Καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. (ΦΕΚ 264/Β/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. (ΦΕΚ 264/Β/ )"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 58751/2370/93 Καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. (ΦΕΚ 264/Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ.2α και 3) και 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160) όπως το τελευταίο αυτό άρθρο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ» (Α 70) και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101) 3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.. 473/1985 : «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157). 4. Τις διατάξεις του Ν. 1515/1985 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (Α 18) και του Ν. 1561/1985 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α 148) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 2,3 και 12) και των άρθρων 13 των Νόµων αυτών, όπως τα τελευταία τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 31 (παρ. 6 και 7) του Ν. 1650/ Τις διατάξεις της υπ αριθ /5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/86» (Β 678). 6. Τις διατάξεις του ν. 1559/1985 «Ρύθµιση θεµάτων εναλλακτικών µορφών ενέργειας και ειδικών θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» (Α 135) και των υπ αριθ. ΣΕ 2708/1987 (Β 761) και υπ αριθ. Π-7214/Φ (Β 611) αποφάσεων του Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. 7. Τις διατάξεις του Ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του δηµοσίου τοµέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 178) και ειδικότερα του άρθρου 62 αυτού. 8. Τις διατάξεις της υπ αριθ /5512/1990 κοινής Υπουργικής απόφασης: «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησή τους για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86» (Β 691). 9. Τις διατάξεις της υπ αριθ /3363/1988 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86» (Β 638). 10. Την οδηγία 88/609/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24 ης Νοεµβρίου 1988 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 11. Την υπ αριθ. Υ. 1935/ (Β 726) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας». 12. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 Ν.2081/1992 (Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

2 13. Την υπ αριθ. Υ. 1958/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β 744) αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 2α και 3) του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η εναρµόνιση µε τις διατάξεις της υπ αριθ. 88/609/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 24 ης Νοεµβρίου 1988: «για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης» που έχει δηµοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L. 336 σελ 1 της ), ώστε να περιορισθούν οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σωµατιδίων, που προέρχονται από τη λειτουργία µεγάλων εγκαταστάσεων καύσης. Άρθρο 2 Ορισµοί Για την εφαρµογή της παρούσας Απόφασης νοούνται ως: 1. «Εκποµπή», η απόρριψη στην ατµόσφαιρα ουσιών από τις εγκαταστάσεις καύσης. 2. «Καυσαέρια», τα αέρια απόβλητα που περιέχουν ρύπους σε στερεά, υγρή ή αέρια φάση. Η παροχή τους κατ όγκο σε πρότυπες συνθήκες θερµοκρασίας (273 Κ) και πίεσης (101,3 ΚΡΑ) µετά από αναγωγή για τους περιεχόµενους υδρατµούς εκφράζεται σε κυβικά µέτρα ανά ώρα ως Νm³/h. 3. «Οριακή τιµή εκποµπής», η επιτρεπόµενη ποσότητα ενός ρύπου που περιέχεται στα καυσαέρια της εγκατάστασης καύσης και που µπορεί να απορρίπτεται στην ατµόσφαιρα κατά την διάρκεια µιας δεδοµένης χρονικής περιόδου. Η τιµή αυτή προσδιορίζεται ως µάζα ανά όγκο καυσαερίων και εκφράζεται σε mg/nm3., µετά την αναγωγή της κατ όγκο περιεκτικότητας του οξυγόνου στα καυσαέρια στο 3% για τα υγρά και αέρια καύσιµα και στο 6% για τα στερεά καύσιµα. 4. «Ποσοστό αποθείωσης», ο λόγος της ποσότητας του θείου που διαχωρίζεται στο χώρο της εγκατάστασης καύσης σε ορισµένο χρονικό διάστηµα µε ειδικά για το σκοπό αυτό σχεδιασµένες διαδικασίες, προς την ποσότητα του θείου που περιέχεται στο καύσιµο που τροφοδοτεί την εγκατάσταση καύσης και χρησιµοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. 5. «Καύσιµο», κάθε στερεά, υγρή ή αέρια καύσιµη ύλη, που τροφοδοτεί την εγκατάσταση καύσης. Εξαιρούνται τα οικιακά απορρίµµατα και τα τοξικά ή επικίνδυνα απόβλητα. 6. «Εγκατάσταση καύσης», κάθε τεχνική διάταξη στην οποία οξειδώνονται καύσιµα µε σκοπό τη χρησιµοποίηση της θερµότητας που παράγεται µε αυτό τον τρόπο. 7. «Μικτή εστία» κάθε εγκατάστασης καύσης, που µπορεί να τροφοδοτείται ταυτόχρονα ή εναλλάξ µε δύο ή περισσότερα είδη καυσίµου. 8. «Νέα εγκατάσταση», κάθε εγκατάσταση καύσης στην οποία η αρχική άδεια εγκατάστασης, ή, όπου αυτή δεν απαιτείται, η αρχική άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε την 1 η Ιουλίου 1987 ή µεταγενέστερα. 9. «Υφιστάµενη εγκατάσταση», κάθε εγκατάσταση καύσης στην οποία η αρχική άδεια εγκατάστασης ή, όπου αυτή δεν απαιτείται, η αρχική άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε πριν από την 1 η Ιουλίου 1987, καθώς και κάθε εγκατάσταση για την οποία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, δεν ήταν απαραίτητη µέχρι το 1987 η άδεια ίδρυσης, ή άδεια εγκατάστασης ή και η άδεια λειτουργίας. Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής

3 Η παρούσα απόφαση αναφέρεται σε εγκαταστάσεις καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη ή ίση των 50 MW ανεξάρτητα από το είδος του χρησιµοποιούµενου καυσίµου (στερεό, υγρό ή αέριο) εκτός από τις εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν απευθείας τα προϊόντα καύσης σε κάποια διαδικασία παραγωγής. Ειδικότερα η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται: α. στις εγκαταστάσεις όπου τα προϊόντα καύσης χρησιµοποιούνται για την απευθείας θέρµανση, την ξήρανση ή οποιαδήποτε άλλη κατεργασία αντικειµένων ή υλικών π.χ. κάµινοι αναθέρµανσης, κάµινοι θερµικής κατεργασίας. β. στις εγκαταστάσεις µετάκαυσης (post-combustion) δηλ. σε κάθε εγκατάσταση που προορίζεται για τον καθαρισµό των καυσαερίων µε καύση που δεν λειτουργεί ως αυτόνοµη εγκατάσταση καύσης. γ. στις εγκαταστάσεις αναγέννησης των καταλυτών που χρησιµοποιούνται στην καταλυτική πυρόλυση. δ. στις εγκαταστάσεις µετατροπής του υδροθείου σε θείο. ε. στους αντιδραστήρες, που χρησιµοποιούνται στην χηµική βιοµηχανία ζ. στους προθερµαντήρες αέρα υψικάµινων. 2. εν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν πετρελαιοκίνητες, βενζινικίνητες ή αεριοκίνητες µηχανές εσωτερικής καύσης ή οι εγκαταστάσεις που κινούνται µε αεριοστρόβιλους, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο καύσιµο. Άρθρο 4 Υφιστάµενες εγκαταστάσεις 1. Στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (παρ.9), πρέπει να τηρούνται συνολικά για όλη τη χώρα τα ανώτατα όρια εκποµπών που αναφέρονται ως προς το διοξείδιο του θείου (SO2) στο παράρτηµα Ι του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης και ως προς τα οξείδια του αζώτου (ΝΟχ) στο παράρτηµα ΙΙ του ίδιου άρθρου, κατά τις χρονικές περιόδους που ορίζονται στα παραρτήµατα αυτά. 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης καύσης υποχρεούται στην κατάρτιση προγράµµατος για την κατά το δυνατόν προοδευτική µείωση των συνολικών ετήσιων εκποµπών που προέρχονται από τη συγκεκριµένη εγκατάσταση. Στο πρόγραµµα αυτό αναγράφονται οι αναµενόµενες κάθε χρόνο εκποµπές SO 2 και ΝΟχ για τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του άρθρου 14 και καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα ενδεχόµενης µείωσής τους καθώς και η διαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος. 3. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποβάλλει το πρόγραµµα στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε µέσα σε ένα µήνα από την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης. 4. Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε ελέγχει αν σύµφωνα µε τα υποβληθέντα προγράµµατα οι εκποµπές που προέρχονται από το σύνολο των εγκαταστάσεων καύσης υπερβαίνουν τις ανώτατες τιµές εκποµπών των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση υπέρβασης των τιµών αυτών η ως άνω αρµόδια Υπηρεσία υποχρεώνει τους υπεύθυνους ορισµένων εγκαταστάσεων σε αλλαγή του καταρτισθέντος προγράµµατος. Η επιλογή των εγκαταστάσεων αυτών γίνεται µε βάση τις υπάρχουσες τεχνικοοικονοµικές δυνατότητες ώστε να τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 5. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των προγραµµάτων αυτών οι συνολικές ετήσιες εκποµπές των υφισταµένων εγκαταστάσεων θα προσδιορίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII. 6. Ένα µήνα µετά την οριστικοποίηση των προγραµµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε ενηµερώνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα υποβληθέντα σ αυτήν προγράµµατα. Το αργότερο ένα

4 έτος µετά το τέλος των διαφόρων φάσεων µείωσης των εκποµπών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων, η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε υποβάλλει στην Επιτροπή περιληπτική έκθεση για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων. Επίσης υποβάλλει ενδιάµεση έκθεση στο µέσον κάθε φάσης. Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν µια γενική εικόνα: - Όλων των εγκαταστάσεων καύσης που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. - Των εκποµπών SO2 και ΝΟχ εκφρασµένων αφ ενός µεν σε τόνους ανά έτος, αφετέρου δε ως συγκέντρωση των ρύπων αυτών στα καυσαέρια. - Των µέτρων τα οποία έχουν ήδη ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν προκειµένου να µειωθούν οι εκποµπές, καθώς και της τυχόν επιλογής άλλων καυσίµων. - Των µεταβολών του τρόπου λειτουργίας οι οποίες έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί ή προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν. - Των περιπτώσεων οριστικής παύσης λειτουργίας εγκαταστάσεων καύσης, οι οποίες έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί ή προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν. - Και όπου απαιτείται, των οριακών τιµών εκποµπής που έχουν επιβληθεί για τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις στα πλαίσια εφαρµογής των προγραµµάτων. 7. Αν λόγω απροσδόκητης και ουσιαστικής µεταβολής της ζήτησης ενέργειας ή της διαθεσιµότητας ορισµένων καυσίµων ή ορισµένων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής δηµιουργηθεί σοβαρή δυσκολία εφαρµογής του προγράµµατος που έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης γνωστοποιεί µε κατάλληλη αιτιολόγηση το πρόβληµα στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε. Εφόσον η υπηρεσία διαπιστώσει ότι µε το πρόβληµα που προέκυψε γίνεται υπέρβαση των ανώτατων τιµών εκποµπής που προβλέπονται στην παράγραφο 1, υποβάλλει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αίτηµα µε προτάσεις για την αντιµετώπιση του θέµατος. Η επιτροπή Ε.Κ. λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο του αιτήµατος αποφασίζει την τροποποίηση για την χώρα µας των ανωτάτων τιµών εκποµπής ή /και ηµεροµηνιών που καθορίζονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του άρθρου 14 και κοινοποιεί τις αποφάσεις της στο Συµβούλιο Υπουργών και άλλα κράτη-µέλη. Κάθε κράτος-µέλος µέσα σε προθεσµία τριών µηνών µπορεί αν προσφύγει κατά της απόφασης αυτής στο Συµβούλιο Υπουργών το οποίο µε ειδική πλειοψηφία µπορεί µέσα σε τρεις µήνες να πάρει διαφορετική απόφαση. Άρθρο 5 Νέες εγκαταστάσεις-στερεά καύσιµα 1. Οι νέες εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν αποκλειστικά στερεά καύσιµα υποχρεώνονται να τηρούν τις ακόλουθες οριακές τιµές εκποµπής ρύπων: α. για το διοξείδιο του θείου (SO 2 ) τις αναφερόµενες στο παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 14. β. για τα οξείδια του αζώτου (ΝΟχ): Ι. γενικά : 650 mg/nm³ ΙΙ. ειδικά για καύσιµα µε λιγότερο από 10% πτητικά συστατικά: 1300 mg/nm³ γ. για τα σωµατίδια Ι. εφόσον η εγκατάσταση έχει ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη ή ίση των 500 MW: 50 mg/nm³ ΙΙ. Εφόσον η εγκατάσταση έχει ονοµαστική θερµική ισχύ µικρότερη των 500 MW: 100 mg/nm³ 2. Όταν σε εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν εγχώρια στερεά καύσιµα δεν είναι δυνατόν λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καυσίµων αυτών, να τηρηθούν οι οριακές τιµές εκποµπής για το SO2 που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο χωρίς τη χρήση ιδιαίτερα δαπανηρής τεχνολογίας, τηρούνται τα ποσοστά αποθείωσης που καθορίζονται στο παράρτηµα IV του άρθρου Προκειµένου για εγκαταστάσεις ονοµαστικής θερµικής ισχύος τουλάχιστον 400 MW, που έχουν ετήσια λειτουργία µικρότερη ή ίση των 2200 ωρών, η οριακή τιµή εκποµπής για το SO2 καθορίζεται σε 800 mg/nm³. Ως χρόνος ετήσιας λειτουργίας θεωρείται ο κυλιόµενος µέσος όρος ανά πενταετία.

5 4. Σε περίπτωση εφαρµογής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε υποβάλλει κάθε χρόνο στην Επιτροπή Ε.Κ σχετική έκθεση. 5. Στις εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν εγχώριο λιγνίτη είναι δυνατόν η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε να επιτρέπει την υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφόσον: α. ο λιγνίτης αποτελεί το βασικό καύσιµο των εγκαταστάσεων αυτών. β. αν και εφαρµόζεται η καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία αντιρρύπανσης, που δεν απαιτεί υπερβολικό κόστος, παρουσιάζονται σοβαρές δυσχέρειες λόγω της φύσης αυτού του καυσίµου. Οι περιπτώσεις αυτές γνωστοποιούνται αµέσως στην Επιτροπή Ε.Κ. και αποτελούν αντικείµενο συνεννόησης µε αυτήν όσον αφορά τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Άρθρο 6 Νέες εγκαταστάσεις-υγρά καύσιµα 1. Οι νέες εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν αποκλειστικά υγρά καύσιµα, υποχρεώνονται να τηρούν τις ακόλουθες οριακές τιµές εκποµπής ρύπων: Α. για το SO2 τις αναφερόµενες στο Παράρτηµα V του άρθρου 14. Β. για τα NΟx: mg/nm³ Γ. για τα σωµατίδια: 50 mg/nm³ 2. Κατ εξαίρεση οι εγκαταστάσεις καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ µικρότερη των 500 ΜW, που χρησιµοποιούν υγρά καύσιµα µε περιεκτικότητα τέφρας µεγαλύτερη του 0,06%, επιτρέπεται να εκπέµπουν κατ ανώτατο όριο 100 mg σωµατιδίων/nm³. Άρθρο 7 Νέες εγκαταστάσεις-αέρια καύσιµα Οι νέες εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν αποκλειστικά αέρια καύσιµα, υποχρεώνονται να τηρούν τις ακόλουθες οριακές τιµές εκποµπής ρύπων: Α. για το SO2 γενικά : 35 mg/nm³ Ειδικά : - Για καύση υγραερίου : 5 mg/nm³ - Για αέρια καύσιµα χαµηλής θερµογόνου δύναµης προερχόµενα από αεροποίηση καταλοίπων διυλιστηρίων, φούρνων κώκ και υψικαµίνων: 800 mg/nm³ Προκειµένου για αέρια καύσιµα προερχόµενα από αεροποίηση άνθρακα, η οριακή τιµή καθορίζεται κατά την κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ Ε. β. για τα ΝΟχ: 350 mg/nm³ γ. για τα σωµατίδια γενικά : 5 mg/nm³ Ειδικά: - Για αέρια υψικάµινων: 10 mg/nm³ - Για αέρια που παράγονται από την χαλυβουργία και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες εγκαταστάσεις: 50 mg/nm³ Άρθρο 8 Νέες εγκαταστάσεις-μικτή καύση 1. Για τις νέες εγκαταστάσεις καύσης µε µικτή εστία, στην οποία γίνεται ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσοτέρων καυσίµων, οι οριακές τιµές εκποµπής ρύπων καθορίζονται ως εξής: - Αρχικά λαµβάνεται η οριακή τιµή εκποµπής, που αφορά κάθε επιµέρους καύσιµο και ρύπο και που αντιστοιχεί στην ονοµαστική θερµική ισχύ της εγκατάστασης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5,6 και 7 της παρούσας απόφασης. - Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι σταθµισµένες οριακές τιµές εκποµπής ανά καύσιµο. Οι τιµές αυτές λαµβάνονται πολλαπλασιάζοντας κάθε µία από τις προαναφερόµενες επί µέρους

6 οριακές τιµές επί την θερµική ισχύ που παράγει το κάθε καύσιµο και διαιρώντας το γινόµενο δια του αθροίσµατος της θερµικής ισχύος που παράγουν όλα τα καύσιµα. - Τέλος προστίθενται οι παραπάνω σταθµισµένες οριακές τιµές εκποµπής ανά καύσιµο. Το άθροισµα που προκύπτει είναι η οριακή τιµή εκποµπής για το µικτό καύσιµο. 2. Στις εγκαταστάσεις καύσης µικτής εστίας, που χρησιµοποιούνται µόνα τους ή µε άλλα καύσιµα τα κατάλοιπα της απόσταξης και επεξεργασίας του αργού πετρελαίου για ιδία κατανάλωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν το καύσιµο µε την υψηλότερη οριακή τιµή εκποµπής (καθοριστικό καύσιµο), κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1, αν κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης το καύσιµο αυτό συνεισφέρει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% στο σύνολο της θερµικής ισχύος που παράγουν όλα τα καύσιµα. Αν η αναλογία του καθοριστικού καυσίµου είναι µικρότερη του 50%, η οριακή τιµή εκποµπής καθορίζεται ανάλογα µε τη θερµική ισχύ που παράγει κάθε ένα από τα καύσιµα, λαµβάνοντας υπόψη το άθροισµα της θερµικής ισχύος που παράγουν όλα τα καύσιµα ως εξής: - αρχικά λαµβάνεται η οριακή τιµή εκποµπής που αφορά κάθε επί µέρους καύσιµο και ρύπο και που αντιστοιχεί στην ονοµαστική θερµική ισχύ της εγκατάστασης καύσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης. - Στη συνέχεια υπολογίζεται η οριακή τιµή εκποµπής για τον καθοριστικό καύσιµο, δηλαδή το καύσιµο µε την υψηλότερη οριακή τιµή εκποµπής σύµφωνα µε τα άρθρα 5,6 και 7 ή στην περίπτωση δύο καυσίµων που έχουν την ίδια οριακή τιµή εκποµπής, το καύσιµο που παράγει τη µεγαλύτερη θερµική ισχύ. Η τιµή αυτή λαµβάνεται πολλαπλασιάζοντας επί δύο την οριακή τιµή εκποµπής για το καύσιµο αυτό και αφαιρώντας από το γινόµενο την οριακή τιµή εκποµπής, που αφορά το καύσιµο µε την χαµηλότερη οριακή τιµή εκποµπής. - Κατόπιν προσδιορίζονται οι σταθµισµένες οριακές τιµές εκποµπής ανά καύσιµο. Οι τιµές αυτές λαµβάνονται πολλαπλασιάζοντας την ως άνω υπολογισθείσα οριακή τιµή εκποµπής του καθοριστικού καυσίµου, επί την θερµική ισχύ που παράγει το καύσιµο αυτό και πολλαπλασιάζοντας κάθε µία από τις άλλες οριακές τιµές εκποµπής επί την θερµική ισχύ που παράγεται από κάθε καύσιµο και διαιρώντας το γινόµενο του κάθε πολλαπλασιασµού δια του αθροίσµατος της θερµικής ισχύος, που παράγουν όλα τα καύσιµα. - Τέλος προστίθενται οι παραπάνω σταθµισµένες οριακές τιµές εκποµπής ανά καύσιµο. 3. Εναλλακτικά αντί της οριζόµενης στην παράγραφο 2 τιµής, ως οριακή τιµή εκποµπής για το SO 2 µπορεί να εφαρµόζεται η τιµή των 1000 mg/nm³ ως µέσος όρος όλων των νέων εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου και ανεξάρτητα από τους χρησιµοποιούµενους συνδυασµούς καυσίµων. Αυτό επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι δεν καταλήγει σε αύξηση των εκποµπών των υφιστάµενων εγκαταστάσεων. 4. Για τις νέες εγκαταστάσεις µικρής εστίας που χρησιµοποιούν εναλλακτικά δύο ή περισσότερα είδη καυσίµου εφαρµόζονται οι οριακές τιµές εκποµπής που προβλέπονται στα άρθρα 5,6 και 7 της παρούσας απόφασης, για κάθε επιµέρους καύσιµο. Άρθρο 9 Μέτρα και διαδικασίες τήρησης των οριακών τιµών εκποµπής 1. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας σε µεγάλη εγκατάσταση καύσης που χρησιµοποιεί αποκλειστικά στερεά, υγρά ή αέρια καύσιµα ή που χρησιµοποιεί µικτά καύσιµα, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ. 1και 2) του Ν. 1650/1986. Η έγκριση αυτή χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµ. Έργων και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις της υπ αριθ /5387/1990 κοινής Υπουργικής απόφασης (Β 678). 2. Η απόρριψη των καυσαερίων των εγκαταστάσεων καύσης πραγµατοποιείται µε ελεγχόµενο τρόπο, µέσω καπνοδόχου. Κάθε ενδιαφερόµενος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), υποχρεούται να υποβάλλει εκτός από τα απαιτούµενα στοιχεία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 της υπ αριθµ /5387/1990 κοινής Υπουργικής απόφασης και ένα σχέδιο (µοντέλο) διασποράς ρύπων για διάφορα ύψη καπνοδόχων.

7 3. Στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε την παράγραφο 1, περιλαµβάνονται εκτός των άλλων και: α. η επιβολή των ανώτατων επιτρεπόµενων οριακών τιµών εκποµπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σωµατιδίων σύµφωνα µε τα άρθρα 5,6,7 και 8 της παρούσας απόφασης καθώς και οι όροι για την τήρηση των τιµών αυτών. Ειδικότερα για την εξασφάλιση της τήρησης των οριακών τιµών εκποµπής οξειδίων του αζώτου που αναφέρονται στα άρθρα 5,6 και 7 είναι δυνατόν πριν την χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) κατάλληλες προδιαγραφές σχεδιασµού των καυστήρων της υπό ίδρυση εγκατάστασης καύσης. β. τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καπνοδόχου (ύψος, διάµετρος, ταχύτητα εξόδου καυσαερίων κλπ) αφού προηγουµένως ελεγχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε το υποβληθέν σύµφωνα µε την παράγραφό 2 σχέδιο (µοντέλο) διασποράς ρύπων για διάφορα ύψη καπνοδόχων. Με βάση το σχέδιο αυτό εξετάζονται από την ως άνω Υπηρεσία οι ρύποι SO 2 και ΝΟχ καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ρύπος θεωρηθεί απαραίτητος και επιβάλλονται όροι σύµφωνα µε τους οποίους θα γίνεται η απόρριψη. γ. την λήψη µέτρων για ενδεχόµενη ελαττωµατική λειτουργία ή βλάβη του εξοπλισµού αντιρρύπανσης. 4. Οι αρµόδιες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αρχές, είναι δυνατόν να επιβάλλουν µε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: α. οριακές τιµές εκποµπής και προθεσµίες για την εφαρµογή τους, αυστηρότερες από τις προβλεπόµενες στην προηγούµενη παράγραφο (3 α ) β. οριακές τιµές και άλλων ρύπων ή γ. την προσαρµογή των εγκαταστάσεων στην καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος. Άρθρο 10 Ειδικές διατάξεις 1. Όταν κατασκευάζονται δύο ή περισσότερες ξεχωριστές εγκαταστάσεις και είναι δυνατόν κατά την κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ Ε και λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και οικονοµικές συνθήκες, να απορρίπτονται τα καυσαέριά τους από κοινή καπνοδόχο, τότε το σύνολο των εγκαταστάσεων αυτών θεωρείται ως µια ενιαία εγκατάσταση, όσον αφορά τις οριακές τιµές εκποµπής ρύπων. 2. Όταν η θερµική ισχύς µιας εγκατάστασης αυξάνεται τουλάχιστον κατά 50 ΜW, η οριακή τιµή εκποµπής, που εφαρµόζεται για το νέο τµήµα της εγκατάστασης, καθορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική θερµική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ.2 και 3 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 11 Βλάβες Ελλείψεις καυσίµων Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε περιπτώσεις βλάβης των νέων εγκαταστάσεων ή µη κανονικής τροφοδοσίας τους µε τα κατάλληλα καύσιµα. 1. Στην περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 9 (παρ. 3α. εδ.2) και παρατηρηθεί υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής των ΝΟχ για απρόβλεπτους λόγους, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεώνεται µέσα σε προθεσµία 7 ηµερών να ενηµερώσει την αρµόδια Υπηρεσία το ΥΠΕΧΩ Ε και να ενεργήσει το ταχύτερο δυνατόν, για την άρση των αιτιών της υπέρβασης. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε δύναται να επιβάλλει την τήρηση ορισµένων ειδικών όρων κατά τη διάρκεια της περιόδου της υπέρβασης. Το αργότερο µέσα σε διάστηµα ενός χρόνου, η εγκατάσταση πρέπει να επανέλθει σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, µε πλήρη τήρηση των οριακών τιµών εκποµπής.

8 2. Εάν ο εξοπλισµός αντιρρύπανσης υποστεί βλάβη ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεώνεται µέσα σε 3 ηµέρες, να ενηµερώσει την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε, η οποία αποφασίζει για τις ενδεικνυόµενες ενέργειες. Η υπηρεσία αυτή υποχρεώνει τον ενδιαφερόµενο να περιορίσει ή να διακόψει εντελώς τη λειτουργία της εγκατάστασης το συντοµότερο δυνατόν και έως ότου αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία ή να χρησιµοποιήσει καύσιµα µε µικρότερες εκποµπές ρύπων, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά την κρίση της Υπηρεσίας αυτής είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Επίσης εξασφαλίζει ότι ο ενδιαφερόµενος λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία ο εξοπλισµός µείωσης των εκπεµπόµενων ρύπων το συντοµότερο δυνατόν. 3. Σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης καυσίµου σε εγκαταστάσεις, που χρησιµοποιούν καύσιµο χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, είναι δυνατόν να γίνεται υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής διοξειδίου του θείου που προβλέπονται στα άρθρα 5,6 και 7 της παρούσας απόφασης. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε ενηµερώνεται µέσα σε προθεσµία 7 ηµερών και µπορεί να επιτρέπει την υπέρβαση των οριακών τιµών για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα εξάµηνο. 4. Σε εγκαταστάσεις οι οποίες κανονικά χρησιµοποιούν µόνο αέριο καύσιµο και οι οποίες σε περίπτωση χρήσης άλλου καυσίµου, θα έπρεπε να διέθεταν εξοπλισµό αντιρρύπανσης, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν κατ εξαίρεση και για µικρό χρονικό διάστηµα άλλα καύσιµα, λόγω απρόβλεπτης διακοπής του εφοδιασµού µε αέριο καύσιµο. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε ενηµερώνεται µέσα σε προθεσµία 7 ηµερών και µπορεί να επιτρέπει την υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπής, που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, για το χρονικό διάστηµα διακοπής του κανονικού εφοδιασµού της εγκατάστασης µε αέριο καύσιµο. 5. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 12 Μετρήσεις εκποµπών 1. Στις νέες εγκαταστάσεις καύσης πρέπει να υπάρχει πλήρες σύστηµα παρακολούθησης των εκποµπών διοξειδίου του θείου, σωµατιδίων, οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα ή/και οξυγόνου, καθώς επίσης και της τιµής κάθε παραµέτρου που θεωρείται απαραίτητη για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιείται από σηµεία που βρίσκονται στην αυτή κατά το δυνατόν διατοµή του απαγωγού των καυσαερίων. Στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, η τοποθέτηση αντίστοιχων συστηµάτων παρακολούθησης είναι δυνητική κατά την κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ Ε. Το σύνολο της δαπάνης για την προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω συστηµάτων, καθώς επίσης και για την δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής (εξέδρες δειγµατοληψίας κ.α.) βαρύνει τον εκάστοτε ενδιαφερόµενο. 2. Οι µέθοδοι και οι συσκευές µέτρησης για τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων των ουσιών και της τιµής των παραµέτρων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για την βαθµονόµηση των συσκευών µέτρησης και για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή ελλείψει αυτών σε διεθνώς δόκιµες και αναγνωρισµένες τεχνολογίες βιοµηχανικών µετρήσεων και να παρέχουν αναπαραγώγιµα και συγκρίσιµα αποτελέσµατα. 3. Πληροφορίες για τα κριτήρια που απαιτείται να πληρούν οι µέθοδοι και οι συσκευές µέτρησης, βαθµονόµησης και αξιολόγησης των δεδοµένων, παρέχονται από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε και διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ε.Κ. Οι µέθοδοι προσδιορισµού εγκρίνονται από την ως άνω Υπηρεσία, στην οποία ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης παρέχει πλήρη στοιχεία για τους τρόπους και τις συσκευές µέτρησης,

9 βαθµονόµησης και αξιολόγησης των δεδοµένων. Η Υπηρεσία αυτή είναι δυνατόν να απορρίψει τα στοιχεία αυτά ή να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία. 4. Τα συστήµατα συνεχούς µέτρησης ελέγχονται τακτικά (τουλάχιστον κάθε µήνα) σε συνεννόηση µε την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε. Οι συσκευές (συνεχούς ή ασυνεχούς) µέτρησης των συγκεντρώσεων των ελεγχόµενων ουσιών υποβάλλονται τακτικά (τουλάχιστον κάθε εξάµηνο) σε βαθµονόµηση και εξέταση της λειτουργίας τους. Η βαθµονόµηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε µέθοδο αναφοράς εγκεκριµένη από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης ενηµερώνει την Υπηρεσία αυτή για τα αποτελέσµατα των ελέγχων των συσκευών µέτρησης και των συνεχών ή και µεµονωµένων µετρήσεων, που πραγµατοποιούνται για να εκτιµηθεί η τήρηση ή µη των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Η ενηµέρωση καλύπτει εξαµηνιαίες περιόδους (Α και Β εξάµηνο κάθε έτους) και πραγµατοποιείται εγγράφως- µέσα στο αµέσως επόµενο τρίµηνο κάθε εξαµήνου (Γ τρίµηνο του ιδίου έτους και Α τρίµηνο του εποµένου έτους αντίστοιχα). Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε είναι δυνατόν να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο: - συµπληρωµατικά στοιχεία ή/και - έκτακτη ενηµέρωση αν και όποτε το θεωρήσει σκόπιµο. Λεπτοµέρειες για τη µέτρηση και εκτίµηση των εκποµπών των νέων και των υφιστάµενων εγκαταστάσεων παρέχονται στα Παραρτήµατα VI και VII του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 13 ιασυνοριακή ρύπανση Σε περίπτωση ίδρυσης νέων εγκαταστάσεων καύσης που είναι δυνατόν να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε άλλο Κράτος-Μέλος των Ε.Κ. η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε µεριµνά για την κατάλληλη ενηµέρωση του κράτους αυτού. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 75308/5512/ (ΦΕΚ 691Β). Άρθρο 14 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήµατα Ι-ΙΧ που ακολουθούν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ SO 2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ SO 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (χιλ τόννοι/έτος) % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 1980 ΚΑΤΑ ΤΟ 1980 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 (χιλ.τόννοι) Παρατήρηση: Οι εκποµπές από εγκαταστάσεις καύσης στις οποίες χορηγήθηκε άδεια πριν από την 1 η Ιουλίου 1987, αλλά που δεν είχαν λειτουργήσει ακόµα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την θέσπιση των ορίων εκποµπής που περιλαµβάνονται στον παρόν Παράρτηµα, πρέπει να ανταποκρίνονται, είτε στις απαιτήσεις που καθορίζει η παρούσα Κοινή Υπουργικής Απόφασης για τις νέες εγκαταστάσεις, είτε να συµπεριλαµβάνονται στις συνολικές εκποµπές από υφιστάµενες εγκαταστάσεις, οι οποίες πρέπει να µην υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παρόν Παράρτηµα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

10 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ως ΝO 2 ) ΚΑΤΑ ΤΟ 1980 (χιλ.τόννοι) 36 ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝO χ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝO χ (χιλ τόννοι/έτος) % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 1980 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 1 Στάδιο Παρατήρηση: Οι εκποµπές από εγκαταστάσεις καύσης στις οποίες χορηγήθηκε άδεια πριν από την 1 η Ιουλίου 1987, αλλά που δεν είχαν λειτουργήσει ακόµα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την θέσπιση των ορίων εκποµπής που περιλαµβάνονται στον παρόν Παράρτηµα, πρέπει να ανταποκρίνονται, είτε στις απαιτήσεις που καθορίζει η παρούσα Κοινή Υπουργικής Απόφασης για τις νέες εγκαταστάσεις, είτε να συµπεριλαµβάνονται στις συνολικές εκποµπές από υφιστάµενες εγκαταστάσεις, οι οποίες πρέπει να µην υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παρόν Παράρτηµα.

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ SO 2 ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στερεά καύσιµα

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ SO 2 ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υγρά καύσιµα

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ και εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 2

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Λεπτοµέρειες της µέτρησης και της αξιολόγησης των εκποµπών νέων και υφισταµένων εγκαταστάσεων. 1. Η µέτρηση των συγκεντρώσεων σωµατιδίων, SO 2, NO χ, O 2 ή/και (CO 2 ), πραγµατοποιείται συνεχώς για τις νέες εγκαταστάσεις µε ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 300MW. Εντούτοις η παρακολούθηση των εκποµπών SO 2 και σωµατιδίων µπορεί να περιορίζεται σε µεµονωµένες µετρήσεις ή άλλες κατάλληλες διαδικασίες προσδιορισµού, εφόσον µε αυτές τις µετρήσεις ή διαδικασίες, που πρέπει να εγκρίνονται από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε, είναι δυνατός ο προσδιορισµός των ζητούµενων συγκεντρώσεων. Στις περιπτώσεις νέων εγκαταστάσεων µε ονοµαστική θερµική ισχύ µικρότερη ή ίση των 300 MW ή υφιστάµενων που υπάγονται στην παρούσα κοινή Υπουργική Απόφασης η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε µπορεί να απαιτήσει την πραγµατοποίηση συνεχών µετρήσεων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αν δεν απαιτούνται συνεχείς µετρήσεις, πραγµατοποιούνται τακτικές µεµονωµένες µετρήσεις ή ακολουθούνται άλλες κατάλληλες διαδικασίες προσδιορισµού που έχουν εγκριθεί από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε. 2. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που πρέπει να τηρούν τα ποσοστά αποθείωσης του άρθρου 5 παράγραφος 2, οι µετρήσεις των εκποµπών SO 2 πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήµατος. Επίσης πρέπει να παρακολουθείται τακτικά (µε συχνότητα που θα καθορίζεται κατά περίπτωση από την αρµόδια Υπηρεσία) η περιεκτικότητα σε θείο του καυσίµου που εισάγεται στην εγκατάσταση καύσης. 3. Στην περίπτωση ουσιωδών µεταβολών, ως προς το χρησιµοποιούµενο καύσιµο ή τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε. Η εν λόγω Υπηρεσία αποφασίζει, αν εξακολουθούν να ισχύουν ή αν χρήζουν αναπροσαρµογής οι σχετικές µε την παρακολούθηση διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος Παραρτήµατος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Τήρηση οριακών τιµών εκποµπής Στην περίπτωση συνεχών µετρήσεων, οι οριακές τιµές εκποµπής που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 7 θεωρείται ότι τηρούνται, εφ όσον από την εκτίµηση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι για τις ώρες λειτουργίας κατά το διάστηµα ενός ηµερολογιακού έτους: α. καµία µέση µηνιαία τιµή δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής (ηµερολογιακός µήνας) β. στην περίπτωση του SO 2 και των σωµατιδίων το 97% του συνόλου των µέσων 48ωρων τιµών δεν υπερβαίνει το 110% των οριακών τιµών εκποµπής. γ. στην περίπτωση των NO χ το 95% του συνόλου των µέσων 48ωρων τιµών δεν υπερβαίνει το 110% των οριακών τιµών εκποµπής Η αναγνώριση της εγκυρότητας του υπολογισµού των προαναφεροµένων εκατοστηµορίων προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον του 75% των δυνατών 48ωρων τιµών κατανεµηµένων κατά το δυνατόν οµοιόµορφα καθ όλο το 48ωρο. Η εγκυρότητα των 48ωρων τιµών προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον του 50% των δυνατών ωριαίων τιµών κατανεµηµένων κατά το δυνατόν οµοιόµορφα. Στις περιπτώσεις µη ύπαρξης των ελαχίστων προαναφεροµένων ποσοστών η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε µπορεί µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία να εκτιµήσει την τήρηση ή µη των οριακών τιµών. Οι περίοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 11 καθώς και οι περίοδοι έναρξης και λήξης της λειτουργίας δεν λαµβάνονται υπόψη: 2. Στην περίπτωση που απαιτούνται µόνο µεµονωµένες µετρήσεις ή άλλες κατάλληλες διαδικασίες προσδιορισµού, οι οριακές τιµές εκποµπής που ορίζονται στα άρθρα 5,6,7

15 θεωρείται ότι τηρούνται εφ όσον τα αποτελέσµατα καθώς µιας από τις σειρές µετρήσεων ή άλλων διαδικασιών που ορίζονται και καθορίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίζει κατά περίπτωση η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπής. 3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, τα ποσοστά αποθείωσης θεωρείται ότι τηρούνται, εφ όσον από την αξιολόγηση των µετρήσεων που γίνονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI παράγραφος 2 προκύπτει ότι όλες οι µέσες τιµές ανά ηµερολογιακό µήνα ή όλες οι κυλιόµενες µέσες µηνιαίες τιµές τηρούν τα απαιτούµενα ποσοστά αποθείωσης. Οι περίοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 11 καθώς και οι περίοδοι έναρξης και λήξης της λειτουργίας δεν λαµβάνονται υπόψη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Προσδιορισµός των συνολικών ετησίων εκποµπών από υφιστάµενες εγκαταστάσεις. 1. Από το 1990 και για κάθε επόµενο έτος θα γίνεται µε ευθύνη των υπευθύνων των υφισταµένων εγκαταστάσεων πλήρης καταγραφή των εκποµπών SO 2 και NO χ που θα κοινοποιούνται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε, όπου και θα κατατάσσονται ως εξής: - Ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση της ΕΗ ονοµαστικής θερµικής ισχύος µεγαλύτερης των 300 MW και για τα διυλιστήρια. - Συνολικά για όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας κοινής Υπουργικής Απόφασης. 2. Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί για τις καταγραφές αυτές πρέπει να είναι σύµφωνη µε εκείνη που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των εκποµπών SO 2 και NO χ για την συµπλήρωση των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ για το έτος Εντός ενός µηνός από τη δηµοσίευση της παρούσας κοινής Υπουργικής Απόφασης ο υπεύθυνος κάθε εγκατάστασης υποχρεώνεται να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε πλήρη στοιχεία για τις µεθόδους και τα βασικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για το προσδιορισµό των εκποµπών SO 2 και NO x για το έτος Τα στοιχεία αυτά θα κοινοποιηθούν στη συνέχεια στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Τα αποτελέσµατα των ετησίων καταγραφών κοινοποιούνται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε µέσα σε 3 µήνες από το τέλος του έτους το οποίο αφορούν. Μετά το τέλος της προθεσµίας αυτής, η ανωτέρω Υπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιήσει εντός ενός εξαµήνου στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα αποτελέσµατα των καταγραφών σε κατάλληλα ενοποιηµένη µορφή. Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί για τη συγκέντρωση αυτών των καταγραφών εκποµπών και οι αναλυτικές βασικές πληροφορίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή, εφόσον αυτή το ζητήσει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Προσδιορισµός των συνολικών ετησίων εκποµπών νέων εγκαταστάσεων Τα αποτελέσµατα του προσδιορισµού των συνολικών ετησίων εκποµπών SO 2, NO x, και σωµατιδίων γνωστοποιείται η µέθοδος της συνεχούς παρακολούθησης ο υπεύθυνος της εγκατάστασης καύσης αθροίζει, χωριστά για κάθε ρύπο, τη µάζα που εκπέµπεται καθηµερινά µε βάση την παροχή των καυσαερίων σε όγκο. Όταν δεν χρησιµοποιείται η µέθοδος της συνεχούς παρακολούθησης, προσδιορίζονται κατ εκτίµηση από τον εν λόγω υπεύθυνο οι συνολικές ετήσιες εκποµπές. Ακολουθούνται οι υποδείξεις της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ Ε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος VI, παράγρ.1. Οι συνολικές ετήσιες εκποµπές SO 2, και NO x των νέων εγκαταστάσεων ανακοινώνονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση που απαιτείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII σχετικά µε τις συνολικές ετήσιες εκποµπές των υφιστάµενων εγκαταστάσεων.

16 Άρθρο Σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης µε πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 98 (παραγ.12) του Ν. 1892/1990(Α 101) 2. Ειδικότερα για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1515/85 και του άρθρου 13 του Ν. 1561/85 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 31 (παραγ.6 και 7) αντίστοιχα του Ν. 1650/ Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους (1 και 2) επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται, για θέµατα που θίγει η παρούσα απόφαση, στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Άρθρο 16 Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτή καταργείται. Άρθρο 17 Η ισχύς της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Απριλίου 1993 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 176 Κ.Δ.Π. 74/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 74 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών στην Ατμόσφαιρα Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93)

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΠ. οικ. 82805/2224/93 Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας

«άδεια» σημαίνει την άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Ε.Ε. Παρ. III(I) 193 Κ.Α.Π. 75/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 75 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 25/1988 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των µε αριθµ. 98 και99/10.7.87 Πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1282 Κ.Δ.Π. 195/2004 Αρ. 3830,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1282 Κ.Δ.Π. 195/2004 Αρ. 3830, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1282 Κ.Δ.Π. 195/2004 Αρ. 3830, 2.4.2004 Αριθμός 195 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Π ΑΡΑΡΤΗ Μ Α I ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 1. Ονομαστική θερμική ισχύς (MW) της μεσαίου μεγέθους μονάδας. 2. Είδος της μεσαίου μεγέθους μονάδας (ντιζελοκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ποιότητα Ατμόσφαιρας-Ατμοσφαιρική & Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση-Μέτρα αντιμετώπισης Λάρισα 4 Ιουνίου 2010 Μέτρα αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 545/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3652 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 545 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης (ΕΦ ). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : / /2003 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, Ε.Ε. Παρ. III(I) 5569 Κ.Δ.Π. 509/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 509 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 19.1.2015 2013/0442(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1391 K.AJI. 296/95. Αριθμός 296 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ 70 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 94(1) ΤΟΥ 1992)

1391 K.AJI. 296/95. Αριθμός 296 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ 70 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 94(1) ΤΟΥ 1992) E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3022, 8.12.95 1391 K.AJI. 296/95 Αριθμός 296 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ 70 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 94(1) ΤΟΥ 1992) Διάταγμα με βάση το άρθρο 7 Ο Υπουργός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93)

(Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93) ΑΠΟΦΑΣΗ 15177/Φ.17.4/404/93 Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. 665/Β/1-9-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 16 Ιουνίου 1982

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 16 Ιουνίου 1982 ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 16 Ιουνίου 1982 Αντιµετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθµιση συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ 73/Α/18-6-82) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α Ε.Ε. Παρ. III(I) 5603 ΚΑ.Π. 515/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 515 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των διαδικασιών εναρµόνισης των προγραµµάτων περιορισµού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιοµηχανίας διοξειδίου του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης Αριθ. Δ6/29826-28/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1050/2008, του Ernesto Cesarini, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 40 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 2013/0442 (COD) PE-CONS 42/15

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 2013/0442 (COD) PE-CONS 42/15 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 2013/0442 (COD) PE-CONS 42/15 ENV 445 ENER 269 IND 110 TRANS 226 ENT 130 SAN 204 CODEC 972 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 13.1.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0831/2008, του M.C.L.V., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 145799/05 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1002Β Μέγεθος κειμένου: 83,328 KB Αριθμ. οικ. 145799 /05 (ΦΕΚ 1002 Β /18-7-2005): Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ /3053/85

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ /3053/85 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 71560/3053/85 ιάθεση των χρησιµοποιουµένων ορυκτελαίων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975. (ΦΕΚ 665/Β/1-11-85) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 1 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Δημ. Χατζηδάκης Δρ Χημικός Μηχανικός Μέλος της ΜΕΠΑΑ του ΤΕΕ Η εισήγησή μου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2011 SEC(2011) 919 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµ. 135/2007 γνωµοδότηση της ΡΑΕ για το ανωτέρω θέµα.

Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµ. 135/2007 γνωµοδότηση της ΡΑΕ για το ανωτέρω θέµα. Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 27/3/2007 Προς: Θέµα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γνωµοδότηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 22.4.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0553/2007, της Krystyna Kowalska, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την παραβίαση από τις πολωνικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. [άρθρα 2(1), 62(2), 48(2), (3) (4)(β), (γ) και (δ), 64(1), (2)(α), 65, 67(3) και 99(2)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. [άρθρα 2(1), 62(2), 48(2), (3) (4)(β), (γ) και (δ), 64(1), (2)(α), 65, 67(3) και 99(2)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ [άρθρα 2(1), 62(2), 48(2), (3) (4)(β), (γ) και (δ), 64(1), (2)(α), 65, 67(3) και 99(2)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Σταθμοί Μέτρησης Σίνδου Καλοχωρίου - Διαβατών

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Σταθμοί Μέτρησης Σίνδου Καλοχωρίου - Διαβατών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Σταθμοί Μέτρησης Σίνδου Καλοχωρίου - Διαβατών Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2 Σίνδος 2013 2 Η συλλογή και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικό Παράρτηµα Σύµβασης./ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α - Γενικές Πληροφορίες ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-15780 ΑΘΗΝΑ Ε Μ Π NTUA 210-772 3604/3662 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1279/2011, της Leona Maes, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα στην Αμβέρσα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1065/2007, του Alessandro Nucci, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αστική ατμοσφαιρική ρύπανση 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του

Αριθμ /7006/ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Αριθμ. 76068/7006/22.12.2014 Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα