ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης"

Transcript

1 ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Οκτώβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

2 ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισµού, διέπεται από τις εξής διατάξεις: 1. Το Ν.4070/ , «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/ ) και ιδίως το άρθρα 17, 21 και 23 αυτού. 2. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 693/9/ «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1564/Β/2013) 3. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 625/002/ «έσµευση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr, το µεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο ιαδίκτυο», (ΦΕΚ 2902/Β/ ) 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ικαιώµατα Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr ιάρκεια ισχύος του δικαιώµατος χρήσης Τιµή εκκίνησης ιαδικασία χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης Ισοπαλία Όροι πληρωµής Χρονοδιάγραµµα ηµοπρασίας ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Περιορισµοί στο δικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία: Υποβολή Εσφαλµένων ή Παραπλανητικών Πληροφοριών Κυρώσεις ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αίτηση Συµµετοχής ιαδικασία ηµοπρασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης είναι ο ακριβής καθορισµός της διαδικασίας για τη χορήγηση, µέσω δηµοπρασίας, ονοµάτων χώρου µε κατάληξη.gr. Τα ονόµατα χώρου αναγράφονται στο Παράρτηµα V. ιευκρινίσεις Το Τεύχος Προκήρυξης είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr). Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ζητούν εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά µε το παρόν Τεύχος Προκήρυξης µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία. Οι απαντήσεις θα δηµοσιεύονται στο ικτυακό Τόπο της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr) χωρίς να αναφέρεται η ταυτότητα του αιτούντος τη διευκρίνηση. Αποτελεί ευθύνη των ενδιαφεροµένων η εξασφάλιση της επικοινωνίας µε την ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία παροχής διευκρινίσεων επί του Τεύχους Προκήρυξης. Η ΕΕΤΤ πέραν της δηµοσίευσης στο δικτυακό της τόπο, θα εξασφαλίζει την κοινοποίηση των απαντήσεων/διευκρινίσεων, µόνον σε εκείνους τους ενδιαφερόµενους που έχουν αποστείλει εγγράφως στην ΕΕΤΤ πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ήτοι: Στοιχεία υπευθύνου για την επικοινωνία Τηλέφωνο, Fax Ηλεκτρονική διεύθυνση Ταχυδροµική διεύθυνση στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: 4

5 2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν Τεύχος Προκήρυξης έχουν την έννοια η οποία περιγράφεται παρακάτω, εκτός εάν αυτή προκύπτει διαφορετική από την περιφραστική διατύπωση. 1. «Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία»: Είναι η αίτηση την οποία πρέπει να καταθέσει κάποιος για να συµµετάσχει στην ηµοπρασία. 2. «εσµευµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr»: Το Όνοµα Χώρου το οποίο δεσµεύεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 του Κανονισµού ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1564/Β/2013), (εφεξής Κανονισµός) για συγκεκριµένο Φορέα και είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο µέσω του Καταχωρητή. 3. «Εκπλειστηρίασµα»: Αποτελεί το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την χορήγηση του ονόµατος χώρου και αντιστοιχεί στην µέγιστη Προσφορά για κάθε Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr. 4. «Εκχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr»: Η καταχώρηση στο Μητρώο σχετικής δήλωσης, µε την οποία δεσµεύεται υπέρ συγκεκριµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου και παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης συγκεκριµένου Ονόµατος Xώρου 2oυ επιπέδου µε κατάληξη.gr ή Ονόµατος Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη.gr, του οποίου µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο, κατά τους όρους του παρόντος Κανονισµού. 5. «Ηµεροµηνία Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής»: Πρόκειται για την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης Συµµετοχής η οποία έχει καθοριστεί και παρουσιάζεται στο χρονοδιάγραµµα του Πίνακα «Ισοπαλία»: Αναφέρεται στη υποβολή ισόποσης Προσφοράς για ένα Όνοµα Χώρου µε κατάληξη gr. από δύο ή περισσότερους Συµµετέχοντες. 7. «Kαταχώρηση»: Η διαδικασία Eκχώρησης Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη.gr στο σύνολό της, η οποία ξεκινά µε την υποβολή της ήλωσης Καταχώρησης στον Καταχωρητή και λήγει µε την Eκχώρηση Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη.gr. 8. «Καταχωρητής»: Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρησης από ενδιαφερόµενους να τους εκχωρηθεί Όνοµα Xώρου µε κατάληξη.gr. όπως επίσης δηλώσεις µεταβίβασης, µεταβολής επωνυµίας/ονοµατεπώνυµου, ενεργοποίησης δεσµευµένου ονόµατος, διαγραφής, ανανέωσης, µεταβολής στοιχείων και αλλαγής Καταχωρητή σχετικά µε ονόµατα χώρου µε κατάληξη.gr O Kαταχωρητής οφείλει να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β του Κανονισµού, όπως εκάστοτε ισχύει. Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο τηρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Β του Κανονισµού, δύναται να λειτουργεί ως Kαταχωρητής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό και ιδίως το άρθρο 16 αυτού.

6 9. «Καταχωρούµενος»: Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει δήλωση καταχώρησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr δια µέσου Καταχωρητή. 10. «Κυρώσεις»: Είναι οι κυρώσεις οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 4.3 του παρόντος. 11. «Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr»: Συνδυασµός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Φορέα του Ονόµατος Χώρου από το Μητρώο και του επιτρέπει την διαχείριση του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου. 12. «Mεταβλητό Πεδίο»: Μεταβλητό πεδίο Oνόµατος Xώρου είναι εκείνο το µέρος του Oνόµατος Xώρου, το οποίο δεν συντίθεται αποκλειστικά από τα αλφαριθµητικά στοιχεία.gr ή/και τα αλφαριθµητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν Kοινόχρηστα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη.gr. 13. «Mητρώο»: Η βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη.gr και των Oνοµάτων Xώρου µε κατάληξη.gr που τυχόν αποτελούν αντικείµενο δηλώσεων καταχώρησης, µε τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την EETT µε Απόφασή της. 14. «Όνοµα Xώρου (domain name)»: Ένα αλφαριθµητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε σκοπό την χρήση, από το συγκεκριµένο πρόσωπο ή µε την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του ιαδικτύου. Ειδικά στην περίπτωση Ονοµάτων Χώρου µε Ελληνικούς χαρακτήρες, το εκχωρούµενο Όνοµα Χώρου δύναται να µην συµφωνεί µε την µορφή του σε λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτή χρησιµοποιείται στα αρχεία ζώνης λόγω της τεχνικής απεικόνισης που απαιτεί το σύστηµα DNS. 15. «Όνοµα Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη.gr»: Οποιοδήποτε Όνοµα Xώρου µε τη µορφή όνοµα.gr. Το πεδίο «όνοµα» αποτελεί το 2ο επίπεδο του Ονόµατος Χώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη.gr. 16. «Όνοµα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη.gr»: Oποιοδήποτε Όνοµα Xώρου µε τη µορφή όνοµα2.όνοµα1.gr. Τα πεδία «όνοµα2» και «όνοµα1» αποτελούν το 3ο και το 2ο επίπεδο, αντίστοιχα, του Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr. 17. «Όνοµα Xώρου µε κατάληξη.gr»: Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισµού, τα Oνόµατα Xώρου µε κατάληξη.gr τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο Eκχώρησης από την EETT, δηλαδή Oνόµατα Xώρου 2ου επιπέδου µε κατάληξη.gr και Oνόµατα Xώρου 3ου επιπέδου µε κατάληξη.gr, των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι Mεταβλητό Πεδίο. 18. «Πλειοδότης»: Είναι εκείνος από τους Συµµετέχοντες στη ηµοπρασία που έχει δώσει την Μέγιστη Τιµή για συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr 19. «Προσφορά»: Είναι η τιµή στην οποία δηλώνει ο κάθε Συµµετέχων στη ηµοπρασία, ότι επιθυµεί την κατακύρωση σε αυτόν συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr. 20. «Πρόσωπο»: Νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο όπως ορίζονται στον Αστικό Κώδικα. 6

7 21. «Στάδιο Προεπιλογής»: Είναι το στάδιο εκείνο κατά το οποίο γίνεται ο έλεγχος της Αίτησης των Συµµετεχόντων στη ηµοπρασία ως προς το εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παρόν Σχέδιο Τεύχους Προκήρυξης. 22. «Συµµετέχων στη ηµοπρασία»: Αναφέρεται στα Πρόσωπα που έχουν υποβάλλει Αίτηση Συµµετοχής στη ηµοπρασία. 23. «Τιµή Εκκίνησης»: Είναι η αρχική τιµή για κάθε Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος. 24. «Τόπος ιεξαγωγής της ηµοπρασίας»: Ο τόπος διεξαγωγής της ηµοπρασίας θα είναι στην περιοχή Αττικής και θα καθοριστεί σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της ηµοπρασίας και το αργότερο την ηµεροµηνία επίδοσης των ελτίων Συµµετοχής στη ηµοπρασία. 25. «Υπερθεµατιστής»: Είναι εκείνος από τους Συµµετέχοντες στη ηµοπρασία που έχει υποβάλει την µέγιστη τιµή για συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr 26. «Φορέας Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr»: Eίναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται Eκχώρηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr. 7

8 3. ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ Η διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν Τεύχος Προκήρυξης θα οδηγήσει στη χορήγηση 428 Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr 3.1. ικαιώµατα Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Tο δικαίωµα το οποίο αποκτάται µε την Eκχώρηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr συνίσταται αποκλειστικά και µόνο: α. στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr αποκλειστικού δικαιώµατος δέσµευσης και χρήσης των συγκεκριµένων αλφαριθµητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην ήλωση Καταχώρησης του και εάν πρόκειται για Όνοµα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες το αποκλειστικό δικαίωµα δέσµευσης και χρήσης επεκτείνεται και στην πεζή άτονη µορφή του δηλωθέντος στην ήλωση Καταχώρησης Ονόµατος Χώρου, µε αποκλειστικό σκοπό την χρήση από τον Φορέα ή µε την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του ιαδικτύου, β. στην αυτόµατη δέσµευση για τον Φορέα του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου των µορφών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 και στην δυνατότητα του Φορέα να ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν δήλωσης ενεργοποίησης του (Παράρτηµα ΙΖ), οποιαδήποτε µορφή του εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονόµατος Χώρου έχει αυτόµατα δεσµευθεί για αυτόν κατά την διάρκεια του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης γ. στο αποκλειστικό δικαίωµα υποβολής δήλωσης ανανέωσης του συγκεκριµένου Ονόµατος Χώρου, καθώς και για τις δεσµευµένες µορφές του µέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης επί του Ονόµατος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ηµερών, το Όνοµα Χώρου διατίθεται προς καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο. εν είναι δυνατόν να κατατεθεί δήλωση ανανέωσης δεσµευµένης µορφής ή ενεργοποιηµένης δεσµευµένης µορφής χωρίς την ανανέωση του κυρίου Ονόµατος Χώρου. 8

9 3.2. ιάρκεια ισχύος του δικαιώµατος χρήσης Το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης που αποκτά ο καταχωρούµενος ορίζεται στον Κανονισµό ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr, όπως εκάστοτε ισχύει και συγκεκριµένα: 1. Tο δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται µε την Eκχώρηση Oνόµατος Xώρου µε κατάληξη.gr, διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία υποβολής της ήλωσης Καταχώρησης του στο Μητρώο, ενώ το δικαίωµα δέσµευσης διαρκεί για επιπλέον δεκαπέντε (15) ηµέρες από την λήξη του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης. 2. Όσον αφορά τις δεσµευµένες µορφές του Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr που εκχωρείται, το δικαίωµα ενεργοποίησης αυτών υφίσταται για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία υποβολής της ήλωσης Καταχώρησης, ενώ η διάρκεια του δικαιώµατος δέσµευσης είναι για επιπλέον δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης του δικαιώµατος ενεργοποίησης. 3. Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, ο καταχωρούµενος, εάν το επιθυµεί, µπορεί να υποβάλλει δήλωση ανανέωσης στον Καταχωρητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr, (ΦΕΚ 1564/Β/2013) όπως εκάστοτε ισχύει Τιµή εκκίνησης Η Τιµή Εκκίνησης των Ονοµάτων Χώρου είναι διακόσια ευρώ (200 ) και αποτελεί την ελάχιστη έγκυρη Προσφορά στη δηµοπρασία για κάθε Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr ιαδικασία χορήγησης του δικαιώµατος χρήσης Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι δηµοπρασία για πολλαπλά αντικείµενα µε σφραγισµένες προσφορές. Ο κάθε Συµµετέχων υποβάλλει µε την Αίτηση Συµµετοχής µια Προσφορά για το σύνολο των ονοµάτων χώρου µε κατάληξη.gr που επιθυµεί να αποκτήσει, σύµφωνα µε το κάτωθι Υπόδειγµα. Ο Συµµετέχων µπορεί να υποβάλλει Προσφορά για οποιαδήποτε ονόµατα χώρου χωρίς περιορισµό στον αριθµό των ονοµάτων. Όνοµα Χώρου.gr Τιµή Προσφοράς (Ευρώ). ευρώ. ευρώ 3... ευρώ 9

10 Χ....ευρώ Συνολικός αριθµός αιτηθέντων ονοµάτων χώρου: Συνολικό Τίµηµα:..ευρώ 3.5. Ισοπαλία Στην περίπτωση που υπάρξει Ισοπαλία ως προς το τίµηµα των κατατεθειµένων Προσφορών για συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr, η ΕΕΤΤ θα χρησιµοποιήσει κλήρωση για να αποφασίσει ποιος από τους Συµµετέχοντες θα ανακηρυχθεί Υπερθεµατιστής. Για να αποφευχθεί η περίπτωση ισόποσων Προσφορών, οι Συµµετέχοντες συνιστάται να µην υποβάλουν Προσφορές οι οποίες καταλήγουν σε ένα ή περισσότερα µηδενικά Όροι πληρωµής Οι συµµετέχοντες στην ηµοπρασία προκαταβάλλουν το συνολικό ποσό για το σύνολο των Ονοµάτων Χώρου που αιτούνται στον κάτωθι λογαριασµό της ΕΕΤΤ: Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR Μετά την ολοκλήρωση της ηµοπρασίας τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε ονόµατα χώρου µε κατάληξη.gr τα οποία δεν κατοχυρώθηκαν στον συµµετέχοντα, επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασµό ο οποίος έχει δηλωθεί στην αίτηση συµµετοχής. 10

11 3.7. Χρονοδιάγραµµα ηµοπρασίας Η διαδικασία ηµοπρασίας των Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2. Πίνακας 3.2: Χρονοδιάγραµµα δηµοπρασίας ηµοσίευση του Τεύχους Προκήρυξης 6 Οκτωβρίου 2014 Κατάθεση Φακέλων Αιτήσεων Συµµετοχής Φακέλων Προσφορών 12 Ιανουαρίου 2015 Ώρα: έως 12:00 µµ Ενηµέρωση όσων αποκλείστηκαν από την διαδικασία 15 Ιανουαρίου 2015 Προθεσµία Υποβολής Ενστάσεων 19 Ιανουαρίου 2015 Απόφαση επί των Ενστάσεων 22 Ιανουαρίου 2015 Αποσφράγιση Φακέλων Προσφορών 26 Ιανουαρίου 2015 Ανακοίνωση προσωρινού καταλόγου Υπερθεµατιστών 29 Ιανουαρίου 2015 Προθεσµία Υποβολής Ενστάσεων 2 Φεβρουαρίου 2015 Απόφαση επί των Ενστάσεων 5 Φεβρουαρίου 2015 Ανακοίνωση τελικού καταλόγου Υπερθεµατιστών 5 Φεβρουαρίου 2015 Αποστολή Κωδικών εξουσιοδότησης στους Υπερθεµατιστές 16 Φεβρουαρίου 2015 Επιστροφή χρηµατικού ποσού σε µη υπερθεµατιστές 25 Φεβρουαρίου

12 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 4.1. Περιορισµοί στο δικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία: ικαίωµα συµµετοχής στην δηµοπρασία έχει: 1. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.gr οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 2. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.com.gr οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ασκεί εµπορική δραστηριότητα. 3. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.edu.gr οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός οργανισµός. 4. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.net.gr οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών ιαδικτύου καθώς και πάροχος δικτύου. 5. Για τα ονόµατα χώρου µε κατάληξη.org.gr οποιοσδήποτε µη κερδοσκοπικός οργανισµός Υποβολή Εσφαλµένων ή Παραπλανητικών Πληροφοριών εν επιτρέπεται σε κανένα από τους Συµµετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της ηµοπρασίας, να προσκοµίσει στην ΕΕΤΤ σκόπιµα ή λόγω αµέλειας πληροφορίες που είναι εσφαλµένες ή παραπλανητικές Κυρώσεις Μη καταχώρηση Ονόµατος Χώρου µε κατάληξη.gr και µη επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί στον λογαριασµό της ΕΕΤΤ σε περίπτωση υποβολής εσφαλµένων ή παραπλανητικών πληροφοριών 12

13 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. Αίτηση Συµµετοχής Η Αίτηση συµµετοχής θα περιέχει 2 φακέλους: 1. Φάκελο Αίτησης 2. Φάκελο Προσφοράς Ο Φάκελος Αίτησης περιέχει τα εξής: α) Έντυπο Αίτησης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι και συνοδευόµενο από τα έγγραφα που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι. β) ήλωση Αποδοχής των Όρων της ηµοπρασίας σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ. γ) Αποδεικτικό κατάθεσης του συνολικό ποσού των αιτηθέντων προς εκχώρηση ονοµάτων χώρου.gr. Στον Φάκελο Προσφοράς θα περιέχεται: δ) ήλωση προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ, στην οποία ο Συµµετέχων δηλώνει τα ονόµατα χώρου που επιθυµεί να του εκχωρηθούν. Τα ανωτέρω συµπληρώνεται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι Αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην ΕΕΤΤ και να κατατίθενται στη διεύθυνσή της. Καθένας από τους ιαγωνιζοµένους οφείλει να απευθύνει τον Φάκελο Προσφοράς του στην Επιτροπή ιαγωνισµού. Ο Φάκελος Προσφοράς θα υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 60, 7ος όροφος, Τ.Κ , ήµος Αµαρουσίου, Αθήνα. Η Καταληκτική Ηµεροµηνία και ώρα για την υποβολή Προσφορών είναι η 12η Ιανουαρίου 2014, και ώρα 12:00 µµ (τοπική ώρα Ελλάδος). Φάκελοι προσφορών που θα υποβληθούν µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που προαναφέρεται δεν θα γίνονται δεκτοί και τυχόν παραλαβή τους από το Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ δεν θα λογίζεται ως έγκυρη κατάθεση. Φάκελοι Προσφορών µπορούν να υποβληθούν και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε υπηρεσία διακίνησης εγγράφων µε αποκλειστική ευθύνη των ιαγωνιζοµένων ως προς το χρόνο και το περιεχόµενο που θα παραληφθεί. Οι ιαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του επί αποδείξει από την ΕΕΤΤ. Οι ιαγωνιζόµενοι φέρουν τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς τους. Η Επιτροπή ιαγωνισµού κατά την παραλαβή των Φακέλων Προσφοράς θα τους αριθµήσει µε τη σειρά καταθέσεώς τους στο Πρωτόκολλο και θα συντάξει σχετικό πρακτικό. 13

14 6. ιαδικασία ηµοπρασίας 6.1. Τα ονόµατα χώρου θα εκχωρηθούν µέσω δηµοπρασίας σφραγισµένων Προσφορών όπου ο κάθε Υπερθεµατιστής καταβάλλει το τίµηµα που προσέφερε. Οι Συµµετέχοντες κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά Προσφορών για κάθε όνοµα χώρου και τα ονόµατα χώρου κατακυρώνονται σε αυτούς που υπέβαλαν τις υψηλότερες Προσφορές σύµφωνα µε τους περιορισµούς του παρόντος Τεύχους Προκήρυξης Με το πέρας της προθεσµίας υποβολής προσφορών η ΕΕΤΤ προχωρά σε άνοιγµα των Αιτήσεων Συµµετοχής και των Φακέλων Αίτησης σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα Η ΕΕΤΤ ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των αιτήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα 5. Κατά τον έλεγχο των αιτήσεων η ΕΕΤΤ µπορεί να ζητήσει από Συµµετέχοντα να υποβάλει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την Αίτησή του. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως, να είναι αναγκαίο σύµφωνα µε το παρόν Τεύχος Προκήρυξης και να προβλέπει ένα λογικό χρονικό διάστηµα διεκπεραίωσής του. Συµµετέχοντες οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην ενότητα 5, αποκλείονται από την διαδικασία Η ΕΕΤΤ ενηµερώνει εγγράφως, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όσους αποκλείστηκαν από την διαδικασία, οι οποίοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα Η ΕΕΤΤ αποφασίζει επί των ενστάσεων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα Η ΕΕΤΤ αποσφραγίζει τους φακέλους προσφοράς και καταγράφει τις προσφορές για κάθε όνοµα χώρου µε κατάληξη.gr. Υπερθεµατιστής για ένα όνοµα χώρου είναι εκείνος από τους Συµµετέχοντες στη ηµοπρασία που έχει υποβάλει την µεγαλύτερη τιµή για το συγκεκριµένο Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr. Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τους υπερθεµατιστές στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Επί του καταλόγου των Υπερθεµατιστών µπορεί να υποβληθεί ένσταση σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα Η ΕΕΤΤ αποφασίζει επί τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Πίνακα 3.2. και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον τελικό κατάλογος Υπερθεµατιστών Μετά την δηµοσίευση του τελικού καταλόγου των Υπερθεµατιστών ανά Όνοµα Χώρου µε κατάληξη.gr, αποστέλλεται στους Υπερθεµατιστές ο κωδικός εξουσιοδότησης για τα ονόµατα τα οποία τους εκχωρήθηκαν, µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης η οποία έχει δηλωθεί στην αίτηση. Οι υπερθεµατιστές µεταφέρουν σε καταχωρητή της επιλογής τους την διαχείριση του εκχωρηθέντος Ονόµατος Χώρου.gr Η ΕΕΤΤ διατηρεί σε κάθε στάδιο εξέλιξης της ηµοπρασίας το δικαίωµα να αναστείλει ή να µαταιώσει την ηµοπρασία, µε επιστροφή του χρηµατικού ποσού που αντιστοιχεί στα µη εκχωρηθέντα Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr και χωρίς υποχρέωση άλλης αποζηµίωσης των Συµµετεχόντων. Στην διακριτική ευχέρεια της ΕΕΤΤ είναι να προσδιορίσει το χρόνο που θα επανεκκινηθεί η ανασταλείσα ή µαταιωθείσα ηµοπρασία. 14

15 6.10. Σε µια τέτοια περίπτωση η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωµα να διαβουλευτεί µε τους Συµµετέχοντες. Η διαβούλευση θα αφορά το σηµείο επανεκκίνησης της ηµοπρασίας και το οποίο µπορεί να είναι το σηµείο στο οποίο διακόπηκε η ηµοπρασία, το σηµείο εκκίνησης της ηµοπρασίας ή άλλο σηµείο κατά την κρίση της ΕΕΤΤ Ονόµατα χώρου, τα οποία µετά την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας θα παραµείνουν αδιάθετα, θα αποδεσµευτούν την 1 η Ιουνίου 2015 και ώρα 9:00π.µ. και θα είναι διαθέσιµα προς καταχώρηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Τµήµα Ι: Στοιχεία Συµµετέχοντος στην ηµοπρασία: 1. Νοµικό Πρόσωπο Πλήρης Επωνυµία*: ιακριτικός Τίτλος: Στοιχεία Έδρας: Οδός Αριθµός* Πόλη* Τ.Κ.* Χώρα* Τηλέφωνο*: Fax: *: Α.Φ.Μ. 2. Φυσικό Πρόσωπο Ονοµατεπώνυµο* Στοιχεία ιεύθυνσης: Οδός Αριθµός*, Πόλη*, Τ.Κ.*, Χώρα*: Τηλέφωνο*: Fax: *: Α.Φ.Μ. Τα πεδία µε αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά, ενώ η µη συµπλήρωση τους καθιστά την αίτηση µη πλήρης Τµήµα ΙΙΙ Τραπεζικός Λογαριασµός επιστροφής χρηµατικού ποσού λόγω µη κατοχύρωσης ονόµατος χώρου µε κατάληξη.gr ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασµού

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη ήλωση για συµµετοχή στην δηµοπρασία των κοινόχρηστων Ονοµάτων Χώρου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ο κάτωθι υπογραφόµενος. (επώνυµο). (όνοµα).... (ιδιότητα) δηλώνω υπευθύνως σύµφωνα µε τον Νόµο 1599/86 ότι: (α) Αποδέχοµαι τους όρους της ηµοπρασίας όπως περιγράφονται στο Τεύχος Προκήρυξης και συνάδω µε τις προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται σε αυτό. (β) Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Αίτηση είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. (γ) Τα στοιχεία που δηλώνω µε την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή. (δ) εν παραβιάζω εν γνώσει µου δικαιώµατα τρίτων. (ε) εσµεύω το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νοµικών προσώπων). (στ) Σε περίπτωση Ονοµάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων µόνο το τρίτο επίπεδο είναι µεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριµένο Κοινόχρηστο Όνοµα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο. Ηµεροµηνία / / Ονοµατεπώνυµο (Κεφαλαία) Υπογραφή Φυσικού Προσώπου/ Νοµίµου Εκπροσώπου (Σφραγίδα) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Όνοµα Χώρου.gr Τιµή Προσφοράς (Ευρώ). ευρώ. ευρώ 3... ευρώ Χ....ευρώ Συνολικός αριθµός αιτηθέντων ονοµάτων χώρου: Συνολικό Τίµηµα:..ευρώ 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ονόµατα Χώρου µε κατάληξη.gr προς δηµοπράτηση α/α Ονόµατα χώρου µε κατάληξη.gr 1 citydomain.gr 45 Hosthellas.gr 2 domainame.gr 46 hosting2.gr 3 domainames.gr 47 Hostmasters.gr 4 domainclub.gr 48 i#box.gr 5 Domaine.gr 49 i#tep#et.gr 6 domain-eu.gr 50 Ipdomains.gr 7 Domaineu.gr 51 Kataxorites.gr 8 Domaininfo.gr 52 Kataxoritis.gr 9 Domainmanager.gr 53 mail-center.gr 10 domain-name.gr 54 Mailgate.gr 11 Domainname.gr 55 Mailhost.gr 12 domain-names.gr 56 Nameserver.gr 13 Domainnames.gr 57 o#omatai#tep#et.gr 14 domain-register.gr 58 Registar.gr 15 Domainregistry.gr 59 Regweb.gr 16 domains-eu.gr 60 Spam.gr 17 Domainseu.gr 61 Ssh.gr 18 domains-host.gr 62 Subdomain.gr 19 Domainshost.gr 63 Vlan.gr 20 domains-hosting.gr 64 Vns.gr 21 Domainshosting.gr 65 web-hosting-greece.gr 22 Domainstore.gr 66 webhosting-greece.gr 23 Domainw.gr 67 webhosting-in-greece.gr 24 e-domain.gr 68 Webmaster.gr 25 Edomain.gr 69 Whois.gr 26 e-domains.gr 70 w-lan.gr 27 Edomains.gr 71 Wwwhost.gr 28 Ehost.gr 72 Διαδικτιο.gr 29 e-hosting.gr 73 Διαδυκτιο.gr 30 s.gr 74 δικτυακοσ-τοποσ.gr 31 eu-domain.gr 75 Ιστοσελιδα.gr 32 Eudomain.gr 76 Ιστοσελιδεσ.gr 33 eu-domains.gr 77 Καταχωρητεσ.gr 34 Eudomains.gr 78 Καταχωρητησ.gr 35 Euronames.gr 79 Κυβερνοχωροσ.gr 36 g-r.gr 80 Λινουξ.gr 37 gr-domains.gr 81 ονοματα-χωρου.gr 38 Grdomains.gr 82 Ονοματαχωρου.gr 39 Greekhosting.gr 83 ονομα-χωρου.gr 40 Greekwebhosting.gr 84 Ονομαχωρου.gr 41 Gweb.gr 42 hellas-domains.gr 43 Hellenichosting.gr 44 Host.gr 19

20 α/α Ονόµατα χώρου µε κατάληξη.com.gr 1 citydomain.com.gr 45 Host.com.gr 2 domainame.com.gr 46 Hosthellas.com.gr 3 domainames.com.gr 47 hosting2.com.gr 4 domainclub.com.gr 48 Hostmasters.com.gr 5 Domaine.com.gr 49 i#box.com.gr 6 domain-eu.com.gr 50 i#tep#et.com.gr 7 Domaineu.com.gr 51 Ipdomains.com.gr 8 Domaininfo.com.gr 52 Kataxorites.com.gr 9 Domainmanager.com.gr 53 Kataxoritis.com.gr 10 domain-name.com.gr 54 mail-center.com.gr 11 Domainname.com.gr 55 Mailgate.com.gr 12 domain-names.com.gr 56 Mailhost.com.gr 13 Domainnames.com.gr 57 Nameserver.com.gr 14 domain-register.com.gr 58 o#omatai#tep#et.com.gr 15 Domainregistry.com.gr 59 Registar.com.gr 16 domains-eu.com.gr 60 Regweb.com.gr 17 Domainseu.com.gr 61 Spam.com.gr 18 domains-host.com.gr 62 Ssh.com.gr 19 Domainshost.com.gr 63 Subdomain.com.gr 20 domains-hosting.com.gr 64 Vlan.com.gr 21 Domainshosting.com.gr 65 Vns.com.gr 22 Domainstore.com.gr 66 web-hosting-greece.com.gr 23 Domainw.com.gr 67 webhosting-greece.com.gr 24 e-domain.com.gr 68 web-hosting-in-greece.com.gr 25 Edomain.com.gr 69 webhosting-in-greece.com.gr 26 e-domains.com.gr 70 Webmaster.com.gr 27 Edomains.com.gr 71 Whois.com.gr 28 Ehost.com.gr 72 w-lan.com.gr 29 e-hosting.com.gr 73 Wwwhost.com.gr 30 .com.gr 74 Διαδικτιο.com.gr 31 s.com.gr 75 Διαδυκτιο.com.gr 32 eu-domain.com.gr 76 δικτυακοσ-τοποσ.com.gr 33 Eudomain.com.gr 77 Ιστοσελιδα.com.gr 34 eu-domains.com.gr 78 Ιστοσελιδεσ.com.gr 35 Eudomains.com.gr 79 Καταχωρητεσ.com.gr 36 Euronames.com.gr 80 Καταχωρητησ.com.gr 37 g-r.com.gr 81 Κυβερνοχωροσ.com.gr 38 gr-domains.com.gr 82 Λινουξ.com.gr 39 Grdomains.com.gr 83 ονοματα-χωρου.com.gr 40 Greekhosting.com.gr 84 Ονοματαχωρου.com.gr 41 Greekwebhosting.com.gr 85 ονομα-χωρου.com.gr 42 Gweb.com.gr 86 Ονομαχωρου.com.gr 43 hellas-domains.com.gr 44 Hellenichosting.com.gr 20

21 α/α Ονόµατα χώρου µε κατάληξη.net.gr 1 citydomain.net.gr 45 Host.net.gr 2 domainame.net.gr 46 Hosthellas.net.gr 3 domainames.net.gr 47 hosting2.net.gr 4 domainclub.net.gr 48 Hostmasters.net.gr 5 Domaine.net.gr 49 i#box.net.gr 6 domain-eu.net.gr 50 i#tep#et.net.gr 7 Domaineu.net.gr 51 Ipdomains.net.gr 8 Domaininfo.net.gr 52 Kataxorites.net.gr 9 Domainmanager.net.gr 53 Kataxoritis.net.gr 10 domain-name.net.gr 54 mail-center.net.gr 11 Domainname.net.gr 55 Mailgate.net.gr 12 domain-names.net.gr 56 Mailhost.net.gr 13 Domainnames.net.gr 57 Nameserver.net.gr 14 domain-register.net.gr 58 o#omatai#tep#et.net.gr 15 Domainregistry.net.gr 59 Registar.net.gr 16 domains-eu.net.gr 60 Regweb.net.gr 17 Domainseu.net.gr 61 Spam.net.gr 18 domains-host.net.gr 62 Ssh.net.gr 19 Domainshost.net.gr 63 Subdomain.net.gr 20 domains-hosting.net.gr 64 Vlan.net.gr 21 Domainshosting.net.gr 65 Vns.net.gr 22 Domainstore.net.gr 66 web-hosting-greece.net.gr 23 Domainw.net.gr 67 webhosting-greece.net.gr 24 e-domain.net.gr 68 web-hosting-in-greece.net.gr 25 Edomain.net.gr 69 webhosting-in-greece.net.gr 26 e-domains.net.gr 70 Webmaster.net.gr 27 Edomains.net.gr 71 Whois.net.gr 28 Ehost.net.gr 72 w-lan.net.gr 29 e-hosting.net.gr 73 Wwwhost.net.gr 30 .net.gr 74 Διαδικτιο.net.gr 31 s.net.gr 75 Διαδυκτιο.net.gr 32 eu-domain.net.gr 76 δικτυακοσ-τοποσ.net.gr 33 Eudomain.net.gr 77 Ιστοσελιδα.net.gr 34 eu-domains.net.gr 78 Ιστοσελιδεσ.net.gr 35 Eudomains.net.gr 79 Καταχωρητεσ.net.gr 36 Euronames.net.gr 80 Καταχωρητησ.net.gr 37 g-r.net.gr 81 Κυβερνοχωροσ.net.gr 38 gr-domains.net.gr 82 Λινουξ.net.gr 39 Grdomains.net.gr 83 ονοματα-χωρου.net.gr 40 Greekhosting.net.gr 84 Ονοματαχωρου.net.gr 41 Greekwebhosting.net.gr 85 ονομα-χωρου.net.gr 42 Gweb.net.gr 86 Ονομαχωρου.net.gr 43 hellas-domains.net.gr 44 Hellenichosting.net.gr 21

22 α/α Ονόµατα χώρου µε κατάληξη.edu.gr 1 citydomain.edu.gr 45 Host.edu.gr 2 domainame.edu.gr 46 Hosthellas.edu.gr 3 domainames.edu.gr 47 hosting2.edu.gr 4 domainclub.edu.gr 48 Hostmasters.edu.gr 5 Domaine.edu.gr 49 i#box.edu.gr 6 domain-eu.edu.gr 50 i#tep#et.edu.gr 7 Domaineu.edu.gr 51 Ipdomains.edu.gr 8 Domaininfo.edu.gr 52 Kataxorites.edu.gr 9 Domainmanager.edu.gr 53 Kataxoritis.edu.gr 10 domain-name.edu.gr 54 mail-center.edu.gr 11 Domainname.edu.gr 55 Mailgate.edu.gr 12 domain-names.edu.gr 56 Mailhost.edu.gr 13 Domainnames.edu.gr 57 Nameserver.edu.gr 14 domain-register.edu.gr 58 o#omatai#tep#et.edu.gr 15 Domainregistry.edu.gr 59 Registar.edu.gr 16 domains-eu.edu.gr 60 Regweb.edu.gr 17 Domainseu.edu.gr 61 Spam.edu.gr 18 domains-host.edu.gr 62 Ssh.edu.gr 19 Domainshost.edu.gr 63 Subdomain.edu.gr 20 domains-hosting.edu.gr 64 Vlan.edu.gr 21 Domainshosting.edu.gr 65 Vns.edu.gr 22 Domainstore.edu.gr 66 web-hosting-greece.edu.gr 23 Domainw.edu.gr 67 webhosting-greece.edu.gr 24 e-domain.edu.gr 68 web-hosting-in-greece.edu.gr 25 Edomain.edu.gr 69 webhosting-in-greece.edu.gr 26 e-domains.edu.gr 70 Webmaster.edu.gr 27 Edomains.edu.gr 71 Whois.edu.gr 28 Ehost.edu.gr 72 w-lan.edu.gr 29 e-hosting.edu.gr 73 Wwwhost.edu.gr 30 .edu.gr 74 Διαδικτιο.edu.gr 31 s.edu.gr 75 Διαδυκτιο.edu.gr 32 eu-domain.edu.gr 76 δικτυακοσ-τοποσ.edu.gr 33 Eudomain.edu.gr 77 Ιστοσελιδα.edu.gr 34 eu-domains.edu.gr 78 Ιστοσελιδεσ.edu.gr 35 Eudomains.edu.gr 79 Καταχωρητεσ.edu.gr 36 Euronames.edu.gr 80 Καταχωρητησ.edu.gr 37 g-r.edu.gr 81 Κυβερνοχωροσ.edu.gr 38 gr-domains.edu.gr 82 Λινουξ.edu.gr 39 Grdomains.edu.gr 83 ονοματα-χωρου.edu.gr 40 Greekhosting.edu.gr 84 Ονοματαχωρου.edu.gr 41 Greekwebhosting.edu.gr 85 ονομα-χωρου.edu.gr 42 Gweb.edu.gr 86 Ονομαχωρου.edu.gr 43 hellas-domains.edu.gr 22

23 44 Hellenichosting.edu.gr Όπου # παίρνει την τιµή η, Η, n N, ν, ή v. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Σάνη, ήµου Kασσάνδρας, Νοµού Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Σάνη, ήµου Kασσάνδρας, Νοµού Χαλκιδικής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Σάνη, ήµου Kασσάνδρας, Νοµού Χαλκιδικής Αθήνα, 17.11.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισµοί... 3 2 Εισαγωγή... 8 3 Επισκόπηση ιαγωνισµού...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα