ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού λειτουργίας Κ.Χ. πεζοδρόµων πλατειών ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Κατερίνης. Στην Κατερίνη και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων δηµοτικού συµβουλίου), σήµερα, στις 23 Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τα άρθρα 74 και 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά µέλη κα ένα αναπληρωµατικό, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αθανασιάδης Χαράλαµπος - προεδρεύων 1. Σάββας Χιονίδης - πρόεδρος 2. Ίτσιος Γιώργος µέλος 2. Πούλιου Ασηµίνα - µέλος 3. Βαϊνάς ηµήτρης - µέλος 3. Στυλιανίδης Αθανάσιος µέλος 4. Τζουµέρκα Καλλιόπη - µέλος 4. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 5. Νατσιός Στέφανος µέλος (αναπλ.) Ο κ. Γεώργιος Ίτσιος απείχε από τη συζήτηση και ψήφιση του θέµατος λόγω κωλύµατος. Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και ο κ. Αθανασιάδης Χαράλαµπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ως προεδρεύων και για το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο Γενικό Γραµµατέα του ήµου, κ. Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετώπιζε πάντα η πόλη µας ήταν η παράνοµη και αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρόµων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, κυρίως από την αλόγιστη και χωρίς όρια ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Η άναρχη αυτή ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων δηµιουργούσε εµπόδια τόσο στην µετακίνηση των πεζών, ιδιαίτερα στα άτοµα µε προβλήµατα κίνησης, όσο και στη µετακίνηση των οχηµάτων, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Προκαλούσε προστριβές µεταξύ των καταστηµαταρχών καθώς τα τραπεζοκαθίσµατα αναπτύσσονταν ακόµη και µπροστά από παρακείµενα εµπορικά καταστήµατα ενώ η όλη εικόνα που παρουσίαζαν οι πεζόδροµοι της πόλης ήταν επιεικώς αντιαισθητική. Ο ήµος Κατερίνης µε την αριθ. 724/2008 απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη τόσο τις σχετικές διατάξεις όσο και τις πραγµατικές συνθήκες της περιοχής, προσπάθησε να αντιµετωπίσει το θέµα µε την πρόβλεψη για τη δηµιουργία οριοθετηµένων εξεδρών, όπου θα τοποθετούνται τα τραπεζοκαθίσµατα των καταστηµάτων, ώστε να αποτραπεί η αυθαίρετη ανάπτυξή τους και η τοποθέτησή τους να περιορίζεται εντός των ορίων της αντίστοιχης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Οι εξέδρες πατάρια, οι οποίες οπωσδήποτε δεν είναι σταθερές κατασκευές αφού δεν είναι συνδεδεµένες κατά µόνιµο τρόπο µε το έδαφος, κατασκευάστηκαν µε βάση εγκεκριµένη µελέτη και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και κατευθύνσεις της /νσης Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ίδιο ζήτηµα αντιµετωπίστηκε µε αντίστοιχο τρόπο σε µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η ρύθµιση αυτή είχε ως αποτέλεσµα την άµεση και σαφή οριοθέτηση της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισµάτων. Οι παραχωρούµενοι κοινόχρηστοι χώροι αξιοποιήθηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνδυάζοντας την ελεύθερη και ανεµπόδιστη κίνηση πεζών και οχηµάτων και την αναψυχή των κατοίκων. Εκτός αυτού, µε τον σαφή πλέον προσδιορισµό του παραχωρούµενου χώρου, εξαλείφθηκαν τα προβλήµατα µεταξύ των καταστηµαταρχών, ενώ αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η σηµαντική κατά κοινή οµολογία αισθητική αναβάθµιση των χώρων, η βελτίωση της εικόνας της πόλης και εν τέλει η βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων της. Η εν λόγω απόφαση κρίθηκε νόµιµη από το Γ.Γ. Περιφέρειας κατά τον προβλεπόµενο έλεγχο νοµιµότητας, χωρίς καµιά παρατήρηση ή υπόδειξη ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων. Ως τέτοια εφαρµόστηκε από το έτος 2008, ενώ αντίστοιχες

2 αποφάσεις µε όµοιο περιεχόµενο λαµβάνονταν κάθε χρόνο και εγκρίνονταν επίσης από το Γ.Γ. Περιφέρειας. Χωρίς καµιά αλλαγή ως προς τους όρους ή τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων, χωρίς να παρατηρηθούν υπερβάσεις των κανονιστικών ρυθµίσεων από τους εµπλεκόµενους επαγγελµατίες και υπό συνθήκες απόλυτης τάξης στη λειτουργία των πεζοδρόµων, το έτος 2012 ο Γ. Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης έκρινε ότι οι αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό χρήσης κοινοχρήστων χώρων δεν είναι νόµιµες κατά το µέρος που αφορούν στη δηµιουργία παταριών έµπροσθεν των καταστηµάτων επειδή η κατασκευή τους δεν στηρίζεται στις διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Με την αριθ. 228/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο κανονισµός λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων, πλατειών των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων του ήµου. Στα πλαίσια του προβλεπόµενου ελέγχου νοµιµότητας, η αριθ. 228/2012 απόφαση του.σ. ακυρώθηκε εν µέρει από το Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (αριθ. 6780/ απόφαση Γ.Γ.). Πιο συγκεκριµένα, µε την εν λόγω απόφαση ακυρώθηκαν οι παράγραφοι 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.10, , , 9.1, 9.2 και 9.3 της απόφασης, που αφορούν στην πρόβλεψη για τη δηµιουργία εξεδρών παταριών στις προσόψεις των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων πάνω σ αυτά καθώς και στην υπό όρους τοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών πάνω ή γύρω από αυτά. Προσφυγή του ήµου Κατερίνης κατά της ανωτέρω απόφασης του Γ.Γ. ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, απορρίφθηκε µε την αριθµ. 40/2012 απόφασή της, η οποία κοινοποιήθηκε στο ήµο Κατερίνης την Κατά της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής, εκκρεµεί αίτηση ακυρώσεως του ήµου Κατερίνης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, η εξέταση της οποίας δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί. Με την αριθ. 544/2012 απόφαση του.σ. η αριθ. 228/2012 απόφασή του τροποποιήθηκε ως προς ορισµένα σηµεία που αφορούν στον έλεγχο και στην κυκλοφορία οχηµάτων στον πεζόδροµο της πόλης. Παρά το γεγονός της προσφυγής του ήµου για το θέµα ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου, ο ν. 3463/2006 προβλέπει στο άρθρο 154 την υποχρέωση συµµόρφωσης των αιρετών οργάνων των ήµων στις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα και της Ειδικής Επιτροπής. Συνεπώς, ύστερα από τις ανωτέρω ακυρωτικές αποφάσεις, οφείλουµε, κατ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 79 και 154 του ν. 3463/2006, να καθορίσουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των εποπτευόντων οργάνων. Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι από την ισχύει ο Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» (ΦΕΚ Α' 79/ ), ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 21 Προσωρινές κατασκευές τα εξής: 1.Η προσωρινή κατασκευή τοποθετείται σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρηµένους σε δηµόσια κοινή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 10 και σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους, υπαίθριους ή στεγασµένους, κατά παρέκκλιση των κείµενων πολεοδοµικών όρων της περιοχής και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται οι συγκεκριµένες χρήσεις. Για τις προσωρινές κατασκευές απαιτείται έγκριση τοποθέτησης και λειτουργίας από τον αρµόδιο κατά περίπτωση φορέα, κατόπιν υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την κατασκευή ή συναρµολόγηση και τοποθέτηση, καθώς και προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος διατήρησής τους. 2.Οι κατασκευές αυτές οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό στατικής επάρκειας σύµφωνο µε τις ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές. H θεµελίωσή τους πρέπει να γίνεται: α. επί ξύλινων πασσάλων, β. επί µεµονωµένων προκατασκευασµένων πεδίλων σκυροδέµατος, επιφάνειας µικρότερης ή ίσης του ενός τετραγωνικού µέτρου, γ. επί προκατασκευασµένων θεµελιολωρίδων σκυροδέµατος, πλάτους µικροτέρου ή ίσου του 0,60 µ. και επί οποιουδήποτε άλλου προκατασκευασµένου στοιχείου, για το οποίο αποδεικνύεται η ευχερής αποµάκρυνση και για το οποίο δεν απαιτείται έγχυτο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Με υπουργική απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζεται το χρονικό διάστηµα αδειοδότησης ανά είδος και επιφάνεια προσωρινής κατασκευής, καθώς και τα στοιχεία που απαραίτητα υποβάλλονται µαζί µε την αιτιολογική έκθεση για την αναγκαιότητα της τοποθέτησης, στον αρµόδιο φορέα. Οι αναφερόµενες διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.Ο.Κ.) που αφορούν σε προσωρινές κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, οι οποίες να σηµειωθεί ότι δεν ελήφθησαν υπόψη από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατά τον έλεγχο νοµιµότητας των αποφάσεων του.σ., προβλέπουν τη δυνατότητα δυσµενέστερων τεχνικά κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους από τις επίµαχες εξέδρες που κρίθηκαν ύστερα µάλιστα από την πάροδο τριών και πλέον ετών παράνοµες από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση. Ενδεικτικά αναφέρεται η περ. β της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου που επιτρέπει τη θεµελίωση των προσωρινών κατασκευών επί

3 µεµονωµένων προκατασκευασµένων πεδίλων σκυροδέµατος. Το άρθρο 21 του Ν.Ο.Κ. διασαφηνίζει επαρκώς τις κατασκευές που δύνανται να γίνουν i) σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρηµένους σε δηµόσια κοινή χρήση και ii) σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους υπαίθριους ή στεγασµένους, κατά παρέκκλιση των κείµενων πολεοδοµικών όρων της περιοχής και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται οι συγκεκριµένες χρήσεις. Προφανώς οι επίµαχες κατασκευές (εξέδρες πατάρια) βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, αφού βρίσκονται στο Κέντρο Πόλεως Κατερίνης, σε πεζόδροµο. Οι δε χρήσεις γης το επιτρέπουν, διότι πρόκειται για περιοχή γενικής κατοικίας µε εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης. Η δε εκκρεµότητα για απαίτηση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας καθώς και η ύπαρξη πιστοποιητικού στατικής επάρκειας, σαφώς καλύπτονται από την εγκεκριµένη µελέτη, η οποία κατατέθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου µας και έλαβε την απαραίτητη έγκριση, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε κατασκευή. Είναι φανερό ότι οι υφιστάµενες εξέδρες εµπίπτουν ως κατασκευές στις ρυθµίσεις του άρθρου 21. Ωστόσο για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή των διατάξεών του, απαιτείται η έκδοση της προβλεπόµενης στην τελευταία παράγραφο Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα εξειδικεύσει τους όρους τοποθέτησης και λειτουργίας των κατασκευών αυτών και θα καθορίσει τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατασκευή ή συναρµολόγηση και τοποθέτηση. Η αναφερόµενη Υπουργική απόφαση δεν έχει µέχρι σήµερα εκδοθεί, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εφαρµογή και των γενικών ρυθµίσεων του άρθρου 21, που οπωσδήποτε καλύπτουν τις προσωρινές κατασκευές των εξεδρών στον πεζόδροµο της πόλης. Επειδή η επίκληση της επικείµενης έκδοσης της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, δεν απαλλάσσει το ήµο Κατερίνης από την υποχρέωση συµµόρφωσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 3463/2006, στις αποφάσεις του Γ.Γ. και της Ειδικής Επιτροπής, οφείλουµε σήµερα να καθορίσουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των εποπτευόντων οργάνων. Με την έκδοση δε της αναφερόµενης υπουργικής απόφασης και την τήρηση των όρων και διαδικασιών που θα προβλέπει, θα καταστεί δυνατή η επάνοδός µας στο θέµα, καθώς θεωρούµε ότι οι εν λόγω προσωρινές κατασκευές εξέδρες, δεν αναιρούν σε καµιά περίπτωση τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των χώρων, εξυπηρετούν χωρίς αµφιβολία την κυκλοφορία των πεζών, αναβαθµίζουν αισθητικά την πόλη, εξυπηρετούν τη λειτουργικότητά της και συµβάλλουν στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραµµατέας αναφέρθηκε: 1. Στις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1.β.ν του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες η Ε.Π.Ζ. εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ..Κ. 2. Στις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1.δ2 του Κ..Κ. (Ν.3463/2006) σύµφωνα µε τις οποίες οι δηµοτικές αρχές θέτουν κανόνες για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων Τέλος παρουσίασε σχέδιο νέου κανονισµού λειτουργίας Κ.Χ. πεζοδρόµων πλατειών ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Κατερίνης που ουσιαστικά συµπίπτει µε τον κανονισµό λειτουργίας όπως ψηφίστηκε µε την 228/2012 και τροποποιήθηκε µε την 544/2012 αποφάσεις.σ., µε εξαίρεση τις παραγράφους που αναφέρονται στα πατάρια οι οποίες έχουν απαλειφθεί. Και στη συνέχεια ο προεδρεύων κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να εισηγηθεί προς το δηµοτικό συµβούλιο τον κανονισµό λειτουργίας Κ.Χ. πεζοδρόµων πλατειών ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Κατερίνης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Κατερίνης αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την έκδοση κανονισµού λειτουργίας Κ.Χ. πεζοδρόµων πλατειών ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Κατερίνης, ως εξής: 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόµους, πλατείες, πεζοδρόµια κλπ.) εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Κατερίνης. 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

4 Κοινόχρηστοι Χώροι νοούνται οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση, πεζοδρόµια, γέφυρες και γενικά οι προορισµένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 1080/80 για την τήρηση των οποίων υπεύθυνος είναι η εκάστοτε ηµοτική Αρχή εντός των διοικητικών ορίων της και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της ή όποια άλλη υπηρεσία στις αρµοδιότητες της οποίας ανήκει ο κοινόχρηστος χώρος. 3. Ο παρών Κανονισµός αποσκοπεί: 3.1 Στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς και στην εξυπηρέτηση των αναγκών προσπέλασης στους πεζοδρόµους, στα πεζοδρόµια και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. 3.2 Στη διασφάλιση της απόλαυσης των κοινόχρηστων χώρων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του ήµου. 3.3 Στην ισότιµη και δίκαιη αντιµετώπιση των επαγγελµατιών του ήµου Κατερίνης που εκµεταλλεύονται κοινόχρηστους χώρους. 4. Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει: Τις χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και οχηµάτων, η κίνηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), η πρόληψη κινδύνων λόγω της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αντικειµένων σε οδούς, πεζοδρόµια κ.λ.π. και τέλος η αισθητική προστασία των κοινόχρηστων χώρων. 5. Αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού είναι: 5.1 Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες. 5.2 Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύµφωνη γνώµη» για τη χορήγηση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ή διακοπής και παρεµπόδισης της κυκλοφορίας. 5.3 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Οικονοµική Επιτροπή, οι οποίες επιλύουν κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του κανονισµού και παραπέµπουν στο ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε τον παρόντα Κανονισµό. 5.4 Η ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας, η οποία ελέγχει την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού. 6. Οδοί κυκλοφορίας πεζών πεζόδροµοι. 6.1 Οι οδοί πού χαρακτηρίζονται ως πεζόδροµοι προορίζονται καταρχήν για την αποκλειστική χρήση των πεζών. 6.2 Σε κάθε είσοδο του πεζοδρόµου ειδική πινακίδα σήµανσης,αναγγέλλει την χρήση του δρόµου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. Η αποτροπή της εισόδου οχηµάτων στον πεζόδροµο θα γίνει µε την χρήση των αντίστοιχων τεχνικών µέσων αστυνόµευσης (βυθιζόµενες µπάρες, ανακλινώµενα κολωνάκια, σταθερά κολωνάκια) όπως αυτά προβλέπονται στο συνηµµένο της απόφασης απόσπασµα χάρτη. Στον ίδιο χάρτη προσδιορίζονται και οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης πέριξ του πλέγµατος του πεζοδρόµου. 6.3 Στους πεζόδροµους σύµφωνα µε τον ΚΟΚ επιτρέπεται κατ εξαίρεση όλο το 24ωρο: Η κυκλοφορία των ασθενοφόρων, των απορριµµατοφόρων και των οχηµάτων των συνεργείων του ήµου, των αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ., των αυτοκινήτων της ηµοτικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και των οργανισµών κοινής ωφέλειας ( ΕΗ - ΟΤΕ) καθώς και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και διανοµής φαρµάκων. Για την αντιµετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, καθώς και των αυτοκινήτων πού διαθέτουν χώρο στάθµευσης εντός των ιδιοκτησιών τους, µε µοναδική δυνατή είσοδο από τον πεζόδροµο. Στους παραπάνω θα δοθούν κάρτες εισόδου για τις βυθιζόµενες µπάρες και κλειδί του λουκέτου για τα ανακλινώµενα κολωνάκια Όλο το 24ωρο επιτρέπεται µε ειδική άδεια που εκδίδεται από τη ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας µετά από εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας του ήµου: Η κυκλοφορία οχηµάτων για τη µεταφορά αναπήρων και κινητικά ανήµπορων υπερηλίκων, µονίµων κατοίκων του ήµου Κατερίνης πού θα αποδεικνύουν αυτές τις ιδιότητες µε τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που καθορίζει το Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία και εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης (περί καθορισµού προϋποθέσεων έκδοσης άδειας και περί της διαδικασίας εισήγησης). Η άδεια ισχύει για ένα έτος, αφορά συγκεκριµένο όχηµα, αναφέρει τα στοιχεία του οχήµατος και τα στοιχεία του δικαιούχου ατόµου (όνοµα επώνυµο κατοικία - ηλικία) και πρέπει να είναι πάντα σε εµφανές σηµείο στο όχηµα. Αυτό υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει στο δικαιούχο ή σε σύζυγο ή σε συγγενή α βαθµού.

5 Σε περίπτωση που τα οχήµατα αυτά κινούνται εντός των πεζοδρόµων για την εξυπηρέτηση τρίτων και όχι των δικαιούχων (αναπήρων ή κινητικά ανήµπορων υπερηλίκων), µετά τη διαπίστωση της παράβασης, αφαιρείται η άδεια εισόδου στους πεζοδρόµους από το όχηµα και επιβάλλονται οι κυρώσεις για την παράνοµη είσοδο, παράνοµη στάση ή στάθµευση του οχήµατος. 6.4 Σε έκτακτες περιπτώσεις µεταφοράς ατόµων µε δυσκολία στην κίνηση ή άλλη ανάγκη (βλάβες) ζητείται άδεια κατ εξαίρεση από τη ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας για την είσοδο στον πεζόδροµο. Οι κάρτες εισόδου των βυθιζόµενων µπαρών ισχύουν για τους µονίµους προς εξυπηρέτηση έκτακτων ή ιδιαίτερων περιστατικών. (544/2012) 6.5 Επιτρέπεται η διέλευση των ποδηλάτων η ταχύτητα κίνησης των οποίων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών. Τα ποδήλατα µπορούν να σταθµεύουν σε προκαθορισµένους χώρους, χωρίς να εµποδίζουν την κίνηση των πεζών ή οχηµάτων που κατ εξαίρεση διέρχονται από τους πεζόδροµους. 6.6 Η κίνηση στους πεζόδροµους γίνεται µε τους παρακάτω όρους: Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεποµένων οχηµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει την ταχύτητα των πεζών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν προτεραιότητα εν επιτρέπεται η όπισθεν κίνηση των οχηµάτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό εν επιτρέπονται οι επιτόπου στροφές εν επιτρέπεται η κίνηση οχηµάτων µικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων πλην ειδικών εξαιρέσεων για βαρύτερα οχήµατα η χρήση των οποίων τυγχάνει να είναι εντελώς απαραίτητη κατά τη φάση ανέγερσης ή κατεδάφισης οικοδοµών και κατόπιν ειδικής άδειας που χορηγείται από την ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου και στην οποία καθορίζεται µε ακρίβεια η ηµέρα και οι ώρες κίνησης του βαρέου οχήµατος και η εκτελούµενη από αυτό εργασία εν επιτρέπεται η κίνηση, η στάση και η στάθµευση µοτοποδηλάτων -µοτοσικλετών σε όλο το πλέγµα των πεζοδρόµων, εκτός από περιπτώσεις που ενδεχοµένως το ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφαση του το επιτρέψει εν επιτρέπεται η δηµιουργία σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης προς εκµετάλλευση επί οικοπέδων εχόντων πρόσωπο επί των πεζοδρόµων εφόσον η είσοδος και η έξοδος των αυτοκινήτων γίνεται µέσω των πεζοδρόµων αυτών Κάθε κάτοχος οχήµατος που µε υπαιτιότητα του προκαλεί ζηµιές µε την κίνηση και τη στάθµευση του οχήµατος εντός του πεζοδρόµου, υποχρεούται να αποζηµιώσει το ήµο Κατερίνης. Το ύψος της αποζηµίωσης ορίζεται κατά περίπτωση από την αρµόδια ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας. 7. Ωράριο διέλευσης οχηµάτων σε πεζοδρόµους H κάθε είδους τροφοδοσία των καταστηµάτων γραφείων - µονίµων κατοίκων κλπ. γίνεται κατά τις ώρες π.µ. έως π.µ. και µ.µ. έως µ.µ. των εργάσιµων ηµερών. Η στάθµευση οχηµάτων τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζει την κίνηση των πεζών, την τροφοδοσία άλλων καταστηµάτων ή την κίνηση προς άλλες παρόδιους ιδιοκτησίες. Οι καταστηµατάρχες πού διατηρούν καταστήµατα στους πεζόδροµους, οφείλουν να προµηθεύονται τα εµπορεύµατα τους κατά τις ώρες πού επιτρέπεται η τροφοδοσία τους. Η διαχείριση του συστήµατος λειτουργίας των εισόδων του πεζοδρόµου θα γίνεται από τη ιεύθυνση της ηµοτικής Αστυνοµίας ή και από άλλους υπαλλήλους του ήµου που θα ορίζονται για τον σκοπό αυτό. 8. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων - εµπορευµάτων) στους πεζοδρόµους. 8.1 Η παραχώρηση ή µη χρήσης των Κοινόχρηστων Χώρων (ή/και τµηµάτων αυτών), καθώς και η όροι αυτής, αποφασίζεται από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κατερίνης. 8.2 Τα καταστήµατα που βρίσκονται σε γωνία πεζοδρόµων έχουν δικαίωµα ανάπτυξης και στις δύο όψεις. Εφόσον κάνουν χρήση του δικαιώµατος αυτού (και στις δύο όψεις) το συνολικό εµβαδόν που δικαιούνται, προκύπτει από το εµβαδόν που δικαιούνται από τη µία όψη (ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟ Ο) πολλαπλασιαζόµενο µε συντελεστή 1,08. (Συσχετίζεται µε την παρ. 8.3) 8.3 Οι διάδροµοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισµάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρώνται ως κατάληψη. 8.4 Οι καταστηµατάρχες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για την αυθαίρετη κατάληψη, πέραν εκείνου που τους έχει παραχωρηθεί, από πελάτες του των καταστηµάτων τους. Έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, καθώς και µε τις υποδείξεις της ηµοτικής Αστυνοµίας. 8.5 Στους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων ισχύουν τα εξής: εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και διαφηµιστικών στοιχείων, η λειτουργία τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών προβολής.

6 8.5.2 εν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισµάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού εκτός οριοθετηµένου χώρου εν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων - σκαµπό κ.λ.π. στοιχείων εκτός οριοθετηµένου χώρου εν επιτρέπεται στους πεζόδροµους να αναπτυχθούν πλαστικές καρέκλες και γενικά τραπεζοκαθίσµατα που δεν συµβαδίζουν µε την αισθητική των πεζοδρόµων Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, θα ανακαλείται η άδεια και τα τραπεζοκαθίσµατα Επιτρέπεται στα εµπορικά καταστήµατα του πεζόδροµου να εκθέτουν τα εµπορεύµατά τους στην πρόσοψη του καταστήµατος µέχρι 1,20 µ. σε πλάτος ύστερα από την σύµφωνη γνώµη της ηµοτικής Αστυνοµίας. 9. ικαιολογητικά για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων: 9.1 Αίτηση προς τη ιεύθυνση Οικονοµικών (τµήµα εσόδων) ήµου Κατερίνης. 9.2 Φωτοτυπία την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος που να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον κοινόχρηστο εξωτερικό χώρο. 9.3 Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί, εκτός αν πρόκειται για νέο κατάστηµα. 9.4 Ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. 9.5 Ενηµέρωση από το ταµείο του ήµου (περί µη οφειλών) στο ήµο Κατερίνης για τέλη φόρους - πρόστιµα και εισφορές προς το ήµο ή νοµίµου ρυθµίσεως τους. 9.6 Τοπογραφική αποτύπωση όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήµατος, τα παρακείµενα καταστήµατα, οι είσοδοι των κατοικιών, το πλάτος της οδού, καθώς και οι διαστάσεις του αιτούµενου χώρου. 9.7 εν χορηγείται άδεια τραπεζοκαθισµάτων σε καταστηµατάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει καθυστερούµενες οφειλές κάθε µορφής. 10. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσµατα σε πλατείες 10.1 Η έγκριση - παραχώρηση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε πλατείες (µε την καταβολή του σχετικού τέλους) θα δίδεται κατά τα οριζόµενα του αρθ.3 παρ του Ν. 1080/ Τα καταστήµατα θα µπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα στην πλατεία στην προβολή απέναντι από την πρόσοψη τους. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει σε πλάτος την πρόσοψη του καταστήµατος. Αν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση της πλατείας, µπορεί να µην χορηγείται άδεια παρά µόνο το 70% του πλάτους της πρόσοψης του καταστήµατος Αν υπάρχουν καταστήµατα περισσότερα του ενός που έχουν πρόσοψη σε χώρο της πλατείας και επιθυµούν την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων κλπ. στο συγκεκριµένο χώρο, τότε ο χώρος που διατίθεται σε καθένα από αυτά, καθορίζεται µε απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας κατ αναλογία του µήκους των προσόψεων τους Κάθε αίτηση για άδεια τραπεζοκαθισµάτων κλπ., τµήµατος της πλατείας, θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα που θα καθορίζει λεπτοµερώς το χώρο που θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσµατα, ύστερα από επιτόπια εξέταση υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο θεωρείται για την ακρίβεια του. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος συντάσσει έκθεση στην οποία βεβαιώνεται το σύννοµο της κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, σε σχέση µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και τη διαβιβάζει ΑΜΕΣΑ στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο για την έκδοση της άδειας Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της άδειας εκµετάλλευσης πλατείας -πεζοδρόµου ή υπέρβασης της αποτύπωσης του τοπογραφικού διαγράµµατος, συντάσσεται έκθεση παράβασης από τη ηµοτική Αστυνοµία και επιβάλλονται από το τµήµα που εξέδωσε την άδεια, οι κυρώσεις του αρθ.3 παρ.8 του Ν. 1080/80 (όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του αρθ.26 παρ.5 του Ν. 1828/89 και του αρθ.6 Ν. 1900/90) και του αρθ.3 παρ.15 του Ν. 1080/80 καθώς και αυτές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα όπως και κάθε µελλοντική νοµοθετική ρύθµιση εν επιτρέπεται στις πλατείες να αναπτυχθούν πλαστικές καρέκλες και γενικά τραπεζοκαθίσµατα που δεν συµβαδίζουν µε την αισθητική των πλατειών. Σχετικές προδιαγραφές µπορεί να εκδίδει η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Επιτρέπεται η τοποθέτηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων ψύξης - θέρµανσης εξωτερικού χώρου, εφόσον αυτά έχουν αποτυπωθεί στα κατατεθέντα τοπογραφικά διαγράµµατα και έχουν συµπεριληφθεί στην χορηγηθείσα άδεια Σε όλους τους παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους µέσα στις πλατείες - πεζόδροµους απαγορεύεται κάθε µόνιµη εγκατάσταση ή κατασκευή. 11. Παραχώρηση χώρου στα πεζοδρόµια

7 121.1 Η έγκριση για την παραχώρηση χώρου, στα πεζοδρόµια θα δίδεται αφού πάντα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών εν επιτρέπεται η εκµίσθωση ή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από το ήµο για τοποθέτηση επαγγελµατικού εξοπλισµού, εάν δεν αποµένει από κάθε είδους εµπόδια, ζώνη όδευσης, τουλάχιστον 1.50µ. για τη διέλευση των πεζών στα πεζοδρόµια. Το ίδιο ισχύει και για τα καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος που έχουν πεζοδρόµιο στην πρόσοψη τους εν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστηµάτων και επιτηδευµατιών κάθε µορφής στους κοινόχρηστους χώρους-πεζοδρόµια(συνεργεία αυτοκινήτων -συναρµολογήσεις επίπλων κλπ.) εν επιτρέπεται η προσωρινή έκθεση ή απόθεση αντικειµένων (π.χ. κιβωτίων εµπορευµάτων µοτοποδηλάτων - ηλεκτρικών συσκευών κλπ.) σε χώρο του πεζοδροµίου Επιτρέπεται τα εµπορικά καταστήµατα να εκθέτουν στις προσόψεις τους (πεζοδρόµιο) και σε επαφή µε τη βιτρίνα τους στάντ - πανέρια κ.λ.π. τα εµπορεύµατα τους, (µε το ανάλογο τέλος) µέχρι 0.60 µέτρα, εφόσον παραµένει ελεύθερο το ελάχιστο ως άνω πλάτος όδευσης πεζών Επιτρέπεται τα εµπορικά καταστήµατα που βρίσκονται στους πεζόδροµους - πλατείες να εκθέτουν τα εµπορεύµατα τους (µε το ανάλογο τέλος) στις προσόψεις - προβολές του καταστήµατος τους µέχρι 1.20µ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Με απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης, ορίζεται ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό µέτρο ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και αναλόγως της πόλης ή του οικισµού στην οποία βρίσκεται ο κοινόχρηστος χώρος. Το ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφαση του, µπορεί να ορίζει ζώνες (διαφορετικής χρέωσης) µέσα στις πόλεις και στους λοιπούς οικισµούς του ήµου Κατερίνης. 12. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 12.1 Επιτρέπεται η τοποθέτηση ψυγείων έξω από κάθε περίπτερο που βρίσκεται σε πεζόδροµο, πεζοδρόµιο ή πλατεία, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος για την οµαλή διέλευση των πεζών καθώς και επαρκή ορατότητα οδηγών µετά από έγκριση της ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας Επιτρέπεται ένα (1) ψυγείο για παγωτά και ένα (1) µονό ή διπλό ψυγείο για αναψυκτικά τα οποία θα εφάπτονται επί του περιπτέρου Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητής τέντας µε στήριξη µόνο πάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα Απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλου κινητού αντικειµένου έξω από το περίπτερο ακόµη και στα πλάγια όπως, διαφηµιστικά ταµπλό, σκαλιέρες, λοιπές πρόχειρες κατασκευές κ.λ.π Απαγορεύεται να τοποθετούνται ρολά πέραν των διαστάσεων που προβλέπει η κατασκευή του περιπτέρου (1.50µ Χ 1.70µ Χ 2.60µ ύψος). 13. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα 13.1 Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια µουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστηµάτων, προβολή προϊόντων για διαφήµιση από εταιρίες (τηλεφωνίας, καλλυντικών κλπ.) θα εκδίδονται από τη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Κατερίνης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου που θα υποβάλλεται τουλάχιστον µια (1) βδοµάδα νωρίτερα. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται απόφαση ηµάρχου Η διάρκεια της άδειας δε θα υπερβαίνει το πενθήµερο (5ηµ.). Οι κινητές κατασκευές που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να µην είναι µεγαλύτερες από 1µ. Χ 1.50µ., εκτός από ειδικές περιπτώσεις που θα εκφράζεται η σύµφωνη γνώµη της ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Ο Σύλλογος Μέριµνας Παιδιού, τα πολιτικά κόµµατα, οι µαθητικές φοιτητικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς που πραγµατοποιούν εκδηλώσεις κοινωνικού σκοπού και οφέλους, στιλβωτές και υπαίθριοι φωτογράφοι. 14. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µε οικοδοµικά υλικά 14.1 Ο ιδιοκτήτης ή εργολάβος ύστερα από αίτηση του στο ήµο Κατερίνης είναι υποχρεωµένος να λάβει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µετά από έγκριση της Τροχαίας αν πρόκειται για οδόστρωµα και από την ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας αν πρόκειται για πεζοδρόµιο ή πεζόδροµο Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη ατυχήµατος και τη µη διασπορά των υλικών. Τα οικοδοµικά υλικά πρέπει να τοποθετούνται σε συσκευασίες (κάδους παλέτες κοντέινερ κλπ.) για την πρόληψη ατυχήµατος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η σήµανση πρέπει να είναι φωτεινή. Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να επισηµαίνεται µε πινακίδες, ειδική ταινία κλπ.

8 14.3 Σε περίπτωση που καταλαµβάνουν όλο το πεζοδρόµιο λόγω ανέγερσης οικοδοµής, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόµιο και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών Με τη λήξη ισχύος της αδείας ο αδειοδοτούµενος οφείλει να παραδώσει τον καταληφθέντα κοινόχρηστο χώρο στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητας του ή ρύπους, σκουπίδια, κατάλοιπα κ.τ.λ. 15. Μεταβατικές διατάξεις 15.1 εν παραχωρούνται άδειες κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις παρακάτω περιπτώσεις: Σε πεζοδρόµια, πεζοδρόµους και πλατείες στα οποία ο ελεύθερος χώρος ο οποίος αποµένει για την ασφαλή διέλευση πεζών και αµαξιδίων Α.Μ.Ε.Α. είναι τουλάχιστον 1.40 µ Σε νησίδες οδών Σε καταστήµατα όπου παρεµβάλει δρόµος διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας Σε καταστήµατα εµπορίας και ενοικιάσεως αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και εξοπλισµού βαρέως τύπου Σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται στα άρθρα 43, 44, 45 και 48 της Αιβ/8577/1983 Υγειονοµικής ιάταξης. 16. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 16.1 Οι παραβάτες του παρόντος κανονισµού τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και επιπλέον για µεν τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα κίνησης και στάθµευσης οχηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέµατα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδοµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Γ.Ο.Κ.) και του κτιριοδοµικού οργανισµού, καθώς και µε τις προβλεπόµενες ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και κάθε µελλοντικό νοµοθέτηµα. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 53/2013 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο προεδρεύων Τα Μέλη Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων A.A. Κατερίνα Σιούµη Κ.Σ.

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 104 Της 13 ης συνεδρίασης (ορθή επανάληψη) που έγινε την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2016, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 49479/24-11-16

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΘΕΜΑ 1 ο Εισήγηση επί της έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρή στων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο συμπλήρωσης-τροποποίησης αριθ.264/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:034737/10-05-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 12/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 99/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου

Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. Πατήστε για προσθήκη κειμένου Κανονιστική πράξη παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Πατήστε για προσθήκη κειμένου Υφιστάμενη κατάσταση Κανονιστική 2001 με αλεπάλληλες τροποποιήσεις Ασυμβατότητα με την κείμενη νομοθεσία ιδιαίτερα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση.

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Αποφ.68/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Άρθρο ο : Αντικείµενο & Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 54/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Επώνυµο Αξίωµα Ονοµατεπώνυµο

Όνοµα Επώνυµο Αξίωµα Ονοµατεπώνυµο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/26-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης.

Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 501 Της 43ης έκτακτης συνεδρίασης που έγινε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 35165 / 762/27-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 14ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 63263/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-12-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιατύπωση εισήγησης προς το ηµοτικό Συµβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 17/2013 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 4 ης /25-4-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76 Τροποποίηση της υπ αριθ. 45/2014 κανονιστικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Κυκλοφοριακής Υποδοµής Συντάκτης: Σ. Κοσµίδου ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προ ς: Αχαρνές, 08/10/2015 τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

ΣΧΕΔΙΟ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 36/2011 Ημέρ. Απόφασης : 8/4/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 26/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 7 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-5-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 16/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα