ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2011) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 3693/2008 (άρθρο 36)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2011) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 3693/2008 (άρθρο 36)"

Transcript

1 (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2011) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 3693/2008 (άρθρο 36) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ «ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E» ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΘΡ. 27 Ν. 3693/ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 36 ν. 3693/

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εταιρεία ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., δ.τ. «ACES AUDITORS A.E», είναι νεοσύστατη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), με Α.Μ 159 και εγγεγραμμένη στο Δημόσιο μητρώο των Ελεγκτικών Εταιρειών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε) με Α.Μ 28. Η εταιρεία συστάθηκε στις 19/7/2011 και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (ΦΕΚ Α.Ε Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΥ Αρ.Φύλλου 6880/ ) Η εταιρεία εγγράφηκε στο Μητρώο Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών με Α.Μ.ΣΟΕΛ 159 με την απόφαση ΣΤ 61/2/ του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. Με την απόφαση Α.Π 42258/1229/ του Υπουργού Οικονομικών, χορηγήθηκε στην εταιρεία η επαγγελματική άδεια ελεγκτικού γραφείου (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349/ ) Τα ιδρυτικά μέλη και σημερινοί μέτοχοι της εταιρεία έχουν πολυετή ελεγκτική εμπειρία, από δέκα έως και είκοσι πέντε έτη. Ο Ν. 3693/2008 με τον οποίο υπήρξε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία2006/43/εκ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες τη σύνταξη και δημοσίευση ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται από το άρθρο 36 του ανωτέρω Νόμου. Η παρούσα Έκθεση Διαφάνειας περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες για την Εταιρεία, σχετικά με: τη νομική μορφή και τα στοιχεία των πραγματικών μετόχων της, τις νομικές και διαρθρωτικές σχέσεις με το δίκτυο στο οποίο ανήκει, τη δομή της εταιρικής της διακυβέρνησης, το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί, τον τελευταίο ποιοτικό έλεγχο εκ μέρους της ΕΛΤΕ, τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος στις οποίες διενήργησε υποχρεωτικούς ελέγχους, την παρακολούθηση θεμάτων εξασφάλισης ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, την πολιτική συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της, χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική της κατάσταση και 3

4 τέλος τον τρόπο καθορισμού των αμοιβών των νομίμων ελεγκτών και των μετόχων της. 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 1.1 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ Η νομική μορφή της είναι Ανώνυμη Εταιρεία και η πλήρης επωνυμία της είναι «ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ACES AUDITORS ΑE». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται σε πιστή μετάφραση και ο τίτλος ως «ACES AUDITORS SA». Η Εταιρεία έχει ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.ΕΒΕΑ: , Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 159 και Αριθμό Μητρώου Ε.Λ.Τ.Ε 28. Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του κωδικοποιημένου καταστατικού της, είναι: «ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Η υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών διενέργεια των κάτωθι εργασιών : Του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων: α) Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνομίων, βάσει ειδικής διατάξεως νόμου ή κατ' εξουσιοδότηση τούτου. β) Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών επενδύσεωνχαρτοφυλακίου, των εταιριών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιριών χρηματοδοτικών μισθώσεων, των εταιρειών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και παρεπόμενες υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης, δηλ. εταιρείες ΑΧΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ 4

5 και ΑΕΕΔ, καθώς και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων. δ) Των ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42α του ΚΝ 2190/20, και των κοινοπραξιών αυτών. ε) Των ενοποιημένων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του άρθρου 100 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. στ) Των ανωνύμων εταιριών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και των ανωνύμων εταιριών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή. ζ) Των εταιριών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών Η διενέργεια επισκοπήσεων και συναφών εργασιών ελέγχου και διασφάλισης βάσει των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν 3693/2008, του Ν 3148/2003 και του ΠΔ 226/1992 ως ισχύουν Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πάνω σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις Ο υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών και έπειτα από εντολή του Δικαστηρίου έλεγχος και η θεώρηση των εμπορικών βιβλίων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του ΠΔ 226/1992 και τον Ν 3693/ Η διενέργεια ελέγχου επί ορισμένων θεμάτων ή γενικού διαχειριστικού ελέγχου σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς, μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο, καθώς και η μελέτη της λογιστικής οργανώσεως οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα Η άσκηση έργων εκκαθαριστού, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτωχεύσεως Η υπό των μετόχων της Ορκωτών Ελεγκτών άσκηση παντός έργου ή η παροχή κάθε υπηρεσίας, τα οποία δεν είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του νόμιμου (ορκωτού) ελεγκτή-λογιστή Η διενέργεια εργασιών αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων εταιριών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων, για εισφορά, για πώληση, για εξαγορά ή για συγχώνευση ή για άλλο σκοπό Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις κατ εντολή δικαστηρίου ή τρίτων για τη χρήση της έκθεσης ελέγχου στο δικαστήριο ή σε άλλες δημόσιες αρχές. 5

6 3.2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί : Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, να συγχωνεύεται με άλλη ή και απορροφά άλλη συναφή ατομική επιχείρηση ή εταιρική οποιουδήποτε νομικής μορφής με παρεμφερή σκοπό Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού ή εξωτερικού που επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό με τον επιδιωκόμενο από την ίδια σκοπό Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, δηλ. ελεγκτική εταιρεία, στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Έδρα της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κωδ. καταστατικού της, Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία αυτής επί της οδού Θέτιδος αριθμός 10. Θέτιδος Αθήνα Τηλ.: ,Fax : Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Αθανάσιος Φραγκισκάκης του Δημητρίου και της Δημοσθενούλας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (A.M. Ε.Λ.Τ.Ε Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), - ποσοστό ιδιοκτησίας 20% Αντώνιος Λυμπεραίος του Χρήστου και της Ελένης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (A.M.ΕΛΤΕ1476 Α.Μ. ΣΟΕΛ 13811), -ποσοστό ιδιοκτησίας 20% Γρηγόριος Μάντζαρης του Ιωάννη και της Ελένης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (A.M. ΕΛΤΕ 1495 Α.Μ. ΣΟΕΛ 31561) - ποσοστό ιδιοκτησίας 20% 6

7 Παντελής Παπαϊωάννου του Γρηγορίου και της Μαργαρίτας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (A.M. ΕΛΤΕ 1647 Α.Μ. ΣΟΕΛ 28271), - ποσοστό ιδιοκτησίας 20%. Ιωάννης Μπιτζαράκης του Εμμανουήλ και της Πηνελόπης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (A.M. ΕΛΤΕ 1555 Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141), - ποσοστό ιδιοκτησίας 20%. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Η Εταιρεία δεν ανήκει σε κάποιο δίκτυο εσωτερικού ή εξωτερικού. Η Εταιρεία με τα μέλη της, έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τον καθένα από αυτούς μετά από σχετική έγκριση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η σύμβαση συνεργασίας, αφορά στη διάθεση του ελεγκτικού προσωπικού της και κάθε υλικοτεχνική υποδομή για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών εργασιών που έχουν αναλάβει στο όνομά τους τα ανωτέρα μέλη του Δ.Σ, κατά το στάδιο της σύστασης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», και μέχρι την ημερομηνία (18/10/2011) της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγήθηκε η άδεια ελεγκτικού γραφείου στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Για αυτές τις ελεγκτικές εργασίες, έχει δοθεί κατ εξαίρεση άδεια, με βάση το άρθρο 16 του κωδικοποιημένου καταστατικού της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». 3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας η οποία αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν την εταιρία, εκπροσωπεί την 7

8 ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για τα θέματα του άρθρου 34 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. Επίσης είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για την παροχή αδείας για την εν ζωή μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή και μη μετόχους καθώς και υπαλλήλους της εταιρίας. Επιτρέπεται η εκλογή αλλοδαπών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις ενός (1). Επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντοτε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ανήκει νόμιμους Ορκωτούς Ελεγκτές, στους οποίους έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. Τα μέλη (σύμβουλοι) του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία και η θητεία τους διαρκεί μέχρι έξι (6) χρόνια. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λήξης της θητείας του, μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των μελών του, συν ένα. Για την εξεύρεση της απαρτίας, το τυχόν κλάσμα παραλείπεται. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 8

9 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της εταιρείας, γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι μόνη αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων να αποφασίσει, ή έχει αποφασίσει ήδη η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά με την νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφαση του, την εκπροσώπηση της εταιρίας, την έγκυρη παρ αυτής ανάληψη υποχρεώσεων και την ενάσκηση όλων ή συγκεκριμένων από τις εξουσίες του, τις αρμοδιότητές του, τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια, στα παρακάτω πρόσωπα: Στον εκάστοτε Πρόεδρο ή/και Αντιπρόεδρο ή/και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να ενεργεί μόνος του χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Σε ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα να ενεργεί μόνο του χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Ενώπιον πάσης δημόσιας, νομαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, παντός φυσικού ή νομικού προσώπου οιασδήποτε μορφής και δραστηριότητας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιθεωρήσεων, Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Οργανισμών κλπ., όλων των Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού και οιασδήποτε διαδικασίας, των ανακριτικών και Αστυνομικών Αρχών, καθώς και προκειμένου περί αυτοπροσώπου παραστάσεως της εταιρίας, δόσεως όρκου, επιβολής εις βάρος της εταιρίας οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή άλλου μέτρου (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη, μεσεγγύηση κ.λ.π.), την εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή ο με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος ή οριζόμενοι παρ' αυτού Σύμβουλος/οι ή/και οποιοσδήποτε τρίτος/οι. 9

10 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί την Εταιρεία μας και η θητεία του λήγει στις 31/12/2017, απαρτίζεται από το σύνολο των μετόχων της εταιρείας: 1. Αθανάσιος Φραγκισκάκης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Αντώνιος Λυμπεραίος Δ/νων Σύμβουλος 3. Γρηγόριος Μάντζαρης Αντιπρόεδρος 4. Παντελής Παπαϊωάννου Μέλος 5. Ιωάννης Μπιτζαράκης Μέλος Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη και τον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Λυμπεραίο, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργούντες ο κάθε ένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Γρηγόριο Μάντζαρη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή Παπαϊωάννου, να εκπροσωπούν από κοινού και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Συμπληρωματικά των διατάξεων του καταστατικού τη λειτουργία της εταιρείας διέπουν οι εξής κανονισμοί : Κανονισμός Διαχείρισης και Διοίκησης: Με το παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας της Εταιρεία μας, όπως προμήθειες, αγορές, προσλήψεις προσωπικού και αμοιβές ελεγκτών και προσωπικού. Κανονισμός Ποιοτικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Έργου: Ο κανονισμός αυτός είναι προσαρμοσμένος στο ΔΠΕ 220 και στο ΔΠΠΕ αριθ. 1, αφορά στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της ΑCES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E. και των ελεγκτών μελών της. 10

11 Οργανόγραμμα Η Εταιρεία διακρίνεται οργανωτικά στα εξής Τμήματα: Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες: Στο μέλος του Δ.Σ. κ. Π. Παπαϊωάννου έχει ανατεθεί η διοικητική και λογιστική επίβλεψη της εταιρείας και στο μέλος του Δ.Σ κ. Γ. Μάντζαρη έχει ανατεθεί η ταμειακή διαχείριση καθώς και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας: Η εν λόγω επιτροπή είναι τριμελής και ορίζεται από το Δ.Σ, το ένα μέλος αυτής πρέπει να είναι ένας από τους αρχαιότερους Ορκωτούς Ελεγκτές που μετέχουν στο Δ.Σ και αυτό το μέλος ορίζεται και πρόεδρος αυτής. Η επιτροπή ασχολείται με τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής, καθώς επίσης επιπρόσθετα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο έργο των ελεγκτών για θέματα που προκύπτουν κατά τον έλεγχο. Η επιτροπή για τα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν αναφέρεται στο Δ.Σ προφορικά ή εγγράφως, για τα ουσιώδη θέματα. Το Δ.Σ. μετά από σχετική αναφορά της εν λόγω επιτροπής αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη και αποφασίζει για τη λήψη και εφαρμογή των σχετικών μέτρων συμμόρφωσης. Τα μέλη της επιτροπής είναι τα εξής μέλη του Δ.Σ.: Πρόεδρος κ. Αντώνιος Λυμπεραίος και μέλη ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης και ο Ιωάννης Μπιτζαράκης Επιτροπή εξασφάλισης ανεξαρτησίας. Η Επιτροπή εξασφάλισης ανεξαρτησίας, απαρτίζεται από μέλη του Δ.Σ κ. Γρηγόριο Μάντζαρη και κ. Ιωάννης Μπιτζαράκης και είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. Η επιτροπή για τα θέματα που ενδέχεται να προκύψουν αναφέρεται στο Δ.Σ προφορικά ή εγγράφως για τα ουσιώδη θέματα. Το Δ.Σ. μετά από σχετική αναφορά της εν λόγω επιτροπής αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη και αποφασίζει για τη λήψη και εφαρμογή των σχετικών μέτρων συμμόρφωσης. 11

12 Τμήμα εργασιών. Το οποίο αφορά όλους τους ελεγκτές της εταιρείας που διενεργούν τις ελεγκτικές εργασίες καθώς και τις λοιπές συναφείς υπηρεσίες που προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας. Επίσης υπάρχουν και : Υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης. Η Εταιρεία μας με βάση σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έχει ορίσει ως «Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης», σε σχέση με την «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», το μέλος του Δ.Σ κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη. Ο εκάστοτε Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει την ευθύνη γενικής παρακολούθησης της συμμόρφωσης της Εταιρίας μας με τις υποχρεώσεις της για την πρόληψη της χρησιμοποίησης της για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές προκύπτουν από τον Ν.3691/2008. Εξωτερικοί συνεργάτες. Είναι ο νομικός σύμβουλος, ο φορολογικός σύμβουλος και αναγνωρισμένος εκτιμητής, στους οποίους ανατίθενται κατά περίπτωση εργασίες που αφορούν τις ίδιες ανάγκες ή το ελεγκτικό έργο της Εταιρείας. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ «ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E» (Πλαίσιο των σχετικών αρχών και κανόνων της Οδηγίας 2001/256/Ε.Ε., προσαρμοσμένο στο ΔΕΠ 220 και αναθεωρημένο από το ΔΠΠE αριθ. 1) Η Εταιρεία με το παρόν «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» επιδιώκει την εφαρμογή αρχών, μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και παροχή οδηγιών για τη διενέργεια των πάσης φύσεως ελεγκτικών υπηρεσιών με συνεπεία στις ελεγκτικολογιστικές αρχές, αξιοπιστία και ποιότητα. 12

13 4.1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΟΕΛ (Νόμιμοι Ελεγκτές) και το ελεγκτικό προσωπικό της «ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E», οφείλουν να είναι προσηλωμένοι στις αρχές ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, εμπιστευτικότητας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ποιοτικής επάρκειας του έργου τους. Για την υλοποίηση της ανωτέρω αρχής εφαρμόζονται οι εξής διαδικασίες: 1. Οι ΟΕΛ και το ελεγκτικό προσωπικό οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν απαρέγκλιτα τις αρχές και μεθόδους που τους έχουν κοινοποιηθεί και συγκεκριμένα: - Τη νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα (νομικό πλαίσιο). -Τα ελεγκτικά πρότυπα και τους Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας -Τις Γενικές Επαγγελματικές Οδηγίες του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της ΕΛΤΕ. - Το καταστατικό και τους κανονισμούς της «ΑCES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.»,. - Τις Αποφάσεις και Τεχνικές οδηγίες των αρχών και μεθόδων του Δ.Σ και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου της «ΑCES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.». 2. Αρμόδια Όργανα για την παροχή οδηγιών στους ΟΕΛ και στο ελεγκτικό προσωπικό και την παρακολούθηση του προσωπικού σε θέματα ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας, εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά κλίμακα είναι: - Το Δ.Σ (Για τους ΟΕΛ ) - Οι εντολοδόχοι (οι υπογράφοντες) ΟΕΛ ή επικεφαλείς υπεύθυνοι του ελεγκτικού έργου ΟΕΛ (Για ελεγκτές λοιπών βαθμίδων). 3. Αρμόδια όργανα για την παρακολούθηση της τήρησης, από τους ΟΕΛ και το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας, των αρχών και μεθόδων ποιοτικού ελέγχου, κατά κλίμακα είναι: - Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E». - Η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου για τους ΟΕΛ και το ελεγκτικό προσωπικό των λοιπών βαθμίδων. 13

14 - Οι επιβλέποντες του έργου ΟΕΛ (για το ελεγκτικό προσωπικό). - Οι διενεργούντες κριτική αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου των ΟΕΛ (Reviewers) ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Οι πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας για την αποδοχή οποιασδήποτε νέας ανάθεσης ελέγχου ή απόφασης για τη διατήρηση υπάρχουσας ανάθεσης, έχουν ως εξής: 1.Για τις υποψήφιες για έλεγχο οικονομικές μονάδες, εξουσιοδοτείται ένα μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας, ο οποίος επισκέπτεται τη Διοίκηση και την οικονομική Διεύθυνση της υποψήφιας για έλεγχο οικονομικής μονάδας και αξιολογεί: α) Τον ελεγκτικό κίνδυνο που είναι άμεσα ορατός από τον ελεγκτή, η αξιολόγηση γίνεται με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου. β) Την ακεραιότητα της Διοίκησης της υποψήφιας για έλεγχο οικονομικής μονάδας και τη μη ύπαρξη οποιασδήποτε απειλής κατά της ανεξαρτησίας της εταιρείας μας και του ελεγκτή. Όσον αφορά την ακεραιότητα ενός πελάτη, τα θέματα προς εξέταση περιλαμβάνουν: Την ταυτότητα και την επιχειρηματική φήμη των κύριων ιδιοκτητών της υποψήφια για έλεγχο οικονομικής μονάδας, των σημαντικών διοικητικών στελεχών, και της σχετικής οργανωτικής δομής της. Τη φύση των λειτουργιών του πελάτη, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών πρακτικών αυτού. Ενδείξεις για μη ενδεδειγμένο περιορισμό του πεδίου της εργασίας. Ενδείξεις ότι ο πελάτης μπορεί να εμπλέκεται σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Οι λόγοι για τον προτεινόμενο διορισμό της λογιστικής επιχείρησης και το μη επαναδιορισμό του προηγούμενου ελεγκτικού γραφείου. Η ταυτότητα και η επιχειρηματική φήμη των συνδεδεμένων μερών. γ) Τις οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον δύο προγενέστερων ετών. 14

15 δ) Τα τυχόν δυσμενή στοιχεία των οικονομικών μονάδων. ε) Τη δυνατότητα της εταιρείας μας να εξυπηρετήσει την οικονομική μονάδα. Δηλαδή : Το προσωπικό της εταιρείας μας έχει γνώση των σχετικών κλάδων ή υποκείμενων θεμάτων. Το προσωπικό της Εταιρείας μας διαθέτει εμπειρία και τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, Η Εταιρεία μας διαθέτει επαρκές προσωπικό με τις αναγκαίες ικανότητες και δυνατότητες, Υπάρχουν διαθέσιμοι ειδήμονες, αν απαιτηθεί, Η Εταιρεία μας είναι σε θέση να ολοκληρώσει την ανάθεση εντός της προθεσμίας έκδοσης της έκθεσης. στ) Τη μη ύπαρξη θεμάτων αμφισβήτησης της ανεξαρτησίας του ελεγκτή ή της Εταιρείας μας και της υποψήφιας για έλεγχο οικονομικής μονάδας. ζ) Εφόσον η υποψήφια για έλεγχο οικονομική μονάδα ελεγχόταν από άλλον ελεγκτή, ζητείται η γνώμη του προηγούμενου ελεγκτή για τυχόν διαφωνία του με αυτή, η οποία να δοθεί εγγράφως. 2. Παραίτηση από ανάθεση δεν νοείται, εκτός αν επιβάλλεται από νομοθετική ή άλλη υποχρεωτική ρύθμιση ή για άλλα σημαντικά θέματα που προκύψουν και αφορούν ειδικές τεχνικές ανάγκες του ελέγχου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που ο πελάτης μπορεί να έχει αρχίσει να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες σε ένα χώρο όπου η Εταιρεία μας δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει κατά περίπτωση, εάν η αποδοχή ή διατήρηση συγκεκριμένου ελέγχου επηρεάζει την ανεξαρτησία της εταιρείας μας. 4.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Σε ετήσια βάση και κυρίως στην έναρξη της ελεγκτικής περιόδου δηλαδή τους μήνες Σεπτέμβριο Οκτώβριο, αλλά και ενδιάμεσα μέσα στο ελεγκτικό έτος με βάση τις ανάγκες της Εταιρείας σε προσωπικό, αποφασίζεται από τη Διοίκηση της εταιρείας η πρόσληψη προσωπικού. Η Εταιρεία έχει καθορίσει τα εξής προσόντα για την αξιολόγηση των υποψηφίων για πρόσληψη σε κάθε επαγγελματική βαθμίδα. 15

16 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο κατά προτίμηση κατεύθυνσης Διοίκησης επιχειρήσεων, Λογιστικής ή Ελεγκτικής. Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες) και λευκό ποινικό μητρώο. Πολύ καλή γνώση (επιπέδου Proficiency στην Αγγλική ή ισοτίμου σε άλλες γλώσσες) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κυρίως Αγγλικής. Επαρκείς γνώσεις στη χρήση προγραμμάτων Η/Υ (Office, internet κ.λ.π). Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο ελεγκτικό ή λογιστικό κλάδο, ειδικότερες επιμορφώσεις και μεταπτυχιακοί τίτλοι, λαμβάνονται υπόψη. Ο εντοπισμός των πιθανών υποψηφίων για πρόσληψη γίνεται κατά κανόνα μέσω σχετικών αγγελιών σε εξειδικευμένες για το σκοπό αυτό εφημερίδες ή σχετικά γραφεία. Η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη γίνεται με βάση την αξιολόγηση των παραληφθέντων από την Εταιρεία βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων. Γίνονται συνεντεύξεις των υποψήφιων που έχουν αξιολογηθεί ως οι καλύτεροι, με δύο τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά και βαθμολογούνται στους ακόλουθους τομείς: Προσωπικότητα-παρουσία. Λογιστική (και ελεγκτική εφόσον δηλώνεται προηγούμενη εμπειρία, δίκαιο εταιρειών). Ξένες γλώσσες. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Κατά την ημερομηνία πρόσληψης, γίνεται προς τους νεοεισερχόμενους παρουσίαση της εταιρείας, οι γενικές αρχές άσκησης του επαγγέλματος και τους διανέμονται οι σχετικές νομοθεσίες που διέπουν το επάγγελμα, όπως επίσης και τεχνικά εγχειρίδια εφαρμοζομένων αρχών και μεθόδων της Εταιρείας που αναφέρονται στη βαθμίδα τους. 16

17 Επαγγελματική Κατάρτιση Η επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω : Εξωτερικής εκπαίδευσης: Όλα τα νεοπροσλαμβανόμενα μέλη του ελεγκτικού προσωπικού, δηλαδή χωρίς προηγούμενη ελεγκτική εμπειρία, εγγράφονται για την επαγγελματική τους εκπαίδευση στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) ή σε άλλο ισότιμο Ινστιτούτο, όπου επί 2ετία επιμορφώνονται σε όλα τα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα που αφορούν το επάγγελμα. Περιοδικών εταιρικών εκπαιδεύσεων: Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά μετά από αλλαγή νομοθεσίας, προτύπων κ.λπ., όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης. Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριών: Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, λογιστικά φορολογικά περιοδικά καθώς και στη βιβλιοθήκη της εταιρείας μας. Το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό εντάσσεται σε ελεγκτική ομάδα της Εταιρείας και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθοδηγείται σε συνεχή και συστηματικό βαθμό από πιο έμπειρο προσωπικό της ιδίας Ομάδας. Για το σκοπό αυτό γίνονται περιοδικές συναντήσεις όπου μεταξύ των άλλων : Ενημέρωση του προσωπικού πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις, επαγγελματικά τεχνικά πρότυπα, μεθόδους και διαδικασίες της εταιρίας και εκδόσεις οδηγιών για τις τεχνικές αρχές και μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν για την αντιμετώπισή τους. Ενημέρωση για τις αλλαγές σε νομοθετικές διατάξεις (φορολογικές κ.λ.π.) και παροχή περαιτέρω σχετικών διευκρινήσεων και επίλυση σχετικών ζητημάτων. Ενημέρωση του προσωπικού για τις προσδοκίες της εταιρίας σχετικά με την απόδοση και τις δεοντολογικές αρχές. Το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας αξιολογείται από το διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, για τις επιδόσεις του, το ήθος του και την προσήλωση στις αρχές ποιότητας της εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Ορκωτού Ελεγκτή στον οποίο έχει ανατεθεί η παρακολούθησή του. 17

18 Τα μέλη προάγονται στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (νόμιμου ελεγκτή) και εγγράφονται στο τηρούμενο δημόσιο μητρώο, εφόσον: Με γραπτές εξετάσεις που τελούν υπό την εποπτεία της ΕΛΤΕ, έχουν επιτύχει στα μαθήματα των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και Έχουν την απαιτούμενη από το νόμο προϋπηρεσία. 4.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Το ελεγκτικό έργο ανατίθεται σε προσωπικό που έχει τον ανάλογο βαθμό τεχνικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που απαιτούν οι περιστάσεις. Κατά την έναρξη της ελεγκτικής περιόδου, αλλά και ενδιάμεσα κατά την ελεγκτική περίοδο, βάσει των αναληφθεισών εργασιών, των προτάσεων των ΟΕΛ, γίνεται ο σχετικός προγραμματισμός εργασιών ανά πελάτη και εκτιμώνται οι ανάγκες της εταιρείας σε προσωπικό, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για τη κάλυψή τους. Η ανάθεση των ελέγχων στους ΟΕΛ, γίνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. ως εξής: Εάν η ελεγχόμενη μονάδα έχει εγγράφως εκφράσει την προτίμησή της για συγκεκριμένο ΟΕΛ, εφόσον δεν συντρέχει άλλος λόγος (ασυμβίβαστα κ.λ.π.) και αφού γίνει από τον συγκεκριμένο ΟΕΛ η εκτίμηση για την αποδοχή της ανάληψης του ελέγχου, γίνεται αποδεκτή η προτίμησή της και ορίζεται από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ο ΟΕΛ αυτός, με έναν αναπληρωματικό του. Εάν η ελεγχόμενη μονάδα επιλέγει ως ελεγκτή της την εταιρεία χωρίς προτίμηση κάποιου ΟΕΛ, τότε οι ελεγκτές με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: - Γνώση και πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο - Ικανοποιητική αξιολόγηση, από τους Reviewers και την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου, των προηγούμενων διενεργηθέντων ελέγχων - Διαθέσιμος χρόνος και προσωπικό. - Μη ύπαρξη ασυμβιβάστων για την ανάληψη του ελέγχου 18

19 - Εκτίμηση για την αποδοχή ανάληψης ή διατήρησης του ελέγχου Σε συνεδριάσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει για τις αναθέσεις αυτές. Κατά την έναρξη του ελέγχου, από τον επικεφαλή ΟΕΛ γίνεται ο κατάλληλος σχεδιασμός του ελεγκτικού έργου και σε συνδυασμό με τον αναλαμβανόμενο ελεγκτικό κίνδυνο, καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, στο οποίο περιγράφονται οι ελεγκτικές διαδικασίες και καθορίζονται τα κατάλληλα μέλη του ελεγκτικού προσωπικού, που θα διεκπεραιώσουν τα επί μέρους αντικείμενα. Το ελεγκτικό έργο εποπτεύεται και καθοδηγείται από τον επικεφαλής του ελεγκτικού έργου που είναι ο εντολοδόχος ΟΕΛ ή άλλος συνεργάτης ΟΕΛ. Ο επικεφαλής του ελεγκτικού έργου οφείλει: Να διαπιστώσει, ότι η εργασία έχει εκτελεστεί σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα και διοικητικές και νομικές απαιτήσεις. Να διαπιστώσει ότι η εργασία που εκτελέστηκε είναι κατάλληλα τεκμηριωμένη και ότι η τεκμηρίωση που εξασφαλίστηκε είναι επαρκής και κατάλληλη για να στηρίξει την έκθεση. Να συνεργάζεται με τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας σε δύσκολα και επίμαχα θέματα που προκύπτουν από τον έλεγχο και να ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των μελών της ελεγκτικής ομάδας. Να συνεργάζεται με τον αξιολογητή (reviewer), σε περίπτωση που η εργασία αυτή υπόκειται σε επισκόπηση. Να θέτει στο Δ.Σ. της Εταιρεία τα δύσκολα και επίμαχα θέματα του έλεγχου και να λαμβάνει οδηγίες για την επίλυση των θεμάτων αυτών μετά από σχετική διαβούλευση. Για την επίτευξη των ανωτέρω πρέπει να συμπληρώνεται, κατάλληλα το σχετικό ερωτηματολόγιο και αντίστοιχο πρόγραμμα ελέγχου. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ελεγκτικής εργασίας εξετάζονται και σχολιάζονται τα εξής: 19

20 Ουσιώδη θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της αναθέσεως, μελέτη της σημασίας τους και ενδεχόμενη τροποποίηση του σχεδιασμού του ελεγκτικού έργου. Διαπίστωση θεμάτων για διαβούλευση ή εξέταση, από πιο έμπειρα μέλη ή με το Δ.Σ. της Εταιρείας για τα πολύ σημαντικά θέματα. Για κάθε θέμα προς διαβούλευση τηρούνται πρακτικά με περιγραφή του θέματος, τις βασικές απόψεις που εκφράσθηκαν και το συμπέρασμα που προέκυψε. Στο χώρο εργασίας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο επικεφαλής του έργου, οφείλει να ενθαρρύνει, να εκπαιδεύει και να επιμορφώνει τους υφισταμένους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του έργου τους. Ειδικότερα, εναλλάσσει τα αντικείμενα ελέγχου στις μικρότερες βαθμίδες, επεξηγεί τους σκοπούς των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, παραπέμπει και συνδυάζει τα αντικείμενα των διαδικασιών στη σχετική με αυτές νομοθεσία και πρότυπα, ενώ κατά το πέρας του ωραρίου, ελέγχει την παρουσία όλων των μελών της ελεγκτικής ομάδος, την πληρότητα των φύλλων ελέγχου, την επαρκή τεκμηρίωση των πορισμάτων και συμπληρώνει για τις τυχόν πρόσθετες διαδικασίες και επεξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο εντολοδόχος ΟΕΛ πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο έλεγχος έχει διενεργηθεί με τον απαιτούμενο επαγγελματικό σκεπτικισμό και έχουν τηρηθεί τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, καθώς και όλες οι διοικητικές, νομικές και δεοντολογικές απαιτήσεις του ελέγχου. Μετά το πέρας του ελέγχου κάθε μονάδας, ο επικεφαλής του έργου οφείλει, παρουσία όλων των μελών της ελεγκτικής ομάδος, να διενεργήσει ανακεφαλαίωση των παρατηρήσεων και υποδείξεων που προέκυψαν από τον έλεγχο και να συντάξει σχετικό φύλλο εργασίας. Με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν συγκεντρωθεί από το διενεργηθέντα έλεγχο, ο εντολοδόχος ΟΕΛ συντάσσει την Έκθεση Ελέγχου και ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση της ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας. 4.5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις ελεγκτικών εργασιών γίνεται επισκόπηση (αξιολόγηση) 20

21 των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης και από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξιολογητή / reviewer ). Η επισκόπηση των δικλίδων της ανάθεσης γίνεται από ΟΕΛ, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και ο οποίος δεν μπορεί να είναι ο ΟΕΛ Ανάθεσης και ο επιβλέπων το προσωπικό της ανάθεσης ΟΕΛ. Η επισκόπηση γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια επιλογής: Για όλες της εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Εταιρείες Με επιλογή δείγματος στην οποία χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια: - Αν η συγκεκριμένη ελεγκτική εργασία διενεργείται για πρώτη φορά από την Εταιρία και - Ύπαρξη τυχόν ειδικών συνθηκών στο συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο, (δηλ. εάν υφίστανται σημαντικοί ελεγκτικοί κίνδυνοι στην οικονομική μονάδα, εάν απαιτείται ποιοτικός έλεγχος από νόμο ή κανονισμό, η σύνθεση της ομάδας ελέγχου, ασυνήθιστες περιπτώσεις οι κίνδυνοι, θέματα δημοσίου συμφέροντος, κ.λ.π) Για τις λοιπές αναθέσεις που επαναλαμβάνονται, η επισκόπηση των δικλίδων γίνεται κάθε τρία χρόνια. Ο επισκοπών τις δικλίδες της ανάθεσης, εξετάζει: αν υπήρξε ανεξαρτησία στην ομάδα ανάθεσης, αν έχει εφαρμοσθεί το πρόγραμμα ελέγχου, τα συμπεράσματα τηςδιαβούλευσης, τα τεκμήρια των συμπερασμάτων και αν η έκθεση που θα εκδοθεί είναι η ενδεδειγμένη. Σε κάθε περίπτωση η επισκόπηση των δικλίδων ολοκληρώνεται πριν την έκδοση της έκθεσης που απαιτείται. Η επισκόπηση των δικλίδων τεκμηριώνεται εγγράφως από τον διενεργούντα για όλα τα προαναφερθέντα θέματα. Τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται από τον διενεργούντα την επισκόπηση, αναφέρονται, αν δεν διορθωθούν κατάλληλα από τον ΟΕΛ Ανάθεσης, στο Δ.Σ. της εταιρείας. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφωνίας μεταξύ του ΟΕΛ Ανάθεσης και του διενεργούντα την επισκόπηση το θέμα παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για περιπτώσεις σημαντικών διαφωνιών. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ζητά εξωτερική συμβουλή (από το ΣΟΕΛ ή άλλο κατά την κρίση του επαγγελματία), στην περίπτωση 21

22 που δεν μπορεί να επιλύσει το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να εκδοθεί η έκθεση αν το θέμα δεν έχει επιλυθεί και δεν υπάρχει τεκμηρίωση για την επίλυσή του. 4.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Οι φάκελοι των αναθέσεων μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ανάλογα με το είδος του ελεγκτικού υλικού. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ιδιαίτερο χώρο (με περιορισμένη πρόσβαση) από το λοιπό προσωπικό της ανάθεσης. Οι φάκελοι ελέγχου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών το αργότερο από την έκδοση της έκθεσης. Κάθε τροποποίηση στην τεκμηρίωση των φακέλων μετά την ημερομηνία αυτή πρέπει να φέρει την ημερομηνία της τροποποίησης, και την έγκριση του ΟΕΛ ανάθεσης και του διενεργήσαντος την επισκόπηση των δικλίδων της ανάθεσης. Αντίγραφα φύλλων εργασίας, ή άλλων τεκμηρίων από τους φακέλους ανάθεσης μετά τους δύο μήνες από την έκδοση της έκθεσης, μπορούν να λαμβάνονται μόνον με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Την ευθύνη για την παρακολούθηση των διαδικασιών των δικλίδων ποιότητας φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων και των ρυθμίσεων της νομοθεσίας εξετάζει και αξιολογεί σε συνεχή βάση το σύστημα των δικλίδων ποιότητας, προβαίνοντας σε συμπληρωματικές και διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται κάθε φορά. Ο Ποιοτικός έλεγχος του έργου των ΟΕΛ, ασκείται από τους ΟΕΛ που συγκροτούν την «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» που είναι τουλάχιστον τριμελής και απευθύνεται μόνο στο ΔΣ της Εταιρεία. Ανάλογα με τις ανάγκες για τη διεκπεραίωση του έργου του ποιοτικού ελέγχου, το ΔΣ της Εταιρεία μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών της εν λόγω Επιτροπής. 22

23 Η «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» ασκεί τον ποιοτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό και τις τυχόν συμπληρωματικές οδηγίες που θα εκδίδονται από το ΔΣ, τα οποία αφορούν τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου και των ΔΠΕ, καθώς και των μεθόδων και διαδικασιών που έχουν καθοριστεί από την Εταιρεία μας. Από το Δ.Σ., μετά από συνεργασία με τα μέλη της «Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου» καθορίζεται ο χρόνος περάτωσης και υποβολής σε αυτό, των πορισμάτων του ποιοτικού ελέγχου. Κάθε τρία έτη πρέπει να ελέγχονται από τον ποιοτικό έλεγχο όλοι οι ελεγκτές των εισηγμένων στο Χ.Α. οικονομικών μονάδων που ελέγχονται από την εταιρεία και το αργότερο εντός πενταετίας οι υπόλοιποι. Μετά το πέρας κάθε ποιοτικού ελέγχου η «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» συντάσσει έκθεση αξιολόγησης την οποία υποβάλει εις διπλούν στο Δ.Σ., το οποίο διαβιβάζει το ένα αντίγραφο στον υπό έλεγχο ΟΕΛ μαζί με τυχόν παρατηρήσεις υποδείξεις. Το ΔΣ αξιολογεί τα πορίσματα της «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» και μαζί με τυχόν υποδείξεις και συστάσεις, τα κοινοποιεί στους ΟΕΛ. Όταν οι ελλείψεις είναι ουσιώδεις και δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση στην επόμενη επιθεώρηση, η οποία γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει καταρχήν θέμα υποβάθμισης του Εταίρου και στη συνέχεια απομάκρυνσής του από την εταιρεία. Η «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσει και υποβάλει στο Δ.Σ. έκθεση με την οποία ενημερώνει για τους ελέγχους που διενήργησε, τις βασικές παρατηρήσεις και υποδείξεις της και τη συνολική αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ανεπάρκειας του συστήματος ή άλλων τυχόν δυσλειτουργιών κατά την πραγματοποίηση του ποιοτικού ελέγχου γίνεται άμεση διορθωτική ενέργεια με σχετική απόφαση του ΔΣ. 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΘΡ. 27 Ν. 3693/2008 Ημερομηνία που έγινε ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 23

24 στο άρθρο 27 Νόμου 3693/2008, καθώς και αναλυτική περιγραφή της φύσης και έκτασης και των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ποιοτικού ελέγχου. Η Εταιρεία μας έλαβε άδεια λειτουργίας εντός του 2011 και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος. 6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δεν διενεργήθηκαν έλεγχοι σε επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος (Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) εντός του ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ Η εναλλαγή των εταίρων ανάθεσης γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία (επί του παρόντος διατάξεις του Ν. 3693/2008). Από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις αναθέσεις ελέγχων και επισκόπησης χρηματοοικονομικής αναφοράς, στις αναθέσεις διασφάλισης και στις αναθέσεις συναφών υπηρεσιών, λαμβάνεται δήλωση πριν την ένταξή τους στην ομάδα ανάθεσης για το ότι: Δεν έχουν χρηματοοικονομικό συμφέρον στην εν λόγω ανάθεση. Δεν έχουν συγγενικές ή στενές σχέσεις με τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ελεγχόμενης επιχείρησης. Σε πελάτες που παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου ή επισκόπησης ιστορικής χρηματοοικονομικής αναφοράς, λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης και συναφείς υπηρεσίες, δεν παρέχονται άλλου είδους υπηρεσίες. 8. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Η πολιτική της «ΑCES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», για τη συνεχή εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής: 24

25 Εξωτερική εκπαίδευση: Όλα τα νεοπροσλαμβανόμενα μέλη του ελεγκτικού προσωπικού, δηλαδή χωρίς προηγούμενη ελεγκτική εμπειρία, εγγράφονται για την επαγγελματική τους εκπαίδευση στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) ή σε άλλο ισότιμο Ινστιτούτο, όπου επί 2ετία επιμορφώνονται σε όλα τα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα που αφορούν το επάγγελμα. Περιοδικές εταιρικές εκπαιδεύσεις: Κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά μετά αλλαγή νομοθεσίας, προτύπων κ.λπ., όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης. Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριών: Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, λογιστικά φορολογικά περιοδικά καθώς και στη βιβλιοθήκη της εταιρείας μας. Το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό εντάσσεται σε ελεγκτική ομάδα της Εταιρείας και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθοδηγείται σε συνεχή και συστηματικό βαθμό από πιο έμπειρο προσωπικό της ιδίας Ομάδος. Για το σκοπό αυτό γίνονται περιοδικές συναντήσεις όπου μεταξύ των άλλων: Ενημέρωση του προσωπικού πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις επαγγελματικά τεχνικά πρότυπα, μεθόδους και διαδικασίες της εταιρίας και εκδόσεις οδηγιών για τις τεχνικές αρχές και μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν για την αντιμετώπισή τους.ενημέρωση για τις αλλαγές σε νομοθετικές διατάξεις (φορολογικές κ.λ.π.) και παροχή περαιτέρω σχετικών διευκρινήσεων και επίλυση σχετικών ζητημάτων. Ενημέρωση του προσωπικού για τις προσδοκίες της εταιρίας σχετικά με την απόδοση και τις δεοντολογικές αρχές. Το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί την συνεχή (δια βίου εκπαίδευση) στα πλαίσια των προβλεπομένων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ελάχιστη εκπαίδευση στην οποία υπόκειται όλο το προσωπικό ανέρχεται σε 40 ώρες ετησίως. 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ανάλυση κύκλου εργασιών έτους 2011, ανά υπηρεσία, έχει ως εξής: 25

26 Περιγραφή εργασιών Ποσά σε Αμοιβές από υποχρεωτικούς ελέγχους ,00 Αμοιβές από λοιπές ελεγκτικολογιστικής φύσης εργασίες ,27 Συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού χαρακτήρα 0,00 Παροχή λογιστικών υπηρεσιών 0,00 Παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών 0,00 Σύνολο , ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Το προσωπικό της εταιρείας (εκτός των Ορκωτών Ελεγκτών Μετόχων), αμείβεται με τον ελάχιστο βάσει της εργατικής νομοθεσίας μηνιαίο μισθό. Στο τέλος της χρήσης μπορούν να δίνονται πρόσθετες αμοιβές ανάλογα με την επίδοση κατά την διάρκεια της χρήσης και τα αποτελέσματα της εταιρείας, βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εναπομείναντα σε κάθε χρήση καθαρά κέρδη, διανέμονται στους Ορκωτούς Ελεγκτές- Μετόχους, βάσει πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Μέτοχοι, μπορούν κατά την διάρκεια της χρήσης να λαμβάνουν αμοιβές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες σε κάθε περίπτωση έχουν προεγκριθεί από την Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. 11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 36 ν. 3693/2008 Οι υπογράφοντες, μέλη της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου, δηλώνουμε ότι η «ΑCES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», για το έτος 2011, εφάρμοσε με επάρκεια τις διαδικασίες που καθορίζονται από το σύστημα ποιοτικού της ελέγχου. και δεν παρουσιάσθηκαν έως την προβλήματα ή δυσλειτουργίες. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου: Αντώνιος Λυμπεραίος Αθανάσιος Φραγκισκάκης Ιωάννης Μπιτζαράκης 26

27 Οι υπογράφοντες, μέλη της Επιτροπής εξασφάλισης ανεξαρτησίας δηλώνουμε ότι στην «ΑCES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» για το έτος 2011, κατά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες εξασφάλισης της ανεξαρτησίας, για τους ελέγχους αυτούς. Τα μέλη της Επιτροπής Εξασφάλισης Ανεξαρτησίας: Ιωάννης Μπιτζαράκης Γρηγόριος Μάντζαρης Η ανωτέρω έκθεση διαφάνειας, είναι ακριβής και πλήρης, ως προς το περιεχόμενό της. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΓΙΑ την ΑCES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΙΟΣ 27

ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2014) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 3693/2008 (άρθρο 36) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 4, Αθήνα, ΤΚ 11528 - Α.Φ.Μ: 800335717-Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.:210.7240110,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας έτους 2016

Έκθεση Διαφάνειας έτους 2016 Έκθεση Διαφάνειας έτους 2016 Μάρτιος 2017 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26674 Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας έτους 2017 Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 01/01/ /12/2017

Έκθεση Διαφάνειας έτους 2017 Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 01/01/ /12/2017 Έκθεση Διαφάνειας έτους 2017 Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 (Άρθρο 13), του Ν. 4449/2017 (Άρθρο 45) και τις αναθεωρημένης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Μάρτιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Γεωργίου Ι. Βισβίκη ΑΜ ΕΛΤΕ Για την περίοδο

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Γεωργίου Ι. Βισβίκη ΑΜ ΕΛΤΕ Για την περίοδο ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Ι. Βισβίκη ΑΜ ΕΛΤΕ 2121 Για την περίοδο 1.1-31.12.2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α) Νομική μορφή επαγγελματικής δραστηριότητος. Β) Δίκτυο Γ) Εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012 www.enel.com.gr Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 388 Mesogion str. Agia Paraskevi Τ. Κ. 153 41 Τηλ. 210 6004793 P.C. 153 41 Tel. +302106004793 Φαξ 210 6004723--www.enel.com.gr Fax. +302106004723-- ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 και στο άρθρο 45 του ν. 4449/2017)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 και στο άρθρο 45 του ν. 4449/2017) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 και στο άρθρο 45 του ν. 4449/2017) ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ... 4 ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο: 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΕΔΡΑ... 4 ΣΚΟΠΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α. Ε. Α.Μ. ΕΛΤΕ: 039 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 167 Α.Φ.Μ.: 800437710 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 122542001000 Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά, Αθήνα 145 61 Τel: 210 8088483, Fax: 210 8088403 Site: www.kmcsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 4 4.1. Εξωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KMC CERTIFIED AND REGISTERED AUDITORS S.A.

K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KMC CERTIFIED AND REGISTERED AUDITORS S.A. K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2015) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά 145 61 Αθήνα ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017 K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017 Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 01/07/2016-30/06/2017 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014, του Ν. 4449/2017 και τις αναθεωρημένης

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11 ης Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κύριος Γεώργιος Κουτσολιούτσος, ενημέρωσε τους μετόχους ότι οι ομοφώνως εκλεγμένοι από την Τακτική Γενική

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κύριος Γεώργιος Κουτσολιούτσος, ενημέρωσε τους μετόχους ότι οι ομοφώνως εκλεγμένοι από την Τακτική Γενική ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29.12.2014 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον

Διαβάστε περισσότερα

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 8+ 8Q.A.S. Q u a lity Au d it Se rvic e s Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Q. A. S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3693/2008 & N.4449/2017

AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3693/2008 & N.4449/2017 AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3693/2008 & N.4449/2017 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού Άρθρο 4: Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ίδρυση / Αποστολή Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε για να διασφαλιστεί ότι η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Γεώργιος Βενιέρης Πρόεδρος Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014 25Μαΐου, 2017 Περιεχόµενα Νέο Κανονιστικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους: 1. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Νοέμβριος 201 7 Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου Επιτροπή Επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9β του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ίδρυση / Αποστολή Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε για να διασφαλιστεί ότι η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου]

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου] ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 08.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Συνεχίζουμε με τις υπηρεσίες που ασκούν φορολογικό έλεγχο και όχι μόνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με: 1. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και 2. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Αποδοχών Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ACTION AUDITING Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ACTION AUDITING Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντήνορος 16-18, Αθήνα, 116 34 T: +30 210 72 17 915 / 72 35 720 F: +30 210 72 17 925 E: action@russellbedford.gr W: www.russellbedford.gr «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2018 Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο: Ευρώ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο: Ευρώ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Σ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Κεφάλαιο: 10.000 Ευρώ Στη Βόνιτσα σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2017 μεταξύ των: 1) Σπύρου Τσιμπουκά, κατοίκου Βόνιτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 12 Ιουλίου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Εκτελεστικών και Μη Eκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα