ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης"

Transcript

1 ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Οκτώβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

2 ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισµού, διέπεται από τις εξής διατάξεις: 1. Το Ν.4070/ , «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/ ) και ιδίως το άρθρα 17, 21 και 23 αυτού. 2. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 693/9/ «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1564/Β/2013) 3. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 625/002/ «έσµευση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr, το µεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο ιαδίκτυο», (ΦΕΚ 2902/Β/ ) 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ικαιώµατα Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr ιάρκεια ισχύος του δικαιώµατος χρήσης Τιµή εκκίνησης ιαδικασία χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης Ισοπαλία Όροι πληρωµής Χρονοδιάγραµµα ηµοπρασίας ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Περιορισµοί στο δικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία: Υποβολή Εσφαλµένων ή Παραπλανητικών Πληροφοριών Κυρώσεις ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αίτηση Συµµετοχής ιαδικασία ηµοπρασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης είναι ο ακριβής καθορισµός της διαδικασίας για τη χορήγηση, µέσω δηµοπρασίας, ονοµάτων χώρου µε κατάληξη.gr. Τα ονόµατα χώρου αναγράφονται στο Παράρτηµα V. ιευκρινίσεις Το Τεύχος Προκήρυξης είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr). Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά µε το παρόν Τεύχος Προκήρυξης µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία. Οι απαντήσεις θα δηµοσιεύονται στο ικτυακό Τόπο της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr) χωρίς να αναφέρεται η ταυτότητα του αιτούντος τη διευκρίνηση. Αποτελεί ευθύνη των ενδιαφεροµένων η εξασφάλιση της επικοινωνίας µε την ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία παροχής διευκρινίσεων επί του Τεύχους Προκήρυξης. Η ΕΕΤΤ πέραν της δηµοσίευσης στο δικτυακό της τόπο, θα εξασφαλίζει την κοινοποίηση των απαντήσεων/διευκρινίσεων, µόνον σε εκείνους τους ενδιαφερόµενους που έχουν αποστείλει εγγράφως στην ΕΕΤΤ πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ήτοι: Στοιχεία υπευθύνου για την επικοινωνία Τηλέφωνο, Fax Ηλεκτρονική διεύθυνση Ταχυδροµική διεύθυνση στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: 4

5 2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν Τεύχος Προκήρυξης έχουν την έννοια η οποία περιγράφεται παρακάτω, εκτός εάν αυτή προκύπτει διαφορετική από την περιφραστική διατύπωση. 1. «Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία»: Είναι η αίτηση την οποία πρέπει να καταθέσει κάποιος για να συµµετάσχει στην ηµοπρασία. 2. «εσµευµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr»: Το Όνοµα Χώρου το οποίο δεσµεύεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 του Κανονισµού ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1564/Β/2013), (εφεξής Κανονισµός) για συγκεκριµένο Φορέα και είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο µέσω του Καταχωρητή. 3. «Εκπλειστηρίασµα»: Αποτελεί το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την χορήγηση του ονόµατος χώρου και αντιστοιχεί στην µέγιστη Προσφορά για κάθε Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr. 4. «Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr»: Η καταχώρηση στο Μητρώο σχετικής δήλωσης, µε την οποία δεσµεύεται υπέρ συγκεκριµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου και παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης συγκεκριµένου Ονόµατος Xώρου 2oυ επιπέδου µε κατάληξη.gr ή Ονόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη.gr, του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, κατά τους όρους του παρόντος Κανονισµού. 5. «Ηµεροµηνία Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής»: Πρόκειται για την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης Συµµετοχής η οποία έχει καθοριστεί και παρουσιάζεται στο χρονοδιάγραµµα του Πίνακα «Ισοπαλία»: Αναφέρεται στη υποβολή ισόποσης Προσφοράς για ένα Όνοµα Χώρου µε κατάληξη gr. από δύο ή περισσότερους Συµµετέχοντες. 7. «Kαταχώρηση»: Η διαδικασία Eκχώρησης Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη.gr στο σύνολό της, η οποία ξεκινά µε την υποβολή της ήλωσης Καταχώρησης στον Καταχωρητή και λήγει µε την Eκχώρηση Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη.gr. 8. «Καταχωρητής»: Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρησης από ενδιαφερόµενους να τους εκχωρηθεί Όνοµα Xώρου µε κατάληξη.gr. όπως επίσης δηλώσεις µεταβίβασης, µεταβολής επωνυµίας/ονοµατεπώνυµου, ενεργοποίησης δεσµευµένου ονόµατος, διαγραφής, ανανέωσης, µεταβολής στοιχείων και αλλαγής Καταχωρητή σχετικά µε ονόµατα χώρου µε κατάληξη.gr O Kαταχωρητής οφείλει να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β του Κανονισµού, όπως εκάστοτε ισχύει. Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο τηρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β του Κανονισµού, δύναται να λειτουργεί ως Kαταχωρητής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό και ιδίως το άρθρο 16 αυτού.

6 9. «Καταχωρούµενος»: Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει δήλωση καταχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr δια µέσου Καταχωρητή. 10. «Κυρώσεις»: Είναι οι κυρώσεις οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 4.3 του παρόντος. 11. «Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr»: Συνδυασµός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Φορέα του Ονόµατος Χώρου από το Μητρώο και του επιτρέπει την διαχείριση του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου. 12. «Mεταβλητό Πεδίο»: Μεταβλητό πεδίο Oνόµατος Xώρου είναι εκείνο το µέρος του Oνόµατος Xώρου, το οποίο δεν συντίθεται αποκλειστικά από τα αλφαριθµητικά στοιχεία.gr ή/και τα αλφαριθµητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν Kοινόχρηστα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη.gr. 13. «Mητρώο»: Η βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη.gr και των Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη.gr που τυχόν αποτελούν αντικείµενο δηλώσεων καταχώρησης, µε τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την EETT µε Απόφασή της. 14. «Όνοµα Xώρου (domain name)»: Ένα αλφαριθµητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε σκοπό την χρήση, από το συγκεκριµένο πρόσωπο ή µε την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του ιαδικτύου. Ειδικά στην περίπτωση Ονοµάτων Χώρου µε Ελληνικούς χαρακτήρες, το εκχωρούµενο Όνοµα Χώρου δύναται να µην συµφωνεί µε την µορφή του σε λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτή χρησιµοποιείται στα αρχεία ζώνης λόγω της τεχνικής απεικόνισης που απαιτεί το σύστηµα DNS. 15. «Όνοµα Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη.gr»: Οποιοδήποτε Όνοµα Xώρου µε τη µορφή όνοµα.gr. Το πεδίο «όνοµα» αποτελεί το 2ο επίπεδο του Ονόµατος Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη.gr. 16. «Όνοµα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη.gr»: Oποιοδήποτε Όνοµα Xώρου µε τη µορφή όνοµα2.όνοµα1.gr. Τα πεδία «όνοµα2» και «όνοµα1» αποτελούν το 3ο και το 2ο επίπεδο, αντίστοιχα, του Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr. 17. «Όνοµα Xώρου µε κατάληξη.gr»: Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού, τα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη.gr τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο Eκχώρησης από την EETT, δηλαδή Oνόµατα Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη.gr και Oνόµατα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη.gr, των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο. 18. «Πλειοδότης»: Είναι εκείνος από τους Συµµετέχοντες στη ηµοπρασία που έχει δώσει την Μέγιστη Τιµή για συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr 19. «Προσφορά»: Είναι η τιµή στην οποία δηλώνει ο κάθε Συµµετέχων στη ηµοπρασία, ότι επιθυµεί την κατακύρωση σε αυτόν συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr. 20. «Πρόσωπο»: Νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο όπως ορίζονται στον Αστικό Κώδικα. 6

7 21. «Στάδιο Προεπιλογής»: Είναι το στάδιο εκείνο κατά το οποίο γίνεται ο έλεγχος της Αίτησης των Συµµετεχόντων στη ηµοπρασία ως προς το εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παρόν Σχέδιο Τεύχους Προκήρυξης. 22. «Συµµετέχων στη ηµοπρασία»: Αναφέρεται στα Πρόσωπα που έχουν υποβάλλει Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία. 23. «Τιµή Εκκίνησης»: Είναι η αρχική τιµή για κάθε Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος. 24. «Τόπος ιεξαγωγής της ηµοπρασίας»: Ο τόπος διεξαγωγής της ηµοπρασίας θα είναι στην περιοχή Αττικής και θα καθοριστεί σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της ηµοπρασίας και το αργότερο την ηµεροµηνία επίδοσης των ελτίων Συµµετοχής στη ηµοπρασία. 25. «Υπερθεµατιστής»: Είναι εκείνος από τους Συµµετέχοντες στη ηµοπρασία που έχει υποβάλει την µέγιστη τιµή για συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr 26. «Φορέας Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr»: Eίναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται Eκχώρηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr. 7

8 3. ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν Τεύχος Προκήρυξης θα οδηγήσει στη χορήγηση 428 Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr 3.1. ικαιώµατα Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Tο δικαίωµα το οποίο αποκτάται µε την Eκχώρηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr συνίσταται αποκλειστικά και µόνο: α. στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr αποκλειστικού δικαιώµατος δέσµευσης και χρήσης των συγκεκριµένων αλφαριθµητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ήλωση Καταχώρησης του και εάν πρόκειται για Όνοµα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες το αποκλειστικό δικαίωµα δέσµευσης και χρήσης επεκτείνεται και στην πεζή άτονη µορφή του δηλωθέντος στην ήλωση Καταχώρησης Ονόµατος Χώρου, µε αποκλειστικό σκοπό την χρήση από τον Φορέα ή µε την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του ιαδικτύου, β. στην αυτόµατη δέσµευση για τον Φορέα του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου των µορφών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 και στην δυνατότητα του Φορέα να ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν δήλωσης ενεργοποίησης του (Παράρτηµα ΙΖ), οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονόµατος Χώρου έχει αυτόµατα δεσµευθεί για αυτόν κατά την διάρκεια του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης γ. στο αποκλειστικό δικαίωµα υποβολής δήλωσης ανανέωσης του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου, καθώς και για τις δεσµευµένες µορφές του µέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί του Ονόµατος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ηµερών, το Όνοµα Χώρου διατίθεται προς καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο. εν είναι δυνατόν να κατατεθεί δήλωση ανανέωσης δεσµευµένης µορφής ή ενεργοποιηµένης δεσµευµένης µορφής χωρίς την ανανέωση του κυρίου Ονόµατος Χώρου. 8

9 3.2. ιάρκεια ισχύος του δικαιώµατος χρήσης Το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης που αποκτά ο καταχωρούµενος ορίζεται στον Κανονισµό ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr, όπως εκάστοτε ισχύει και συγκεκριµένα: 1. Tο δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται µε την Eκχώρηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr, διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία υποβολής της ήλωσης Καταχώρησης του στο Μητρώο, ενώ το δικαίωµα δέσµευσης διαρκεί για επιπλέον δεκαπέντε (15) ηµέρες από την λήξη του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης. 2. Όσον αφορά τις δεσµευµένες µορφές του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr που εκχωρείται, το δικαίωµα ενεργοποίησης αυτών υφίσταται για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υποβολής της ήλωσης Καταχώρησης, ενώ η διάρκεια του δικαιώµατος δέσµευσης είναι για επιπλέον δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος ενεργοποίησης. 3. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, ο καταχωρούµενος, εάν το επιθυµεί, µπορεί να υποβάλλει δήλωση ανανέωσης στον Καταχωρητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr, (ΦΕΚ 1564/Β/2013) όπως εκάστοτε ισχύει Τιµή εκκίνησης Η Τιµή Εκκίνησης των Ονοµάτων Χώρου είναι διακόσια ευρώ (200 ) και αποτελεί την ελάχιστη έγκυρη Προσφορά στη δηµοπρασία για κάθε Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr ιαδικασία χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι δηµοπρασία για πολλαπλά αντικείµενα µε σφραγισµένες προσφορές. Ο κάθε Συµµετέχων υποβάλλει µε την Αίτηση Συµµετοχής µια Προσφορά για το σύνολο των ονοµάτων χώρου µε κατάληξη.gr που επιθυµεί να αποκτήσει, σύµφωνα µε το κάτωθι Υπόδειγµα. Ο Συµµετέχων µπορεί να υποβάλλει Προσφορά για οποιαδήποτε ονόµατα χώρου χωρίς περιορισµό στον αριθµό των ονοµάτων. Όνοµα Χώρου.gr Τιµή Προσφοράς (Ευρώ). ευρώ. ευρώ 3... ευρώ 9

10 Χ....ευρώ Συνολικός αριθµός αιτηθέντων ονοµάτων χώρου: Συνολικό Τίµηµα:..ευρώ 3.5. Ισοπαλία Στην περίπτωση που υπάρξει Ισοπαλία ως προς το τίµηµα των κατατεθειµένων Προσφορών για συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr, η ΕΕΤΤ θα χρησιµοποιήσει κλήρωση για να αποφασίσει ποιος από τους Συµµετέχοντες θα ανακηρυχθεί Υπερθεµατιστής. Για να αποφευχθεί η περίπτωση ισόποσων Προσφορών, οι Συµµετέχοντες συνιστάται να µην υποβάλουν Προσφορές οι οποίες καταλήγουν σε ένα ή περισσότερα µηδενικά Όροι πληρωµής Οι συµµετέχοντες στην ηµοπρασία προκαταβάλλουν το συνολικό ποσό για το σύνολο των Ονοµάτων Χώρου που αιτούνται στον κάτωθι λογαριασµό της ΕΕΤΤ: Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR Μετά την ολοκλήρωση της ηµοπρασίας τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε ονόµατα χώρου µε κατάληξη.gr τα οποία δεν κατοχυρώθηκαν στον συµµετέχοντα, επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασµό ο οποίος έχει δηλωθεί στην αίτηση συµµετοχής. 10

11 3.7. Χρονοδιάγραµµα ηµοπρασίας Η διαδικασία ηµοπρασίας των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2. Πίνακας 3.2: Χρονοδιάγραµµα δηµοπρασίας ηµοσίευση του Τεύχους Προκήρυξης 6 Οκτωβρίου 2014 Κατάθεση Φακέλων Αιτήσεων Συµµετοχής Φακέλων Προσφορών 12 Ιανουαρίου 2015 Ώρα: έως 12:00 µµ Ενηµέρωση όσων αποκλείστηκαν από την διαδικασία 15 Ιανουαρίου 2015 Προθεσµία Υποβολής Ενστάσεων 19 Ιανουαρίου 2015 Απόφαση επί των Ενστάσεων 22 Ιανουαρίου 2015 Αποσφράγιση Φακέλων Προσφορών 26 Ιανουαρίου 2015 Ανακοίνωση προσωρινού καταλόγου Υπερθεµατιστών 29 Ιανουαρίου 2015 Προθεσµία Υποβολής Ενστάσεων 2 Φεβρουαρίου 2015 Απόφαση επί των Ενστάσεων 5 Φεβρουαρίου 2015 Ανακοίνωση τελικού καταλόγου Υπερθεµατιστών 5 Φεβρουαρίου 2015 Αποστολή Κωδικών εξουσιοδότησης στους Υπερθεµατιστές 16 Φεβρουαρίου 2015 Επιστροφή χρηµατικού ποσού σε µη υπερθεµατιστές 25 Φεβρουαρίου

12 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 4.1. Περιορισµοί στο δικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία: ικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία έχει: 1. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.gr οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 2. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.com.gr οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ασκεί εµπορική δραστηριότητα. 3. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.edu.gr οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός οργανισµός. 4. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.net.gr οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών ιαδικτύου καθώς και πάροχος δικτύου. 5. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.org.gr οποιοσδήποτε µη κερδοσκοπικός οργανισµός Υποβολή Εσφαλµένων ή Παραπλανητικών Πληροφοριών εν επιτρέπεται σε κανένα από τους Συµµετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της ηµοπρασίας, να προσκοµίσει στην ΕΕΤΤ σκόπιµα ή λόγω αµέλειας πληροφορίες που είναι εσφαλµένες ή παραπλανητικές Κυρώσεις Μη καταχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr και µη επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί στον λογαριασµό της ΕΕΤΤ σε περίπτωση υποβολής εσφαλµένων ή παραπλανητικών πληροφοριών 12

13 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. Αίτηση Συµµετοχής Η Αίτηση συµµετοχής θα περιέχει 2 φακέλους: 1. Φάκελο Αίτησης 2. Φάκελο Προσφοράς Ο Φάκελος Αίτησης περιέχει τα εξής: α) Έντυπο Αίτησης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι και συνοδευόµενο από τα έγγραφα που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι. β) ήλωση Αποδοχής των Όρων της ηµοπρασίας σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ. γ) Αποδεικτικό κατάθεσης του συνολικό ποσού των αιτηθέντων προς εκχώρηση ονοµάτων χώρου.gr. Στον Φάκελο Προσφοράς θα περιέχεται: δ) ήλωση προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ, στην οποία ο Συµµετέχων δηλώνει τα ονόµατα χώρου που επιθυµεί να του εκχωρηθούν. Τα ανωτέρω συµπληρώνεται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι Αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην ΕΕΤΤ και να κατατίθενται στη διεύθυνσή της. Καθένας από τους ιαγωνιζοµένους οφείλει να απευθύνει τον Φάκελο Προσφοράς του στην Επιτροπή ιαγωνισµού. Ο Φάκελος Προσφοράς θα υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 60, 7ος όροφος, Τ.Κ , ήµος Αµαρουσίου, Αθήνα. Η Καταληκτική Ηµεροµηνία και ώρα για την υποβολή Προσφορών είναι η 12η Ιανουαρίου 2014, και ώρα 12:00 µµ (τοπική ώρα Ελλάδος). Φάκελοι προσφορών που θα υποβληθούν µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που προαναφέρεται δεν θα γίνονται δεκτοί και τυχόν παραλαβή τους από το Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ δεν θα λογίζεται ως έγκυρη κατάθεση. Φάκελοι Προσφορών µπορούν να υποβληθούν και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε υπηρεσία διακίνησης εγγράφων µε αποκλειστική ευθύνη των ιαγωνιζοµένων ως προς το χρόνο και το περιεχόµενο που θα παραληφθεί. Οι ιαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του επί αποδείξει από την ΕΕΤΤ. Οι ιαγωνιζόµενοι φέρουν τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς τους. Η Επιτροπή ιαγωνισµού κατά την παραλαβή των Φακέλων Προσφοράς θα τους αριθµήσει µε τη σειρά καταθέσεώς τους στο Πρωτόκολλο και θα συντάξει σχετικό πρακτικό. 13

14 6. ιαδικασία ηµοπρασίας 6.1. Τα ονόµατα χώρου θα εκχωρηθούν µέσω δηµοπρασίας σφραγισµένων Προσφορών όπου ο κάθε Υπερθεµατιστής καταβάλλει το τίµηµα που προσέφερε. Οι Συµµετέχοντες κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά Προσφορών για κάθε όνοµα χώρου και τα ονόµατα χώρου κατακυρώνονται σε αυτούς που υπέβαλαν τις υψηλότερες Προσφορές σύµφωνα µε τους περιορισµούς του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης Με το πέρας της προθεσµίας υποβολής προσφορών η ΕΕΤΤ προχωρά σε άνοιγµα των Αιτήσεων Συµµετοχής και των Φακέλων Αίτησης σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα Η ΕΕΤΤ ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των αιτήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 5. Κατά τον έλεγχο των αιτήσεων η ΕΕΤΤ µπορεί να ζητήσει από Συµµετέχοντα να υποβάλει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την Αίτησή του. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως, να είναι αναγκαίο σύµφωνα µε το παρόν Τεύχος Προκήρυξης και να προβλέπει ένα λογικό χρονικό διάστηµα διεκπεραίωσής του. Συµµετέχοντες οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην ενότητα 5, αποκλείονται από την διαδικασία Η ΕΕΤΤ ενηµερώνει εγγράφως, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όσους αποκλείστηκαν από την διαδικασία, οι οποίοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα Η ΕΕΤΤ αποφασίζει επί των ενστάσεων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα Η ΕΕΤΤ αποσφραγίζει τους φακέλους προσφοράς και καταγράφει τις προσφορές για κάθε όνοµα χώρου µε κατάληξη.gr. Υπερθεµατιστής για ένα όνοµα χώρου είναι εκείνος από τους Συµµετέχοντες στη ηµοπρασία που έχει υποβάλει την µεγαλύτερη τιµή για το συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr. Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τους υπερθεµατιστές στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Επί του καταλόγου των Υπερθεµατιστών µπορεί να υποβληθεί ένσταση σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα Η ΕΕΤΤ αποφασίζει επί τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα 3.2. και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον τελικό κατάλογος Υπερθεµατιστών Μετά την δηµοσίευση του τελικού καταλόγου των Υπερθεµατιστών ανά Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr, αποστέλλεται στους Υπερθεµατιστές ο κωδικός εξουσιοδότησης για τα ονόµατα τα οποία τους εκχωρήθηκαν, µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης η οποία έχει δηλωθεί στην αίτηση. Οι υπερθεµατιστές µεταφέρουν σε καταχωρητή της επιλογής τους την διαχείριση του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου.gr Η ΕΕΤΤ διατηρεί σε κάθε στάδιο εξέλιξης της ηµοπρασίας το δικαίωµα να αναστείλει ή να µαταιώσει την ηµοπρασία, µε επιστροφή του χρηµατικού ποσού που αντιστοιχεί στα µη εκχωρηθέντα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr και χωρίς υποχρέωση άλλης αποζηµίωσης των Συµµετεχόντων. Στην διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ είναι να προσδιορίσει το χρόνο που θα επανεκκινηθεί η ανασταλείσα ή µαταιωθείσα ηµοπρασία. 14

15 6.10. Σε µια τέτοια περίπτωση η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να διαβουλευτεί µε τους Συµµετέχοντες. Η διαβούλευση θα αφορά το σηµείο επανεκκίνησης της ηµοπρασίας και το οποίο µπορεί να είναι το σηµείο στο οποίο διακόπηκε η ηµοπρασία, το σηµείο εκκίνησης της ηµοπρασίας ή άλλο σηµείο κατά την κρίση της ΕΕΤΤ Ονόµατα χώρου, τα οποία µετά την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας θα παραµείνουν αδιάθετα, θα αποδεσµευτούν την 1 η Ιουνίου 2015 και ώρα 9:00π.µ. και θα είναι διαθέσιµα προς καταχώρηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Τµήµα Ι: Στοιχεία Συµµετέχοντος στην ηµοπρασία: 1. Νοµικό Πρόσωπο Πλήρης Επωνυµία*: ιακριτικός Τίτλος: Στοιχεία Έδρας: Οδός Αριθµός* Πόλη* Τ.Κ.* Χώρα* Τηλέφωνο*: Fax: *: Α.Φ.Μ. 2. Φυσικό Πρόσωπο Ονοµατεπώνυµο* Στοιχεία ιεύθυνσης: Οδός Αριθµός*, Πόλη*, Τ.Κ.*, Χώρα*: Τηλέφωνο*: Fax: *: Α.Φ.Μ. Τα πεδία µε αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά, ενώ η µη συµπλήρωση τους καθιστά την αίτηση µη πλήρης Τµήµα ΙΙΙ Τραπεζικός Λογαριασµός επιστροφής χρηµατικού ποσού λόγω µη κατοχύρωσης ονόµατος χώρου µε κατάληξη.gr ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασµού

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη ήλωση για συµµετοχή στην δηµοπρασία των κοινόχρηστων Ονοµάτων Χώρου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ο κάτωθι υπογραφόµενος. (επώνυµο). (όνοµα).... (ιδιότητα) δηλώνω υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι: (α) Αποδέχοµαι τους όρους της ηµοπρασίας όπως περιγράφονται στο Τεύχος Προκήρυξης και συνάδω µε τις προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτό. (β) Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Αίτηση είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. (γ) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή. (δ) εν παραβιάζω εν γνώσει µου δικαιώµατα τρίτων. (ε) εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών προσώπων). (στ) Σε περίπτωση Ονοµάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι µεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριµένο Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο. Ηµεροµηνία / / Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία) Υπογραφή Φυσικού Προσώπου/ Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Όνοµα Χώρου.gr Τιµή Προσφοράς (Ευρώ). ευρώ. ευρώ 3... ευρώ Χ....ευρώ Συνολικός αριθµός αιτηθέντων ονοµάτων χώρου: Συνολικό Τίµηµα:..ευρώ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr προς δηµοπράτηση α/α Ονόµατα χώρου µε κατάληξη.gr 1 citydomain.gr 45 Hosthellas.gr 2 domainame.gr 46 hosting2.gr 3 domainames.gr 47 Hostmasters.gr 4 domainclub.gr 48 i#box.gr 5 Domaine.gr 49 i#tep#et.gr 6 domain-eu.gr 50 Ipdomains.gr 7 Domaineu.gr 51 Kataxorites.gr 8 Domaininfo.gr 52 Kataxoritis.gr 9 Domainmanager.gr 53 mail-center.gr 10 domain-name.gr 54 Mailgate.gr 11 Domainname.gr 55 Mailhost.gr 12 domain-names.gr 56 Nameserver.gr 13 Domainnames.gr 57 o#omatai#tep#et.gr 14 domain-register.gr 58 Registar.gr 15 Domainregistry.gr 59 Regweb.gr 16 domains-eu.gr 60 Spam.gr 17 Domainseu.gr 61 Ssh.gr 18 domains-host.gr 62 Subdomain.gr 19 Domainshost.gr 63 Vlan.gr 20 domains-hosting.gr 64 Vns.gr 21 Domainshosting.gr 65 web-hosting-greece.gr 22 Domainstore.gr 66 webhosting-greece.gr 23 Domainw.gr 67 webhosting-in-greece.gr 24 e-domain.gr 68 Webmaster.gr 25 Edomain.gr 69 Whois.gr 26 e-domains.gr 70 w-lan.gr 27 Edomains.gr 71 Wwwhost.gr 28 Ehost.gr 72 Διαδικτιο.gr 29 e-hosting.gr 73 Διαδυκτιο.gr 30 s.gr 74 δικτυακοσ-τοποσ.gr 31 eu-domain.gr 75 Ιστοσελιδα.gr 32 Eudomain.gr 76 Ιστοσελιδεσ.gr 33 eu-domains.gr 77 Καταχωρητεσ.gr 34 Eudomains.gr 78 Καταχωρητησ.gr 35 Euronames.gr 79 Κυβερνοχωροσ.gr 36 g-r.gr 80 Λινουξ.gr 37 gr-domains.gr 81 ονοματα-χωρου.gr 38 Grdomains.gr 82 Ονοματαχωρου.gr 39 Greekhosting.gr 83 ονομα-χωρου.gr 40 Greekwebhosting.gr 84 Ονομαχωρου.gr 41 Gweb.gr 42 hellas-domains.gr 43 Hellenichosting.gr 44 Host.gr 19

20 α/α Ονόµατα χώρου µε κατάληξη.com.gr 1 citydomain.com.gr 45 Host.com.gr 2 domainame.com.gr 46 Hosthellas.com.gr 3 domainames.com.gr 47 hosting2.com.gr 4 domainclub.com.gr 48 Hostmasters.com.gr 5 Domaine.com.gr 49 i#box.com.gr 6 domain-eu.com.gr 50 i#tep#et.com.gr 7 Domaineu.com.gr 51 Ipdomains.com.gr 8 Domaininfo.com.gr 52 Kataxorites.com.gr 9 Domainmanager.com.gr 53 Kataxoritis.com.gr 10 domain-name.com.gr 54 mail-center.com.gr 11 Domainname.com.gr 55 Mailgate.com.gr 12 domain-names.com.gr 56 Mailhost.com.gr 13 Domainnames.com.gr 57 Nameserver.com.gr 14 domain-register.com.gr 58 o#omatai#tep#et.com.gr 15 Domainregistry.com.gr 59 Registar.com.gr 16 domains-eu.com.gr 60 Regweb.com.gr 17 Domainseu.com.gr 61 Spam.com.gr 18 domains-host.com.gr 62 Ssh.com.gr 19 Domainshost.com.gr 63 Subdomain.com.gr 20 domains-hosting.com.gr 64 Vlan.com.gr 21 Domainshosting.com.gr 65 Vns.com.gr 22 Domainstore.com.gr 66 web-hosting-greece.com.gr 23 Domainw.com.gr 67 webhosting-greece.com.gr 24 e-domain.com.gr 68 web-hosting-in-greece.com.gr 25 Edomain.com.gr 69 webhosting-in-greece.com.gr 26 e-domains.com.gr 70 Webmaster.com.gr 27 Edomains.com.gr 71 Whois.com.gr 28 Ehost.com.gr 72 w-lan.com.gr 29 e-hosting.com.gr 73 Wwwhost.com.gr 30 .com.gr 74 Διαδικτιο.com.gr 31 s.com.gr 75 Διαδυκτιο.com.gr 32 eu-domain.com.gr 76 δικτυακοσ-τοποσ.com.gr 33 Eudomain.com.gr 77 Ιστοσελιδα.com.gr 34 eu-domains.com.gr 78 Ιστοσελιδεσ.com.gr 35 Eudomains.com.gr 79 Καταχωρητεσ.com.gr 36 Euronames.com.gr 80 Καταχωρητησ.com.gr 37 g-r.com.gr 81 Κυβερνοχωροσ.com.gr 38 gr-domains.com.gr 82 Λινουξ.com.gr 39 Grdomains.com.gr 83 ονοματα-χωρου.com.gr 40 Greekhosting.com.gr 84 Ονοματαχωρου.com.gr 41 Greekwebhosting.com.gr 85 ονομα-χωρου.com.gr 42 Gweb.com.gr 86 Ονομαχωρου.com.gr 43 hellas-domains.com.gr 44 Hellenichosting.com.gr 20

21 α/α Ονόµατα χώρου µε κατάληξη.net.gr 1 citydomain.net.gr 45 Host.net.gr 2 domainame.net.gr 46 Hosthellas.net.gr 3 domainames.net.gr 47 hosting2.net.gr 4 domainclub.net.gr 48 Hostmasters.net.gr 5 Domaine.net.gr 49 i#box.net.gr 6 domain-eu.net.gr 50 i#tep#et.net.gr 7 Domaineu.net.gr 51 Ipdomains.net.gr 8 Domaininfo.net.gr 52 Kataxorites.net.gr 9 Domainmanager.net.gr 53 Kataxoritis.net.gr 10 domain-name.net.gr 54 mail-center.net.gr 11 Domainname.net.gr 55 Mailgate.net.gr 12 domain-names.net.gr 56 Mailhost.net.gr 13 Domainnames.net.gr 57 Nameserver.net.gr 14 domain-register.net.gr 58 o#omatai#tep#et.net.gr 15 Domainregistry.net.gr 59 Registar.net.gr 16 domains-eu.net.gr 60 Regweb.net.gr 17 Domainseu.net.gr 61 Spam.net.gr 18 domains-host.net.gr 62 Ssh.net.gr 19 Domainshost.net.gr 63 Subdomain.net.gr 20 domains-hosting.net.gr 64 Vlan.net.gr 21 Domainshosting.net.gr 65 Vns.net.gr 22 Domainstore.net.gr 66 web-hosting-greece.net.gr 23 Domainw.net.gr 67 webhosting-greece.net.gr 24 e-domain.net.gr 68 web-hosting-in-greece.net.gr 25 Edomain.net.gr 69 webhosting-in-greece.net.gr 26 e-domains.net.gr 70 Webmaster.net.gr 27 Edomains.net.gr 71 Whois.net.gr 28 Ehost.net.gr 72 w-lan.net.gr 29 e-hosting.net.gr 73 Wwwhost.net.gr 30 .net.gr 74 Διαδικτιο.net.gr 31 s.net.gr 75 Διαδυκτιο.net.gr 32 eu-domain.net.gr 76 δικτυακοσ-τοποσ.net.gr 33 Eudomain.net.gr 77 Ιστοσελιδα.net.gr 34 eu-domains.net.gr 78 Ιστοσελιδεσ.net.gr 35 Eudomains.net.gr 79 Καταχωρητεσ.net.gr 36 Euronames.net.gr 80 Καταχωρητησ.net.gr 37 g-r.net.gr 81 Κυβερνοχωροσ.net.gr 38 gr-domains.net.gr 82 Λινουξ.net.gr 39 Grdomains.net.gr 83 ονοματα-χωρου.net.gr 40 Greekhosting.net.gr 84 Ονοματαχωρου.net.gr 41 Greekwebhosting.net.gr 85 ονομα-χωρου.net.gr 42 Gweb.net.gr 86 Ονομαχωρου.net.gr 43 hellas-domains.net.gr 44 Hellenichosting.net.gr 21

22 α/α Ονόµατα χώρου µε κατάληξη.edu.gr 1 citydomain.edu.gr 45 Host.edu.gr 2 domainame.edu.gr 46 Hosthellas.edu.gr 3 domainames.edu.gr 47 hosting2.edu.gr 4 domainclub.edu.gr 48 Hostmasters.edu.gr 5 Domaine.edu.gr 49 i#box.edu.gr 6 domain-eu.edu.gr 50 i#tep#et.edu.gr 7 Domaineu.edu.gr 51 Ipdomains.edu.gr 8 Domaininfo.edu.gr 52 Kataxorites.edu.gr 9 Domainmanager.edu.gr 53 Kataxoritis.edu.gr 10 domain-name.edu.gr 54 mail-center.edu.gr 11 Domainname.edu.gr 55 Mailgate.edu.gr 12 domain-names.edu.gr 56 Mailhost.edu.gr 13 Domainnames.edu.gr 57 Nameserver.edu.gr 14 domain-register.edu.gr 58 o#omatai#tep#et.edu.gr 15 Domainregistry.edu.gr 59 Registar.edu.gr 16 domains-eu.edu.gr 60 Regweb.edu.gr 17 Domainseu.edu.gr 61 Spam.edu.gr 18 domains-host.edu.gr 62 Ssh.edu.gr 19 Domainshost.edu.gr 63 Subdomain.edu.gr 20 domains-hosting.edu.gr 64 Vlan.edu.gr 21 Domainshosting.edu.gr 65 Vns.edu.gr 22 Domainstore.edu.gr 66 web-hosting-greece.edu.gr 23 Domainw.edu.gr 67 webhosting-greece.edu.gr 24 e-domain.edu.gr 68 web-hosting-in-greece.edu.gr 25 Edomain.edu.gr 69 webhosting-in-greece.edu.gr 26 e-domains.edu.gr 70 Webmaster.edu.gr 27 Edomains.edu.gr 71 Whois.edu.gr 28 Ehost.edu.gr 72 w-lan.edu.gr 29 e-hosting.edu.gr 73 Wwwhost.edu.gr 30 .edu.gr 74 Διαδικτιο.edu.gr 31 s.edu.gr 75 Διαδυκτιο.edu.gr 32 eu-domain.edu.gr 76 δικτυακοσ-τοποσ.edu.gr 33 Eudomain.edu.gr 77 Ιστοσελιδα.edu.gr 34 eu-domains.edu.gr 78 Ιστοσελιδεσ.edu.gr 35 Eudomains.edu.gr 79 Καταχωρητεσ.edu.gr 36 Euronames.edu.gr 80 Καταχωρητησ.edu.gr 37 g-r.edu.gr 81 Κυβερνοχωροσ.edu.gr 38 gr-domains.edu.gr 82 Λινουξ.edu.gr 39 Grdomains.edu.gr 83 ονοματα-χωρου.edu.gr 40 Greekhosting.edu.gr 84 Ονοματαχωρου.edu.gr 41 Greekwebhosting.edu.gr 85 ονομα-χωρου.edu.gr 42 Gweb.edu.gr 86 Ονομαχωρου.edu.gr 43 hellas-domains.edu.gr 22

23 44 Hellenichosting.edu.gr Όπου # παίρνει την τιµή η, Η, n N, ν, ή v. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 23

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717 27 Μαΐου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 351/76 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-2-2015 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 750/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717 / 27 Μαΐου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717 / 27 Μαΐου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717 / 27 Μαΐου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 351/76 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθείστε τα παρακάτω 2 απλά βήματα

Ακολουθείστε τα παρακάτω 2 απλά βήματα Ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας για τη διαχείριση του ονόματός σας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ [.gr] (Για Νομικά & Φυσικά πρόσωπα) Ακολουθείστε τα παρακάτω 2 απλά βήματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ι. Αλλαγές στις Διαδικασίες Καταχώρησης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη [.gr] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1 Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την διαδικασία και τους κανόνες εκχώρησης και χρήσης των ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη.gr καθώς και την λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15 /4/2010 Α. Π.: 561/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της Εταιρείας με την επωνυμία «Flex Media Inc.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου. Μαρκάκης Γρηγόρης Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαδικασίες Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου. Μαρκάκης Γρηγόρης Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Διαδικασίες Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου Μαρκάκης Γρηγόρης Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Υποστήριξη Ονομάτων Χώρου [.GR ] που αποτελούνται από ελληνικούς χαρακτήρες Στο αρχείο ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Για την καταχώρηση Ονοµάτων Χώρου.gr µε χρήση µη λατινικών χαρακτήρων και τις υφιστάµενες διαδικασίες καταχώρησης Ονοµάτων Χώρου.gr Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2004 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για την Χορήγηση Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Τεύχος Προκήρυξης

ηµοπρασία για την Χορήγηση Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Τεύχος Προκήρυξης ηµοπρασία για την Χορήγηση Ειδικής Άδειας Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης «FWA» Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Ιούλιος 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/4/2010 Α. Π.: 561/084 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «CENTREBET PTY LIMITED» και της Εταιρείας με την επωνυμία «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ Διεύθυνση: Μοναστηρίου & Οδυσσέως 7, Θεσσαλονίκη 54629, Τηλ. 2310-520750 email: iglezakis@hotmail.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗ ΖΏΝΗ ΤΩΝ 1800 ΜΗZ Μαρούσι, Ιούνιος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ... Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η εταιρία μας Nestle Ελλάς Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Πατρόκλου 4) (εφεξής: Nestle) διοργανώνει στη σελίδα της στο Facebook www.facebook.com/nestlebaby.gr διαδραστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Ημερίδα Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ. ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για «Προµήθεια µηχανών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ. ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για «Προµήθεια µηχανών ΠΡΟΣ : ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για «Προµήθεια µηχανών καταµέτρησης / διαλογής χρηµάτων και ανίχνευσης χαρτονοµισµάτων για τη λειτουργία των σταθµών διοδίων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2 /9/2010 Α. Π.: 575/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2 /9/2010 Α. Π.: 575/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2 /9/2010 Α. Π.: 575/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-Δ. ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»),

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Μαρούσι, 28 /3/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΑ1Ζ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210 8110975 Fax: 210 8110985

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5 Ιουνίου 2015 Κύριοι, ΘΕΜΑ: Σχεδιασµός και ιεξαγωγή Σεµιναρίου µε θέµα «Παρεµπόδιση Ξεπλύµατος Παράνοµου Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 393/2016 Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων ηµοπρασίας των Προθεσµιακών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : 21-10-2010 Αριθµ. Πρωτ. :23371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 11/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη : Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ Αθήνα Τηλ.: , Fax:

- 1 - Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ Αθήνα Τηλ.: , Fax: Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα Τηλ.:210 6475 601, Fax:210 6475628 Internet Site: www.dpa.gr ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ/ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 1. Τύπος. Σηµειώστε µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του προέδρου της να συζητηθεί (2) έκτακτα

Η Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του προέδρου της να συζητηθεί (2) έκτακτα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 155 /2016 ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22/2016 Της 16 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ.: 1705 Ηµερ.: 13/05/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα