Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά"

Transcript

1 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως εξής: Προϋπόθεση για τη συμμετοχή οιουδήποτε ενδιαφερόμενου στη Διαδικασία Εκχώρησης είναι ο εν λόγω ενδιαφερόμενος («Χρήστης») να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ που τηρεί η ΡΑΕ. Πριν από την πρώτη συμμετοχή Χρήστη σε Διαδικασία Εκχώρησης, ο Χρήστης οφείλει να προβεί στην εγγραφή του στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο συμμετεχόντων στην ως άνω διαδικασία («Μητρώο»), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα εμφανιζόμενα πεδία στην ειδική φόρμα που εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο επί της ιστοσελίδας της ΔΕΠΑ και δηλώνοντας ότι όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία της φόρμας είναι αληθή και ισχύουν κατά την εν λόγω ημερομηνία. H ΔΕΠΑ κατόπιν επικοινωνίας με τον δηλωθέντα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα ένα μυστικό κωδικό πρόσβασης ( password ) τον οποίο δύναται να τροποποιεί και να χρησιμοποιεί έκτοτε ο Χρήστης σε συνδυασμό με τον Ατομικό Αριθμό Μητρώου Χρήστη του ΕΣΦΑ ( username ) για την εισαγωγή του στο ηλεκτρονικό σύστημα που υποστηρίζει τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας («Σύστημα»), προκειμένου να συμμετάσχει στην εκάστοτε Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά που επιθυμεί. Ουδείς Χρήστης δικαιούται να συμμετάσχει στη Διαδικασία Εκχώρησης εάν δεν συναινεί ρητά στη διαδικασία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στο Διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 εδ. (Γ) του άρθρου 20 Α του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Η συναίνεση του παρέχεται μέσω της επιλογής του σχετικού πεδίου συναίνεσης επί της ιστοσελίδας της ΔΕΠΑ. Σε περίπτωση τροποποίησης οιουδήποτε εκ των στοιχείων του, ο Χρήστης οφείλει, πριν από την συμμετοχή του σε οιαδήποτε μεταγενέστερη της ημερομηνίας τροποποίησης του εν λόγω στοιχείου Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά, να ενημερώσει εγγράφως τη ΔΕΠΑ για τη μεταβολή του εν λόγω στοιχείου και να προβεί παράλληλα ο ίδιος στην αντίστοιχη τροποποίηση των καταχωρημένων στο Μητρώο στοιχείων του. Σε περίπτωση μη έγκαιρης τροποποίησης των στοιχείων του ήτοι πριν την Ημέρα Διεξαγωγής της Διαδικασίας Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Ημέρα Διεξαγωγής»), ο Χρήστης αποκλείεται από τη διαδικασία. Κατόπιν εγγραφής του στο Μητρώο, ο Χρήστης προκειμένου να καταχωρήσει επιτυχώς το αίτημά του στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής, συμπληρώνει τον Ατομικό Αριθμό Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ και τον κωδικό πρόσβασης, εισέρχεται στο Σύστημα και 1

2 συμπληρώνει την επιθυμητή προς εκχώρηση Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης (MWh/Ημέρα). Η διάθεση του συνόλου της προς εκχώρηση ΔΜΙ Παράδοσης πραγματοποιείται αυτόματα από το Σύστημα βάσει της «Αιτούμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης» σε συνδυασμό με τη χρονική ακολουθία των αιτήσεων των Χρηστών μέσω της επιλογής του εικονιδίου της Οριστικής Υποβολής. Κατά συνέπεια, η προς εκχώρηση Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης δίδεται στον πρώτο κατά χρονική σειρά Χρήστη που την αιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω με την επιφύλαξη βεβαίως της υπογραφής από τον ίδιο της σχετικής Σύμβασης Εκχώρησης ΔΜΙ Παράδοσης («Σύμβαση Εκχώρησης») και της αποδοχής της εν λόγω εκχώρησης από το Διαχειριστή. Ο Χρήστης αιτείται Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης (MWh/Ημέρα) στη στήλη «Αιτούμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης», η οποία οφείλει να είναι κατά μέγιστο ίση με την ποσότητα της στήλης «Υπόλοιπο Διατιθέμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης», σε διαφορετική περίπτωση το Σύστημα δεν επιτρέπει την επιτυχή καταχώρηση της αιτήσεως του. Ο Χρήστης κατόπιν συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων, οφείλει να προβεί, πριν την οριστική υποβολή της αιτήσεως του, σε αποθήκευση των καταχωρήσεών του μέσω της επιλογής του εικονιδίου [Αποθήκευση]. Προκειμένου να αποσταλεί η αίτηση του ως έχει, επιλέγει το εικονίδιο [Οριστική Υποβολή]. Αντίθετα, σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επιθυμεί μετά το στάδιο της αποθήκευσης των δεδομένων, την τροποποίηση αυτών, το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής τους στο επόμενο στάδιο της αποθήκευσης. Στη συνέχεια, ο Χρήστης έχοντας μεταβάλει τις αρχικές καταχωρήσεις του και προκειμένου να αποστείλει το αίτημά του οριστικά επιλέγει το εικονίδιο [Οριστική Υποβολή]. Με την ορθή καταχώρηση στη στήλη «Αιτούμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης» και την επιτυχημένη οριστική υποβολή της αίτησης του Χρήστη, η εν λόγω αίτηση ικανοποιείται πλήρως και ταυτόχρονα απομειώνεται ισόποσα στην αντίστοιχη στήλη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ, το «Υπόλοιπο Διατιθέμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης» του αντίστοιχου Σημείου Εισόδου, η οποία παραμένει προς διάθεση στους επόμενους συμμετέχοντες Χρήστες. Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία στη στήλη «Υπόλοιπο Διατιθέμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης» εμφανίζεται μηδενική διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, ο Χρήστης δύναται να συμπληρώσει σε τρίτη στήλη υπό τον τίτλο «Επιθυμητή Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης» ώστε σε περίπτωση κατά την οποία άλλος Χρήστης, στον οποίο έχει ήδη διατεθεί δυναμικότητα, δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της Σύμβασης Εκχώρησης της εν λόγω Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, να δύναται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να υπογράψει ο ίδιος με τη ΔΕΠΑ τη Σύμβαση Εκχώρησης ώστε να του εκχωρηθεί το σύνολο ή μέρος της Επιθυμητής ΔΜΙ Παράδοσης (βλ. κατωτέρω). Οι ενδιαφερόμενοι Χρήστες δύνανται να διαμορφώνουν την αίτηση τους σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλειστικά και μόνον κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της 2

3 Διαδικασίας Εκχώρησης, ήτοι από την προβλεπόμενη στην ανακοίνωση ώρα έναρξης της εν λόγω διαδικασίας και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ωρών από αυτήν. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η διαδικασία θεωρείται λήξασα και το Σύστημα «κλειδώνει» αυτόματα απορρίπτοντας κάθε αίτημα προς καταχώρηση. Κάθε Χρήστης δύναται να μεταβάλλει καταχωρημένα από τον ίδιο στοιχεία πριν από την επιλογή της Οριστικής Υποβολής. Μετά την οριστική υποβολή της αιτήσεως, το Σύστημα δεν επιτρέπει στο Χρήστη την εκ νέου είσοδό του και συνεπώς δεν καθίσταται εφικτή καμία τροποποίηση αυτού. Ως ώρα καταχώρησης κατοχυρώνεται από το Σύστημα, η χρονική στιγμή της αποδοχής από το Σύστημα της αιτήσεως του Χρήστη μέσω της επιλογής του εικονιδίου της Οριστικής Υποβολής (και όχι π.χ. η ώρα εισόδου του Χρήστη στο Σύστημα προς συμπλήρωση των πεδίων ή η ώρα αποθήκευσης των διαφόρων στοιχείων του). Κάθε Χρήστης, που υπέβαλλε επιτυχώς την αίτησή του, λαμβάνει από το Σύστημα αυτόματη ηλεκτρονική απάντηση, στην οποία αναφέρεται τόσο η Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που αιτήθηκε όσο και η Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που τελικά του διατέθηκε, με την επιφύλαξη υπογραφής της Σύμβασης Εκχώρησης από τους εν λόγω Χρήστες. 2. Υλοποίηση Εκχώρησης Μη Χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με Δημόσια Προσφορά Οι Χρήστες στους οποίους πρόκειται να εκχωρηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΔΜΙ Παράδοσης, καλούνται από τη ΔΕΠΑ το αργότερο εντός μιας (1) ώρας από τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας να υπογράψουν τη Σύμβαση Εκχώρησης, η υπογραφή της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) ωρών από τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας («Προθεσμία Υπογραφής»). Σε περίπτωση παρέλευσης της Προθεσμίας Υπογραφής δίχως να έχει υπογραφεί εκ μέρους οιουδήποτε εκ των Χρηστών η εν λόγω Σύμβαση Εκχώρησης, η ΔΕΠΑ ενημερώνει εντός τριάντα (30) λεπτών από την Προθεσμία Υπογραφής («Προθεσμία Ενημέρωσης») μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον/τους συμμετέχοντα/-ες στην ως άνω διαδικασία Χρήστη/-ες, που έχει/-ουν συμπληρώσει τη στήλη «Επιθυμητή Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης» ότι η αντίστοιχη αίτησή του/τους δύναται να ικανοποιηθεί ολικώς ή μερικώς ανάλογα με την περίπτωση («Επιλαχόντες Χρήστες»). Η επιλογή των Επιλαχόντων Χρηστών για την υλοποίηση της ως άνω διαδικασίας γίνεται επίσης σύμφωνα με τη χρονική ακολουθία της καταχώρησης των αιτήσεων των Χρηστών κατά τη διάρκεια της ως άνω διαδικασίας στη στήλη «Επιθυμητή Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης» και μέχρις εξαντλήσεως του συνόλου της προς Εκχώρηση ΔΜΙ Παράδοσης. Εντός των προσεχών τριάντα (30) λεπτών από τη λήξη της Προθεσμίας Ενημέρωσης («Προθεσμία Αποδοχής»), οι ειδοποιηθέντες από τη ΔΕΠΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω Χρήστες υποχρεούνται να απαντήσουν εγγράφως μέσω 3

4 ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας (fax) στο ηλεκτρονικό μήνυμα της ΔΕΠΑ αναφέροντας εάν αποδέχονται ή όχι την αναλογούσα σε αυτούς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ανά Σημείο Εισόδου του ΕΣΦΑ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω Προθεσμίας Αποδοχής εκ μέρους των Χρηστών, η εν λόγω προσφορά της ΔΕΠΑ θα θεωρείται απορριφθείσα από τους Χρήστες. Οι Επιλαχόντες Χρήστες, στους οποίους πρόκειται να εκχωρηθεί ΔΜΙ Παράδοσης, καλούνται από τη ΔΕΠΑ το αργότερο εντός μίας (1) ώρας από την Προθεσμία Αποδοχής να υπογράψουν με τη ΔΕΠΑ τη σχετική Σύμβαση Εκχώρησης, η υπογραφή της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δυο (2) ωρών από την Προθεσμία Αποδοχής. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η Διαδικασία Εκχώρησης θεωρείται λήξασα. Με τη λήξη της διαδικασίας και εντός της Ημέρας Διεξαγωγής η ΔΕΠΑ ενημερώνει το Διαχειριστή σχετικά με τους Χρήστες που συμμετείχαν στην ως άνω διαδικασία καθώς και το αποτέλεσμα αυτής, γνωστοποιώντας του, τους Χρήστες και την αντίστοιχη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που πρόκειται να εκχωρηθεί σε έκαστο εξ αυτών ανά Σημείο Εισόδου. Η ΔΕΠΑ μετά τη λήξη της Διαδικασίας Εκχώρησης αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της, το αποτέλεσμα αυτής με την επιφύλαξη της αποδοχής της εν λόγω εκχώρησης από το Διαχειριστή. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αποστέλλουν στο Διαχειριστή την ανωτέρω υπογεγραμμένη Σύμβαση Εκχώρησης προς έγκριση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, προκειμένου ο Διαχειριστής να συναινέσει εγγράφως. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ περί Εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση της εκχώρησης της ΔΜΙ Παράδοσης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η αποστολή από το Διαχειριστή της έγγραφης συναίνεσής του για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκχώρησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής δεν συναινεί, η σύμβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη, δεν παράγει αποτελέσματα και τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Διαχειριστή συνάπτοντας νέα Σύμβαση Εκχώρησης με την οποία ικανοποιούνται οι ως άνω απαιτήσεις. Σε όλους τους συμμετέχοντες Χρήστες, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματός τους, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της Διαδικασίας Εκχώρησης. Σε περίπτωση έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τρίτους Χρήστες σύμφωνα με τα ανωτέρω επί του συνόλου ή μέρους της προς εκχώρηση ΔΜΙ Παράδοσης ανά σημείο Εισόδου, η εναπομένουσα ΔΜΙ Παράδοσης θα παραμένει δεσμευμένη από τη ΔΕΠΑ (εκτός αν άλλως ορίσει ο Διαχειριστής) μέχρι τη διεξαγωγή επόμενης Διαδικασίας Εκχώρησης της ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. 4

5 3. Συχνότητα Αναρτήσεων Διαδικασίας Εκχώρησης Η ΔΕΠΑ αναρτά διαδικασίες διάθεσης προς εκχώρηση ΔΜΙ Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου ως εξής: A) Το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη κάθε τριμήνου του Έτους, στην οποία αναφέρεται η προς διάθεση ΔΜΙ Παράδοσης (σε MWh) για κάθε Ημέρα του τριμήνου, λαμβάνοντας υπόψη την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της με τους Προμηθευτές Αερίου της. Πιο συγκεκριμένα, η διάρκεια των εν λόγω τριμήνων του Έτους έχει ως ακολούθως: 1 ο τρίμηνο: από 01 η Ιανουαρίου 08:00 π.μ. έως 01 η Απριλίου 08:00 π.μ. 2 ο τρίμηνο: από 01 η Απριλίου 08:00 π.μ. έως 01 η Ιουλίου 08:00 π.μ 3 ο τρίμηνο: από 01 η Ιουλίου 08:00 π.μ. έως 01 η Οκτωβρίου 08:00 π.μ 4 ο τρίμηνο: από 01 η Οκτωβρίου 08:00 π.μ. έως 01 η Ιανουαρίου 08:00 π.μ Μετά τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ως περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, η αδιάθετη ΔΜΙ παραμένει στη ΔΕΠΑ («Αδιάθετη ΔΜΙ»). Οιοσδήποτε Χρήστης ενδιαφέρεται για την Αδιάθετη ΔΜΙ δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά προς τη ΔΕΠΑ αίτημα για την εκχώρηση στον ίδιο ολόκληρης ή μέρους της εν λόγω Αδιάθετης ΔΜΙ μεταξύ των ωρών 08:00-12:00 οποιασδήποτε εργάσιμης ημέρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΠΑ λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα ΕΣΦΑ αναφορικά με την Εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας. Η ικανοποίηση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικών αιτημάτων πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα βάσει της χρονικής σειράς υποβολής των εν λόγω αιτημάτων και υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να παραμένει αδιάθετο τμήμα της ως άνω ΔΜΙ Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος. Β) Το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την Ημέρα Διεξαγωγής, για την εκτιμώμενη μη χρησιμοποιούμενη ΔΜΙ Παράδοσης (επιπλέον της Αδιάθετης ΔΜΙ στο προηγούμενο σημείο Α) το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους χρονικούς περιορισμούς και ιδίως αυτούς που προβλέπονται σχετικά με την Εκχώρηση στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. 4 Ορισμοί Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο παρόν, είναι αυτοί που αποδίδονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, εκτός αν από το ίδιο το περιεχόμενο του κειμένου προκύπτει κάτι διαφορετικό. 5

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα