Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΠΕ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν. Ντζούρας Τηλ. : , Fax : Α ΠΟΦΑΣ Η ΘΕΜΑ: Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµ αραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Α όδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υ όψη: 1. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας α ό Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµ αραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Α όδοσης και λοι ές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129), ό ως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ. 5, αρ Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α 179). 3. Το ν. 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την ροστασία και διαχείριση του θαλάσσιου εριβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17 ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 144) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ Το ν. 3851/2010 «Ε ιτάχυνση της ανά τυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώ ιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υ ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85). 5. Το ν. 3734/2009 «Προώθηση της συµ αραγωγής δύο ή ερισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρ. 27 και 27Α. 1

2 6. Το ν. 3889/2010 «Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 182) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ Το ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160) και ιδίως το εδάφιο β, της αραγράφου 10 του άρθρου 4, ό ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λ.» (ΦΕΚ Α 91) και ισχύει. 8. Το ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 237). 9. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87). 10. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α 98). 11. Την κοινή υ ουργική α όφαση υ αριθµ / «Έγκριση ειδικού λαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανά τυξης για τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης εριβαλλοντικών ε ι τώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β 2464). 12. Το.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υ ουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), ό ως τρο ο οιήθηκε και συµ ληρώθηκε µε το.δ. 191/1996 «Τρο ο οίηση των διατάξεων του Π.. 381/1989 (Οργανισµός του Υ ουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) (ΦΕΚ Α 168)» (ΦΕΚ Α 154) σε συνδυασµό µε το.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υ ουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµ ορίου στο Υ ουργείο Ανά τυξης» (ΦΕΚ Α 19) και το.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υ ουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ Α 85). 13. Tο.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υ ουργείων» (ΦΕΚ Α 221), το.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υ ουργείων και τρο ο οιήσεις του Π.. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56), και την α όφαση του Πρωθυ ουργού 2876/ «Αλλαγή τίτλου Υ ουργείων» (ΦΕΚ Β 2234), το.δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α 145) και το.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α 147). 14. Την υ αριθµ / Α όφαση του Πρωθυ ουργού και του Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε τίτλο «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στον Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β 1800/ ), ό ως τρο ο οιήθηκε µε την υ αριθµ / Α όφαση Τρο ο οίησης της ΚΥΑ του Πρωθυ ουργού και του Υ ουργού ΠΕΚΑ. 15. Την α όφαση του Υ ουργού Ανά τυξης υ αριθµ. 6/Φ1/οικ.5707/ «Κανονισµός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµ αραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Α όδοσης» (ΦΕΚ Β 448). 16. Την υ αριθµ. ΑΥ/Φ1/οικ.19598/ «Α όφαση για την ε ιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και την κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β 1630) του Υ ουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 17. Την υ αριθµ. 21/2011 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για το νέο Κανονισµό Αδειών Παραγωγής Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (µε α.. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ 14810/ ). 2

3 18. Το γεγονός ότι α ό τις διατάξεις της αρούσας δεν ροκαλείται δα άνη στον κρατικό ροϋ ολογισµό. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την έγκριση του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµ αραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Α όδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Η αρούσα α οτελεί τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και εφαρµόζεται για τη χορήγηση, τρο ο οίηση, µεταβίβαση και ανάκληση αδειών αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για µονάδες αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε Συµ αραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Α όδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) καθώς και για Υβριδικούς Σταθµούς ΑΠΕ κατά τα ροβλε όµενα στο άρθρο 5 αράγραφος 3 καθώς και το άρθρο 6 αράγραφος 6 του ν. 3468/2006, ό ως ισχύει. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για το σκο ό της αρούσας α όφασης ισχύουν οι ορισµοί ου εριλαµβάνονται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, ό ως ισχύει. 2. Ειδικότερα, για την εφαρµογή του αρόντος Κανονισµού, οι όροι ου χρησιµο οιούνται στις διατάξεις του, έχουν την ακόλουθη έννοια: α) «Νόµος», ο ν. 3468/2006, ό ως ισχύει. β) «ΡΑΕ», η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. γ) «Άδεια αραγωγής», η άδεια αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α ό ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικούς Σταθµούς ΑΠΕ. δ) «Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων», η α όφαση της ΡΑΕ µε την ο οία καθορίζονται οι λε- τοµέρειες εφαρµογής της αρούσας σχετικά µε τη µέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης των υ οβαλλόµενων αιτήσεων για χορήγηση της άδειας αραγωγής µε σκο ό την διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης και αντικειµενικής αντιµετώ ισης όλων των έργων. ε) «Κύκλος υ οβολής αιτήσεων», ο εριοδικός χρόνος υ οβολής και αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας αραγωγής. στ) «Αντα οδοτικό τέλος», το τέλος ου καταβάλλεται υ έρ της ΡΑΕ κατά την υ οβολή αίτησης για χορήγηση, τρο ο οίηση ή µεταβίβαση άδειας αραγωγής, για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της ενέργειας. 3

4 ζ) «Βεβαίωση για τη µεταβολή των στοιχείων της άδειας αραγωγής», βεβαίωση ου εκδίδεται α ό τη Γραµµατεία της ΡΑΕ µε την ο οία δια ιστώνεται η µεταβολή στοιχείων της άδειας αραγωγής για την ο οία δεν α αιτείται η τήρηση της διαδικασίας τρο ο οίησης ου ροβλέ εται στα άρθρα 18 έως 20 της αρούσας. η) «Περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο», οι εριοχές στις ο οίες δια ιστώνεται µε α όφαση της ΡΑΕ αδυναµία α ορρόφησης ισχύος ή εριορισµένη δυνατότητα α ορρόφησης ισχύος για συγκεκριµένη κατηγορία αραγωγού. θ) «Μορφή ΑΠΕ», η ρωτογενής ηγή ενέργειας η ο οία αξιο οιείται για αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ό ως η ηλιακή, η αιολική, η υδραυλική, η γεωθερµική, η βιοµάζα). ι) «Τεχνολογία ΑΠΕ», η αναφορά σε συγκεκριµένη τεχνολογία ου χρησιµο οιεί ένας σταθµός ΑΠΕ για την αξιο οίηση µίας µορφής ΑΠΕ. Με βάση την τεχνολογία ροσδιορίζονται και οι σταθµοί ΑΠΕ, δηλ. αιολικός, φωτοβολταϊκός, ηλιοθερµικός, υβριδικός µε χρήση συγκεκριµένης τεχνολογίας, µικρός υδροηλεκτρικός, βιοµάζας, γεωθερµικός και κάθε άλλος σταθµός ΑΠΕ, ό ως ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον θεσµικό λαίσιο. ια) «Κατηγορία Παραγωγού», αραγωγοί ΑΠΕ ου κατηγοριο οιούνται στην κείµενη νοµοθεσία µε βάση την τεχνολογία ΑΠΕ, το µέγεθος του σταθµού, καθώς και την ένταξή τους σε ειδικό ρόγραµµα ή καθεστώς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 3 Υ οβολή αίτησης για χορήγηση άδειας αραγωγής 1. ικαίωµα υ οβολής αίτησης για χορήγηση άδειας αραγωγής, έχουν φυσικά ή νοµικά ρόσω α ου: α) έχουν συσταθεί νόµιµα και εδρεύουν σε κράτος µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης, του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, εφόσον σχετικό δικαίωµα α ορρέει α ό διµερή συµφωνία ου η χώρα έχει συνάψει µε την Ελλάδα ή την Ευρω αϊκή Ένωση, ή β) έχουν συστήσει νοµίµως υ οκατάστηµα στην Ελλάδα. 2. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας αραγωγής υ οβάλλονται στη ΡΑΕ α ό την ρώτη έως και την δεκάτη ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σε τεµβρίου και εκεµβρίου (κύκλος υ οβολής αιτήσεων). 3. Εντός του κύκλου υ οβολής αιτήσεων, υ οβάλλονται αιτήσεις για τρο ο οίηση της άδειας αραγωγής: α) λόγω µεταβολής των ορίων του χώρου εγκατάστασης του σταθµού, ου δεν εµ ί τει στο εδίο εφαρµογής της ερί τωσης ε της αρ. 1 του άρθρου 21, β) λόγω αύξησης ισχύος του σταθµού ου δεν εµ ί τει στην ερί τωση α της αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου, καθώς και στην ερί τωση του ροτελευταίου εδαφίου της αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου. Tα ανωτέρω αιτήµατα τρο ο οίησης, εφόσον υ άρχει σύγκρουση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 14, µε ρογενέστερες εκκρεµείς αιτήσεις, αξιολογούνται µε βάση τη σειρά χρονικής ροτεραιότητας των κύκλων υ οβολής, στους ο οίους έχουν υ οβληθεί οι αιτήσεις αυτές. 4

5 4. Οι αιτήσεις υ οβάλλονται, σύµφωνα µε τον τύ ο ου καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται α ό τα έγγραφα και τα στοιχεία ου ορίζονται στο Παράρτηµα αυτό, καθώς και α ό: α. α όδειξη καταβολής του ροβλε όµενου αντα οδοτικού τέλους. β. αντίγραφο ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων της αίτησης στη ΡΑΕ ( γ. Cd ου εριλαµβάνει ηλεκτρονικά σαρωµένα (scan) όλα τα στοιχεία της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής. Αντίγραφο του CD υ οβάλλεται και στην Υ ηρεσία Εξυ ηρέτησης Ε ενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υ ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 5. Μετά την αρέλευση της ροθεσµίας ου ροβλέ εται στην αράγραφο 2, δεν γίνονται δεκτές µεταβολές ου αφορούν στη θέση του σταθµού, στην αύξηση ισχύος, στη µορφή και τεχνολογία ΑΠΕ. Σε κάθε ερί τωση η αίτηση θα ρέ ει να είναι λήρης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5. Άρθρο 4 Παραδεκτό 1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας αραγωγής α ορρί τεται ως α αράδεκτη στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) αν η αίτηση υ οβάλλεται σε εριοχή µε κορεσµένα δίκτυα, µε την ε ιφύλαξη των ειδικότερων καθοριζοµένων στα άρθρα 8 έως 12. β) αν η αίτηση ου υ οβάλλεται αφορά θέση εγκατάστασης έργου για το ο οίο, κατά τον κρίσιµο χρόνο υ οβολής της, έχει ήδη εκδοθεί άδεια αραγωγής. Στην ερί τωση αυτή η αίτηση α ορρί τεται στο σύνολό της. Στις ερι τώσεις α και β το αντα οδοτικό τέλος ου τυχόν έχει καταβληθεί δεν ε ιστρέφεται. 2. Η αίτηση για χορήγηση άδειας αραγωγής δεν λαµβάνει αριθµό ειδικού ρωτοκόλλου αίτησης για χορήγηση άδειας αραγωγής και ε ιστρέφεται στον αιτούντα κατό ιν σχετικού αιτήµατός του, άλλως τίθεται στο αρχείο, στην ερί τωση ου: α) υ οβάλλεται εκτός των ροβλε οµένων στο άρθρο 3 ροθεσµιών, β) δεν συνοδεύεται α ό τα έγγραφα και στοιχεία ου ροβλέ ονται στην αράγραφο 4 του άρθρου 3. Η εκ ρόθεσµη υ οβολή των στοιχείων αυτών δεν θερα εύει την αρχική έλλειψη της αίτησης. Στις ερι τώσεις α και β το αντα οδοτικό τέλος ου τυχόν έχει καταβληθεί, ε ιστρέφεται. Άρθρο 5 Πληρότητα αιτήσεων 1. Η αίτηση ου υ οβάλλεται θα ρέ ει να συνοδεύεται α ό όλα τα έγγραφα και στοιχεία ου ροβλέ ονται στο Παράρτηµα 1. Αν η αίτηση δεν συνοδεύεται α ό στοιχεία, η έλλειψη 5

6 των ο οίων, κρίνεται ότι καθιστά αδύνατη την έναρξη της αξιολόγησής της µε βάση τα κριτήρια ου καθορίζονται στο άρθρο 13, α ορρί τεται. 2. Με την ε ιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της αρ. 1, η ΡΑΕ µ ορεί να ζητήσει α ό τον αιτούντα την υ οβολή εντός τακτής ροθεσµίας διευκρινίσεων ή στοιχείων συµ ληρωµατικών των ήδη υ οβληθέντων, ου κατά την κρίση της α αιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Αν η ροθεσµία αρέλθει ά ρακτη, η αίτηση θεωρείται µη λήρης και α ορρί τεται. Άρθρο 6 ηµοσίευση Αιτήσεων Την ρώτη ηµέρα του µήνα ου έ εται του κύκλου υ οβολής αιτήσεων, η ΡΑΕ: α) ηµοσιο οιεί στην ιστοσελίδα της, ίνακα ου εριλαµβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας αραγωγής οι ο οίες έχουν λάβει ειδικό αριθµό ρωτοκόλλου, συµ εριλαµβανοµένων των αιτήσεων τρο ο οίησης ου υ οβάλλονται εντός του κύκλου υ οβολής σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 3, καθώς και ερίληψη των βασικών στοιχείων των αιτήσεων αυτών. Η ερίληψη αυτή εριλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, ό ως αυτά έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά α ό τον αιτούντα σε εφαρµογή της ερ. β της αρ. 4 του άρθρου 3: αα) το όνοµα του αιτούντος ή την ε ωνυµία του αιτούντος νοµικού ροσώ ου, ββ) τη θέση εγκατάστασης του / των σταθµών (µε αναφορά στο ήµο/ ηµοτική ενότητα / ηµοτική ή το ική κοινότητα και στο το ωνύµιο ό ως φαίνεται στους χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 και 1: ), γγ) την ισχύ του έργου, δδ) τη χρησιµο οιούµενη τεχνολογία ΑΠΕ, καθώς και εε) κάθε άλλη ληροφορία ή στοιχείο ου η Αρχή κρίνει α αραίτητο να δηµοσιευθεί. β) Α οστέλλει ηλεκτρονικά στους ήµους, τον ίνακα αιτήσεων της ερί τωσης α, µε ειδική αναφορά στη δυνατότητα υ οβολής αιτιολογηµένων αντιρρήσεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7, ροκειµένου οι ήµοι να µεριµνήσουν για την ενηµέρωση των δηµοτών τους. Άρθρο 7 Αντιρρήσεις 1. Α ό την ε οµένη ηµέρα της δηµοσίευσης των αιτήσεων, ου ροβλέ εται στην ερί τωση α του άρθρου 6, και εντός ροθεσµίας δέκα έντε (15) ηµερών, ό οιος έχει έννοµο συµφέρον µ ορεί, να υ οβάλει αιτιολογηµένη αντίρρηση ενώ ιον της ΡΑΕ σε σχέση µε αίτηση ου υ οβλήθηκε. 2. Οι υ οβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύονται α ό έγγραφα και στοιχεία ου είναι αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις ου υ οβάλλονται α ό ρόσω α ου δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνοδεύονται α ό τα αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους στοιχεία, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 3. Η ΡΑΕ οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις ου έχουν υ οβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υ οβάλει τις α όψεις του ε ί των αντιρρήσεων αυτών εντός συγκεκριµένης ροθεσµίας ου τάσσεται α ό τη ΡΑΕ. 6

7 Άρθρο 8 Κορεσµός στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα και ίκτυο 1. Με α οφάσεις της ΡΑΕ, οι ο οίες εκδίδονται µετά α ό σχετικές εισηγήσεις του ιαχειριστή, καθορίζονται εριοχές του Συστήµατος µε κορεσµένα δίκτυα για την α ορρόφηση ισχύος α ό σταθµούς ΑΠΕ. Με τις ανωτέρω α οφάσεις δια ιστώνονται τα όρια ασφαλούς α ορρόφησης ισχύος α ό σταθµούς ΑΠΕ στις εριοχές αυτές, καθώς και η υ έρβασή τους σε ερί τωση έκδοσης ε όµενων δεσµευτικών ροσφορών σύνδεσης λαµβάνοντας υ όψη τις ήδη χορηγηθείσες. Οι α οφάσεις αυτές δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινο οιούνται στην Υ ηρεσία Εξυ ηρέτησης Ε ενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υ ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 2. Οι α οφάσεις της ΡΑΕ για τον καθορισµό του ορίου ασφαλούς α ορρόφησης ισχύος α ό σταθµούς ΑΠΕ για κάθε εριοχή είναι δυνατό να εκδίδονται µετά α ό εισηγήσεις του ιαχειριστή σε ρογενέστερο στάδιο σε σχέση µε την δια ίστωση του κορεσµού του δικτύου για τις εριοχές αυτές. Για τη διατύ ωση των σχετικών εισηγήσεων α ό τον ιαχειριστή λαµβάνεται υ όψη και η ε ίδραση όλων των έργων ανά τυξης ου αναφέρονται στη ΜΑΣΜ. Οι ανωτέρω εισηγήσεις υ οβάλλονται έως την 31 η Μαΐου κάθε έτους για όλες τις εριοχές του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ικτύου, µ ορούν δε να υ οβάλλονται και µετά α ό ρόσκληση της ΡΑΕ. Ο υ ολογισµός του ορίου ασφαλούς α ορρόφησης ισχύος α ό σταθµούς ΑΠΕ, ανά εριοχή, βασίζεται σε µεθοδολογία και αραδοχές ου εριγράφονται λε τοµερώς στις ως άνω εισηγήσεις λαµβάνοντας υ όψη και το ε ενδυτικό ενδιαφέρον, ό ως αυτό α οτυ ώνεται στις υφιστάµενες αιτήσεις για χορήγηση ροσφοράς σύνδεσης για σταθµούς ΑΠΕ, ανά τεχνολογία, στις εριοχές του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος και ικτύου. 3. Α ό τη δηµοσίευση των α οφάσεων της ΡΑΕ ου ροβλέ ονται στην αράγραφο 1, δεν υ οβάλλονται νέες αιτήσεις για χορήγηση άδειας αραγωγής για σταθµούς ΑΠΕ στις κορεσµένες εριοχές, εκτός αν αυτές αφορούν σε σταθµούς η σύνδεση των ο οίων ροτείνεται να ραγµατο οιηθεί σε εριοχή µε µη κορεσµένο δίκτυο. Σε ερί τωση υ οβολής τέτοιων αιτήσεων, κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας αραγωγής, ορίζεται φορέας υλο οίησης του έργου της διασύνδεσης και συνυ οβάλλονται µε τις αιτήσεις οι συµβάσεις ου έχουν συναφθεί µεταξύ του φορέα και των αιτούντων, για την υλο οίηση του έργου της διασύνδεσης. 4. Σε ερί τωση ου µετά την α όφαση για τον κορεσµό, ροκύ τει αύξηση του εριθωρίου έως την υ έρβαση του ορίου ασφαλούς α ορρόφησης ισχύος α ό ΑΠΕ χορηγούνται δεσµευτικές ροσφορές σύνδεσης για εκκρεµείς αιτήσεις. Αν µετά και την χορήγηση ροσφορών κατά το ροηγούµενο εδάφιο δια ιστωθεί δυνατότητα α ορρόφησης ρόσθετης ισχύος, ο ιαχειριστής εισηγείται σχετικά και η ΡΑΕ εκδίδει α όφαση για την άρση του κορεσµού. Ειδικά, για τη χορήγηση νέων αδειών αραγωγής, η ΡΑΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τη δυνατότητα για την υ οβολή νέων αιτηµάτων, είτε µέσω της διαδικασίας ου ροβλέ εται στα άρθρα 3 έως 7, είτε µέσω διενέργειας σχετικής ρόσκλησης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην ερί τωση διενέργειας ρόσκλησης, µε τη σχετική α όφαση της ΡΑΕ, καθορίζονται οι αναγκαίες λε τοµέρειες για τη διαδικασία, το χρονικό διάστηµα υ οβολής αιτήσεων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και εριορισµοί για την υ οβολή των αιτήσεων και την αξιολόγησή τους. Περίληψη της α όφασης αυτής δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας ου εκδίδονται στην Αθήνα και δηµοσιο οιείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε όλες τις ανωτέρω ερι τώσεις υ οβολής αιτήσεων, ο χρόνος έναρξης 7

8 υ οβολής των αιτήσεων καθορίζεται µε τη σχετική α όφαση της ΡΑΕ, και δεν µ ορεί να είναι συντοµότερος των τριών (3) µηνών α ό την δηµοσίευση της α όφασης αυτής. 5. Ειδικά για την εριοχή της Εύβοιας και των διασυνδεδεµένων µε αυτή νησιών, η διαδικασία της αρ. 4, εφαρµόζεται µετά τη χορήγηση δεσµευτικών ροσφορών σύνδεσης στους κατόχους αδειών αραγωγής στις ο οίες έχει εριληφθεί o ειδικός όρος «Yφίσταται εριορισµός δικτύου αλλά υ άρχει η δυνατότητα α ορρόφησης της αραγόµενης ενέργειας µετά α ό σηµαντική ε έκταση του Συστήµατος ό ως ροβλέ εται στην α όφαση του Υ ουργού Ανά τυξης 5/ΗΛ/Φ1/οικ.10690/ , µε την ο οία εγκρίθηκε η µελέτη ανά τυξης του διασυνδεδεµένου εθνικού συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΑΣΜ)», σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές κείµενες διατάξεις. 6. H αίτηση για τρο ο οίηση της άδειας αραγωγής ου αφορά στην άρση των ειδικών όρων ου εριλαµβάνονται σε αυτήν, µε τους ο οίους καθορίζεται ότι ο σταθµός α οτελεί τµήµα ενός ενιαίου έργου το ο οίο διασυνδέεται µε ειδικό έργο σύνδεσης, την ευθύνη και το κόστος κατασκευής του ο οίου έχουν αναλάβει οι αραγωγοί, αξιολογείται ως νέα αίτηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ Άρθρο 9 ιαδικασία υ οβολής αιτήσεων Για την υ οβολή αιτήσεων στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 3 έως και 7, µε την ε ιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 έως 12, καθώς και των λοι ών ειδικότερων ρυθµίσεων του αρόντος Κανονισµού ου αφορούν στην αδειοδότηση σταθµών ΑΠΕ στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά. Άρθρο 10 Χαρακτηρισµός εριοχών µε κορεσµένα δίκτυα στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά 1. Με α όφαση της ΡΑΕ ου εκδίδεται µετά α ό αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου ιαχειριστή και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, καθορίζονται οι εριοχές µε κορεσµένα δίκτυα στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, για την α ορρόφηση ισχύος α ό σταθµούς ΑΠΕ. Η α όφαση αυτή λαµβάνει υ όψη ιδίως: α) τις εκτιµήσεις του αρµόδιου ιαχειριστή για τις δυνατότητες των δικτύων και των ηλεκτρικών συστηµάτων, βάσει της διαµόρφωσής τους, καθώς και τα α οτελέσµατα της σχετικής µεθοδολογίας ου εφαρµόζεται, β) τις άδειες αραγωγής ου έχουν χορηγηθεί, γ) τη δέσµευση του ηλεκτρικού χώρου, βάσει των δεσµευτικών ροσφορών σύνδεσης ου έχουν χορηγηθεί και των αιτήσεων για χορήγηση ροσφοράς σύνδεσης, δ) τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας αραγωγής ου έχουν υ οβληθεί, καθώς και ε) κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο ου η ΡΑΕ κρίνει α αραίτητο να συνεκτιµηθεί. 8

9 2. Η α όφαση της αρ. 1 µ ορεί να αφορά µία ή ερισσότερες κατηγορίες αραγωγού, ό ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1. Ειδικά για τους υβριδικούς σταθµούς και τους σταθµούς ΑΠΕ ου συνδυάζονται µε µονάδα αφαλάτωσης, ό ως αυτοί ορίζονται στο Νόµο, η ως άνω α όφαση θα ρέ ει να αναφέρεται ρητώς σε αυτούς, και στη χρησιµο οιούµενη τεχνολογία ΑΠΕ. 3. Οι δυνατότητες α ορρόφησης ισχύος ΑΠΕ καθορίζονται µε α όφαση της ΡΑΕ ου λαµβάνεται µετά α ό αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου ιαχειριστή και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Η εισήγηση του ιαχειριστή µ ορεί να υ οβάλλεται µετά α ό ρόσκληση της ΡΑΕ και εριλαµβάνει εριγραφή της µεθοδολογίας ου ακολουθήθηκε, καθώς και ροτάσεις ενίσχυσης του δικτύου ή τη λήψη ρόσθετων µέτρων για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων α ορρόφησης ισχύος ΑΠΕ. Η α όφαση αυτή λαµβάνει υ όψη και τα στοιχεία ου αναφέρονται στις ερι τώσεις α έως και ε της αρ. 1 και µ ορεί να είναι ενιαία, κατά ερί τωση, µε την α όφαση για τον καθορισµό των εριοχών µε κορεσµένα δίκτυα κατά τα ροβλε όµενα στην αράγραφο 1, ή να εκδίδεται σε άλλο χρόνο ου κρίνεται κατάλληλος α ό τη ΡΑΕ. Μετά τον χαρακτηρισµό της κορεσµένης εριοχής η α όφαση αυτή αναθεωρείται το αργότερο κάθε δύο (2) έτη. 4. Με την α όφαση της αρ. 3 ροσδιορίζονται και κατανέµονται ανά εριοχή και κατηγορία αραγωγού, τα εριθώρια ισχύος. 5. Για την εφαρµογή της αραγράφου 3, η ΡΑΕ, µε α όφασή της ου δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, δύναται να καταρτίζει σχετική µεθοδολογία ύστερα α ό εισήγηση του αρµόδιου ιαχειριστή. Άρθρο 11 Υ οβολή αιτήσεων σε εριοχές µε κορεσµένα δίκτυα στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά 1. Μετά τη δηµοσίευση της α όφασης της αραγράφου 1 του άρθρου 10, δεν υ οβάλλονται αιτήσεις για την κατηγορία αραγωγού, στην ο οία η ως άνω α όφαση αφορά. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις αιτήσεις ου έχουν υ οβληθεί έως την έκδοση της α όφασης της αραγράφου 1 του άρθρου 10, µε την ε ιφύλαξη των ροβλε οµένων στην ΥΑ (ΦΕΚ Β 1630/ ). 2. Αν µετά τον ροσδιορισµό των δυνατοτήτων α ορρόφησης ισχύος ΑΠΕ για µια ή ερισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ, σε εριοχή µε κορεσµένο δίκτυο, κατά τα οριζόµενα στην αράγραφο 3 του άρθρου 10, η ΡΑΕ κρίνει, µε βάση τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 1 του άρθρου 10, ότι υ άρχει η δυνατότητα για την υ οβολή νέων αιτήσεων για µία ή ερισσότερες κατηγορίες αραγωγού, ε ιτρέ ει την υ οβολή αιτήσεων για την αντίστοιχη κατηγορία. Ειδικά, για τη χορήγηση νέων αδειών αραγωγής, η ΡΑΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τη δυνατότητα για την υ οβολή νέων αιτηµάτων για συγκεκριµένη κατηγορία αραγωγού, είτε µέσω της διαδικασίας ου ροβλέ εται στα άρθρα 3 έως 7, είτε µέσω διενέργειας σχετικής ρόσκλησης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην ερί τωση διενέργειας ρόσκλησης, µε τη σχετική α όφαση της ΡΑΕ, καθορίζονται οι αναγκαίες λε τοµέρειες για τη διαδικασία, το χρονικό διάστηµα υ οβολής αιτήσεων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και εριορισµοί για την υ οβολή των αιτήσεων και την αξιολόγησή τους. Περίληψη της α όφασης αυτής δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας ου εκδίδονται στην Αθήνα και δηµοσιο οιείται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Σε όλες τις ανωτέρω ερι τώσεις υ οβολής αιτήσεων, ο χρόνος έναρξης υ οβολής των αιτήσεων 9

10 καθορίζεται µε τη σχετική α όφαση της ΡΑΕ, και δεν µ ορεί να είναι συντοµότερος των τριών (3) µηνών α ό την δηµοσίευση της α όφασης αυτής. 3. Αν οι αιτήσεις ου υ οβάλλονται στο λαίσιο ρόσκλησης για την υλο οίηση σταθµών ΑΠΕ σε εριοχή µε κορεσµένο δίκτυο, υ ερβαίνουν το εριθώριο ισχύος ου καθορίζεται µε την ρόσκληση, διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση, κατά τα ροβλε όµενα στο άρθρο 14, στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων και στην ρόσκληση, ώστε η συνολικά αδειοδοτούµενη ισχύς να υ ερκαλύ τει την αντίστοιχη ισχύ της ρόσκλησης, λαµβάνοντας υ όψη το ρυθµό υλο οίησης των αντίστοιχων έργων στην εριοχή και κάθε άλλο στοιχείο ή αράγοντα ου η ΡΑΕ κρίνει αναγκαίο να λαµβάνεται υ όψη. Άρθρο 12 Σταθµοί ΑΠΕ στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά µε ιασύνδεση στο Σύστηµα ή στο ιασυνδεδεµένο ίκτυο 1. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 11 δεν εφαρµόζονται, αν οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας αραγωγής αφορούν έργα ου βρίσκονται σε εριοχή µε κορεσµένο δίκτυο, αλλά η σύνδεση των σταθµών ροτείνεται να ραγµατο οιηθεί σε εριοχή µε µη κορεσµένο δίκτυο µε ανεξάρτητη διασύνδεση, η ο οία ροτείνεται µε το ε ιχειρηµατικό σχέδιο των αιτούντων. Σε ερί τωση υ οβολής τέτοιων αιτήσεων, κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας αραγωγής, ορίζεται φορέας υλο οίησης του έργου της διασύνδεσης και συνυ οβάλλονται µε τις αιτήσεις οι συµβάσεις ου έχουν συναφθεί µεταξύ του φορέα και των αιτούντων, για την υλο οίηση του έργου της διασύνδεσης. 2. Ειδικά για σταθµούς της αραγράφου 1 ου ροτείνεται να διασυνδεθούν σε σηµείο του η ειρωτικού Συστήµατος, είναι δυνατόν να ε ιβάλλεται α ό τον ιαχειριστή του Συστήµατος ή τη ΡΑΕ, η µεταβολή του τρό ου και σηµείου σύνδεσης των σταθµών στο Σύστηµα, ροκειµένου να ροσαρµοσθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασµό ιασυνδέσεων Νησιών ου ροβλέ εται στην αράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόµου. 3. Μετά τη σύναψη της σύµβασης σύνδεσης µε τον αρµόδιο ιαχειριστή µε την ο οία οριστικο οιείται το έργο της διασύνδεσης των έργων της αραγράφου 1, η α όφαση της ΡΑΕ για τις δυνατότητες α ορρόφησης ισχύος, λαµβάνει υ όψη το σύνολο των αδειών αραγωγής ου έχουν χορηγηθεί και εριλαµβάνονται στο ενιαίο έργο ΑΠΕ µε κοινά έργα σύνδεσης. 4. Ο κάτοχος άδειας αραγωγής στην ο οία εριλαµβάνεται ειδικός όρος µε τον ο οίο καθορίζεται ότι ο σταθµός α οτελεί τµήµα ενός ενιαίου έργου το ο οίο διασυνδέεται µε ειδικό έργο σύνδεσης, την ευθύνη και το κόστος κατασκευής του ο οίου έχουν αναλάβει οι αραγωγοί, δεν µ ορεί να αξιο οιεί µε την άδεια αυτή, τις δυνατότητες α ορρόφησης ου δηµιουργούνται α ό τα έργα ου κατασκευάζονται α ό τον αρµόδιο ιαχειριστή ή Κύριο του Συστήµατος και του ικτύου µε µέριµνα και δα άνες του. Για την υ οβολή αίτησης για χορήγηση άδειας αραγωγής σε θέση σταθµού για την ο οία έχει ήδη εκδοθεί άδεια αραγωγής σύµφωνα µε τον ως άνω ειδικό όρο, είναι αναγκαία η ροηγούµενη υ οβολή αίτησης ανάκλησης της άδειας αραγωγής α ό τον αδειούχο, εντός µηνός α ό την ανακοίνωση της ΡΑΕ ου ροβλέ εται στην αράγραφο 2 του άρθρου 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 10

11 Άρθρο 13 Αξιολόγηση Αιτήσεων 1. Μετά την αρέλευση της ροθεσµίας υ οβολής αντιρρήσεων, η ΡΑΕ ε εξεργάζεται την αίτηση για χορήγηση της άδειας αραγωγής, λαµβάνοντας υ όψη: α) την αίτηση, τα συνηµµένα έγγραφα και όλα τα στοιχεία ου υ οβάλλει ο αιτών, β) τις αντιρρήσεις ου υ οβλήθηκαν, καθώς και τις α όψεις του αιτούντος ε ί των αντιρρήσεων αυτών και γ) κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή ληροφορία ου κατά την κρίση της θεωρεί α αραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης. 2. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης η ΡΑΕ λαµβάνει υ όψη τα κριτήρια αξιολόγησης της αρ. 1 του άρθρου 3 του Νόµου, ό ως κάτωθι εξειδικεύονται: α) Την εθνική ασφάλεια, αν έχει εριέλθει σε γνώση της α ό τις αρµόδιες αρχές ότι, α ό την υλο οίηση των ροτεινόµενων έργων ε ηρεάζονται θέµατα εθνικής ασφάλειας. β) Την ροστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, αν έχει εριέλθει σε γνώση της α ό τις αρµόδιες αρχές ότι, α ό την υλο οίηση των ροτεινόµενων έργων ε ηρεάζονται θέµατα δηµόσιας υγείας και ασφάλειας. γ) Την εν γένει ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξο λισµού του Συστήµατος και του ικτύου, λαµβανοµένων υ όψη των α αιτήσεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου και του Κώδικα ιαχείρισης Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. δ) Την ενεργειακή α οδοτικότητα του έργου, ό ως αυτή ροκύ τει α ό τις ενεργειακές µελέτες ου υ οβάλλονται, καθώς και την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου. Οι ενεργειακές µελέτες ρέ ει να τεκµηριώνονται, για τα έργα ΑΠΕ α ό µετρήσεις του δυναµικού ΑΠΕ και για τα έργα ΣΗΘΥΑ α ό τα ενεργειακά ισοζύγιά τους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα 1. Ειδικά, για το αιολικό δυναµικό οι υ οβαλλόµενες µετρήσεις ρέ ει να έχουν εκτελεσθεί α ό ιστο οιηµένους φορείς, σύµφωνα µε το ρότυ ο DIN-EN ISO/IEC17025/2000, ό ως κάθε φορά ισχύει και να ληρούν τις ροϋ οθέσεις αντι ροσω ευτικότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της ε ιστήµης και τα ειδικότερα καθοριζόµενα στο Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1. ε) Την ωριµότητα του έργου σε σχέση µε τη δυνατότητα υλο οίησής του, εντός των χρονικών ορίων ου τίθενται στο Νόµο, ό ως αυτή ροκύ τει ιδίως: αα) Α ό υφιστάµενες γνωµοδοτήσεις αρµόδιων υ ηρεσιών, ββ) Α ό µελέτες ή άλλα συναφή στοιχεία α ό τα ο οία συνάγεται η δυνατότητα υλο οίησης και σύνδεσης του έργου µε το Σύστηµα ή το ίκτυο. στ) Τη δυνατότητα του αιτούντος να υλο οιήσει το έργο µε βάση την οικονοµική, ε ιστηµονική και τεχνική ε άρκειά του. Για την αξιολόγηση της οικονοµικής ε άρκειας του αιτούντος, λαµβάνεται υ όψη η δυνατότητα εξασφάλισης της α αιτούµενης χρηµατοδότησης α ό ίδια κεφάλαια ή τρα εζική χρηµατοδότηση έργου ή κεφάλαια ε ιχειρηµατικών συµµετοχών ή συνδυασµό αυτών, λαµβάνοντας υ όψη και το ισχύον λαίσιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών ε ενδύσεων. Για την αξιολόγηση της αίτησης ο αιτών οφείλει να υ οβάλει τα στοιχεία ου ροβλέ ονται στο Παράρτηµα 1 Μέρη 7 και 8. Η συµµετοχή των νοµικών ροσώ ων θα ρέ ει να διέ εται α ό τους κανόνες της διαφάνειας. 11

12 ζ) Τη διασφάλιση αροχής υ ηρεσιών κοινής ωφέλειας και ροστασίας των Πελατών, εφόσον υ άρχει ειδική νοµοθετική ρόβλεψη. η) Τη δυνατότητα υλο οίησης του έργου σε συµµόρφωση µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά τυξης για τις ΑΠΕ και ειδικότερα: αα) µε τις διατάξεις του για τις εριοχές α οκλεισµού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, εφόσον οι εριοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί, µε α όφαση αρµόδιας αρχής, κατά τρό ο ειδικό και συγκεκριµένο, και έχουν εριέλθει σε γνώση της Αρχής µε σχετικό έγγραφο ή άλλο τρό ο, καθώς και ββ) µε τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις εριοχές ου ε ιτρέ ονται ΑΠΕ. Α. Εντός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας ΠΑΠ 1, ΠΑΠ 2 και ΠΑΠ 3 Ο έλεγχος υ έρβασης της φέρουσας ικανότητας εντός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας ΠΑΠ 1, ΠΑΠ 2 και ΠΑΠ 3, διενεργείται µε κριτήριο τη µη υ έρβαση της µέγιστης ε ιτρε όµενης υκνότητας των αιολικών εγκαταστάσεων α ό την αθροιστική υκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων ου αντιστοιχούν στις εκδοθείσες Α οφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Στην ερί τωση αυτή η ΡΑΕ χορηγεί άδειες αραγωγής µε την ε ιφύλαξη της µη υ έρβασης, της ανά οικείο ρωτοβάθµιο ΟΤΑ µέγιστης ε ιτρε όµενης υκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων, α ό την αθροιστική υκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων ου αντιστοιχούν στις εκδοθείσες Α οφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Για το σκο ό αυτό οι Α οφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων συµ εριλαµβάνουν, κατ ελάχιστον, στοιχεία ό ως η διάµετρος του δροµέα, η ονοµαστική ισχύς, οι συντεταγµένες κατά ΕΓΣΑ 87 των εγκεκριµένων θέσεων εγκατάστασης των ανεµογεννητριών και το ύψος του ύργου, και κοινο οιούνται α ό τις αρµόδιες αρχές εριβαλλοντικής αδειοδότησης στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Β. Λοι ές εριοχές της χώρας, εκτός των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας Ο έλεγχος υ έρβασης της φέρουσας ικανότητας διενεργείται µε κριτήριο τη µη υ έρβαση, της ανά οικείο ρωτοβάθµιο ΟΤΑ, µέγιστης ε ιτρε όµενης υκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων, α ό την αθροιστική υκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων ου αντιστοιχούν στις χορηγηθείσες άδειες αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της, σε µηνιαία βάση, τα α αραίτητα στοιχεία ου αφορούν στον ως άνω έλεγχο. θ) Τη συµβατότητα του έργου µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης για την ε ίτευξη των στόχων ου ροβλέ ονται στην αράγραφο 3 του άρθρου 1 του Nόµου. 3. Αν ένα α ό τα ανωτέρω κριτήρια δεν ληρούται η αίτηση α ορρί τεται και τα υ όλοι α κριτήρια δεν εξετάζονται. 4. Στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων ου εκδίδεται σύµφωνα µε την αράγραφο 4 του άρθρου 5 του Νόµου, ορίζεται κάθε λε τοµέρεια και ειδικότερο τεχνικό θέµα ου αφορά τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και κάθε ειδικότερο στοιχείο ου α αιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων. 12

13 5. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την αδειοδότηση, τηρείται η σειρά χρονικής ροτεραιότητας ου καθορίζεται στις διατάξεις των αραγράφων 7, 9 και 12 του άρθρου 3 του Νόµου. Άρθρο 14 Σύγκρουση έργων - ιαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης 1. Σύγκρουση έργων δια ιστώνεται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, αν: α) Υφίσταται εδαφική ε ικάλυψη, ήτοι συνολική ή µερική ε ικάλυψη των θέσεων των ροτεινόµενων έργων. β) εν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αξιο οίηση του ίδιου ενεργειακού όρου, ιδίως λόγω εριορισµού στη χωρητικότητα του δικτύου. γ) εν είναι δυνατή η εγκατάσταση σταθµών λόγω υ έρβασης στη φέρουσα ικανότητα. 2. Αν δια ιστώνεται σύγκρουση µεταξύ έργων ου ροτείνονται µε αιτήσεις ου υ οβάλλονται στον ίδιο κύκλο υ οβολής αιτήσεων ή κατό ιν ροσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον ικανο οιούνται τα κριτήρια α έως θ του άρθρου 13, σύµφωνα και µε τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, η ΡΑΕ διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των αιτήσεων και καταρτίζει ίνακα αξιολογικής κατάταξης. 3. Αν, κατά τα ροβλε όµενα στον Οδηγό Αξιολόγησης, µετά τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης, ροκύ τει ότι τα συγκρουόµενα έργα είναι ισοδύναµα, η ΡΑΕ µ ορεί για να καταστεί δυνατή η υλο οίηση των έργων, να ροτείνει στους ενδιαφερόµενους τη µεταβολή: α) της θέσης των έργων, αν α αιτούνται µικρές µεταβολές στο χώρο εγκατάστασης, ιδίως αν α αιτείται εριορισµός της εγκατάστασης των έργων σε τµήµα του χώρου της αρχικά ροτεινόµενης θέσης, β) της ισχύος των έργων, αν α αιτείται µείωση ως ρος την αιτούµενη ισχύ, γ) του φορέα υλο οίησης των έργων, αν α αιτείται, η α ό κοινού υλο οίηση ενός έργου. Σε ερί τωση µεταβολής των στοιχείων ου αναφέρονται στις ερι τώσεις α έως γ, οι αιτούντες ροβαίνουν στις αναγκαίες µεταβολές των στοιχείων της αίτησής τους εντός τακτής ροθεσµίας. Στην ερί τωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία δηµοσιο οίησης ου ροβλέ εται στην αράγραφο 3 του άρθρου Αν συντρέχει ερί τωση µερικής εδαφικής ε ικάλυψης και, κατά την κρίση της ΡΑΕ, είναι δυνατή και η υλο οίηση του έργου ου έ εται στην αξιολογική κατάταξη ως ρος το µέρος ου δεν ε ικαλύ τεται, η ΡΑΕ, καλεί τον ενδιαφερόµενο να υ οβάλει αναθεωρηµένα τα στοιχεία της αίτησης ου µεταβάλλονται. Άρθρο 15 Όροι και εριορισµοί στην άσκηση δικαιωµάτων ου αρέχονται µε την άδεια αραγωγής Οι γενικοί όροι ου εριλαµβάνονται στο Παράρτηµα 8 α οτελούν τους ελάχιστους όρους της άδειας αραγωγής. 13

14 Άρθρο 16 Α όφαση χορήγησης άδειας αραγωγής ηµοσιότητα 1. Η α όφαση για τη χορήγηση της άδειας αραγωγής ή την α όρριψη αιτήµατος για χορήγησή της, εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών α ό την υ οβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι λήρης ή α ό την συµ λήρωση αυτού. 2. Η α όφαση για χορήγηση της άδειας αραγωγής αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και κοινο οιείται στον Υ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε ε ιµέλεια της ΡΑΕ και δηµοσιεύεται αµελητί σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα ανελλαδικής κυκλοφορίας µε µέριµνα του δικαιούχου. 3. Η άδεια αραγωγής ισχύει α ό την ηµεροµηνία έκδοσής της. Άρθρο 17 Ανανέωση άδειας αραγωγής 1. Η άδεια αραγωγής ανανεώνεται, µε α όφαση της ΡΑΕ, κατό ιν υ οβολής σχετικού αιτήµατος α ό τον κάτοχο της άδειας αραγωγής, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες ροϋ οθέσεις: α) έχει αρέλθει διάστηµα µεγαλύτερο των δύο τρίτων της χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας αραγωγής, β) βρίσκεται σε ισχύ η άδεια αραγωγής του σταθµού, γ) ο σταθµός έχει νοµίµως λειτουργήσει. 2. Το αίτηµα ανανέωσης της άδειας αραγωγής, µε την ε ιφύλαξη των ροβλε όµενων στην αράγραφο 3, αξιολογείται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 13 τα ο οία σχετίζονται µε τις ροτεινόµενες µεταβολές ου εριλαµβάνονται στο αίτηµα αυτό. 3. Για την ανανέωση της άδειας αραγωγής υφιστάµενου αιολικού άρκου, κατό ιν α οξήλωσης και αντικατάστασης του εξο λισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ροτελευταίου εδαφίου της αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου, εκδίδεται βεβαίωση α ό τη Γραµµατεία της ΡΑΕ. Στην ερί τωση αυτή η αίτηση υ οβάλλεται, σύµφωνα µε τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις: α. Η αίτηση θα ρέ ει να αφορά στην α οξήλωση και αντικατάσταση υφιστάµενου αιολικού άρκου για το ο οίο η άδεια αραγωγής βρίσκεται σε ισχύ κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο υ οβολής της αίτησης. β. Τα όρια του γη έδου εγκατάστασης του σταθµού, δεν ε εκτείνονται. Ως τέτοιο νοείται το ολύγωνο ου έχει ροσδιορισθεί µε την άδεια αραγωγής. H µετατό ιση των ανεµογεννητριών είναι δυνατή µόνο εντός του ολυγώνου αυτού. γ. Η αύξηση ισχύος του σταθµού, έως 10%, όταν αυτός εγκαθίσταται σε εριοχή µε κορεσµένα δίκτυα, θα ρέ ει να αφορά στην εγκατεστηµένη ισχύ και όχι στην α οδιδόµενη ισχύ του σταθµού. Για τις εριοχές ου τα δίκτυα δεν είναι κορεσµένα, η αύξηση ισχύος είναι δυνατόν να αναφέρεται και στην α οδιδόµενη ισχύ του σταθµού, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της ερί τωσης α της αραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόµου. 14

15 4. Για την έκδοση της βεβαίωσης ου ροβλέ εται στην αρ. 3, δεν εξετάζονται τα κριτήρια του άρθρου 13. Η άδεια αραγωγής ανανεώνεται για 25 έτη ου εκκινούν α ό την έκδοση της σχετικής ράξης της Γραµµατείας της ΡΑΕ, εκτός αν ο αιτών αιτείται την ανανέωση για λιγότερα έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 18 Τρο ο οίηση άδειας αραγωγής 1. Η άδεια αραγωγής τρο ο οιείται µετά α ό αίτηση του Αδειούχου, αν µεταβάλλονται: α) το ή τα ρόσω α, φυσικά ή νοµικά, ου ορίζονται στην άδεια αραγωγής, ως έχοντα την δυνατότητα εξασφάλισης της χρηµατοδότησης για την υλο οίηση του έργου, β) η εταιρική σύνθεση του Αδειούχου, µε την ε ιφύλαξη των ερι τώσεων α και β της αραγράφου 1 του άρθρου 21, εφόσον το ή τα ρόσω α, φυσικά ή νοµικά, ου µετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο του Αδειούχου είναι ίδια µε αυτά ου ορίζονται στην άδεια αραγωγής ως έχοντα τη δυνατότητα εξασφάλισης της χρηµατοδότησης του έργου, γ) ο τό ος εγκατάστασης του σταθµού αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε όµορο ολύγωνο του εγκεκριµένου στην άδεια αραγωγής ολυγώνου. Ειδικά για τις εριοχές µε κορεσµένα δίκτυα, στην ερί τωση ου η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υ οβλήθηκε ριν τη θέση σε ισχύ του ειδικού λαισίου χωροταξικού σχεδιασµού, και δια ιστωθεί αδυναµία υλο οίησης του έργου στη συγκεκριµένη θέση ε ειδή εµ ί τει σε ζώνη α οκλεισµού κατά το ως άνω Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις ΑΠΕ, ό ως ειδικότερα ροσδιορίζεται στο κριτήριο η του άρθρου 13, είναι δυνατή η µεταβολή της θέσης εγκατάστασης σε αρακείµενο ακίνητο και σε κάθε ερί τωση εκτός της ζώνης α οκλεισµού. Για την εφαρµογή της ρύθµισης αυτής, ο αιτών ροσκοµίζει βεβαίωση α ό την αρµόδια υ ηρεσία ότι η υφιστάµενη θέση βρίσκεται σε ζώνη α οκλεισµού, δ) η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής, µε την ε ιφύλαξη της ερί τωσης ε' της αρ. 1 του άρθρου 21 καθώς και της ερί τωσης α της αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου. ε) τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ΑΠΕ του σταθµού ου αναγράφονται στην άδεια αραγωγής, µε την ε ιφύλαξη της ερί τωσης στ της αρ. 1 του άρθρου 21, καθώς και της αρ. 2 του άρθρου Η άδεια αραγωγής ου χορηγείται σε Υβριδικούς Σταθµούς και σε σταθµούς ου συνδυάζονται µε εγκατάσταση µονάδας αραγωγής νερού µέσω αφαλάτωσης, τρο ο οιείται µετά α ό αίτηση του ενδιαφεροµένου, αν µεταβάλλονται τα στοιχεία της άδειας: α) ου αναφέρονται στις ερι τώσεις α β γ και ε της αρ. 1, β) ου αναφέρονται στην ερί τωση δ της αρ. 1 µε την ε ιφύλαξη της ερί τωσης β της αρ. 2 του άρθρου 21, γ) ου καθορίζονται στο άρθρα 26, 32 και 36. Άρθρο 19 15

16 ιαδικασία τρο ο οίησης της άδειας αραγωγής 1. Για την τρο ο οίηση της άδειας αραγωγής, ο κάτοχος υ οβάλει στη ΡΑΕ αίτηση στην ο οία αναφέρει λε τοµερώς την αιτούµενη µεταβολή, συνυ οβάλλοντας τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία ου τεκµηριώνουν το αίτηµά του, καθώς και α όδειξη καταβολής του ροβλε όµενου αντα οδοτικού τέλους. 2. Η ΡΑΕ µ ορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την αροχή, εντός τακτής ροθεσµίας, ληροφοριών και συµ ληρωµατικών στοιχείων. Αν η ροθεσµία αρέλθει ά ρακτη, η αίτηση θεωρείται µη λήρης και η ΡΑΕ α ορρί τει την αίτηση. 3. Η ΡΑΕ, δηµοσιο οιεί ερίληψη της υ οβαλλόµενης αίτησης τρο ο οίησης στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα έντε (15) ηµερών α ό την ανωτέρω δηµοσιο οίηση, ρόσω α ου έχουν έννοµο συµφέρον, µ ορούν να υ οβάλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. 4. Οι υ οβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύονται α ό έγγραφα και στοιχεία ου είναι αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις ου υ οβάλλονται εκ ρόθεσµα ή α ό ρόσω α ου δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνοδεύονται α ό τα αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους στοιχεία, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 5. Η ΡΑΕ εξετάζει την αίτηση τρο ο οίησης, σύµφωνα µε το κριτήριο του άρθρου 13, του ο οίου η αξιολόγηση ε ηρεάζεται α ό την ροτεινόµενη µεταβολή, ό ως αυτό εξειδικεύεται στον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, λαµβάνοντας υ όψη τυχόν υ οβαλλόµενες αντιρρήσεις και α οφασίζει για την τρο ο οίηση ή µη της άδειας αραγωγής. Άρθρο 20 ιαδικασία τρο ο οίησης της άδειας αραγωγής για µεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή στα ρόσω α ου ορίστηκαν στην άδεια ως έχοντα την δυνατότητα εξασφάλισης της χρηµατοδότησης του έργου. 1. Αν ο Αδειούχος ροτίθεται να τρο ο οιήσει τα στοιχεία της άδειας αραγωγής ου αναφέρονται στις ερι τώσεις α και β της αρ. 1 του άρθρου 18, µ ορεί: α) είτε, να γνωστο οιήσει στη ΡΑΕ τη ρόθεσή του υ οβάλλοντας αίτηση για ροκαταρκτική εξέταση της µεταβολής ου ροτίθεται να ραγµατο οιήσει, β) είτε, να ραγµατο οιήσει τη µεταβολή, χωρίς ροηγούµενη ροκαταρκτική εξέταση, υ οβάλλοντας αίτηση τρο ο οίησης της Άδειας. 2. Ο Αδειούχος στις ερι τώσεις α και β της αρ. 1, υ οβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση, η ο οία θα ρέ ει να συνοδεύεται α ό τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία ου τεκµηριώνουν το αίτηµά του. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται α ό την α όδειξη καταβολής του ροβλε όµενου αντα οδοτικού τέλους. 3. Η ΡΑΕ και στις δύο ερι τώσεις δηµοσιο οιεί την υ οβαλλόµενη αίτηση στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα έντε (15) ηµερών α ό την ανωτέρω δηµοσιο οίηση, ρόσω α ου έχουν έννοµο συµφέρον, µ ορούν να υ οβάλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. Οι υ οβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύονται α ό τα έγγραφα και τα στοιχεία ου είναι αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις ου υ οβάλλονται α ό ρόσω α ου δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνοδεύονται α ό τα αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους στοιχεία, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 16

17 4. Η ΡΑΕ µ ορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την αροχή, εντός τακτής ροθεσµίας, ληροφοριών και συµ ληρωµατικών στοιχείων. Αν η ταχθείσα ροθεσµία αρέλθει ά ρακτη, η αίτηση θεωρείται µη λήρης και η ΡΑΕ α ορρί τει την αίτηση. 5. Η ΡΑΕ εξετάζει την υ οβαλλόµενη αίτηση σύµφωνα µε το κριτήριο της ερί τωσης στ του άρθρου 13, ό ως εξειδικεύεται στον Οδηγό Αξιολόγησης, λαµβάνοντας υ όψη τις υ οβαλλόµενες αντιρρήσεις. 6. Αν ο Αδειούχος έχει υ οβάλλει αίτηση για ροκαταρκτική εξέταση της µεταβολής ου ροτίθεται να ραγµατο οιήσει, η ΡΑΕ α οφασίζει ε ί του αιτήµατος. Αν, ο αδειούχος, µετά την έκδοση θετικής α όφασης ραγµατο οιήσει τη µεταβολή, υ οβάλει αµελλητί αίτηση τρο ο οίησης της άδειας, ου συνοδεύεται α ό τα αναγκαία έγγραφα και στοιχεία ου τεκµηριώνουν το αίτηµά του, χωρίς την υ οχρέωση καταβολής του ροβλε όµενου αντα οδοτικού τέλους. Η αίτηση τρο ο οίησης στην ερί τωση αυτή δεν αναρτάται εκ νέου στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Εφόσον η µεταβολή ου ραγµατο οιήθηκε είναι σύµφωνη µε την µεταβολή ου εξετάσθηκε κατά το ροκαταρκτικό στάδιο, η ΡΑΕ α οφασίζει για την τρο ο οίηση της άδειας. Κάθε µεταβολή ου δεν είναι σύµφωνη µε τη µεταβολή ου εξετάσθηκε κατά το ροκαταρκτικό στάδιο, συνιστά νέα αίτηση τρο ο οίησης και ο αιτών υ οβάλει το αίτηµα σύµφωνα µε την ερί τωση β της αρ. 1 και ακολουθείται η διαδικασία ου ροβλέ εται στις αραγράφους 2 έως και Η α όφαση για την τρο ο οίηση της άδειας αραγωγής αναρτάται µε ε ιµέλεια της ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της και κοινο οιείται στον αιτούντα και στην Υ ηρεσία Εξυ ηρέτησης Ε ενδυτών για έργα ΑΠΕ του Υ ουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η α όφαση ε ί της ροκαταρκτικής εξέτασης του αιτήµατος δεν δηµοσιο οιείται. 9. Η ΡΑΕ ανακαλεί την άδεια αραγωγής σε ερί τωση ου ραγµατο οιείται µεταβολή η ο οία δεν ληροί το κριτήριο στ' του άρθρου 13. Άρθρο 21 Μεταβολή στοιχείων της άδειας αραγωγής µε βεβαίωση 1. Η Γραµµατεία της ΡΑΕ εκδίδει βεβαίωση για τη µεταβολή των στοιχείων της άδειας αραγωγής στις ερι τώσεις α β και γ της αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου, καθώς και στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) αν ο αδειούχος µεταβάλλει την εταιρική σύνθεση έως οσοστό 20% και για µια µόνον φορά, σε σχέση µε την εταιρική ή µετοχική σύνθεση ου αναγράφεται στην ισχύουσα άδεια αραγωγής, εφόσον τα ρόσω α ου µετέχουν στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο είναι αυτά ου εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση του έργου, β) αν ο αδειούχος µεταβάλλει την εταιρική σύνθεση ανεξαρτήτως οσοστού, εφόσον το ή τα ρόσω α, φυσικά ή νοµικά, ου µετέχουν στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο είναι διαφορετικά α ό εκείνα ου εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση του έργου, γ) αν ο Αδειούχος νοµικό ρόσω ο, µεταβάλει την ε ωνυµία του, χωρίς να µεταβάλλεται η εταιρική ή η µετοχική του σύνθεση, µε την ε ιφύλαξη των ερι τώσεων α και β, δ) αν ο Αδειούχος νοµικό ρόσω ο, µεταβάλει την εταιρική του µορφή, χωρίς να µεταβάλλεται η εταιρική ή η µετοχική του σύνθεση, µε την ε ιφύλαξη των ερι τώσεων α και β, 17

18 ε) αν µειώνεται η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής χωρίς να ε έρχεται µεταβολή των ορίων του γη έδου εγκατάστασης του σταθµού, άλλη α ό τον εριορισµό του. Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει για υδροηλεκτρικούς σταθµούς, στ) αν µεταβάλλεται ο τύ ος των ανεµογεννητριών µε µεταβολή της διαµέτρου τερωτής ή αν µεταβάλλεται ο αριθµός τους, χωρίς υ έρβαση της φέρουσας ικανότητας. Στις ερι τώσεις (α) και (β) ο Αδειούχος, οφείλει µε την αίτησή του, να συνυ οβάλλει υ εύθυνη δήλωση ότι ο τρό ος εξασφάλισης χρηµατοδότησης του έργου δεν έχει µεταβληθεί. 2. Για τους Υβριδικούς Σταθµούς σε ερί τωση: α) µεταβολής των στοιχείων της άδειας αραγωγής ου αναφέρονται στις ερι τώσεις α έως δ της αρ. 1, β) µεταβολής της Εγκατεστηµένης ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής κατά τα ροβλε όµενα στην ερί τωση α της αρ. 5 του άρθρου 3 του Νόµου, αν η µεταβολή ου ραγµατο οιείται δεν αντίκειται στις διατάξεις της ερί τωσης γ της αρ. 26 του άρθρου 2 του Νόµου και στους εριορισµούς και α αιτήσεις του νοµοθετικού και κανονιστικού λαισίου ου διέ ει τη δραστηριότητα αυτή, γ) αύξησης του µεγέθους των συστηµάτων α οθήκευσης και δ) αύξησης της δυναµικότητας των µονάδων λήρωσης των συστηµάτων α οθήκευσης. 3. Για τη µεταβολή των στοιχείων ου ροβλέ ονται στις αραγράφους 1 και 2, ο Αδειούχος υ οβάλει στη ΡΑΕ αίτηση στην ο οία αναφέρει λε τοµερώς τη µεταβολή ου ραγµατο οιεί, συνυ οβάλλοντας τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα. Η Γραµµατεία της ΡΑΕ εκδίδει σχετική βεβαίωση µέσα σε ροθεσµία δέκα (10) ηµερών α ό την υ οβολή της δήλωσης, την ο οία κοινο οιεί στην Υ ηρεσία Εξυ ηρέτησης Ε ενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ και αναρτά στην ιστοσελίδα της. Η ανωτέρω βεβαίωση ροσαρτάται στην Άδεια. 4. Η ΡΑΕ µ ορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την αροχή, εντός τακτής ροθεσµίας, ληροφοριών και συµ ληρωµατικών στοιχείων. Αν η ροθεσµία αρέλθει ά ρακτη, η ΡΑΕ α ορρί τει την αίτηση. Άρθρο 22 Υ οχρέωση γνωστο οίησης σε ερί τωση µεταβολής στοιχείων της άδεια αραγωγής 1. Ο Αδειούχος υ οχρεούται να γνωστο οιεί αµελλητί στη ΡΑΕ και στην Υ ηρεσία Εξυ ηρέτησης Ε ενδυτών για έργα ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, συνυ οβάλλοντας τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα, αλλαγές ου αφορούν στην εταιρική του σύνθεση, ανεξαρτήτως οσοστού, εφόσον το έργο για το ο οίο έχει εκδοθεί η άδεια αραγωγής βρίσκεται σε ερίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας ή σε λειτουργία. 2. Ο Αδειούχος υ οχρεούται να γνωστο οιεί αµελλητί στη ΡΑΕ, ο οιαδή οτε µεταβολή των ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, όταν αυτά αναγράφονται στην άδεια αραγωγής. Ειδικότερα: α) Για αιολικούς σταθµούς σε ερί τωση µεταβολής: αα) του τύ ου, των τεχνικών χαρακτηριστικών των ανεµογεννητριών συµ εριλαµβανοµένου του ύργου και του συνοδευτικού εξο λισµού, λην της 18

19 διαµέτρου της τερωτής, χωρίς µεταβολή της συνολικής Εγκατεστηµένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, ββ) των χαρακτηριστικών του κτηρίου ελέγχου του σταθµού. β) Για υδροηλεκτρικούς σταθµούς σε ερί τωση τρο ο οίησης: αα) του τύ ου, των τεχνικών χαρακτηριστικών των στροβίλων και του συνοδευτικού εξο λισµού του σταθµού, ό ως του αγωγού ροσαγωγής, των γεννητριών, των µετασχηµατιστών, χωρίς µεταβολή της συνολικής Εγκατεστηµένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, ββ) των χαρακτηριστικών του κτιρίου ελέγχου του σταθµού γ) Για φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε ερί τωση µεταβολής: αα) του τύ ου, του αριθµού ή των τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτοβολταϊκών στοιχείων, χωρίς µεταβολή της συνολικής Εγκατεστηµένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής του σταθµού, ββ) των χαρακτηριστικών του κτηρίου ελέγχου του σταθµού. δ) Για σταθµούς βιοµάζας σε ερί τωση µεταβολής: αα) του τύ ου, του αριθµού ή των τεχνικών χαρακτηριστικών του ηλεκτροµηχανολογικού εξο λισµού, χωρίς µεταβολή της συνολικής Εγκατεστηµένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής του σταθµού, ββ) των χαρακτηριστικών του κτηρίου του σταθµού. Άρθρο 23 Μετάβαση α ό το καθεστώς της εξαίρεσης/α αλλαγής στο καθεστώς της άδειας αραγωγής 1. Αίτηµα αύξησης ισχύος το ο οίο συνε άγεται την µετάβαση του έργου α ό το καθεστώς της εξαίρεσης/α αλλαγής στο καθεστώς της άδειας αραγωγής, αξιολογείται ως νέα αίτηση, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 13 για το σύνολο της ισχύος µε την ε ιφύλαξη της αραγράφου Η αίτηση υ οβάλλεται σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 3 έως 12. Το αντα οδοτικό τέλος καταβάλλεται για το σύνολο της ισχύος. 3. Στην ερί τωση ου έχει υλο οιηθεί το έργο, η ΡΑΕ αξιολογεί την αίτηση σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 13, µόνο ως ρος το τµήµα του ροτεινόµενου έργου ου δεν έχει υλο οιηθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΒΡΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ Άρθρο 24 Υ οβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας αραγωγής 19

20 1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό ου συνδέεται στο Σύστηµα ή στο ιασυνδεδεµένο ίκτυο, υ οβάλλονται σύµφωνα µε τη διαδικασία ου ροβλέ εται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υ οβάλλονται σύµφωνα µε τον τύ ο ου καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται α ό τα έγγραφα και στοιχεία ου καθορίζονται στο Παράρτηµα 1 και το Μέρος 1 του Παραρτήµατος Ειδικά για την κατάρτιση της ενεργειακής µελέτης ου υ οβάλλεται σύµφωνα µε τον τύ ο ου καθορίζεται στο Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1, λαµβάνονται υ όψη οι ρυθµίσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σχετικά µε την α ορρόφηση και έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας α ό και ρος το Σύστηµα α ό αναστρέψιµους υδροηλεκτρικούς σταθµούς ισχύος ανώτερης των 15 MW. Η ενεργειακή µελέτη εριλαµβάνει τον ρογραµµατισµό της λειτουργίας όλων των µονάδων του Υβριδικού Σταθµού σε ετήσια βάση και για κάθε ώρα κατανοµής. Στα α οτελέσµατα της µελέτης αυτής εριλαµβάνονται αναλυτικοί ίνακες και ευκρινή διαγράµµατα της αραγόµενης ή α ορροφούµενης ηλεκτρικής ενέργειας α ό κάθε µονάδα του σταθµού, τα ο οία α οτυ ώνουν την ωριαία λειτουργία του σταθµού σε ετήσια βάση. 3. Για την κατάρτιση του Ε ιχειρηµατικού Σχεδίου, σύµφωνα µε τον τύ ο ου καθορίζεται στο Μέρος 6 του Παραρτήµατος 1, λαµβάνεται υ όψη ότι η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας ου εγχέεται α ευθείας στο Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο γίνεται σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην αράγραφο 1 του άρθρου 13 του Νόµου. Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας ου α ορροφάται α ό το Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο για την λήρωση των συστηµάτων α οθήκευσης του σταθµού, καθώς και αυτής ου εγχέεται στο Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο α ό τις µονάδες ελεγχόµενης αραγωγής του σταθµού, γίνεται σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του αιτούντος για την Οριακή Τιµή Συστήµατος για κάθε ώρα κατανοµής του έτους υ ολογισµού, µε βάση τις αντίστοιχες τιµές του ρόσφατου ολοκληρωµένου ηµερολογιακού έτους λειτουργίας του Συστήµατος, τις ο οίες δηµοσιο οιεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Άρθρο 25 Ε εξεργασία Αιτήσεων 1. Για την αξιολόγηση της αίτησης για χορήγηση άδειας αραγωγής για Υβριδικό Σταθµό ου συνδέεται α ευθείας στο Σύστηµα ή στο ίκτυο, η ΡΑΕ λαµβάνει υ όψη τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 13, τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, καθώς και τα ακόλουθα: α. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, σύµφωνα µε τα υ οβαλλόµενα στοιχεία για τον σχεδιασµό του Σταθµού, καθώς και τα α οτελέσµατα της ενεργειακής µελέτης ου υ οβάλλεται σύµφωνα µε το Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1, ικανο οιούνται οι εριορισµοί ου τίθενται α ό το Νόµο και τον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για την λήρωση του όρου σχετικά µε τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής των µονάδων ΑΠΕ του σταθµού, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στην ερί τωση γ της αραγράφου 26 του άρθρου 2 του Νόµου, λαµβάνονται υ όψη µόνον οι µονάδες ΑΠΕ ου συνδέονται στο Σύστηµα, α ευθείας ή µέσω του ικτύου. Οι Μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθµού, ου δεν συνδέονται στο δίκτυο ούτε λειτουργούν αράλληλα µε αυτό και τροφοδοτούν α ευθείας τις α οθηκευτικές µονάδες του Υβριδικού Σταθµού, δεν εµ ί τουν στον ανωτέρω εριορισµό. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013 ΑΔΑ: ΒΕΤΠΙΔΞ-8ΥΩ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013 Τροποποίηση της υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 6/Φ17.1225/οικ.4091/25.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις

Ι. Προτεινόµενες εταιρικές ράξεις Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3016/2002, των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 3284 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ταχ. ιεύθυνση 37003 ΣΚΟΠΕΛΟΣ Τηλέφωνο:2424350116 Fax:2424023230 Έχοντας υ όψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :2915 Ηµεροµηνία :12.02.2014. Πληροφορίες :Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214 414 1138

Διαβάστε περισσότερα

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου,

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, Α Α : ΩΚΕ8ΩΚΑ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα