Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/35 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293 της 2ας Δεκεμβρίου 2009, σ. 1) (2009/C 303/15) EL Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας της CENELEC EN 41003:1998 Ειδικές απαιτήσεις για εξοπλισμό που προορίζεται να συνδεθεί σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα EN 41003:1996 ( ) α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN 50360:2001 Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης των κινητών τηλεφώνων με τους βασικούς περιορισμούς που αφορούν την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (300 ΜΗz 3 GHz) CENELEC EN 50364:2001 Περιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από συσκευές που λειτουργούν στο εύρος συχνοτήτων 0 Ηz ως 10GHz, που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική επιτήρηση αντικειμένων ( EAS), στην αναγνώριση ραδιοσυχνότητας (RFID) και σε παρόμοιες εφαρμογές CENELEC EN 50371:2002 Γένικο Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης των χαμηλής ισχύος ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών με τους βασικούς περιορισμούς σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (10 MHz-300GHz) - Ευρύ κοινό CENELEC EN 50385:2002 Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης των ραδιοσταθμών βάσης και σταθερών τερματικών σταθμών για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα με βασικούς περιορισμούς ή επίπεδα αναφοράς σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (110MHz-40GHz) - Ευρύ κοινό CENELEC EN 50401:2006 Πρότυπο προϊόντος για την επίδειξη συμμόρφωσης σταθερού εξοπλισμού για ραδιομετάδοση (110MHz-40GHz) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τους βασικούς περιορισμούς ή τα επίπεδα αναφοράς σχετικά με την έκθεση του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, όταν πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία ΚΑΝΕΝΑ α) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) ΚΑΝΕΝΑ α) ΚΑΝΕΝΑ α)

2 C 303/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της CENELEC EN 55022:1998 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικές ραδιοδιαταραχών - Όρια και μέθοδοι μέτρησης [CISPR 22:1997 (Τροποποιημένο)] EN 55022: A1: A2:1997 ( ) Τροποποίηση A1:2000 του EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A1:2000) Τροποποίηση A2:2003 του EN 55022:1998 (CISPR 22:1997/A2:2002) Και τα τέσσερα πρότυπα που αναφέρονται στη συνέχεια παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης έως την : EN 55022:1998 EN 55022: A1:2000 EN 55022: A2:2003 EN 55022: A1: A2:2003 CENELEC EN 55022:2006 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικές ραδιοδιαταραχών - Όρια και μέθοδοι μέτρησης [CISPR 22:2005 (Τροποποιημένο)] EN 55022:1998 και οι τροποποιήσεις του Τροποποίηση A1:2007 του EN 55022:2006 (CISPR 22:2005/A1:2005) Σημείωση CENELEC EN 55024:1998 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικά ατρωσίας Όρια και μέθοδοι μέτρησης Σχετικό(-α) γένικο (-α) πρότυπο (-α) ( ) [CISPR 24:1997 (Τροποποιημένο)] Σημείωση 2.3 Τροποποίηση A1:2001 του EN 55024:1998 (CISPR 24:1997/A1:2001) Σημείωση 3 ( ) Τροποποίηση A2:2003 του EN 55024:1998 (CISPR 24:1997/A2:2002) Σημείωση 3 ( ) CENELEC EN 60065:2002 Ακουστικές, οπτικές και παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές Απαιτήσεις ασφαλείας [IEC 60065:2001 (Τροποποιημένο)] EN 60065:1998 ( ) α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2006 του EN 60065:2002 (IEC 60065:2001/A1:2005 (Τροποποιημένο)) Σημείωση 3 ( ) CENELEC EN 60215:1989 Απαιτήσεις ασφαλείας για συσκευές ραδιοηλεκτρικής εκπομπής (IEC 60215:1987) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:1992 του EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A1:1990) Τροποποίηση A2:1994 του EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A2:1993) Σημείωση 3 Σημείωση 3 ( ) ( )

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/37 της CENELEC EN :1994 Ασφάλεια ακτινοβολίας προϊόντων λέιζερ - Μέρος 1: Ταξινόμηση εξοπλισμού, απαιτήσεις και οδηγίες για το χρήστη (IEC :1993) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2002 του EN :1994 (IEC :1993/A1:1997) Τροποποίηση A2:2001 του EN :1994 (IEC :1993/A2:2001) EN :1994/ A11:1996 Σημείωση 3 Σημείωση 3 ( ) ( ) CENELEC EN :2007 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ - Μέρος 1: Ταξινόμηση του εξοπλισμού και απαιτήσεις (IEC :2007) EN :1994 και οι τροποποιήσεις του α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN :2004 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ - Μέρος 2: Ασφάλεια επικοινωνιακών συστήματων οπτικών ινών (OFCS) (IEC :2004) EN :2000 ( ) α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2007 του EN :2004 (IEC :2004/A1:2006) Σημείωση CENELEC EN :1997 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ - Μέρος 4: Προστατευτικά λέιζερ (IEC :1997) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2002 του EN :1997 (IEC :1997/A1:2002) Τροποποίηση A2:2003 του EN :1997 (IEC :1997/A2:2003) Σημείωση 3 Σημείωση 3 ( ) ( ) CENELEC EN :2006 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ - Μέρος 4: Προστατευτικά λέιζερ (IEC :2006) EN :1997 και οι τροποποιήσεις του α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A1:2008 του EN :2006 (IEC :2006/A1:2008) Σημείωση CENELEC EN :2004 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ Μέρος 12: Ασφάλεια οπτικών συστημάτων επικοινωνιών ελεύθερου χώρου που χρησιμοποιούνται για μετάδοση πληροφοριών (IEC :2004) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ)

4 C 303/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της CENELEC EN :2001 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών Ασφάλεια Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις [IEC :2001 (Τροποποιημένο)] EN 60950:2000 ( ) α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) Τροποποίηση A11:2004 του EN :2001 Σημείωση 3 CENELEC EN :2006 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις [IEC :2005 (Τροποποιημένο)] EN :2001 και οι τροποποιήσεις του α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN :2006 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια - Μέρος 22: Εξοπλισμός εγκατεστημένος σε εξωτερικό χώρο [IEC :2005 (Τροποποιημένο)] ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN :2006 Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια - Μέρος 23: Εξοπλισμός αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων (IEC :2005) ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) CENELEC EN :2006 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 3-2: Όρια - Όρια εκπομπών αρμονικού ρεύματος (ρεύμα εισόδου συσκευής μέχρι και 16 Α ανά φάση) (IEC :2005) EN : A2:2005 ( ) CENELEC EN :1995 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Μέρος 3-3: Όρια Περιορισμός των διακυμάνσεων και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα παροχής χαμηλής τάσης για συσκευές με ονομαστικό ρεύμα μέχρι και 16 Α ανά φάση και χωρίς να υπόκεινται σε σύνδεση υπό συνθήκη Σχετικό(-α) γένικο (-α) πρότυπο (-α) Σημείωση 2.3 ( ) (IEC :1994) Τροποποίηση A1:2001 του EN :1995 (IEC :1994/A1:2001) Σημείωση 3 ( ) CENELEC EN :2008 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-3: Όρια - Περιορισμός μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης,για συσκευές που έχουν ονομαστικό ρεύμα μέχρι και 16 Α ανά φάση και δεν υπόκεινται σε υπό συνθήκη σύνδεση (IEC :2008) EN :1995 και οι τροποποιήσεις του

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/39 της CENELEC EN :2000 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) Μέρος 3-11: Περιορισμοί μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε δημόσια συστήματα τροφοδότησης χαμηλής τάσης Συσκευές με ονομαστικό ρεύμα <= 75Α και υποκείμενες σε υπό συνθήκη σύνδεση Σχετικό(-α) γένικο (-α) πρότυπο (-α) Σημείωση 2.3 ( ) (IEC :2000) CENELEC EN :2005 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-12: Όρια - Όρια αρμινού ρεύματος που παράγεται από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου > 16 Α και χαμηλότερο από ή ίσο με 75 A ανά φάση Σχετικό(-α) γένικο (-α) πρότυπο (-α) Σημείωση 2.3 ( ) (IEC :2004) CENELEC EN :2001 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC)- Μέρος 6-1: Γενικά πρότυπα Ατρωσία για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα EN :1997 ( ) (IEC :1997 (Τροποποιημένο)) CENELEC EN :2007 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC)- Μέρος 6-1: Γενικά πρότυπα -Ατρωσία για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα (IEC :2005) CENELEC EN :2005 EN : Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 6-2: Γενικά πρότυπα - Ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα (IEC :2005) EN :2001 ( ) CENELEC EN :2001 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) Μέρος 6-3.Γενικά πρότυπα Πρότυπο εκπομπής για οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα EN :1992 ( ) (CISPR/IEC :1996 (Τροποποιημένο)) Τροποποίηση A11:2004 του EN :2001 Σημείωση 3 ( ) CENELEC EN :2007 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 6-3: Γενικά πρότυπα - Πρότυπο εκπομπής σε οικιακά, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα (IEC :2006) CENELEC EN :2001 EN :2001 και οι τροποποιήσεις του Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) Μέρος 6-4: Γενικά πρότυπα Πρότυπο εκπομπής για βιομηχανικά περιβάλλοντα EN :1993 ( ) (IEC :1997 (Τροποποιημένο))

6 C 303/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της CENELEC EN :2007 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΕΜC) - Μέρος 6-4: Γενικά πρότυπα - Πρότυπο εκπομπής σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (IEC :2006) EN : CENELEC EN 62311:2008 Αξιολόγηση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού σχετικά με τους περιορισμούς της έκθεσης του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz GHz) [IEC 62311:2007 (Τροποποιημένο)] ΚΑΝΕΝΑ α) (και άρθρο 2 της oδηγίας 2006/95/ΕΚ) EN (ERM) - Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN (ERM) Στενοζωνικός τηλεγραφικός εξοπλισμός άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX) Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX) - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.3(e) της Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) Τηλεγραφικός εξοπλισμός στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης για λήψη μετεωρολογικών ή ναυσιπλοϊκών πληροφοριών (NAVTEX) Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3 (e) της EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός με εσωτερικό ή εξωτερικό σύνδεσμο RF που προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της ETS /A2 ( ) ( ) EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός με εσωτερικό ή εξωτερικό σύνδεσμο RF που προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/41 της EN V1.4.1 (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοσυσκευές που προορίζονται για τη μετάδοση δεδομένων (και/ή ομιλίας) με τη χρησιμοποίηση διαμόρφωσης σταθερής ή μη σταθερής περιβάλλουσας και διαθέτουν σύνδεσμο κεραίας - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN (ERM) - Ραδιοεξοπλισμός ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών με διαμόρφωση γωνίας (CEPT PR 27 Radio Equipment) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της ETS / A1:1997 ( ) EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών (CB) - Ραδιοεξοπλισμός ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών με διαμόρφωση γωνίας (Ραδιοεξοπλισμός PR 27) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του αρθρου 3.2 της EN EN (ERM) - Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες VHF - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3(e) της EN V1.1.2 ( ) Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) - Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες VHF - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3(e) της EN ( ) Άρθρο 3 παρ. 3

8 C 303/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός που εκπέμπει σήματα για την εκκίνηση είδιας απόκρισης στο δέκτη - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της της EN V2.1.2 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται να χρησιμοποιείται στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz ως MHz με στάθμες ισχύος μέχρι 500 mw -Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN V EN Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Υπηρεσία επιτόπιας τηλεειδoπoίησης - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένες κεραίες και προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία- Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) Κινητή Υπηρεσία Ξηράς Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένες κεραίες και προορίζεται κυρίως για αναλογική ομιλία Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V1.7.1 (*) (ERM) - Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης - Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί στη ζώνη ISM 2,4 GHz και χρησιμοποιεί τεχνικές ευρυζωνικής διαμόρφωσης - Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της (*) Η παρούσα έκδοση του προτύπου συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ σύμφωνα με τον ακόλουθο όρο: Ο εξοπλισμός θα εφαρμόσει τον κατάλληλο μηχανισμό μερισμού του φάσματος, π.χ. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid), κλπ., με σκοπό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο της παρούσας έκδοσης. Ο εν λόγω μηχανισμός θα διευκολύνει τον μερισμό των διάφορων υφιστάμενων τεχνολογιών και εφαρμογών και, σε περίπτωση συμφόρησης, θα εξασφαλίζεται για τους χρήστες ίση πρόσβαση (με συνέπεια την ελεγχόμενη υπολειτουργία της υπηρεσίας για όλους τους χρήστες) Το, στο σχέδιο EN v 1.5.1, πρότεινε εναρμονισμένους τρόπους αξιολόγησης αυτών των πρόσθετων απαιτήσεων. EN V1.6.1 ( )

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/43 της EN V1.3.1 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισμός στην περιοχή συχνοτήτων 9 khz ως 25 MHz και συστήματα επαγωγικού βρόχου στην περιοχή συχνοτήτων 9 khz ως 30 MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του Άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς(rp02) - Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κεραία και εκπέμπει σήματα για την εκκίνηση είδιας απόκρισης στο δέκτη - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN Άρθρο 3 παρ. 3 (ERM) - Πομποί και δέκτες ναυτιλιακής κινητής επικοινωνίας για χρήση στις ζώνες MF και HF - Μέρος 3: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3(e) της EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για τη μετάδοση δεδομένων (και ομιλίας) και χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κεραία - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Ασυρματικά μικρόφωνα στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz ως 3 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της ETS / A1:1997 ( ) EN Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Ασυρματικά μικρόφωνα στην περιοχή συχνοτήτων 25 MHz ως 3 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN V1.2.2 (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός ζώνης συχνοτήτων πολιτών με διαμόρφωση πλάτους διπλής πλευρικής ζώνης (DSB) και/ή μονοπλευρικής ζώνης (SSB) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( )

10 C 303/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.1.2 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) - Ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων 1 GHz ως 40 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V1.1.2 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας - Ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή συχνοτήτων 1 GHz ως 40 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN (ERM) Συσκευές Μικρής Εμβέλειας Ραδιοεξοπλισμός για χρήση στην περιοχή συχνοτήτων 1 GHz έως 40 GHz Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V1.3.1 Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Ευρυζωνικές ακουστικές ζεύξεις - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Κανόνες για Πρόσβαση και το Μερισμό των κοινών χρησιμοποιούμενων καναλιών από εξοπλισμό που συμμορφώνεται με το ΕΝ Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) - Εξοπλισμός μετάδοσης της Αποκλειστικής Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας (DSRC) (500 kbit/s/ 250 kbit/s) που λειτουργεί στη βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη συχνοτήτων 5,8 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της - Υπο-μέρος 1: Απαιτήσεις για τις παρόδιες μονάδες (RSU) EN (ERM) - Τηλεπληροφορική οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) - Εξοπλισμός μετάδοσης της Αποκλειστικής Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας (DSRC) (500 kbit/s/ 250 kbit/s) που λειτουργεί στη βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη συχνοτήτων 5,8 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της - Υπο-μέρος 2: Απαιτήσεις για τις εποχούμενες μονάδες (OBU)

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/45 της EN (ERM) - Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησιμοποιούνται σε χερσαίους υδατόδρομους - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησιμοποιούνται σε χερσαίους υδατόδρομους - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3 (e) της Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) - Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας - Συστήματα πομπούδέκτη - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας - Συστήματα πομπούδέκτη - Μέρος 3: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3e της Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) - Ραδιοφάροι χιονοστιβάδας - Συστήματα πομπούδέκτη - Μέρος 3: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.3e της EN ( ) Άρθρο 3 παρ. 3 EN (ERM) - Επινήια συστήματα και εξοπλισμός επικοινωνιών πάρα πολύ υψηλής συχνότητας (UHF) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN (ERM) - Επινήια συστήματα και εξοπλισμός επικοινωνιών πάρα πολύ υψηλής συχνότητας (UHF) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Συσκευές Μικρής Εμβέλειας (SRD) - Αυτόματη Αναγνώριση Ταυτότητας Οχήματος (AVI) για σιδηροδρόμους που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 2,45 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει ουσιώδεις απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της

12 C 303/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.3.1 (ERM) - Συσκευή ραδιοτηλεφώνου VHF για γενικές επικοινωνίες και συσχετισμένος εξοπλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση (DSC) κατηγορίας D - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V1.3.1 (ERM) - Συσκευή ραδιοτηλεφώνου VHF για γενικές επικοινωνίες και συσχετισμένος εξοπλισμός για ψηφιακή επιλεκτική κλήση (DSC) κατηγορίας D - Μέρος 3: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.3 (e) της EN ( ) Άρθρο 3 παρ. 3 EN V1.3.2 (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας - Τηλεπληροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας (RTTT) - Εξοπλισμός ραντάρ που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 76 GHz ως 77 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός ο οποίος προορίζεται για αναλογική και/ή ψηφιακή επικοινωνία (ομιλίας και/ή δεδομένων) και ο οποίος λειτουργεί σε στενοζωνικά κανάλια και διαθέτει σύνδεσμο κεραίας - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN EN V1.2.2 (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Ραδιοεξοπλισμός ο οποίος προορίζεται για αναλογική και/ή ψηφιακή επικοινωνία (ομιλίας και/ή δεδομένων) και ο οποίος λειτουργεί σε στενοζωνικά κανάλια και διαθέτει σύνδεσμο κεραίας - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN EN V1.2.2 (ERM) - Φορητή συσκευή ραδιοτηλεφώνου πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που λειτουργεί στις ζώνες VHF (μόνο για εφαρμογές μη GMDSS) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V1.3.1 (ERM) - Ακόρδονες συσκευές ακουστικών συχνοτήτων στην περιοχή 25 MHz ως MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( )

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/47 της EN V1.4.1 (ERM) - Ακόρδονες συσκευές ακουστικών συχνοτήτων στην περιοχή 25 MHz ως MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN V EN Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για δορυφορικά διαδραστικά τερματικά (SIT) και δορυφορικά τερματικά χρήστη (SUT) που εκπέμπουν προς γεωστατικούς δορυφόρους στις ζώνες συχνοτήτων 27,5 ως 29,5 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V1.1.3 ( ) EN V1.5.1 Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT) - Εναρμονισμένο ΕΝ για Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της - Γένια ραδιοπρόσβαση EN V1.4.1 ( ) EN V2.1.1 Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT) Εναρμονισμένο EN για Βελτιωμένες Ψηφιακές Ακόρδονες Τηλεπικοινωνίες (DECT), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Γένια ραδιοπρόσβαση EN V EN V4.0.1 Ψηφιακό κυψελοειδές τηλεπικοινωνιακό σύστημα (Φάση 2) (GSM) - Απαιτήσεις προσάρτησης για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Μέρος 1: Κινητοί σταθμοί στις ζώνες GSM 900 και DCS Πρόσβαση (GSM παραλλαγή 4.0.1) EN V5.1.1 Ψηφιακό κυψελοειδές τηλεπικοινωνιακό σύστημα (Φάση 2+) - Απαιτήσεις προσάρτησης για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Πολυθυριδικοί κινητοί σταθμοί υψίρρυθμων δεδομένων κυκλωματομεταγωγής (HSCSD) - Πρόσβαση (GSM παραλλαγή Κυκλοφορία 1996) EN V5.0.2 Ψηφιακό κυψελοειδές τηλεπικοινωνιακό σύστημα (Φάση 2+) - Απαιτήσεις προσάρτησης για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - προηγμένες υπηρεσίες φωνητικών κλήσεων (ASCI) - Κινητοί σταθμοί - Πρόσβαση (GSM παραλλαγή Κυκλοφορία 1996) EN V5.0.2 Ψηφιακό κυψελοειδές τηλεπικοινωνιακό σύστημα (Φάση 2+) - Απαιτήσεις προσάρτησης για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Σιδηροδρομική ζώνη GSM (R- GSM) - Κινητοί σταθμοί - Πρόσβαση (GSM παραλλαγή Κυκλοφορία 1996)

14 C 303/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN (ERM) - Εναρμονισμένο πρότυπο για το Επίγειο Σύστημα Τηλεπικοινωνιών εν Πτήσει για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της TBR 23: 1998 ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για χαμηλού ρυθμού δεδομένων κινητούς επίγειους δορυφορικούς σταθμούς ξηράς (LMES) και ναυτιλιακούς κινητούς επίγειους δορυφορικούς σταθμούς (MMES) μη προοριζόμενους για επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 1,5 G/1,6 GHz που καλύπτουν ουσιώδεις απαιτήσεις στο πλαίσιο του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για χαμηλού ρυθμού δεδομένα Κινητών δορυφορικών επίγειων σταθμών (MES) εκτός των κινητών δορυφορικών επίγειων σταθμών αεροναυτικής, που λειτουργούν στην ζώνη συχνοτήτων 11/12/14 GHz για την κάλυψη ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V1.3.1 Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για τερματικό με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT) - Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί μόνο εκπομπής, εκπομπής-λήψης ή μόνο λήψης που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11/12/14 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για μεταφερτούς επίγειους σταθμούς Δορυφορικής συλλογής ειδήσεων (SNG TES) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 11-12/13-14 GHz καλύπτοντας ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.2 της οδηγίας R&TTE TBR 30: 1998 ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES), συμπεριλαμβανομένων και χειρόφερτων επίγειων σταθμών, για δορυφορικά δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών (S-PCN) στις ζώνες 1,6/2,4 GHz στο πλαίσιο της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (MSS) που καλύπτουν ουσιώδεις απαιτήσεις στο πλαίσιο του Άρθρου 3.2 της TBR 41: 1998 ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς επίγειους σταθμούς (MESs), συμπεριλαμβανομένων και χειρόφερτων επίγειων σταθμών, για δορυφορικά δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών (S-PCN) στις ζώνες 2,0 GHz στο πλαίσιο της κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (MSS) που καλύπτει ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 3.2 της TBR 42: 1998 ( )

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/49 της EN V1.3.1 Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για τερματικό με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT) - Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί μόνο εκπομπής, εκπομπής και λήψης ή μόνο λήψης που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 4 GHz και 6 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN ( ) EN Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς επίγειους σταθμούς ξηράς (LMES) που λειτουργούν στις ζώνες 1,5 GHz και 1,6 GHz για παροχή φωνητικής επικοινωνίας και / ή επικοινωνίας Δεδομένων για κάλυψη ουσιωδών απαιτήσεων στο πλαίσιο του Άρθρου 3.2 της TBR 44: 1998 ( ) EN Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για δορυφορικούς επινήιους επίγειους σταθμούς (ESV) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων 4/6 GHz, οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία (FSS), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Εναρμονισμένο EN για σταθμούς βάσης φασματικής εξάπλωσης CDMA που λειτουργούν στην κυψελοειδή ζώνη 450 MHz (CDMA 450) και στις ζώνες PAMR 410, 450 και 870 MHz (CDMA-PAMR) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V1.4.1 Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για δορυφορικά διαδραστικά τερματικά (SIT) και δορυφορικά τερματικά χρήστη (SUT) που εκπέμπουν προς δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά στις ζώνες συχνοτήτων 29,5 ως 30,0 GHz, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V1.6.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 1: Κοινές τεχνικές απαιτήσεις EN V1.5.1 ( ) EN V1.8.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 1: Κοινές τεχνικές απαιτήσεις EN V EN V1.3.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 10: Είδιες συνθήκες για συσκευές ακόρδονου τηλεφώνου Πρώτης (CT1 και CT1+) και δεύτερης (CT2) γενιάς EN ( )

16 C 303/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.3.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 11: Είδιες συνθήκες για πομπούς επίγειας υπηρεσίας ραδιοφωνικών εκπομπών EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 12: Είδιες συνθήκες για διαδραστικούς δορυφορικού επίγειους σταθμούς τερματικού με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ 4 GHz και 30 GHz στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (FSS) EN ( ) EN V2.2.2 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 12: Είδιες συνθήκες για διαδραστικούς δορυφορικού επίγειους σταθμούς τερματικού με κεραία πολύ μικρού ανοίγματος (VSAT) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ 4 GHz και 30 GHz στη σταθερή δορυφορική υπηρεσία (FSS) EN EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 13: Είδιες συνθήκες για ραδιοεξοπλισμό ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών (CB) και βοηθητικό εξοπλισμό (ομιλιακό και μη ομιλιακό) EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 14: Είδιες συνθήκες για πομπούς υπηρεσίας αναλογικής και ψηφιακής επίγειας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 15: Είδιες συνθήκες για εμπορικά διαθέσιμο ραδιοεξοπλισμό ραδιοερασιτεχνών EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 16: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό αναλογικών κυψελοειδών ραδιοεπικοινωνιών,κινητό και φορητό EN ( )

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/51 της EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 17: Είδιες συνθήκες για ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης 2,4 GHz και 5 GHz εξοπλισμό RLAN υψηλής επίδοσης EN ( ) EN V1.3.2 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 17: Είδιες συνθήκες για ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης 2,4 GHz, εξοπλισμό RLAN υψηλής επίδοσης 5 GHz και συστήματα μετάδοσης ευρυζωνικών δεδομένων 5,8 GHz EN EN V2.1.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό Μέρος 17: Είδιες συνθήκες για ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης EN V /1/2011 EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 18: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό Επίγειων Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA) EN ( ) EN (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 19: Είδιες συνθήκες για κινητούς επίγειους σταθμούς μόνο λήψης (ROMES) που λειτουργούν στη ζώνη 1,5 GHz παρέχοντας επικοινωνία δεδομένων EN ( ) EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 2: Είδιες συνθήκες για συσκευές ραδιοτηλεειδοποίησης EN ( ) EN (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 20: Είδιες συνθήκες για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) που χρησιμοποιούνται στις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) EN ( ) EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) που αφορά ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 22: Είδιες συνθήκες για εδαφοπαγή κινητό και σταθερό αεροναυτικό ραδιοεξοπλισμό VHF EN ( )

18 C 303/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 23: Είδιες συνθήκες για ραδιοεξοπλισμό σταθμού βάσης, επαναλήπτη και βοηθητικό εξοπλισμό IMT-2000 CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA) EN EN V1.4.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 24: Είδιες συνθήκες για IMT-2000 CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA) για κινητό και φορητό (UE) ραδιοεξοπλισμό και βοηθητικό εξοπλισμό EN V1.3.1 EN V EN V2.3.2 (7-2005) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 25: Είδιες συνθήκες για κινητούς σταθμούς IMT-2000 CDMA πολλαπλής φέρουσας και βοηθητικό εξοπλισμό EN V2.2.1 ( ) EN V2.3.2 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 26: Είδιες συνθήκες για σταθμούς βάσης φασματικής εξάπλωσης CDMA 1x, επαναλήπτες και βοηθητικό εξοπλισμό EN V2.2.1 ( ) EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες - Μέρος 27: Είδιες συνθήκες για ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και σχετικές περιφερειακές διατάξεις (ULP-AMI-P) EN για ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες - Μέρος 28: Είδιες συνθήκες για ασύρματες ψηφιακές βιντεοζεύξεις EN (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 29: Είδιες συνθήκες για συσκευές υπηρεσίας ιατρικών δεδομένων (MEDS) που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων μεταξύ 401 MHz και 402 MHz και μεταξύ 405 MHz και 406 MHz

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/53 της EN V1.4.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 3: Είδιες συνθήκες για συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που λειτουργούν σε συχνότητες μεταξύ 9 khz και 40 GHz EN V1.3.1 ( ) EN (ERM) - Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 31: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό στη ζώνη συχνοτήτων 9 έως 315 khz για ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και σχετιζόμενες περιφερειακές διατάξεις (ULP-AMI-P) EN (ERM) - Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 32: Είδιες συνθήκες για εφαρμογές ραντάρ ανίχνευσης εδάφους και ραντάρ ανίχνευσης τοίχων EN (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 33: Είδιες συνθήκες για συσκευές υπερευρυζωνικής (UWB) επικοινωνίας EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για σταθερές ραδιοζεύξεις και βοηθητικό εξοπλισμό και υπηρεσίες EN ( ) EN V1.4.1 (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για σταθερές ραδιοζεύξεις, σταθμούς βάσης ευρυζωνικών συστημάτων μετάδοσης δεδομένων και βοηθητικό εξοπλισμό και υπηρεσίες EN V EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 5: Είδιες συνθήκες για ιδιωτικές κινητές ραδιοεπικοινωνίες ξηράς (PMR) και βοηθητικό εξοπλισμό (ομιλιακό και μη ομιλιακό) EN ( ) EN για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 6: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό Βελτιωμένων Ψηφιακών Ακόρδονων Τηλεπικοινωνιών (DECT) EN ( )

20 C 303/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V1.3.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 6: Είδιες συνθήκες για εξοπλισμό Βελτιωμένων Ψηφιακών Ακόρδονων Τηλεπικοινωνιών (DECT) EN EN V1.3.1 (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 7: Είδιες συνθήκες για κινητή και φορητή ραδιοσυσκευή και βοηθητικό εξοπλισμό ψηφιακών κυψελοειδών συστημάτων ραδιοτηλεπικοινωνιών (GSM και DCS) EN ( ) EN (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 8: Είδιες συνθήκες για σταθμούς βάσης GSM EN ( ) EN V1.3.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 9: Είδιες συνθήκες για ασύρματα μικρόφωνα, παρόμοιο ραδιοσυχνικό (RF) εξοπλισμό και ενδοωτικές συσκευές παρακολούθησης EN ( ) EN V1.4.1 για ραδιοεξοπλισμό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 9: Είδιες συνθήκες για ασύρματα μικρόφωνα, παρόμοιο ραδιοσυχνικό (RF) εξοπλισμό και ενδοωτικές συσκευές παρακολούθησης EN V EN V8.1.2 Εναρμονισμένο ΕΝ για το Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Εξοπλισμός σταθμού βάσης και επαναλήπτη για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της ( GSM παραλλαγή Κυκλοφορία 1999) EN V7.0.1 ( ) EN V9.0.2 Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς σταθμούς στις ζώνες GSM 900 και GSM 1800 για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της (1999/5/ΕΚ) EN V7.0.1 ( ) EN (ERM) - Εναρμονισμένο EN για κινητούς σταθμούς φασματικής εξάπλωσης CDMA που λειτουργούν στην κυψελοειδή ζώνη 450 MHz (CDMA 450) και στις ζώνες PAMR 410, 450 και 870 MHz (CDMA-PAMR) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/55 της EN V1.3.2 Δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί και συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο ΕΝ για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) των συστημάτων γεωστατικών κινητών δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένων χειρόφερτων επίγειων σταθμών, για δορυφορικά δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών (S-PCN) στις ζώνες 1,5/1,6 GHz με βάση την κινητή δορυφορική υπηρεσία (MSS) για κάλυψη ουσιωδών απαιτήσεων στο πλαίσιο του Άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Δορυφορικοί Επίγειοι Σταθμοί και Συστήματα (SES) - Εναρμονισμένο EN για κινητούς επίγειους σταθμούς (MES) που παρέχουν χαμηλόρρυθμες επικοινωνίες δεδομένων (LBRDC) χρησιμοποιώντας δορυφόρους σε χαμηλές γήινες τροχιές (LEO) που λειτουργούν κάτω από 1 GHz για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN ( ) EN (ERM) - Κινητή υπηρεσία ξηράς - Εμπορικά διαθέσιμος ραδιοεξοπλισμός ραδιοερασιτεχνών - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Εναρμονισμένο EN για συσκευές ακόρδονου τηλεφώνου CT1 και CT1+ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Εναρμονισμένο EN για συσκευή ακόρδονου τηλεφώνου CT2 για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) - Ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και περιφερειακές διατάξεις (ULP-AMI-P) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων από 402 MHz ως 405 MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN EN Ηλεκτρoμαγvητική Συμβατότητα και Θέματα Ραδιoφάσματoς (ERM) - Ψηφιακά ραδιομικρόφωνα που λειτουργούν στην εναρμονισμένη κατά CEPT ζώνη MHz ως MHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες - Μέρος 1: Κοινές τεχνικές απαιτήσεις EN ( )

22 C 303/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες -Μέρος 2: Είδιες συνθήκες για πομπούς και δέκτες ραδιοτηλεφώνου VHF EN ( ) EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και υπηρεσίες - Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για δέκτες NAVTEX στενοζωνικής άμεσης εκτύπωσης (NBDP) EN ( ) EN (ERM) Πρότυπο Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες Μέρος 5: Είδιες συνθήκες για ραδιοτηλεφωνικούς πομπούς και δέκτες MF/HF EN για θαλάσσιες ραδιοσυσκευές και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 6: Είδιες συνθήκες για επινήιους επίγειους σταθμούς που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων άνω των 3 GHz EN V1.4.1 (**) Ευρυζωνικά Δίκτυα Ραδιοπρόσβασης (BRAN) - RLAN υψηλής επίδοσης 5 GHz - Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE (**) Η παρούσα έκδοση του προτύπου παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις: ο μηχανισμός δυναμικής επιλογής συχνότητας (DFS) που χρησιμοποιείται από εξοπλισμό ο οποίος εκπέμπει στη ζώνη συχνοτήτων MHz πρέπει να μπορεί επίσης να ανιχνεύει μετεωρολογικά ραντάρ που εκπέμπουν παλμούς σε μη σταθερά χρονικά διαστήματα. Αυτές οι συχνότητες επανάληψης παλμών (PRF), στις οποίες χρησιμοποιούνται έως και 3 διαφορετικές τιμές PRF, αναφέρονται συχνά ως κλιμακωτές ή παρεμβαλλόμενες. Από την 1η Απριλίου 2009 η απαίτηση για ανίχνευση των εν λόγω κλιμακωτών ή παρεμβαλλόμενων PRF επεκτείνεται στις ζώνες συχνοτήτων MHz και MHz. Από την ίδια ημερομηνία ο εξοπλισμός που εκπέμπει στη ζώνη συχνοτήτων MHz πρέπει επίσης να μπορεί να ανιχνεύει εύρος παλμού έως 0,8 μs και να εκτελεί δεκάλεπτο έλεγχο διαθεσιμότητας διαύλου (CAC) ή ισοδύναμο ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα μετεωρολογικά ραντάρ μπορούν να εκτελούν σαρώσεις βαθμονόμησης θορύβου μόνο ως δέκτες.. EN V

23 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/57 της EN V1.5.1 Ευρυζωνικά Δίκτυα Ραδιοπρόσβασης (BRAN) - RLAN υψηλής επίδοσης 5 GHz - Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE EN V EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 1: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, εισαγωγή και κοινές απαιτήσεις, για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V2.2.1 ( ) EN V2.1.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), επαναλήπτες και εξοπλισμός χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 10: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, FDMA/ TDMA (DECT) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN V4.1.1 (ERM) Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 10: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί Βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για Κυψελοειδή Δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 11: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD) (Επαναλήπτες) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN V2.3.1 ( ) EN V3.1.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 12: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA πολλαπλής φέρουσας (cdma2000) (Επαναλήπτες) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA Άμεσης Εξάπλωσης (UTRA FDD) (UE) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V2.2.1 ( )

24 C 303/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 3: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD) (BS) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V2.2.1 ( ) EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 4: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA πολλαπλής φέρουσας (cdma2000) (UE) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 5: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA πολλαπλής φέρουσας (cdma2000) (BS) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 6: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V EN V3.2.1 (ERM) - Σταθμοί βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για κυψελοειδή δίκτυα τρίτης γενιάς IMT Μέρος 7: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN V2.2.2 & EN V2.2.1 ( ) EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Σταθμοί Βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για IMT-2000 Κυψελοειδή δίκτυα τρίτης Γενιάς - Μέρος 8: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, TDMA Μονής φέρουσας (UWC 136) (UE) που καλύπτει ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.2 της EN Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος (ERM) - Σταθμοί Βάσης (BS), Επαναλήπτες και Εξοπλισμός Χρήστη (UE) για IMT-2000 Κυψελοειδή δίκτυα τρίτης Γενιάς - Μέρος 9: Εναρμονισμένο EN για IMT-2000, TDMA Μονής φέρουσας (UWC 136) (BS) για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE

25 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/59 της EN (ERM) - Πομποί και δέκτες VHF ως Παράκτιοι Σταθμοί για GMDSS και άλλες εφαρμογές στη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN Μετάδοση και Πολυπλεξία (TM) - Πολυσημειακές συσκευές - Ραδιοσυσκευές για χρήση σε ασυρματικά συστήματα πολυμέσων (MWS) στη ζώνη συχνοτήτων 40,5 GHz ως 43,5 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) -Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης πλάτους (AM) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του Άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών διαμόρφωσης συχνότητας (FM) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN ( ) EN (ERM) - Μετεωρολογικά βοηθήματα (Met Aids) - Ραδιοβολίδες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή συχνοτήτων 400,15 MHz ως 406 MHz με στάθμες ισχύος ανερχόμενες μέχρι και στα 200 mw - Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Ασυρματικές βιντεοζεύξεις (WVL) που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 1,3 GHz ως 50 GHz - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Υπερευρυζωνικές τεχνολογιες (UWB) για επικοινωνιακούς σκοπούς - Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της EN (ERM) - Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) Εφαρμογές ραντάρ ανίχνευσης εδάφους και ραντάρ ανίχνευσης τοίχων Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της

26 C 303/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της EN (ERM) Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) Εφαρμογές ραντάρ ανίχνευσης εδάφους και ραντάρ ανίχνευσης τοίχων Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN EN V (ERM) - Εξοπλισμός εκπομπής για την υπηρεσία Επίγειας Ψηφιακής Ακουστικής Ευρυεκπομπής (T-DAB) - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη του άρθρου 3.2 της EN Δορυφορικοί Σταθμοί Εδάφους και Δορυφορικά Συστήματα Εναρμονισμένο ΕΝ για Κινητούς Δορυφορικούς Σταθμούς Αεροσκαφών που λειτουργούν στις συχνότητες 11/12/14 GHz, που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του Άρθρου 3.2 της EN V1.1.2 (ERM) Ραντάρ ναυσιπλοΐας που χρησιμοποιείται σε χερσαίους υδατοδρόμους Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN (3-2004) (ERM) - Ραδιοεξοπλισμός που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 9 khz έως 315 khz για ενεργητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπερχαμηλής ισχύος (ULP-AMI) και παρελκόμενα - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN V (ERM) - Εξοπλισμός Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 865 MHz έως 868 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και στα 2 W - Μέρος 2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN (ERM) Εξοπλισμός ραδιοσυχνικής αναγνώρισης που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 865 MHz έως 868 MHz με στάθμες ισχύος μέχρι και στα 2 W Μέρος 2: Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της EN EN V1.2.3 Σταθερά Ραδιοσυστήματα Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για δισημειακές συσκευές και κεραίες Μέρος 2-2: Εναρμονισμένο EN για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του Άρθρου 3.2 της για ψηφιακά συστήματα που λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων όπου εφαρμόζεται συντονισμός συχνοτήτων EN V

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24.8.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 201/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: Ναυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 401 V.1.0: αυτιλιακοί κινητοί ποµποί και δέκτες για χρήση στις ζώνες MF και HF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/108/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/110/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/110/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 404 V.1.0:αυτιλιακός ραδιοτηλεφωνικός εξοπλισµός VHF (περιλαµβανοµένων των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας) για γενική επικοινωνία και σχετικός εξοπλισµός για ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Νισσήµ Μπενµαγιώρ ιπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2062V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 9-315kHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005. ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τυποποίησης Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0

Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Απαίτηση Διεπαφής Ραδιοεπικοινωνιών 300 Έκδοση 1.0 Ψηφιακά δισημειακά συστήματα ραδιοαναμετάδοσ που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων τ σταθερής υπηρεσίας (1.4 GHz - 55 GHz) 98/34/ΕΚ Κοινοποίηση αριθ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2051 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 9 59,750, 59,750 60,250,60,250-70,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2061V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 402 405 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 201 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για τοπικά ραδιοδίκτυα (RLAs) οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 2 483,5 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Παράγραφος 3(γ) 456 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παράγραφος 3(γ) Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Εξοπλισμού Τεχνολογίας Υπερευρείας Ζώνης (Καθορίζονται στην Απόφαση 2007/131/ΕΚ και στην Απόφαση 2009/343/ΕΚ) Mέγιστες πυκνότητες ισοδύναμης ισότροπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 667 16 Απριλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 472/154 Έγκριση τελικών κείμενων διεπαφής σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του π.δ. 44/2002.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 521/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 624/216 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/752/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/752/ΕΕ) EL 13.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/17 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/243/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16-8-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 399/34 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1040 7 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002. H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ) Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό Τηλ.: 2106719138, 2106711228 Fax: 2106719043 e-mail : 21ota@forthnet.gr ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων 2010-2025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρµατες βιντεοζεύξεις και ασύρµατες κάµερες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προγράµµατος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System

Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας. Global Maritime Distress and Safety System Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλιακού Κινδύνου και Ασφάλειας Global Maritime Distress and Safety System Βασικά Χαρακτηριστικά Διεθνώς (IMO International Maritime Organization) συμφωνημένο σύνολο από διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2004/113/GR Απαίτηση ιεπαφής Ραδιοεξοπλισµού 4091V 1.0 αυτικοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι (ΘΡΕΑ) που προορίζονται για χρήση στη συχνότητα 121.5 MHz και 243 MHz µόνο για σκοπούς προσέγγισης (homing) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΚΟΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 130 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, Αριθμός 130 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012 428 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 130/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 130 Επίσημη Εφημερίδα της E.Ε. L.241, 13.07.2004, σ. 66. Επίσημη Εφημερίδα της E.Ε. L.21, 25.01.2005, σ. 15. ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Μάιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης της ΕΕ 2017/191 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/166/ΕΕ, με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορία Επικοινωνία συντελείται με τη μεταβίβαση μηνυμάτων από ένα πομπό σε ένα δέκτη. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Τύποι ραδιοζεύξεων Εφαρμογές ραδιοφωνίας

4.4 Τύποι ραδιοζεύξεων Εφαρμογές ραδιοφωνίας 4.4 Τύποι ραδιοζεύξεων 4.4.1 Εφαρμογές ραδιοφωνίας 1 / 27 Στις εφαρμογές της ραδιοφωνίας το σήμα απευθύνεται σε πολλούς δέκτες, οι οποίοι ως προς το σύστημα εκπομπής έχουν τυχαία θέση. 2 / 27 Πρέπει λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Ι, Θεωρητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ζ Ω Ν Ω Ν Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μάθηµα 1ο Θέµα Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 1. Τι ορίζουµε µε τον όρο τηλεπικοινωνία; 2. Ποιες οι βασικότερες ανταλλασσόµενες πληροφορίες, ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα τους; 3. Τι αποκαλούµε ποµπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2910 Κ.Δ.Π.318/2005 Αρ. 4013, 15.7.2005 Αριθμός 318 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1)(η) και 21(1)(α) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Παρουσίαση στην εσπερίδα του ΕΛΟΤ,

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Παρουσίαση στην εσπερίδα του ΕΛΟΤ, «ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΡΤΤΕ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» Παρουσίαση στην εσπερίδα του ΕΛΟΤ, «ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης

Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα σαν Πόρος, οι Χρήσεις και η Διαχείριση του Γεώργιος Δ. Σταμούλης Μάρτιος 2012 1 Το Φάσμα σαν Οικονομικός Πόρος Ο πλήρης ορισμός του πόρου γίνεται βάσει: της ζώνης συχνοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 7013 /30-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Β1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά.

Β1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που αντιστοιχούν σωστά. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΥΟ (2) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3006 28 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 623/026 Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαμόρφωση; Μια κεραία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι περί το 1/10 του μήκους κύματος

Γιατί Διαμόρφωση; Μια κεραία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι περί το 1/10 του μήκους κύματος Γιατί Διαμόρφωση; Μετάδοση ενός σήματος χαμηλών συχνοτήτων μέσω ενός ζωνοπερατού καναλιού Παράλληλη μετάδοση πολλαπλών σημάτων πάνω από το ίδιο κανάλι - Διαχωρισμός συχνότητας (Frequency Division Multiplexing)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΑ ΑΠΌ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Αρ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008

ΠΕΔΙΑ ΑΠΌ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Αρ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008 ΗΜΕΡΙΔΑ Υ.Μ.Ε. Ι.T.U. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΌ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ)

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 355 2185 Κ.Δ.Π. 355/2004 Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 Series II VPAP Series III 12-14 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου

Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου Οι κύριες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας του Εργαστηρίου αφορούν γεννήτριες συχνοτήτων οι οποίες λειτουργούν στη μηιονίζουσα περιοχή του φάσματος των συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παγκόσμια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Τηλεπικοινωνίες Είναι το σύνολο των μέσων και τεχνικών για τη μεταβίβαση πληροφοριών (φωνή, εικόνα, δεδομένα υπολογιστών)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία.

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. απ. Μπορεί να είναι ακουστικά μηνύματα όπως ομιλία, μουσική. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Ι ΑΚΤΩΡ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες

Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Μάθηµα 7 ο : Παράµετροι δορυφορικής ζεύξης & δορυφορικές υπηρεσίες Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Ποιες είναι οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται στις δορυφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Ποια είναι η ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας του 802.11b. Απάντηση: 2.4 GHz 2.497 GHz 2. Ποιες τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγή

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε Κάντε κλικ για

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Παραδείγματα: 1. Τηλέγραφος 2. Τηλέφωνο 3. Τηλεόραση 4. Ραδιόφωνο 5. Cd/dvd-player 1 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Εισαγωγή Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σταθερές επικοινωνίες Το σημείο πρόσβασης υπηρεσίας είναι σταθερό +302107722532 +302107722530

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) Α.Ε., ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα