ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/03) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/03) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ..."

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/15 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της κοινής επιχείρησης (2016/C 473/03) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημεία Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παρουσίαση των λογαριασμών Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης Έλεγχοι της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα έργων Συγκρούσεις συμφερόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2 C 473/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για την αεροναυτική (κοινή επιχείρηση Clean Sky), με έδρα στις Βρυξέλλες, συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 ( 1 ) για χρονικό διάστημα δέκα ετών και άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου Στις 6 Μαΐου 2014 ( 2 ), το Συμβούλιο ενέκρινε νέο ιδρυτικό κανονισμό, με τον οποίο καταργήθηκε ο αρχικός κανονισμός και δυνάμει του οποίου ανατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση, πλέον αναφερόμενη ως «κοινή επιχείρηση Clean Sky 2» ( 3 ), νέα καθήκοντα στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( 4 ). Ταυτόχρονα η διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης Clean Sky παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου Στόχος της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (7ο ΠΠ) ( 5 ) και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αεροναυτικών τεχνολογιών, καθώς και στην ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο βιομηχανίας και αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της αεροναυτικής στην Ευρώπη. Οι στόχοι της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 εμπίπτουν στον πυλώνα των κοινωνιακών προκλήσεων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και ειδικότερα στην πρόκληση «Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές» ( 6 ). 3. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που συντονίζει η κοινή επιχείρηση Clean Sky διαρθρώνονται γύρω από α) έξι συνεχείς τεχνολογικούς και προσανατολισμένους στην επίδειξη τομείς ή «προγράμματα επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας» (ΠΕΟΤ) που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ και β) εννέα νέους τεχνολογικούς και προσανατολισμένους στην επίδειξη τομείς που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»: τρία προγράμματα επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας (ΠΕΟΤ), τρεις πλατφόρμες επίδειξης καινοτόμων αεροσκαφών (ΠΕΚΑ), τρεις εγκάρσιους τομείς, περιλαμβανομένου του αξιολογητή τεχνολογιών (ΑΤ) 4. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, μέλη της κοινής επιχείρησης Clean Sky είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, οι επικεφαλής των ΠΕΟΤ/ΠΕΚΑ/ΑΤ στη βιομηχανία και οι κύριοι συνεργάτες της κοινής επιχείρησης που επιλέγονται μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ( 7 ). Οι εταίροι της κοινής επιχείρησης Clean Sky στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ διατηρούν την ιδιότητα του μέλους μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και δράσεων που δρομολογήθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 71/ Η μέγιστη εισφορά της ΕΕ στην κοινή επιχείρηση Clean Sky για την κάλυψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των διοικητικών δαπανών ( 8 ) στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ ήταν 800 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινής επιχείρησης έπρεπε να συνεισφέρουν πόρους τουλάχιστον ίσους με την εισφορά της ΕΕ, εξαιρουμένου του ποσού που διατέθηκε μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ( 9 ). ( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 71/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky (ΕΕ L 30 της , σ. 1). ( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (ΕΕ L 169 της , σ. 77). ( 3 ) Στην παρούσα έκθεση γίνεται γενικώς αναφορά στην «κοινή επιχείρηση Clean Sky 2», εκτός εάν είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων. ( 4 ) Το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της , σ. 104). ( 5 ) Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 412 της , σ. 1). ( 6 ) Στο παράρτημα παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες, οι δραστηριότητες και οι διαθέσιμοι πόροι της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. ( 7 ) Έπειτα από την πρώτη πρόσκληση για κύριους συνεργάτες, 76 νέοι εταίροι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2015, καθιστώντας ήδη την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 πρόγραμμα μεγαλύτερης εμβέλειας από την κοινή επιχείρηση Clean Sky (66 εταίροι). Το 2015 η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε δεύτερη πρόταση για κύριους συνεργάτες. ( 8 ) Οι διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης Clean Sky επιμερίζονται ισόποσα μεταξύ, αφενός, της ΕΕ και, αφετέρου, των άλλων μελών, τα οποία εισφέρουν το υπολειπόμενο 50 % σε χρήμα. Οι διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 3 % της συνολικής εισφοράς σε χρήμα και των εισφορών σε είδος των μελών και των εταίρων. ( 9 ) Η εισφορά της ΕΕ διατίθεται ως εξής: α) ποσό έως και 400 εκατ. ευρώ διατίθεται στους επικεφαλής των ΠΕΟΤ και ποσό έως και 200 εκατ. ευρώ στους εταίρους. Οι επικεφαλής των ΠΕΟΤ και οι εταίροι πρέπει να εισφέρουν πόρους τουλάχιστον ίσους με την εισφορά της ΕΕ, β) ποσό τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ πρέπει να διατίθεται στους εταίρους που επιλέγονται βάσει ανταγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/17 6. Η χρηματοδοτική εισφορά της ΕΕ στην κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα ανέρχεται έως και σε εκατ. ευρώ. Οι επικεφαλής και οι κύριοι συνεργάτες πρέπει να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα ένα ελάχιστο επίπεδο ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 2 193,7 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ( 10 ), συμπεριλαμβανομένων εισφορών για πρόσθετες δραστηριότητες τουλάχιστον 965,2 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο ( 11 ) ( 12 ). Οι διοικητικές δαπάνες δεν προβλέπεται να υπερβούν τα 78 εκατ. ευρώ και πρέπει να κατανέμονται εξίσου μεταξύ της ΕΕ και των μελών της κοινής επιχείρησης από τον ιδιωτικό τομέα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 7. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων σε επίπεδο κοινής επιχείρησης και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας των κατασταλτικών ελέγχων που διενήργησε η κοινή επιχείρηση σε επίπεδο δικαιούχων. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις συναφείς εργασίες άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης. ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 8. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις ( 13 ) και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού ( 14 ) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί. Ευθύνη της διοίκησης 9. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 22 του πρότυπου δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στην κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 ( 15 ), η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα, την επιλογή και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής ( 16 ), και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο εκτελεστικός διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση της κοινής επιχείρησης. ( 10 ) Άρθρο 4, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 558/2014. ( 11 ) Όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 558/2014, οι συμπληρωματικές δραστηριότητες είναι δραστηριότητες εκτός του προγράμματος εργασιών της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky, οι οποίες συμβάλλουν στους στόχους της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας Clean Sky. Δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 4, του ίδιου κανονισμού, το κόστος των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων πιστοποιείται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή και δεν υπόκειται σε έλεγχο από την Κοινή Επιχείρηση Clean Sky ή άλλον φορέα της ΕΕ. ( 12 ) Το άρθρο 15, παράγραφος 3, του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 558/2014 ορίζει ότι «οι επιχειρησιακές δαπάνες της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 καλύπτονται από τις ακόλουθες συνεισφορές: α) χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης β) συνεισφορές σε είδος από επικεφαλής και κύριους συνεργάτες και τις συνδεδεμένες με αυτούς οντότητες για την κάλυψη των δαπανών που επωμίζονται κατά την υλοποίηση έμμεσων δράσεων, αφαιρουμένης της συνεισφοράς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 και οποιασδήποτε άλλης συνεισφοράς της Ένωσης στις εν λόγω δαπάνες». ( 13 ) Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. ( 14 ) Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και σύνοψη των αρχών του προϋπολογισμού και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. ( 15 ) Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 38 της , σ. 2). ( 16 ) Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα (International Public Sector Accounting Standards IPSAS), που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, ή, κατά περίπτωση, από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Accounting Standards IAS)/διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards IFRS), που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

4 C 473/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως. Ευθύνη του ελεγκτή 10. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ( 17 ) δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 11. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν αυτές οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. 12. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του. Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 13. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 14. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 15. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παρουσίαση των λογαριασμών 16. Το ποσό των εισφορών σε είδος που εγγράφηκε στους οριστικούς λογαριασμούς βασίστηκε στις πληροφορίες που ελήφθησαν από τα μέλη της κοινής επιχείρησης εκτός της ΕΕ ( 18 ). Από τα 47 εκατ. ευρώ που δηλώθηκαν ως εισφορές σε είδος για την κάλυψη επιχειρησιακών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 19 εκατ. ευρώ έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου, αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο, ενώ εκκρεμεί η πιστοποίηση και επικύρωση 28 εκατ. ευρώ ( 19 ). ( 17 ) Άρθρο 47 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014. ( 18 ) Άρθρο 4, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 558/2014. ( 19 ) Οριστικοί λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης, σ. 30.

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/19 Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το Ο διαθέσιμος προς εκτέλεση οριστικός προϋπολογισμός του 2015 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 440,7 εκατ. ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 245,9 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν 99,5 % και 81 % αντίστοιχα ( 20 ). Το χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών οφειλόταν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος Clean Sky 2 (εξαιτίας της καθυστερημένης υπογραφής μιας σημαντικής συμφωνίας επιχορήγησης με μέλος της κοινής επιχείρησης και καθυστερήσεων στην έναρξη των έργων που είχαν επιλεγεί μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων). 18. Από το σύνολο των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (430,6 εκατ. ευρώ), τα 226 εκατ. ευρώ (52,7 %) ήταν επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει περατωμένων διαδικασιών ανάθεσης σε σχέση με επιχορηγήσεις. Τα υπόλοιπα 203,5 εκατ. ευρώ (47,3 %) προορίζονταν για συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και αφορούσαν δύο προσκλήσεις για κύριους συνεργάτες και δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι διαδικασίες ανάθεσης των οποίων δεν είχαν περατωθεί στις 31 Δεκεμβρίου Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ 19. Επί της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ, ύψους 800 εκατ. ευρώ, για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, η κοινή επιχείρηση προέβη σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 756,96 εκατ. ευρώ (94,6 %) και σε πληρωμές ύψους 740,3 εκατ. ευρώ (92,5 % της επιχειρησιακής χρηματοδότησης) έως το τέλος του Δεδομένου ότι η κοινή επιχείρηση δεν δικαιούται πλέον να προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, οι εναπομένουσες αναλήψεις υποχρεώσεων θα χρησιμοποιηθούν, αν κριθεί σκόπιμο, για συμφωνίες επιχορήγησης με μέλη (σύμφωνα με την κατάσταση χρηματοδότησης την οποία ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο και τη συνολική κατάσταση υλοποίησης κάθε ΠΕΟΤ) ( 21 ). Η εισφορά σε χρήμα της ΕΕ για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθε σε 12,6 εκατ. ευρώ. 20. Οι εισφορές των άλλων μελών σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες ανήλθαν συνολικά, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε 550,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 501,6 εκατ. ευρώ (91 %) είχαν επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Στα υπόλοιπα ποσά, εν αναμονή της επικύρωσης, περιλαμβάνονταν 37,9 εκατ. ευρώ από προηγούμενα έτη ( ) και 12,6 εκατ. ευρώ από εισφορές σε είδος των μελών το Οι εισφορές σε χρήμα των άλλων μελών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθαν σε 13,5 εκατ. ευρώ. Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 21. Επί συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ ύψους εκατ. ευρώ για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η κοινή επιχείρηση προέβη σε επιχειρησιακές αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 436,7 εκατ. ευρώ και σε πληρωμές ύψους 89,8 εκατ. ευρώ (20,5 % των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεων). Το χαμηλό επίπεδο των πληρωμών οφείλεται κυρίως σε καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση των συμφωνιών επιχορήγησης στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020». Η εισφορά σε χρήμα της ΕΕ για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθε σε 3,3 εκατ. ευρώ. 22. Επί ελάχιστης χρηματοδότησης ύψους εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στις εισφορές σε είδος και σε χρήμα των άλλων μελών για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες (εκτός των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 είχαν δηλωθεί στην Κοινή Επιχείρηση 47 εκατ. ευρώ ως εισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες. Οι εισφορές σε χρήμα των άλλων μελών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας 23. Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 έθεσε σε εφαρμογή διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων σε σχέση με τις επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές και διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο δικαιούχων επιχορηγήσεων. Οι εν λόγω έλεγχοι αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε χρήμα και σε είδος που καταβλήθηκαν στην κοινή επιχείρηση από τα μέλη της πλην της ΕΕ. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το 2015, το εναπομένον ποσοστό σφάλματος που προέκυψε από τους κατασταλτικούς ελέγχους ήταν 1,52 % ( 22 ). ( 20 ) Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών υπολογίστηκε χωρίς να συμπεριληφθούν 17,4 εκατ. ευρώ μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων πληρωμών, οι οποίες δεν χρειάστηκαν το Εάν συμπεριληφθεί το ανωτέρω ποσό στον συνολικό προϋπολογισμό πληρωμών, το ποσοστό εκτέλεσης ανέρχεται στο 75 %. Βλέπε οριστικούς λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης, σ. 58. ( 21 ) Βλέπε έκθεση για το 2015 της κοινής επιχείρησης Clean Sky σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, σ. 22. ( 22 ) Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης Clean Sky, σ. 90. Οι κατασταλτικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά το 2015 κάλυψαν έργα που χρηματοδότησε η κοινή επιχείρηση στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζεται σε σχέση με τα έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» περιγράφεται στην κοινή στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων στον τομέα της έρευνας για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Οι κατασταλτικοί έλεγχοι σε σχέση με τα έργα που χρηματοδοτεί η κοινή επιχείρηση στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» θα αρχίσουν το 2016.

6 C 473/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης 24. Σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης Clean Sky, ο προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης εκτελείται σύμφωνα με τα αποτελεσματικά και αποδοτικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν πρόληψη, εντοπισμό, διόρθωση και παρακολούθηση των περιπτώσεων απάτης και των παρατυπιών ( 23 ). 25. Σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2011, της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, τον Ιούλιο του 2012 εγκρίθηκε η πρώτη κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της έρευνας, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2015 προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που εισήχθησαν με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ( 24 ). Η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει σχέδιο δράσης προς εφαρμογή από τις κοινές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας. 26. Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 διαθέτει ήδη διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ώστε να παρέχει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών (εκ των προτέρων επαληθεύσεις πληρωμών, πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και κατασταλτικοί έλεγχοι σε επίπεδο δικαιούχων επιχορηγήσεων). Η κοινή επιχείρηση εφαρμόζει, βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης, όπως η αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων της Επιτροπής για τον εντοπισμό φορέων που αποκλείονται ή πιθανών περιπτώσεων διπλής χρηματοδότησης ( 25 ). Έλεγχοι της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής 27. Το 2015 η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου διενήργησε έλεγχο σχετικά με τη διάδοση των αποτελεσμάτων από την κοινή επιχείρηση Clean Sky σχετικά με τη χρηματοδοτηθείσα από την ΕΕ έρευνα, επικεντρωνόμενη στις διαδικασίες που εφαρμόζει η κοινή επιχείρηση για την παρακολούθηση των έργων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου συνέστησε την πραγματοποίηση βελτιώσεων σε αρκετούς τομείς: τον σχεδιασμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των μελών στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης με μέλη την αξιολόγηση των εκθέσεων των κύριων συνεργατών για τη διάδοση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων την παρακολούθηση των επιδόσεων και την υποβολή των σχετικών στοιχείων τέλος, την κεντρική διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τον έλεγχο ποιότητας των δημοσιεύσεων των δικαιούχων από την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2. Η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου συνέστησε επίσης τη συγκρότηση αρχείου το οποίο να συγκεντρώνει τις εκροές των σχεδίων διάδοσης και αξιοποίησης, καθώς και τις δραστηριότητες που αποτέλεσαν αντικείμενο γνωστοποιήσεων. Η κοινή επιχείρηση έχει καθορίσει σχέδιο δράσης προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανωτέρω συστάσεις. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα έργων 28. Σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» ( 26 ), η κοινή επιχείρηση Clean Sky γνωστοποίησε ειδικούς δείκτες σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της (δείκτες επιδόσεων και δείκτες παρακολούθησης οριζόντιων ζητημάτων) ( 27 ). Συγκρούσεις συμφερόντων 29. Τον Ιούλιο του 2015 η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τις κοινές επιχειρήσεις σχετικά με τους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου κοινού υποδείγματος για τη δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, την οποία η κοινή επιχείρηση πρέπει να ενσωματώσει στις διαδικασίες της. Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Οκτωβρίου Για το Ελεγκτικό Συνέδριο Klaus-Heiner LEHNE Πρόεδρος ( 23 ) Άρθρο 12 των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2. ( 24 ) Παραδείγματος χάριν, η θέσπιση του Κοινού Κέντρου Υποστήριξης, το οποίο παρέχει κεντρική υπηρεσία ελέγχων και εναρμονισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες για τους ερευνητικούς φορείς της ΕΕ, καθώς και τα σχετικά συστήματα ΤΠ. ( 25 ) Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την εξέταση του ενδεχομένου προσφυγής σε πηγές χρηματοδότησης εκτός ΕΕ, στο πλαίσιο της αποτροπής της διπλής χρηματοδότησης. ( 26 ) Άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και παράρτημα II της απόφασης 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της , σ. 965). ( 27 ) Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης Clean Sky, παράρτημα 5, σ. 134 έως σ. 137.

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (Βρυξέλλες) Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης βάσει της Συνθήκης (Άρθρα 187 και 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/ 2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της , σ. 104). Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» επιδιώκει να διασφαλίσει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο της έρευνας και της καινοτομίας, συνδυάζοντας χρηματοδοτικούς πόρους από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και από τον ιδιωτικό τομέα σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς, στους οποίους η έρευνα και η καινοτομία δύνανται να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων και την αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (ΕΕ L 169/77 της ). Αρμοδιότητες της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου) Στόχοι Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 έχει τους εξής στόχους: α) συμβολή στην ολοκλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που ανελήφθησαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 71/2008 και στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/ 2013, και ειδικότερα της πρόκλησης «Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές» στο μέρος III «Κοινωνιακές προκλήσεις» της απόφασης 2013/743/ΕΕ β) συμβολή στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των αεροναυτικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με την αεροπορία μικρής κλίμακας, καθώς και στην ανάπτυξη ισχυρής και ανταγωνιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο βιομηχανίας και αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της αεροναυτικής στην Ευρώπη. Τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επιτάχυνση της ανάπτυξης καθαρότερων τεχνολογιών για τις αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες θα είναι έτοιμες προς χρήση όσο το δυνατόν συντομότερα, και συγκεκριμένα την ενσωμάτωση, επίδειξη και επικύρωση τεχνολογιών που έχουν τη δυνατότητα: i) να αυξήσουν την αποδοτικότητα των καυσίμων των αεροσκαφών, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις εκπομπές CO 2 κατά 20 % έως 30 % σε σύγκριση με τα αεροσκάφη τεχνολογίας αιχμής που θα εισέλθουν στην κυκλοφορία από το 2014 ii) να μειώσουν τις εκπομπές NO x και θορύβου κατά 20 % έως 30 % σε σύγκριση με τα αεροσκάφη τεχνολογίας αιχμής που θα εισέλθουν στην κυκλοφορία από το Διοίκηση Η κοινή επιχείρηση Clean Sky διοικείται από διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από: α) εκπρόσωπο της Επιτροπής εκ μέρους της Ένωσης β) εκπρόσωπο κάθε επικεφαλής γ) εκπρόσωπο των κύριων συνεργατών ανά ΠΕΟΤ δ) εκπρόσωπο των εταίρων ανά ΠΕΟΤ ε) εκπρόσωπο των κύριων συνεργατών ανά ΠΕΚΑ Οι αρμοδιότητες/τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται στο άρθρο 8 του καταστατικού (παράρτημα I του κανονισμού της κοινής επιχείρησης) Η Ένωση διαθέτει το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου και η ψήφος της είναι αδιαίρετη. Όλοι οι λοιποί εκπρόσωποι κατέχουν ίσο αριθμό ψήφων. Επικεφαλής του γραφείου προγράμματος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής και οι αρμοδιότητες/τα καθήκοντά του ορίζονται στο άρθρο 10 του καταστατικού.

8 C 473/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο κλάδος εκπροσωπείται άμεσα στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και μέσω των άλλων οργάνων της κοινής επιχείρησης Clean Sky, ήτοι των διευθυνουσών επιτροπών ΠΕΟΤ και ΠΕΚΑ, των οποίων οι αρμοδιότητες/τα καθήκοντα ορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού. Η ομάδα εκπροσώπων των κρατών και η επιστημονική επιτροπή αποτελούν επίσης όργανα της κοινής επιχείρησης, αλλά ο ρόλος τους είναι αμιγώς συμβουλευτικός. Πόροι που τέθηκαν στη διάθεση της κοινής επιχείρησης το 2015 Δραστηριότητες και υπηρεσίες το 2015 Προϋπολογισμός εκατ. ευρώ (πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) ευρώ (πιστώσεις πληρωμών) Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Στον πίνακα προσωπικού προβλέπονταν 42 θέσεις (36 έκτακτων και 6 συμβασιούχων υπαλλήλων), εκ των οποίων είχαν πληρωθεί 36, έχοντας διατεθεί ως εξής: επιχειρησιακές δραστηριότητες (21) και μεικτά καθήκοντα (15), συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης, των οικονομικών, του ελέγχου, της επικοινωνίας και των καθηκόντων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Βλέπε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το 2015 στον ιστότοπο: Πηγή: Οι πληροφορίες παρασχέθηκαν από την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2.

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/23 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΕ) 16. Παρά το ότι τα μέλη υπέβαλαν τις εκτιμήσεις τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016, οι ίδιες οι δηλώσεις παραλήφθηκαν αργότερα, καθώς πολλά μέλη δεν κατάφεραν να υποβάλουν όλα τα στοιχεία τους εντός της μικρής προθεσμίας που είχαν στη διάθεσή τους εξαιτίας χρονοβόρων εσωτερικών διαδικασιών. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, η ΚΕ είχε λάβει και αξιολογήσει τις οικονομικές εκθέσεις των περισσότερων μελών, σύμφωνα με τις οποίες η εγκεκριμένη εισφορά σε είδος αυξάνεται ήδη κατά 17,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ποσό που αναφερόταν στους οριστικούς λογαριασμούς. Πρόσθετες εγκεκριμένες εισφορές σε είδος σε σχέση με τις επιχειρησιακές δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» θα υποβληθούν για γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο πριν από το τέλος του 2016 και θα απηχούν τις εγκριθείσες εισφορές των μελών από τον ιδιωτικό τομέα στο καθαρό ενεργητικό των προσωρινών λογαριασμών Η ΚΕ έλαβε την έκθεση ελέγχου σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής (IAS) τον Ιανουάριο του Μέχρι τον Αύγουστο, η ΚΕ είχε συμφωνήσει με την IAS το μερικό κλείσιμο του ζητήματος όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των δικαιούχων και είχε καθορίσει τις προθεσμίες για την οριστική εφαρμογή στη διάρκεια του Η δράση σχετικά με την παρακολούθηση των επιδόσεων και την υποβολή των σχετικών στοιχείων της εφαρμόστηκε πλήρως και το ζήτημα κρίθηκε περατωθέν από την IAS. Η κεντρική διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2016.

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19) C 449/102 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/179 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/29)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/29) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/157 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/219 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/23)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/23) C 449/128 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/203 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/51 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/41 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/107 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/35)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/35) C 449/188 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/17 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10) C 449/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25) C 449/138 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/151 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37) C 449/198 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15) C 449/82 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/193 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/27 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/77 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/143 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/7 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/11)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/11) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/61 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής C 449/72 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03) C 449/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06) C 449/36 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/06) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/06) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/47 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/57 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/04) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/04) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... C 473/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού για το οικονομικό έτος 2015

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12,

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμoύ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/83 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 14.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 338/119 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/42)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/42) C 449/224 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων και των τελωνειακών και αστυνομικών αρχών) για το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/40)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/40) C 449/214 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12,

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ Έκθεση όσον αφορά την τελική έκθεση που καταρτίστηκε κατ εφαρμογήν της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου για τη διάλυση του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ από 1ης Ιανουαρίου 2016 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/63

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/63 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/63 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36 C 338/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2010 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Σύνοψη των αποτελεσμάτων του ετήσιου ελέγχου του Συνεδρίου σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Κοινές Επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/16)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/16) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/87 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων και των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών) για το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για την περίοδο από την 27η Ιουνίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για την περίοδο από την 27η Ιουνίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για την περίοδο από την 27η Ιουνίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού για το οικονομικό έτος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Ινστιτούτου 12, rue Alcide De Gasperi - L

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/95 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/39)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/39) C 449/208 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-lisa) για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/55 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα