geodata.gov.gr ειςαγωγι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "geodata.gov.gr ειςαγωγι"

Transcript

1 ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ! Μπορείτε να ψάξετε για γεωχωρικά δεδομζνα, να βρείτε πλθροφορία ςχετικά με τθν προζλευςι τουσ, να τα κατεβάςετε ςτον υπολογιςτι, να τα απεικονίςετε ςε διαδραςτικοφσ χάρτεσ και φυςικά να τα χρθςιμοποιιςετε ελεφκερα, χωρίσ περιοριςμοφσ. Πωσ αναπτφχκθκε; Το geodata.gov.gr ςχεδιάςτθκε και αναπτφχκθκε από το του Ερευνθτικοφ Κζντρου «Ακθνά» (ΙΠΣΥ/ΕΚ «Ακθνά») χωρίσ καμία χρθματοδότθςθ από το δθμόςιο τομζα και ξεκίνθςε τθ λειτουργία του ςτισ 14/8/2010. Στουσ πρϊτουσ μινεσ λειτουργίασ του, κακιζρωςε τθν Ελλάδα ωσ μία από τισ οκτϊ χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο που προςζφεραν ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα. Από τα πρϊτα ςφνολα δεδομζνων που προςφζρκθκαν ελεφκερα ιταν θ διοικθτικι διαίρεςθ τθσ χϊρασ, οι απογραφζσ πλθκυςμοφ τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τα όρια πολλϊν προςτατευόμενων περιοχϊν. Σιμερα, το geodata.gov.gr φιλοξενεί δεδομζνα από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΜΚΟ που αφοροφν ςε πολλζσ περιοχζσ δραςτθριότθτασ: γενικά πολεοδομικά ςχζδια, ηϊνεσ προςταςίασ, χάραξθ αιγιαλοφ και παραλίασ, ακόμθ και τισ επιδοτιςεισ όλων των ακλθτικϊν ςωματείων τθσ χϊρασ για τα τελευταία 20 ζτθ! Το geodata.gov.gr ζχει φιλοξενιςει περιςςότερουσ από μοναδικοφσ επιςκζπτεσ, από 109 χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο. Κακθμερινά περιςςότεροι από ςυμπολίτεσ μασ, δθμόςιοι υπάλλθλοι, μθχανικοί και μελετθτζσ, ερευνθτζσ και φοιτθτζσ, χρθςιμοποιοφν το geodata.gov.gr για να βρουν και να χρθςιμοποιιςουν ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και χάρτεσ. Το geodata.gov.gr είναι θ μόνθ υπθρεςία ςτο Διαδίκτυο που ςυγκεντρϊνει και προςφζρει ελεφκερθ γεωχωρικι πλθροφορία για τθν Ελλάδα

2 υπθρεςίεσ Τι προςφζρει; Το geodata.gov.gr προςφζρει τρεισ βαςικζσ υπθρεςίεσ για γεωχωρικά δεδομζνα: αναηιτθςθ, μεταφόρτωςθ και απεικόνιςθ Αναηιτθςθ Τα δεδομζνα ςυνοδεφονται από πλιρθ μεταδεδομζνα, δθλαδι πλθροφορίεσ που τα περιγράφουν. Οι χριςτεσ μποροφν να βρουν δεδομζνα με μια λζξθ κλειδί, επιλζγοντασ το δθμόςιο φορζα που τουσ ενδιαφζρει, ταξινομϊντασ τα δεδομζνα ανά θμερομθνία ι ςυνδυάηοντασ τουσ παραπάνω τρόπουσ. Μεταφόρτωςθ Τα δεδομζνα προςφζρονται ταυτόχρονα ςε διαφορετικοφσ μορφότυπουσ και ςυςτιματα αναφοράσ, ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από όλουσ, χωρίσ να απαιτείται θ γνϊςθ και θ αγορά εμπορικοφ λογιςμικοφ. Μάλιςτα, ακόμθ και αν δεν ζχετε χρθςιμοποιιςει ποτζ ζνα λογιςμικό GIS, μπορείτε να κατεβάςετε και να δείτε τα δεδομζνα μζςα από το Google Earth. Απεικόνιςθ Τα γεωχωρικά δεδομζνα εξοριςμοφ τουσ είναι χριςιμα όταν τα απεικονίηουμε ςε χάρτεσ! Επίςθσ, πρζπει να είναι προςιτά και ωφζλιμα για όλουσ τουσ πολίτεσ, χωρίσ να απαιτοφνται ειδικζσ γνϊςεισ. Για αυτό το λόγο, όλα τα δεδομζνα του geodata.gov.gr προςφζρονται και ςε διαδραςτικοφσ χάρτεσ. Μπορείτε να εμφανίςετε ταυτόχρονα διαφορετικά ςφνολα δεδομζνων, να περιθγθκείτε ςτο χϊρο, να αναηθτιςετε περιοχζσ που ςασ ενδιαφζρουν, ακόμθ και να ενςωματϊςετε τουσ χάρτεσ ςε άλλεσ εφαρμογζσ.

3 παραδείγματα Natura 2000, εκνικά πάρκα, καταφφγια άγριασ ηωισ, ηϊνεσ προςταςίασ Οδικό δίκτυο και οικοδομικά τετράγωνα, ΔΟΥ, ΚΕΠ, καταςτιματα ΙΚΑ Ποιότθτα υδάτων ακτϊν κολφμβθςθσ, γαλάηιεσ ςθμαίεσ, Εκνικό Δίκτυο Παρακολοφκθςθσ Υδάτων Οριογραμμι αιγιαλοφ παραλίασ και Γενικά Πολεοδομικά Σχζδια Επιχορθγιςεισ ακλθτικϊν ςωματείων Δωρεάν πολυμεςικι δρομολόγθςθ με ΜΜΜ για όλουσ τουσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ τθσ Ακινασ

4 ςυμμετοχι επιζκέπηερ / 109 σώπερ / επιζκέπηερ καθημεπινά / 350GB γεωσωπικήρ πληποθοπίαρ / 179 ζύνολα δεδομένων / 18ΤΒ μεηαθοπηωμένων δεδομένων / 20 εκ. εςπώ άμεζηρ εξοικονόμηζηρ πόπων για ηο δημόζιο / επαγγελμαηική σπήζη 50% ηων επιζκεπηών Δεδομζνα Πάροχοι δεδομζνων

5 οφζλθ Τι ζχει επιτφχει; Τα οφζλθ από τθ λειτουργία του geodata.gov.gr είναι δυςανάλογα μεγάλα ςε ςχζςθ με τθν προςπάκεια που καταβλικθκε για τθν ανάπτυξι του. Ελεφκερθ πρόςβαςθ Ανάπτυξθ Επιτρζπει τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ όλων μασ ςτθ δθμόςια πλθροφορία, ανοίγοντασ δεδομζνα αξίασ δεκάδων εκατομμυρίων ευρϊ για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ χϊρασ Συνειςφζρει ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των δεδομζνων από τον ιδιωτικό τομζα (μελετθτζσ, μθχανικοφσ) και τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, για καλφτερα, φκθνότερα και καινοτόμα προϊόντα/υπθρεςίεσ Εξοικονόμθςθ πόρων Περιβάλλον Απλζσ υπθρεςίεσ Επενδφςεισ Ανοικτι διακυβζρνθςθ Εξοικονόμθςε άμεςα περίπου 20 εκ. ευρϊ για το δθμόςιο τομζα μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των δεδομζνων. Επίςθσ, οδιγθςε ςτθν παροχι δωρεάν υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ από ιδιϊτεσ (π.χ. πολυμεςικι δρομολόγθςθ από τθ Google με ανοικτά δεδομζνα του ΟΑΣΑ) Προςφζρει ςτουσ πολίτεσ άμεςθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορία για τον Ελλθνικό χϊρο, ενιςχφοντασ τθν ανάδειξθ, προςταςία και αξιοποίθςθ του περιβάλλοντοσ Προςφζρει απλζσ, επαναχρθςιμοποιιςιμεσ, ανοικτζσ και επεκτάςιμεσ υπθρεςίεσ για τθν κάλυψθ διαχρονικϊν ελλείψεων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςε υποδομζσ και υπθρεςίεσ για τθ διαχείριςθ γεωπλθροφορίασ Προςφζρει πλθροφόρθςθ για τον Ελλθνικό χϊρο ςε επενδυτζσ από όλο τον κόςμο και αναδεικνφει τθ χϊρα ςτο εξωτερικό, όπωσ και τισ προςπάκειεσ όλων μασ για τθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ Αποτελεί παράδειγμα καλισ πρακτικισ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, ενϊ περιλαμβάνεται ωσ μία από τισ δράςεισ τθσ Ελλάδασ για τθν προϊκθςθ τθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ ςτο πλαίςιο του Open Government Partnership (ogp.opengov.gr)

6 ανοικτά δεδομζνα Γιατί ανοικτά δεδομζνα; Ο δθμόςιοσ τομζασ κακθμερινά παράγει δεδομζνα, ςε κάκε είδοσ δραςτθριότθτασ και ςε όλα τα επίπεδα λειτουργίασ του. Η ελεφκερθ διάκεςθ αυτισ τθσ πλθροφορίασ είναι αναγκαία ςυνκικθ για τθ διαφάνεια και τθ λογοδοςία ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Έτςι ϊςτε οι πολίτεσ, να μποροφμε ανά πάςα χρονικι ςτιγμι και με εφχρθςτα, προςιτά μζςα να ελζγξουμε τισ αποφάςεισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Τα ανοικτά δεδομζνα αποτελοφν επίςθσ και ζνα πανίςχυρο εργαλείο ανάπτυξθσ. Η Ευρωπαϊκι Ένωςθ εκτιμά πωσ αν ανοίξουμε τα δεδομζνα του δθμόςιου τομζα το όφελοσ για όλθ τθν ΕΕ κα είναι περίπου 200 δισ ευρϊ το χρόνο. Σε χϊρεσ με ςφντομθ ιςτορία ςτθν ελεφκερθ διάκεςθ δθμόςιασ πλθροφορίασ, τα οφζλθ είναι ακόμθ μεγαλφτερα. Από ποφ προκφπτουν όμωσ; Για το δθμόςιο τομζα από τθν εξοικονόμθςθ πόρων και τθν αποδοτικότερθ λειτουργία. Για τον ιδιωτικό τομζα από τθν ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν και προϊόντων προςτικζμενθσ αξίασ, τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων και τθ μείωςθ του κόςτουσ τουσ. Τι είναι τα γεωχωρικά δεδομζνα; Τα γεωχωρικά δεδομζνα είναι δεδομζνα, που με κάποιο άμεςο ι ζμμεςο τρόπο ςχετίηονται με το χϊρο. Για παράδειγμα, οι δαςικοί χάρτεσ, τα γενικά πολεοδομικά ςχζδια, το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ, είναι γεωχωρικά δεδομζνα. Όμωσ και μια λίςτα με τισ διευκφνςεισ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, ι ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν απαςχόλθςθ ςτθ χϊρα είναι επίςθσ γεωχωρικά δεδομζνα. Γιατί ανοικτά γεωχωρικά δεδομζνα; Με μία φράςθ, είναι εξαιρετικά ςθμαντικά! Τα γεωχωρικά δεδομζνα είναι ίςωσ θ μεγαλφτερθ και κριςιμότερθ κατθγορία δεδομζνων του δθμόςιου τομζα. Είναι ποςοτικά ςθμαντικά, γιατί αποτελοφν ςχεδόν το 80% τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ. Επιπλζον, θ παραγωγι και ενθμζρωςι τουσ είναι κατά κανόνα εξαιρετικά ακριβι. Είναι όμωσ και ποιοτικά ςθμαντικά, κακϊσ αξιοποιοφνται πρακτικά ςε κάκε δραςτθριότθτα του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα που ςχετίηεται με τον Ελλθνικό χϊρο. Παραδείγματα είναι οι μεταφορζσ και το εμπόριο, οι επενδφςεισ και οι καταςκευζσ, οι υποδομζσ, θ προςταςία και ανάδειξθ του περιβάλλοντοσ, οι χωροκετιςεισ και αδειοδοτιςεισ, θ αγροτικι παραγωγι.

7 πολίτεσ Επικοινωνία Η ςυμμετοχι των πολιτϊν για τθ βελτίωςθ του geodata.gov.gr, τθν υποβολι προτάςεων για το άνοιγμα δθμόςιασ πλθροφορίασ και τθν αξιολόγθςθ του geodata.gov.gr, είναι διαρκισ και ενκαρρφνεται ςυςτθματικά από τθν πρϊτθ μζρα λειτουργίασ. Οι πολίτεσ επικοινωνοφν από το το twitter και τθ φόρμα αξιολόγθςθσ Πείτε μασ τθ γνϊμθ ςασ που είναι διακζςιμθ ςε κάκε ςελίδα του geodata.gov.gr Αξιολόγθςθ Πωσ αξιολογοφν οι πολίτεσ το geodata.gov.gr; Πόζο ζςσνά επιζκέπηεζηε ηο geodata.gov.gr; Ποιερ ςπηπεζίερ ηος geodata.gov.gr σπηζιμοποιείηε πεπιζζόηεπο; 50% τουλάχιςτον μία φορά τθν εβδομάδα / κατάλογοσ και διαδραςτικοί χάρτεσ το ίδιο χριςιμοι Πόζο εςσαπιζηημένοι είζηε από ηο geodata.gov.gr; Δςκολία σπήζηρ Αναζήηηζη δεδομένων Γιαδπαζηικοί σάπηερ Πληπόηηηα δεδομένων Ποιόηηηα δεδομένων 75% τουλάχιςτον αρκετά ευχαριςτθμζνοι από ευκολία χριςθσ, αναηιτθςθ, διαδραςτικοφσ χάρτεσ / 50% λίγο ι κακόλου ευχαριςτθμζνοι από ποιότθτα και πλθρότθτα / οι πολίτεσ ανακαλφπτουν και αναδεικνφουν τα προβλιματα ποιότθτασ των δεδομζνων του δθμόςιου τομζα / απαιτοφν ανοικτά δεδομζνα, γνωρίηουν ποια κζλουν, ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ Πόζη πιζηεύεηε πωρ είναι η εμποπική αξία ηων δεδομένων πος πποζθέπονηαι από ηο geodata.gov.gr; Για ποιοςρ λόγοςρ σπηζιμοποιείηε ηα δεδομένα ηος geodata.gov.gr; οι πολίτεσ υποεκτιμοφν τθν αξία των δεδομζνων / πραγματικι αξία μεγαλφτερθ από 20εκ εργαλείο για επαγγελματίεσ / προςταςία περιβάλλοντοσ / ερευνθτικι - εκπαιδευτικι χριςθ

8 επικοινωνία imis.athena-innovation.gr Αυτό το ζργο αδειοδοτείται με τθν άδεια Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 (αναφορά, μθ εμπορικι χριςθ, όχι παράγωγο ζργο)

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα