Τελικά/συμπερασματικά σχόλια της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών: Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικά/συμπερασματικά σχόλια της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών: Ελλάδα"

Transcript

1 CEDAW /C/GRC/CO/6 2 2 Φεβρουαρίου 2007 Πρωτότυπο: Αγγλικό Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών 1 Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών Τριακοστή έβδομη συνεδρίαση 15 Ιανουαρίου 2 Φεβρουαρίου 2007 ADVANCE UNEDITED VERSION (Προ της δημοσίευσης έκδοση) Τελικά/συμπερασματικά σχόλια της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών: Ελλάδα 1. Η Επιτροπή εξέτασε την έκτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας (CEDAW/C/GRC/6) κατά την 767 η και 768 η συνάντησή της, στις 24 Ιανουαρίου 2007 (βλ. CEDAW/C/SR, 767 και 768). Ο κατάλογος θεμάτων και ερωτήσεων της Επιτροπής περιέχεται στο CEDAW/C/GRC/Q/6 και οι απαντήσεις της Ελλάδας περιέχονται στο CE- DAW/C/GRC/Q/Add.1. Eισαγωγή 2. Η Επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της στο κράτος για την έκτη περιοδική έκθεση, η οποία ακολούθησε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής. Εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες της στο κράτος για τις γραπτές απαντήσεις στον κατάλογο των θεμάτων και ερωτήσεων που προέκυψαν από την προσυνεδριακή ομάδα εργασίας και για την προφορική παρουσίαση και τις επιπλέον διευκρινήσεις σε απάντηση ερωτημάτων τα οποία ετέθησαν προφορικά από την Επιτροπή. 3. Η Επιτροπή συγχαίρει το κράτος για την αντιπροσωπεία του με επικεφαλής την Γενική Γραμματέα Ισότητας, και η οποία περιελάμβανε γυναίκες και άνδρες που εκπροσωπούσαν διαφορετικά υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή εκτιμά τον ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ της αντιπροσωπείας και των μελών της Επιτροπής. 1 Έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το Ν. 1342/1983, ΦΕΚ 39, τ. Α. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης «με σκοπό να διαπιστωθεί η γενομένη πρόοδος κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμβάσεως, θα συσταθεί Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (εφεξής αποκαλουμένη «η Επιτροπή»)». Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης «1. τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για εξέταση από την Επιτροπή, έκθεση για τα νομοθετικά, δικαστικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμβάσεως ως και έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για το σκοπό αυτό 2. Οι εκθέσεις θα επισημαίνουν τους παράγοντες και τις δυσχέρειες που επηρεάζουν το βαθμό εκπληρώσεως των υποχρεώσεων υπό τους όρους της παρούσας Συμβάσεως». 2 Μετάφραση: ιστότοπος Επιμέλεια: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αντιπροσωπείας στην Αθήνα. 1

2 4. Η Επιτροπή εκτιμά το γεγονός ότι η έκθεση υπήρξε το προϊόν συνεργασίας μεταξύ κρατικών φορέων, μη κυβερνητικών και γυναικείων οργανώσεων και ανεξαρτήτων ε- μπειρογνωμόνων. 5. Η Επιτροπή συγχαίρει το κράτος για την κύρωση, τον Ιανουάριο 2002, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Συνθήκης για την εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεως κατά των Γυναικών Η Επιτροπή εκτιμά το ότι το κράτος εξετάζει το ενδεχόμενο αποδοχής της τροποποίησης του άρθρου 20, παρ. 1 4 της Συνθήκης, που αφορά τον χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής. 7. Η Επιτροπή επίσης συγχαίρει το κράτος για τη διαφωνία του ως προς επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από άλλα κράτη, τις οποίες θεωρεί ασυμβίβαστες με το αντικείμενο και τον σκοπό της Συνθήκης. Θετικές πλευρές 8. Η Επιτροπή συγχαίρει το κράτος για τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας του, οι οποίες στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Ιδιαιτέρως καλωσορίζει την εισαγωγή, το 2001, του άρθρου 116, παρ. 2, του Συντάγματος, το οποίο θεσμοθετεί τη μέριμνα του κράτους για τη λήψη ειδικών μέτρων προς διασφάλιση της εξάλειψης των διακρίσεων κατά των γυναικών και την ψήφιση, το 2002, του Νόμου 3064/2002 για την Καταστολή της Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων (Trafficking) το 2003, του Προεδρικού Διατάγματος 233/2003 το οποίο αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα της παράνομης διακίνησης το 2004, την ψήφιση του Νόμου 3274/2004 ο οποίος αφορά τη χορήγηση προσωρινής άδειας παραμονής στα θύματα της παράνομης διακίνησης το 2006, του Νόμου για την Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας και, το 2006, του Νόμου για την Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στον Τομέα της Απασχόλησης, Εργασίας και Επαγγέλματος. 9. Η Επιτροπή συγχαίρει το κράτος για την πολιτική του βούληση, την οποία εξέφρασε στη διάρκεια του εποικοδομητικού μας διαλόγου, για πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης. 10. Η Επιτροπή εκφράζει την εκτίμησή της στο κράτος για την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), σχετικά με την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων γυναικών και κοριτσιών καθώς και για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την υλοποίηση του μνημονίου. 11. Η Επιτροπή συγχαίρει το κράτος για τα νομικά μέτρα που έλαβε για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, ιδιαίτερα την εισαγωγή του Νόμου 3250/2004, ο οποίος ε- παναπροσδιόρισε τις κατηγορίες των ατόμων που διαθέτουν τα προσόντα για πρόσληψη, 3 Κυρώθηκε με το Ν. 2952/2001 (ΦΕΚ 248, τ. Α ). 4 «Η Επιτροπή θα συνεδριάζει κατά κανόνα μιά φορά το χρόνο για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων με σκοπό την εξέταση των εκθέσεων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας Συμβάσεως». 2

3 μέσω, μεταξύ άλλων, της διεύρυνσης της κατηγορίας των μητέρων με ανήλικα παιδιά με ποσόστωση 10%, και ο οποίος προέβλεψε να ισχύει ποσόστωση για γυναίκες έως και 60% των διαφόρων κατηγοριών ανέργων, οι οποίοι ωφελούνται από τέτοιες θέσεις απασχόλησης. Κύριοι τομείς ανησυχίας και συστάσεις 12. Ενώ υπενθυμίζει την υποχρέωση του κράτους για συστηματική και συνεχή εφαρμογή όλων των διατάξεων της Συνθήκης, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανησυχίες και οι συστάσεις που εντοπίζονται στα παρόντα συμπερασματικά σχόλια απαιτούν την κατά προτεραιότητα προσοχή του κράτους από τώρα και έως την υποβολή της επόμενης περιοδικής έκθεσης. Συνεπώς, η Επιτροπή καλεί το κράτος να επικεντρωθεί στους τομείς αυτούς μέσω των δραστηριοτήτων εφαρμογής και να αναφέρει τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην επόμενη περιοδική του έκθεση. Καλεί το κράτος να υποβάλει τα παρόντα συμπερασματικά σχόλια σε όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία και στο Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή τους. 13. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία την εμμονή των πατριαρχικών απόψεων και βαθειά ριζωμένων στερεοτύπων όσον αφορά τους ρόλους και τις ευθύνες των γυναικών και των ανδρών στην οικογένεια και την κοινωνία. Αυτά τα στερεότυπα αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή της Συνθήκης και είναι ριζική αιτία της βίας κατά των γυναικών, καθώς και της μειονεκτικής θέσης των γυναικών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομέων της αγοράς εργασίας και της πολιτικής και δημόσιας ζωής. 14. Η Επιτροπή συνιστά στο κράτος να λάβει μέτρα για να επιφέρει αλλαγές των παραδοσιακών πατριαρχικών απόψεων και των στερεοτύπων ρόλων των φύλων. Τέτοιου είδους μέτρα πρέπει να περιλαμβάνουν ευαισθητοποίηση και δημόσιες εκπαιδευτικές εκστρατείες που απευθύνονται σε γυναίκες και κορίτσια, καθώς και, ιδιαιτέρως, σε άνδρες και αγόρια, με σκοπό την εξάλειψη των στερεοτύπων που σχετίζονται με παραδοσιακούς ρόλους των φύλων στην οικογένεια και στην κοινωνία, σύμφωνα με τα άρθρα 2 (στ) 5 και 5 (α) 6 της Συνθήκης. Συνιστά επίσης στο κράτος να διευκρινίσει περισσότερο τις αιτίες της επίμονης ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, συμπεριλαμβανομένου και μέσα από μελέτες σχετικά με τους θεσμικούς κανόνες, οι οποίοι ενισχύουν τους στερεότυπους ρόλους των φύλων, τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις στερεοτυπικής νοοτροπίας στη χώρα, το κόστος της ανάληψης του φορτίου του νοικοκυριού αποκλειστικά από τις γυναίκες και τη χρηματική αξία της απλήρωτης εργα- 5 «Τα Κράτη μέλη καταδικάζουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της, συμφωνούν να συνεχίσουν με όλα τα κατάλληλα μέσα και χωρίς καθυστέρηση μια πολιτική που θα τείνει να εξαλείψει τις διακρίσεις κατά των γυναικών και προς το σκοπό αυτόν, αναλαμβάνουν την υποχρέωση: στ. να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και νομοθετικών διατάξεων, για να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν κάθε νόμο, κανονιστική διάταξη, έθιμο ή συνήθεια που αποτελεί διάκριση κατά των γυναικών» 6 «Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε : α. να τροποποιήσουν τα σχέδια και τα πρότυπα κοινωνικοπολιτιστικής συμπεριφοράς του άνδρα και της γυναίκας με σκοπό να φθάσουν στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και των εθιμικών ή κάθε άλλου τύπου συνηθειών που βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας ή της ανωτερότητας του ενός ή του άλλου φύλου ή στην ιδέα ενός στερεότυπου ρόλου των ανδρών και των γυναικών». 3

4 σίας των γυναικών, και την αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε ως βάση για τη λήψη αυξημένων μέτρων αντιμετώπισης αυτών των στερεοτύπων. 15. Ενώ σημειώνεται ότι η εθνική νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για πράξεις διάκρισης λόγω φύλου και αποκατάσταση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων μη διάκρισης και ισότητας, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το ότι οι γυναίκες ενδέχεται να μην έχουν γνώση ή να μην έχουν εύκολη πρόσβαση σε διαθέσιμα ένδικα μέσα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους. 16. Η Επιτροπή ζητά από το κράτος να απαλείψει τα εμπόδια που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Η Επιτροπή καλεί το κράτος να προσφέρει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και ευαισθητοποίηση για το πώς να αξιοποιείται το διαθέσιμο νομικό οπλοστάσιο κατά των διακρίσεων, καθώς και να παρακολουθεί τα αποτελέσματα τέτοιων προσπαθειών. 17. Ενώ σημειώνονται τα μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των γυναικών των μειονοτήτων στην ελληνική κοινωνία, όπως το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων Γυναικών, η Επιτροπή διατηρεί ανησυχίες για το ότι οι γυναίκες των εθνικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα οι Τσιγγάνες και οι μουσουλμάνες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ποικίλες μορφές διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την υγειονομική περίθαλψη. Η Επιτροπή λυπάται για την απουσία, από την έκθεση, πληροφοριών και στοιχείων σχετικών με αυτές τις ομάδες γυναικών. 18. Η Επιτροπή καλεί το κράτος να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών των εθνικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα των Τσιγγάνων και Μουσουλμάνων γυναικών, και να ενισχύσει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η Επιτροπή ζητά από το κράτος να παρουσιάσει, στην επόμενη έκθεσή του, πληροφορίες για την κατάσταση των γυναικών των εθνικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης στην εκπαίδευση, απασχόληση και υγειονομική περίθαλψη, και για την επίπτωση των μέτρων που θα ληφθούν για την ενίσχυση αυτής της πρόσβασης και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, καθώς και των τάσεων όπως διαμορφώνονται με το χρόνο. 19. Ενώ καλωσορίζουμε την ψήφιση του Νόμου για την Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας, το 2006, ιδιαίτερα την συμπερίληψη του συζυγικού βιασμού στα ποινικά αδικήματα και την απαγόρευση της σωματικής βίας κατά των ανηλίκων, η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι η χρήση της διαδικασίας μεσολάβησης σε ποινικές υποθέσεις για ορισμένες μορφές ενδοοικογενειακής βίας, κατ αίτηση του εισαγγελέως, ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναθυματοποίηση γυναικών οι οποίες έχουν υποστεί βία. 20. Η Επιτροπή συνιστά στο κράτος να διεξάγει μελέτες και να παρακολουθεί στενά τον Νόμο για την Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας, ιδιαίτερα της διαδικασίας μεσολάβησης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται κατά τρόπο που σέβεται και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και δεν καταλήγει σε ατιμωρησία των δραστών. Η Επιτροπή καλεί το κράτος να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για δικαστές οι οποίοι ασχολούνται με την μεσολάβηση σε ποινικές διαδικασίες για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους να ασχολούνται με τη βία κατά των γυναικών επιδεικνύοντας ευαισθησία ως προς το φύλο. 4

5 21. Ενώ καλωσορίζει τα διάφορα μέτρα που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων (trafficking), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της νομοθεσίας και της υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων, η Επιτροπή εξακολουθεί να ανησυχεί για τη συνέχιση της διακίνησης γυναικών και κοριτσιών και για την ανεπαρκή επιβολή της νομοθεσίας για τη διακίνηση (trafficking). 22. Η Επιτροπή ζητά από το κράτος να εφαρμόσει αποτελεσματικά το ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων. Καλεί επίσης το κράτος να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία για τη διακίνηση έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, ιδιαίτερα με την αποτελεσματική δίωξη και τιμωρία των δραστών. Επίσης συνιστά στο κράτος να αυξήσει τις προσπάθειές του για την πρόληψη της διακίνησης (trafficking) και να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στις γυναίκες θύματα. 23. Ενώ επικροτεί τη θέσπιση υποχρεωτικής ποσόστωσης του ενός τρίτου για κάθε φύλο στα εκλογικά ψηφοδέλτια των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης και στα συλλογικά όργανα όλων των δημοσίων υπηρεσιών, η Επιτροπή ανησυχεί για την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και δημόσιας ζωής και στη λήψη των αποφάσεων, ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο, και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η Επιτροπή ανησυχεί επιπλέον για την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδοτικές ενώσεις. 24. Η Επιτροπή καλεί το κράτος να θέσει αποτελεσματικά σε ισχύ τον νόμο για την ποσόστωση προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στα τοπικά αιρετά όργανα και στους συλλογικούς φορείς όλων των δημοσίων υπηρεσιών. Συνιστά στο κράτος να εφαρμόσει προσωρινά ειδικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.1 7, της Συνθήκης και τη γενική της σύσταση 25, ως μέσον επιτάχυνσης της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις των άρθρων 7 8 και 8 9 της Συνθήκης και αύξησης της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του Κοινοβουλίου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Συνιστά επίσης την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σπουδαιότητα που έχει, για την κοινωνία ως σύνολο, η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Η Επιτροπή επιπλέον προτείνει στο κράτος, σύμφωνα με τα άρθρα 2(ε) 10 και 7(γ) 11 της Συνθήκης, να 7 1. Η εκ μέρους των Κρατών μελών υιοθέτηση ειδικών πρόσκαιρων μέτρων που αποσκοπούν στην επίσπευση της εγκαθιδρύσεως μιας πραγματικής ισότητας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών δεν θεωρείται σαν πράξη διακρίσεως όπως καθορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, αλλά δεν πρέπει με κανένα τρόπο να έχει σαν συνέπεια τη διατήρηση κανόνων άνισων ή ξεχωριστών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να καταργηθούν μόλις επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί στο θέμα της ισότητας ευκαιριών και μεταχειρίσεως». 8 «Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή της χώρας και, ιδιαίτερα, εξασφαλίζουν σ' αυτές, υπό ίσους όρους με τους άνδρες το δικαίωμα : α. να ψηφίζουν σε όλες τις εκλογές και όλα τα δημόσια δημοψηφίσματα και να είναι εκλέξιμες σε όλους τους οργανισμούς που εκλέγονται δημόσια, β. να λαμβάνουν μέρος στην κατάστρωση της πολιτικής του Κράτους και στην εκτέλεσή της, να καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις και να α- σκούν όλα τα δημόσια καθήκοντα σε όλες τις βαθμίδες της Κυβερνήσεως, γ. να συμμετέχουν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις που ασχολούνται με τη δημόσια και πολιτική ζωή της χώρας». 9 «Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι γυναίκες να έχουν, υπό ίσους όρους με τους άνδρες και χωρίς καμία διάκριση, τη δυνατότητα να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διεθνή κλίμακα και να συμμετέχουν στις εργασίες των διεθνών οργανισμών». 10 «Τα Κράτη μέλη καταδικάζουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της, συμφωνούν να συνεχίσουν με όλα τα κατάλληλα μέσα και χωρίς καθυστέρηση μιά πολιτική που θα τείνει να εξαλείψει τις 5

6 λάβει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ίση συμμετοχή των γυναικών στους συνδικαλιστικούς φορείς και τις εργοδοτικές ενώσεις. Προτρέπει το κράτος να παρακολουθήσει την επίπτωση των μέτρων που θα ληφθούν και των τάσεων στην πορεία του χρόνου. 25. Η Επιτροπή ανησυχεί για το ότι, εξαιτίας ανεπαρκούς πρόσβασης σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και αντισυλληπτικών μεθόδων, συχνά η έκτρωση χρησιμοποιείται από γυναίκες και νεαρά κορίτσια ως μέθοδος ελέγχου των γεννήσεων. Λυπάται για την έλλειψη στοιχείων σχετικά με την συχνότητα των εκτρώσεων, ταξινομημένων κατά ηλικία και εθνική ομάδα των ατόμων που υποβάλλονται σε έκτρωση. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της και για τον μεγάλο αριθμό των καισαρικών τομών. 26. Η Επιτροπή συνιστά στο κράτος να υλοποιήσει προγράμματα και πολιτικές που αποσκοπούν σε αποτελεσματική πρόσβαση των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών γυναικών και των εφήβων, σε ενημέρωση και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οικογενειακό προγραμματισμό και χρήση αντισυλληπτικών, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη των γυναικών να καταφεύγουν στην έκτρωση σαν μέθοδο ελέγχου των γεννήσεων. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να πραγματοποιήσει προγράμματα εκπαίδευσης ανδρών, γυναικών και εφήβων σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγιεινής, προκειμένου να προάγει την υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά. Η Επιτροπή καλεί επιπλέον το κράτος να υλοποιήσει πρωτοβουλίες σε συνεννόηση με τον ιατρικό κλάδο, οι οποίες να στοχεύουν σε μείωση του αριθμού των καισαρικών τομών. 27. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχία για το μικρό ποσοστό γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών γυναικών, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 28. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να εφαρμόσει μέτρα για να ευαισθητοποιήσει για τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος και ως βάσης για την ενδυνάμωση των γυναικών. Συνιστά στο κράτος να υιοθετήσει προσωρινά ειδικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ της Συνθήκης και τη γενική σύσταση 25, σχετικά με προσωρινά ειδικά μέτρα, προκειμένου να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών γυναικών, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ζητά από το κράτος να κάνει αναφορά στα μέτρα που θα ληφθούν και στις επιπτώσεις τους, στην επόμενη περιοδική έκθεσή του. 29. Η Επιτροπή ανησυχεί για τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανεργία των γυναικών, για την συγκέντρωση των γυναικών σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς απασχόλησης και για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι δεν δόθηκαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ανδρών που παίρνουν γονική άδεια στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 30. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες στην αγορά εργασίας μέσω, μεταξύ άλλων, προσωρινών ειδικών μέτρων διακρίσεις κατά των γυναικών και προς το σκοπό αυτόν, αναλαμβάνουν την υποχρέωση : ε. να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών που ασκούνται από ένα πρόσωπο, μια οργάνωση ή μια οποιαδήποτε επιχείρηση». 11 Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση 7. 6

7 σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ της Συνθήκης και με τη γενική σύσταση 25, σχετικά με προσωρινά ειδικά μέτρα. Η Επιτροπή συνιστά να ενταθούν οι προσπάθειες μείωσης της ανεργίας των γυναικών, εξάλειψης του επαγγελματικού διαχωρισμού, τόσο του οριζόντιου όσο και του κάθετου, και ελάττωσης και κατάργησης των μισθολογικών διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η Επιτροπή συνιστά στο κράτος να προβεί σε τακτικές μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας του σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ της Συνθήκης, με στόχο τη μείωση του αριθμού των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Η Επιτροπή επίσης προτρέπει το κράτος να παρακολουθήσει τη χρήση της γονικής άδειας από γυναίκες και άνδρες ως δείκτη συμμετοχής στις οικογενειακές υποχρεώσεις και να αναπτύξει κίνητρα για να ενθαρρύνει περισσότερους άνδρες να επωφεληθούν της γονικής άδειας. Καλεί το κράτος να παρακολουθήσει την επίπτωση των λαμβανόμενων μέτρων και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται και να αναφερθεί σ αυτά στην επόμενη περιοδική του έκθεση. 31. Η Επιτροπή ανησυχεί σχετικά με την έλλειψη πληροφόρησης για τη θέση των μεταναστριών, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιητικά γεννήσεως για τα παιδιά τους. 32. Η Επιτροπή καλεί το κράτος να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα εκδίδονται πιστοποιητικά γεννήσεως για τα παιδιά των μεταναστριών. 33. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τη μη εφαρμογή της γενικής νομοθεσίας της Ελλάδας στη μουσουλμανική μειονότητα όσον αφορά ζητήματα γάμου και κληρονομιάς, καθώς οι μουσουλμανικές κοινότητες μπορούν να επιλέξουν να διοικούνται σύμφωνα με το νόμο της «σαρία». Η Επιτροπή ανησυχεί για το ότι αυτή η κατάσταση οδηγεί σε διακρίσεις κατά των μουσουλμάνων γυναικών, κατά παραβίαση του Ελληνικού Συντάγματος και του άρθρου της Συνθήκης. Η Επιτροπή παρατηρεί με ανησυχία το συνεχι- 13 Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση Τα Κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξαλείψουν τη διάκριση κατά των γυναικών στον τομέα της απασχολήσεως ώστε να εξασφαλιστούν σε βάση ισότητας του άνδρα και της γυναίκας τα ίδια δικαιώματα, και ιδιαίτερα : 3. Οι νόμοι που σκοπεύουν την προστασία των γυναικών στους τομείς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα επανεξετάζονται περιοδικά σε συνάρτηση με τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και θα αναθεωρούνται, θα καταργούνται ή θα επεκτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες». 15 «1. Τα Κράτη μέλη θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις και ειδικότερα θα διασφαλίζουν, με βάση την ισότητα ανδρών και γυναικών : α. το ίδιο δικαίωμα προς σύναψη γάμου, β. το ίδιο δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα σύζυγο και να συνάπτουν γάμο μόνο με την ελεύθερη και πλήρη συναίνεσή τους, γ. τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα τόσο κατά τη διάρκεια του γάμου όσο και κατά τη λύση αυτού, δ. τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντά των ως γονέων, ανεξάρτητα από τη συζυγική τους κατάσταση, σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. Σε όλες τις περιπτώσεις θα προέχουν τα συμφέροντα των παιδιών τους, ε. τα ίδια δικαιώματα να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα για τον αριθμό και τα χρονικά διαστήματα που θα φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους και το δικαίωμά τους για πληροφόρηση, μόρφωση και λήψη των μέσων που θα τις καταστήσουν ικανές να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα, ζ. τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα τα σχετικά με το δικαίωμα κηδεμονίας, επιτροπείας και υιοθεσίας ανηλίκων ή με παρόμοιους θεσμούς όταν οι αρχές αυτές υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρυτανεύουν τα συμφέροντα των παιδιών, η. τα ίδια προσωπικά δικαιώματα που προσιδιάζουν σε συζύγους συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εκλογής οικογενειακού ονόματος και επαγγέλματος και στους δύο συζύγους, θ. τα ίδια δικαιώματα αναφορικά με την κυριότητα, κτήση, διοίκηση, διαχείριση, επικαρπία και διάθεση περιουσίας που περιήλθε είτε χάριν δωρεάς είτε εξ επαχθούς αιτίας (αντί τιμήματος). 2. Η μνηστεία και ο γάμος ανηλίκου δεν θα έχουν νομική ισχύ, θα ληφθεί δε κάθε αναγκαία ενέργεια, συμπεριλαμ- 7

8 ζόμενο φαινόμενο των γάμων σε πολύ νεαρή ηλικία και της πολυγαμίας στη μουσουλμανική κοινότητα, παρά το γεγονός ότι αντίκεινται προς την ελληνική συνταγματική τάξη και προς τη Συνθήκη. 34. Η Επιτροπή καλεί το κράτος να αυξήσει τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης των μουσουλμάνων γυναικών σχετικά με τα δικαιώματά τους και με ένδικα μέσα κατά των παραβιάσεων, και να διασφαλίσει ότι οι μουσουλμάνες επωφελούνται των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας για τον γάμο και την κληρονομιά. Η Επιτροπή καλεί το κράτος να εφαρμόσει τους νόμους του που απαγορεύουν τον γάμο σε πρώιμη ηλικία και την πολυγαμία και να λάβει συνολικά και αποτελεσματικά μέτρα που να στοχεύουν στην εξάλειψη αυτών των πρακτικών, σύμφωνα με την ελληνική συνταγματική τάξη, με το άρθρο της Συνθήκης και με τη γενική σύσταση 21 της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα στο γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις. 35. Ενώ καλωσορίζει το έργο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, που στοχεύει στη στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ανέλιξης των γυναικών, η Επιτροπή διαπιστώνει με ανησυχία ότι τα αποτελέσματα των μελετών που διεξάγονται από το κέντρο ερευνών, ειδικά όσων αφορούν τις μειονοτικές γυναίκες, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση του κράτους. 36. Η Επιτροπή ζητά από το κράτος να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεσή του τα αποτελέσματα των μελετών που διεξάγονται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες των μειονοτήτων. Επίσης προτρέπει το κράτος να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα και ευρήματα αυτών των ερευνών ως βάση περαιτέρω ενίσχυσης του πλαισίου νομοθεσίας και πολιτικής του, το οποίο αποσκοπεί στην πρακτική υλοποίηση της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. 37. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να αποδεχθεί, το συντομότερο δυνατό, την τροποποίηση του άρθρου 20, παρ της Συνθήκης, που αφορά τον χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής. 38. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να αξιοποιήσει πλήρως, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Συνθήκης, την Διακήρυξη του Πεκίνου και το Πρόγραμμα Δράσης, τα οποία ενισχύουν τις διατάξεις της Συνθήκης, και ζητά από το κράτος να συμπεριλάβει σχετική ενημέρωση στην επόμενη περιοδική του έκθεση. 39. Η Επιτροπή τονίζει, επίσης, ότι η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της Συνθήκης είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development Goals). Απαιτεί την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου και την σαφή και λεπτομερή έκφραση των διατάξεων της Συνθήκης σε όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και ζητά από το κράτος να συμπεριλάβει σχετική ενημέρωση στην επόμενη περιοδική έκθεσή του. βανομένης της νομοθετικής, για τον καθορισμό ελαχίστου ορίου ηλικίας προς σύναψη γάμου καθώς και για την υποχρεωτική καταχώριση των γάμων σε επίσημα μητρώα καταχωρίσεων». 16 Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση 4. 8

9 40. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η τήρηση, εκ μέρους του κράτους, των αρχών των επτά βασικών διεθνών εργαλείων 18 για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύει την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών από τις γυναίκες, σε όλες τις πλευρές της ζωής. Η Επιτροπή, επομένως, προτρέπει την Κυβέρνηση της Ελλάδας να εξετάσει το ενδεχόμενο επικύρωσης της συμφωνίας, στην οποία δεν είναι ακόμα μέλος, συγκεκριμένα της Διεθνούς Συνθήκης για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους. 41. Η Επιτροπή ζητά ευρεία διάδοση, στην Ελλάδα, των παρόντων συμπερασματικών σχολίων προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών στελεχών, των πολιτικών, των κοινοβουλευτικών, των γυναικείων οργανώσεων και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση της de jure και de facto ισότητας των γυναικών, καθώς και για τα επόμενα μέτρα που απαιτούνται από την άποψη αυτή. Η Επιτροπή ζητά από το κράτος να συνεχίσει την ευρεία διάδοση, ιδιαίτερα σε οργανώσεις γυναικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Συνθήκης, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, των γενικών συστάσεων της Επιτροπής, της Διακήρυξης του Πεκίνου και του Προγράμματος Δράσης, και του αποτελέσματος της εικοστής τρίτης ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, με τον τίτλο «Γυναίκες 2000: ισότητα των φύλων, ανάπτυξη και ειρήνη για τον εικοστό πρώτο αιώνα». 42. Η Επιτροπή ζητά από το κράτος να ανταποκριθεί στα ζητήματα που επισημαίνονται στα παρόντα συμπερασματικά σχόλια, κατά την υποβολή της επόμενης περιοδικής του έκθεσης, βάσει του άρθρου 18 της Συνθήκης, η οποία αναμένεται τον Ιούλιο ******* 18 Η Διεθνής Συνθήκη για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (Ν. 1532/1985, ΦΕΚ 45, τ. Α ), η Διεθνής Συνθήκη για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν. 2462/1997, ΦΕΚ 25, τ. Α ), η Διεθνής Συνθήκη για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων (Ν.Δ. 494/1970, ΦΕΚ 77, τ. Α ), η Συνθήκη για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, η Συνθήκη κατά των Βασανιστηρίων και Άλλης Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Ν.1782/1988, ΦΕΚ 116, τ. Α ), η Συνθήκη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992, ΦΕΚ 192, τ. Α ) και η Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους. 9

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών Υιοθετήθηκε και παραμένει ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 18 Δεκεμβρίου 1979 Νο. 34/180

Διαβάστε περισσότερα

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων P7_TA(04)005 Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 04 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή. Β. Θετικές πλευρές

Α. Εισαγωγή. Β. Θετικές πλευρές Επιτροπή για την εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών Καταληκτικές παρατηρήσεις επί της εβδόμης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας, που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή κατά την πεντηκοστή τέταρτη σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2011 (09.03) (OR. en) 7370/11 SOC 205 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/11 SOC 184 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες στην ΕΕ, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0063 (NLE) 14869/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2017 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Πρόλογος Η επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι κεντρικής σημασίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

από τις Ειρήνη CEDAW/C/GRC/Q/7/Add.1.

από τις Ειρήνη CEDAW/C/GRC/Q/7/Add.1. Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 1 Μαρτίου 2013 Επιτροπή για την Εξάλειψη των ιακρίσεων κατά των Γυναικών Καταληκτικές παρατηρήσεις για την έβδοµη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0023/1. Τροπολογία. Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0023/1. Τροπολογία. Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.2.2017 A8-0023/1 1 του 2016 για την Αλβανία Παράγραφος 23 α (νέα) 23 α. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη ζωή, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ενός ορισμένου αριθμού παιδιών να φοιτούν σε σχολείο και

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων Δομή της παρουσίασης Ό ρόλος της εκπαίδευσης στην εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 18.12.2012 2012/2255(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας»

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» Α. Επί της αρχής. Με την παρούσα νομοθετική πρόταση εισάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ REX/057 Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2001 8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Μαΐου 2001 ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία προέβησαν οι δύο συμπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /12/ Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /12/ Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Το φύλο στην εκπαίδευση Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Τα θέματα-άξονες της σχέσης φύλο και εκπαίδευση Η πρόσβαση και η συμμετοχή των δύο φύλων στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Οδηγός Μελέτης

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Οδηγός Μελέτης 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Οδηγός Μελέτης Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 4.5.2017 2017/2025(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 27.8.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE564.903v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 31.5.2017 2016/2301(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ Στόχος Η δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού υπόβαθρου έτσι ώστε τα παιδιά:! Να κατανοήσουν την αξία της διαφορετικότητας,! Να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0026/9. Τροπολογία. Mario Borghezio, Harald Vilimsky εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0026/9. Τροπολογία. Mario Borghezio, Harald Vilimsky εξ ονόματος της Ομάδας ENF 8.2.2017 A8-0026/9 9 Παράγραφος 1 1. εκφράζει ικανοποίηση για την εξέταση από το Συμβούλιο της αίτησης προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ και την παράδοση του ερωτηματολογίου, και αναμένει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή:

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή: ΝΟΜΟΣ: 1576/85 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 156, για την ισότητα των ευκαιριών και µεταχείρισης των εργαζοµένων και των δύο φύλων: Εργαζόµενοι µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Οµάδας Κοινωνικών Θεµάτων προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη. Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου

Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη. Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου Ομιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στο 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών Φίλες και φίλοι Mε ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι στις εργασίες του 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αιρετών Γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 1 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 83 η Σύνοδος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0062(NLE) 5.4.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Jiří Maštálka (PE601.097v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών

Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών ΕΡΩΤΗΜΑ 1 2 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες. Τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών: Το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική

Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ-ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑ: Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική με βάση την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων, Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας

Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Απαιτήσειςτουνέουθεσμικούπλαισίουγιατημη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 7.11.2017 2017/2194(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα