ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Θέμα : Αποκεντρωμένη Διοίκηση. - Πορεία ελέγχου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Θέμα : Αποκεντρωμένη Διοίκηση. - Πορεία ελέγχου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προς : Θέμα : Αποκεντρωμένη Διοίκηση. - Πορεία ελέγχου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πληροφόρηση για την πορεία ελέγχου των Προϋπολογισμών και των ΟΠΔ των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ Ημερομηνία ενημέρωσης:.. ΟΤΑ & ΝΠΔΔ ΟΤΑ (αναγράφεται η επωνυμία) Έχει Έχει Λόγοι Έχει Έχει Έχει Έχει Λόγοι Έχει υποβληθεί ο αναπεμφθεί αναπομπής υποβληθεί επικυρω υποβληθεί αναπεμφθ αναπομπής υποβληθεί Π/Υ προς ο Π/Υ Π/Υ ο Π/Υ προς θεί ο Π/Υ το ΟΠΔ εί το ΟΠΔ ΟΠΔ το ΟΠΔ έλεγχο - 1η έλεγχο - προς προς υποβολή ύστερα έλεγχο - 1η έλεγχο - από υποβολή ύστερα αναπομπή από αναπομπή ΔΗΜΟΣ.... ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΝΠΔΔ Έχει επικυρω θεί το ΟΠΔ Οδηγίες συμπλήρωσης του αρχείου: Στη στήλη (1) συμπληρώνεται η ονομασία όλων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις στήλες (2) και (11) συμπληρώνεται ο A.Π. / ημερομηνία που έλαβε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.) το έγγραφο του φορέα με το οποίο υπέβαλε σε αυτή τον Προϋπολογισμό ΟΠΔ του προς έλεγχο (δηλ. Α.Π / ημερομηνία εισερχομένου εγγράφου Α.Δ π.χ 420/ ) Στις στήλες (3) και (8) συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου (Α.Π) και η ημ/νία του εγγράφου της Α.Δ με την οποία αναπέμφθηκε ο Προϋπολογισμός / ΟΠΔ στο φορέα. Σε περίπτωση που αναπεμφθεί παραπάνω από μία φορά, αναγράφονται στην ίδια γραμμή όλοι οι Α.Π / ημερομηνίες των εγγράφων αναπομπής. Στις στήλες (4) και (9) αναγράφονται με συνοπτικό τρόπο για κάθε έγγραφο αναπομπής, οι λόγοι αναπομπής του Π/Υ ΟΠΔ (δηλ. :420/ λόγω ). Στις στήλες (5) και (10) συμπληρώνεται ο Α.Π / ημερομηνία που έλαβε από την Α.Δ το έγγραφο του φορέα με το οποίο υπέβαλε σε αυτή τον Προϋπολογισμό - ΟΠΔ του ύστερα από αναπομπή (δηλ. Α.Π / ημερομηνία εισερχομένου εγγράφου Α.Δ). Σε περίπτωση που υποβάλλεται ύστερα από πολλαπλές αναπομπές, θα πρέπει να αναγράφονται στην ίδια γραμμή όλοι οι Α.Π / ημερομηνίες των σχετικών εγγράφων Στις στήλες (6) και (11) συμπληρώνεται ο Α.Π / ημερομηνία του εγγράφου της Α.Δ με το οποίο επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός ΟΠΔ. 23

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Το Παράρτημα ΙΙ. περιλαμβάνει υποδείγματα Στατιστικών Δελτίων που θα αποσταλούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μόνο ηλεκτρονικά. 24

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω μεθοδολογίες υπολογισμού παρασχέθηκαν για τους προϋπολογισμούς έτους 2016 και ισχύουν αναλογικά για τους προϋπολογισμούς και των επόμενων ετών 1. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Αναφορικά με τη συμπλήρωση των νέων στηλών του προϋπολογισμού που αφορούν τις εκτιμήσεις των εισπραχθέντων εσόδων και των πληρωθεισών δαπανών κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους από αυτό που αναφέρεται ο υπό κατάρτιση προϋπολογισμός, 1) Πρέπει το σύνολο της εκτίμησης των εισπραχθέντων εσόδων να είναι ίσο με το σύνολο της εκτίμησης των πληρωθεισών δαπανών και 2) Τι πρέπει να εγγραφεί στους κωδικούς για το χρηματικό υπόλοιπο, τις επισφάλειες και το αποθεματικό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. Στους κωδικούς των στηλών αυτών καταχωρούνται οι εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τα εισπραχθέντα έσοδα και τα πληρωθέντα έξοδα όλης της τρέχουσας χρήσης. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι: α) οι εκτιμώμενες προς πληρωμή δαπάνες δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από τα εκτιμώμενα προς είσπραξη έσοδα (συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου της προηγούμενης χρήσης). Συνεπώς ισχύει η σχέση: Σύνολο σκέλους Εσόδων ( ) >= Σύνολο σκέλους Εξόδων ( ) β) επίσης, τα αναγραφόμενα ποσά εσόδων και εξόδων στις στήλες αυτές δεν μπορούν να είναι μικρότερα από τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων εξαμήνου ή επταμήνου (ανάλογα με τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ). Συνεπώς ισχύει η σχέση: Εκτίμηση για Έσοδα ή Έξοδα ανά ΚΑ >= Έσοδα ή Έξοδα ανά ΚΑ εξαμήνου ή επταμήνου 2. α) Χρηματικό Υπόλοιπο: Στο σκέλος των εσόδων ως εκτίμηση ποσού για το χρηματικό υπόλοιπο καταχωρείται το ποσό του χρηματικού υπολοίπου, που έχει αποτυπωθεί στον ισχύοντα προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους. β) ΚΑΕ 85 και ΚΑΕ 9: Από τους συγκεκριμένους ΚΑΕ του προϋπολογισμού δεν είναι δυνατή η ενταλματοποίηση δαπανών. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να είναι ίσα με μηδέν (0). 2. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς υπολογίζονται οι ετήσιες πιστώσεις που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό έτους 2016 για τα έργα του ΠΔΕ ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο Α.14 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. κατάρτισης προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016, τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ έτος και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο Α.13 του ίδιου άρθρου, κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2016, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση. Επίσης, με την σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7 της υπ αριθμ /ΔΕ264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/ ) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», η αναγραφόμενη πίστωση στη Συλλογική Απόφαση Έργων / Μελετών έτους μεταφέρεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ο.Τ.Α. Ως εκ τούτου, σε συνέχεια των ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στον Π/Υ 2016 των αναμενόμενων εσόδων και των αντίστοιχων δαπανών για έργο, μελέτη ή ενέργεια (εφεξής έργο) που έχει ενταχθεί στο εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, είναι η έκδοση απόφασης προέγκρισης ή ένταξης του έργου σε Συλλογική Απόφασης Έργων / Μελετών του έτους Επισημαίνεται δε, ότι οι αποφάσεις ένταξης πράξεων δεν συνιστούν επαρκή τίτλο εγγραφής της αντίστοιχης δράσης ή έργου στον προϋπολογισμό του φορέα, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η ένταξη το έργου σε Σ.Α.Ε. (Π). Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός αφορά την επόμενη οικονομική χρήση (2016) για την οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι Συλλογικές Αποφάσεις, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση αυτών, ο υπολογισμός των πιστώσεων των έργων ΠΔΕ θα πρέπει να γίνει με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην ενότητα Β1 της υπ αρ (ΦΕΚ 3499 Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Τακτοποίηση πληρωμών ημοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονταν για το έτος 2015 τα όρια χρηματοδότησης των συνεχιζόμενων (ενταγμένων) έργων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων προέγκρισης ή ένταξης αυτών σε Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2015, έχοντας ως βάση τις εγκεκριμένες ετήσιες πιστώσεις που είχαν εγκριθεί στις Σ.Α.Ε/Μ. του Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση, δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το 2015, ο υπολογισμός των πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων του ΠΔΕ, που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του 2016, θα πρέπει να 25

4 πραγματοποιηθεί με βάση τον αλγόριθμο που περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη απόφαση και ο οποίος περιγράφεται παρακάτω (προσαρμοσμένος στην ανάγκη κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2016): Εθνικό σκέλος ΠΔΕ: Κάθε έργο και μελέτη Π Ε που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/0, ΣΑ/5 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση: Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον εγκεκριμένη πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ ) Β= 20% της πίστωσης του Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί το υπόλοιπο του προϋπολογισμού του. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ: Κάθε έργο και μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση: Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ ) Β= 30% της πίστωσης του Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του. Επισημαίνεται ότι για τα έργα του ΕΣΠΑ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) μεταφέρεται ως υπόλοιπο στο λογαριασμό του και επομένως δεν υπολογίζεται εκ νέου στο πλαφόν της προκαταβολής. Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής: Πίστωση του 2015: Η ετήσια πίστωση του έργου το 2015, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε απόφαση προέγκρισης ή ένταξης (ΤΡΟΠ 0.) του εν λόγω έργου σε Συλλογική Απόφαση έτους Κατανομή του 2015: Το σύνολο των κατανομών χρηματοδότησης (έτους 2015) που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω έργο μέχρι τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ Πληρωμή του 2015: Το σύνολο των πληρωμών (έτους 2015) που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω έργο μέχρι τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ Υπόλοιπο Π/Υ έργου: Υπόλοιπο αποπεράτωσης (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πληρωμή του Κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισμών του 2016, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγματοποίηση υποθέσεων σχετικά με ύψος των κατανομών και των πληρωμών για τα εν λόγω έργα μέχρι τη λήξη του Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2015, οι προϋπολογισμοί 2016 είναι απαραίτητο να αναμορφωθούν καταρχάς λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του 2015 σχετικά με το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων, των κατανομών χρηματοδότησης και των πληρωμών και, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του Σημειώνεται επίσης ότι το ανεκτέλεστο του έργου εγγράφεται στον ΚΑΕ 5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)», με εξαίρεση το ποσό που αφορά σε υποχρεώσεις ΠΔΕ της και εκτιμάται ότι θα πληρωθούν στο 2016, οπότε και χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών». Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της ως άνω υπ αριθμ /ΔΕ264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/ ) απόφασης, στον προϋπολογισμό του δήμου εγγράφονται τα έργα που υλοποιούνται από τον δήμο και πληρώνονται είτε από την Οικονομική Υπηρεσία του ή από το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. 3. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.5 της ΚΥΑ / για την κατάρτιση του Π/Υ 2016, οι δαπάνες των δήμων που χρηματοδοτούνται από το από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69. Ωστόσο, στις προηγούμενες δύο ΚΥΑ που αφορούσαν την κατάρτιση του Π/Υ των ετών 2014 και 2015, για την παρακολούθηση των έργων του ΕΣΠΑ προβλεπόταν η χρήση του ΚΑΕ 7341 με τον τίτλο «Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)». Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής: Στον Π/Υ 2016 τα χρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ θα εξακολουθήσουν να εγγράφονται συνολικά σε ανάπτυξη του ΚΑ 7341 στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69 ή θα γίνεται κατανομή της δαπάνης ανάλογα με τη φύση της (οι επενδυτικές δαπάνες σε ΚΑΕ της ομάδας 7 και οι λειτουργικής φύσης δαπάνες σε ΚΑΕ της ομάδας 6); ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καταρχάς, επισημαίνεται ότι στους κωδικούς του 73 ΚΑΕ «Έργα» εγγράφονται όλες οι δαπάνες που προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση από τον Δήμο «δημοσίων έργων» όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη περί έργων νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση του 7341 αποσκοπούσε αποκλειστικά στην παρακολούθηση των «δημοσίων έργων» που εκτελούν οι δήμοι μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ). Όπως δε έχει ήδη αποσαφηνιστεί με τη υπ αριθμ. 19 συχνή ερώτηση απάντηση για τον Π/Υ του 2014, στον εν λόγω ΚΑΕ εγγράφεται η συνολική απαιτούμενη δαπάνη γα την εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από το αν μέρος αυτής είναι λειτουργικής φύσης 26

5 (μισθοδοσία, παροχές τρίτων κλπ). Επομένως, στον Π/Υ 2016 τα «δημόσια έργα» που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 7341 με τη διαφορά ότι θα αντιστοιχίζονται στις υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69. Τα δε χρηματοδοτούμενα από το εθνικό τμήμα του ΠΔΕ «δημόσια έργα» θα παρακολουθούνται στους υπόλοιπους κωδικούς του ΚΑΕ 73, πάλι με την απαιτούμενη αντιστοίχιση με τις υπηρεσίες του ΠΔΕ (60 69). Για τις υπόλοιπες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) είτε αυτές αφορούν σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης λειτουργικής φύσης (ομάδα 6) είτε αφορούν σε δαπάνες επενδυτικής φύσης (και εν προκειμένω αναφερόμαστε στις δαπάνες που προβλέπεται να εγγράφονται στους ΚΑΕ 71 ΚΑΙ 74) είτε αφορούν σε δαπάνες ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) και λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 826), αυτές θα πρέπει στον Π/Υ 2016 να αντιστοιχίζονται με τις υπηρεσίες του ΠΔΕ (60 69). Δίνεται ως παράδειγμα η περίπτωση του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» το οποίο κατά βάση χρηματοδοτεί μέρος ή το σύνολο της λειτουργίας των παιδικών σταθμών των δήμων. Σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες λειτουργίας των παιδικών σταθμών που χρηματοδοτούνται από το εν λόγω πρόγραμμα, θα παρακολουθούνται σε αναπτυγμένους ΚΑΕ αναλυτικά και ανάλογα με το σκοπό της δαπάνης (60 για τη μισθοδοσία, 6481 για τη σίτιση των νηπίων, 7135 για την αγορά λοιπού εξοπλισμού κλπ) και θα αντιστοιχίζονται στην υπηρεσία 60 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ). 4. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως κατανέμονται οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ; Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα έργο χρηματοδοτείται και από πόρους του δήμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δαπάνες των δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται οι κάτωθι επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Επομένως, οι χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 00 έως 70. Σχετικά με την εφεξής χρήση του ΚΑΕ 7341 «Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)», επισημαίνεται καταρχάς ότι στους κωδικούς του 73 ΚΑΕ «Έργα» εγγράφονται όλες οι δαπάνες που προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση «δημοσίων έργων» όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη περί έργων νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση του 7341 αποσκοπούσε αποκλειστικά στην παρακολούθηση των «δημοσίων έργων» που εκτελούν οι δήμοι μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ). Όπως δε έχει ήδη αποσαφηνιστεί με τη υπ αριθμ. 19 συχνή ερώτηση απάντηση για τον προϋπολογισμό του 2014, στον εν λόγω ΚΑΕ εγγράφεται η συνολική απαιτούμενη δαπάνη γα την εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από το αν μέρος αυτής είναι λειτουργικής φύσης (μισθοδοσία, παροχές τρίτων κλπ). Επομένως, στον Π/Υ 2016 τα «δημόσια έργα» που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 7341 με τη διαφορά ότι θα αντιστοιχίζονται στις υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69. Τα δε χρηματοδοτούμενα από το εθνικό τμήμα του ΠΔΕ «δημόσια έργα» θα παρακολουθούνται στους υπόλοιπους κωδικούς του ΚΑΕ 73, πάλι με την απαιτούμενη αντιστοίχιση με τις υπηρεσίες του ΠΔΕ (60 69). Για τις υπόλοιπες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) είτε αυτές αφορούν σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης λειτουργικής φύσης (ομάδα 6) είτε αφορούν σε δαπάνες επενδυτικής φύσης (και εν προκειμένω αναφερόμαστε στις δαπάνες που προβλέπεται να εγγράφονται στους ΚΑΕ 71 ΚΑΙ 74) είτε αφορούν σε δαπάνες ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) και λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 826), αυτές θα πρέπει στον Π/Υ 2016 να αντιστοιχίζονται με τις υπηρεσίες του ΠΔΕ (60 69). Δίνεται ως παράδειγμα η περίπτωση του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» το οποίο κατά βάση χρηματοδοτεί μέρος ή το σύνολο της λειτουργίας των παιδικών σταθμών των Δήμων. Σε αυτή την περίπτωση, οι δαπάνες λειτουργίας των παιδικών σταθμών που χρηματοδοτούνται από το εν λόγω πρόγραμμα, θα παρακολουθούνται σε αναπτυγμένους ΚΑΕ αναλυτικά και ανάλογα με το σκοπό της δαπάνης (60 για τη μισθοδοσία, 6481 για τη σίτιση των νηπίων, 7135 για την αγορά λοιπού εξοπλισμού κλπ) και θα αντιστοιχίζονται στην υπηρεσία 60 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ). Στην περίπτωση που ένα έργο (με τη μορφή δημόσιου έργου, μελέτης ή προμήθειας) χρηματοδοτείται τόσο από το ΠΔΕ όσο και από άλλες πηγές, τότε βασικό κριτήριο αντιστοίχισης της δαπάνης του έργου σε κωδικό υπηρεσίας δύναται να αποτελέσει η πηγή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη χρηματοδότησή της, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματική υλοποίηση των διαδικασιών δημοπράτησης και παρακολούθησής της. Για παράδειγμα, ο συνολικός 27

6 προϋπολογισμός δημόσιου έργου που χρηματοδοτείται κατά 90% από πόρους του ΠΔΕ και κατά 10% από τακτικά έσοδα του δήμου, θα εγγραφεί σε κωδικούς του ΚΑΕ 73 που αντιστοιχoύν σε υπηρεσίες ΠΔΕ, εφόσον είναι υποχρεωτική η δημοπράτηση ως ενιαίου συνόλου. Ωστόσο, στην περίπτωση που το χρηματοδοτούμενο από τα ίδια έσοδα σκέλος αφορά σε δαπάνες διακριτές από εκείνες που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ (π.χ. απαλλοτριώσεις), τότε σε κωδικούς του ΚΑΕ 73 που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες ΠΔΕ, θα εγγραφεί μόνο το χρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ ενώ οι απαλλοτριώσεις θα εγγραφούν διακριτά σε ΚΑΕ της ομάδας 71 ο οποίος θα αντιστοιχηθεί σε υπηρεσία άλλη από αυτές του ΠΔΕ 5. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς καταρτίζεται η συμφωνία διαθεσίμων χρηματικού υπολοίπου του άρθρου 6 παρ. 1Γ της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Πως μπορεί να εκτιμηθεί με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο το ύψος του χρηματικού υπολοίπου στον αρχικό προϋπολογισμό ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο 1Γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016 των δήμων, το χρηματικό υπόλοιπο προϋπολογισμού έτους 2016 πρέπει να προκύπτει από τη συμφωνία διαθεσίμων χρηματικού υπολοίπου με ημερομηνία , η οποία αποτελεί προσαρμογή του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών κατά την , στα βιβλία του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα εξής: πληρωτέες επιταγές οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους τους κατά την ως άνω ημερομηνία (-) (αφαιρείται), ποσά από μεταβιβαστικές πληρωμές που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα εντός του έτους 2015 χωρίς αντίστοιχη έκδοση γραμματίου είσπραξης πριν το τέλος της χρήσης (-) (αφαιρείται), μεταφορά μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2016 στο λογαριασμό της ΕΑΠ στις και ενταλματοποίηση αυτής στο μήνα που αφορά (Ιαν 2016) (+) (προστίθεται) προσθήκη τυχόν μετρητών ταμείου κατά την (+)(προστίθεται) επιταγές εισπρακτέες για τις οποίες έχει εκδοθεί γραμμάτιο είσπραξης αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον φορέα κατά την (+) (προστίθεται) Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου ο αρχικός προϋπολογισμός 2016 να καταρτιστεί με τον όσο πιο δυνατό ρεαλιστικό τρόπο, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της κάτωθι ή παρόμοιας με αυτή μεθοδολογίας: i. Προσδιορισμός του χρηματικού υπολοίπου κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2016, όπως αυτό προκύπτει από τη διαδικασία συμφωνίας διαθεσίμων χρηματικού υπολοίπου η οποία περιγράφεται παραπάνω. ii. Προσδιορισμός του εκτιμώμενου ταμειακού αποτελέσματος κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους Το ταμειακό αποτέλεσμα προκύπτει από τη διαφορά των εσόδων και των εξόδων (σε ταμειακή βάση) που εκτιμά ο δήμος ότι θα έχει κατά τη συγκεκριμένη περίοδο iii. Από το αλγεβρικό άθροισμα των ανωτέρω στοιχείων (i) και (ii) προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στους ΚΑΕ της ομάδας εσόδων 5 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Εφόσον το στοιχείο (ii) είναι αρνητικό (ταμειακό έλλειμμα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) μειώνεται ισόποσα, ενώ αν το στοιχείο το στοιχείο (ii) είναι θετικό (ταμειακό πλεόνασμα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) αυξάνεται ισόποσα Παρατίθεται το εξής παράδειγμα: Έστω ότι ο φορέας καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον μήνα Αύγουστο του Το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ για τους ΚΑΕ της ομάδας εσόδων 5 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ», θα υπολογιστεί ως εξής: (i) Χρηματικό υπόλοιπο κατά την (+) (ii) Εκτιμώμενο ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου (=) (iii) Συνολικό ποσό της ομάδας εσόδων 5 "Χρηματικό Υπόλοιπο", Π/Υ 2016 Η διάκριση του χρηματικού υπολοίπου ανά πηγή χρηματοδότησης κατά την εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του δήμου. 6. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο 1Δ του άρθρου 6 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ 2016 των δήμων, στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (Π.Δ. 315/99) της Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι δήμοι θα πρέπει να προβούν σε εκτιμήσεις σχετικά, αφενός, με το ύψος των υποχρεώσεών τους κατά την και, αφετέρου, με τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2016, ποια μεθοδολογία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτές οι εκτιμήσεις να είναι ρεαλιστικές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προκειμένου οι εκτιμήσεις σχετικά με το ύψος των υποχρεώσεων στις και σχετικά με το ύψος των πιστώσεων του ΚΑΕ 81 στον Π/Υ 2016 να είναι ρεαλιστικές κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της κάτωθι - ή παρόμοιας με αυτή μεθοδολογίας, η οποία αποτελείται από δύο σκέλη: 28

7 Το σκέλος Α περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφούν στο ΚΑΕ 81 του Π/Υ Το σκέλος Β περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων οι οποίες ενδεχομένως έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι το τέλος του Από το άθροισμα των δεδομένων που προκύπτουν από τα σκέλη Α και Β προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 81 του Π/Υ Α. Προσδιορισμός υποχρεώσεων πλην δανείων οι οποίες πρέπει να εγγραφούν στο σχέδιο Π/Υ του 2016 Α.1. Προσδιορισμός του ύψους των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2016, με βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της Γενικής Λογιστικής, όπως αυτά προκύπτουν μετά από την απαλοιφή των προκαταβολών που έχουν δοθεί σε προμηθευτές για αγαθά και υπηρεσίες που δεν είχαν παραληφθεί (από τον δήμο) και τιμολογηθεί (από τον προμηθευτή) κατά την ως άνω ημερομηνία (εφόσον οι ανωτέρω προκαταβολές έχουν καταχωρηθεί στη χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 5 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Δήμων ΠΔ 315/99). Α.2. Εκτίμηση σχετικά με το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που θα αναληφθούν κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015, θεωρώντας ότι το σύνολο των τιμολογίων και των λοιπών ισοδύναμων εγγράφων που θα παραλάβει ο φορέας σε αυτό το διάστημα θα αποτυπωθούν τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων όσο και στη Γενική Λογιστική. Α.3. Εκτίμηση σχετικά με τις συνολικές πληρωμές εκτός τοκοχρεολυσίων που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους Α.4. Η εκτίμηση σχετικά με το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων στις προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωμών του στοιχείου Α.3 από το άθροισμα των στοιχείων Α.1 και Α.2. Επομένως, ισχύει ότι Α.4 = Α.1 + Α.2 Α.3. Α.5. Προσδιορισμός του ύψους των υποχρεώσεων (πλην δανείων) - όπως έχουν υπολογιστεί από το στοιχείο Α.4 - για τις οποίες ο φορέας δεν έχει την υποχρέωση εξόφλησής τους εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, διότι είτε πρόκειται για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είτε έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή τους σε περισσότερα του ενός έτη. Υπενθυμίζεται ότι για τις ως άνω προσδιορισμένες υποχρεώσεις που μεταφέρονται προς πληρωμή σε προϋπολογισμούς επόμενων οικονομικών ετών, ο φορέας οφείλει να έχει προβεί σε ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Α.6. Προσδιορισμός του ύψους των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σε καθεστώς ρύθμισης που ο ΟΤΑ θα πρέπει να πληρώσει στο Α.7. Το ποσό των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους κωδικούς του ΚΑΕ 81, υπολογίζεται με την προσθήκη του στοιχείου Α.6 στη διαφορά των στοιχείων Α.4 και Α.5. Επομένως, ισχύει ότι Α.7=Α.4-Α.5+Α.6. Β. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων Β.1. Προσδιορισμός του ύψους των εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται από τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2016 Β.2. Προσδιορισμός του συνολικού ύψους των τοκοχρεολυσίων που οφείλει να πληρώσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους Β.3. Εκτίμηση σχετικά με τις συνολικές πληρωμές τοκοχρεολυσίων που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους Β.4. Το ύψος των εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δανείων στις υπολογίζεται από την αφαίρεση των πληρωμών του στοιχείου Β.3 από το άθροισμα των στοιχείων Β.1 και Β.2. Επομένως, ισχύει ότι Β.4 = Β.1 + Β.2 Β.3. Το ποσό αυτό πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 8117 «Λοιπά Έξοδα». Γ. Υπολογισμός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για τον ΚΑΕ 81 Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για τον ΚΑΕ 81, θα προκύψει από το άθροισμα των στοιχείων Α.7 και Β.4. Παρατίθεται το εξής παράδειγμα: Έστω ότι ο ΟΤΑ καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον μήνα Αύγουστο του Το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ για τους κωδικούς του ΚΑΕ 81, υπολογίζεται ως εξής: Α Υποχρεώσεις πλην δανείων (+) Α.1. Ύψος συνολικών υποχρεώσεων κατά την (+) Α.2. Εκτιμώμενη δεδουλευμένη δαπάνη (τιμολόγια, μισθοδοσία, δικαστικές αποφάσεις κλπ) περιόδου (-) Α.3. Εκτιμώμενες πληρωμές πλην τοκοχρεολυσίων περιόδου (=) Α.4. Εκτιμώμενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις (-) Α.5. Ύψος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθμισης στις

8 (+) Α.6. Ύψος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθμισης στις το οποίο πρέπει να πληρωθεί εντός του 2016 (=) Α.7. Ποσό υποχρεώσεων εκτός δανείων το οποίο πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στον ΚΑΕ 81 Β. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων (+) Β.1. Ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την (+) Β.2. Ύψος τοκοχρεολυσίων περιόδου (-) Β.3. Εκτιμώμενες πληρωμές τοκοχρεολυσίων περιόδου (=) Β.4. Εκτιμώμενο ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις Γ. Υπολογισμός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους ΚΑΕ με διάκριση (02) (+) Α.4. Εκτιμώμενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις (+) Β.4. Εκτιμώμενο ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις (=) Γ. Συνολικό ύψος υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2016 για τους ΚΑΕ 02 Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το ημερολόγιο του γενικού καθολικού του τρέχοντος έτους δεν είναι πλήρως ενημερωμένο, είναι δυνατή η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας με βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της Γενικής Λογιστικής της και εκτιμήσεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων (δεδουλευμένη δαπάνη) και τις πληρωμές για το σύνολο του ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς υπολογίζονται οι ετήσιες πιστώσεις που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό έτους 2016 για τα έργα του ΠΔΕ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο Α3 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016 των περιφερειών, τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (ΚΑ Εσόδων και Εξόδων ), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ /ΔΕ2649/ (ΦΕΚ 1367 Β ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο υπολογισμός των πιστώσεων των έργων ΠΔΕ θα πρέπει να γίνει με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην ενότητα Β1 της υπ αρ (ΦΕΚ 3499 Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Τακτοποίηση πληρωμών ημοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονταν για το έτος 2015 τα όρια χρηματοδότησης των συνεχιζόμενων (ενταγμένων) έργων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων προέγκρισης ή ένταξης αυτών σε Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2015, έχοντας ως βάση τις εγκεκριμένες ετήσιες πιστώσεις που είχαν εγκριθεί στις Σ.Α.Ε/Μ. του Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση, δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το 2015, ο υπολογισμός των πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων του ΠΔΕ, που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του 2016, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τον αλγόριθμο που περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη απόφαση και ο οποίος περιγράφεται παρακάτω (προσαρμοσμένος στην ανάγκη κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2016): Εθνικό σκέλος ΠΔΕ: Κάθε έργο και μελέτη Π Ε που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/0, ΣΑ/5 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα αποπληρωθεί στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση: Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον εγκεκριμένη πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ ) Β= 20% της πίστωσης του Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί το υπόλοιπο του προϋπολογισμού του. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ: Κάθε έργο και μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του έτους 2015 και προβλέπεται ότι δεν θα αποπερατωθεί ή δεν θα 30

9 αποπληρωθεί στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος µε τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό µε το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο µε αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση: Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πίστωση του 2015 (στοιχείο της ΣΑΕ ) Β= 30% της πίστωσης του Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2015 μείον κατανομή του 2015) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του προϋπολογισμού του. Επισημαίνεται ότι για τα έργα του ΕΣΠΑ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 2015) μεταφέρεται ως υπόλοιπο στο λογαριασμό του και επομένως δεν υπολογίζεται εκ νέου στο πλαφόν της προκαταβολής. Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής: Πίστωση του 2015: Η ετήσια πίστωση του έργου το 2015, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε απόφαση προέγκρισης ή ένταξης (ΤΡΟΠ 0.) του εν λόγω έργου σε Συλλογική Απόφαση έτους Κατανομή του 2015: Το σύνολο των κατανομών χρηματοδότησης (έτους 2015) που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω έργο μέχρι τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ Πληρωμή του 2015: Το σύνολο των πληρωμών (έτους 2015) που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω έργο μέχρι τον μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ Υπόλοιπο Π/Υ έργου: Υπόλοιπο αποπεράτωσης (στοιχείο της ΣΑΕ του 2015) μείον πληρωμή του Κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισμών του 2016, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγματοποίηση υποθέσεων σχετικά με ύψος των κατανομών και των πληρωμών για τα εν λόγω έργα μέχρι τη λήξη του Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2015, οι Π/Υ 2016 είναι απαραίτητο να αναμορφωθούν καταρχάς λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του 2015 σχετικά με το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων, των κατανομών χρηματοδότησης και των πληρωμών και, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του Σημειώνεται επίσης ότι το ανεκτέλεστο του έργου εγγράφεται στον Τ110 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ, με εξαίρεση το τμήμα που αφορά σε υποχρεώσεις ΠΔΕ μέχρι οι οποίες εκτιμάται θα πληρωθούν στο 2016, οπότε και χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ» Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της ως άνω υπ αριθμ /ΔΕ264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/ ) απόφασης, στον προϋπολογισμό της περιφέρειας εγγράφονται τα έργα που υλοποιούνται από περιφέρεια και πληρώνονται είτε από την Οικονομική Υπηρεσία της ή από το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. 8. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς καταρτίζεται η συμφωνία διαθεσίμων ταμειακού υπολοίπου του άρθρου 8 παρ. 1Γ της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Πως μπορεί να εκτιμηθεί με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο το ύψος του ταμειακού υπολοίπου στον αρχικό προϋπολογισμό ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο 1Γ του άρθρου 8 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ 2016 των περιφερειών, το ταμειακό υπόλοιπο προϋπολογισμού έτους 2016 πρέπει να προκύπτει από τη συμφωνία διαθεσίμων ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία , η οποία αποτελεί προσαρμογή του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών κατά την , στα βιβλία του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα εξής: πληρωτέες επιταγές οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους τους κατά την ως άνω ημερομηνία (-) (αφαιρείται), ποσά από μεταβιβαστικές πληρωμές που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα εντός του έτους 2015 χωρίς αντίστοιχη έκδοση γραμματίου είσπραξης πριν το τέλος της χρήσης (-) (αφαιρείται), μεταφορά μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2016 στο λογαριασμό της ΕΑΠ στις και ενταλματοποίηση αυτής στο μήνα που αφορά (Ιαν 2016) (+) (προστίθεται) προσθήκη τυχόν μετρητών ταμείου κατά την (+)(προστίθεται) επιταγές εισπρακτέες για τις οποίες έχει εκδοθεί γραμμάτιο είσπραξης αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον φορέα κατά την (+) (προστίθεται) Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου ο αρχικός Π/Υ 2016 να καταρτιστεί με τον όσο πιο δυνατό ρεαλιστικό τρόπο, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της κάτωθι ή παρόμοιας με αυτή μεθοδολογίας: 31

10 i. Προσδιορισμός του ταμειακού υπολοίπου κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2016, όπως αυτό προκύπτει από τη διαδικασία συμφωνίας διαθεσίμων ταμειακού υπολοίπου η οποία περιγράφεται παραπάνω. ii. Προσδιορισμός του εκτιμώμενου ταμειακού αποτελέσματος κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του Π/Υ 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους Το ταμειακό αποτέλεσμα προκύπτει από τη διαφορά των εσόδων και των εξόδων (σε ταμειακή βάση) που εκτιμά η περιφέρεια ότι θα έχει κατά τη συγκεκριμένη περίοδο iii. Από το αλγεβρικό άθροισμα των ανωτέρω στοιχείων (i) και (ii) προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στους ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Τ100 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ». Εφόσον το στοιχείο (ii) είναι αρνητικό (ταμειακό έλλειμμα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) μειώνεται ισόποσα, ενώ αν το στοιχείο το στοιχείο (ii) είναι θετικό (ταμειακό πλεόνασμα περιόδου) τότε το στοιχείο (i) αυξάνεται ισόποσα. Παρατίθεται το εξής παράδειγμα: Έστω ότι ο φορέας καταρτίζει τον Π/Υ 2016 κατά τον μήνα Αύγουστο του Το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τους ΚΑΕ της ομάδας εσόδων Τ100 «ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ», θα υπολογιστεί ως εξής: (i) Ταμειακό υπόλοιπο κατά την (+) (ii) Εκτιμώμενο ταμειακό αποτέλεσμα της περιόδου (=) (iii) Συνολικό ποσό της ομάδας εσόδων Τ100 "Ταμειακό Υπόλοιπο", Π/Υ 2016 Η διάκριση του ταμειακού υπολοίπου ανά πηγή χρηματοδότησης κατά την εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της περιφέρειας 9. ΣΥΧΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ 2016 των περιφερειών, στο σκέλος των εξόδων στους αντίστοιχους ΚΑΕ με διάκριση (02) εγγράφεται σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την του προηγούμενου έτους όπως αυτές προκύπτουν από την τήρηση του Π.Δ. 315/99 (Γενική Λογιστική). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο Δ του άρθρου 8, στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να προβούν σε εκτιμήσεις σχετικά, αφενός, με το ύψος των υποχρεώσεών τους κατά την και, αφετέρου, με τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016, στους ΚΑΕ με διάκριση (02) ποια μεθοδολογία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτές οι εκτιμήσεις να είναι ρεαλιστικές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προκειμένου οι εκτιμήσεις σχετικά με το ύψος των υποχρεώσεων στις και σχετικά με το ύψος των πιστώσεων των ΚΑΕ με διάκριση (02) στον προϋπολογισμό 2016 να είναι ρεαλιστικές κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της κάτωθι - ή παρόμοιας με αυτή μεθοδολογίας, η οποία αποτελείται από δύο σκέλη: Το σκέλος Α περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφούν στους ΚΑΕ με διάκριση (02) του προϋπολογισμού Το σκέλος Β περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων οι οποίες ενδεχομένως έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι το τέλος του Από το άθροισμα των δεδομένων που προκύπτουν από τα σκέλη Α και Β προκύπτει το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στους ΚΑΕ με διάκριση (02) του προϋπολογισμού Α. Προσδιορισμός υποχρεώσεων πλην δανείων οι οποίες πρέπει να εγγραφούν στο σχέδιο Π/Υ του 2016 Α.1. Προσδιορισμός του ύψους των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2016, όπως αυτές προκύπτουν από τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 315/99 και μετά από την απαλοιφή των προκαταβολών που έχουν δοθεί σε προμηθευτές για αγαθά και υπηρεσίες που δεν είχαν παραληφθεί (από την περιφέρεια) και τιμολογηθεί (από τον προμηθευτή) κατά την ως άνω ημερομηνία (εφόσον οι ανωτέρω προκαταβολές έχουν καταχωρηθεί στη χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 5 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Δήμων και των Περιφερειών ΠΔ 315/99). Α.2. Εκτίμηση σχετικά με το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που θα αναληφθούν κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους 2015, θεωρώντας ότι το σύνολο των τιμολογίων και των λοιπών ισοδύναμων εγγράφων που θα παραλάβει ο φορέας σε αυτό το διάστημα θα αποτυπωθούν τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων όσο και στη Γενική Λογιστική. 32

11 Α.3. Εκτίμηση σχετικά με τις συνολικές πληρωμές εκτός τοκοχρεολυσίων που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους Α.4. Η εκτίμηση σχετικά με το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων πλην δανείων στις προκύπτει από την αφαίρεση των πληρωμών του στοιχείου Α.3 από το άθροισμα των στοιχείων Α.1 και Α.2. Επομένως, ισχύει ότι Α.4 = Α.1 + Α.2 Α.3. Α.5. Προσδιορισμός του ύψους των υποχρεώσεων (πλην δανείων) - όπως έχουν υπολογιστεί από το στοιχείο Α.4 - για τις οποίες ο φορέας δεν έχει την υποχρέωση εξόφλησής τους εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, διότι είτε πρόκειται για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είτε έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή τους σε περισσότερα του ενός έτη. Υπενθυμίζεται ότι για τις ως άνω προσδιορισμένες υποχρεώσεις που μεταφέρονται προς πληρωμή σε προϋπολογισμούς επόμενων οικονομικών ετών, ο φορέας οφείλει να έχει προβεί σε ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Α.6. Προσδιορισμός του ύψους των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων σε καθεστώς ρύθμισης που ο ΟΤΑ θα πρέπει να πληρώσει στο Α.7. Το ποσό των υποχρεώσεων πλην δανείων που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους κωδικούς με διάκριση (02), υπολογίζεται με την προσθήκη του στοιχείου Α.6 στη διαφορά των στοιχείων Α.4 και Α.5. Επομένως, ισχύει ότι Α.7=Α.4-Α.5+Α.6. Β. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων Β.1. Προσδιορισμός του ύψους των εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται από τον μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2016 Β.2. Προσδιορισμός του συνολικού ύψους των τοκοχρεολυσίων που οφείλει να πληρώσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους Β.3. Εκτίμηση σχετικά με τις συνολικές πληρωμές τοκοχρεολυσίων που εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει ο φορέας κατά την περίοδο από τον μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού 2016 μέχρι και το τέλος του οικονομικού έτους Β.4. Το ύψος των εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δανείων στις υπολογίζεται από την αφαίρεση των πληρωμών του στοιχείου Β.3 από το άθροισμα των στοιχείων Β.1 και Β.2. Επομένως, ισχύει ότι Β.4 = Β.1 + Β.2 Β.3. Γ. Υπολογισμός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2016 στους ΚΑΕ με διάκριση (02) Το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2016 στους ΚΑΕ με διάκριση (02), θα προκύψει από το άθροισμα των στοιχείων Α.7 και Β.4. Παρατίθεται το εξής παράδειγμα: Έστω ότι η περιφέρεια καταρτίζει τον προϋπολογισμό 2016 κατά τον μήνα Αύγουστο του Το συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό για στους ΚΑΕ με διάκριση (02, υπολογίζεται ως εξής: Α Υποχρεώσεις πλην δανείων (+) Α.1. Ύψος συνολικών υποχρεώσεων κατά την (+) Α.2. Εκτιμώμενη δεδουλευμένη δαπάνη (τιμολόγια, μισθοδοσία, δικαστικές αποφάσεις κλπ) περιόδου (-) Α.3. Εκτιμώμενες πληρωμές πλην τοκοχρεολυσίων περιόδου (=) Α.4. Εκτιμώμενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις (-) Α.5. Ύψος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθμισης στις (+) Α.6. Ύψος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ή σε καθεστώς ρύθμισης στις το οποίο πρέπει να πληρωθεί εντός του 2016 (=) Α.7. Ποσό υποχρεώσεων εκτός δανείων το οποίο πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2016 στον ΚΑΕ 81 Β. Εκκρεμείς Υποχρεώσεις από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων (+) Β.1. Ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων κατά την (+) Β.2. Ύψος τοκοχρεολυσίων περιόδου (-) Β.3. Εκτιμώμενες πληρωμές τοκοχρεολυσίων περιόδου (=) Β.4. Εκτιμώμενο ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις Γ. Υπολογισμός ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 στους ΚΑΕ με διάκριση (02) (+) Α.4 Εκτιμώμενο ύψος υποχρεώσεων εκτός δανείων στις

12 (+) Β.4. Εκτιμώμενο ύψος εκκρεμών υποχρεώσεων από μη καταβληθείσες δόσεις δανείων στις (=) Γ. Συνολικό ύψος υποχρεώσεων που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2016 για τους ΚΑΕ 02 Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το ημερολόγιο του γενικού καθολικού του τρέχοντος έτους δεν είναι πλήρως ενημερωμένο, είναι δυνατή η εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας με βάση τα υπόλοιπα της και εκτιμήσεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων (δεδουλευμένη δαπάνη) και τις πληρωμές για το σύνολο του

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΤΑ-2016

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΤΑ-2016 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΤΑ-2016 Συντομογραφίες: Σ.Ερ.: Συχνή Ερώτηση Π/Υ : Προϋπολογισμός Π.Ο.Ε. : Προηγούμενα Οικονομικά Έτη Α. Δ. : Αποκεντρωμένη Διοίκηση 1.Σ.Ερ. από δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 04/03/2016 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 04/03/2016 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 04/03/2016 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή ΘΕΜΑ: 4 η Αναμόρφωση προϋπ/σμού και ετησίου προγρ/τος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων Το παρόν, μετά των παραρτημάτων του μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 13/03/2016. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 13/03/2016. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 13/03/2016 Δημοτικό Συμβούλιο 3 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 6/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο.Τ.Α Σημαντικές Αλλαγές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο.Τ.Α Σημαντικές Αλλαγές ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο.Τ.Α. 2017 Σημαντικές Αλλαγές Με την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β'), εξακολουθεί να ισχύει η κατάρτιση των Προϋπολογισμών σε ταμειακή βάση (εκτίμηση εισπράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση και Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμων οικονομικού έτους 2016 Οδηγίες - Δικαιολογητικά

ΘΕΜΑ: Ψήφιση και Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμων οικονομικού έτους 2016 Οδηγίες - Δικαιολογητικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ. Κώδικας : 11525 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΜΗΤΡΟΠΙΑ ΤΗΛ.210-3332948 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20

ΑΔΑ: 6Η08465ΦΘΕ-ΠΛΣ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Εγκύκλιος: 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης Μ. Προβατάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή

Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή ΔΕΔΟΜΕΝΑ / 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε µηνιαία βάση) 1.1 ΕΞΟΔΑ 1.1.1 Έτος ΥΥΥΥ 1.1.2 Μήνας ΜΜ 1.1.3 ΚΑΕ XX.XXXX Υπηρεσία και 4 ος Βαθµός (για Δήµο, πχ: 10.6612) ή Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΙΡ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΗΛ.210-3332933 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2017 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. Αθήνα 30 Νοεµβρίου Αριθµ. Πρωτ. οικ.: 38577

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. Αθήνα 30 Νοεµβρίου Αριθµ. Πρωτ. οικ.: 38577 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΑΔΑ: 6Ο4Τ465ΦΘΕ-ΗΧΩ Το παρόν, µετά των παραρτηµάτων του µπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016.

ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Την Οικονομική Επιτροπή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Περιφέρειας Αττικής ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B τριμήνου 2016. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΙΡ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΗΛ.2103332933(i.daskalaki@mnec.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2017 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.:16915/3482/20-03-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/02/2017 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1 από 11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 16384/2508/10-03-2016 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29/02/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Τ0-Ε2Ε , Αθήνα ήµ. Νταλιάνη, Παν. ρούγας ,

ΑΔΑ: ΒΙ6Τ0-Ε2Ε , Αθήνα ήµ. Νταλιάνη, Παν. ρούγας , ΑΔΑ: ΒΙ6Τ0-Ε2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: 139782/4869 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»

Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α. Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρθρα 4 ν.4111/2013, 17 περ. θ ν.4270/2014) Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.210-3332469 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Διαδικασίες κατάρτισης-έγκρισης-υποβολής Ειδικά θέματα για τη διαμόρφωση του ΟΠΔ

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. Διαδικασίες κατάρτισης-έγκρισης-υποβολής Ειδικά θέματα για τη διαμόρφωση του ΟΠΔ Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Διαδικασίες κατάρτισης-έγκρισης-υποβολής Ειδικά θέματα για τη διαμόρφωση του ΟΠΔ Ν.4111/13 κύρωσε τη ΠΝΠ 18-11-2013 Καθορίστηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 74521/11996/09-11 -2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/10/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 28818/4508/10-05-2016 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 81986/13632/09-12-2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Β. Λυκοστράτης, Πρόεδρος 1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου 2. Α. Λαζαρίδης. 2. Στ.Κουμτσίδης 3. Κ. Βοργιαζίδης. 3. Κ. Κοστογλίδου 4. Γ.

1. Β. Λυκοστράτης, Πρόεδρος 1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου 2. Α. Λαζαρίδης. 2. Στ.Κουμτσίδης 3. Κ. Βοργιαζίδης. 3. Κ. Κοστογλίδου 4. Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 22/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 383 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Β Τριμηνιαίας Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 6713/1335/07-02-2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη 0 / ποσά σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. & των Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. για το οικονομικό έτος 2016

Κατάρτιση Προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. & των Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. για το οικονομικό έτος 2016 Κατάρτιση Προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. & των Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. για το οικονομικό έτος 2016 Εισηγητές: -Θεοδώρου Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Δήμου Καλαμαριάς. -Τσιάμης Γιώργος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: οικ.45226/ Έλεγχος προϋπολογισμών οικονο. δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Αριθμ. πρωτ.: οικ.45226/ Έλεγχος προϋπολογισμών οικονο. δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων Πίνακας περιεχομένων A. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΩΝ Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε. Έλεγχος νομιμότητας σε συνάρτηση με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθ. απόφασης 120 Περίληψη Προέλεγχος απολογισμού 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθ. απόφασης 120 Περίληψη Προέλεγχος απολογισμού 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 10 ης Ιουνίου 2014 Αριθ. απόφασης 120 Περίληψη Προέλεγχος απολογισμού 2013 Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Διόρθωση του δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017 ΑΠ: 80324 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκτιμήσεων πληρωμών 2017 & προβλεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Άνδρου Δελτίο 93725 (Σχέδιο) Μάϊος 2017 ΑΦΜ 998239700 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E85901 ----- -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 15 ης τακτικής συνεδρίασης της 27/9/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 15 ης τακτικής συνεδρίασης της 27/9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 56/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017.

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017. ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9682/20-07-2017 Αριθμός Συνεδρίασης : 25 η /2017 Αριθμός Απόφασης : 793 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 255

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 255 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 255

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης δήμου 1.1 Αποτύπωση υπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-ΟΔΥ. Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013. Αριθμ. Πρωτ.οικ: 46703. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΝ-ΟΔΥ. Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013. Αριθμ. Πρωτ.οικ: 46703. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας Το παρόν, μετά των παραρτημάτων του μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «Το Υπουργείο / Έγγραφα» (http://www.ypes.gr/el/ministry/eggrafa/) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 )

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 29-02-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1636 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 85/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 85/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 85/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος Β τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Επωνυμία Φορέα : Έτος : Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Επωνυμία Φορέα : Έτος : Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (αρχικός + μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

ΘΕΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016. ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 1015/27-01-2017 Αριθμός Συνεδρίασης : 3 η /2017 Αριθμός Απόφασης : 45 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Ιουνίου 2017

Αθήνα 13 Ιουνίου 2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Κεντρική Διεύθυνση Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.Αποφ 10/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 19/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκύδρας 1. ΘΕΜΑ: Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: /10001/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: - 67305/10001/09-09-2015 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ι. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Διαμορφωθέντα Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18. του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 18. του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, και ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13672 Αχαρνές ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 18/12/2015 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 250/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΣΤΩΞΕ-ΧΜΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 250/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΣΤΩΞΕ-ΧΜΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 250/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΠΕ December 17, 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαδικασίες σύνταξης-έγκρισης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Σύµφωνα µε το υπ.αρ. ΥΠΕΣ/οικ.24823/19-06-2014 έγγραφο, οι διαδικασίες και αποφάσεις σχετικές µε τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα