ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς την Βουλή των Ελλήνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς την Βουλή των Ελλήνων"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο Νόµου «Μεταρρύθµιση του Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων Με το σχέδιο νόµου για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος του ηµοσίου, θεσπίζονται αλλαγές στο υφιστάµενο συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό νοµικό πλαίσιο που διέπει τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους στρατιωτικούς, µε στόχο την εναρµόνιση του ασφαλιστικού συστήµατος του ηµοσίου µε τις ρυθµίσεις του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα συµµορφώνεται µε την καταδικαστική απόφαση του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε σχέση µε την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών και των ανδρών υπαλλήλων του ηµοσίου, καθώς και µε την Οδηγία 54/2006/ΕΚ κατά το µέρος που εφαρµόζεται στα συνταξιοδοτικά συστήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις µεταξύ φύλων για αµοιβή όµοιας εργασίας ή για εργασία της αυτής αξίας, ως αµοιβής νοουµένης και της σύνταξης. Με τις νέες ρυθµίσεις επιχειρείται: α) Να πραγµατοποιηθεί µια δηµοσιονοµικά βιώσιµη ρύθµιση στο συνταξιοδοτικό σύστηµα ων δηµοσίων υπαλλήλων, που σηµειώνεται ότι απορροφά πάνω από το 10% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού. β) Να διαµορφωθεί µια πιο δίκαιη και ισότιµη αντιµετώπιση των δηµοσίων υπαλλήλων τόσο µεταξύ τους, αντιµετωπίζοντας φαινόµενα διακριτής µεταχείρισης (άνδρεςγυναίκες, κλαδικές και ειδικές ρυθµίσεις, όπως οι υπάλληλοι της Βουλής, τα αιρετά όργανα κ.λπ.) όσο και µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπολοίπων ασφαλισµένων, και γ) Να απελευθερωθούν πόροι από την καταβολή συντάξεων που θα επιτρέψουν τη χρηµατοδότηση και λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσµατικού και ποιοτικού κοινωνικού κράτους, που θα εξασφαλίζει δικαιώµατα και υπηρεσίες για όλους τους εργαζόµενους. Επίσης µε το νοµοσχέδιο αυτό, µεταξύ άλλων, καλύπτεται κατά τρόπο τυπικό η εφάπαξ έκτακτη οικονοµική παροχή που καταβλήθηκε το έτος 2009 στους συνταξιούχους του ηµοσίου, ρυθµίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς του αγρονοµικού προσωπικού της 1

2 Ελληνικής Αγροφυλακής και τροποποιούνται οι διατάξεις των Συνταξιοδοτικών Κωδίκων του ηµοσίου, επεκτείνοντας τη συνταξιοδοτική προστασία που παρέχεται στα άτοµα µε αναπηρίες. Ειδικότερα, οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου είναι, κατά άρθρο, οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, θεσµοθετείται και για τους ασφαλισµένους του ηµοσίου νέος τρόπος υπολογισµού της µηνιαίας σύνταξης, ο οποίος θα ισχύσει για όσους θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα από 1/1/2015 και εφεξής. Αρθρο 1 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζονται οι έννοιες της βασικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, οι οποίες αποτελούν και τους πυλώνες του νέου συστήµατος υπολογισµού της νέας σύνταξης. Αρθρο 2 1. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, ορίζεται ότι οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά στο ηµόσιο από 1/1/2011 και µετά, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ηµοσίου, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των νπδδ και των ΟΤΑ α και β βαθµίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από 1/1/2011 και µετά, εξαιρουµένων των στρατευσίµων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η εξαίρεση αυτή, κρίνεται επιβεβληµένη γιατί οι συντάξεις των προσώπων αυτών εξοµοιώνονται µε πολεµικές συντάξεις. Τα πρόσωπα αυτά, ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό Φορέα κύριας ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου και του ηµοσίου από 1/1/1993 και µετά. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 3, ορίζεται ότι οι ειδικές διατάξεις του ν. 1897/1990 που αφορούν τον κανονισµό της σύνταξης σε θύµατα τροµοκρατίας καθώς και αυτές του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων που ρυθµίζουν τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού που καθίσταται ανίκανος κατά την εκτέλεση υπηρεσίας 2

3 που συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη µεταφορά των προσώπων αυτών στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ. Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να συνεχιστεί η αυξηµένη συνταξιοδοτική προστασία που παρέχεται στα πρόσωπα αυτά από την Πολιτεία. Άρθρο 3 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται από η βασική σύνταξη, το µηνιαίο ποσό της οποίας ορίζεται σε 360,00 για το έτος 2010 και η οποία αναπροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του νόµου αυτού. Τη βασική σύνταξη δικαιούνται: Α. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 που έχουν ασφαλιστεί στο ηµόσιο µέχρι και τα οποία θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από και εφεξής. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την αναλογική σύνταξη. Για τους δικαιούχους της βασικής σύνταξης, εφόσον έχουν διορισθεί στο ηµόσιο µέχρι και θεµελιώνουν δικαίωµα πλήρους σύνταξης ή σύνταξης για λόγους υγείας, µετά την , το ποσό της βασικής σύνταξης είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιήσει από και εφεξής, σε σχέση προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης. Η βασική σύνταξη µειώνεται στις περιπτώσεις θεµελίωσης εξ ιδίου δικαιώµατος µειωµένης σύνταξης, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου. Το ποσοστό της µείωσης της βασικής σύνταξης, προκειµένου για τους ασφαλισµένους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Σηµειώνεται ότι η βασική σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη στα πρόσωπα που πάσχουν από βαριές αναπηρίες (τυφλοί, παραπληγικοί, πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, νεφρική ανεπάρκεια κλπ). Στις περιπτώσεις θεµελίωσης δικαιώµατος σύνταξης λόγω θανάτου µετά την , το ποσό της βασικής σύνταξης προσδιορίζεται µε βάση το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου που ορίζεται από τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία του ηµοσίου. ηλαδή αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, επιζών σύζυγος, τέκνα, τότε το ποσό της βασικής σύνταξης επιµερίζεται µε βάση το ποσοστό καθενός 3

4 στην αναλογική σύνταξη. Προκειµένου για τέκνα, το ανωτέρω ποσοστό της βασικής σύνταξης καταβάλλεται για όσο χρόνο δικαιούνται σύνταξη σύµφωνα µε τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία του ηµοσίου. Εξυπακούεται ότι αν τέκνα είναι ανάπηρα η βασική σύνταξη θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται ανεξαρτήτως ηλικίας. Το καταβαλλόµενο σε αυτά ποσοστό µετά τη διακοπή χορήγησής του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται στον δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και µέχρι του ποσοστού της δικαιούµενης σύνταξης. Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου που λαµβάνουν σύνταξη και εξ ιδίου δικαιώµατος ή περισσότερες της µιας συντάξεις λόγω θανάτου, δικαιούνται βασική σύνταξη για την εξ ιδίου δικαιώµατος και για την µεγαλύτερη από τις συντάξεις λόγω θανάτου. Βασική σύνταξη δικαιούται ο συνταξιούχος λόγω θανάτου ο οποίος εργάζεται ή απασχολείται. Στις περιπτώσεις συνταξιούχων µε περισσότερες της µιας συντάξεις εξ ιδίου δικαιώµατος, χορηγείται µία βασική σύνταξη, ενώ σε περίπτωση συνταξιούχου που δικαιούται µία πλήρη και µία µειωµένη κύρια σύνταξη, χορηγείται µια πλήρης βασική σύνταξη που καταβάλλεται από το Φορέα που χορηγεί την πλήρη σύνταξη. Ορίζεται, τέλος, ότι αρµόδιος για την καταβολή της βασικής σύνταξης είναι ο απονέµων την αναλογική σύνταξη φορέας κύριας ασφάλισης ή το ηµόσιο. Β. Όσοι έχουν πραγµατοποιήσει λιγότερα από 15 πλήρη έτη. Για να δικαιωθούν τη βασική σύνταξη οι ανωτέρω απαιτείται να πληρούν κριτήρια ηλικίας, ελάχιστων ετών παραµονής στη χώρα και εισοδηµατικά κριτήρια. Πλήρης βασική σύνταξη δίνεται σε όσους από τους ανωτέρω πληρούν όλα τα κριτήρια που θέτει η διάταξη αυτή και έχουν παραµείνει στη χώρα τουλάχιστον 15 έτη µεταξύ του 15 ου και του 65 ου έτους της ηλικίας τους, µε τη συµπλήρωση του οποίου χορηγείται στην κατηγορία αυτή η βασική σύνταξη. Για όσους έχουν παραµείνει στη χώρα λιγότερο από 35 πλήρη έτη (και τουλάχιστον 15), το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος παραµονής που υπολείπεται των 35. Ως αρµόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης ορίζεται ο φορέας που καταβάλλει το αναλογικό τµήµα σύνταξης, στις περιπτώσεις ασφαλισµένων που δικαιούνται αναλογικό τµήµα σύνταξης. 4

5 Άρθρο 4 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, θεσµοθετείται η αναλογική σύνταξη, η οποία αποτελεί το τµήµα σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και τα έτη ασφάλισης από και εφεξής, κάθε ασφαλισµένου που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την στο ηµόσιο. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αναλογική σύνταξη χορηγείται σε όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από και εφεξής. Το ύψος της µηνιαίας αναλογικής σύνταξης υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης µε βάση κλιµακούµενα ποσοστά και χορηγείται κατά τη συµπλήρωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 πλήρη έτη, ενώ για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης µικρότερο των 15 πλήρων ετών στο 65 ο έτος της ηλικίας τους. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 2, καθορίζονται οι συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η αναλογική σύνταξη. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3, ορίζεται ότι αναλογική σύνταξη δικαιούνται και όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν την , εφόσον θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά την Ειδικότερα η µηνιαία σύνταξη αυτής της κατηγορίας ασφαλισµένων αποτελείται από δύο τµήµατα : α. τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους µέχρι , το οποίο υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά και τις συντάξιµες αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους. β. αναλογικό τµήµα σύνταξης µε βάση το χρόνο ασφάλισής τους από µέχρι την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους. 4. Με τις διατάξεις της παρ. 4, ορίζεται ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου αυτού, αφού πρώτα συνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχει πραγµατοποιήσει ο ασφαλισµένος µέχρι , οι δε συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµατος σύνταξης είναι το σύνολο των αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος από και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης προβλέπεται ότι για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµατος της σύνταξης όσων πάσχουν από βαριές αναπηρίες (τυφλοί, παραπληγικοί κ.λ.π.), λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει και µε τα σηµερινά συνταξιοδοτικά δεδοµένα. 5

6 5. Με τις διατάξεις της παρ. 5, ορίζεται ότι για τους παλιούς ασφαλισµένους, δηλαδή όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι , που θα θεµελιώσουν δικαίωµα σύνταξης µέχρι , το τµήµα της µηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από µέχρι δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου, κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του νόµου αυτού για την προσαύξηση της σύνταξης πέραν της 35ετίας καθώς και αυτές της παρ. 7 του άρθρου µόνου του ν. 3847/2010, µε τις οποίες ορίζεται ότι ο υπολογισµός της σύνταξης όσων έχουν θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης µέχρι διενεργείται µε βάση τα σηµερινά συνταξιοδοτικά δεδοµένα. 6. Με τις διατάξεις της παρ. 6, προβλέπεται ότι το ποσό της αναλογικής σύνταξης λόγω θανάτου και οι δικαιούχοι ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου και τις διατάξεις του νόµου αυτού. 7. Με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8, προβλέπεται ότι οι συντάξεις των αναπήρων οπλιτών ειρηνικής περιόδου καθώς και των προσώπων που δεν υπάγονται από στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πολεµικές συντάξεις, συντάξεις αιρετών οργάνων κ.λ.π.) θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται µε βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου, κατά περίπτωση. 8. Με τις διατάξεις της παρ. 9, ορίζεται ότι για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου, κατά περίπτωση. 9. Με τις διατάξεις της παρ. 10, ορίζεται ότι οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης όπως ισχύουν κάθε φορά για τους ασφαλισµένους για πρώτη φορά σε ασφαλιστικούς Οργανισµούς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους ασφαλισµένους του ηµοσίου. Άρθρο 5 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, ορίζεται ότι µετά τη δηµιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήµερα στους ΦΚΑ, στις νοµαρχίες και το ηµόσιο, µε εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και την Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του 6

7 ηµοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανωτάτων Υγειονοµικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνοµίας, εξακολουθούν να ισχύουν. Η εξακολούθηση της λειτουργίας των Επιτροπών αυτών κρίθηκε αναγκαία λόγω του ιδιαίτερου αντικειµένου επί του οποίου γνωµατεύουν (κρίση όχι µόνο επί του ποσοστού αναπηρίας στρατιωτικών και υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας, αλλά και επί των συνθηκών που επέφεραν την αναπηρία αυτή, οι οποίες και συναρτώνται µε τον κανονισµό της σύνταξης). 2. Με τις διατάξεις της παρ.2, ορίζεται ότι και οι ασφαλισµένοι του ηµοσίου υπάγονται ως προς την πιστοποίηση της τυχόν αναπηρίας τους καθώς και του ποσοστού αυτής στον Ενιαίο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως και οι ασφαλισµένοι στους υπόλοιπους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Χώρας, προκειµένου να εξαλειφθούν η αδιαφάνεια και να διασφαλισθεί η αµεροληψία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Αρθρο 6 Με την απόφαση του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C- 559/07 κρίθηκε ότι οι διατάξεις των περ. α των παραγράφων 1 των άρθρων 1 (πολιτικοί υπάλληλοι) και 26 (στρατιωτικοί) καθώς και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 56, του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που ορίζουν διαφορετική µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη προαπαιτούµενη υπηρεσία θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, αντιβαίνουν στα οριζόµενα στο άρθρο 141 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας ως προς την καταβολή αµοιβής. Σε συνέχεια της υπόθεσης αυτής και λόγω της µη έγκαιρης συµµόρφωσης µε το διατακτικό της υπόθεσης του.ε.κ., η Χώρα µας έχει λάβει από προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την οποία επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να προσφύγει στο.ε.κ. για την επιβολή προστίµου. Οι προαναφερόµενες διατάξεις, που αναφέρονται στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αφορούν µόνον τους τακτικούς υπαλλήλους του ηµοσίου. Με τις προτεινόµενες διατάξεις καταργούνται ή τροποποιούνται, κατά περίπτωση, οι προαναφερόµενες διατάξεις ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και του χρόνου υπηρεσίας θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η µεταχρονολόγηση της ισχύος των διατάξεων αυτών από και η σταδιακή εφαρµογή της ισότητας µεταξύ ανδρών 7

8 και γυναικών κρίθηκε απαραίτητη για να µην προσβληθεί η βεβαιότητα των έννοµων σχέσεων όσων εµπίπτουν σε αυτές. Ταυτόχρονα και προκειµένου να εξορθολογιστεί περαιτέρω το συνταξιοδοτικό σύστηµα του ηµοσίου, τίθενται για πρώτη φορά όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των δικαστικών λειτουργών και του Κύριου Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. Ειδικότερα οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού είναι, κατά παράγραφο, οι ακόλουθες: 1. α. Με τις διατάξεις της παρ. 1 (περ. α ) εξοµοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί µέχρι Η άµεση αυτή εξίσωση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά αποτελέσµατα δεδοµένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής, έχουν ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται σταδιακά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες δηλ. να έχουν την επιµέλεια των παιδιών µε δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι. β. Με τις διατάξεις της περ. β της ίδιας παραγράφου επέρχεται εξοµοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (25 έτη), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις της περίπτωσης α. 2. α. Με τις διατάξεις της παρ. 2 εξοµοιώνονται, από τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του ηµοσίου. Ετσι, µε τις διατάξεις της περ. α θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55 ο έτος) για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι β. Με τις διατάξεις της περ. β θεσπίζονται από , τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1 ης Ιανουαρίου 1998 και µετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο ηµόσιο από 1 ης Ιανουαρίου 1983 µέχρι 31 εκεµβρίου 1992: - για όσους έχουν ανήλικο παιδί ή τρία τουλάχιστον παιδιά και συµπληρώσουν την 25ετία το έτος 2011, το 52 ο έτος της ηλικίας, για όσους συµπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55 ο και για όσους συµπληρώσουν την 25ετία από το έτος 2013 και µετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65 ο έτος. - το 50ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο. 8

9 - το 61 ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63 ο έτος για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης το έτος 2012, και στο 65 ο έτος για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από το έτος 2013 και µετά. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3, εξοµοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του ηµοσίου που µπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη συµπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν µειωµένη σύνταξη και ορίζεται στο στο 56 ο το έτος 2011, στο 58 ο το 2012 και στο 60ό έτος το Με τις διατάξεις της παρ 4, προβλέπεται ότι άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από και µετά ο προβλεπόµενος σήµερα χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που απαιτείται προκειµένου να αποχωρήσουν µε τη συµπλήρωση του 58 ου έτους της ηλικίας καθώς και ο προβλεπόµενος χρόνος των 37 ετών που απαιτείται προκειµένου να αποχωρήσουν από την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αυξάνεται σταδιακά µέχρι το έτος 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το δε όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται για το έτος 2011 στο 59 ο και από το έτος 2012 και εφεξής στο 60ό. Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και γι αυτούς που συµπληρώνουν τα 37 έτη υπηρεσίας από το έτος 2011 και µετά. 5. Με τις διατάξεις της παρ. 5, καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και οι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 6. Με τις διατάξεις της παρ. 6, ορίζεται ότι εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων που έχουν διοριστεί µέχρι και θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από και µετά, ως προς την αποχώρηση από την υπηρεσία χωρίς όριο ηλικίας. Οι διατάξεις αυτές δεν επιφέρουν συνταξιοδοτικά αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα. 7. α. Με τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 7, εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του ηµοσίου που πρωτοασφαλίστηκαν µετά την , µε τις ανάλογες επεµβάσεις στις διατάξεις του ν. 2084/1992. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση γίνεται άµεσα από και µετά, δεδοµένου ότι οι υπαγόµενοι στην κατηγορία αυτή δεν θα έχουν θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης µέχρι το έτος

10 β. Με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 7, εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (65 ο έτος) ανδρών και γυναικών που έχουν προσληφθεί µέχρι και οι οποίοι έχουν συνολική υπηρεσία 15 έτη. 8. Με τις διατάξεις της παρ. 8, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων που έχουν υπαχθεί στο θεσµό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων υπό καθεστώς ηµοσίου, διαµορφώνεται από στο πεντηκοστό πέµπτο (55 ο ) έτος, αυξανόµενο κατά δύο και µισό (2 ½) έτη για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού (60 ου ) έτους της ηλικίας τους. 9. Με τις διατάξεις της παρ. 9, ορίζεται ότι από , τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του άρθρου αυτού για τους τακτικούς υπαλλήλους του ηµοσίου, έχουν ανάλογη εφαρµογή για τους δικαστικούς λειτουργούς καθώς και για το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 10. Με τις διατάξεις της παρ. 10, ορίζεται ότι για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού η ενηλικίωση των τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το 18 ο έτος της ηλικίας τους, παρέχοντας έτσι ευνοϊκό χρόνο στους υπαγόµενους σ αυτές. 11. Με τις διατάξεις της παρ. 11, ορίζεται ότι όσα από τα πρόσωπα των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων που τροποποιούνται ή καταργούνται µε το νοµοσχέδιο αυτό, έχουν θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης µε βάση τις διατάξεις αυτές µέχρι , δεν θίγονται από την κατάργηση ή τροποποίησή τους. Για τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, για να µην προσβληθεί η βεβαιότητα των έννοµων σχέσεων όσων εµπίπτουν σε αυτές. Αρθρο 7 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι, από οι καταβαλλόµενες συντάξεις συµπεριλαµβανοµένων των χορηγιών και των βοηθηµάτων του ηµοσίου, αναπροσαρµόζονται µόνο µε διάταξη ειδικού τυπικού νόµου για την ψήφιση του οποίου τηρείται η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 73 του Συντάγµατος. Επίσης καθορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου αυτής υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης µε την οποία προβλέπεται 10

11 αναπροσαρµογή ή αύξηση των συντάξεων, χορηγιών και βοηθηµάτων που καταβάλλονται από το ηµόσιο, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόµενο στην παράγραφο αυτή. 2. Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ότι από και ανά δύο έτη η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί αναλογιστικές µελέτες µε αντικείµενο την εξέλιξη της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Οι εν λόγω αναλογιστικές µελέτες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. Η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών µέχρι και το έτος 2060 και µε έτος αναφοράς το 2009 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2,5 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Επιπλέον µε τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ο ανακαθορισµός των συντάξεων µε ειδικό νόµο, προκειµένου για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του συστήµατος. 3. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι, από , µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα όρια συνταξιοδότησης που προβλέπονται από καταστατικές ή γενικές διατάξεις νόµων ανακαθορίζονται κατά τη µεταβολή του προσδόκιµου ζωής του πληθυσµού της χώρας, µε βάση δείκτες που προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τη Eurostat. Η θέσπιση των διατάξεων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου να καταστεί µακροπρόθεσµα βιώσιµο το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Αρθρο 8 1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρ. 1, προκειµένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος, θα πρέπει να έχουν παρέλθει από την τέλεση του γάµου τρία έτη για τους υπαλλήλους του ηµοσίου, και σε πέντε έτη για τους συνταξιούχους του ηµοσίου. Ως προς τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του επιζώντος συζύγου, εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 2, επεκτείνονται και στο ηµόσιο οι περιορισµοί στο ποσό της σύνταξης των επιζώντων συζύγων, εκτός των αναπήρων, που λαµβάνουν και σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα ή αυτοαπασχολούνται. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συµµετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα παιδιά ή παιδιά που σπουδάζουν, το ποσό που περικόπτεται από τη σύνταξη του επιζώντος συζύγου επιµερίζεται στα παιδιά σε ίσα µέρη. Από τους κατά τα ανωτέρω περιορισµούς εξαιρούνται όσοι εκ των επιζώντων συζύγων λαµβάνουν εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη από το ηµόσιο ή σύνταξη λόγω 11

12 τροµοκρατικής ενέργειας ή βίαιου συµβάντος ή πολεµική σύνταξη καθώς και όσοι η σύνταξή τους καταβάλλεται ήδη µειωµένη κατά 70%, ή αναστέλλεται η καταβολή της, επειδή κατέχουν θέση στον ευρύτερο ηµόσιο τοµέα. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3, ορίζεται ότι οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους επιζώντες συζύγους που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Προσωπικού Σιδηροδρόµων. Ταυτόχρονα επεκτείνεται το δικαίωµα καταβολής δύο συντάξεων από το ηµόσιο, στους επιζώντες συζύγους που λαµβάνουν σύνταξη µε βάση τις διατάξεις του προαναφερόµενου Κώδικα και δικαιούνται και εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη από το ηµόσιο. Στην περίπτωση αυτή η µία εκ των δύο συντάξεων, κατόπιν επιλογής τους, καταβάλλεται µειωµένη κατά 75%, όπως ισχύει και για τους λοιπούς συνταξιούχους του ηµοσίου που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Άρθρο 9 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργείται εφεξής το δικαίωµα συνταξιοδότησης των άγαµων και διαζευγµένων θυγατέρων συνταξιούχων του ηµοσίου, δεδοµένου ότι έχουν µεταβληθεί οι κοινωνικο-ασφαλιστικές συνθήκες που αποτελούσαν τη δικαιολογητική βάση του δικαιώµατος αυτού. Άλλωστε, η διατήρηση του σχετικού δικαιώµατος είναι αδύνατη, λόγω αντίθεσης των καταργούµενων διατάξεων µε αυτές της Οδηγίας 54/2006/ΕΚ. Ταυτόχρονα, εισάγονται πρόσθετοι περιορισµοί σε όσες έχουν θεµελιώσει το σχετικό δικαίωµα. Συγκεκριµένα: 1. Καταργείται το δικαίωµα συνταξιοδότησης των άγαµων και διαζευγµένων θυγατέρων (παρ. 1, περ. α-δ) και 2. Περικόπτεται περαιτέρω η σύνταξη όσων άγαµων ή διαζευγµένων θυγατέρων έχουν εισοδήµατα, µε αυστηροποίηση των προγενέστερων διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 και εισάγεται εισοδηµατικό όριο, πέραν του οποίου η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται (παρ. 3 και 4). Άρθρο 10 Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, οι εργαζόµενοι συνταξιούχοι γήρατος ή θανάτου των Φορέων κύριας ασφάλισης που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπόκεινται σε 12

13 περιορισµούς ως προς την καταβολή της σύνταξής τους (αναστολή της σύνταξής τους εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 55 ο έτος της ηλικίας τους, µείωση κατά 70% του ποσού αυτής εφόσον έχουν υπερβεί 55 ο έτος της ηλικίας, µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια, µε προσαύξηση κατά 20% του ποσού αυτού για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και µέχρι τη συµπλήρωση του 24 ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία). Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 10 και για λόγους ίσης µεταχείρισης όλων των συνταξιούχων της Χώρας, οι ανωτέρω διατάξεις επεκτείνονται και στους συνταξιούχους του ηµοσίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου8 του ν. 2592/1998 και των παρ. 1 έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, οι οποίες ήδη θέτουν περιορισµούς, για τους συνταξιούχους του ηµοσίου που απασχολούνται στον ευρύτερο ηµόσιο τοµέα. Αρθρο 11 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης µε βάση το οποίο υπολογίζεται η προσαύξηση της σύνταξης για τα έτη υπηρεσίας πέραν του 35 ου και µέχρι του 40 ου για όσους έχουν προσληφθεί στο ηµόσιο µέχρι Αρθρο 12 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, επεκτείνεται και για τους συνταξιούχους του ηµοσίου η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, προκειµένου οι συνταξιούχοι που λαµβάνουν ικανοποιητικές συντάξεις να συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος, προκειµένου να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής συντάξεων. Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται από ειδική µηνιαία εισφορά για τους συνταξιούχους οι συντάξεις των οποίων είναι πάνω από 1.400,00, η οποία κλιµακώνεται ανάλογα µε το καταβαλλόµενο ποσό σύνταξης και συγκεκριµένα: 1.Για συντάξεις από 1.400,01 µέχρι 1.700,00 ποσοστό 3% 2.Για συντάξεις από 1.700,01 µέχρι 2.000,00 ποσοστό 4% 3.Για συντάξεις από 2.000,01 µέχρι 2.300,00 ποσοστό 5% 4.Για συντάξεις από 2.300,01 µέχρι 2.600,00 ποσοστό 6% 5.Για συντάξεις από 2.600,01 µέχρι 2.900,00 ποσοστό 7% 6.Για συντάξεις από 2.900,01 µέχρι 3.200,00 ποσοστό 8% 13

14 7.Για συντάξεις από 3.200,01 µέχρι 3.500,00 ποσοστό 9% 8.Για συντάξεις από 3.500,01 και πάνω ποσοστό 10% Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης µετά την παρακράτηση της εισφοράς δε µπορεί να υπολείπεται των 1.400,00. Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της σύνταξης, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης καθώς και τα συγκαταβαλλόµενα µε αυτή ποσά του επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117Α ) και της τυχόν προσωπικής και αµεταβίβαστης διαφοράς. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων της µίας κύριας σύνταξης από το ηµόσιο ή από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των συντάξεων αυτών και παρακράτηση γίνεται από το Φορέα που χορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης. Από την κράτηση αυτή εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανικανότητας µε βάση τις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 54 του π.δ.169/2007(παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί κλπ) καθώς και όσοι λαµβάνουν πολεµική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των ν. 1897/1990 και 1977/1991(θύµατα τροµοκρατίας ή βίαιου συµβάντος). Η ειδική εισφορά θα αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασµό που συστήνεται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), τα δε ποσά που θα συγκεντρώνονται θα διατίθενται για την κάλυψη των ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των Φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του ηµοσίου. Αρθρο Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, νοµιµοποιείται η έκτακτη οικονοµική παροχή που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους του ηµοσίου το έτος Συγκεκριµένα, µε τις παρ. 1 και 2, ορίζεται ότι στους συνταξιούχους του ηµοσίου, µε εξαίρεση τους δικαστικούς, τα µέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. και τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., χορηγείται για το έτος 2009 εφάπαξ έκτακτη οικονοµική παροχή ύψους 500 ευρώ για όσους λαµβάνουν µηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη µέχρι 800 ευρώ και 300 ευρώ για όσους λαµβάνουν µηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη από 800,01 ευρώ µέχρι ευρώ. 14

15 Στην έννοια της βασικής σύνταξης δεν συµπεριλαµβάνονται τα συγκαταβαλλόµενα µε τη σύνταξη επιδόµατα (εξοµάλυνσης, συζύγου και τέκνων, ανικανότητας κλπ) καθώς και το ποσό της τυχόν προσωπικής διαφοράς. Οι δικαστικοί, το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. και οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις αυτές γιατί ήδη µε τα ειδικά µισθολόγια που ίσχυσαν γι αυτούς από έλαβαν για το έτος αυτό πολύ µεγαλύτερη αύξηση από αυτήν που προκύπτει για τους λοιπούς συνταξιούχους µε τη χορήγηση της ανωτέρω έκτακτης οικονοµικής παροχής. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 3, ορίζεται ότι η έκτακτη οικονοµική παροχή δεν υπόκειται σε καµία κράτηση (φόρος, υγειονοµική περίθαλψη κλπ). 3. Με τις αντισωρευτικές διατάξεις της παρ. 4, αποφεύγεται η χορήγηση της ανωτέρω παροχής σε περίπτωση λήψης δύο συντάξεων από το ηµόσιο, αν αυτές υπερβαίνουν τα τιθέµενα στην παρ. 1 εισοδηµατικά όρια. Συγκεκριµένα, στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το ηµόσιο, προκειµένου να καταβληθεί η έκτακτη οικονοµική παροχή, για τον προσδιορισµό της µηνιαίας ακαθάριστης βασικής σύνταξης λαµβάνονται υπόψη αθροιστικά τα αντίστοιχα ποσά και των δύο συντάξεων. 4. Με τις διατάξεις της παρ. 5, ρυθµίζεται η καταβολή της οικονοµικής παροχής σε περίπτωση που συντρέχουν στη σύνταξη περισσότερα του ενός πρόσωπα (περιπτώσεις µεταβιβασθείσας σύνταξης) και ορίζεται ότι το ποσό της παροχής αυτής, είναι αυτό που αντιστοιχεί στο ποσό της ακαθάριστης µηνιαίας βασικής σύνταξης που καταβάλλεται σε κάθε ένα από αυτούς. 5. Με τις διατάξεις της παρ. 6, ορίζεται ότι σε περίπτωση που καταβάλλεται µειωµένη σύνταξη λόγω κατοχής θέσης στο ηµόσιο ή υψηλών εισοδηµάτων, δεν θα καταβληθεί η έκτακτη οικονοµική παροχή προκειµένου να αποφευχθεί η καταβολή της παροχής αυτής σε πρόσωπα που έχουν υψηλά εισοδήµατα και για το λόγο αυτό λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη. 6. Με τις διατάξεις της παρ. 7, ορίζεται ότι για όσους έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας από µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του Ν.3758/2009, ήτοι µέχρι , η εφάπαξ έκτακτη οικονοµική παροχή, θα τους καταβληθεί µε τη σύνταξή τους. Όσοι εξέρχονται µετά την ηµεροµηνία αυτή θα λάβουν την ανωτέρω παροχή µε τις αποδοχές ενέργειας. Αρθρο 14 Με τις διατάξεις του ν. 3585/2007, ιδρύθηκε η Ελληνική Αγροφυλακή. Επειδή το αγρονοµικό προσωπικό του νεοσύστατου αυτού σώµατος δεν καλύπτεται από τις 15

16 υπάρχουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, προτείνονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2, µε τις οποίες: 1. Ορίζεται η υπαγωγή του αγρονοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που υπάγονται οι δηµόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι (παρ. 1). 2. Καθορίζεται ο συντάξιµος µισθός βάσει του οποίου θα κανονιστεί η σύνταξη του αγρονοµικού προσωπικού και επί του οποίου θα διενεργούνται οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές (παρ. 2). 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3, ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από την ηµεροµηνία ίδρυσης της Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 3585/07 ( ). 4. Με τις διατάξεις της παρ. 4, ορίζεται ότι η προθεσµία επιλογής συνταξιοδοτικούασφαλιστικού καθεστώτος των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 για όσους υπαλλήλους έχουν µεταταγεί ή µεταφερθεί στην Ελληνική Αγροφυλακή µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του. 5. Με τις διατάξεις της παρ. 5, ενσωµατώνεται στις συντάξιµες αποδοχές του αγρονοµικού προσωπικού το επίδοµα θέσης ευθύνης των διατάξεων της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.3585/2007. Η ενσωµάτωση αυτή κρίνεται επιβεβληµένη, αφού όλες οι κατηγορίες υπαλλήλων-λειτουργών του ηµοσίου έχουν ενσωµατώσει αντίστοιχα επιδόµατα. 6. Με τις διατάξεις της παρ. 6, προβλέπεται η αναπροσαρµογή των συντάξεων όσων έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου αυτού µε ενσωµάτωση στις συντάξιµες αποδοχές τους του επιδόµατος θέσης ευθύνης το οποίο υπόκειται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ ηµοσίου. Αρθρο Με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 µε βάση τις οποίες στους συνταξιούχους του ηµοσίου καθώς και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, που λαµβάνουν συγχρόνως σύνταξη και αποδοχές, η σύνταξη καταβάλλεται µειωµένη κατά 70%, έχουν εφαρµογή και για τους βουλευτές που λαµβάνουν ταυτόχρονα βουλευτική αποζηµίωση και σύνταξη από το ηµόσιο καθώς και για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α και β βαθµού που λαµβάνουν ταυτόχρονα έξοδα παράστασης και σύνταξη από το ηµόσιο. 16

17 2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 προβλέπεται ότι οι δήµαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων που επιλέγουν την καταβολή των εξόδων παράστασης αντί της σύνταξης, διατηρούν το καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης που υπάγονταν σαν συνταξιούχοι και οι αναλογούσες κρατήσεις υπολογίζονται επί των εξόδων παράστασης και αποδίδονται στον οικείο φορέα. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 προβλέπεται ότι τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α και β βαθµού που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, µε εξαίρεση τους νοµάρχες, τους δηµάρχους και τους προέδρους κοινοτήτων, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 7 του ν. 3833/2010 επιλέγουν την καταβολή των εξόδων παράστασης της θέσης που έχουν εκλεγεί αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της προηγούµενης θέσης τους, οπότε και όλη η θητεία τους ως αιρετών οργάνων λογίζεται ως πραγµατική και συντάξιµη στη θέση από την οποία προέρχονται. Αρθρο 16 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού για λόγους ίσης µεταχείρισης των διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων που υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του ηµοσίου, προβλέπεται ότι, από για τον υπολογισµό της σύνταξης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής εφαρµόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων. Ο µισθός µε βάση τον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη των προσώπων αυτών είναι αυτός που προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής. Οι υπάλληλοι της Βουλής που θα έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα (25ετία) µέχρι την , δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού και εποµένως η σύνταξή τους θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται µε βάση τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού, ανεξαρτήτως του χρόνου αποχώρησης από την υπηρεσία. Αρθρο 17 17

18 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 υπάγονται στις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.169/2007 που προβλέπουν τη χορήγηση πλήρους σύνταξης, µετά τη συµπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας, και όσοι υπάλληλοι του ηµοσίου πάσχουν από αιµορροφιλία τύπου Α ή Β καθώς και από µυασθένεια-µυοπάθεια, εφόσον έχουν ποσοστό ανικανότητας 67%. Ως βάση υπολογισµού της πλήρους αυτής σύνταξης (800/1000) λαµβάνεται υπόψη ο συντάξιµος µισθός που έχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της εξόδου του από την Υπηρεσία. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 2, ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.169/2007 που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους που προβλέπουν την ευνοϊκή συνταξιοδοτική µεταχείριση πολιτικών υπαλλήλων που πάσχουν από βαριές αναπηρίες, (τυφλοί, παραπληγικοί κ.λ.π.) έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους στρατιωτικούς, καθώς και για όσους υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ηµοσίου και πρωτοασφαλίστηκαν σε Φορέα κύριας ασφάλισης µετά την , σε περίπτωση που πάσχουν από τις ίδιες αναπηρίες. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 3, ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων απ αυτούς έχουν πεθάνει, έτσι ώστε το σχετικό δικαίωµα να µην καταλάβει µόνο τους παθόντες µετά ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού. Άρθρο 18 Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού, επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι ασφάλισης που λαµβάνονται υπόψη για τη συµπλήρωση του εκάστοτε απαιτούµενου για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος χρόνου ασφάλισης των ασφαλισµένων του ηµοσίου και επιπλέον καθορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης και εξαγοράς τους. Έτσι, για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από και µετά, πέραν των ήδη προβλεπόµενων χρόνων θα είναι δυνατή η προσµέτρηση και του χρόνου σπουδών σε µέσες ανώτερες ή ανώτατες σχολές. Τέλος καθορίζεται, ότι για τα πρόσωπα αυτά ο συνολικός χρόνος για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί αποδοχές, που µπορεί να αναγνωριστεί ως συντάξιµος, ανέρχεται σε επτά έτη, µε κλιµάκωση του χρόνου ανάλογα µε το έτος θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. 18

19 Αρθρο Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αποχωρούν από αυτές χωρίς να έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης (Κ.Υ.Κ.) των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να µεταφέρουν τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα στο Ελληνικό Συνταξιοδοτικό Σύστηµα. Με τις διατάξεις αυτές, εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του 8 ου παραρτήµατος του ανωτέρω Κ.Υ.Κ., οι δε µαθηµατικοί τύποι που θα µετατρέψουν το µεταφερόµενο ασφαλιστικό-στατιστικό ισοδύναµο σε ασφαλιστικό χρόνο στους ελληνικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του ηµοσίου, θα καθοριστούν µε Κοινή Υπουργική Απόφαση. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 5, επιµηκύνεται η προθεσµία υποβολής δήλωσης αποδοχής της µεταφοράς του αναλογιστικού ισοδυνάµου από το Ελληνικό Σύστηµα στο Σύστηµα Συνταξιοδότησης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από ένα έτος σε δύο, προκειµένου να έχει ο ενδιαφερόµενος γνώση του συνολικού ασφαλιστικού χρόνου που µεταφέρεται και των αντίστοιχων δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτόν, δεδοµένου ότι ο υπολογισµός του ασφαλιστικού χρόνου που αντιστοιχούσε σε κάποια επικουρικά ταµεία καθυστερούσε πλέον του έτους, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η προαναφερόµενη συνολική εικόνα. 3. α. Μετά την τροποποίηση από του άρθρου 11 του 8 ου παραρτήµατος του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Κ.Υ.Κ.) το Γραφείο ιαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατοµικών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε ο υπολογισµός του αναλογιστικού ισοδυνάµου που αντιστοιχεί στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν αποκτήσει υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα, να γίνεται κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στη ιοίκηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και όχι κατά την ηµεροµηνία που περιέρχεται η αίτηση αυτή στους Ελληνικούς οργανισµούς σύνδεσης. Κατόπιν των ανωτέρω, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της περ. α της παρ. 6 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται από οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2592/1998 ώστε να εναρµονιστεί η Ελληνική νοµοθεσία προς τα ανωτέρω οριζόµενα από τον (Κ.Υ.Κ.). 19

20 β. Με τις διατάξεις της περ. β, το ποσό αναλογιστικού ισοδυνάµου που µεταφέρεται στο Συνταξιοδοτικό Σύστηµα των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιείται, αναγόµενο στο χρόνο της πραγµατικής µεταφοράς του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 8 ου παραρτήµατος του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό τροποποιήθηκε από µε τις διατάξεις του Κανονισµού 723/2004. Προκειµένου να καταστεί ευχερής η επικαιροποίηση του ανωτέρω ποσού, λαµβάνεται ως βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο αναπροσαρµόζει το ήδη υπολογισθέν ποσό σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2592/1998 µέχρι το εύλογο χρονικό διάστηµα των εξήντα (60) ηµερών που έπονται της ηµεροµηνία περιέλευσης της δήλωσης αποδοχής του ενδιαφερόµενου στον Οργανισµό Σύνδεσης (Γ.Λ.Κ. ή Ι.Κ.Α. κατά περίπτωση), χρονικό διάστηµα επαρκές για να διενεργηθεί η πίστωση του σχετικού λογαριασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η σχετική µεταφορά µέχρι την ως άνω εξηκοστή (60ή) ηµέρα, ο Οργανισµός Σύνδεσης, µετά από ενηµέρωσή του επανυπολογίζει και µεταφέρει το επί πλέον ποσό. Ειδικά για περιπτώσεις που αφορούν ασφαλιστικά δικαιώµατα κύριας σύνταξης και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Γ.Λ.Κ., η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται από τις /νσεις Ελέγχου και Εντολής Πληρωµής της Υπηρεσίας Συντάξεων, κατά περίπτωση. γ. Με τις µεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης γ, ρυθµίζεται ο τρόπος επικαιροποίησης ποσών αναλογιστικού ισοδυνάµου συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που έχουν εκκαθαριστεί από , ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ε.Κ. 723/2004, µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου αυτού. Αρθρο 20 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζονται η έκταση εφαρµογής και τα οικονοµικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή των προηγούµενων άρθρων και αυτού. Αρθρο 21 αυτού. Τέλος µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου Αυτός είναι ο σκοπός και το περιεχόµενο του παρόντος νοµοσχεδίου, το οποίο παρακαλούµε να περιβάλετε µε την ψήφο σας. 20

21 21

22 Αθήνα, Ιουλίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α. ΛΟΒΕΡ ΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ ΗΣ 22

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Άρθρο 2. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Άρθρο 2. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το σχέδιο νόµου για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σχέδιο Νόµου ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αθήνα, Ιούλιος 2010 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Βασικές συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) 1 Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3865 ΦΕΚ 120/Α/ 21.7.2010

ΝΟΜΟΣ 3865 ΦΕΚ 120/Α/ 21.7.2010 ΝΟΜΟΣ 3865 ΦΕΚ 120/Α/ 21.7.2010 Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Με την παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ;

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Παραδείγματα: Τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΗ, 16 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΗ, 16 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΗ, 16 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3-3-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι). Ανταποδοτική σύνταξη Ειδικότερα για παλαιούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο, ισχύει ότι από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχέςνοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός Στους παρακάτω πίνακες, σύμφωνα με τον Ν.4336/2015, περιγράφονται τα νέα όρια ηλικίας :Σ Πίνακας 1τικός οδηγός Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 62 Από

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ( ΑΚΕ- Τ) ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, 10437 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:2105285302 FAX:2105285316 E-mail:dake-d@nd.gr Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ /0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ /0092 ΕΛ Λ Η ΝΙΚΗ ΔΗ Μ Ο ΚΡΑ ΤΙΑ Υ Π Ο Υ ΡΓΕΙΟ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.15 09:57:05 EET Reason: Location: Athens Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Φεβρουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα: Συνοπτική παρουσίαση... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) - ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 913 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 210497 21049174 FAX 21049710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός, 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29 Προς: Ως πίνακας αποδεκτών Αθήνα. Τηλέφωνο:

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29 Προς: Ως πίνακας αποδεκτών Αθήνα. Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ Με το νέο Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σχέδιο Νόµου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σχέδιο Νόµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόµου Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ - - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόµου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Ειρήνης Ελευθερίας Γαληνού Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ Ερώτημα: Να διερευνηθεί αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώνεται για τον ερωτώντα συνταξιοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ Ν. 4387/2016-

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ Ν. 4387/2016- ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 16 ΤΟΥ Ν. 4387/2016- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ- ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Φ80000/οικ.60272/2196/2016 ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δικαιούχοι της σύνταξης του ασφαλισμένου/συνταξιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007 Αριθ. Πρωτ.: Σ64/4/

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007 Αριθ. Πρωτ.: Σ64/4/ Αναπροσαρµογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων µισθών και τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2007. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παρακράτηση από τις συντάξεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, από 1/8/2010.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παρακράτηση από τις συντάξεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, από 1/8/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. Μειώσεις κύριων συντάξεων. 5% για συντάξεις από 2, έως 2, % για συντάξεις από 2, έως 2,600.00

I. Μειώσεις κύριων συντάξεων. 5% για συντάξεις από 2, έως 2, % για συντάξεις από 2, έως 2,600.00 Πίνακες περικοπών κύριων και επικουρικών συντάξεων, εφάπαξ βοηθημάτων και δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας το 2010 και εφεξής I. Μειώσεις κύριων συντάξεων. ν.3863/10 άρθρο 38 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΞΗ, 16 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΞΗ, 16 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΞΗ, 16 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για το Νόμο 2084 του 1992 (Νόμος Σιούφα), το Νόμο 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα) κ.λ.π.

Πρόκειται για το Νόμο 2084 του 1992 (Νόμος Σιούφα), το Νόμο 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα) κ.λ.π. Πηγή: taxheaven Ημερμομηνία καταχώρησης: Feb 27 2008 at 05:37:27 PM Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους από 1η Ιανουαρίου 2008 Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων για τους εργαζόμενους στο δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ανανεωμένος αυτός συνοπτικός ασφαλιστικός οδηγός έχει ως σκοπό την πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ρύθµιση νοµοθετικών κενών και βελτίωση των διατάξεων της υποπαραγράφου Β5 του ν. 4093/2012 που αφορούν τις συντάξεις των άγαµων θυγατέρων

Θέµα: Ρύθµιση νοµοθετικών κενών και βελτίωση των διατάξεων της υποπαραγράφου Β5 του ν. 4093/2012 που αφορούν τις συντάξεις των άγαµων θυγατέρων 17 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 189299/37512/2014 Πληροφορίες: Γιάννης Τσελεκίδης ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.47 /ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ, ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΣΧΟ ΚΤΣ ΚΤΕΘ,ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Μονάδες με ΑΔΧ, ΝΠΔΔ/ΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές

Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ασφαλιστικό: Ολες οι αλλαγές σε συντάξεις - εισφορές Αποφασισμένη να καταθέσει το ασφαλιστικό στη Βουλή εντός της εβδομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα