ν. Τσώτσου Γ εξάμηνο Β 2014

2 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1.1. ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εταιρεία είναι η οποιαδήποτε ένωση προσώπων Φυσικών ή Νομικών προς επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού. Συνεπώς η εταιρία δεν έχει πάντα κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να είναι θρησκευτικού, πολιτικού, φιλανθρωπικού ή άλλου σκοπού. Στην εταιρεία συμμετέχουν δύο ή περισσότεροι συμβαλλόμενοι. Με την ίδρυση μιας εταιρίας γίνεται ο συνδυασμός των πόρων των συμβαλλόμενων έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της, κάτι που το καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα μπορούσε ή θα απαιτούσε δυσανάλογα μεγάλο κόπο για να το πραγματοποιήσει μόνο του. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (ΑΚ), εταιρεία είναι η αμφοτεροβαρής σύμβαση με την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα αναλαμβάνουν μεταξύ τους την υποχρέωση να επιδιώξουν ένα κοινό σκοπό, καταβάλλοντας ίσες, αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, προς το μέγεθος εισφορές ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ονομάζονται έτσι διότι προβλέπονται και ρυθμίζονται από το ελληνικό εμπορικό δίκαιο. Διακρίνονται σε: 1. Προσωπικές όπου επικρατεί η προσωπικότητα των εταιριών 2. Κεφαλαιουχικές που κυριαρχούν οι εισφορές τους. Αρχές Εμπορικών Εταιρειών 1 η ΑΡΧΗ Κάθε εμπορική εταιρεία είναι νόμιμο πρόσωπο και κατά συνέπεια έχει περιουσία, επωνυμία, όργανα διοίκησης, έδρα. 2 η ΑΡΧΗ Σε όλες τις εμπορικές εταιρείες ισχύει «η αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου». Σύμφωνα με την αρχή αυτή το κεφάλαιο σε κάθε μείωση ή αύξηση πρέπει να γίνει μετά από τροποποίηση του καταστατικού ακολουθώντας τους κανόνες δημοσίευσης. Κατηγορίες Εταιρειών Υπάρχουν διάφορων ειδών εταιρείες αναλόγως της σύμβασης που έχουν υπογράψει τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως: Αστική Εταιρεία Αφανής Εταιρεία Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 2

3 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) Συνεταιρισμός Κοινωνία Αστικού Δικαίου 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Νομικό πρόσωπο χαρακτηρίζεται μια ένωση φυσικών προσώπων ή ομάδα περιουσίας που έχει αυτοτελώς ικανότητα Δικαίου, είναι δηλαδή υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Το Δίκαιο ως πρόσωπα θεωρεί και ενώσεις φυσικών προσώπων ή περιουσίας για την θεραπεία κοινωνικών αναγκών. Έτσι το "νομικό πρόσωπο" (που πράγματι δεν υπάρχει τέτοιο στη φύση) αναγνωρίζεται «κατά πλάσμα δικαίου» ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η αναγνώριση αυτή σε ένωση προσώπων νομικής προσωπικότητας ανεξάρτητης από τα φυσικά πρόσωπα - μέλη της είναι δημιούργημα των τελευταίων αιώνων και αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς να δεσμεύονται από αυτά τα μέλη του, να πράττει δηλαδή "ιδίω ονόματι". Το νομικό πρόσωπο δεσμεύεται από τις πράξεις των οργάνων του και αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με απόφασή τους. Στα νομικά πρόσωπα κρίσιμες είναι οι εξουσίες διαχείρισης (εσωτερικές σχέσεις) και εκπροσώπησης (σχέσεις με τρίτους). Το ποιο όργανο τις έχει, καθορίζεται από το νόμο και από το καταστατικό του νομικού προσώπου. Το καταστατικό εξειδικεύει στο πλαίσιο του νόμου ποιο όργανο και με ποιο τρόπο χρειάζεται να αποφασίσει, προκειμένου το νομικό πρόσωπο να αναλάβει ένα δικαίωμα ή μια υποχρέωση. Τα νομικά πρόσωπα ως επί του σκοπού που ιδρύονται και επιδιώκουν χαρακτηρίζονται σε: i. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ): Χαρακτηρίζονται εκείνα των οποίων ο σκοπός αφορά την εξυπηρέτηση και την επιτέλεση κάποιας κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας. Πρότυπο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου είναι (κατά λειτουργία) η ίδια η Πολιτεία (το Κράτος). Άλλα χαρακτηριστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και νομαρχίες) η Εκκλησία της Ελλάδος κλπ. ii. Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ): Χαρακτηρίζονται εκείνα που ιδρύονται από ιδιώτες και συνεπώς ακολουθούν τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Συνήθως τα ΝΠΔΔ ιδρύονται από το κράτος με ιδιαίτερους κανόνες που αναλαμβάνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από αυτό με βάση τους όρους του νόμου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο κράτος είναι απαραίτητα και δημοσίου δικαίου. Αντίθετα τα ΝΠΙΔ τα ιδρύουν ιδιώτες και ρυθμίζονται από το ιδιωτικό Δίκαιο. Κύρια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου στο ελληνικό Δίκαιο είναι τα εξής: Σωματεία (Σύλλογοι): Για τη σύσταση ενός Σωματείου απαιτούνται 20 τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πρέπει να υπογράψουν και η πράξη του καταστατικού να κατατεθεί στο πρωτοδικείο. Η σχετική απόφαση καταγράφεται στο βιβλίο Σωματείων Πρωτοδικείου. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 3

4 Το καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνει: i. Το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του ii. Τους πόρους του iii. Τα όργανα διοίκησης, όπως και τον τρόπο της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης του σωματείου iv. Τους όρους εισόδου, δικαιώματα υποχρεώσεις v. Τους όρους που συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών vi. Τις προϋποθέσεις τροποποίησης του καταστατικού vii. Τους όρους διάλυσης του σωματείου Το σωματείο διαλύεται: Α) με απόφαση της συνέλευσης των μελών, με απαρτία του ½ του αριθμού των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Β) αυτοδίκαια αν τα μέλη μειωθούν σε 10 ή αν πέρασε ο χρόνος για τον οποίο συστάθηκε το Σωματείο. Γ) με δικαστική απόφαση αν το Σωματείο επιδιώκει σκοπό διάφορο από τον καθοριζόμενο του καταστατικού, αν εκπληρώθηκε ο σκοπός του Σωματείου. Τη διάλυση του Σωματείου ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, σκοπός της οποίας είναι η ρευστοποίηση του ενεργητικού ή η εξόφληση των υποχρεώσεων. Ιδρύματα: Είναι το σύνολο περιουσίας η οποία είναι ταγμένη προς εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. Για τη σύσταση Ιδρύματος απαιτούνται συστατική ιδρυτική πράξη και προεδρικό διάταγμα, το οποίο εγκρίνει τη σύσταση του Ιδρύματος. Η ιδρυτική πράξη καθορίζει: Α)το σκοπό του Β) την περιουσία την οποία διαθέτει. Γ) τον οργανισμό λειτουργίας του Ιδρύματος Η σύσταση του ιδρύματος γίνεται με δήλωση του ιδρυτή ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με διαθήκη. Από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το ίδρυμα αποκτάει νομική προσωπικότητα. Το ίδρυμα διαλύεται και παύει να υπάρχει αυτοδίκαια στις περιπτώσεις που ορίζει η ιδρυματική πράξη, όταν ο σκοπός εκπληρωθεί ή αν παρέκλινε του σκοπού. Την διάλυση ακολουθεί η εκκαθάριση όπως και στο σωματείο. Εταιρείες (θα αναλυθούν εκτενώς παρακάτω) Συνεταιρισμοί: Είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ιστορικά τον κύριο κορμό κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Λειτουργούν κυρίως ως επιχειρήσεις, με την έννοια ότι παράγουν και διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες. Μερικοί από αυτούς είναι μόνο Προμηθευτικοί. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 4

5 1.4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η λογιστική των εταιριών, όπως και η λογιστική οποιασδήποτε επιχειρήσεως, αποβλέπει σε πρώτο στάδιο στην καταγραφή νομικών και οικονομικών γεγονότων. Εφόσον τα γεγονότα αυτά είναι συνδεδεμένα με το είδος της οικονομικής δραστηριότητας την οποία ασκεί η εταιρία, η λογιστική της δεν διαφέρει από τη λογιστική οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, δε διαφέρει από τη λογιστική ατομικών επιχειρήσεων. Οι λόγοι για τους οποίους εξετάζεται χωριστά η λογιστική των εμπορικών εταιριών, είναι ότι αυτή διαφέρει από τη λογιστική άλλων επιχειρήσεων όταν πρόκειται για γεγονότα που οφείλονται στη νομική μορφή της επιχείρησης και που δεν απαντώνται στις ατομικές επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρική λογιστική θεωρείται ως ο κατ εξοχή κλάδος της λογιστικής, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως άλγεβρα του δικαίου ακριβώς γιατί οι εγγραφές της αναφέρονται διαρκώς στις διατάξεις του γενικού ή του ειδικού για τις εταιρίες δικαίου, αλλά και στις ιδιαίτερες συμφωνίες που περιλαμβάνονται στα καταστατικά. Από αυτό απορρέει το γεγονός, ότι στη λογιστική των εταιριών υπάρχει σε μεγάλη έκταση απεικόνιση νομικών γεγονότων και γι αυτό γίνεται τόσο συχνή αναφορά στους κανόνες δικαίου. Τα βασικά γεγονότα που απαντούν σε όλες τις μορφές των εταιριών και αποτελούν το αντικείμενο του κλάδου αυτού της λογιστικής είναι: 1. Η σύσταση των εταιριών 2. Οι πράξεις μεταξύ εταίρων και εταιρίας 3. Η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 4. Οι μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου 5. Η διάλυση και εκκαθάριση των εταιριών. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 5

6 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1. ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ο.Ε. Η Ομόρρυθμη εταιρία ανήκει στις προσωπικές εταιρίες και διαφέρει από την ατομική όσον αφορά την ιδιοκτησία. Είναι ένωση δύο ή περισσότερων φυσικών προσώπων με σκοπό την από κοινού εμπορία με εμπορική επωνυμία και τα οποία ευθύνονται εξολοκλήρου, προσωπικά, απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Ομόρρυθμος εταιρία είναι η προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα, για τις υποχρεώσεις της οποίας ευθύνονται όλοι οι εταίροι άμεσα, απεριόριστα και σε ολόκληρο. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ο.Ε. με βάση τον ορισμό είναι: Η εταιρική σύμβαση Η από κοινού εμπορία, Η εταιρική επωνυμία και Η προσωπική ευθύνη. Με τη σύμβαση της εταιρίας δύο ή περισσότερα πρόσωπα επιδιώκουν κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό. Η σύμβαση αυτή συντάσσεται εγγράφως και αποτελεί το καταστατικό ορίζεται η έδρα καθώς και οι εισφορές οποιασδήποτε μορφής. Η Ο.Ε. είναι εμπορική εταιρία και ασκεί εμπορικές πράξεις. Εξάλλου ο Εμπορικός Νόμος με το άρθρο 19 ορίζει «ο νόμος γνωρίζει 3 είδη εμπορικών εταιριών: Την ομόρρυθμη Την ετερόρρυθμη και Την ανώνυμη» Επίσης ορίζεται ότι αν η εταιρία επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αποκτά νομική προσωπικότητα, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ο.Ε. είναι η εταιρική επωνυμία. Η επωνυμία αποτελείται από τα ονόματα των εταίρων και μόνο, χωρίς διακριτικό τίτλο. Είναι δυνατόν αντί όλων των ονομάτων να υπάρχει ένα όνομα και η σύντμηση «και ΣΙΑ». Σύμφωνα με το άρθρο 22 του εμπορικού νόμου ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ο.Ε. είναι η προσωπική ευθύνη όλων των εταίρων απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της εταιρίας. Εξάλλου είναι γνωστό ότι η Ο.Ε. απολαμβάνει μεγάλης εμπιστοσύνης και αναγνώρισης, αφού οι εταίροι ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 6

7 2.2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. Η συστατική πράξη συντάσσεται εγγράφως και αποτελεί το καταστατικό ώστε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου να δημοσιευθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο. Καταστατικό: Ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο. Δημόσιο Έγγραφο: Το καταστατικό, του οποίου η σύνταξη γίνεται και υπογράφεται από συμβολαιογράφο. Επίσης υπογράφεται από συμβολαιογράφο το καταστατικό, το οποίο στη σύμβαση του περιλαμβάνει ακίνητα. Το έγγραφο αυτό λέγεται Αποδεικτικό και όχι συστατικό, αφού ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί έγγραφο, οι εταίροι στις μεταξύ τους σχέσεις μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη της Ο.Ε. με μάρτυρες, εφόσον υπάρχει αρχή εγγραφής απόδειξης, αλλιώς μόνο με όρκο και ομολογία, ενώ οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν πάντοτε μάρτυρες. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ονοματεπώνυμο εταίρων. Ιδιότητα εταίρων. Διαμονή εταίρων. Εμπορική επωνυμία εταιρίας (όπως εμφανίζεται στις εμπορικές συναλλαγές) Εταίροι που διορίστηκαν να διευθύνουν, να διοικούν και να υπογράφουν στο όνομα της εταιρίας. Κεφάλαιο που καταβλήθηκε καθώς και τη μερίδα κάθε εταίρου. Χρόνος διάρκειας της εταιρίας (έναρξη λήξη). Σκοπός αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας που πρέπει να ορίζεται επακριβώς. Έδρα εταιρίας Άσκηση διοίκησης η οποία μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα Εισφορές εταίρων. Οι εισφορές εκτός από χρήματα μπορεί να είναι διάφορα στοιχεία του ενεργητικού, ολόκληρη επιχείρηση καθώς και προσωπική εργασία. Οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλλουν ίσες εισφορές εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο. Διανομή κερδών ή ζημιών. Μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την εισφορά κεφαλαίου. Όροι τροποποίησης που τυχόν θα γίνουν και θα αφορούν τους εταίρους, τις εισφορές ή οποιοδήποτε άλλο όρο που πρέπει να ορίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να δημοσιεύονται. Λόγοι λύσης της εταιρίας. Όροι εκκαθάρισης και εκκαθαριστής της εταιρίας. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 7

8 2.3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ο.Ε. Έδρα εταιρίας: η έδρα της εταιρίας αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο κατατίθεται προς θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ακινήτου. Το μισθωτήριο αυτό στη συνέχεια υποβάλλεται στο Επιμελητήριο καθώς και στους Ασφαλιστικούς φορείς. Σύνταξη καταστατικού: Το καταστατικό όταν είναι ιδιωτικό, συντάσσεται από οποιονδήποτε, εκτός και αν είναι μεγαλύτερο από ένα ποσό που ορίζει ο νόμος και άρα απαιτείται, η σύνταξή του από δικηγόρο. Επίσης στην περίπτωση που εισφέρεται ακίνητο η σύνταξη του πρέπει να γίνει από συμβολαιογράφο. Στη συνέχεια απαιτείται η πληρωμή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί του κεφαλαίου. Η πληρωμή γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποδεικνύεται με σχετικό τριπλότυπο πληρωμής καθώς και με τη θεώρησή του. Στη συνέχεια μεταβιβάζεται στο Επιμελητήριο για προεγγραφή και αμέσως μετά στο πρωτοδικείο για δημοσίευση μαζί με τα τέλη δικαιώματος 0,5% επί του κεφαλαίου στο ταμείο συντάξεων των Νομικών και 1% επί του κεφαλαίου στο Ταμείο Πρόνοιας δικηγόρων. Όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου ( Κεφάλαιο πάνω από ) καταβάλλεται 1% στο Ταμείο δικηγόρων και για ποσά πάνω από καταβάλλεται 0,50%. Μετά τη θεώρηση του καταστατικού (Αριθμό Πρωτοκόλλου και Υπογραφή από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου) αντίγραφό του κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. μαζί με τη δήλωση έναρξης άσκησης επιτηδευματία ώστε να χορηγηθεί Α.Φ. Μ. Σύμφωνα με το άρθρο 42 Ε.Ν., το καταστατικό δημοσιεύεται στο Πρωτοδικείο κάθε νομού, στον οποίο η Ο.Ε. διαθέτει υποκατάστημα. Ο Ν.1089/1980 περί εμπορικών και βιομηχανικών Επιμελητηρίων υποχρεώνει όλες τις οικονομικές μονάδες στην αναγγελία έναρξης των εργασιών τους εντός 2 μηνών, όπως και κάθε μεταβολή. Η αναγγελία περιέχει το όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνσης κατοικίας των εταιριών καθώς και τη διεύθυνση της έδρας της οικονομικής μονάδας. Περιέχει επίσης την εμπορική επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, την έδρα και τη διεύθυνση, τη χρονολογία έναρξης και τον κλάδο καθώς και το κεφάλαιο της εταιρίας. Με τον ίδιο νόμο οι γραμματείες των Πρωτοδικείων και οι νομαρχίες είναι υποχρεωμένες να μη δέχονται την καταχώρηση στα βιβλία εταιριών και να μη θεωρούν τα συμφωνητικά αν αυτά δεν έχουν εγκριθεί από το Επιμελητήριο. Ο επιτηδευματίας της Γ κατηγορίας τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα (Π.Δ. 186/92) και εφαρμόζει υποχρεωτικά το γενικό λογιστικό σχέδιο (ΓΛΣ) (Π.Δ. 1123/1986) Άσκηση 1 Ιδρύεται Ο.Ε. από τους Ανδρέου και Γεωργίου. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε και καταβάλλεται ισόποσα από τους δύο εταίρους. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές σύστασης της εταιρίας. Άσκηση 2 Ο Παπαγεωργίου και ο Νικολαΐδης ιδρύουν Ο.Ε. με κεφάλαιο το οποίο καταβάλλεται κατά 60 % από τον Παπαγεωργίου και κατά 40% από το Νικολαΐδη. Ο Παπαγεωργίου αναλαμβάνει να εισφέρει το κεφάλαιό του σε μετρητά, ενώ ο Νικολαΐδης ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 8

9 εισφέρει ακίνητο αξίας ίση με το ύψος του κεφαλαίου του. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές σύστασης της εταιρίας. Άσκηση 3 Συνιστάται Ο.Ε. από τους Λουκάκη και Πετρίδη εταιρικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ανέρχεται σε 70% για τον Λουκάκη και σε 30% για τον Πετρίδη. Ο Λουκάκης καταβάλλει το κεφάλαιό του σε μετρητά ενώ ο Πετρίδης εισφέρει εμπορεύματα αξίας , έπιπλα αξίας και γραμμάτια είσπραξης Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές σύστασης της εταιρίας. Άσκηση 4 Ο Στράτου και ο Γιαννίδης ιδρύουν Ο.Ε. κεφαλαίου ο Στράτου εισφέρει το 40% του κεφαλαίου σε μετρητά ενώ ο Γιαννίδης για το υπόλοιπο 60% εισφέρει εμπορεύματα αξίας , έπιπλα αξίας και απαιτήσεις κατά πελατών του για τις οποίες υπολογίζεται έκπτωση για πιθανές απώλειες. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές σύστασης της εταιρίας. Άσκηση 5 Ιδρύεται Ο.Ε. με κεφάλαιο μεταξύ των Γεωργίου, Βασιλείου και Δεληγιάννη. Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο είναι 30%, 30% και 40% αντίστοιχα. Ο Γεωργίου και ο Βασιλείου εισφέρουν το κεφάλαιό τους σε μετρητά ενώ ο Δεληγιάννης εισφέρει τα στοιχεία της επιχείρησής του όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο ισολογισμό. Ισολογισμός Επιχείρησης Δεληγιάννη σε Έπιπλα Κεφάλαιο Εμπορεύματα Δάνειο από ΕΤΕ Γραμ/τια Εισπρακτέα Προμηθευτές Ταμείο Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεί αποτιμήθηκαν ως εξής: έπιπλα , εμπορεύματα , γραμμάτια εισπρακτέα και προμηθευτές Επιπλέον αναγνωρίζεται Φήμη Πελατεία Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές σύστασης της εταιρίας. Άσκηση 6 Ο Αντωνίου, ο Δημητρίου και ο Ζαχαριάδης ιδρύουν την Ο.Ε. «Χίος» με εταιρικό κεφάλαιο Ο Αντωνίου αναλαμβάνει να καλύψει τα , ο Δημητρίου τα , ενώ ο Ζαχαριάδης παρέχει την προσωπική του εργασία. Τα ποσοστά συμμετοχής στα κέρδη είναι 30%, 50% και 20% αντίστοιχα. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές σύστασης της εταιρίας. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 9

10 2.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα, καθώς και να καταρτίζει περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Η εταιρία έχει δικαίωμα να μην πληροφορήσει εκπρόσωπο εταίρου ακόμη και με πληρεξούσιο, για να προστατέψει τα συμφέροντά της. Το δικαίωμα ελέγχου δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε ορισμένα βιβλία ή έγγραφα. Η διάταξη αυτή προστατεύει αυτούς που βρίσκονται εκτός διοίκησης αφού ο εταίρος που δε είναι διαχειριστής χρειάζεται πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση και την ευθύνη της εταιρίας λόγω του ότι ευθύνεται προσωπικά για την περιουσία του. Ο διαχειριστής δεν έχει να αμειφθεί, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Η επιχειρηματική αμοιβή, η οποία έχει θεσπιστεί με φορολογικές διατάξεις, είναι ένα θεωρητικό πλασματικό ποσό που θεωρείται ότι παίρνουν οι 3 ομόρρυθμοι εταίροι με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής ως αντάλλαγμα της προσωπικής τους εργασίας. Ο εταίρος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από τη διαχείριση που του έχει ανατεθεί μέσω του καταστατικού, μόνο για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση όμως που έγινε συμφωνία ότι αποκλείεται παραίτηση για οποιοδήποτε λόγο, τότε αυτή είναι άκυρη. Επίσης η παραίτηση πρέπει να δικαιολογείται, διαφορετικά για τη χωρίς σπουδαίο λόγο παραίτηση, σε περίπτωση ζημιάς οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ζητήσουν ευθύνες από το διαχειριστή. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με το καταστατικό σε έναν ή περισσότερους εταίρους μπορεί να ανακληθεί μόνο για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαριά παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση. Η ανάκληση γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των λοιπών εταίρων, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Σε περίπτωση εταιρίας με διάρκεια μικρότερης από ένα έτος ο λογαριασμός κλείνει και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από την εταιρική σύμβαση. Ο διαχειριστής δεν έχει δικαίωμα παρακράτησης κερδών αφού η διανομή δεν αποτελεί διαχειριστική πράξη αλλά πρόκειται για περιουσία κάθε εταίρου. Οι εισφορές των εταίρων, καθώς και καθετί που αποκτάται για την εταιρία από τη διαχείρισή της, ανήκουν σε όλους τους εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός. Οι απολήψεις των εταίρων πρέπει να αναφέρονται στο καταστατικό, το δικαίωμα όμως αυτό δεν είναι αμοιβή ούτε δάνειο της εταιρίας προς αυτούς αλλά προκαταβολή κερδών, με αποτέλεσμα η εταιρία σε περίπτωση ζημιάς να απαιτεί από τους εταίρους να επιστραφούν οι απολήψεις. Οι απαιτήσεις μεταξύ των εταίρων από την εταιρική σύμβαση δε μεταβιβάζονται. Έτσι εταιρικά δικαιώματα δε μεταβιβάζονται ακόμη και αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε όλους μαζί τους εταίρους, εκτός και αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, δηλαδή ορίστηκε διαχειριστής ή αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, δηλαδή ορίστηκε διαχειριστής ή αν συγκεκριμένες πράξεις έχουν ανατεθεί σε εταίρους, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται στο καταστατικό. Διαφορετικά για κάθε πράξη χρειάζεται η συναίνεση όλων των εταιριών. Αν στο καταστατικό αναφέρεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση αμφιβολίας η πλειοψηφία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των εταίρων. Οι εισφορές των εταίρων μπορεί να είναι χρήματα ή άλλα αντικείμενα και αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, τότε οι εισφορές είναι ίσες. Η εισφορά μπορεί να είναι και σε εργασία καθώς και σε κάθε άλλη παροχή. Οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση να αυξήσουν τις ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 10

11 εισφορές τους ούτε και να συμπληρώσουν ποσά, αν η καθαρή θέση τους μειώθηκε εξαιτίας των ζημιών της οικονομικής μονάδας, εκτός και αν συμφωνήθηκε και αναφέρεται στο καταστατικό. Οι εταίροι έχουν υποχρέωση να επιδιώκουν ένα κοινό σκοπό και δεν έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν για δικό τους ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρίας. Οι υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησης βαρύνουν όλους τους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής του καθένα. Οι εταίροι δεν μπορούν να αποκλείσουν από τα κέρδη κάποιον εταίρο ή αν απαλλάξουν κάποιον από τις ζημιές και αν υπάρχει συμφωνία η οποία αναφέρει ότι ο εταίρος που εισφέρει μόνο εργασία είναι δυνατόν να μη συμμετέχει στις ζημίες. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για να καταγγελθεί η εταιρία, π.χ. παράβαση των υποχρεώσεων του εταίρου, το δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση όλων των υπολοίπων εταίρων, να αποκλείσει από την εταιρία τον υπαίτιο. Μέχρις ότου επιδοτηθεί η τελεσίδικη απόφαση, η εταιρία συνεχίζει μεταξύ των υπολοίπων εταιριών. Άσκηση 7 Ο Ευσταθίου και ο Συμεών, εταίροι της Ο.Ε. «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», δανείστηκαν από την εταιρία και αντίστοιχα, ενώ ο Αθανασιάδης, επίσης ομόρρυθμος εταίρος, δάνεισε στην εταιρία Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευσταθίου και ο Συμεών εξόφλησαν το δάνειο τους, να γίνουν οι σχετικές εγγραφές. Άσκηση 8 Η Ο.Ε. «ΑΝΤΩΝΙΟΥ &ΣΙΑ» λαμβάνει δάνειο στις 1/10/03 από τον εταίρο Παπασωτηρίου ύψους έχει συμφωνηθεί οι τόκοι να καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα (μηνιαίοι τόκοι 70,00 ), ενώ το κεφάλαιο θα εξοφληθεί μετά το πέρας ενός έτους. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές του μήνα Οκτωβρίου. Άσκηση 9 Ο Ζήσης και ο Σωτηρίου, εταίροι της Ο.Ε. «ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ», αποφασίζουν να προβούν σ αύξηση του κεφαλαίου καταβάλλοντας ο καθένας σε μετρητά. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές κάλυψης και καταβολής του κεφαλαίου. Άσκηση 10 Στην Ο.Ε. «ΕΡΜΗΣ» συμμετέχουν οι εταίροι Καρράς και Πετρομελίδης με κεφάλαιο έκαστος. Στην εταιρία θα εισέλθει και ο Λαζαρίδης εισφέροντας και κατέχοντας μερίδιο ίσο με το 25% του εταιρικού κεφαλαίου. Λαμβάνοντας3 υπόψη ότι η Φήμη και Πελατεία θα κατανεμηθεί στους Καρρά και Πετρομελίδη σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, να καταρτιστούν οι σχετικές εγγραφές. Άσκηση 11 Η Ο.Ε. «ΖΑΧΑΡΙΟΥ» έχει κεφάλαιο και εμφανίζει αδιανέμητα κέρδη ύψους 3.000, τα οποία και επιθυμεί να κεφαλαιοποιήσει. Στην εταιρία μετέχουν ο Ζαχαρίου και ο Δελής με ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο 70% και 30% και ποσοστά συμμετοχής στα αποτελέσματα 60% και 40% αντίστοιχα. Ζητείται να γίνουν οι σχετικές εγγραφές. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 11

12 Άσκηση 12 Ο Ιωαννίδης και ο Γκίουλης, εταίροι της Ο.Ε. «ΙΩΑΝΝΙΔΗ &ΣΙΑ», αποφασίζουν να κεφαλαιοποιήσουν αποθεματικό ύψους Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εταίροι μετέχουν στα κέρδη με ποσοστό 50%, ζητείται να καταρτιστούν οι εγγραφές αύξησης του κεφαλαίου. Άσκηση 13 Η Ο.Ε. των Αδάμ και Τσακιρέλη απορροφά την Ο.Ε. των Καρακασίδη και Γκίουρδα, ο ισολογισμός της οποίας έχει ως εξής: Ισολογισμός Ο.Ε. Καρακασίδη και Γκίουρδα Έπιπλα Κεφάλαιο Εμπορεύματα Αποθεματικά Ταμείο Προμηθευτές Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Η Φήμη και Πελατεία της Ο.Ε. των Καρακασίδη και Γκίουρδα αποτιμάται σε ενώ τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τις εργασίες αύξησης του κεφαλαίου ανέρχονται σε 500. Ζητείται να γίνουν οι σχετικές εγγραφές στα βιβλία των Αδάμ και Τσακιρέλη αρχικά και στη συνέχεια στα βιβλία των Καρακασίδη και Γκίουρδα. Άσκηση 14 Η Ο.Ε. των Χατζηγιάννη και Μανωλάκη είχε αγοράσει εμπορεύματα από τον προμηθευτή Σακελλαρίου αξίας με πίστωση. Στη συνέχεια συμφωνείται να εισχωρήσει ο Σακελλαρίου στην Ο.Ε. κεφαλαιοποιώντας υποχρέωση της επιχείρησης προς αυτόν ύψους Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές αύξησης του κεφαλαίου. Άσκηση 15 Η Ο.Ε. «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ &ΣΙΑ» στην οποία μετέχουν ο Κατσανώνης, ο Πολίτης και ο Αναστασιάδης παρουσιάζει τον ακόλουθο ισολογισμό. Ισολογισμός Ο.Ε. «ΗΔΙΣΤΟΝ» Έπιπλα Κεφάλαιο Εμπορεύματα Αποθεματικά Γρ/τια Εισπρακτέα Αποτελέσματα προς διάθεση Ταμείο Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Οι 3 εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στα αποτελέσματα κατά ίσα ποσοστά. Ο εταίρος Αναστασιάδης αποφασίζει να αποχωρήσει από την εταιρία και συμφωνείται να του καταβληθεί η αξία της εταιρικής του μερίδας καθώς το ποσό των κερδών που του αναλογεί. Ζητείται να καταρτιστούν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές. Άσκηση 16 Οι εταίροι Αθανασιάδης, Ζαχαρίου και Οικονόμου της Ο.Ε. «ΖΑΧΑΡΙΟΥ» αποφασίζουν να προβούν σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου για την απόσβεση ζημίας ύψους Οι ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 12

13 εταίροι μετέχουν στο κεφάλαιο και στα αποτελέσματα κατά ίσα ποσοστά. Ζητείται να καταρτιστούν οι εγγραφές μείωσης του κεφαλαίου. Άσκηση 17 Οι Ζανής και Παπουτσής, εταίροι της Ο.Ε. «ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ», αποφασίζουν να μειώσουν το κεφάλαιο κατά Η συμμετοχή του κάθε εταίρου στο κεφάλαιο ανέρχεται στο 50%. Ζητείται να καταρτιστούν οι σχετικές εγγραφές Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να ανατεθεί σε όλους τους εταίρους, έτσι για κάθε πράξη χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων. Αν στο καταστατικό αναφέρεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση αμφιβολίας η πλειοψηφία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των εταίρων. Αν όμως η διαχείριση ανατέθηκε σε μερικούς μόνο εταίρους ή και σε έναν, αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι εταίροι έχουν αποκλειστεί από τη διαχείριση. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί σε περισσότερους διαχειριστές, για τις αποφάσεις χρειάζεται η συναίνεση όλων των διαχειριστών. Σε περίπτωση που ο καθένας διαχειριστής ενεργεί μόνος, αν ένας από αυτούς δε συμφωνεί με πράξη που θα εκτελεστεί στη συνέχεια, μπορεί να εναντιωθεί στην ενέργεια αυτή της πράξης πριν εκτελεστεί αυτή. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με καταστατικό σε έναν ή σε μερικούς από τους εταίρους μπορεί να ανακληθεί μόνο για σπουδαίο λόγο, ο όρος αυτός είναι άκυρος. Ως σπουδαίος λόγος θα μπορούσε να είναι η παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση. Η ανάκληση γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των λοιπών εταίρων, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο στο καταστατικό. Ο εταίρος έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από τη διαχείριση που του έχει ανατεθεί με το καταστατικό μόνο για σπουδαίο λόγο. Η συμφωνία που αποκλείει την παραίτηση για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Όποιος παραιτείται χωρίς σπουδαίο λόγο ευθύνεται για τη ζημία της εταιρίας από αυτή την ενέργειά του ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Σε περίπτωση εταιρίας με διάρκεια μικρότερη από ένα έτος ο λογαριασμός «Αποτελέσματα προς διάθεση» κλείνει και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους, εκτός και αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο στο καταστατικό. Η κατανομή των κερδών και ζημιών της χρήσεως μπορεί να γίνει κατά διαφόρους τρόπους, αρκεί να αναφέρονται στο καταστατικό. Έτσι μπορεί να οριστεί ότι η διανομή γίνεται με τα ποσοστά αναλογίας κεφαλαίου, με ποσοστά διαφορετικά του κεφαλαίου. Επίσης επιτρέπεται η συμμετοχή να είναι διαφορετική στα κέρδη και διαφορετική στις ζημιές. Αν όμως δεν αναφέρονται ποσοστά διανομής, τότε οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές κατά ίσα μέρη, ανεξάρτητα από την εισφορά τους. Τέλος αν η αναλογία του καθενός ορίστηκε μόνο ως προς τα κέρδη ή μόνο ως προς τις ζημιές, σε περίπτωση αμφιβολίας αυτή ισχύει και για τα δύο. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 13

14 Οι εταίροι μπορούν να ορίσουν στο καταστατικό ότι ένα μέρος των ετήσιων κερδών δε θα διανέμεται, αλλά θα παρακρατείται για δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών ή για ανανέωση του εξοπλισμού της εταιρίας ή για αύξηση του κεφαλαίου. Θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής τα ποσά που παρακρατούνται ως αποθεματικά, όταν τα ποσοστά εισφοράς κεφαλαίου και διανομής είναι διαφορετικά. Τα αποθεματικά επειδή προέρχονται από ποσά κερδών, θα διανέμονται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής στα αποτελέσματα. Η συμφωνία με την οποία κάποιος εταίρος αποκλείεται από τα κέρδη ή απαλλάσσεται από τις ζημίες, είναι άκυρη. Η συμφωνία όμως με την οποία ο εταίρος που συνεισφέρει μόνο την εργασία του δε θα συμμετέχει στις ζημίες είναι ισχυρή. Άσκηση 18 Η Ο.Ε. των Οικονόμου και Νικολαΐδη εμφανίζει κέρδη ύψους πλέον λογιστικές διαφορές Οι δυο εταίροι συμμετέχουν κατά ίσα ποσοστά στα αποτελέσματα. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές διανομής των κερδών ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η εταιρία έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο λύεται μόλις περάσει αυτός ο χρόνος. Είναι όμως δυνατόν, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να λυθεί με καταγγελία πριν περάσει αυτός ο χρόνος. Εταιρία που έχει αόριστη διάρκεια λύνεται οποτεδήποτε με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου. Αν ο σπουδαίος λόγος για τον οποίο καταγγέλθηκε η εταιρία, συνίσταται στο ότι κάποιος από τους εταίρους έχει παραβεί τις εταιρικές υποχρεώσεις του, ο εταίρος αυτός ενέχεται για τη ζημία που προκάλεσε η λύση της εταιρίας στους λοιπούς εταίρους. Η εταιρία λύνεται, αν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε η έγινε ανέφικτος. Η εταιρία λύνεται με το θάνατο ενός από τους εταίρους. Μπορεί όμως να συμφωνηθεί ότι η εταιρία θα συνεχιστεί είτε μεταξύ των λοιπών εταίρων, είτε μεταξύ αυτών και των κληρονόμων εκείνου που πέθανε. Η ανηλικότητα των κληρονόμων δεν παραβλέπεται το κύρος της συμφωνίας. Τέλος, η εταιρία λύνεται με την κήρυξη σε πτώχευση ενός από τους εταίρους, εκτός και αν συμφωνήθηκε ότι στην περίπτωση αυτή η εταιρία θα συνεχίσει τη λειτουργία της μεταξύ των άλλων εταίρων ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η εταιρία μετά τη λύση της εξακολουθεί να λειτουργεί εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες και ο σκοπός τη εκκαθάρισης. Από τη λύση της εταιρίας παύει η εξουσία των διαχειριστών εταίρων, εκτός και αν από το καταστατικό ορίζεται διαχειριστής ως εκκαθαριστής. Η εκκαθάριση μπορεί να γίνει από όλους τους εταίρους ή από εκκαθαριστή ο οποίος έχει διοριστεί ομόφωνα με απόφαση των εταίρων. Κατά την εκκαθάριση πρώτα εξοφλούνται οι οφειλές των εταιριών απέναντι σε τρίτους, όπως σε πιστωτές, προμηθευτές, τράπεζες, δημόσιο, καθώς και οι οφειλές που υπάρχουν μεταξύ των εταίρων. Με την ικανοποίηση των παραπάνω επιστρέφονται οι εισφορές. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 14

15 Αν η εισφορά δε συνίσταται σε χρήμα, καταβάλλεται η αξία του αντικειμένου της κατά το χρόνο της πραγματοποίησής της. Σε περίπτωση όμως που η εισφορά συνίσταται στη χρήση ορισμένων πραγμάτων, τα πράγματα αυτά αποδίδονται αυτούσια. Αν η εισφορά συνιστάται σε εργασία ή σε χρήση πράγματος, δεν αποδίδεται ως εισφορά, με όποιο ποσό και αν έχει εκτιμηθεί. Για την εξόφληση των οφειλών και την απόδοση των εισφορών η εταιρική περιουσία μετατρέπεται σε χρήμα όπως προβλέπουν οι διατάξεις πώλησης κοινού πράγματος. Μετά την εξόφληση των οφειλών προς τους τρίτους και προς τους εταίρους, αποδίδονται οι εισφορές και τα υπόλοιπα διανέμονται στους εταίρους κατά το ποσοστό που έχει ο καθένας στα κέρδη. Αν τα στοιχεία του ενεργητικού δεν αρκούν για την εξόφληση των οφειλών και την απόδοση των εισφορών για ότι λείπει υπεύθυνοι προς απόδοση είναι οι εταίροι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στις ζημίες. Αν ένας από τους εταίρους δεν είναι σε θέση να καλύψει αυτό που του αναλογεί, το έλλειμμα το καλύπτουν κατά την ίδια αναλογία οι λοιποί εταίροι. Άσκηση 19 Η Ο.Ε. των Μαυρουδάκη και Παυλίδη λύεται και εμφανίζει τον ακόλουθο ισολογισμό: Ισολογισμός Ο.Ε. Μαυρουδάκη και Παυλίδη Έπιπλα Κεφάλαιο Εμπορεύματα Ζημίες Χρήσεως Πελάτες Καθαρή θέση Ταμείο Προμηθευτές Γραμ. Πληρωτέα Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Κατά τη ρευστοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού τα έπιπλα και τα εμπορεύματα εκποιήθηκαν έναντι και αντίστοιχα, ενώ από τους πελάτες εισπράχθηκαν τα και το υπόλοιπα θεωρείται ανεπίδεκτο είσπραξης. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ικανοποιούνται στο ακέραιο. Η εκκαθάριση έγινε από τον εκκαθαριστή Κοκκινίδη με προμήθεια 600 (παρακράτηση φόρου 20%) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εταίροι μετέχουν στο κεφάλαιο και στα αποτελέσματα με ποσοστό 50%. Ζητείται να γίνουν οι σχετικές εγγραφές. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 15

16 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετερόρρυθμη εταιρία είναι η εταιρία στην οποία ένας τουλάχιστον εταίρος είναι ομόρρυθμος και ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται άμεσα για τις εταιρικές υποχρεώσεις αλλά μόνο μέχρι την αξία της οφειλόμενης εισφοράς του ή του τυχόν μεγαλύτερου ποσού που ορίζεται στην εταιρική σύμβαση (ετερόρρυθμος εταίρος). 3.1 ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ετερόρρυθμη εταιρία ανήκει στις προσωπικές εταιρίες. Οι εταίροι της διακρίνονται στους ομόρρυθμους εταίρους, οι οποίοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν και στην Ο.Ε., και στους ετερόρρυθμους εταίρους, οι οποίοι ευθύνονται περιορισμένα μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Η ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές ρυθμίζεται από το άρθρο 38 του Ε. Ν. καθώς και από το άρθρο 50α του Νόμου 3190/ π.δ. 409/1986.Οι εταίροι διακρίνονται σε ομόρρυθμους και σε ετερόρρυθμους, με τη διαφορά ότι το κεφάλαιο που έχουν εισφέρει οι ετερόρρυθμοι εταίροι διαιρείται σε μετοχές. Η ετερόρρυθμη εταιρία έχει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με την ομόρρυθμη. Συγκεκριμένα, το άρθρο 19 του Ε. Ν. αναγνωρίζει ότι η ετερόρρυθμη εταιρία είναι εμπορική εταιρία, ασκεί εμπορικές πράξεις, έχει νομική προσωπικότητα και, εφόσον τηρηθούν οι εμπορικές πράξεις, έχει νομική προσωπικότητα και, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας, έχει νομική προσωπικότητα και, εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας, έχει εταιρική επωνυμία. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, κύριο χαρακτηριστικό των δύο εταιριών είναι η ύπαρξη ομόρρυθμων εταιριών, οι οποίοι έχουν προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της εταιρίας. Η βασική διαφορά της ετερόρρυθμης εταιρίας από την ομόρρυθμη έγκειται στην ύπαρξη των ετερόρρυθμων εταίρων, η ευθύνη των οποίων απέναντι στους δανειστές καθώς και η συμμετοχή τους στις ζημίες αλλά και στην εταιρική επωνυμία ρυθμίζονται από τις διατάξεις. 3.2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε. Ε. Η σύσταση της Ε. Ε. προβλέπεται από το άρθρο 23 του Ε. Ν. και τα άρθρα 61 και 741 του αστικού κώδικα, τα οποία σε συνδυασμό με τα άρθρα 63 και 42 αναφέρονται στο καταστατικό και στη δημοσίευση του στο πρωτοδικείο. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που συστήνουν την εταιρία πρέπει να είναι ομόρρυθμος εταίρος και τουλάχιστον ένας ετερόρρυθμος εταίρος. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν είναι απαραίτητο να έχει την ικανότητα προς δικαιοπραξία. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 16

17 Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε. Ν. ο ετερόρρυθμος εταίρος, αν παραβεί τις απαγορευτικές διατάξεις που ορίζει ο νόμος, μετατρέπεται σε ομόρρυθμο εταίρο. Το καταστατικό καταρτίζεται εγγράφως και μπορεί να είναι ιδιωτικό ή δημόσιο όπως και στην Ο. Ε. Στο περιεχόμενο του πρέπει να αναφέρονται ο τύπος της εταιρίας, ο σκοπός, τα ονόματα και η κατοικία των ομόρρυθμων εταίρων, τα ονόματα, η κατοικία των ετερόρρυθμων εταίρων και τέλος το ποσό της εισφοράς τους. Ο ετερόρρυθμος εταίρος επιτρέπεται να ευθύνεται μέχρι ένα ορισμένο ποσό πέραν της εισφοράς του. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει τέτοιος όρος ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του. Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Ε. Σκαλίδη, απαγορεύεται στον ετερόρρυθμο εταίρο να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς η προσωπική του εργασία. Πρόκειται για απαγόρευση που αποσκοπεί στην προστασία των ομόρρυθμων εταίρων, της εταιρίας και των τρίτων που συναλλάσσονται με αυτήν, καθώς ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του και στην περίπτωση εισφοράς εργασίας δεν υπάρχει η δυνατότητα αποτίμησης της σε χρήμα. ΆΣΚΗΣΗ 20 Ιδρύθηκε ετερόρρυθμη εταιρία από τους Κούρτη και Βασιλάκη, ομόρρυθμους εταίρους, και τον Σιδηρόπουλο, ετερόρρυθμο εταίρο. Το κεφάλαιο ανήλθε σε και καταβλήθηκε ισόποσα από τους τρεις εταίρους. Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές σύστασης της εταιρίας. 3.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ Ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει όλα τα δικαιώματα που έχει ο ομόρρυθμος εταίρος, με εξαίρεση τα δικαιώματα που αναφέρονται στη διαχείριση της εταιρίας και στην εκπροσώπηση της. Ορισμένα παραδείγματα των δικαιωμάτων του ετερόρρυθμου εταίρου είναι το δικαίωμα της ψήφου, το δικαίωμα ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων, το δικαίωμα ανάληψης χρημάτων, καθώς και το δικαίωμα στα κέρδη της εταιρίας όπως και στο προϊόν της εκκαθάρισης. Όσον αφορά την ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου, αυτή δεν μπορεί να οριστεί σε ποσό μικρότερο από το ποσό της εισφοράς του. Σε περίπτωση που ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει καταβάλει το σύνολο της εισφοράς του, υπάρχει ευθύνη μέχρι το ποσό της οφειλόμενης εισφοράς. Ωστόσο, ο ετερόρρυθμος εταίρος μπορεί να ευθύνεται και με ποσό μεγαλύτερο από αυτό της εισφοράς του, εφόσον αναγράφεται ρητά στο καταστατικό. Σ αυτή την περίπτωση η ευθύνη του εταίρου ανέρχεται μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. 3.4 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν επιβαρύνεται για ζημίες πέρα από το ποσό της εισφοράς του, όπως αυτό καθορίζεται στο καταστατικό. Όταν η συμμετοχή του στα αποτελέσματα ορίζεται σε ποσοστό (επί των κερδών/ζημιών) και το ποσό που του αναλογεί είναι υψηλότερο από το ποσό που αναφέρεται στο καταστατικό και το επιπλέον ποσό οφείλουν να το καλύψουν οι ομόρρυθμοι εταίροι. Όταν δεν αναφέρεται στο καταστατικό το ύψος της ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 17

18 ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου, ο ίδιος ευθύνεται μέχρι το ύψος της εισφοράς που κατέβαλε ή όφειλε να καταβάλλει και οποιοδήποτε επιπλέον ποσό του αναλογεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στα αποτέλεσμα θα καλυφθεί από τους ομόρρυθμους εταίρους. ΆΣΚΗΣΗ 21 Έστω η Ετερόρρυθμη Εταιρία Τσιάρας & Σία, με κεφάλαιο στην οποία μετέχουν ο Τσιάρας, ομόρρυθμος εταίρος, ο Πιτσάβας, ομόρρυθμος εταίρος, και ο Θέου, ετερόρρυθμος εταίρος, με ποσοστά (συμμετοχής στο κεφαλαίο) 35%, 50% και 15% αντίστοιχα. Η συμμετοχή στα αποτελέσματα ανέρχεται σε 45% για τον Τσιάρα, σε 30% για τον Πιτσάβα και σε 25% για το Θέου. Η εταιρία το έτος 2002 παρουσίασε ζημιές ύψους , ενώ το επόμενο έτος εμφάνισε κέρδη Ζητείται να γίνουν οι εγγραφές κατανομής των αποτελεσμάτων. 3.5 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ Όπως στην απλή Ε.Ε., η Ε.Ε. κατά μετοχές έχει νομική προσωπικότητα, ένας από τους εταίρους είναι ομόρρυθμος εταίρος και ένας τουλάχιστον ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς της εισφοράς του. Έτσι η εταιρία είναι προσωπική ως προς τον ομόρρυθμο εταίρο και κεφαλαιουχική ως προς τον ετερόρρυθμο εταίρο, η συμμετοχή του οποίου μπορεί να ενσωματωθεί σε μετοχή που μεταβιβάζεται εύκολα. 3.6 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. Οι εγγραφές εκκαθάρισης που αφορούν τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και την εξόφληση των οφειλών, δεν παρουσιάζουν καμιά διαφορά από αυτές της Ο.Ε.. Η μόνη διαφορά παρουσιάζεται στην κατανομή της ζημίας που όποια αναλογεί στον ετερόρρυθμο εταίρο. ΆΣΚΗΣΗ 22 Έστω η Ε.Ε. «Μαβίδης & Σία», στην οποία μετέχουν ο Μαβίδης και ο Παπαϊωάννου, ομόρρυθμοι εταίροι, και ο Καρανικόλας, ετερόρρυθμος εταίρος. Το κεφάλαιο ανέρχεται σε και έχει καταβληθεί κατά τα 2/5 από τον Μαβίδη, κατά τα 2/5 από τον Παπαϊωάννου και κατά το 1/5 από τον Καρανικόλα. Οι εταίροι μετέχουν στα αποτελέσματα με τις αναλογίες 55%, 20% και 25% αντίστοιχα. Εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών η εταιρία λύεται το Νοέμβριο του 2003 και στις 20 του μήνα παρουσιάζει τον ακόλουθο ισολογισμό. ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 18

19 Ισολογισμός Ε.Ε. «Μαβίδης & Σία» στις 20/11/2003 Γήπεδα Οικόπεδα Καταβ. Ετ. Κεφαλ Έπιπλα Ζημία Αποσβ. έπιπλα Καθαρή Θέση (5.000) Εμπορεύματα Προμηθευτές Πελάτες Ταμείο Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Κατά τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού, τα γήπεδα οικόπεδα πωλήθηκαν έναντι , τα εμπορεύματα εκποιήθηκαν αντί , τα έπιπλα εκποιήθηκαν αντί , ενώ από τους πελάτες εισπράχθηκαν τα και το υπόλοιπο θεωρείται ανεπίδεκτο είσπραξης. Οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για την εξόφληση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους προμηθευτές καταβάλλεται από τον Μαβίδη. Η εκκαθάριση έγινε από τον εκκαθαριστή Τάγκα με προμήθεια 800 (παρακράτηση φόρου 20%) ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 19

20 4 ο 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ρυθμίζεται από το Νόμο 3190/1955 και σύμφωνα με το άρθρο 3 είναι εμπορική εταιρία, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι η εμπορική επιχείρηση. Έτσι, ενώ ο Εμπορικός Νόμος αναγνώριζε τρία είδη εμπορικών εταιριών, με το παραπάνω άρθρο κατατάσσονται και οι Ε.Π.Ε. στις εμπορικές εταιρίες. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης ανήκουν στις επιχειρήσεις μέσου μεγέθους σ' έναν ενδιάμεσο τύπο μεταξύ των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών ώστε να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις. 4.2 ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. Είναι εμπορική εταιρία στην οποία οι εταίροι της ευθύνονται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Το κεφάλαιό της διαιρείται σε εταιρικά μερίδια και ο εταιρικός της τύπος βρίσκεται ανάμεσα στις προσωπικές και στις κεφαλαιουχικές εταιρίες. Βασική διαφορά της Ε.Π.Ε. από την Α.Ε.: Η εταιρική ιδιότητα απαγορεύεται από το νόμο να ενσωματωθεί σε μετοχή. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβίβαση της είναι δύσκολη, χωρίς να απαγορεύεται από το νόμο. 4.3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. Για τη σύσταση της Ε.Π.Ε., αντίθετα απ' ότι είχαμε αναφέρει μέχρι τώρα για τις άλλες εταιρίες, προβλέπεται το καταστατικό της Ε.Π.Ε. να καταρτίζεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στο καταστατικό περιέχονται οι εξής πληροφορίες: το όνομα, το επώνυμο και το επάγγελμα των εταίρων, η διεύθυνση κατοικίας και η ιθαγένεια. Εταιρική επωνυμία: σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων, είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης ή πολλές φορές και τα δύο μαζί. Υποχρεωτικά η επωνυμία συνοδεύεται πάντα ολογράφως από τις λέξεις «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». Έδρα της εταιρίας: ως έδρα πρέπει να ορίζεται ο Δήμος ή η Κοινότητα. Η αλλαγή έδρας της εταιρίας από Δήμο σε άλλο Δήμο προκαλεί τροποποίηση καταστατικού, όχι όμως και η αλλαγή έδρας εντός των ορίων του ίδιου Δήμου. Σκοπός αντικείμενο δραστηριότητας της: απαγορεύεται για τις Ε.Π.Ε. να ασκούν επιχείρηση, για την οποία ο νόμος ορίζει ότι ασκείται από άλλον αποκλειστικά εταιρικό τύπο, όπως π.χ. οι Τράπεζες ή οι Ασφαλιστικές Εταιρίες. Ιδιότητα εταιρίας, ως Περιορισμένης Ευθύνης: Επιβάλλεται από το νόμο η αναγραφή της έκφρασης «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης». Η ευθύνη των εταίρων της Ε.Π.Ε. περιορίζεται ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 20

21 μέχρι του ύψους της εισφοράς τους. Η ευθύνη των εταίρων όμως είναι απεριόριστη ως προς το Δημόσιο και το Ι.Κ.Α. σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Κεφάλαιο εταιρίας: Το κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των ,00 ευρώ και πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο κατά την υπογραφή του καταστατικού. Το εταιρικό μερίδιο συμμετοχής του εταίρου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερο των 30 ευρώ, μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερο και πολλαπλάσιο του ποσού αυτού. Το αντικείμενο εισφοράς, εκτός από χρήματα, μπορεί να είναι και είδος και θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο αυτού που εισφέρει το είδος. Η αποτίμηση όμως των αντικειμένων γίνεται από ειδική επιτροπή του άρθρου 9 του Νόμου 2190/20. Διάρκεια της εταιρίας: Δεν μπορεί να είναι αορίστου χρόνου και για παράταση απαιτείται Γενική Συνέλευση και τροποποίηση του καταστατικού. Ως μέλη της Ε.Π.Ε. μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν την ικανότητα της δικαιοπραξίας και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αναπληρωτές καθηγητές και οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. δεν μπορούν να είναι διαχειριστές και εταίροι της Ε.Π.Ε. Με το Π.Δ. 279/93 προστέθηκε το άρθρο 43α του Νόμου 3140/55, το οποίο ορίζει ότι μπορεί να συσταθεί από ένα Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο εταιρία περιορισμένης ευθύνης η οποία ονομάζεται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (άρθρα 4,5,43α). 4.4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι κατώτερο των ευρώ και πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο κατά την υπογραφή του καταστατικού. Το μισό του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. Το εταιρικό μερίδιο συμμετοχής του εταίρου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερο των 30,00 ευρώ, μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερο, πολλαπλάσιο του ποσού αυτού. Οι εταίροι συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με περισσότερα μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής τους. Σε περίπτωση που εταίρος εισφέρει είδος και η αποτίμηση της εισφοράς είναι διαφορετική από πολλαπλάσιο των τριάντα (30,00) ευρώ συμπληρώνεται μέχρι το επόμενο πολλαπλάσιο. Σε κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρία, ο αριθμός μητρώου της εταιρίας, καθώς και η έδρα της. Οι εισφορές εκτός από χρήματα μπορεί να είναι διάφορα αντικείμενα, όπως στοιχεία του ενεργητικού ή ολόκληρη επιχείρηση με τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της, εφόσον όμως το εισφερόμενο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε αξία και να εμφανιστεί στον ισολογισμό. Η αποτίμηση αξίας των παραπάνω αντικειμένων κατά τη σύσταση αλλά και για κάθε αύξηση κεφαλαίου γίνεται από επιτροπή η οποία προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών». Σε περίπτωση που η Ε.Π.Ε. αγοράζει πάγια στοιχεία από διαχειριστή, εταίρο ή από συγγενείς των παραπάνω μέχρι και δεύτερο βαθμό, ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Η εισφορά προσωπικής εργασίας δεν μπορεί να αποτελέσει τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου, ούτε και η εισφορά της χρήσεως αντικειμένου. Είναι δυνατόν όμως να γίνει αναφορά στο ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 21

22 καταστατικό για παρεπόμενες παροχές, δηλαδή παροχές που δε λαμβάνονται υπόψη στο κεφάλαιο αλλά αναγνωρίζονται με συμμετοχή με διαφορετικά ποσοστά στα κέρδη. 4.5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. α) Κάλυψη κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Οι Α, Β και Γ προβαίνουν στην ίδρυση Ε.Π.Ε. Το καταστατικό που συντάχθηκε σε συμβολαιογράφο και προσκομίστηκε στο οικείο επιμελητήριο, ορίζει ότι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 (600 μερίδια, 60,00 το καθένα). Οι εταίροι έλαβαν α- ντίστοιχα από 200 μερίδια ο καθένας, τα οποία εξόφλησαν σε μετρητά. Ζητείται: να απεικονίσετε με λογιστικές εγγραφές το παραπάνω γεγονός σύστασης της Ε.Π.Ε. 1 η Εγγραφή 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Εταίροι λογαριασμός κάλυψης ,00 κεφαλαίου Α 200x Β 200x Γ 200x60 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εταιρικό κεφάλαιο , Οφειλόμενο εταιρικό κεφάλαιο Α 200x Β200x Γ200x60.00 Σύσταση Ε.Π.Ε. 2 η Εγγραφή 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο ,00 Εισφορά εταίρων 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Εταίροι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου Α 200x60, Β 200x60, Γ 200x60, ,00 β) Κάλυψη κεφαλαίου με εισφορά περιουσιακών στοιχείων Τρία άτομα, ο Αντωνίου, ο Δελής και ο Γρηγορίου, αποφασίζουν να παραιτηθούν από την εταιρία όπου εργάζονται. Σκοπός τους είναι να ιδρύσουν μια Ε.Π.Ε. και θέτουν την ιδέα τους σε εφαρμογή. Κατά τη σύνταξη του καταστατικού, συμφωνούν για το εταιρικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε ,00 ( μερίδια, 60,00 το καθένα), να το αναλάβουν ως εξής: ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 22

23 Ο Αντωνίου θα λάβει μερίδια, για τα οποία θα εισφέρει στοιχεία του καταστήματος του, που διατηρούσε πριν ένα μήνα. Αυτά αποτιμήθηκαν ως εξής: εμπορεύματα , έπιπλα , μετρητά 9.000,00 και πελάτες εσωτερικού 1.000,00 Ο Δελής θα λάβει μερίδια, για τα οποία θα εισφέρει οικόπεδο αξίας ,00 και τέλος ο Γρηγορίου θα λάβει μερίδια, για τα οποία θα εισφέρει σε μετρητά ,00. Οι εταίροι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες ίδρυσης κατέβαλαν 1.000,00. Ζητείται να απεικονίσετε με ημερολογιακές εγγραφές το παραπάνω γεγονός. 1 η Εγγραφή 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Εταίροι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου Εταίρος Αντωνίου ( x 60,00) Εταίρος Δελής (15.000x60,00) Γ 200x60 (5.000x60,00) Σύσταση Ε.Π.Ε. 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ , Εταιρικό κεφάλαιο , Οφειλόμενο εταιρικό κεφάλαιο Αντωνίου (10.000x60,00) Δελή (15.000x60,00) Γρηγορίου (5.000x60,00) 2 η Εγγραφή 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Έπιπλα ,00 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Εμπορ.απόθ.έναρξης ,00 30 ΠΕΛΑΤΕΣ Πελάτες εσωτερικού 1.000,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 9.000,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Εταίροι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου εταίρος Αντωνίου (10.000x60,00) Παράδοση περιουσιακών στοιχείων του Αντωνίου για κάλυψη εισφοράς. 3 η Εγγραφή ,00 ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 23

24 11 ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11XX Οικόπεδα ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Εταίροι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου εταίρος Δελής (15.000x60,00) Παράδοση οικοπέδων του Δελή για κάλυψη της εισφοράς του ,00 4 η Εγγραφή 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο Καταβολή της υποχρέωσης από τον Γρηγορίου 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης Καταβολή εξόδων ,00 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Εταίροι λογ/σμός κάλυψης κεφαλαίου εταίρος Γρηγορίου 5 η Εγγραφή 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο 1.000, , , ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. Η διαδικασία σύστασης της Ε.Π.Ε. είναι η ίδια όπως και στις δύο προηγούμενες εταιρίες, με τη διαφορά ότι η δημοσίευση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτιση του καταστατικού στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ανακοίνωση για την καταχώρηση στο Μητρώο, με ευθύνη κάθε εταίρου ή διαχειριστή δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης ώστε η Ε.Π.Ε να αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από παράβολο Δ.Ο.Υ. και έξοδα ύψους 235,00 και 20,00 περίπου. Σε περίπτωση που η εταιρία ιδρύει υποκαταστήματα αρμοδιότητας άλλου Πρωτοδικείου, κατατίθεται στη Γραμματεία με ευθύνη του εταίρου ή του διαχειριστή αντίγραφο του καταστατικού, μέσα σ' ένα μήνα από την ίδρυση του, με την ένδειξη «Υποκατάστημα». Στη συνέχεια υποβάλλει ένα αντίγραφο στη Δ.Ο.Υ., η οποία χορηγεί ένα αριθμό φορολογικού μητρώου. Έτσι η Ε.Π.Ε. είναι σε θέση να θεωρήσει τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει ο νόμος. Οι Ε.Π.Ε. εντάσσονται στην τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας. Εξαιρούνται ΤΣΩΤΣΟΥ Ν. ΕΛΕΝΗ 24

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Οι Ανδρέου, Δημητρίου και Ιωάννου ιδρύουν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης την 30/10/2008. Το κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Προτυποποιημένο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στ... σήμερα στις...του μηνός...του έτους δύο χιλιάδες...(201.. ) ημέρα...οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) (όνομα, επώνυμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:1049 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Σελίδα 1

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:1049 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Σελίδα 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:1049 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ. Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...ΣΕΛΙΔΑ 3 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ...ΣΕΛΙΔΑ 4 ΙΙΙ. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βασίλειος Π. Ευθυµιάδης ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Συγχώνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε»

«Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: «Σύσταση - λειτουργία - φορολογία Ο.Ε» σπουδαστής Χαρίτος Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Σωτηριάδου Δομνίκη Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΔΡΥΣΗ & ΤΡΙΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΦΟΡΟΖΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) Ενότητα 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010.

Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασµών από το ισοζύγιο της εµπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αµοιβές έµµισθου

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α.Μ. 6436 2. ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ Α.Μ. 6131 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΙΑΣ:: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΑ ΜΕ ΒΙΙΒΛΙΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΙΑΣ -- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.

ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.: 7516 ΘΕΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε. ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Υπό της φοιτήτριας: ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ Α.Μ. : 10084 Εποπτεύων καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ, ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ, ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ, ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ, ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ, ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ, ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΕΝΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.Είδη εταιρειών. Η ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 Ορθογραφία! Εταιρίες ή Εταιρείες;;; κ.ν. 2190/1920: «Εταιρεία», αλλά μετά την μεγάλη αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΛΟΥΣΙΝΕ) Α.Μ. 190/05 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Προσωπικές εταιρίες

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Προσωπικές εταιρίες ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προσωπικές εταιρίες Επιχείρηση vs Εταιρεία Επιχείρηση χαρακτηρίζεταιοικονομική μονάδα που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρισης συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ONE-MAN BUSINESS OR COMPANY ΑΠΟ ΤΙΣ :

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ONE-MAN BUSINESS OR COMPANY ΑΠΟ ΤΙΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ONE-MAN BUSINESS OR COMPANY ΑΠΟ ΤΙΣ : ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΜ 8994

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.»

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» Φοιτητής: Παναγιωτάκης Θεόδωρος Α.Μ: 8765 Επιβλέπων καθηγητής: Παπαπαναγιώτου Κων/νος Καβάλα, Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 6 η Νικόλαος Καρανάσιος Εταιρίες Κεφαλαίων Εταιρίες Κεφαλαίου (Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης). Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Αστικοί Συνεταιρισμοί Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Τύποι Επιχειρήσεων Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο βασικοί τύποι επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που πρέπει που πρέπει να πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Στον Πειραιά σήμερα, την 27 η Ιανουαρίου 2016, συστήνεται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/20

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε.

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση (άρθρο 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. 4 Περίληψη Προσωπικές Εταιρίες 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή. 4 Περίληψη Προσωπικές Εταιρίες 7 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή. 4 Περίληψη 5 Κεφάλαιο 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 6 1. Προσωπικές Εταιρίες 7 1.1Ομόρρυθμη Εταιρία...7 1.2Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας...11 1.3Φορολογία Εισοδήματος Ομόρρυθμης Εταιρίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες Προσωπικές Εταιρίες Ο.Ε., Ε.Ε., Κατά μετοχάς Ε.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρία Υπάρχει, από την ώρα που τα μέλη υπογράφουν το καταστατικό.

Διαβάστε περισσότερα