Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του ΙΡ είναι τα εξής:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του ΙΡ είναι τα εξής:"

Transcript

1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σε Εντατικά Προγράµµατα ERASMUS Τα Εντατικά Προγράµµατα (IP) είναι σύντοµης διάρκειας προγράµµατα σπουδών 10 συνεχόµενων ολόκληρων ηµερών έως και 6 εβδοµάδων εργασίας σχετικά µε το θέµα του ΙΡ τα οποία φέρνουν σε επαφή φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό ιδρυµάτων Ανώτατης εκπαίδευσης από τουλάχιστον τρεις συµµετέχουσες χώρες µε στόχο Να παροτρύνουν την αποτελεσµατική και πολυεθνική διδασκαλία εξειδικευµένων αντικειµένων, τα οποία σε άλλη περίπτωση µπορεί να µην διδάσκονταν καθόλου, ή µόνο σε περιορισµένο αριθµό ιδρυµάτων Ανώτατης εκπαίδευσης, Να δώσουν τη δυνατότητα σε φοιτητές και καθηγητές να συνεργαστούν σχηµατίζοντας πολυεθνικές οµάδες και να επωφεληθούν έτσι από τις ιδιαίτερες συνθήκες µάθησης και διδασκαλίας, οι οποίες δεν διατίθενται σε ένα µεµονωµένο ίδρυµα, και να προσεγγίσουν µε νέο τρόπο το αντικείµενο σπουδών, Να επιτρέψουν στα µέλη του διδακτικού προσωπικού να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε το περιεχόµενο διδασκαλίας και τη νέα προσέγγιση του προγράµµατος σπουδών και να δοκιµάσουν διδακτικές µεθόδους σε ένα διεθνές ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του ΙΡ είναι τα εξής: εν πρέπει να αποτελείται από ερευνητικές δραστηριότητες ή συνέδρια, αλλά θα πρέπει να προσφέρει κάτι ιδιαιτέρως καινοτόµο όσον αφορά τις ευκαιρίες µάθησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πρόσβαση στην πληροφόρηση κτλ. για τους συµµετέχοντες διδάσκοντες και φοιτητές και να προωθεί την ανάπτυξη ενός στοιχείου του προγράµµατος σπουδών. Πρέπει να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να αναγνωρίζεται ο φόρτος εργασίας των φοιτητών, µε µονάδες ECTS (ή αντίστοιχες). Τα Εντατικά Προγράµµατα αναµένεται να χρησιµοποιούν εργαλεία και υπηρεσίες ΤΠΕ µε σκοπό την προετοιµασία και την παρακολούθηση του ΙΡ και τη δηµιουργία µιας βιώσιµης µαθησιακής κοινότητας σχετικά µε το θέµα του ΙΡ. Η αναλογία προσωπικού-φοιτητών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εγγυάται την ενεργή συµµετοχή στην τάξη. Το Εντατικό Πρόγραµµα θα πρέπει να έχει έντονα διεπιστηµονική προσέγγιση που προάγει τη διάδραση µεταξύ φοιτητών από διαφορετικά ακαδηµαϊκά πεδία. Πέραν των µαθησιακών αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε το αντικείµενο σπουδών των φοιτητών, το Εντατικό Πρόγραµµα θα πρέπει να ευνοεί την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων. Ένα Εντατικό Πρόγραµµα µπορεί να είναι µία δραστηριότητα που πραγµατοποιείται µία µόνο φορά ή κατ επανάληψη για περιορισµένο αριθµό ετών (µέγιστη διάρκεια χρηµατοδότησης: τρία συναπτά έτη, ετήσια υποβολή αίτησης). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Εθνική Μονάδα (ΕΜ) του ιδρύµατος που συντονίζει το Εντατικό Πρόγραµµα εκ µέρους όλων των εταίρων. Ο αιτών δεν µπορεί να αιτηθεί σε πάνω από µία Εθνική Μονάδα σχέδιο Εντατικού Προγράµµατος µε το ίδιο ή σχεδόν ίδιο θέµα ή µε την ίδια ή σχεδόν ίδια εταιρική σχέση, υπό τη Γενική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Όλα τα ιδρύµατα Ανώτατης εκπαίδευσης που συµµετέχουν στο Εντατικό Πρόγραµµα πρέπει να διαθέτουν Πανεπιστηµιακό Χάρτη Erasmus. Η επιλογή πραγµατοποιείται από την ΕΜ του ιδρύµατος που συντονίζει το Εντατικό Πρόγραµµα. Εφόσον ο Συντονισµός του Εντατικού Προγράµµατος (που έχει επιλεγεί σε προηγούµενη πρόσκληση ενδιαφέροντος) µεταβιβαστεί σε διαφορετικό Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης από διαφορετική χώρα, (ή, στην περίπτωση του Βελγίου, σε διαφορετική Εθνική Μονάδα), η αίτηση θα αξιολογείται ως νέα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η συνολική διάρκεια της χρηµατοδότησης για το ίδιο ή σχεδόν ίδιο Εντατικό Πρόγραµµα δεν µπορεί να υπερβεί τα 3 έτη. Η επιλογή των συµµετεχόντων στο Εντατικό Πρόγραµµα (διδακτικό προσωπικό και φοιτητές πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών) πραγµατοποιείται από τον όµιλο IP. Φοιτητές µε αναπηρίες µπορούν να αιτηθούν ειδική χρηµατοδότηση, εφόσον έχουν επιλεγεί να συµµετάσχουν στο Εντατικό Πρόγραµµα. (επ)ωφεληθούν Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των ιδρυµάτων που συµµετέχουν στο Εντατικό Πρόγραµµα.

2 υποβάλουν αίτηση Το Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης που συντονίζει το Εντατικό Πρόγραµµα (το οποίο πρέπει να διαθέτει Πανεπιστηµιακό Χάρτη Erasmus), εκ µέρους των ιδρυµάτων που συµµετέχουν στο Εντατικό Πρόγραµµα (τα οποία διαθέτουν Πανεπιστηµιακό Χάρτη Erasmus). εν εφαρµόζεται. Αποκεντρωµένη δράση: οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην Εθνική Μονάδα στην οποία υπάγεται ο αιτών. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΕΜ. ιαδικασία Επιλογής: ΕΜ 1 Κωδικός Εντύπου Αίτησης: Προθεσµία (-ες) Υποβολής: 9 Μαρτίου 2012 ιάρκεια Ελάχιστη ιάρκεια: 10 πλήρεις συνεχείς ηµέρες Μέγιστη ιάρκεια: 6 εβδοµάδες Σχόλια για τη διάρκεια: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε το Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, Κεφάλαιο 4, Χρηµατοοικονοµικές ιατάξεις Πίνακας (-ες) Πίνακας 1 α, Πίνακας 1β & Πίνακας 3α Υφιστάµενων Επιχορηγήσεων: Μέγιστο ποσό επιχορήγησης σε : Σχόλια για τη χρηµατοδότηση: ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε το Μέρος Ι αυτού του οδηγού, κεφάλαιο Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Κριτήρια επιλεξιµότητας Γενικοί κανόνες επιλεξιµότητας: Τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας για αιτήσεις του Προγράµµατος ια Βίου Μάθησης περιγράφονται συνοπτικά στο Μέρος Ι του Οδηγού αυτού, Κεφάλαιο 3. Συµµετέχουσες χώρες: παρακαλώ όπως ανατρέξετε στο Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, παράγραφος «Ποιες χώρες συµµετέχουν στο Πρόγραµµα;» Ειδικοί κανόνες επιλεξιµότητας: - Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλουν φορείς που είναι νοµικά πρόσωπα. - Όλα τα συµµετέχοντα ιδρύµατα (συντονιστής και εταίροι) πρέπει να διαθέτουν Πανεπιστηµιακό Χάρτη Erasmus. - Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να αποτελούνται από ερευνητικές δραστηριότητες ή συνέδρια. - Στον όµιλο ΙΡ συµµετέχουν τουλάχιστον 3 ιδρύµατα από 3 διαφορετικές χώρες. Ένα τουλάχιστον συµµετέχον ίδρυµα πρέπει να είναι Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Ο σχεδιαζόµενος τόπος διεξαγωγής του Εντατικού Προγράµµατος βρίσκεται σε χώρα που δικαιούται να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα δια Βίου Μάθηση. - Ο αριθµός των φοιτητών που ταξιδεύουν από χώρες διαφορετικές από τη χώρα υποδοχής του Εντατικού Προγράµµατος πρέπει να είναι κατ ελάχιστο Το χρονοδιάγραµµα των δραστηριοτήτων θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 10 συνεχόµενες εργάσιµες ηµέρες µε εργασία που άπτεται του αντικειµένου των σπουδών. (µορφές συνεργασίας µε τη χρήση ΤΠΕ, όπως το e-learning ως µέρος του ΙΡ, ή Σαββατοκύριακα κατά τα οποία πραγµατοποιούνται µόνο πολιτιστικές δραστηριότητες δεν θα ληφθούν υπόψη). Το Εντατικό Πρόγραµµα πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς διακοπή και οι ηµέρες εργασίας που άπτονται του αντικειµένου των σπουδών µπορούν να διακόπτονται µόνο από Σαββατοκύριακα ή επίσηµες εθνικές αργίες. Προτάσεις υποβολής αιτήσεων για Εντατικά Προγράµµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος προγράµµατος Μεταπτυχιακών ή ιδακτορικών Σπουδών Erasmus Mundus, δεν είναι επιλέξιµες. Η πρόταση ενός ΕΠ µε την ίδια ή σχεδόν ίδια σύµπραξη και το ίδιο ή σχεδόν ίδιο θέµα δεν έχει λάβει ήδη χρηµατοδότηση επί 3 συνεχόµενα έτη από καµία από τις Εθνικές Μονάδες. Ο αιτών δεν έχει υποβάλει αίτηση σε πάνω από µία Εθνική Μονάδα σχέδιο Εντατικού Προγράµµατος µε το ίδιο ή σχεδόν ίδιο θέµα ή µε την ίδια ή σχεδόν ίδια εταιρική σχέση, υπό τη Γενική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Ελάχιστος αριθµός 3 Οι συµµετέχοντες φοιτητές ή καθηγητές θα πρέπει να είναι: Είτε Υπήκοοι χώρας που συµµετέχει στο Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση (L.L.P.) Ή Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραµµένοι σε κανονικό πρόγραµµα σπουδών σε ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης ή εργαζόµενοι σε µία συµµετέχουσα χώρα, υπό τους όρους που θέτει κάθε συµµετέχουσα χώρα, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του Προγράµµατος (παρακαλούµε ανατρέξτε στον ιστότοπο της αντίστοιχης Εθνικής Μονάδας).

3 Χωρών: Ελάχιστος αριθµός Εταίρων: Σχόλια για τους συµµετέχοντες: Κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας 3 Συνάφεια Τα οφέλη της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε σκοπό την παροχή εντατικής διδασκαλίας σχετικής µε το θέµα του ΙΡ προσδιορίζονται ξεκάθαρα και µε σαφήνεια, λ.χ. η προστιθέµενη αξία του ΙΡ σε σχέση µε τα υπάρχοντα προσφερόµενα µαθήµατα στα συµµετέχοντα ιδρύµατα. Το Εντατικό Πρόγραµµα παρουσιάζει έντονα διεπιστηµονική προσέγγιση και ευνοεί τη διάδραση φοιτητών από διαφορετικά ακαδηµαϊκά πεδία. Η πρόταση δεικνύει ξεκάθαρη σύνδεση µε τους επιχειρησιακούς στόχους του ERASMUS στο πλαίσιο του προγράµµατος ια Βίου Μάθηση. 2. Ποιότητα στόχων - Καινοτόµος Χαρακτήρας Οι στόχοι του εντατικού προγράµµατος είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και άπτονται ενός αντικειµένου για το οποίο υπάρχει εµφανής ανάγκη. Το ΙΡ θα παράσχει κάτι ιδιαιτέρως καινοτόµο όσον αφορά στις ευκαιρίες µάθησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πρόσβαση στις πληροφορίες, κτλ. για τους συµµετέχοντες διδάσκοντες και φοιτητές. 3. Μεθοδολογία και πρόγραµµα εργασίας Η µεθοδολογία είναι κατάλληλη για να επιτευχθούν οι στόχοι. Η παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση περιγράφεται µε σαφήνεια. Η πρόταση ορίζει τις οµάδες-στόχους. Η µέθοδος επιλογής των συµµετεχόντων φοιτητών διασαφηνίζεται. Η σχέση µεταξύ του ποσοστού καθηγητώνφοιτητών διασφαλίζει ενεργή συµµετοχή στην τάξη. 4. Μαθησιακά αποτελέσµατα, ECTS και αναγνώριση. Τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι τα δέοντα. Πέραν των µαθησιακών αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε το αντικείµενο σπουδών των φοιτητών, το Εντατικό Πρόγραµµα θα πρέπει να ευνοεί την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων. Ο φόρτος εργασίας των συµµετεχόντων φοιτητών θα πρέπει να αναγνωρίζεται µε ECTS (ή άλλες αντίστοιχες µονάδες). Η πρόταση περιγράφει τα µέτρα που διασφαλίζουν την αναγνώριση των σπουδών στο πλαίσιο του Εντατικού Προγράµµατος. 5. Εταιρική σχέση, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση Η σύµπραξη είναι καλής ποιότητας. Η κατανοµή εργασίας µεταξύ των εταίρων του προγράµµατος γίνεται έτσι ώστε τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα να επιτυγχάνονται και όλοι οι εταίροι να µετέχουν ενεργά. Υπάρχει ισορροπία µεταξύ των εταίρων όσον αφορά στις δεξιότητές τους και τη συµµετοχή τους σε συγκεκριµένες δραστηριότητες. Έχουν σχεδιασθεί κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των εταίρων. Τα µέτρα οικονοµικής και συµβατικής διαχείρισης ορίζονται ξεκάθαρα. Υπάρχει σαφής περιγραφή των µέτρων παρακολούθησης και αξιολόγησης του Εντατικού Προγράµµατος, τα οποία πρέπει να κρίνονται αποτελεσµατικά. Υψηλή βαθµολογία µπορεί να δοθεί σε συµπράξεις που περιλαµβάνουν Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης που δεν έχουν ακόµα συµµετάσχει σε Εντατικά Προγράµµατα. 6 ιάδοση και χρήση αποτελεσµάτων, αντίκτυπος του Εντατικού Προγράµµατος Οι δραστηριότητες µε σκοπό τη διάδοση και τη χρήση των αποτελεσµάτων είναι σαφώς δοµηµένες και διασφαλίζουν τη βέλτιστη χρήση των αποτελεσµάτων από τα συµµετέχοντα ιδρύµατα και, εάν είναι εφικτό, από την ευρύτερη κοινότητα. Το σχέδιο περιγράφει µε ποιον τρόπο θα γίνει χρήση υπηρεσιών και εργαλείων ΤΠΕ µε σκοπό την υποστήριξη και την παρακολούθηση του ΙΡ έτσι, ώστε να συµβάλουν στη δηµιουργία µιας βιώσιµης µαθησιακής κοινότητας σχετικά µε το θέµα του ΙΡ. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι συναφή και θα έχουν αισθητό µελλοντικό αντίκτυπο στην ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρεται στο θεµατικό τοµέα του ΙΡ στα συµµετέχοντα ιδρύµατα. Το σχέδιο αναφέρει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και πιθανά πρόσθετα οφέλη που ενδέχεται να προκύψουν από το ΙΡ. Αξιολόγηση ποιότητας των αιτήσεων ανανέωσης Η αίτηση ανανέωσης µπορεί να γίνει δεκτή, εάν, µε βάση την πληροφόρηση που παρέχεται για το πρώτο/ δεύτερο έτος πραγµατοποίησης, δεν εντοπίζονται σοβαρά προβλήµατα και εφόσον ο αιτών δεν σκοπεύει να εισαγάγει αλλαγές που θα επηρέαζαν την ποιότητα του εντατικού προγράµµατος και οι οποίες θα δικαιολογούσαν τη µη χρηµατοδότηση της δεύτερης/ τρίτης χρονιάς. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Πιθανή ηµεροµηνία αποστολής των προπαρασκευαστικών πληροφοριών σχετικά µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής Πιθανή ηµεροµηνία αποστολής σύµβασης στους δικαιούχους Πιθανή ηµεροµηνία έναρξης της δράσης Βλέπε δικτυακό τόπο ΕΜ Βλέπε δικτυακό τόπο ΕΜ Σεπτέµβριος

4 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΙΚΤΥΑ Ακαδηµαϊκά ίκτυα ERASMUS Τα ακαδηµαϊκά δίκτυα Erasmus έχουν σχεδιασθεί για να προωθήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία και την καινοτοµία σε συγκεκριµένους θεµατικούς τοµείς. Συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας στην ανώτατη εκπαίδευση, µέσω του προσδιορισµού και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης εντός ενός δεδοµένου ακαδηµαϊκού κλάδου, της προώθησης της καινοτοµίας και της ανταλλαγής µεθοδολογιών και καλών πρακτικών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της συνεργασίας, εντός του δικτύου, µεταξύ των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, των πανεπιστηµιακών σχολών και τµηµάτων. Στη συνεργασία δύνανται επίσης να συµµετέχουν επαγγελµατικές ενώσεις και επιχειρήσεις καθώς κα άλλοι οργανισµοί. Όλα τα δίκτυα θα πρέπει να συγκεντρώνουν κατάλληλο φάσµα ενδιαφεροµένων συµµετεχόντων που ασχολούνται µε το θέµα που πραγµατεύονται και θα πρέπει να αφορούν θέµατα που έχουν άµεση συνάφεια µε την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση. Το επίκεντρο θα είναι κυρίως η ανταλλαγή γνώσεων, η συζήτηση των µεθοδολογιών, η προώθηση της ανταλλαγής εµπειριών και η διάδοση ορθών πρακτικών στον εν λόγω τοµέα, καθώς επίσης και η παραγωγή και η προώθηση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας. Τα δίκτυα θα ασχολούνται µε τις τρέχουσες, τις νεοεµφανιζόµενες και τις µελλοντικές εξελίξεις του θεµατικού τοµέα. Η συνεργασία στο πλαίσιο των δικτύων αναµένεται να οδηγήσει σε αποτελέσµατα µε διαρκή και ευρύ αντίκτυπο στα ευρωπαϊκά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο θεµατικό τοµέα. Κάθε χρόνο, ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι προτάσεις για δίκτυα που εστιάζουν σε τοµείς επιστηµών και θέµατα που δεν καλύπτονται επαρκώς από τα δίκτυα που ήδη χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, µε στόχο την επίτευξη βέλτιστης κάλυψης των ακαδηµαϊκών επιστηµονικών κλάδων της ανώτατης εκπαίδευσης. Πληροφορίες για δίκτυα που χρηµατοδοτήθηκαν σε προηγούµενες προσκλήσεις υπάρχουν στο αρχείο σχεδίων Erasmus στην ακόλουθη διεύθυνση: Ακολουθεί ενδεικτική λίστα µε θέµατα στα οποία θα τείνουν να εστιάζουν τα ακαδηµαϊκά δίκτυα,: Χαρτογράφηση του πεδίου. Αυτό µπορεί ουσιαστικά να περιλαµβάνει την περιγραφή, ανάλυση και σύγκριση των υπαρχουσών διδακτικών µεθόδων και τον προσδιορισµό και τον πειραµατισµό µε νέες µεθόδους, την ταυτοποίηση του υπάρχοντος διδακτικού υλικού υψηλής ποιότητας και τη διάθεσή του στα µέλη του δικτύου. ιασφάλιση της ποιότητας σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο θεµατικό τοµέα. ιευκόλυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αξιολόγηση της κατάστασης της ευρωπαϊκής συνεργασίας, εντοπισµός των αναγκών και των εµποδίων καθώς και τρόπων για την προσπέλασή τους. Εύρεση εργαλείων και ευρωπαϊκών στρατηγικών (µε σκοπό τη βελτίωση της χρήσης του συστήµατος ECTS, νέα µοντέλα διακυβέρνησης κ.λ.π.). Προσδιορισµός και επικαιροποίηση των γενικών και τοµεακών δεξιοτήτων µε τη χρήση µαθησιακών αποτελεσµάτων και φοιτητοκεντρικών µεθοδολογιών στο θεµατικό τοµέα του δικτύου, όπως π.χ. η υιοθέτηση της προσέγγισης του πιλοτικού προγράµµατος «Συντονισµός των Εκπαιδευτικών οµών στην Ευρώπη» («Tuning Educational Structures in Europe») στον κλάδο του δικτύου. Προώθηση συνεργιών µεταξύ της διδασκαλίας και της έρευνας µέσω της ενθάρρυνσης των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης να ενσωµατώσουν τα αποτελέσµατα από την έρευνα στη διδασκαλία τους και να συνδέσουν τα δίκτυα Erasmus µε τα ίκτυα Αριστείας που χρηµατοδοτούνται από το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δραστηριότητες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης. Ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, φέρνοντας σε επαφή το δηµόσιο µε τον ιδιωτικό τοµέα, τους επιστήµονες και τους επαγγελµατίες, συµβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στη καινοτοµία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε δίκτυο αναµένεται να πραγµατοποιεί, κατ ελάχιστο, τις ακόλουθες λειτουργικές δραστηριότητες: Να δηµιουργήσει δικτυακό τόπο και άλλα απαραίτητα εργαλεία για την υποστήριξη της ανταλλαγής και της διάχυσης πληροφοριών, Να συντάσσει ετήσια έκθεση για το επίπεδο της εξέλιξης των καινοτόµων δράσεων που υπάγονται στον τοµέα δραστηριοποίησής του, Να παρέχει πλήρη ενηµέρωση στους συµµετέχοντες του Προγράµµατος Erasmus για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του δικτύου, Να διοργανώνει ετήσια συνάντηση στο πλαίσιο του θεµατικού τοµέα του δικτύου. Η συνάντηση µπορεί επίσης να περιλαµβάνει εκπροσώπους, οι οποίοι ασχολούνται µε άλλες δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Erasmus στον εν λόγω τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά πολυµερών σχεδίων και εντατικών προγραµµάτων. Μπορεί να λάβει τη µορφή ανοιχτού σεµιναρίου ή συνεδρίου, ενθαρρύνοντας έτσι τη συνεργασία µεταξύ των σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Erasmus και άλλων σχετικών πρωτοβουλιών, Να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα σχετικά µε την αξιολόγηση της απόδοσης του δικτύου. Ένας εκ των συµµετεχόντων οργανισµών στο σχέδιο δικτύου θα πρέπει να αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή. Ωστόσο, µπορούν και άλλοι εταίροι του δικτύου να αναλάβουν ηγετικό ρόλο κατά τις διαφορετικές φάσεις του προγράµµατος εργασιών. Η ενεργός σύνδεση του ικτύου ως σύνολο, µε τις δραστηριότητές του, είναι ζωτικής σηµασίας. - Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης

5 (επ)ωφεληθούν υποβάλουν αίτηση - ηµόσιοι φορείς - Επιχειρήσεις - Ενώσεις και άλλοι σχετικοί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης - Σηµείωση: Η δράση είναι ανοικτή σε οργανισµούς εταίρους από χώρες που δεν µετέχουν στο Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθηση υπό τους ακόλουθους όρους: Ούτε ο αιτών, ούτε ο οργανισµός που είναι αρµόδιος για τη διαχείριση/το συντονισµό του σχεδίου µπορούν να είναι εταίροι από τρίτη χώρα Η συµµετοχή τρίτων χωρών αποτελεί πρόσθετη δυνατότητα στο πλαίσιο µιας κατά τα άλλα κανονικής, επιλέξιµης αίτησης και οµίλου. Βλέπε Μέρος Ι του Οδηγού (ενότητα 1C) και, για τους λεπτοµερείς διοικητικούς κανονισµούς που διέπουν τη συµµετοχή τέτοιων Οργανισµών, βλέπε την ιστοσελίδα της Εκτελεστικής Υπηρεσίας. - Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία διαθέτουν Πανεπιστηµιακό Χάρτη Erasmus - Ενώσεις και άλλοι σχετικοί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Κεντρική ράση: η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην ΕΑCEA ΑΙΤΗΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΕΜ. ιαδικασία Επιλογής: COM Προθεσµία (-ες) 02 Φεβρουαρίου 2012 Υποβολής: ιάρκεια Ελάχιστη ιάρκεια: 3 έτη Μέγιστη ιάρκεια: 3 έτη Σχόλια για τη ύναται να δοθεί παράταση της περιόδου επιλεξιµότητας για τα ίκτυα έως και 6 µήνες µετά από διάρκεια: αίτηµα σε εξαιρετικές περιπτώσεις µόνο. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης θα παραµείνει αµετάβλητο. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε το Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, Κεφάλαιο 4, Χρηµατοοικονοµικές ιατάξεις Πίνακας (-ες) Υφιστάµενων Επιχορηγήσεων: Μέγιστο ποσό επιχορήγησης σε : Για ηµερήσια αποζηµίωση προσωπικού: βλέπε Πίνακα 5α. Oι ηµερήσιες αποζηµιώσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν αυτές που δηµοσιεύθηκαν στον Πίνακα. Για ηµερήσιες δαπάνες διαµονής & διαβίωσης: βλέπε Πίνακα 5β. Oι ηµερήσιες αποζηµιώσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν αυτές που δηµοσιεύθηκαν στον Πίνακα. Για συµµετοχή ιδρυµάτων προερχόµενων από «τρίτες» χώρες: βλέπε τον δικτυακό τόπο της Εκτελεστικής Υπηρεσίας. Η µέγιστη συνεισφορά ΕΕ για τα σχέδια θα είναι ύψους ευρώ για ολόκληρη τη διάρκεια του σχεδίου. Η µέγιστη επιχορήγηση για όλους τους εταίρους από τρίτες χώρες συνολικά θα ανέρχεται σε ευρώ επιπλέον του ποσού που αναφέρεται ανωτέρω. Σχόλια για τη Μέγιστη Συνεισφορά ΕΕ: 75% χρηµατοδότηση: ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε το Μέρος Ι αυτού του οδηγού, κεφάλαιο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Κριτήρια επιλεξιµότητας Γενικοί κανόνες επιλεξιµότητας: Τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας για αιτήσεις του Προγράµµατος ια Βίου Μάθηση περιγράφονται συνοπτικά στο Μέρος Ι του Οδηγού αυτού, Κεφάλαιο 3. Συµµετέχουσες χώρες: παρακαλώ όπως ανατρέξετε στο Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, παράγραφος «Ποιες χώρες συµµετέχουν στο Πρόγραµµα;» Ειδικοί κανόνες - Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από φορείς που είναι νοµικά πρόσωπα. επιλεξιµότητας: Ελάχιστος αριθµός 25 χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Χωρών: Ελάχιστος αριθµός 25 Εταίρων: Σχόλια για τους Τουλάχιστον µία χώρα πρέπει να είναι κράτος µέλος της ΕΕ. Τυχόν εταίροι που είναι συµµετέχοντες: εγκατεστηµένοι σε τρίτες χώρες προστίθενται στον ελάχιστο αριθµό των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση οι οποίες προσδιορίζονται ανωτέρω. Όλα τα δίκτυα θα πρέπει να συγκεντρώνουν κατάλληλο φάσµα ενδιαφεροµένων συµµετεχόντων που ασχολούνται µε το θέµα που πραγµατεύονται. Πρέπει να διασφαλίζεται η γεωγραφική κάλυψη και η ισόρροπη συµµετοχή από διάφορες χώρες. Ο αριθµός των συµµετεχόντων/χωρών δύναται να είναι µικρότερος από 25 σε νοµίµως δικαιολογηµένες περιπτώσεις µόνο. Κριτήρια απονοµής 1. Συνάφεια

6 επιχορήγησης Η αίτηση για επιχορήγηση και τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα υπάγονται σαφώς στους ειδικούς, επιχειρησιακούς και ευρύτερους στόχους του Προγράµµατος. Οι στόχοι είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και αφορούν σε συναφές θέµα/ οµάδα στόχο. Όταν προτεραιότητες για τη συγκεκριµένη δράση δίνονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράµµατος δια Βίου Μάθηση Στρατηγικές προτεραιότητες 2012, τουλάχιστον µία από αυτές πρέπει να τηρείται επαρκώς. 2. Ποιότητα του Προγράµµατος Εργασιών Η οργάνωση της εργασίας είναι σαφής και κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων. Το πρόγραµµα εργασίας ορίζει και κατανέµει το έργο / δραστηριότητες µεταξύ των εταίρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα να επιτευχθούν εντός του χρονοδιαγράµµατος και των ορίων του προϋπολογισµού. Το πρόγραµµα εργασίας περιλαµβάνει ειδικά µέτρα για την αξιολόγηση των διαδικασιών και των παραδοτέων. 3. Καινοτόµος Χαρακτήρας Το σχέδιο θα παράσχει καινοτόµες λύσεις σε σαφώς προσδιορισµένες ανάγκες σαφώς προσδιορισµένων οµάδων στόχος. Αυτό θα επιτευχθεί είτε µέσω της προσαρµογής και της µεταφοράς καινοτόµων προσεγγίσεων που ήδη υπάρχουν σε άλλες χώρες ή τοµείς είτε µέσω της ανάπτυξης νέων λύσεων που δεν διατίθενται σε καµία από τις χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα δια Βίου Μάθηση. 4. Ποιότητα του Οµίλου (Consortium) Ο Όµιλος Ιδρυµάτων (consortium) περιλαµβάνει όλες τις δεξιότητες, την αναγνωρισµένη εµπειρογνωµοσύνη και την επάρκεια που απαιτούνται για να φέρει εις πέρας όλα τα θέµατα που άπτονται του προγράµµατος εργασίας. Μεταξύ των εταίρων υπάρχει κατάλληλη κατανοµή των εργασιών. 5. Ευρωπαϊκή Προστιθέµενη Αξία Τα οφέλη από και η ανάγκη για ευρωπαϊκή συνεργασία (σε αντίθεση µε τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές προσεγγίσεις) καταδεικνύονται σαφώς. 6. Αναλογία Κόστους - Ωφέλειας Η αίτηση για επιχορήγηση καταδεικνύει την αξία της επένδυσης όσον αφορά τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες σε σχέση µε τον προϋπολογισµό. 7. Αντίκτυπος Ο αναµενόµενος αντίκτυπος στις προσεγγίσεις, τις οµάδες στόχος και τα συστήµατα που εµπλέκονται ορίζονται σαφώς και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί πως ο αντίκτυπος µπορεί να επιτευχθεί. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αναµένεται να είναι σηµαντικά. 8. Ποιότητα του Σχεδίου Αξιοποίησης ( ιάχυση και Εκµετάλλευση των Αποτελεσµάτων) Οι προγραµµατισµένες δραστηριότητες διάδοσης και εκµετάλλευσης θα διασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των αποτελεσµάτων πέραν των συµµετεχόντων στην πρόταση κατά τη διάρκεια και µετά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου. 9.Όπου εφαρµόζεται :συµµετοχή οργανισµών από τρίτες χώρες Η συµµετοχή τρίτων χωρών δίνει προστιθέµενη αξία στην αίτηση επιχορήγησης, οι προτεινόµενες δραστηριότητες για τους εταίρους που προέρχονται από τρίτες χώρες είναι κατάλληλες και η απαιτούµενη χρηµατοδότηση για αυτό τον σκοπό χαρακτηρίζεται από καλή σχέση κόστουςωφέλειας. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Πιθανή ηµεροµηνία αποστολής των προπαρασκευαστικών πληροφοριών σχετικά µε τα Ιούνιος αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής Πιθανή ηµεροµηνία αποστολής σύµβασης στους δικαιούχους από τον Ιούλιο Πιθανή ηµεροµηνία έναρξης της δράσης Οκτώβριος

7 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕ ΙΑ Πολυµερή σχέδια Erasmus Τα πολυµερή σχέδια Erasmus παρέχουν υποστήριξη για τη συνεργασία µεταξύ ιδρυµάτων Ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και µεταξύ των εν λόγω ιδρυµάτων και άλλων συναφών ενδιαφερόµενων συµµετεχόντων. Ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως καινοτόµα σχέδια που εστιάζουν σε θέµατα τα οποία δεν καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από σχέδια που έχουν ήδη λάβει χρηµατοδότηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης. Πληροφορίες για σχέδια που χρηµατοδοτήθηκαν σε προηγούµενες προσκλήσεις υπάρχουν στο αρχείο σχεδίων Erasmus στην ακόλουθη διεύθυνση: Οι αιτούντες πρέπει να επιλέξουν µία από τις ακόλουθες προτεραιότητες: 1. Συνεργασία µεταξύ ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων: Τα σχέδια που υπάγονται σε αυτή την προτεραιότητα υποστηρίζουν δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν την προσέγγιση µεταξύ ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης και εταίρων εκτός της ακαδηµαϊκής κοινότητας: επιχειρήσεις, επαγγελµατικές οργανώσεις, εµπορικά επιµελητήρια, κοινωνικούς εταίρους ή τοπικούς/ περιφερειακούς φορείς, κ.λπ. Αυτά τα σχέδια πρέπει να αποδεικνύουν πραγµατική συνεργασία µεταξύ του κόσµου της εργασίας και της ανώτατης εκπαίδευσης, µε δραστήρια συµµετοχή και δέσµευση ιδρυµάτων και οργανώσεων από αµφότερες τις πλευρές. 2. Κοινωνική διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης: Τα σχέδια αυτής της προτεραιότητας υποστηρίζουν δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της πρόσβασης και τη βελτίωση της κοινωνικής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι βασικοί στόχοι είναι η διεύρυνση της συµµετοχής και η αύξηση των ποσοστών ολοκλήρωσης των σπουδών για φοιτητές που ανήκουν σε υπο-εκπροσωπούµενες οµάδες (λόγω παραγόντων όπως κοινωνικοοικονοµική προέλευση, αναπηρία, η καταγωγή από εθνοτικές µειονότητες ή οικογένειες µεταναστών κ.λπ.) και για µη παραδοσιακούς εκπαιδευόµενους (φοιτητές µερικής φοίτησης, εκείνους µε αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις, ενήλικους εκπαιδευόµενους), η αύξηση της δια βίου µάθησης µε την καθιέρωση ευέλικτων µαθησιακών διαύλων, η εύρεση τρόπων για αύξηση της κοινωνικής ευθύνης των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η βελτίωση της ισορροπίας µεταξύ των φύλων στους κλάδους σπουδών που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη έλλειψη ισορροπίας. 3. Στρατηγικές κινητικότητας και άρση εµποδίων στην κινητικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση: Τα σχέδια αυτής της προτεραιότητας πρέπει να υποστηρίζουν δραστηριότητες για την ανάπτυξη καινοτόµων στρατηγικών και εργαλείων που θα αυξήσουν την κινητικότητα ή τρόπων για την άρση των εµποδίων που τίθενται στην κινητικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτή η προτεραιότητα αφορά επίσης σχέδια που υποστηρίζουν την εικονική κινητικότητα στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των ΤΠΕ στα συµµετέχοντα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. 4. Υποστήριξη στην ατζέντα εκσυγχρονισµού της ανώτατης εκπαίδευσης: Τα σχέδια αυτής της προτεραιότητας υποστηρίζουν δραστηριότητες που συνάδουν µε την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα σχέδια πρέπει να αφορούν έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τοµείς µεταρρύθµισης από την ατζέντα εκσυγχρονισµού των πανεπιστηµίων: (4.1) µεταρρύθµιση προγραµµάτων σπουδών (συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων ανάπτυξης προγραµµάτων σπουδών), (4.2) µεταρρύθµιση διακυβέρνησης ή (4.3) µεταρρύθµιση χρηµατοδότησης. Τα σχέδια που εστιάζουν στην ανάπτυξη του προγράµµατος σπουδών πρέπει να περιλαµβάνουν τη µεταβίβαση εγκάρσιων ικανοτήτων, καλύπτοντας (1) έναν πλήρη κύκλο σπουδών (σε προπτυχιακό, µεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο) και να οδηγούν σε αναγνωρισµένο διπλό ή κοινό τίτλο σπουδών, (2) έναν πλήρη κύκλο σπουδών σε εξαιρετικά διαθεµατικούς τοµείς, ή (3) προγράµµατα σπουδών και διδακτικές ενότητες για συνεχή εκπαίδευση, σχεδιασµένα µε σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο παρελθόν. Πρέπει επίσης να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: Το πρώτο ή τα πρώτα έτη του σχεδίου πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη περιεχοµένου για τα προγράµµατα σπουδών και τις διδακτικές ενότητες ενώ το τελευταίο έτος του σχεδίου πρέπει να επικεντρώνεται στον από κοινού καθορισµό των κριτηρίων εισαγωγής, των µαθησιακών αποτελεσµάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης, της διασφάλισης ποιότητας και της αναγνώρισης (χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS και του Παραρτήµατος ιπλώµατος - DS) καθώς και στη δοκιµή του προγράµµατος και στην προώθηση του σχεδίου µεταξύ των πιθανών εργοδοτών των αποφοίτων. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου, το κοινό πρόγραµµα σπουδών και/ή οι διδακτικές

8 ενότητες πρέπει να είναι έτοιµο/-ες να παρασχεθούν. Αυτά τα προγράµµατα ή οι διδακτικές ενότητες πρέπει να παρέχονται από τα ιδρύµατα-εταίρους µε πλήρως ενσωµατωµένο τρόπο, συµπεριλαµβάνοντας την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού. Τα συµµετέχοντα ιδρύµατα θα πρέπει να δεσµευτούν για την εγγραφή των πρώτων φοιτητών, αµέσως µετά το κλείσιµο του σχεδίου. Οι φοιτητές πρέπει να λαµβάνουν στο τέλος του προγράµµατος πολλαπλούς ή κοινούς τίτλους σπουδών (ή πιστοποιητικά διδακτικών ενοτήτων), αναγνωρισµένους από τα ιδρύµατα εταίρους και τις συµµετέχουσες χώρες. 5. Ενθάρρυνση της αριστείας και της καινοτοµίας στην ανώτατη εκπαίδευση: Τα σχέδια αυτής της προτεραιότητας υποστηρίζουν δραστηριότητες που αφορούν το τρίπτυχο της γνώσης: εκπαίδευση, έρευνα και καινοτοµία. Τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης έχουν δείξει ότι έχουν µεγάλες δυνατότητες τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα, αλλά συχνά οι δύο αυτές πτυχές ούτε διασυνδέονται µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ούτε συνδέονται σωστά µε την τρίτη πτυχή, αυτή της καινοτοµίας. Αυτά τα σχέδια επιχειρούν να καλύψουν αυτό το κενό, συµπληρώνοντας τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για διασύνδεση αυτών των τριών πτυχών µε νέους και αποτελεσµατικούς τρόπους. (επ)ωφεληθούν υποβάλουν αίτηση ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης - Επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριµένα ΜΜΕ - Επαγγελµατικές οργανώσεις - Εµπορικά επιµελητήρια - Κοινωνικοί εταίροι - Τοπικοί περιφερειακοί/ εθνικοί φορείς - Ενώσεις και άλλοι σχετικοί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης Σηµείωση: Η ράση αυτή είναι ανοικτή σε οργανισµούς-εταίρους από χώρες που δεν συµµετέχουν στο πρόγραµµα «ια Βίου Μάθηση» υπό τους ακόλουθους όρους: Oύτε ο αιτών, ούτε ο οργανισµός που είναι αρµόδιος για τη διαχείριση/το συντονισµό του σχεδίου µπορούν να είναι εταίροι από τρίτη χώρα Η συµµετοχή τρίτων χωρών αποτελεί πρόσθετη δυνατότητα στο πλαίσιο µιας κατά τα άλλα κανονικής, επιλέξιµης αίτησης και οµίλου. Βλέπε µέρος Ι του Οδηγού (ενότητα 1C) και για λεπτοµερείς διοικητικές διευθετήσεις σχετικά µε τον τρόπο συµµετοχής αυτών των οργανισµών βλέπε τον δικτυακό τόπο της Εκτελεστικής Υπηρεσίας (Executive Agency). - Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία διαθέτουν Πανεπιστηµιακό Χάρτη Erasmus - Επιχειρήσεις (ιδίως ΜΜΕ), επαγγελµατικές οργανώσεις, εµπορικά επιµελητήρια, κοινωνικοί εταίροι και τοπικοί/ περιφερειακοί/ εθνικοί φορείς - Ενώσεις και άλλοι σχετικοί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Μια λεπτοµερέστερη παρουσίαση των προτεραιοτήτων αυτής της ράσης βρίσκεται στη Γενική Πρόκληση Υποβολής Προτάσεων για τη ια Βίου Μάθηση Στρατηγικές προτεραιότητες ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Κεντρική ράση: η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην EACEA. ΑΙΤΗΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΕΜ. ιαδικασία Επιλογής: COM Προθεσµία (-ες) 02 Φεβρουαρίου 2012 Υποβολής: ιάρκεια Ελάχιστη ιάρκεια: 2 έτη Μέγιστη ιάρκεια: 3 έτη Σχόλια για τη ύναται να δοθεί παράταση της περιόδου επιλεξιµότητας για τα Πολυµερή Σχέδια έως και 6 µήνες διάρκεια: µετά από αίτηµα σε εξαιρετικές περιπτώσεις µόνο. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης θα παραµείνει αµετάβλητο. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε το Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, Κεφάλαιο 4, Χρηµατοοικονοµικές ιατάξεις Πίνακας (-ες) Υφιστάµενων Επιχορηγήσεων: Μέγιστο ποσό επιχορήγησης σε : Για ηµερήσια αποζηµίωση προσωπικού: βλέπε Πίνακα 5α. Oι ηµερήσιες αποζηµιώσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν αυτές που δηµοσιεύθηκαν στον Πίνακα. Για ηµερήσιες δαπάνες διαµονής & διαβίωσης: βλέπε Πίνακα 5β. Oι ηµερήσιες αποζηµιώσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν αυτές που δηµοσιεύθηκαν στον Πίνακα. Για συµµετοχή ιδρυµάτων προερχόµενων από «τρίτες» χώρες: βλέπε τον δικτυακό τόπο της Εκτελεστικής Υπηρεσίας / έτος Ωστόσο, η µέγιστη κοινοτική συνεισφορά για τα σχέδια θα είναι ύψους Η µέγιστη επιχορήγηση για όλους τους εταίρους από τρίτες χώρες συνολικά ανέρχεται σε ευρώ επιπλέον του ποσού που αναφέρεται ανωτέρω. Μέγιστη Συνεισφορά ΕΕ: 75% Σχόλια για τη χρηµατοδότηση: ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε το

9 Μέρος Ι αυτού του οδηγού, κεφάλαιο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Κριτήρια επιλεξιµότητας Γενικοί κανόνες επιλεξιµότητας: Τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας για αιτήσεις του Προγράµµατος ια Βίου Μάθησης περιγράφονται συνοπτικά στο Μέρος Ι του Οδηγού αυτού, Κεφάλαιο 3. Συµµετέχουσες χώρες: παρακαλώ όπως ανατρέξετε στο Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, παράγραφος «Ποιες χώρες συµµετέχουν στο Πρόγραµµα;» Ειδικοί κανόνες - Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλουν φορείς που είναι νοµικά πρόσωπα. επιλεξιµότητας: - Ελάχιστος αριθµός 3 χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση Χωρών: Ελάχιστος αριθµός 3 Εταίρων: Σχόλια για τους συµµετέχοντες: Κριτήρια απονοµής επιχορήγησης Τουλάχιστον µία χώρα πρέπει να είναι κράτος µέλος της ΕΕ. Τυχόν εταίροι που είναι εγκατεστηµένοι σε τρίτες χώρες προστίθενται στον ελάχιστο αριθµό των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση οι οποίες προσδιορίζονται ανωτέρω. 1. Συνάφεια Η αίτηση για επιχορήγηση και τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα υπάγονται σαφώς στους ειδικούς, επιχειρησιακούς και ευρύτερους στόχους του Προγράµµατος. Οι στόχοι είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και αφορούν σε συναφές θέµα/ οµάδα στόχος. Όταν οι προτεραιότητες για τη συγκεκριµένη δράση δίνονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράµµατος δια Βίου Μάθηση Στρατηγικές προτεραιότητες 2012, τουλάχιστον µία από αυτές πρέπει να τηρείται επαρκώς. 2. Ποιότητα του Προγράµµατος Εργασιών Η οργάνωση της εργασίας είναι σαφής και κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων. Το πρόγραµµα εργασίας ορίζει και κατανέµει το έργο / δραστηριότητες µεταξύ των εταίρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα να επιτευχθούν εντός του χρονοδιαγράµµατος και των ορίων του προϋπολογισµού. Το πρόγραµµα εργασίας περιλαµβάνει ειδικά µέτρα για την αξιολόγηση των διαδικασιών και των παραδοτέων. 3. Καινοτόµος Χαρακτήρας Το σχέδιο θα παράσχει καινοτόµες λύσεις σε σαφώς προσδιορισµένες ανάγκες σαφώς προσδιορισµένων οµάδων στόχος. Αυτό θα επιτευχθεί είτε µέσω της προσαρµογής και της µεταφοράς καινοτόµων προσεγγίσεων που ήδη υπάρχουν σε άλλες χώρες ή τοµείς είτε µέσω της ανάπτυξης νέων λύσεων που δεν διατίθενται σε καµία από τις χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα δια Βίου Μάθηση. 4. Ποιότητα του Οµίλου (Consortium) Ο Όµιλος Ιδρυµάτων (consortium) περιλαµβάνει όλες τις δεξιότητες, την αναγνωρισµένη εµπειρογνωµοσύνη και την επάρκεια που απαιτούνται για να φέρει εις πέρας όλα τα θέµατα που άπτονται του προγράµµατος εργασίας. Μεταξύ των εταίρων υπάρχει κατάλληλη κατανοµή των εργασιών. 5. Ευρωπαϊκή Προστιθέµενη Αξία Τα οφέλη από και η ανάγκη για ευρωπαϊκή συνεργασία (σε αντίθεση µε τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές προσεγγίσεις) καταδεικνύονται σαφώς. 6. Αναλογία Κόστους - Ωφέλειας Η αίτηση για επιχορήγηση καταδεικνύει την αξία της επένδυσης όσον αφορά τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες σε σχέση µε τον προϋπολογισµό. 7. Αντίκτυπος Ο αναµενόµενος αντίκτυπος στις προσεγγίσεις, τις οµάδες στόχους και τα συστήµατα που εµπλέκονται ορίζονται σαφώς και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί πως ο αντίκτυπος µπορεί να επιτευχθεί. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αναµένεται να είναι σηµαντικά. 8. Ποιότητα του Σχεδίου Αξιοποίησης ( ιάχυση και Εκµετάλλευση των Αποτελεσµάτων) Οι προγραµµατισµένες δραστηριότητες διάδοσης και εκµετάλλευσης θα διασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των αποτελεσµάτων πέραν των συµµετεχόντων στην πρόταση κατά τη διάρκεια και µετά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου. 9.Όπου εφαρµόζεται :συµµετοχή οργανισµών από τρίτες χώρες Η συµµετοχή τρίτων χωρών δίνει προστιθέµενη αξία στην αίτηση επιχορήγησης, οι προτεινόµενες δραστηριότητες για τους εταίρους που προέρχονται από τρίτες χώρες είναι κατάλληλες και η απαιτούµενη χρηµατοδότηση για αυτό τον σκοπό χαρακτηρίζεται από καλή σχέση κόστουςωφέλειας ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Πιθανή ηµεροµηνία αποστολής των προπαρασκευαστικών πληροφοριών σχετικά µε τα Ιούνιος αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής Πιθανή ηµεροµηνία αποστολής σύµβασης στους δικαιούχους από τον Ιούλιο Πιθανή ηµεροµηνία έναρξης της δράσης Οκτώβριος

10 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Συνοδευτικά Μέτρα ERASMUS Έχουν ως στόχο την υποστήριξη διάφορων δραστηριοτήτων οι οποίες, αν και δεν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του κύριου Προγράµµατος Erasmus, συνεισφέρουν εµφανώς ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του. Τα σχέδια πρέπει να είναι καινοτόµα, αυτόνοµα και θα πρέπει να έχουν ως στόχο: να διαθέτουν ξεκάθαρη συνάφεια µε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Εκσυγχρονισµό της Ανώτατης Εκπαίδευσης και να ευαισθητοποιήσουν συγκεκριµένες οµάδες- στόχους ή το ευρύ κοινό για τη σηµασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας γενικότερα στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, να βελτιώνουν την υλοποίηση της κινητικότητας Erasmus προσεγγίζοντας σηµαντικό ποσοστό των φοιτητών (π.χ. ευρείας κλίµακας σχέδια για την προώθηση της κινητικότητας, για την αύξηση της κινητικότητας σε θεµατικούς τοµείς οι οποίοι προς το παρόν υπο-εκπροσωπούνται στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus, για την αντιµετώπιση προβληµάτων όπως η αναγνώριση των σπουδών κατά την περίοδο της κινητικότητας), εστίαση στη διάδοση των αποτελεσµάτων των σχεδίων (η διάδοση αποτελεί κατά κανόνα µέρος όλων των σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση). Ένα σχέδιο Συνοδευτικών Μέτρων µπορεί να λάβει χρηµατοδότηση για διάδοση µόνο εάν οι προτεινόµενες δραστηριότητες υπερβαίνουν τις δραστηριότητες διάδοσης που είναι ενσωµατωµένες σε κάθε κεντρικό σχέδιο Erasmus. Οι αιτήσεις πρέπει να περιγράφουν µε σαφήνεια τις δραστηριότητες που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων διάδοσης των προηγούµενων κεντρικών σχεδίων Erasmus, και να καταδεικνύουν πώς οι προτεινόµενες δραστηριότητες φέρνουν προστιθέµενη αξία σε όσα έχουν ήδη γίνει), να προωθήσουν τις διατοµεακές συνέργειες µεταξύ των δράσεων του Προγράµµατος δια Βίου Μάθηση σχετικά µε συγκεκριµένους θεµατικούς τοµείς, να οδηγήσουν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως πτυχές των εγκάρσιων πολιτικών στις οποίες το Πρόγραµµα Erasmus καλείται να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο, συµπεριλαµβανοµένης ειδικότερα της προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, την ενσωµάτωση ατόµων µε αναπηρίες και άλλων ατόµων µε ειδικές ανάγκες, και της προώθησης της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και της µάχης ενάντια στο ρατσισµό, να φέρουν σε πέρας άλλες δραστηριότητες που άπτονται συγκεκριµένων θεµάτων, οµάδων στόχων ή πλαισίων, σύµφωνα µε τις ανάγκες της τρέχουσας κατάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση στις συµµετέχουσες χώρες. (επ)ωφεληθούν υποβάλουν αίτηση Οι υποστηριζόµενες δραστηριότητες θα µπορούσαν να είναι οι εξής (ενδεικτική λίστα): διοργάνωση συνεδρίων και σεµιναρίων σχετικά µε την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, Μελέτες και αναλύσεις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, όπως στοχευµένες εκστρατείες προώθησης και πληροφόρησης, διαγωνισµοί, κτλ, ραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προώθηση και βελτίωση της προβολής των δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων στο πλαίσιο του προγράµµατος, Πριν από την υποβολή µιας πρότασης, οι αιτούντες πρέπει να βεβαιωθούν ότι το προτεινόµενο θέµα δεν έχει ήδη καλυφθεί ούτε σχεδιάζεται να καλυφθεί από µελέτη χρηµατοδοτούµενη από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της ΕΕ. Οι µελέτες και οι εκθέσεις σχετικά µε την πολιτική για την τριτοβάθµια εκπαίδευση οι οποίες έχουν λάβει χρηµατοδότηση από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού παρατίθενται εδώ: Τα αρχεία των ολοκληρωµένων ή εν εξελίξει σχεδίων στο πλαίσιο του Erasmus («Erasmus compendia») βρίσκονται στη διεύθυνση: Για προσκλήσεις υποβολής προσφορών στους τοµείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας βλέπε: - Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης - Ενώσεις, δίκτυα ή όµιλοι ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλοι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης - Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία διαθέτουν Πανεπιστηµιακό Χάρτη Erasmus - Ενώσεις, δίκτυα ή όµιλοι ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλοι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης εν εφαρµόζεται Κεντρική ράση: η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην EACEA. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της αντίστοιχης ΕΜ. ιαδικασία Επιλογής: COM Προθεσµία (-ες) 02 Φεβρουαρίου 2012

11 Υποβολής: ιάρκεια Ελάχιστη ιάρκεια: 1 έτος Μέγιστη ιάρκεια: 1 έτος Σχόλια για τη ύναται να δοθεί παράταση της περιόδου επιλεξιµότητας για τα Συνοδευτικά Μέτρα έως και 6 µήνες διάρκεια: µετά από αίτηµα σε εξαιρετικές περιπτώσεις µόνο. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης θα παραµείνει αµετάβλητο. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε το Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, Κεφάλαιο 4, Χρηµατοοικονοµικές ιατάξεις Πίνακας (-ες) Υφιστάµενων Επιχορηγήσεων: Για ηµερήσια αποζηµίωση προσωπικού: βλέπε Πίνακα 5α. Oι ηµερήσιες αποζηµιώσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν αυτές που δηµοσιεύθηκαν στον Πίνακα. Για ηµερήσιες δαπάνες διαµονής & διαβίωσης: βλέπε Πίνακα 5β. Oι ηµερήσιες αποζηµιώσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν αυτές που δηµοσιεύθηκαν στον Πίνακα Μέγιστο ποσό επιχορήγησης σε : Σχόλια για τη Μέγιστη Συνεισφορά ΕΕ: 75% χρηµατοδότηση: ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, παρακαλώ όπως συµβουλευτείτε το Μέρος Ι αυτού του οδηγού, κεφάλαιο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Κριτήρια επιλεξιµότητας Γενικοί κανόνες επιλεξιµότητας: Τα γενικά κριτήρια επιλεξιµότητας για αιτήσεις του Προγράµµατος ια Βίου Μάθησης περιγράφονται συνοπτικά στο Μέρος Ι του Οδηγού αυτού, Κεφάλαιο 3. Συµµετέχουσες χώρες: παρακαλώ όπως ανατρέξετε στο Μέρος Ι αυτού του Οδηγού, παράγραφος «Ποιες χώρες συµµετέχουν στο Πρόγραµµα;» Ειδικοί κανόνες επιλεξιµότητας: Ελάχιστος αριθµός Χωρών: Ελάχιστος αριθµός Εταίρων: Σχόλια για τους συµµετέχοντες: - Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλουν φορείς που είναι νοµικά πρόσωπα. εν εφαρµόζεται εν εφαρµόζεται Ο αιτών οργανισµός πρέπει να έχει την έδρα του σε µια χώρα επιλέξιµη για πλήρη συµµετοχή στις κεντρικές δράσεις του Προγράµµατος δια Βίου Μάθησης (αλλά όχι σε µια χώρα που ορίζεται ως τρίτη χώρα). Κριτήρια απονοµής επιχορήγησης 1. Συνάφεια Η αίτηση για επιχορήγηση και τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα υπάγονται σαφώς στους ειδικούς, επιχειρησιακούς και ευρύτερους στόχους του Προγράµµατος. Οι στόχοι είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και αφορούν σε συναφές θέµα/ οµάδα στόχος. Όταν οι προτεραιότητες για τη συγκεκριµένη δράση δίνονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράµµατος δια Βίου Μάθηση Στρατηγικές προτεραιότητες 2012, τουλάχιστον µία από αυτές πρέπει να τηρείται επαρκώς. 2. Ποιότητα του Προγράµµατος Εργασιών Η οργάνωση της εργασίας είναι σαφής και κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων. Το πρόγραµµα εργασίας ορίζει και κατανέµει το έργο / δραστηριότητες µεταξύ των εταίρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα να επιτευχθούν εντός του χρονοδιαγράµµατος και των ορίων του προϋπολογισµού. 3. Καινοτόµος Χαρακτήρας Το σχέδιο θα παράσχει καινοτόµες λύσεις σε σαφώς προσδιορισµένες ανάγκες σαφώς προσδιορισµένων οµάδων στόχος. Αυτό θα επιτευχθεί είτε µέσω της προσαρµογής και της µεταφοράς καινοτόµων προσεγγίσεων που ήδη υπάρχουν σε άλλες χώρες ή τοµείς είτε µέσω της ανάπτυξης νέων λύσεων που δεν διατίθενται σε καµία από τις χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα δια Βίου Μάθηση. 4. Ποιότητα του Οµίλου (Consortium) Ο Όµιλος Ιδρυµάτων (consortium) περιλαµβάνει όλες τις δεξιότητες, την αναγνωρισµένη εµπειρογνωµοσύνη και την επάρκεια που απαιτούνται για να φέρει εις πέρας όλα τα θέµατα που άπτονται του προγράµµατος εργασίας. Μεταξύ των εταίρων υπάρχει κατάλληλη κατανοµή των εργασιών. 5. Ευρωπαϊκή Προστιθέµενη Αξία Τα οφέλη από και η ανάγκη για ευρωπαϊκή συνεργασία (σε αντίθεση µε τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές προσεγγίσεις) καταδεικνύονται σαφώς. 6. Αναλογία Κόστους - Ωφέλειας Η αίτηση για επιχορήγηση καταδεικνύει την αξία της επένδυσης όσον αφορά τις προγραµµατισµένες δραστηριότητες σε σχέση µε τον προϋπολογισµό. 7. Αντίκτυπος

12 Ο αναµενόµενος αντίκτυπος στις προσεγγίσεις, τις οµάδες στόχος και τα συστήµατα που εµπλέκονται ορίζονται σαφώς και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλιστεί πως ο αντίκτυπος µπορεί να επιτευχθεί. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αναµένεται να είναι σηµαντικά. 8. Ποιότητα του Σχεδίου Αξιοποίησης ( ιάχυση και Εκµετάλλευση των Αποτελεσµάτων) Οι προγραµµατισµένες δραστηριότητες διάδοσης και εκµετάλλευσης θα διασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των αποτελεσµάτων πέραν των συµµετεχόντων στην πρόταση κατά τη διάρκεια και µετά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου.. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Πιθανή ηµεροµηνία αποστολής των προπαρασκευαστικών πληροφοριών σχετικά µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής Πιθανή ηµεροµηνία αποστολής σύµβασης στους δικαιούχους Πιθανή ηµεροµηνία έναρξης της δράσης Ιούνιος Από τον Ιούλιο Οκτώβριος

13

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ενότητες Jean Monnet Τι είναι οι ενότητες Jean Monnet; Οι Ενότητες Jean Monnet είναι προγράμματα διδασκαλίας (ή μαθήματα) σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Οι Ενότητες Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ενότητες Jean Monnet Τι είναι οι ενότητες Jean Monnet; Οι Ενότητες Jean Monnet είναι προγράμματα διδασκαλίας (ή μαθήματα) σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο)

Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο) Δίκτυα Jean Monnet (πολιτικός διάλογος με τον ακαδημαϊκό κόσμο) Τι είναι τα δίκτυα Jean Monnet; Τα δίκτυα Jean Monnet ενθαρρύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ διεθνών παραγόντων (ΑΕΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης;

Ποιες δραστηριότητες υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης; Έδρες Jean Monnet Τι είναι οι έδρες Jean Monnet; Οι έδρες Jean Monnet είναι έδρες διδασκαλίας που απευθύνονται σε καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στον τομέα των σπουδών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα αριστείας Jean Monnet

Κέντρα αριστείας Jean Monnet Κέντρα αριστείας Jean Monnet Τι είναι τα κέντρα αριστείας Jean Monnet; Τα κέντρα αριστείας Jean Monnet αποτελούν εστίες εξειδικευμένων ικανοτήτων και γνώσεων σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Συμπράξεις. ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Στρατηγικές Συμπράξεις. ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018 Στρατηγικές Συμπράξεις ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Aθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018 Ελίνα Μαυρογιώργου, Υπεύθυνη σχεδίων ΚΑ2/ΗΕ Αλίκη Φιλανδριανού, Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης ΚΑ2/ΗΕ Γενικά Σχέδια πολυμερή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης

Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και στο λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό τους ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός

Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός Μέρος Β Πληροφορίες για τις Δράσεις που καλύπτει ο παρών Οδηγός Σε αυτό το μέρος οι αναγνώστες θα βρουν τις παρακάτω πληροφορίες για όλες τις δράσεις και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από τον οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.3 - ηµοκρατικά σχέδια για νέους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Απρίλιος 2007 R2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.1 - Ανταλλαγές νέων µε χώρες του Προγράµµατος ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Jean Monnet

Δραστηριότητες Jean Monnet Δραστηριότητες Jean Monnet Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S14/2018. Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S14/2018. Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S14/2018 Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υλοποίηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus 1. Προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Erasmus Mundus Ένα Erasmus Mundus Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΚΜΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές

ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές ιά Βίου Μάθησης Ανοίγει δρόµους Erasmus+ Aλλάζει ζωές Erasmus+ 3 Â Â Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Πρόγραμμα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Στρατηγικές Συμπράξεις/SP. ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης M. Παναγιάρη

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Στρατηγικές Συμπράξεις/SP. ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης M. Παναγιάρη ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις/SP ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης M. Παναγιάρη Γενικά Σχέδια πολυμερή για τη δημιουργία καινοτόμων παραδοτέων ή/και εντατικής διάχυσης και αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό. Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

Erasmus Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό. Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Erasmus+ 2014-2020 Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία και Αθλητισμό Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ΒΔ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Δομή του Προγράμματος ΒΔ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S15/2018. Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S15/2018. Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S15/2018 Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υλοποίηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας με τίτλο «Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ορισμός Στρατηγικού Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ορισμός Στρατηγικού Έργου Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 προβλέπουν πως τα έργα θα πρέπει να ενσωματώνουν μια στρατηγική διάσταση σύμφωνη με την

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) του Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΙΚΥ Ν. ΙΩΝΙΑ, Ευφροσύνη Παπασταματίου 29 Νοεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1

Fiche N /File Nr 1 : COM-Pv - p. 1 Πρόγραμμα Υπο-πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις COMENIUS Η δράση έχει ως στόχο να βοηθήσει τα επιλέξιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων

Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων Το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες: Κινητικότητα προσωπικού: ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα διαλόγου για νέους

Προγράμματα διαλόγου για νέους Προγράμματα διαλόγου για νέους Ποιος είναι ο στόχος αυτής της δράσης; Η δράση αυτή προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Πανεπιστήμιο Πατρών, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΔΡΑΣΕΙΣ/Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 32/2014 - Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: Έργα ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Συμμαχίες Γνώσης. Αθήνα, Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Συμμαχίες Γνώσης. Αθήνα, Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Συμμαχίες Γνώσης Αθήνα, 05.12.2014 Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS Ένα ενιαίο Πρόγραμμα 2007-2013 2014-2020 Leonardo Erasmus Grundtvig 1 Mαθησιακή Κινητικότητα ατόμων Νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/34/2018: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 2019 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ

Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ 1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών Η επιχορήγηση για την οργανωτική υποστήριξη αποτελεί μια συμβολή σε τυχόν έξοδα των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Αθήνα, 9/12/2016, Divani Caravel Hotel Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Διεθνείς Δράσεις Erasmus+ IKY/ Εθνική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα ΚΑ107

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα ΚΑ107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα ΚΑ107 1 Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2015 31/5/2018 Χρηματοδότηση: 468.360,00 Euro Χώρες: 25 χώρες / 57 ΑΕΙ Κινητικότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Ανώτατη Εκπαίδευση. Higher Education Strategic Partnerships. Στρατηγικές Συνεργασίες. Date: in 12 pts

Erasmus+ Ανώτατη Εκπαίδευση. Higher Education Strategic Partnerships. Στρατηγικές Συνεργασίες. Date: in 12 pts Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships Στρατηγικές Συνεργασίες Education and Culture Higher education - Erasmus European Commission, DG EAC Θεσσαλονίκη 9.12.2013 Ελίνα Μαυρογιώργου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαρία Αδαμοπούλου Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP

ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση. Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ERASMUS + Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων SP ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Συνάφεια του σχεδίου (30%) Ατζέντα Εκσυγχρονισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης + συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομέων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικές δράσεις: Συμμαχίες Γνώσης

Κεντρικές δράσεις: Συμμαχίες Γνώσης Erasmus+/Ανώτατη Εκπαίδευση Κεντρικές δράσεις: Συμμαχίες Γνώσης Αθήνα, 8.12.2017 Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕΜ Εrasmus+ Ένα ενιαίο Πρόγραμμα 2007-2013 2014-2020 Leonardo Erasmus Grundtvig 1 Mαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του προγράμματος Erasmus+

Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του προγράμματος Erasmus+ Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του προγράμματος Erasmus+ Παράρτημα III Οδηγίες για τους αιτούντες: πώς να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης 1. Γενικές Πληροφορίες Εάν υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016 Αλίκη Φιλανδριανού Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Erasmus+ 3 Βασικές Δράσεις 1. Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 2. Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

KA2 Σχολική Εκπαίδευση

KA2 Σχολική Εκπαίδευση KA2 Σχολική Εκπαίδευση Εισηγήτρια: Βασιλική Τσελά, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας Δράσεις Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING 2011-12 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Μονάδας (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) έχουν τεθεί τα παρακάτω κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικές δράσεις: Συμμαχίες Γνώσης

Κεντρικές δράσεις: Συμμαχίες Γνώσης Erasmus+/Ανώτατη Εκπαίδευση Κεντρικές δράσεις: Συμμαχίες Γνώσης Αθήνα, 15.03.2018 Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕΜΣ Εrasmus+ Ένα ενιαίο Πρόγραμμα 2007-2013 2014-2020 Leonardo Erasmus Grundtvig 1 Mαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9 ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8,9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 Οδηγός για την υποβολή των Σχεδίων Δράσης «Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS

Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS Ευρωπαϊκά προγράμματα COMENIUS 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ COMENIUS ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ομάδα εκπαιδευτικών που θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα (2 ώρες μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0079/160. Τροπολογία. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0079/160. Τροπολογία. Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 6.3.2019 A8-0079/160 160 Αιτιολογική σκέψη 2 (2) Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus + Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2017-1-RO01-KA202-037308 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Οδηγός 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 ΜΕΡΟΣIΙΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Οδηγός 2013 Μέρος II β Επεξηγήσεις ανά δράση http://ec.europa.eu/llp 1 Σύνοψη (ενεργοί δεσμοί στην οθόνη) 1. Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές πρόγραμμα εργασίας Νέος τρόπος υποβολής Δύο στάδια εφαρμογής-κριτήρια-χρονοδιαγράμματα

Πολυετές πρόγραμμα εργασίας Νέος τρόπος υποβολής Δύο στάδια εφαρμογής-κριτήρια-χρονοδιαγράμματα Πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2018-2020 Νέος τρόπος υποβολής Δύο στάδια εφαρμογής-κριτήρια-χρονοδιαγράμματα Χρυστάλλα Παπασταύρου Λειτουργός Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Κλίμα cpapastavrou@environment.moa.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ (Άρθρο 5.2.β) της απόφασης 1400/97/EΚ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ (Άρθρο 5.2.β) της απόφασης 1400/97/EΚ) VERSION FINALE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2000 (Άρθρο 5.2.β) της απόφασης 1400/97/EΚ) 1. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή του σχεδίου του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Στρατηγικές Συμπράξεις/SP. ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Στρατηγικές Συμπράξεις/SP. ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις/SP ΕRASMUS+ / Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ατζέντα Εκσυγχρονισμού για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ενδεικτικά: ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Περιγραφή Η μαθησιακή κινητικότητα ατόμων αποτελεί τη βασική δράση του Προγράμματος Erasmus+, σκοπός της οποίας είναι να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+

Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ Μέρος A: Γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ημερίδα διαχείρισης για το Πρόγραμμα ERASMUS Aθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013 «Οδηγίες για το νέο Χάρτη ERASMUS» Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Erasmus Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2011 LLP Ο ΗΓΟΣ 2011 ΜΕΡΟΣ II Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ 2011 Μέρος II β Επεξηγήσεις ανά δράση http://ec.europa.eu/llp 1 http://ec.europa.eu/llp 1 Σύνοψη (ενεργοί δεσµοί στην οθόνη) 1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Capacity Building Ανάπτυξη Δεξιοτήτων/ικανοτή των. Higher Education

Capacity Building Ανάπτυξη Δεξιοτήτων/ικανοτή των. Higher Education Capacity Building Ανάπτυξη Δεξιοτήτων/ικανοτή των Higher Education Name Roula Kyrillou-Ioannidou Senior Officer 19 December 2017 Education and Culture Education and Culture Τι είναι τα σχέδια Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις

Στρατηγικές συμπράξεις Στρατηγικές συμπράξεις 1. Μορφές σχεδίων Οι στρατηγικές συμπράξεις καλύπτουν ένα ευρύ και ευέλικτο φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, την προώθηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 47/2014 - Ευρωπαϊκές πλατφόρμες Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση. Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής ΕυρωπαϊκάΠρογράμματαΔιαΒίου ΜάθησηςκαιΠροσχολικήΕκπαίδευση Ευσταθία Χριστοπούλου Σχολική Σύμβουλος 40 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περίτίνοςπρόκειται Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι

Διαβάστε περισσότερα