ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 Α.Π. : οικ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: Κ. Τρυποσκούφης Μ. Προβατάρης Β. Λαμπρακάκης Τηλέφωνο : ,4802, ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής Α. Εισαγωγή Στο πλαίσιο της αποτύπωσης των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο νόμος 4270/2014 (ΦΕΚ143Α ) για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας προβλέπει την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). Το ΜΠΔΣ θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επισημαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 43 του ν.4270/2014, το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει τους στόχους ισοζυγίου των ενοποιημένων προϋπολογισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόμενη περίοδο των επομένων από τη σύνταξη του Μ.Π.Δ.Σ. τεσσάρων ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσμευτικά. Σε εφαρμογή των παραπάνω, με το παρόν έγγραφο καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Β. Υπόχρεοι φορείς Η κατάρτιση ΜΠΔΣ είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Συνεπώς, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, τα οποία περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 1

2 οφείλουν να συμμετέχουν, μέσω των ενεργειών που περιγράφονται παρακάτω, στη διαδικασία πρόβλεψης των δημοσιονομικών τους μεγεθών που θα οδηγήσει στην κατάρτιση του νέου ΜΠΔΣ , με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του κάθε φορέα (βάσει του άρθρου 25 του ν. 4270/2014). Γ. Διαδικασία κατάρτισης Ενοποιημένου Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Το ΜΠΔΣ θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών ( ), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2015) β) το έτος προϋπολογισμού (2016) και γ) τα τρία επόμενα έτη ( ). Εξαρχής επισημαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 44 1β.ββ του Ν. 4270/2014, η κατάρτιση του ΜΠΔΣ βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στα κύρια μέτρα πολιτικής (βασικό σενάριο), σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό και τα τρία επόμενα έτη. Επομένως, οι ΟΤΑ καλούνται να εξειδικεύσουν καταρχάς το ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ της περιόδου που καλύπτει α) το τρέχον έτος (2015), β) το έτος προϋπολογισμού (2016) και γ) τα τρία επόμενα έτη ( ). Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΟΤΑ είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν τους Πίνακες του Παραρτήματος που τους αφορούν (ανάλογα με τον βαθμό αυτοδιοίκησης) και να τους αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού ελέγξει, επεξεργαστεί και ενοποιήσει τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενσωματώσει την εκτιμώμενη κατ έτος δημοσιονομική επίπτωση των νέων πολιτικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα τεθούν σε προτεραιότητα στα επόμενα έτη. Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών τον ενοποιημένο πίνακα του ΜΠΔΣ του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τους επιμέρους πίνακες για κάθε ΟΤΑ ξεχωριστά, μαζί με επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με την εκτιμώμενη δημοσιονομική επίπτωση των νέων πολιτικών του ΥΠΕΣΔΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γ1. Πίνακες κατάρτισης ΜΠΔΣ Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται οι πίνακες που καλούνται να συμπληρώσουν οι ΟΤΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του ΜΠΔΣ Οι πίνακες εσόδων και εξόδων 1 και 2 (Παράρτημα) αποτυπώνουν τη μεθοδολογία προσδιορισμού του δημοσιονομικού αποτελέσματος, η οποία συνοπτικά περιγράφεται ως εξής: Έσοδα: Αναγνωρίζονται ως έσοδα το σύνολο των εισπράξεων του φορέα κατά την περίοδο αναφοράς χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα και οι εισπράξεις από δάνεια. Έξοδα: Αναγνωρίζονται ως έξοδα το σύνολο των πληρωμών του φορέα κατά την περίοδο αναφοράς) χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά οι πληρωμές για χρεολύσια δανείων. Πλεόνασμα/ έλλειμμα: Είναι η διαφορά εσόδων και εξόδων όπως ορίζονται παραπάνω. Μεταβολή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης: Αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο stock υποχρεώσεων (χωρίς δάνεια) προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά την τελευταία ημέρα του έτους αναφοράς και στο αντίστοιχο stock υποχρεώσεων κατά την του προηγούμενου οικονομικού έτους. Η θετική 2

3 διαφορά καταδεικνύει αύξηση υποχρεώσεων ενώ η αρνητική διαφορά μείωση υποχρεώσεων. Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (αποτέλεσμα κατά ESA: Προκύπτει από την αφαίρεση της μεταβολής ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τρίτους από το πλεόνασμα/ έλλειμμα. Δηλαδή: Αποτέλεσμα κατά ESA = Πλεόνασμα/Έλλειμμα μείον Μεταβολή Ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Για την ορθότερη και την ενιαία αντιμετώπιση και συμπλήρωση των στοιχείων εσόδων και εξόδων των πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος της παρούσας έχει προστεθεί ειδική στήλη με τους κωδικούς των προϋπολογισμών των Δήμων και Περιφερειών - βάσει της κωδικοποίησης των μηνιαίων Στατιστικών Δελτίων που υποβάλλονται σε μηνιαία βάση, στη βάση οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ - από τους οποίους θα υπολογισθούν τα ποσά για να συμπληρωθεί η κάθε γραμμή του πίνακα. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί δύο επεξηγηματικοί πίνακες εκ των οποίων ο ένας αφορά στους Δήμους (τις οδηγίες του οποίου θα χρησιμοποιήσουν και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και ο άλλος στις Περιφέρειες. Πέραν των παραπάνω στοιχείων, απαιτείται και η συμπλήρωση στοιχείων ισολογισμού (Διαθέσιμα, Χρεόγραφα, Δάνεια προς τρίτους και Δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύματα) για τα οποία εφιστάται η προσοχή στους συντάκτες των πινάκων προκειμένου να αποτυπώσουν ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις με τις κατηγορίες εσόδων (εισπράξεων) και εξόδων (πληρωμών) του πίνακα. Ο πίνακας 3 του Παραρτήματος αφορά στην εξέλιξη του προσωπικού. Σε αυτόν, οι ΟΤΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απολογιστικά στοιχεία αποχωρήσεων, προσλήψεων, μετατάξεων και αριθμού προσωπικού για τα έτη 2013 και Σημειώνεται ότι το προσωπικό αφορά μόνο τους υπαλλήλους των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό του κάθε ΟΤΑ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί δε στο εξής: Το κόστος μισθοδοσίας αρχής του έτους θα πρέπει να προσεγγίζει την απολογιστική δαπάνη του προηγούμενου έτους, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη μισθοδοσίας τέλους του έτους θα πρέπει να συμπίπτει με το κόστος μισθοδοσίας που εμφανίζεται στον πίνακα εσόδων εξόδων του φορέα. Γ2. Τεχνική κατάρτισης ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Από τεχνικής πλευράς η κατάρτιση του Βασικού Σεναρίου θα γίνει από τον κάθε φορέα με βάση του πίνακες του Παραρτήματος ως εξής: Βήμα 1ο : Συμπλήρωση προηγούμενων ετών Έτος βάσης Κατ αρχάς, οι φορείς συμπληρώνουν τους πίνακες με τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2013 και 2014 και με τα στοιχεία εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2015, σύμφωνα με τις οδηγίες ομαδοποίησης που περιγράφονται στην ειδική στήλη με τους κωδικούς του προϋπολογισμού. Ως βάση για τη διενέργεια προβολών των εσόδων - εξόδων στο διάστημα , θα ληφθούν υπόψη τα οριστικά στοιχεία για το κλείσιμο του Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα για το έτος 2015 είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο πίνακας με ποσά που ανταποκρίνονται σε όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των εσόδων και δαπανών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του

4 Βήμα 2ο : Μακροοικονομικές προβλέψεις Κατά το μέρος που κάποια από τα στοιχεία των εσόδων-εξόδων των εποπτευόμενων φορέων για την περίοδο , όπως έχουν προκύψει από το Βήμα 1, εξαρτώνται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών προβλέψεων για την ελληνική οικονομία (Πίνακας 4 του Παραρτήματος), τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν, ώστε να ενσωματώσουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις για το διάστημα Για παράδειγμα, αν κάποια έξοδα της κατηγορίας «Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες» (προμήθειες, καύσιμα κλπ) συνδέονται με τον πληθωρισμό, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, αν κάποια από την κατηγορία «Λοιπά Έσοδα» συνδέεται με τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας ή τη συνολική ζήτηση, θα γίνει ανάλογη προβολή βάσει των προβλέψεων μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ ή της συνολικής ζήτησης κ.λπ.. Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω μεγεθών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αποφάσεις που ενδεχομένως έχουν ληφθεί και αναμένεται ότι θα επηρεάσουν το ύψος των εσόδων ή των εξόδων του φορέα (π.χ. μείωση τελών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αύξηση τελών καθαριότητας, μείωση κόστους ηλεκτρικού λόγω ολοκλήρωσης έργων εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.). Στον Πίνακα 4 «Μακροοικονομικές προβλέψεις» περιλαμβάνονται οι τελευταίες διαθέσιμες προβλέψεις του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Από τον εν λόγω πίνακα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα εξής στοιχεία: i. Υποπίνακας «ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘ. ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ», στήλες (%Δ), Γραμμή 10 «Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (τιμές αγοράς)» για την κατ έτος προβολή της κατηγορίας «Λοιπά Έσοδα» και ii. Υποπίνακας «ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΕΣ (% Μεταβολές)», Γραμμή 10 «Εν. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» για την κατ έτος προβολή της κατηγορίας «Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες» με εξαίρεση τις υποκατηγορίες «Δαπάνες αιρετών» και «Φόροι Τέλη». Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής των μακροοικονομικών προβλέψεων της περιόδου από το Γ.Λ.Κ., η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. θα προσαρμόσει τα αντίστοιχα μεγέθη του βασικού σεναρίου για το σύνολο του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ενοποιημένη βάση. Πρόσθετες επισημάνσεις Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό: Η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΣΔΑ έχει προβεί σε ενδεικτική κατανομή των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων και αποδόσεων προς τους ΟΤΑ μέσω του Προϋπολογισμού του Υπουργείου, με βάση τα ανώτατα ετήσια όρια που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κατανομή δύναται να αλλάξει στα επόμενα οικονομικά έτη με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα στοιχεία της κατανομής του ΥΠΕΣΔΑ περιλαμβάνονται στους πίνακες 5 και 6 και οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να τα ενσωματώσουν στις προβλέψεις τους ως έχουν. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ): Για τον υπολογισμό των εσόδων από Επιχορηγήσεις ΠΔΕ καθώς και των αντίστοιχων δαπανών, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συνεργαστούν με τους Φορείς Χρηματοδότησης (Υπουργεία, Περιφέρειες κλπ) των Συλλογικών Αποφάσεων Έργων (ΣΑΕ) στις οποίες έχουν ενταγμένα έργα (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πληρώνονται από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης). 4

5 Σκοπός αυτής της συνεργασίας θα πρέπει να είναι η ενημέρωση των ΟΤΑ σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό πιστώσεων που έχουν προτείνει οι Φορείς Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 8001/ «Εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής », του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΨΓΣΗΦ-ΠΓ1) και σύμφωνα με την υπ αριθμ / «Εγκύκλιο εκτίμησης πληρωμών 2015 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 60Σ7465ΦΘΘ-2ΦΕ). Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ΣΑΕ αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΑ, στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος του παρόντος, παρουσιάζεται αθροιστικά για κάθε ΟΤΑ το σύνολο των εκτιμώμενων δαπανών, για όλα τα έργα ΠΔΕ των οποίων είναι δικαιούχος και είναι ενταγμένα σε ΣΑΕ αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΔΑ. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης: Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων (χωρίς δάνεια) προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ανεξάρτητα από το αν αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες (Κωδικός Στατιστικού Δελτίου που υποβάλλεται στη βάση οικονομικών στοιχείων που τηρείται στην ΕΕΤΑΑ : 5ypa). Καταπτώσεις εγγυήσεων : Στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης γραμμής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή καθότι α) για τον εγγυητή αποτελεί έξοδο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εμφανίσει το ποσό της κατάπτωσης με αρνητικό πρόσημο στη συγκεκριμένη γραμμή και β) για τον φορέα υπέρ του οποίου εξέπεσε η εγγύηση αποτελεί έσοδο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εμφανίσει το αντίστοιχο ποσό της κατάπτωσης με θετικό πρόσημο στη συγκεκριμένη γραμμή. Στην περίπτωση κατάπτωσης εγγύησης που έχει δώσει Δήμος για δάνειο δημοτικής επιχείρησης, ο Δήμος θα παρουσιάσει στη συγκεκριμένη γραμμή με αρνητικό πρόσημο το ποσό της κατάπτωσης (ΚΑΕ 6818) και με θετικό πρόσημο την επιστροφή του εν λόγω ποσού από τη δημοτική επιχείρηση (ΚΑΕ 4218) στο έτος που αυτά έχουν πραγματοποιηθεί ή αναμένονται να πραγματοποιηθούν. Στην περίπτωση που τα γεγονότα της κατάπτωσης της εγγύησης και της επιστροφής ποσού από τη δημοτική επιχείρηση έπειτα από κατάπτωση έχουν συμβεί ή αναμένεται να συμβούν στο ίδιο οικονομικό έτος, στη συγκεκριμένη γραμμή θα εγγραφεί η διαφορά των δύο ποσών (έσοδο μείον έξοδο). Αμοιβές προσωπικού Περιφερειών: Επισημαίνεται ότι από το 2016 και μετά, οι δαπάνες μισθοδοσίας των Περιφερειών θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς τους. Γ3. Έκθεση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών Σύμφωνα με το άρθρο 45 3 του Ν.4270/2014, οι προβλέψεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το Μ.Π.Δ.Σ. συνοδεύονται από έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών με αιτιολόγηση κάθε ετήσιας απόκλισης άνω του 5% από τα πραγματοποιηθέντα, κατά την τελευταία χρήση, έσοδα ή τα έξοδα του φορέα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Σε συνέχεια αυτού και στην περίπτωση που από το καταρτισθέν ΜΠΔΣ προκύπτουν ετήσιες αποκλίσεις άνω του 5% επί των 5

6 πραγματοποιηθέντων εσόδων ή εξόδων του ΟΤΑ κατά το οικονομικό έτους 2014, ο οικείος Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών οφείλει να συντάξει έκθεση αιτιολόγησης των εν λόγω αποκλίσεων. Δ. Αποστολή πινάκων στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο πίνακας θεωρείται οριστικοποιημένος και υπογράφεται από το Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη ή Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα για τον κάθε φορέα καθώς και από τον αρμόδιο προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του φορέα προκειμένου να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι πίνακες θα αποσταλούν ταχυδρομικά με έγγραφο αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για την κατάρτιση των πινάκων μπορείτε να απευθύνεστε στους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Κ. Τρυποσκούφη ( ), Μ.Προβατάρη ( ) και Β.Λαμπρακάκη ( ). Για θέματα που αφορούν στα στοιχεία που σας αποστέλλουμε σχετικά με την κατηγορία «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό» και σχετικά με την κατηγορία «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ» (μόνο για τις Συλλογικές Αποφάσεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΑ), μπορείτε να απευθύνεστε στους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α., Φ. Κουτσιανά ( ) Σεβαστή Μπέσιου ( ) και Αγγελική Αναγνωστοπούλου ( ). Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή Το Υπουργείο/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις. Το Υπουργείο μας παράλληλα θα ομαδοποιήσει τις ερωτήσεις που υποβάλλουν οι φορείς τηλεφωνικά και θα αναρτά ηλεκτρονικό αρχείο με διευκρινίσεις στην ίδια διαδρομή στην οποία θα είναι αναρτημένο το παρόν. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ Συνημμένα: Παράρτημα. 1) Τρεις (3) Πίνακες προς συμπλήρωση (πίνακες 1 και 3 για τους Δήμους και 2 και 3 για τις Περιφέρειες) 2) Ένας (1) πίνακας μακροοικονομικών προβλέψεων ΓΛΚ (Ιαν 2015) (πίνακας 4) 3) Δύο (2) πίνακες επιμερισμού των εκτιμώμενων επιχορηγήσεων των ΟΤΑ μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΣΔΑ για τα έτη 2016, 2017, 2018,2019 (πίνακες 5 και 6) 4) Ένας (1) πίνακας εκτιμώμενων αποδόσεων προς ΟΤΑ μέσω της ΣΑΕ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (πίνακας 7) 6

7 Πίνακας Αποδεκτών: 1) Όλοι οι Δήμοι και τα Νομικά τους Πρόσωπα (μέσω των οικείων Δήμων) Υπόψη Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών 2) Όλες οι Περιφέρειες και τα Νομικά τους Πρόσωπα (μέσω των οικείων Περιφερειών) Υπόψη Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών 3) Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους (για τις δικές τους ενέργειες προς τους Συνδέσμους χωρικής αρμοδιότητάς τους που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γεν Γραμματέα 3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Δ/Υ 4. Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5. Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκηση και Προϋπολογισμού 6. Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέμα : Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 31 Μαΐου 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/53593/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 25 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 29531 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 27 Μαΐου 2009 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/37526 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20 η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ρ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 2/91020/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53

Αθήνα 20 Νοεµβρίου 2014. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.45226. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53 Το παρόν, µετά των παραρτηµάτων του µπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry /Encyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 ΑΠ:12613/ΔΕ1311 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ... Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1

ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 Χρήση άμεσων πηγών Από το πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έκθεση ελέγχου Διαδικασία καθορισμού του ύψους και της απόδοσης από την Κεντρική Κυβέρνηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π Ε 2011

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Π Ε 2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΦ-Υ2 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.27/ Ε-542

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. πρωτ. : 2/91118/0026. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα