ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014 Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus Μέρος I 1. Εισαγωγή, Ιστορικό και Στόχοι Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό καταργώντας τις Αποφάσεις αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK. Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να αυξηθεί η ποιοτική κινητικότητα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και να ενισχυθεί η διεθνοποίηση των οργανισμών που παρέχουν ΕΕΚ. Το πρόγραμμα εργασίας του Erasmus+ για το 2014 [C(2013)8193], όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Προγράμματος, προβλέπει έναν «Χάρτη Κινητικότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)» για τη διαπίστευση των φορέων που διακρίνονται οργάνωση υψηλής ποιότητας κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό της ΕΕΚ. Η απονομή του Χάρτη αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους οργανισμούς που έχουν ιστορικό αποδεδειγμένης ποιότητας στην κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού να αναπτύξουν περαιτέρω τις διεθνείς στρατηγικές και τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση με απλουστευμένη διαδικασία. Έχει συνεπώς ως σκοπό την Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 1

2 απλούστευση των διαδικασιών, με τις οποίες οι οργανισμοί αποστολής υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση, διοργανώνουν την κινητικότητα για εκπαιδευομένους και προσωπικό και υποβάλλουν εκθέσεις για τις δραστηριότητές τους, ενώ παράλληλα επιβραβεύει, προωθεί και καλλιεργεί τη βελτίωση της ποιότητας στην κινητικότητα. Η διεθνοποίηση δεν συνίσταται απλά στην επέκταση της μαθησιακής εμπειρίας στο εξωτερικό με την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων κινητικότητας στα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας, αλλά και στην ανάπτυξη διεθνούς στρατηγικής σε ολόκληρο τον οργανισμό αποστολής, για παράδειγμα μέσω της δικτύωσής του με οργανισμούς άλλων χωρών, μέσω της προαγωγής της εκμάθησης ξένων γλωσσών και μέσω της υπέρβασης των εθνικών προσεγγίσεων στον τομέα της ΕΕΚ. Οι οργανισμοί αποστολής και οι κοινοπραξίες των οργανισμών αποστολής που θα αποκτηθούν με το Χάρτη θα έχουν ιδιαίτερη προβολή στην επικοινωνία του Erasmus+ Κινητικότητα ΕΕΚ, ώστε να μπορούν να προβάλουν περισσότερο, στις ευρωπαϊκές εταιρείες, τους ασκουμένους που προέρχονται από έναν οργανισμό ποιότητας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο Παράρτημα Διαδικασιών που είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κινητικότητα στο πεδίο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι φορείς και μικρότεροι οργανισμοί και ακόμη και άλλοι υποψήφιοι φορείς που ενδέχεται να μην επιδιώξουν να αποκτήσουν το Χάρτη, αλλά που ωστόσο θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε διακρατική κινητικότητα στον τομέα της ΕΕΚ. Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση ενός σχεδίου κινητικότητας με τον συνήθη τρόπο μέσω των ετήσιων Προσκλήσεων για Υποβολή Προτάσεων του Erasmus+. Οι οργανισμοί που θα πιστοποιηθούν θα πρέπει να τηρούν ορισμένα πρότυπα ποιότητας (όπως και για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την κινητικότητα και τη Δέσμευση για Ποιότητα στην ΕΕΚ) και θα παρακολουθούνται από την Εθνική Μονάδα που έχει οριστεί υπεύθυνη για το Erasmus+ σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Αν δεν πληρούνται κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τις ετήσιες προσκλήσεις Erasmus+ (π.χ. οι έλεγχοι χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας) οι Εθνικές Μονάδες θα μπορούν να ανακαλούν το Χάρτη. Οι Εθνικές Μονάδες θα έχουν επίσης το δικαίωμα να ανακαλούν το Χάρτη σε περίπτωση κινητικότητας κακής ποιότητας, κακής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, χαμηλών ποσοστών κινητικότητας, απάτης ή μειούμενης έντασης της στρατηγικής διεθνοποίησης. Ο Χάρτης Κινητικότητας στην ΕΕΚ χορηγείται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+ και, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, υπόκειται σε παρακολούθηση. Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 2

3 2. Επιλέξιμοι Αιτούντες Φορείς και Κριτήρια Επιλεξιμότητας Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μια από τις ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμοι για να υποβάλουν αίτηση χορήγησης του Χάρτη: - τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - οι χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία. Ως κοινοπραξία ορίζεται η ομάδα τουλάχιστον 3 οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕΚ και είναι εγκατεστημένοι όλοι στην ίδια χώρα. Σκοπός της κοινοπραξίας κινητικότητας είναι να διευκολύνει τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας και να προσφέρει προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ποιότητα των δραστηριοτήτων σε σύγκριση με αυτά που είναι σε θέση να προσφέρει μόνος του κάθε επιμέρους οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. ΕΠΑΛ). Οι οργανισμοί-μέλη μιας κοινοπραξίας κινητικότητας ΕΕΚ αναμένεται να συνενώσουν ή να μοιραστούν τις ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση της κινητικότητας και να αναπτύξουν τον διεθνή χαρακτήρα μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας και των επαφών. Στις κοινές ενέργειες περιλαμβάνονται συνήθως κοινές προσεγγίσεις στρατηγικής, η κοινή διοικητική, συμβατική και χρηματοοικονομική διαχείριση της κινητικότητας, η κοινή επιλογή και/ή προετοιμασία και η καθοδήγηση των συμμετεχόντων καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, ένα κεντρικό σημείο για την ανεύρεση και επιλογή επιχειρήσεων και την αντιστοίχιση επιχειρήσεων και συμμετεχόντων. Για να είναι επιλέξιμοι, ο αιτών φορέας ή η κοινοπραξία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ορισμένα σχέδια κινητικότητας του Leonardo στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος για τη διά βίου μάθηση Σας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε τον πίνακα με τα κατώτατα όρια επιδόσεων στις σελίδες 7 και 8 του παρόντος εγγράφου, ώστε να εξακριβώσετε ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής για κάθε χώρα. Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να είναι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως ιδρύματα/κέντρα/σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ιδρύματα μεταδευτεροβάθμιας ΕΕΚ, επιχειρήσεις (μικρές, μέσου μεγέθους, μεγάλες δημόσιες ή ιδιωτικές), επιμελητήρια που δίνουν τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, κοινωνικοί εταίροι όπως εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ΜΚΟ και φορείς που παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό. Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 3

4 Μια κοινοπραξία στον τομέα της ΕΕΚ μπορεί επίσης να αποκτήσει το Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε οργανισμός έχει αποδεδειγμένα ιστορικό σε επιτυχή διεξαγωγή ΕΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος της διά βίου μάθησης. Σας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε τον πίνακα με τα κατώτατα όρια επιδόσεων στις σελίδες 7 και 8 του παρόντος εγγράφου, ώστε να εξακριβώσετε ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής για κάθε χώρα. Κριτήρια επιλεξιμότητας - Οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι εγκατεστημένοι σε χώρα του προγράμματος Erasmus+. - Οι συμμετέχοντες οργανισμοί δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. - Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία έναν συγκεκριμένο αριθμό σχεδίων κινητικότητας του Leonardo da Vinci (VET) που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση. Σας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε τον πίνακα με τα κατώτατα όρια επιδόσεων στις σελίδες 7 και 8 του παρόντος εγγράφου, ώστε να εξακριβώσετε ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής για κάθε χώρα. - Όλα τα μέλη μιας εθνικής κοινοπραξίας στο έντυπο της αίτησης είναι από την ίδια χώρα όπως και ο κύριος υποψήφιος. - Αν πρόκειται για κοινοπραξία, ο αριθμός των μελών μιας εθνικής κοινοπραξίας είναι τουλάχιστον 3. - Η αίτηση υποβάλλεται με χρήση του επίσημου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης. - Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται πλήρως, όπως και τα παραρτήματά του, αν χρειάζεται. - Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με εξαίρεση τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι Εθνικές Μονάδες των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και των υποψήφιων χωρών. Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να συντάσσονται στην εθνική γλώσσα του υποψηφίου. - Η αίτηση υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός. - Η αίτηση υποβάλλεται πριν από την προθεσμία. 3. Προθεσμία για την Υποβολή των Αιτήσεων και Ενδεικτική Ημερομηνία Δημοσίευσης των Αποτελεσμάτων της Επιλογής Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 4

5 Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για το Χάρτη Κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2014, μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), 13:00 ώρα Ελλάδος. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επιλογής θα γίνει το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου Χρονοδιάγραμμα Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), 13:00 ώρα Ελλάδος. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με το αν θα τους απονεμηθεί ο Χάρτης έως την 1η Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο, ώστε να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για σχέδια κινητικότητας ΕΕΚ του Erasmus Στάδια Ημερομηνία και ώρα ή ενδεικτική περίοδος Δημοσίευση της πρόσκλησης Μάιος 2014 Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων 22/09/ μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), 13:00 (ώρα Ελλάδος) Περίοδος αξιολόγησης 22/09/ /11/2014 Ενημέρωση των υποψηφίων και απονομή του Χάρτη Κινητικότητας το αργότερο 1η Δεκεμβρίου 2014 Σημειώστε ότι το να αποκτήσει ένας οργανισμός τον Χάρτη δεν σημαίνει ότι του χορηγείται αυτόματα χρηματοδότηση. Υπενθυμίζεται στους κατόχους του Χάρτη ότι για να λάβουν χρηματοδότηση, πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις κάθε χρόνο στο πλαίσιο των γενικών ετήσιων προσκλήσεων Erasmus+. Οι κάτοχοι του Χάρτη θα έχουν το προνόμιο να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση Κινητικότητας και τις εκθέσεις τους με απλουστευμένη διαδικασία. 5. Κριτήρια Αποκλεισμού Ο σκοπός των κριτηρίων αποκλεισμού είναι να μην μπορούν να συμμετάσχουν εκείνοι οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε κατάσταση που μπορεί να εγείρει αμφιβολίες ως προς τη μελλοντική τους ύπαρξη και την πραγματική τους ικανότητα για επιτυχή και τακτική υλοποίηση δράσεων κινητικότητας για τις οποίες χορηγείται ο Χάρτης Κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+. Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 5

6 Οι αιτούντες πρέπει, συνεπώς, να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στα άρθρα 107 έως 109 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 1.Το σχετικό έντυπο που είναι μέρος της αίτησης που συνοδεύει την πρόσκληση για το Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+ και διατίθεται στη διεύθυνση Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει την υπογραφή νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος οργανισμού, τη σφραγίδα του οργανισμού και να επισυναφθεί στην ηλεκτρονική αίτηση. 6. Διαδικασία Επιλογής, Κριτήρια Απονομής και Αξιολόγηση Διαδικασία Επιλογής: Θα διενεργούνται έλεγχοι της χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα έχουν υποβληθεί οι ετήσιες αιτήσεις για λήψη επιχορήγησης κινητικότητας ΕΕΚ σύμφωνα με τους κανόνες του Οδηγού του προγράμματος Erasmus+ για το συγκεκριμένο έτος. Κριτήρια Απονομής: Ο Χάρτης ΕΕΚ θα χορηγείται με βάση τα κριτήρια και τους κανόνες αξιολόγησης που ακολουθούν. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο Παράρτημα Διαδικασιών που είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης. 1. Προηγούμενη επίδοση (εμπειρία και επιτεύγματα της διακρατικής κινητικότητας για εκπαιδευομένους ΕΕΚ - κατ ανώτατο όριο 50/100 βαθμοί) 2. Στρατηγική διεθνοποίησης: επιχειρησιακή στρατηγική, εξελίξεις και δέσμευση για διακρατική κινητικότητα ΕΕΚ - κατ ανώτατο όριο 20/100 βαθμοί 3. Οργανωτικά ζητήματα και διαχείριση της ποιότητας - κατ ανώτατο όριο 20/100 βαθμοί 4. Προοπτικές εξέλιξης - κατ ανώτατο όριο 10/100 Το κατώφλι για τη χορήγηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ είναι: α) τουλάχιστον το 50% των βαθμών για καθένα από τα τέσσερα κριτήρια παροχής. Αν δεν συγκεντρώσετε τους βαθμούς αυτούς έστω και σε μια κατηγορία, το αποτέλεσμα θα είναι η απόρριψη της αίτησης και β) η συνολική βαθμολογία πρέπει να είναι 70 / Κανονισµός (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 6

7 7. Δημοσιότητα Η Επιτροπή και οι Εθνικές Μονάδες θα δημοσιεύσουν στις ιστοσελίδες τους τις ακόλουθες πληροφορίες για τους κατόχους του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ: Όνομα του οργανισμού-κατόχου του Χάρτη, συμπεριλαμβανομένων των μελών της κοινοπραξίας και τον/τους δικτυακό/-ούς τόπο/-ους του και τους τομείς στους οποίους πραγματοποιεί/-ούν κινητικότητα ο/οι οργανισμός/-οί, ανάλογα με την περίπτωση. 8. Προθεσμία για την Υποβολή των Αιτήσεων Πρέπει να απευθυνθείτε στην Εθνική Μονάδα της χώρας στην οποία είστε εγκατεστημένος/-οι για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο έντυπο της αίτησης: 9. Πίνακας με τα Κατώτατα Όρια Προηγούμενης Επίδοσης ανά Χώρα (Συντμήσεις: LLP = πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV= Leonardo da Vinci KA1 = Erasmus+ Βασική Δράση 1 VET = επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση IVT = αρχική επαγγελματική κατάρτιση PLM = άτομα στην αγορά εργασίας VETPRO = επαγγελματίες της VET ) Χώρα Αυστρία Βέλγιο (γαλλόφωνη κοινότητα) Κατώτατα όρια προηγούμενων επιδόσεων ανάλογα με τη χώρα Ολοκλήρωση τουλάχιστον 5 σχεδίων κινητικότητας LDV που χρηματοδοτήθηκαν από το LLP, τουλάχιστον το 95 % της εγκριθείσας χρηματοδότησης να έχει δαπανηθεί για κάθε σχέδιο κινητικότητας LLP - LDV που πραγματοποιήθηκε και να έχουν σταλεί πάνω από 200 συμμετέχοντες στα σχέδια LDV στο πλαίσιο του LLP. Να έχουν δοθεί τουλάχιστον 75 βαθμοί από τους 100 για την τελευταία αίτηση επιχορήγησης. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 2 σχέδια κινητικότητας LDV που να έχουν αξιολογηθεί με «καλά» ή «πολύ καλά» στο πλαίσιο του LLP και να έχει δαπανηθεί τουλάχιστον το 85 % της εγκριθείσας χρηματοδότησης. Βέλγιο (γερμανόφωνη κοινότητα) Βέλγιο (φλαμανδόφωνη κοινότητα) Βουλγαρία Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 2 σχέδια κινητικότητας LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 3 σχέδια κινητικότητας LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τουλάχιστον 4 σχέδια κινητικότητας LDV (IVT, VETPRO) στο πλαίσιο του LLP να έχουν σταλεί επιτυχώς τουλάχιστον 80 συμμετέχοντες (εκτός από τα συνοδεύοντα πρόσωπα) στα προαναφερθέντα 4 σχέδια. Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 7

8 Κροατία Κύπρος Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τουλάχιστον 3 σχέδια κινητικότητας LDV (εξαιρείται η συμμετοχή με την ιδιότητα του αποστέλλοντος εταίρου σε κοινοπραξία) από τα οποία τουλάχιστον ένα σχέδιο κινητικότητας IVT και όλα να έχουν συμπεριλάβει συνεργασία με εταίρους-υποδοχής που είναι είτε εταιρείες άμεσης υποδοχής στις οποίες πραγματοποιείται η κατάρτιση είτε σχολές ΕΕΚ Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 3 σχέδια κινητικότητας LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP Τσεχική Δημοκρατία Να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 5 σχέδια κινητικότητας του LDV για IVT που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP ή να έχουν λάβει σήμα ποιότητας του LDV στο πλαίσιο του LLP. Δανία 1. Προηγούμενη εμπειρία με σχέδια κινητικότητας LDV στον τομέα του LLP. Για να μπορεί να συμβληθεί με τον Χάρτη κινητικότητας στην ΕΕΚ, ο υποψήφιος οργανισμός πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 3 σχέδια κινητικότητας. 2. Επιπλέον, ο αιτών οργανισμός θα πρέπει να έχει λάβει επιχορήγηση Erasmus+: VET (KA1) με βαθμολογία τουλάχιστον 80 βαθμούς στους Αποδεδειγμένο ιστορικό απορρόφησης του προϋπολογισμού. Ο αιτών οργανισμός πρέπει να έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 90% των συνολικών προϋπολογισμών σε σχέδια κινητικότητας LDV που εγκρίθηκαν το 2010 και Εσθονία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 9 σχέδια κινητικότητας IVT και/ή VETPRO LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τρία σχέδια κινητικότητας από την έναρξη του προγράμματος LLP, από τα οποία τουλάχιστον το ένα να έχει ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων δύο ετών. 1/ Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τουλάχιστον δύο σχέδια κινητικότητας από το πρόγραμμα LDV ( ) και/ή από το Erasmus+, Βασική Δράση 1, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 2/ Να έχει απορροφηθεί ο προϋπολογισμός σε ποσοστό 100% για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της τελευταίας σύμβασης κινητικότητας LDV ή Erasmus+ Βασική Δράση 1, κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Από τον κύκλο επιλογής του 2008 να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τρία (έως την ) σχέδια κινητικότητας LDV με βαθμό «πολύ καλά» ή «καλά», τα οποία να έχουν καλύψει τις ομάδες-στόχους των IVT ή VETPRO, ή ένα σχέδιο να έχει ενισχυθεί οικονομικά στο πλαίσιο του πιστοποιητικού κινητικότητας LDV το Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 8

9 2013. Ελλάδα Ουγγαρία Ισλανδία Ιρλανδία Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 5 σχέδια κινητικότητας τα οποία να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP και να έχει δοθεί συνολικά βαθμολογία κατά μέσο όρο 80 τουλάχιστον κατά την αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 3 σχέδια κινητικότητας του LDV (μετέπειτα Erasmus+ VET), από τα οποία τουλάχιστον το ένα να έχει ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων 3 ετών (από τον κύκλο σχεδίων του 2011). Να έχουν ολοκληρωθεί 3 σχέδια IVT και/ή VETPRO LDV, τα οποία να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP (στην περίοδο ) Η προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τον Χάρτη κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+ είναι, κατ ελάχιστο όριο, είτε ένα επιτυχώς ολοκληρωθέν διετές σχέδιο στο πλαίσιο του LLP ή του Erasmus+ είτε δύο επιτυχώς ολοκληρωθέντα ετήσια σχέδια στο πλαίσιο του LLP ή του Erasmus+. Ιταλία Λετονία Λιχτενστάιν Λιθουανία Λουξεμβούργο Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Μάλτα Κάτω Χώρες Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 4 σχέδια κινητικότητας LDV (IVT/PLM/VETPRO) που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 3 σχέδια κινητικότητας LDV από το LLP και να έχουν σταλεί πάνω από 50 συμμετέχοντες στα εν λόγω σχέδια συνολικά. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 3 σχέδια κινητικότητας LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 8 σχέδια κινητικότητας IVT και/ή VETPRO LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 4 σχέδια κινητικότητας LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP και η μέση κατανάλωση του προϋπολογισμού των 4 ολοκληρωθέντων σχεδίων κινητικότητας LDV να είναι τουλάχιστον 85 %. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 2 σχέδια κινητικότητας LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 2 σχέδια κινητικότητας LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 3 σχέδια κινητικότητας LDV που Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 9

10 να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Νορβηγία Τα κομητειακά συμβούλια μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση του Χάρτη κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+. Τα κομητειακά συμβούλια που έχουν οργανώσει τουλάχιστον 3 σχέδια κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ που έχουν χρηματοδοτηθεί από LLP/Erasmus+ είναι επιλέξιμα για αίτηση χορήγησης του Χάρτη κινητικότητας στην ΕΕΚ του Erasmus+. Πολωνία 1. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τους κανόνες του LLP, 3 σχέδια κινητικότητας LdV, ολοκληρωθέντα την περίοδο , ανεξάρτητα από προϋπολογισμό και αριθμό συμμετεχόντων. είτε 2. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τους κανόνες του LLP, 2 σχέδια κινητικότητας LdV, ολοκληρωθέντα την περίοδο Στην περίπτωση αυτή, ο συνολικός εγκριθείς προϋπολογισμός των δύο κοινοποιηθέντων σχεδίων πρέπει να ισούται ή να είναι μεγαλύτερος από ευρώ. Πορτογαλία Ρουμανία 1. Προηγούμενη εμπειρία με σχέδια κινητικότητας LDV στον τομέα του LLP. 2. Τουλάχιστον τρία σχέδια κινητικότητας να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP με τουλάχιστον 10 δράσεις κινητικότητας καθένα 3. βαθμολογία «πολύ καλή ποιότητα» (170 βαθμοί) για καθένα μετά την ολοκλήρωση 4. από τα οποία τουλάχιστον δύο να αντιστοιχούν σε προσκλήσεις των τελευταίων δύο ετών (2012 και 2013). Α. Για έναν υποψήφιο οργανισμό (δηλαδή όταν ο υποψήφιος για τον Χάρτη είναι ένας μόνο οργανισμός): - να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 7 σχέδια LDV IVT (*) (τουλάχιστον 50 μονάδες κινητικότητας συνολικά) και για 5 τουλάχιστον από αυτά οι συμφωνίες κατάρτισης να έχουν γραφεί σύμφωνα με τους όρους ECVET. Β. Για κοινοπραξίες που επιθυμούν να συμβληθούν με τον Χάρτη: - να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον 10 σχέδια LDV IVT και VETPRO (*) (αθροιστικά για όλους τους εταίρους της κοινοπραξίας) και για Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 10

11 τουλάχιστον 7 από αυτά οι συμφωνίες κατάρτισης πρέπει να έχουν γραφεί σύμφωνα με τους όρους ECVET - τουλάχιστον δύο οργανισμοί από την κοινοπραξία να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς (*) (καθένας ξεχωριστά, ως συντονιστής ή εταίρος) τουλάχιστον δύο διακρατικά σχέδια συνεργασίας που χρηματοδοτήθηκαν από το LLP, αλλά από δύο άλλα διαφορετικά προγράμματα εκτός του Leonardo da Vinci (Comenius και Grundtvig) Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία Τουρκία Ηνωμένο Βασίλειο (*) Η έκφραση «να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς» αναφέρεται σε σχέδια ολοκληρωθέντα πριν από την αίτηση για χορήγηση του Χάρτη (συμπεριλαμβανομένης πληρωμής του υπολοίπου) Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τουλάχιστον 5 σχέδια κινητικότητας LDV, από τα οποία τουλάχιστον 4 IVT να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP τα τελευταία 5 χρόνια ( ). Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 3 IVT και/ή VETPRO LDV σχέδια κινητικότητας που έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP, από τα οποία τουλάχιστον δύο να έχουν χαρακτηριστεί ως καλές πρακτικές. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς (με θετική τελική έκθεση αξιολόγησης) τουλάχιστον 4 σχέδια κινητικότητας στο πλαίσιο των IVT και/ή VETPRO που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς δύο σχέδια LdV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP (συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων και μεταφοράς καινοτομίας) Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς δύο σχέδια κινητικότητας LdV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP και από τα οποία τουλάχιστον ένα να είναι σχέδιο IVT. Να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τουλάχιστον 4 σχέδια κινητικότητας IVT και/ή VETPRO του LDV που να έχουν χρηματοδοτηθεί από το LLP. Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Σελίδα 11

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus+ 2017-2020 1. Εισαγωγή Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Νέες δυνατότητες & προοπτικές Χίος, 5 Απριλίου 2016 Βάσω Γιαννούλη Συντονίστρια Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus Μέρος II Παράρτημα Διαδικασιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus Μέρος II Παράρτημα Διαδικασιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus+ 2015-2020 Μέρος II Παράρτημα Διαδικασιών Πώς να υποβάλλετε αίτηση για τον Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17 Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Frmatted: Left: 70,85 pt, Right: 70,85 pt, Tp: 70,85 pt, Bttm: 70,85 pt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Παράρτημα συμπληρώνει τους κανόνες που αφορούν την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 9/12/2016 Πατούχα Σταυρούλα, Υπεύθυνη Σχεδίων ΚΑ2 Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση (Staff Training) Τι είναι η δράση Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Ιωάννινα, 3 Μαρτίου 2017 Αρ. πρωτ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci Έντυπο Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci Έντυπο Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Leonardo da Vinci Έντυπο Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάρτισης Leonardo da Vinci ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ): Αυτό το τμήμα πρέπει μόνο να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του για το 01/01 Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «+ / ΚΑ1 01-01», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, σας παρακαλούμε να διαβάσετε την εισαγωγική σελίδα.

Πριν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, σας παρακαλούμε να διαβάσετε την εισαγωγική σελίδα. Δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014 2020) Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) Κλιμάκια Βάρους σε gr 20 50 100 200 350 500 750 1000 1500 2000 ΖΩΝΗ 1: Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία (1) ΑΠΛΑ / ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΖΩΝΗ 2: Λοιπές Χώρες Ευρώπης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Δράση: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff Teaching Assignments) Τι είναι η δράση Erasmus + Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία: Το πρόγραμμα Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 67 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα