Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια διάταξη ω κατε είγοντο µε τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1». Σήµερα την 11η του µήνα Νοεµβρίου του έτου 1, ηµέρα Τρίτη και ώρα 1:3 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού, ύστερα α ό την αριθµ. 61-6/11/1 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στου ηµοτικού Συµβούλου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3/1. Πριν α ό την έναρξη τη συνεδρίαση ο Πρόεδρο δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα () µέλη τη Οικονοµική Ε ιτρο ή: ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλο του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώ α ό το σύνολο µελών ήταν αρόντα µέλη, ο ρόεδρο κήρυξε την έναρξη τη συνεδρίαση και εισηγούµενο το 1ο θέµα ρο τη ηµερήσια διάταξη, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΠΡΟΕ ΡΟΥ, ου έχει ω εξή : Με τι αρ. και 6 του άρθρου 7 του Ν.3/1 ορίζονται τα εξή:. Ο ρόεδρο τη ε ιτρο ή καλεί τα µέλη τη σε συνεδρίαση µε γρα τή ρόσκληση, στην ο οία αναφέρονται τα θέµατα τη ηµερήσια διάταξη, ό οτε το ζητήσει ο δήµαρχο ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών τη. Στην τελευταία ερί τωση α αιτείται γρα τή αίτηση, στην ο οία αναφέρονται τα θέµατα ου θα συζητηθούν. Στην ίδια ερί τωση δεν µ ορεί να ε ανυ οβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, ριν αρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε α ορρι τική α όφαση τη ε ιτρο ή, εκτό εάν γίνεται ε ίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υ ολογισµό του ενό τρίτου (1/3) ροκύ τει δεκαδικό αριθµό, τότε ο αριθµό αυτό στρογγυλο οιείται στην αµέσω µεγαλύτερη µονάδα εφόσον ρόκειται για υ οδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεω (,). Αν η ε ιτρο ή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρε µετά την υ οβολή τη αίτηση, συνέρχεται ύστερα α ό ρόσκληση εκείνων ου υ έβαλαν την αίτηση και α οφασίζει για τα θέµατα, για τα ο οία είχε ζητηθεί η σύγκλησή τη. Η αδικαιολόγητη αράλειψη του ροέδρου για δύο συνεχεί φορέ να καλέσει την οικονοµική ή την ε ιτρο ή οιότητα ζωή α οτελεί σοβαρή αράβαση καθήκοντο. 6. Η ρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η ρόσκληση ε ιδίδεται ή γνωστο οιείται στα µέλη τρει (3) τουλάχιστον λήρει ηµέρε ριν α ό την ηµέρα ου ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατε είγουσε ερι τώσει, η ρόσκληση αυτή µ ορεί να ε ιδοθεί ή να γνωστο οιηθεί την ηµέρα τη συνεδρίαση. Στην ρόσκληση ρέ ει να αναφέρεται ο λόγο για τον ο οίο η συνεδρίαση έχει κατε είγοντα χαρακτήρα. Πριν α ό τη συζήτηση η ε ιτρο ή α οφαίνεται για το κατε είγον των θεµάτων.» Εκτό των θεµάτων τη ηµερήσια διάταξη, έτσι ό ω ακριβώ αναγράφονται στην µε αριθ. ρωτ. 61-6/11/1 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στα µέλη τη Οικονοµική Ε ιτρο ή, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3/1, έχει ροκύψει ένα ακόµη θέµα, το ο οίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατε είγον και ρέ ει να συζητηθεί κατά

2 ροτεραιότητα και αφορά «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1» Για του αρα άνω λόγου, φρονώ ότι θα ρέ ει να τεθεί ρώτο αυτό το θέµα ρο συζήτηση, αρά το ότι δε συµ εριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω τη κατε είγουσα φύση του. Με βάση τα αρα άνω σα καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. Η Ο.Ε. αφού έλαβε υ όψη τη: Τα θέµατα τη ηµερήσια διάταξη ου αναφέρονται στην µε αριθ. ρωτ. 61-6/11/1 ρόσκληση του Προέδρου την εισήγηση του ανωτέρω, την αρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 3/1 το εριεχόµενο του θέµατο, το ο οίο αν και δεν εριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη ρέ ει να συζητηθεί κατά ροτεραιότητα, λόγω τη κατε είγουσα φύση του, Α οφασίζει οµόφωνα : Την συζήτηση του θέµατο ου αφορά «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1» ριν την έναρξη τη συζήτηση των θεµάτων τη ηµερήσια διάταξη, λόγω τη κατε είγουσα ανάγκη ου υ άρχει για την ε ίλυσή του. Α ό τη στιγµή ου η Ο.Ε. µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών τη α οφάσισε ότι το εν λόγω θέµα το ο οίο δεν ήταν γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατε είγον, θα α οφασίσει ε ί του συγκεκριµένου θέµατο ε ίση µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών τη. Στη συνέχεια ο Πρόεδρο εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα ρο ηµερήσια διάταξη ω εξή: Εχοντα υ όψη: Α) Την µε Α.Π. 761/--13 Κοινή Υ ουργική Α όφαση Υ ουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα : «Καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων για την αρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράση (Ο.Π..)» και την εφαρµογή του Προγράµµατο Εξυγίανση α ό το Παρατηρητήριο του άρθρου του Ν. 111/13 Β) Την µε Α.Π. /16/--13 Εγκύκλιο του Υ ουργείου Εσωτερικών µε θέµα : «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων ε ί τη αριθ. 761/--13 ΚΥΑ» Γ) Την µε Α.Π. 173/ α όφαση Υ ουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα : «Τρο ο οίηση τη υ αριθ. 761/--13 ΚΥΑ» Π ρ ο τ ε ί νε τ α ι : Η κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράση του ήµου Λαµιέων έτου 1 και αναλυτικά ό ω στο συνηµµένο ίνακα αναφέρεται, ήτοι: -Πίνακα Α - Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ήµου & ν..δ.δ.

3 Α µή 1 µή µή 3 ΠΙΝΑΚΑΣ.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "" / οσά σε ευρώ) ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑ ΕΣΟ ΩΝ Ε ιχορηγήσ ει για λειτουργικέ δα άνε Ε ιχορηγήσ ει για Προνοιακά Ε ιδόµατα Ε ιχορηγήσ ει για ε ενδύσει ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α/Α Στήλη : ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ (1) Έκτακτε ε ιχορηγήσει για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (+) (6)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσει για λειτουργικέ δα άνε (-)(µείον) (61)_Ε ιχορηγήσ ει για κάλυψη δα άνη των ρονοιακών ε ιδοµάτων (61)_Ε ιχορηγήσ ει για κάλυψη δα άνη των ρονοιακών ε ιδοµάτων (13)_Έκτακτε ε ιχορηγήσει για ε ενδύσει. ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕ ΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ 1) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚ Ε ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ. 1) Ιανουά ριο Φεβρουά ριο Μάρτιο Α Τρίµ ηνο Α ρίλιο 6.77 Μάιο Ιούνιο Β' Τρίµη νο µηνο Ιούλι ο Αύγουστο Σε τέµβ ριο Γ' Τρίµη νο µηνο Οκτώβρ ιο Νοέµβρ ιο εκέµβρ ιο ' Τρίµη νο µην ο Έλεγχο ταύτισ η των εγγραφ ών στι στήλε 1. και 1. (Π/Υ - 1µηνο ) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "" µή Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορέ, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (1)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία (+) ()_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία (+) (3)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) ()_Έσοδα α ό λοι ά τέλη,

4 µή µή 6 µή 7 A Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσει ΠΟΕ Λοι ά Έσοδα Χρηµατικό Υ όλοι ο δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών (+) ()_Φόροι και Εισφορέ(+)(7)_Λο ι ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητή και ακίνητη εριουσία (+)(1)_ ωρεέ, κληρονοµιέ, κλροδοσίε(+) (1)_Προσαυξήσει, ρόστιµα, αράβολα (+) (16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα (1)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) ()_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο µή (3 - ) (Εκτίµηση εισ ράξεων) (1)_Εισ ράξει υ έρ του ηµοσίου και τρίτων+()_ε ιστρ οφέ χρηµάτων+(31)_εισ ράξει α ό δάνεια ()_Χρηµατικό υ όλοι ο ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο µών 1-7)

5 µή 1 µή µή 3 µή µή µή 6 µή 7 µή µή B. Κόστο ροσω ικού Προνοιακά ε ιδόµατα α άνε για την εξυ ηρέτηση δηµόσια ίστη α άνε για ε ενδύσει Πληρωµέ ΠΟΕ Μεταβιβάσει σε τρίτου Λοι έ λειτουργικέ δα άνε Α οδόσει εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων Α οθεµατικ ό (6)_Αµοιβέ και έξοδα ροσω ικού (67)_Προνοιακά ε ιδόµατα (6)_Πληρωµέ για την εξυ ηρέτηση δηµόσια ίστη (7)_Ε ενδύσει (1)_Πληρωµέ υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (3)_Ε ιχορηγούµε νε Πληρωµέ Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωµέ για µεταβιβάσει σε τρίτου (-)(µείον) (67)_Προνοιακά Ε ιδόµατα Σύνολο µή (61)_Αµοιβέ αιρετών και τρίτων (+) (6)_Παροχέ τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (6)_Λοι ά γενικά έξοδα(+) (66)_ α άνε ροµήθεια αναλωσίµων(+) (6)_Λοι ά έξοδα ()_Λοι έ α οδόσει ()_Α οθεµατικό 73.7 ΤΟ ΠΕ ΙΟ Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (µέ 1 - )

6 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (µή Α. "Σύνολο Εξόδων" + µή Γ.) Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) ΣΤ. Α λήρωτε Υ οχρεώσει Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/1 ροηγούµενου οικ. έτου (.χ 13) Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτου Π/Υ (.χ 1) Ζ ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑΣ Η ερίοδο τη ο οία αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνε / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη συµ λήρωση του αριθµού 1 στα δι λανά εδία

7 Η Οικονοµική Ε ιτρο ή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, µελέτησε τον - Πίνακα Α - Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ήµου & ν..δ.δ. και έλαβε υ όψη τη, τα ανωτέρω (εγκυκλίου, & ΚΥΑ) Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα : Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την σύνταξη του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράση του ήµου Λαµιέων, οικονοµικού έτου 1 ό ω ακριβώ αναγράφεται στο εισηγητικό µέρο τη αρούσα. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβέ α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 13 Νοεµβρίου 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Τη από // 4 Τακτική Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/--4 Αριθ. Απόφαση: 78/4 Στη Ρόδο σήµερα η εκεµβρίου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 191 /2015 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1 Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1 Moonee Valley Legends Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου 1. Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα π αρέχει τα υψηλότερα π ρότυπ α σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.11 22:18:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου.

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανιά, 16-04-2013 Αρ. πρωτ. 5882 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες : Συµνιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα