αποτελεί το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών- Χωροταξίας με χαρακτηριστικά μόνιμης οργάνωσης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αποτελεί το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών- Χωροταξίας με χαρακτηριστικά μόνιμης οργάνωσης και λειτουργίας"

Transcript

1 Επισκόπηση απολογισμού έκδ

2 πρόλογος το «Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού» συγκροτήθηκε και λειτουργεί από την ΕΟΑΕ ως ένας μηχανισμός παρακολούθησης των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού (και των καθέτων αξόνων), και κατ επέκταση ως ένα σύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης, και ολοκληρωμένης διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου. ησυγκρότηση, ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου ( ) έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. (DG TREN) και το Ε.Π ΟΑΛΑΑ η υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων του Παρατηρητηρίου για την περίοδο (ΕΣΠΑ) συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ε.Π. αποτελεί το μοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών- Χωροταξίας με χαρακτηριστικά μόνιμης οργάνωσης και λειτουργίας 2

3 σκοπιμότητα: ο αναπτυξιακός ρόλος της ΕΟ Η σημασία του έργου της Εγνατίας Οδού αλλά και το μέγεθος της επένδυσης επιτάσσουν την προώθηση συμπληρωματικών, πέραν της κατασκευής και λειτουργίας-συντήρησης, δράσεων που θα πολλαπλασιάσουν τα αναπτυξιακά οφέλη και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του. Αυτή η σκοπιμότητα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις πολιτικές καθώς και με τις απαιτήσεις των ανάλογων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ (π.χ. DG REGIO ESPON - ESDP, DG TREN - TEN-T, EEA TERM, ERDF - CF, ESDP, ETISplus), καθώς και με το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού (π.χ. ΕΣΠΑ), μεταφορών (π.χ. ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και ΕΠ-ΕΠ), περιβάλλοντος (π.χ. ΕΠΠΕΡ) και χωροταξίας-πολεοδομίας (π.χ. το Γενικό και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης). 3

4 στόχοι Η Εγνατία οδός σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς για τη σταδιακή διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού άξονα στον βορειοελλαδικό χώρο. Επομένως, οι χωρικές επιδράσεις του έργου πρέπει εν τέλει να εκτιμηθούν σε σχέση με τη συμβολή του άξονα στη σύγκλιση του βορειοελλαδικού χώρου με τα μέσα επίπεδα της Ευρώπης, στη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών και των αστικών κέντρων τους και στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στους φυσικούς πόρους και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Το Παρατηρητήριο συγκροτήθηκε και λειτουργεί ως ένας οργανισμός με μόνιμη σύσταση και επιστημονική/τεχνική συγκρότηση, ώστε να παρέχει έγκυρες και επίκαιρες υπηρεσίες πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και υποστήριξης πολιτικών και προγραμμάτων αναπτυξιακού σχεδιασμού, στην υπηρεσία όχι μόνο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., αλλά και όλων των Αρχών και αναπτυξιακών φορέωντηςευρύτερηςπεριοχήςεπιρροήςτηςεγνατίαςοδού 4

5 πλαίσιο απολογισμού υποδομή οργάνωση παραγωγική λειτουργία αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων αξιοποίηση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην προώθηση της εδαφικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης 5

6 διοίκηση Συνεργασίες: 1. Τμ. Κυκλοφορίας (Τομέας ΛΕΣ) 2. Τμ. Περιβάλλοντος (Τομέας ΛΕΣ) 3. Τμ. Οδικής Ασφάλειας (Τομέας ΛΕΣ) 4. Τμ. Περιβάλλοντος (Τομέας Έργων) 5. Τμ. GIS (Τομέας Έργων) 6

7 αντικείμενο εργασιών και δραστηριοτήτων Mε βάση τεκμηριωμένες επιστημονικές μεθόδους και την ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής πληροφοριακών συστημάτων, το Παρατηρητήριο συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα και ενημερωμένα δεδομένα, που αφορούν δείκτες παρακολούθησης των χωρικών επιδράσεων που αφορούν σε ζητήματα όπως: η κινητικότητα και η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες, στααστικάκέντρα, σε αγορές και υπηρεσίες, το επίπεδο ανάπτυξης, οβαθμόςσυνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η οικιστική ανάπτυξη και η δικτύωση των αστικών κέντρων, τα χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών και λειτουργίας του οδικού δικτύου, και η ποιότητα του περιβάλλοντος 7

8 8

9 9

10 αντικείμενο εργασιών και δραστηριοτήτων συλλογή δεδομένων από εξωτερικές πηγές αποκλειστικά δεδομένα από μετρήσεις, έρευνες και μελέτες πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων και παρακολούθησης δεικτών υπολογισμός, επεξεργασία, ανάλυση και παρακολούθηση δεικτών δελτία και εκθέσεις αποτελεσμάτων εκθέσεις επιδράσεων ειδικές αναλύσεις και εκθέσεις για χωρικές ή θεματικές ενότητες προβολή και διάχυση παραγόμενου υλικού δικτύωση με άλλους φορείς και συνεργασίες 10

11 αντικείμενο εργασιών και δραστηριοτήτων υποστηρικτικές υπηρεσίες εισηγήσεις - παρουσιάσεις, τεκμηρίωση, δημοσιεύσεις, εκθέσεις, προβολή υποστήριξη ΕΟΑΕ (διαχείριση θεμάτων ΛΕΣ, έρευνες, μελέτες, προβολή και συνεργασίες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ) έλεγχοι, μελέτες και έρευνες Δημοσίων Αρχών και οργάνων της ΕΕ, διαμόρφωση προτάσεων, διάθεση δεδομένων (π.χ. DG REGIO - CSIL: ex-post evaluation of Egnatia motorway, EIB LuxSpace: Habitat monitoring in the Egnatia motorway project, ΥΠΕΚΑ: αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών) εφαρμογή Ν. 3882/2010 (οδηγία INSPIRE) για τα γεωχωρικά δεδομένα συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας της ΕΟΑΕ για τη διαμόρφωση πολιτικής διάθεσης - συμμετοχή στο Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) ΓΓΔΕ δείκτες παρακολούθησης-αξιολόγησης έργων αξιολόγηση Ευρωπαϊκού προγράμματος ETISplus εφαρμογές Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS) στην Εγνατία Οδό, ΥΠΟΜΕΔΙ, ΟΔΗΓΙΑ 2010/40/ΕΕ, Τομ. Προτερ. Ι «Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις» σχεδιασμός και διαχείριση ιστότοπων 11

12 πλαίσιο αξιοποίησης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ.Μ.Ε. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ Ανταποδοτικότητα: κοινωφέλεια υποστήριξη διαμόρφωσης και παρακολούθησης αξιολόγησης πολιτικών διάθεση αποτελεσμάτων και δεδομένων υποδομή, υπηρεσίες και τεχνογνωσία συγχρηματοδότηση ενημέρωση φορέων και πολιτών 12

13 στάδια ανάπτυξης ο στάδιο: προπαρασκευή και συγκρότηση Συγχρηματοδότηση EU, DG-TREN: ο στάδιο: κύριαφάσηανάπτυξης, οργάνωσης και παραγωγικής λειτουργίας Συγχρηματοδότηση EU, DG-TREN: ,30 13

14 απολογισμός (στάδιο ΙΙ) 14

15 απολογισμός (στάδιο ΙΙ) ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υποστηριζόμενο από Μηχανισμό Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων και εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λειτουργικά προγράμματα (GIS, επεξεργασία μετρήσεων, στατιστικά, γραφικά και Web development, παραγωγή εντύπων κλπ) και περιφερειακά (colour printers, plotter, scanner κλπ.). Επίσημα στοιχεία και επεξεργασμένα στατιστικά δε δομένα των απογραφών και ερευνών της ΕΣΥΕ και της Eurostat-REGIO. Περιβαλλοντικά δεδομένα βάσει των επίσημων στοιχείων της Ε.Ε. (Corine Land Use 1990 & 2000, RAMSAR, NATURA κλπ.). Στοιχεία Κυκλοφορίας και Μεταφορών o μετρήσε ις φόρτων στο οδικό δίκτυο, o στοιχεία σύνθεσης κυκλοφορίας, o στοιχεία εμπορευματικών και συνδυασμένων με τα φορ ών, o στοιχεία κίνησης στους μεθοριακούς σταθμούς, o στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων επί του οδικού δικτύου, o στοιχεία μετακινήσεω ν κα ι δυναμικότητας για λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομο, o ιεραρχημένο σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη και ενημερωμένο οδικό δίκτυο, o στοιχεία Εθνικών Ερευνών Προέλευσης-Προορισμού κλπ. Στοιχεία Χωροταξίας και Ανάπτυξης o χρή σεις γης, εγκαταστάσεις επιχειρήσεων κα ι αξίες γης πέριξ 16 κόμβων της ΕΟ o δυναμικότητα αναπτυξιακών ζωνών και τουριστικών τόπω ν της Βόρειας Ελλάδας o πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ και ΣΧΟΑΑΠ) οικισμών στη ζώνη διέλευσης της ΕΟ o κωδικοποιημένο δίκτυο οικισμών της Βόρειας Ελλάδας κ.α. Στοιχεία Περιβάλλοντος o αναλυτικές κατηγορίες χρήσεων γης πέριξ 16 κόμβων της ΕΟ o αποτελέσματα μετρήσεων οδικού κυκλοφοριακού θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης o χαρ τογραφη μένα αποτελέσματα μετρήσεων οδικού κυκλοφοριακού θορύβου για το τμήμα (Α/Κ Καλοχωρίου Α/Κ Ιω νίας) o χρή σεις γης CORINE 1990 και 2000 κα. Ψηφιακά αρχεία Περιφερειακών και Χωροταξικών Σχεδίων κα ι Προγραμμάτων καθώς και στοιχεία της Ε.Ε. για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (TENsT), τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους (TINA), και πολιτικές-προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Χαρτογραφικά υπόβαθρα: Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM, 3D). Αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες SPOT, IKONOS και ορθοφωτοχάρτες. Διοικητικά και γεωγραφικά όρια (NUTS 13, ΓΠΣ, ΟΤΑΔΔ, προστατευόμενες περιοχές, κλπ.). Ψηφιακά δεδομένα WDC-ESRI. Ενημερωμένο Οδικό κα ι σιδηροδρομικό Δίκτυο. Ενημερωμένο Δίκτυο Οικισμών με κωδικούς, πληθυσμούς και πολύγωνα. Πλήρη ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα με τα περιγράμματα των οικοδομικών τετραγώνων, των αξόνων (δρόμοι) και τω ν κτιρίων, για 47 οικισμούς σε ζώνη 2km εκατέρωθεν του άξονα της Εγνατίας Οδού, καθώς και των καθέτων αξόνων.ενημερωμένο Υδρογραφικό Δίκτυο και ακτογραμμή. Δίκτυο χωροσταθμικών καμπυλών. Εξοπλισμό συγκ οινωνιακών και περιβαλλοντικών μετρήσεων υποστηριζόμενο από σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS). Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (πάνω από 650 θέματα) και βάση συγκέντρωσης υποστηρικτικού υλικού και μετα-δεδομένων, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE. πρωτογενή αποκλειστικά χωρικά δεδομένα που αφορούν κυρίως στις άμεσες επιδράσεις της Εγνατίας Οδού το οδικό δίκτυο και οι οικισμοί της Βόρειας Ελλάδας, στοιχεία φόρτων και κινητικότητας, δεδομένα χρήσεων και αξιών γης πέριξ των κόμβων της Εγνατίας Οδού, αποτελέσματα μετρήσεων αποστάσεων και χρονοαποστάσεων για τόπους ειδικού ενδιαφέροντος, περιβαλλοντικές μετρήσεις και χαρτογραφήσεις. δευτερογενή - επεξεργασμένα χωρικά δεδομένα που αναφέρονται κυρίως σε έμμεσες επιδράσεις της Εγνατίας Οδού Πηγές: ΕΣΥΕ, Eurostat, ΕΕΑ, EC-DG-REGIO, ESPON, άλλοι δημόσιοι φορείς 15

16 απολογισμός (στάδιο ΙΙ) 16

17 17

18 ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ (2006) Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Γρεβενά Βέροια Θεσ/νίκη Καβάλα Καστοριά Κοζάνη Σέρρες Αλεξ/πολη Ορεστιάδα Ξάνθη Κομοτηνή Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Γρεβενά Βέροια Θεσσαλονίκη Καβάλα Καστοριά Κοζάνη Σέρρες Αλεξ/πολη Ορεστιάδα Ξάνθη Κομοτηνή ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜEΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ (2010) Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Γρεβενά Βέροια Θεσ/νίκη Καβάλα Καστοριά Κοζάνη Σέρρες Αλεξ/πολη Ορεστιάδα Ξάνθη Κομοτηνή Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Γρεβενά Βέροια Θεσσαλονίκη Καβάλα Καστοριά Κοζάνη Σέρρες Αλεξ/πολη Ορεστιάδα Ξάνθη Κομοτηνή ΜΕIΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Γρεβενά Βέροια Θεσ/νίκη Καβάλα Καστοριά Κοζάνη Σέρρες Αλεξ/πολη Ορεστιάδα Ξάνθη Κομοτηνή Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Γρεβενά Βέροια Θεσσαλονίκη Καβάλα Καστοριά Κοζάνη Σέρρες Αλεξ/πολη Ορεστιάδα Ξάνθη Κομοτηνή

19 ΑΠΟ ΠΡΟΣ KOZANH ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ (m) ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Αλεξανδρούπ ολη Κομοτηνή Ξάνθη Καβάλα Ιωάννινα (ΠΣ) Άρτα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα Πριν ΕΟ Μάιος Μετά ΕΟ Μειώσ εις (m.)

20 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις 20

21 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις 21

22 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις 22

23 Δείκτης Δυνητικής Προσπελασιμότητας (προσαρμογή του μοντέλο του SASI) a Ar = W s exp βc rs s W: συνάρτηση δραστηριότητας (αστικός πληθυσμός, ΑΕΠ), c: συνάρτηση αντίστασης (χρονοαπόσταση) r, s: σημεία προέλευσης προορισμού ( ) Shürmann C., Spiekermann K. and Wegener M. (1997) Accessibility Indicators, Berichte aus dem Institute für Raumplanung 39, Universität Dortmund. 23

24 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις 24

25 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις Linear regression between time-distance change and GDP change 60% Ioannina y = 0,0004x - 0,2316 R 2 = 0,7064 y = GDP change of the prefecture in constant prices ( ) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kavala Grevena Xanthi Thessaloniki Veria Kozani Komotini Alexandroupoli Igoumenitsa Cities tresspased by the Egnatia Motorway Trendline x= Reduce of the total time distance from the other cities (min) 25

26 Κωδικός Πίνακας αποστάσεων & χρονοποστάσεων τόπων μέσων μεταφοράς και πλησιέστερων κόμβων της Εγνατίας Οδού ή Καθέτων Αξόνων, στη ζώνη των 5 Περιφερειών διέλευσης (Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία), 2009 Τόπος Ειδικού Ενδιαφέροντος Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης M Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης Συντεταγμένες (χ,ψ ΕΓΣΑ 87) Μ Αεροδρόμιο Καβάλας M Λιμένας Αλεξανδρούπολης M Λιμένας Καβάλας M Λιμάνι Κεραμωτής Προέλευση οχημάτων από Δυτικά Δυτικά Πλησιέστερος Κόμβος Εγνατίας Οδού/ Καθέτου Άξονα Α/Κ Αλεξανδρούπολης Έξοδος προς Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης Απόσταση (km) Χρόνος Διαδρομής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής (km/h) Χρόνος Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (km/h) Κρίνεται ότι λόγω της προσφερόμενης ειδικής εξόδου επί του Άξονα της Εγνατίας Οδού (δυτικά του Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης) οι χρήστες που κινούνται από δυτικά δεν προτιμούν τη διαδρομή διαμέσου της πόλης της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας κατά το μέγιστο δυνατόν την Εγνατία Οδό Ανατολικά Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης Δυτικά A/K Πέρνης Ανατολικά A/K Χρυσούπολης Δυτικά Α/Κ Αλεξανδρούπολης Ανατολικά Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης Ανατολικά Α/Κ Μάκρης Δυτικά Α/Κ Αγ. Σύλλα Ανατολικά A/K Λευκής Άμμου Δυτικά A/K Πέρνης Ανατολικά A/K Χρυσούπολης M Λιμάνι Νέας Περάμου Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Aγ. Ανδρέα M Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης M Σ.Σ. Ορεστιάδας Βόρεια Δυτικά Α/Κ Αλεξανδρούπολης Ανατολικά Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης Ανατολικά Α/Κ Μάκρης Βόρεια Είσοδος από Κάθετο Άξονα Αρδανίου Ορμενίου

27 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΛΙΜΑΝΙ, ΣΥΝΟΛΟ Θεσσαλονίκη Καβάλα - Ο.Λ.Κ.* Βόλος Αλεξανδρούπολη (**) ΣΥΝΟΛΟ Οι τιμές είναι εκφρασμένες σε τόνους. (*) Συμπεριλαμβάνονται τα λιμάνια Κεραμωτής και Ν. Περάμου, που ανήκουν στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ) (**) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Για το λιμάνι της Ν. Περάμου τα στοιχεία για την περίοδο είναι ελλιπή. Πηγές πρωτογενών δεδομένων: αντίστοιχοι Οργανισμοί Λιμένος, Φεβρουάριος 2009 και Απρίλιος 2010 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑ ΛΙΜΑΝΙ, ΣΥΝΟΛΟ Ηγουμενίτσα * Καβάλα - Ο.Λ.Κ.** Βόλος Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη(***) ΣΥΝΟΛΟ (*) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για δρομολόγια εσωτερικού το 2000 και δρομολόγια εξωτερικού το 2004 (**) Συμπεριλαβάνονται τα λιμάνια Κεραμωτής και Ν. Περάμου, που ανήκουν στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ) (***) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Για το λιμάνι της Ν. Περάμου τα στοιχεία για τα έτη και 2008 είναι ελλιπή Πηγές πρωτογενών δεδομένων: αντίστοιχοι Οργανισμοί Λιμένος, Φεβρουάριος 2009 και Απρίλιος

28 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ), ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Τόπος Ειδικού Ενδιαφέροντος ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Πλησιέστερος Κόμβος Εγνατίας Οδού/ Καθέτου Άξονα Απόσταση (km) Χρόνος Διαδρομής (min) ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Έκταση σε στρέμματα ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης 1,3 2 Θεσμοθετημένη σε λειτουργία ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ανατολικός Α/Κ Κομοτηνής 7,0 8 Θεσμοθετημένο σε λειτουργία ΒΙ.ΠΕ Ξάνθης ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Α/Κ Δυτικός Ξάνθης (Βανιάνου) 4,4 5 Θεσμοθετημένο σε λειτουργία 984 ΒΙ.ΠΕ. Δράμας ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Α/Κ Αγ. Σύλλα 39,3 44 ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Α/Κ Πέρνης 3,3 3 Θεσμοθετημένο σε λειτουργία Θεσμοθετημένο σε λειτουργία ΒΙΟ.ΠΑ. Ορεστιάδας ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Κάθετος Άξονας Αρδανίου Ορμενίου 1,1 2 Θεσμοθετημένο σε λειτουργία 470 ΒIO.ΠA. Ορμένιου ΕΒΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Κάθετος Άξονας Αρδανίου Ορμενίου 6,7 11 ΒΙΟ.ΠΑ. Σαπών ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΠΩΝ Α/Κ Μέστης 1,0 2 Θεσμοθετημένο ΒΙΟΠΑ Θεσμοθετημένο σε λειτουργία ΒΙΟ.ΠΑ. Καβάλας* Ν.Καρβαλη ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α/Κ Λευκής Άμμου 2,9 4 Θεσμοθετημένο ΒΙΟΠΑ 132 ΕΜΠΟΡ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ - - Υπό θεσμοθέτηση 28

29 Πίνακας αποστάσεων & χρονοποστάσεων μεταξύ τουριστικών και πολιτιστικών τόπων και πλησιέστερων κόμβων της Εγνατίας Οδού ή Καθέτων Αξόνων, στη ζώνη των 5 Περιφερειών διέλευσης (Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία), 2009 Κωδικός Τόπος Ειδικού Ενδιαφέροντος Συντεταγμένες Χ (m) Ψ (m) Τ Ίασμος Προέλευση οχημάτων από Όλες τις κατευθύνσεις Πλησιέστερος Κόμβος Εγνατίας Οδού/ Καθέτου Άξονα Απόσταση (km) Χρόνος Διαδρομής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής (km/h) Χρόνος Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (min) Μέση Ταχύτητα Διαδρομής σε Ώρες Αιχμής (km/h) Α/Κ Ιάσμου , Τ Αρχαιολογικός χώρος Μαρώνειας Δυτικά Ανατολικός Α/Κ Κομοτηνής ,58 55, Ανατολικά Α/Κ Μέστης , Τ Κομοτηνή Δεν αποτυπώθηκε Τ Ξάνθη Ανατολικά Ανατολικός Α/Κ Κομοτηνής 3,44 6,10 63,84 6,10 63,84 Δυτικά Δυτικός Α/Κ Κομοτηνής 3,88 6,42 65,58 6,42 65,58 Δυτικά Ανατολικά Α/Κ Δυτικός Ξάνθης (Βανιάνου) Α/Κ Ανατολικός Ξάνθης (Βαφαιίκων) 9,71 13,74 42,41 16,02 36,38 6,40 11,58 33,15 9,33 41,14 Δυτικά Α/Κ Βανιάνου 35,91 43,41 49,64 45,68 47,17 Τ Σταυρούπολη Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Χρυσούπολης 31,65 39,17 48, Ανατολικά Α/Κ Βαφαιίκων 32,96 41,04 48,19 39,18 50,48 Τ Δράμα Νότια Α/Κ Αγ. Σύλλα 32,84 37,78 52,14 38,48 51,20 Ανατολικά Α/Κ Στρυμόνα 50,99 47,63 64,24 48,46 63,13 Ανατολικά Α/Κ Αρδανίου 23,75 19,92 71, Τ Τραϊανούπολη Δυτικά Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης 17,50 17,48 60, Δυτικά Έξοδος προς Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης (μόνο μετάβαση) 14,40 14,30 60, Τ Δάσος Δαδιάς Όλες τις κατευθύνσεις Κάθετος Άξονας Αρδανίου Ορμενίου 7,05 7,70 54, Τ Τ Λάγος Ανατολικά Δυτικός Α/Κ Κομοτηνής 26,70 20,70 77, Δυτικά Α/Κ Ιάσμου 27,85 26,00 64, Δυτικά Α/Κ Βαφαιίκων 20,20 19,08 63, Τ Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Νότια Α/Κ Αγ. Σύλλα 78,09 86,48 54,18 87,46 53,57 Ανατολικά Α/Κ Στρυμόνα 94,65 93,71 60, Τ Παγγαίο - Μουσθένη Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Μουσθένης 3,50 5,75 36, Τ Καστανιές Τ Φίλιπποι (Κρηνίδες) Δυτικά Νότια Δυτική Είσοδος από τον Κάθετο Άξονα Αρδανίου Ορμενίου Νότια Είσοδος από τον Κάθετο Άξονα Αρδανίου Ορμενίου 1,00 1,53 39, ,80 2,33 46, Δυτικά Α/Κ Αγ. Σύλλα 11,40 12,58 54, Ανατολικά Α/Κ Λευκής Άμμου Δεν μετρήθηκε, μετά από συνεννόηση με την ΕΟΑΕ, καθώς κρίνεται ότι στην πράξη δεν προτιμάται από τους χρήστες Τ Αμφίπολη Τ Δίον Τ Πλαταμώνας Τ Βεργίνα Όλες τις κατευθύνσεις Όλες τις κατευθύνσεις Όλες τις κατευθύνσεις Όλες τις κατευθύνσεις Α/Κ Στρυμόνα 2,80 3,42 49, Α/Κ Κλειδίου 57,25 39,66 86, Α/Κ Κλειδίου 69,50 46,85 89, Α/Κ Βέροιας 10,80 11,58 55, Τ Πέλλα Δυτικά Α/Κ Νησελίου 32,05 29,32 65,

30 Συμμετοχή των Περιφερειών της Ζώνης IV στις καταγεγραμμένες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, ,97% 16,32% ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗ 18,52% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Πληρότητα τουριστικών καταλυμάτων, ,90% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 70,00% 52,29% Συμμετοχή των Νομών της Ζώνης IV στις καταγεγραμμένες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, ,61% ΚΑΒΑΛΑ 32,02% 16,59% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ποσοστό πληρότητας 60,00% 50,00% 40,00% Σύνολο Χώρας Ζώνη IV ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4,39% 11,63% 1,45% 25,32% ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ 30,00%

31 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις 31

32 Α/Α κόμβο υ Όνομα κόμβου ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Γραμμικής Δόμησης Συνολική έκταση περιοχής μελέτης (στρέμματα) Εκταση Γραμμικής Δόμησης 1998 (στρέμματα) Εκταση Γραμμικής Δόμησης 2007 (στρέμματα) Μεταβολή Γραμμικής Αστικής Δόμησης (στρέμματα) Ποσοστό μεταβολής Γραμμικής Αστικής Δόμησης 1 Ηγουμενίτσας ,16 195,57 45,41 30,24% 9 Ανατ. Γρεβενών ,11 142,10 38,99 37,81% 11 Καλαμιάς ,53 34,98 2,45 7,52% 12 Κοζάνης ,45 634,36 209,91 49,46% 14 Βέροιας ,29 496,79 191,50 62,73% 21 Καλοχωρίου Κ ,43 993, ,43 244,66 24,62% Α 24 Ιωνίας Διαβατών Κ2 Ευκαρπίας Κ4- Γηροκομείου Λαγκαδά Σερρών , , ,43 115,99 7,11% , , ,08 530,66 22,04% 6822,40 210,90 334,84 123,94 58,77% 31 Αγ. Σύλλα 4172,90 158,68 225,04 66,37 41,83% 32 Λευκής Αμμου ,05 386,62 460,61 73,99 19,14% Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης) Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης) 4.000,04 32,03 61,08 29,06 90,73% ,58 245,31 17,73 7,79% 37 Δυτ. Κομοτηνής ,69 584,14 78,45 15,51% 41 Αλεξανδρούπολ ης Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα: ,69 120,11 26,42 28,20% , , ,53 23,43% 32

33 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET 17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 1998 (στρ.) ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009 (στρ.) ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (στρ.) ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΗ 1.598, , ,89 99,09% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΗ 6.437, ,13 943,75 14,66% ΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. 439,24 772,96 333,72 75,98% 545,12 710,86 165,74 30,40% ΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 122,24 211,84 89,60 73,30% ΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ 434,19 751,22 317,03 73,02% ΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 336,98 365,83 28,85 8,56% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 288,47 328,37 39,90 13,83% ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 67,52 479,32 411,80 609,89% ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 812,51 826,20 13,69 1,68% 33

34 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ, ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΞΙΩΝ 1998 ΚΑΙ 2009 ΑΝΑ ΚΟΜΒΟ Α/Α κόμβου Όνομα κόμβου Ελάχιστη μεταβολή αξιών Μέγιστη μεταβολή αξιών Μέση μεταβολή αξιών 1 01 Ηγουμενίτσας 201% 1704% 618% 09 Ανατ. Γρεβενών 60% 381% 179% 11 Καλαμιάς 141% 141% 141% 12 Κοζάνης -36% 141% 66% 14 Βέροιας 28% 434% 326% 21 Καλοχωρίου Κ1-40% 157% 16% 22 Ιωνίας Διαβατών Κ2 15% 221% 116% 23-23Α Ευκαρπίας Κ4- Γηροκομείου -20% 381% 67% 24 Λαγκαδά Σερρών 11% 862% 98% 31 Αγ. Σύλλα 116% 321% 231% Λευκής Άμμου (Καβάλας) Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης) Βαφαίικων (Ανατ. Ξάνθης) 141% 1103% 327% 189% 1824% 798% -44% 702% 93% 37 Δυτ. Κομοτηνής -36% 1183% 240% 41 Αλεξανδρούπολης 20% 742% 392% 34

35 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις 35

36 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΥΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, Α εξαμ % 45% 43% 40% 35% 30% 28% 25% 20% 21% 15% 10% 8% 5% 0% Ενδοπεριφερειακές Διαπεριφερειακές (Εντός Ελλάδος) Διακρατικές 36 Transit

37 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις Destination - Origin / Weekends Percentage of the total average daily movements distance (km) Thessaloniki - Skopje 9,9% 233 Thessaloniki - Strumica 3,9% 128 Serres - Sandanski 3,7% 66 Serres - Petrich 3,7% 61 Evros (Alexandroupoli) - Edirne 3,3% 183 Thessaloniki - Sofiya 3,1% 296 Kilkis - Strumica 3,1% 95 Evros (Alexandroupoli) - Slivengrad 2,8% 171 Kilkis-Skopje 2,7% 201 Drama - Gotse Delchev 2,2% 75 OD / Weekday % of the total average daily movements Average distance in km Thessaloniki - Skopje 7,7% 233 Thessaloniki - Strumica 5,4% 128 Serres - Petrich 4,6% 61 Thessaloniki - Sofiya 3,6% 296 Serres - Sandanski 3,5% 66 Evros - Slivengrad 2,6% 171 Kilkis - Strumica 2,6% 95 Ioannina - Gjirokaster 2,2% 75 Athens - Sofiya 2,2% 795 Drama - Gotse Delchev 2,1% 75 Total 36,5% - 37

38 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις 38

39 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις 39

40 αποτελέσματα δεικτών χωρικές επιδράσεις 40

41 απολογισμός (στάδιο ΙΙ) Πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες υπολογισμού και παρακολούθησης για 45 δείκτες και εκδόθηκαν τα ανάλογα ετήσια Δελτία Αποτελεσμάτων και οι ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων. Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα μελετών στο πλαίσιο του οποίου ανατέθηκαν και ολοκληρώθηκαν 6 έρευνες-μελέτες: 1. Έκθεση κατάστασης των Ζωνών Επιρροής της Εγνατίας Οδού (2004) 2. Πιλοτική μελέτη πολεοδομικών μεταβολών σε τρεις επιλεγμένες αστικές περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροήςτηςεγνατίαςοδού(2006) 3. Μελέτη Πολεοδομικών Μεταβολών Χρήσεων Γης, Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Αξιών Γης πέριξ 16 κόμβων της Εγνατίας Οδού (2009), 4. Μέτρηση και χαρτογράφηση οδικού κυκλοφοριακού θορύβου (2008), 5. Μελέτη συγκοινωνιακών δεικτών: εμπορευματικές και συνδυασμένες μεταφορές, χαρακτηριστικά μετακινήσεων στους μεθοριακούς σταθμούς. Και μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα (2009), 6. Μελέτη Δεικτών Προσπελασιμότητας για τόπους (2009). Συντάχθηκαν και εκδόθηκαν πάνω από 70 ειδικές Εκθέσεις και Κείμενα Εργασίας, καθώς και πλήθος θεματικών χαρτών. 41

42 απολογισμός (στάδιο ΙΙ) 42

43 απολογισμός (στάδιο ΙΙ) Το διάστημα λειτουργίας από 06/06/2005 έως 31/10/2010 ο ιστότοπος δέχτηκε, πάνω από 6,5 εκατ. εύστοχες αποκρίσεις (hits) οι οποίες αντιστοιχούν σε επισκέψεις (μ.ο.=180/ημέρα) και μοναδικούς επισκέπτες. Στον ιστότοπο λειτουργεί ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας κάθε επισκέπτης μπορεί να υποβάλλει ερωτήματα ή αιτήματα. Επίσης λειτουργεί υπηρεσία εγγραφής στο ενημερωτικό φυλλάδιο (e-newsletter) που αποστέλλεται μέσω . 6 έντυπα παρουσίασης-προβολής του Παρατηρητηρίου (ελληνική και αγγλική έκδοση) 21 ενημερωτικά φυλλάδια και 12 e-newsletters που είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου και απεστάλησαν σε περίπου 450 εγγεγραμμένους αποδέκτες 1η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων (σε ελληνική και αγγλική έκδοση), που αποστάλθηκε ταχυδρομικώς σε 430 ενδιαφερόμενους φορείς, ερευνητικά κέντρα και προσωπικότητες, σε Ελλάδα και εξωτερικό Παροχή παραγόμενου υλικού (χωρικά δεδομένα, στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις κλπ) σε πάνω από 600 καταγεγραμμένους αποδέκτες (60% δημόσιοι οργανισμοί, 30% πανεπιστήμια-ερευνητές-φοιτητές, 10% ιδιώτες), μη συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ατόμων που προμηθευτήκαν υλικό μέσω του Ίντερνετ). Παρουσιάσεις-εισηγήσεις σε 34 συνέδρια-ημερίδες, πραγματοποιήθηκαν 11 δημοσιεύσεις, και έγινε παρακολούθηση 16 επιστημονικών σεμιναρίων και workshops Υποστηρίχθηκαν είκοσι πέντε (25) εισηγήσεις και παρουσιάσεις της διοίκησης και στελεχών της ΕΟΑΕ Πάνω από 100 καταχωρήσεις-αναφορές για το Παρατηρητήριο σε ημερήσιο τύπο (αποδελτίωση ΕΟΑΕ). 43

44 απολογισμός (στάδιο ΙΙ) Διακρίσεις Αναφορές Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού εξετάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο NordRegio ως παραδειγματική περίπτωση εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χωροταξικού Σχεδίου ESDP (European Spatial Planning Perspective) στα πλαίσια του προγράμματος ESPON (European Spatial Planning Observatory Network), 2007, URL: Στα εγκεκριμένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στο Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και τονίζεται πως: «είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου με τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση αλλά και στον άμεσο συνοριακό χώρο» (Αρ. ΦΕΚ: 1471Β / , 218 Β / και 1472Β / ). Στα επίσημα κείμενα της Δ Προγραμματικής Περιόδου (π.χ. ΕΣΠΑ, ΕΠ-ΕΠ, και ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης) χρησιμοποιούνται στοιχεία και γίνονται παραπομπές σε εκθέσεις του Παρατηρητηρίου, με βάση τα οποία τεκμηριώνεται η αξιολόγηση των έργων του ΕΠ ΟΑΛΑΑ (Γ ΚΠΣ), και ειδικότερα της Εγνατίας Οδού, τόσο σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών επιδράσεων, όσο και σε επίπεδο ανάδειξης της αναγκαιότητας και σημασίας παρακολούθησης αυτών των επιδράσεων. Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανάλογους φορείς (Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας) που προσδιορίζονται ως οι βασικές πηγές για την παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών εκροών ως αναφορά τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις επιλεγμένων πράξεων του ΕΠ-ΕΠ και του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης. Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού θεωρείται πως αποτελεί την πηγή για δείκτες όπως η προσπελασιμότητα, η χρονοαπόσταση, και η αναβάθμιση του περιφερειακού και τοπικού δικτύου. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία, καθώς και το υλικό του Παρατηρητήριου, εκτιμήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις σχεδιασμού και διαβούλευσης για την συγκρότηση του Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και του Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών και Αστικών Μεγεθών HABITAT για την πόλη της Κομοτηνής. Το 2006 ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου πέρασε από ειδική αξιολόγηση που διενέργησε η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ, βάσει των κατευθύνσεων που έχουν τεθεί από τον "Οδηγό Δημοσιότητας", τον "Οδηγό Οργάνωσης και Εφαρμογής Ιστοσελίδων του Γ ΚΠΣ" και τους σχετικούς κανόνες και παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με το πόρισμα της αξιολόγησης δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις ή λάθη στη δομή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης. Ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς ως προς τα κριτήρια διαδικτυακής λειτουργίας CSS & HTML που θέτει ο διεθνής οργανισμός World Wide Web Consortium (W3C). 44

45 απολογισμός (στάδιο ΙΙ) Αδυναμίες και προβλήματα Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης έργων (π.χ. απασχόληση) Μοντελοποίηση σεναρίων με βάση την ανάπτυξη πολιτικών και έργων και υπολογισμών δεικτών Αναμόρφωση συγκοινωνιακών δεικτών σύνδεση με τη χρήση και αξιοποίηση του κυκλοφοριακού μοντέλου της ΕΟΑΕ Ομογενοποίηση βάσης γεωχωρικών δεδομένων Στατικό web site Διερεύνηση ρόλου και επιδράσεων της ΕΟ στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης Μέτρια αξιοποίηση σε επίπεδο σχεδιασμού και αξιολόγησης Χαμηλός βαθμός ενεργούς δικτύωσης και συνεργασίας με Περιφερειακές αρχές και τοπικούς φορείς 45

46 : προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων 2ος γύρος εκτίμησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού σύνθεση αποτελεσμάτων εκθέσεις χωρικών επιδράσεων αξιολόγηση - προοπτικές διερεύνηση επέκτασης δραστηριοτήτων επικέντρωση στους δείκτες άμεσων επιδράσεων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στελέχωση επιστημονική υποστήριξη μετρήσεις έρευνες μελέτες ολοκλήρωση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων αναβάθμιση online υπηρεσιών και web site εκθέσεις και υποστήριξη της πολιτικής μεταφορών και του αναπτυξιακού-χωροταξικού σχεδιασμού προβολή και διάχυση προϊόντων - εκδηλώσεις 46

47 : προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δράση Ι: Επιστημονική υποστήριξη σύμβουλοι. υποστήριξη των εργασιών του Παρατηρητηρίου από εξειδικευμένους επιστημονικούς συμβούλους και ειδικούς εμπειρογνώμονες, για την οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης δεδομένων, την παραγωγή αποτελεσμάτων και εκθέσεων, καθώς και την αναβάθμιση του ιστότοπου Δράση ΙΙ: Πρόγραμμα ερευνών-μελετών. αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου μέχρι σήμερα και στην εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών-μελετών για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση δεικτών Δράση IΙΙ: Ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων. υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών διάχυσης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου, ώστε να υπάρξει ουσιαστική αξιοποίησή τους προς όφελος της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης Δράση ΙV: Προμήθειες υποστήριξης ερευνητικού έργου. υλοποίηση των απαραίτητων προμηθειών για την εκτέλεση συστηματικής μέτρησης και καταγραφής στοιχείων για τις χρήσεις γης, τον κυκλοφοριακό φόρτο και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. 47

48 : προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΔΕ (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ ) Ένταξη της Πράξης «Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού» στον Άξονα Προτεραιότητας ΙΓ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» Κοινοτική χρηματοδότηση: 85% Εθνική συμμετοχή: 15% Θεσμικό πλαίσιο: Ανοιχτή διαδικασία, Π.Δ. 4/2002, Ν.3316/2005, Κανονισμός Προμηθειών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 48

49 συμπεράσματα - ζητήματα Εργασίες και συντονισμός Υλοποίηση Προγράμματος Δράσης Ενίσχυση υποδομής και υπηρεσιών Οργάνωση Στελέχωση Παραγωγική λειτουργία Δικτύωση και διάχυση-προβολή Αξιολόγηση Προοπτικές Εμπέδωση μηχανισμού και ρόλου Διεύρυνση δραστηριοτήτων ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 49

50 50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μάρτιος 2013 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΕΓΝΑΤΙΑΣΟΔΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ. Αθηνά Γιαννακού (Αν. Καθηγ. ΑΠΘ):: Βασίλης Φούρκας (Τμ.

ΧΩΡΙΚΕΣΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΕΓΝΑΤΙΑΣΟΔΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ. Αθηνά Γιαννακού (Αν. Καθηγ. ΑΠΘ):: Βασίλης Φούρκας (Τμ. ΧΩΡΙΚΕΣΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣΕΓΝΑΤΙΑΣΟΔΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Αθηνά Γιαννακού (Αν. Καθηγ. ΑΠΘ):: Βασίλης Φούρκας (Τμ. Παρατηρητηρίου) Συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των χωρικών επιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, με τη χρήση ενός μοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάμεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νομών της Ζώνης IV σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

παρατηρητήριο εγνατίας οδού

παρατηρητήριο εγνατίας οδού παρατηρητήριο εγνατίας οδού 2009 παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ To Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού παρακολουθεί και ενημερώνει για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. Οι επιδράσεις στις επιχειρήσεις, την κτηματαγορά, τον τουρισμό και τις μεταφορές. Ομιλητής: B. Φούρκας, Προϊστ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ. Οι επιδράσεις στις επιχειρήσεις, την κτηματαγορά, τον τουρισμό και τις μεταφορές. Ομιλητής: B. Φούρκας, Προϊστ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Η Εγνατία Οδός ανοίγει τους ορίζοντες της Ηπείρου Οι επιδράσεις στις επιχειρήσεις, την κτηματαγορά, τον τουρισμό και τις μεταφορές 22/05/2009 Ιωάννινα Ομιλητής: B. Φούρκας, Προϊστ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

παρατηρητήριο εγνατίας οδού

παρατηρητήριο εγνατίας οδού παρατηρητήριο εγνατίας οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 2013 h t t p : / / o b s e r v a t o r y. e g n a t i a. g r Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις

Περίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος εισήγησης: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η 1. Βασικά συμπεράσματα ως γενικές (χωρικές) επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-4 & 5: ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-4 & 5: ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης «ταχύτητα διαδρομής» στα οδικά τμήματα εκτιμά τη μέση ταχύτητα σε μια διαδρομή και περιλαμβάνει όλες τις καθυστερήσεις. Το όριο ταχύτητας καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"

15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού 15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού" Η σημασία του έργου της Εγνατίας Οδού αλλά και το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Σ7 (4.1.2s) Γέφυρα Άραχθου Γέφυρα Μετσοβίτικου Γέφυρα Νέστου Α/Κ Αρδανίου Α/Κ Αμφίπολης Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRA04: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRA04: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRA04: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη μέση χρονοαπόσταση μεταξύ δύο σημείων (αρχή πέρας τμήματος), συμπεριλαμβανομένων διαφόρων καθυστερήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης ENV07 προσδιορίζει τις αλλαγές στις χρήσεις γης και ειδικότερα τις μεταβολές αγροτικής και φυσικής γης (καλλιεργούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης και γενικότερα γης που καταλαμβάνεται από οικονομικές δραστηριότητες στην άμεση ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού στον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό

H συμβολή του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού στον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό H συμβολή του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού στον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό Aθηνά Γιαννακού, Αναπλ. Καθηγητρια ΤΜΧΑ Βασίλης Φούρκας, Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Εγνατία Οδός Α.Ε. Χ Ω Ρ Ι Κ Ο Σ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη και Εγνατία Οδός

Κοζάνη και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Κοζάνη και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του άξονα 1 ΟιΧωρικέςΕπιδράσειςτωνΜεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης: συνεχής δόμηση γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1 σκοπιµότητα Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ συντάσσει: Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων: : Εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2015 http://observatory.egnatia.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2015 http://observatory.egnatia.gr παρατηρητήριο εγνατίας οδού ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2015 http://observatory.egnatia.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ένα εργαλείο στην υπηρεσία της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2014 http://observatory.egnatia.gr. παρατηρητήριο εγνατίας οδού

[ ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2014 http://observatory.egnatia.gr. παρατηρητήριο εγνατίας οδού ] παρατηρητήριο εγνατίας οδού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2014 http://observatory.egnatia.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Ένα εργαλείο στην υπηρεσία της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας δασικών εκτάσεων, τόπων φυσικού κάλλους ή άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων. Η αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ POL09. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ POL09. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ονομασία δείκτη Κωδικός Ορισμός Τυπική Μορφή Μονάδες Μέτρησης Χωρική Αναφορά Συχνότητα Μέτρησης Σκοπιμότητα Στόχοι πολιτικής Προδιαγραφές Δεδομένα Πηγές Προβλήματα Σχόλια Μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος. 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του Κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

15 Ξάνθη Η Εγνατία Οδός ως αναπτυξιακός άξονας: Νέα Δεδομένα και Προοπτικές. Ομιλητής: B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου

15 Ξάνθη Η Εγνατία Οδός ως αναπτυξιακός άξονας: Νέα Δεδομένα και Προοπτικές. Ομιλητής: B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο - Ν. Ξάνθης : Χάρτης Πορείας ως το 2020 15.0.01.2010 Ξάνθη Η Εγνατία Οδός ως αναπτυξιακός άξονας: Νέα Δεδομένα και Προοπτικές Ομιλητής: B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA06: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA06: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εμπορευματικές μεταφορές που χρησιμοποιούν την Εγνατία οδό και συγκεκριμένα τα ακόλουθα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ιούνιος 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η διαμπερής κυκλοφορία αποτελεί έναν από τα βασικότερα εμπόδια στη συνοχή των οικισμών, πολύ περισσότερο όταν αυτή περιλαμβάνει και διαμπερείς μετακινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2009-2010

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2009-2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά... 2 2. Μεθοδολογία... 3 2.1 Μέθοδος μέτρησης... 3 2.2 Μέσος χρόνος και μέση ταχύτητα διαδρομής... 4 2.3 Μέγεθος δείγματος Ελάχιστος αριθμός μετρήσεων ανά διαδρομή... 5 2.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ...1 ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...6 ΚΟ-Β-3: EΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ...12 ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ...17 ΚΟ-Β-5: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ...23 ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ...27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ...6 ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ... 11 ΚΟ-Β-3: EΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ... 17 ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ... 22 ΚΟ-Β-5: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ... 28 ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την απόσταση επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, µε τη χρήση ενός µοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάµεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νοµών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ο ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου 22/10/2014 Ιωάννινα ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Θέμα: «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τιςεπιχειρήσειςκαιτοντουρισμό» Εισηγητής: B.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ Ιούνιος 007 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Βόρειο Ελλάδα µε τη χρήση δεικτών προσπελασιµότητας

Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Βόρειο Ελλάδα µε τη χρήση δεικτών προσπελασιµότητας Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Βόρειο Ελλάδα µε τη χρήση δεικτών προσπελασιµότητας Μανόλης Τρανός Επιβλέπων καθ. Γ. Πετράκος Ο ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελέτης εικτών Προσπελασιµότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος Κωδ. Αναφοράς 5403» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Εγνατία 1

Σιδηροδρομική Εγνατία 1 29.1.10 Σιδηροδρομική Εγνατία 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ - 29.1.2010 2010 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ, ΑΤΜ, μέλος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων

2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) σε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010 Το παρόν τεχνικό δελτίο αποτελεσμάτων παρουσιάζει την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά την τελευταία δεκαετία στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων. Το

Διαβάστε περισσότερα

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-) ΑΝΑ ΝΟΜΟ 6/2010 Τα στοιχεία αντλήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών για τη "Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) μετσε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα