ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Μία χημική αντίδραση είναι μονόδρομη όταν: α. πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες συνθήκες β. πραγματοποιείται μόνο στο εργαστήριο γ. μετά την πραγματοποίησή της εξαντλείται η ποσότητα ενός τουλάχιστον από τα αντιδρώντα δ. παράγεται ένα μόνο προϊόν. 2. Μία χημική αντίδραση χαρακτηρίζεται αμφίδρομη όταν: α. πραγματοποιείται τόσο στο εργαστήριο, όσο και στη φύση β. πραγματοποιείται σε οποιεσδήποτε συνθήκες γ. εξελίσσεται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις δ. δίνει διάφορα προϊόντα, ανάλογα με τις συνθήκες. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: Α (g) + 2B (g) Γ (g). Όταν σταθεροποιηθεί η συγκέντρωση του σώματος Γ, θα υπάρχουν στο δοχείο: α. μόνο Α και Γ γ. μόνο Γ β. μόνο Β και Γ δ. Α, Β, και Γ. 4. Μετά την αποκατάσταση κάθε χημικής ισορροπίας: α. δεν πραγματοποιείται καμία χημική αντίδραση β. πραγματοποιούνται δύο αντιδράσεις με ίσες ταχύτητες γ. τα συνολικά mol των αντιδρώντων είναι ίσα με τα συνολικά mol των προϊόντων δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω. 5. Σε κλειστό δοχείο στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: Α + Β Γ + Δ. Αν υ 1 και υ 2 είναι οι ταχύτητες των αντιδράσεων με φορά προς τα δεξιά και προς τ αριστερά αντίστοιχα, θα ισχύει: α. υ 1 υ 2 0 β. υ 1 υ 2 0 γ. υ 1 υ 2 δ. υ 1 υ 2 ε. υ 1 0 και υ Από τις ισορροπίες που περιγράφουν οι παρακάτω χημικές εξισώσεις: 2Η 2 Ο (g) 2H 2 (g) + O 2(g) (I) CaCO 3(S) CaO (S) + CO 2(g) (II) 2C (S) + O 2(g) 2CO (g) (III) CH 3 COOH (L) + CH 3 OH (L) CH 3 COOCH 3(L) + H 2 O (L) (IV) είναι ομογενείς μόνο οι: α. (Ι) και (ΙΙ) β. (Ι) γ. (ΙΙΙ) και (ΙV) δ. (Ι) και (IV). 7. Μία αντίδραση έχει απόδοση 90 %. Αυτό σημαίνει ότι: α. κατά την απομόνωση των προϊόντων έχουμε απώλειες 10 % β. η μάζα των προϊόντων ισούται με τα 9 10 της μάζας των αντιδρώντων

2 γ. η ποσότητα οποιουδήποτε από τα προϊόντα είναι ίση με τα 9 10 της θεωρητικά αναμενόμενης ποσότητας δ. τα συνολικά mol των προϊόντων είναι ίσα με το 90 % των mol των αντιδρώντων. 8. Η απόδοση κάθε αμφίδρομης αντίδρασης εκφράζει: α. το ποσοστό του καθενός από τα αρχικά σώματα που αντέδρασε β. το ποσοστό με το οποίο αντέδρασε το σώμα εκείνο που είχε αρχικά τη μικρότερη μάζα γ. το λόγο της μάζας των προϊόντων προς τη μάζα των αντιδρώντων δ. το λόγο της μάζας οποιουδήποτε προϊόντος προς τη μάζα που θα παράγονταν από αυτό το προϊόν, αν η αντίδραση ήταν ποσοτική. 9. Σε κενό δοχείο εισάγονται 1mol Ν 2 και 2mol Ο 2, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C, σύμφωνα με την εξίσωση: Ν 2(g) + O 2(g) 2NO (g). i). Για τον αριθμό n των mol του ΝΟ που θα υπάρχουν στο δοχείο μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας, θα ισχύει: α. n 2 β. n 2 γ. n 2 δ. n 4. ii). Για το συνολικό αριθμό των mol (n ολ. ) των αερίων μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας θα ισχύει: α. n ολ. < 3 β. n ολ. = 3 γ. n ολ. > 3 δ. n ολ. = Ισομοριακές ποσότητες των σωμάτων Α και Β αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: Α (g) + 3Β (g) 2Γ (g). Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει σε κάθε χρονική στιγμή: α. [Α] = [Β] = [Γ] γ. [Α] [Β] β. [Α] [Β] δ. [Β] > [Γ] > [Α] 10. Για την ισορροπία ma + nb m A + n B μεταξύ των αερίων Α, Β, Α, Β η σταθερά Κ C δίνεται από τη σχέση: α. K β. K C C m n [ A] [ B] m [A ] [B ] n m [ A ] [ B ] m n [A] [B] n γ. K δ. K C C m n [ A] [ B] m [A ] + [B ] m [ A ] + [ B ] m n [A] + [B] όπου [Α], [Β], [Α ], [Β ] οι συγκεντρώσεις των σωμάτων Α, Β, Α και Β αντίστοιχα μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας. 11. Για την ισορροπία ma + nb m A + n B μεταξύ των αερίων Α, Β, Α, Β η σταθερά Κ p η σχετική με τις μερικές πιέσεις δίνεται από τη σχέση: α. K P P P A P P B β. K P A m P P PA m P B n B n γ. K P A P P PAP δ. K P όπου P Α, P Β, P Α, P Β οι μερικές πιέσεις των σωμάτων Α, Β, Α και Β αντίστοιχα μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας. P P A m B B A m P P B n B n n n,,

3 Μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας, που αποδίδεται με την απλή στοιχειομετρική εξίσωση CaO (S) + CO 2(g) CaCO 3(S) συνυπάρχουν σε ένα δοχείο όγκου V: α mol CaO, β mol CO 2 και γ mol CaCO 3. Η σταθερά K C της χημικής ισορροπίας δίνεται από τη σχέση: α. K c γ V α β V V β. K c γ αβ V γ. K c β δ. K β c V 12.Ένας από τους συντελεστές της χημικής ισορροπίας CO (g) + H 2 O (g) CO 2(g) + H 2(g) είναι: α. η συγκέντρωση του CO 2 γ. η πίεση β. οι καταλύτες δ. ο συνολικός όγκος των αερίων. 13. Δύο από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη χημική ισορροπία C (S) + H 2 O (g) CO (g) + H 2(g) είναι: α. η ολική πίεση του συστήματος και η μάζα του C β. η θερμοκρασία και οι καταλύτες γ. ο βαθμός κατάτμισης του C και οι καταλύτες δ. η συγκέντρωση του Η 2 και η ολική πίεση του συστήματος. 14. Το σύνολο των παραγόντων από τους οποίους επηρεάζεται η χημική ισορροπία Fe 3C 2 H 2(g) C 6 H 6(g) ΔΗ< 0 είναι: α. η πίεση και η θερμοκρασία β. οι συγκεντρώσεις του C 2 H 2 και του C 6 H 6 γ. οι συγκεντρώσεις των C 2 H 2 και C 6 H 6, η πίεση και η θερμοκρασία δ. η ποσότητα του καταλύτη (Fe), η πίεση και η θερμοκρασία. 15. Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται ένα σύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση χημικής ισορροπίας, καθορίζεται από την αρχή: α. Le Chatelier - Van t Hoff γ. Lavoisier - Laplace β. Hess δ. Van t Hoff 16.Σε ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g) ΔΗ< 0 Ποια από τις παρακάτω μεταβολές έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας του Η 2 που περιέχεται στο δοχείο; α. η αύξηση της πίεσης γ. η εισαγωγή υδρατμών β. η αύξηση της θερμοκρασίας δ. η προσθήκη καταλύτη. 17. Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου που περιέχει άνθρακα, εισάγεται CO 2 και το σύστημα θερμαίνεται στους θ 0 1 C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: C (S) + CO 2(g) 2CO (g) ΔΗ> 0 Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του συστήματος, η απόδοση της παραγωγής CO:

4 α. θα ελαττωθεί β. θα αυξηθεί γ. δε θα μεταβληθεί. 20. Σε κενό δοχείο εισάγουμε, σε ορισμένη θερμοκρασία, ισομοριακές ποσότητες Ν 2 και Ο 2, οπότε αποκαθίσταται τελικά η ισορροπία: N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) i) Αν προσθέσουμε στο μείγμα ισορροπίας μία ποσότητα Ν 2, η απόδοση της αντίδρασης: α. δε θα μεταβληθεί β. θα ελαττωθεί γ. θα αυξηθεί. ii) Αν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου, η απόδοση της αντίδρασης: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. δε θα μεταβληθεί. 21.Η σταθερά Κ C της χημικής ισορροπίας που αποδίδεται με τη χημική εξίσωση 2NO (g) N 2(g) + O 2(g) ΔΗ= - 40Kcal έχει τιμή κ στους Τ 1 300Κ και τιμή λ στους Τ 2 600Κ. Μεταξύ των αριθμών κ και λ ισχύει: α. λ κ β. λ κ γ. λ κ δ. λ 2κ. 22.Σε δύο όμοια δοχεία Δ 1 και Δ 2 έχουν αποκατασταθεί αντίστοιχα οι ισορροπίες: Η 2(g) + J 2(g) 2HJ (g) και Ν 2(g) + 3H 2(g) 2 NH 3(g). Η ολική πίεση έχει και στα δύο συστήματα την ίδια τιμή Ρ. Αν διπλασιάσουμε τους όγκους των δύο δοχείων, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, για τις τελικές πιέσεις Ρ 1 και Ρ 2 των δύο συστημάτων στα δοχεία Δ 1 και Δ 2 αντίστοιχα, θα ισχύει: α. Ρ 1 = Ρ/2 και Ρ/2 Ρ 2 Ρ γ. Ρ 1 = Ρ 2 = Ρ/2 β. Ρ 1 = Ρ και Ρ 2 > Ρ/2 δ. Ρ 1 = Ρ 2 = Ρ. 23.Σε ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) στους θ 0 C και πίεση 30atm. Διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή διπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου. Μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας η πίεση Ρ τελ στο δοχείο, θα είναι: α. Ρ τελ 60atm β. Ρ τελ 15atm γ. Ρ τελ 30atm δ. 15atm Ρ τελ 30atm ε. Ρ τελ 30atm. 24.Σε ένα δοχείο περιέχεται σε ισορροπία μείγμα Ν 2, Η 2 και ΝΗ 3 στους θ 0 C, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) και ασκεί πίεση 50atm. Αν διπλασιάσουμε τον όγκο του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, τότε η τελική πίεση στο δοχείο μπορεί να έχει την τιμή: α. 50atm β.100atm γ. 25atm δ. 20atm ε. 40atm. 25.Αν στους θ 0 C για την ισορροπία: 2Η 2 Ο (g) 2H 2(g) + O 2(g), είναι Κ C = 4 και για την ισορροπία: 2H 2(g) + O 2(g) 2Η 2 Ο (g είναι Κ c = λ, θα ισχύει: α. λ = 4 β. λ > 4 γ. λ = 1 / 4 δ. 1 / 4 < λ < Η τιμή της σταθεράς K C της ισορροπίας που περιγράφεται με τη χημική εξίσωση ma + nb m A + n B διαπιστώθηκε ότι αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αντίδραση με φορά προς τα δεξιά: α. είναι εξώθερμη β. είναι ενδόθερμη γ. δεν είναι ούτε εξώθερμη, ούτε ενδόθερμη δ. είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη, ανάλογα με τη θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιείται.

5 27.Η αύξηση της απόδοσης της παραγόμενης ποσότητας ΝΗ 3 με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης: Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) ΔΗ< 0), γίνεται με: α. αύξηση της θερμοκρασίας γ. αύξηση της πίεσης β. μείωση της θερμοκρασίας δ. αύξηση του όγκου του δοχείου. 28.Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g) ΔΗ< 0 Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του συστήματος: i) Ο συνολικός αριθμός των mol των αερίων: α. θα αυξηθεί γ. θα μειωθεί β. δεν θα μεταβληθεί δ. εξαρτάται από την απόδοση της αντίδρασης. ii) Η ολική πίεση των αερίων: Ερωτήσεις τύπου σωστό - λάθος με αιτιολόγηση 1. Η ισορροπία C (S) + CO 2(g) 2CO (g) είναι ομογενής και δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της πίεσης. 2. Η ισορροπία N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) είναι ομογενής και δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της πίεσης. 3. Η σταθερά Κ C για την ισορροπία Ν 2(g) + 3Η 2(g) 2ΝΗ 3(g) ΔΗ= - 22Kcal αυξάνεται, όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. 4. Ο βαθμός διάσπασης του CaCO 3 προς CaΟ και CO 2 σύμφωνα με την ενδόθερμη αντίδραση CaCO 3(S) χαμηλή πίεση. CaO (S) + CO 2(g) αυξάνεται, όταν η διάσπαση γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία και σε 5. H σταθερά Κ C της χημικής ισορροπίας C (S) + H 2 O (g) CO (g) + H 2(g) ελαττώνεται με την ελάττωση της πίεσης. 6. Αν σε ένα κλειστό δοχείο σταθερού όγκου που έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία Ν 2(g) + 3Η 2(g) 2ΝΗ 3(g) εισάγουμε μία ποσότητα ευγενούς αερίου, η χημική ισορροπία δε μεταβάλλεται ενώ η ολική πίεση των αερίων αυξάνεται. 7. Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας δεν πραγματοποιείται καμία χημική αντίδραση. 8. Αν διπλασιάσουμε τον όγκο ενός δοχείου, στο εσωτερικό του οποίου έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία CO (g) + H 2 O (g) CO 2(g) + H 2(g), τότε η συγκέντρωση του CO 2 υποδιπλασιάζεται. 9. Αν ο βαθμός διάσπασης του φωσγενίου (COCl 2 ) προς CΟ και Cl 2 αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, υπό σταθερό όγκο, τότε η αντίδραση διάσπασης του COCl 2 είναι εξώθερμη. 10. Η απόδοση της αντίδρασης H 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g) σε καθορισμένη πίεση και θερμοκρασία, έχει ελάχιστη τιμή όταν το μείγμα Η 2 και J 2 που αναμειγνύεται αρχικά είναι ισομοριακό Ερωτήσεις συνδυασμού διαφόρων μορφών 1. Σε δοχείο όγκου V έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g) (ΔΗ< 0) i ) Η παραπάνω χημική ισορροπία είναι:

6 α. ομογενής β. ετερογενής γ. ομογενής και ετερογενής ii) Η σταθερά K C αυτής της χημικής ισορροπίας δίνεται από τη σχέση Κ C..., ενώ η σταθερή K P δίνεται από τη σχέση K P =.... iii) Αν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου με σταθερή τη θερμοκρασία, τότε η ποσότητα του Η 2..., ενώ η συγκέντρωση του Η 2... iv) Να αναφέρετε ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αυξήσουμε την ποσότητα του Fe που περιέχεται στο δοχείο, διατηρώντας σταθερή τη μάζα του συστήματος. 2. Σε ένα δοχείο περιέχονται σε κατάσταση χημικής ισορροπίας 2mol SO 2, 2mol O 2 και 4mol SO 3, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2SO 2 + O 2 2SO 3 (ΔΗ<0) στους θ 0 C και σε πίεση 20atm. i) Αν προσθέσουμε στο μείγμα ισορροπίας 1mol O 2, στο δοχείο τελικά είναι δυνατό να υπάρχουν: α. 3mol O 2 β. 2mol O 2 γ. 2,4mol O 2 δ. 1,6mol O 2. ii) Εξηγήστε πώς θα μεταβληθεί η τιμή της Κ C της ισορροπίας, αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία. iii) Αν διπλασιάσουμε τον όγκο του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, η τελική πίεση που θα αποκτήσει το σύστημα δεν είναι δυνατό να έχει την τιμή: α. 12atm β. 18atm γ. 16,3atm δ. 20atm. 3. Σε δοχείο όγκου 1L περιέχονται στους θ 0 C και σε πίεση 10atm, 2mol H 2, 2mol J 2 και 4mol HJ, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: H 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g) ΔΗ= -10Kcal. i) Η παραπάνω ισορροπία χαρακτηρίζεται ως: α. ομογενής β. ετερογενής γ. εξώθερμη δ. ενδόθερμη. ii) Αν διπλασιάσουμε τον όγκο του μείγματος με σταθερή θερμοκρασία, η πίεση του συστήματος τελικά θα γίνει: α. 10atm β. 20atm γ. 5atm δ. 7,5atm. iii) Εξετάστε πώς θα μεταβληθούν οι συγκεντρώσεις των αερίων στο δοχείο με την αύξηση της θερμοκρασίας. 4. Αν για τη χημική ισορροπία που περιγράφεται από την απλή στοιχειομετρική χημική εξίσωση H 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g) ΔΗ= -10Kcal. σε θερμοκρασία θ 1 είναι K C 50, τότε: α) σε θερμοκρασία θ 1 και σε πίεση Ρ 1 η σταθερά της χημικής ισορροπίας 2HΙ H 2 + Ι 2 είναι ίση με.... β) σε θερμοκρασία θ 2 θ 1 και πίεση Ρ 1 για τη σταθερά Κ C της ισορροπίας H 2 + Ι 2 2HΙ ισχύει: Κ C γ) σε θερμοκρασία θ 2 θ 1 και πίεση Ρ 1 η σταθερά της ισορροπίας 2HΙ H 2 + Ι 2 μπορεί να έχει μία από τις τιμές: α. 55 β. 40 γ. 0,5 δ. 0,02 ε. 0,01 δ) σε θερμοκρασία θ 1 και πίεση Ρ 2 Ρ 1 η σταθερά της χημικής ισορροπίας H 2 + Ι 2 2HΙ είναι....

7 4.4. Ασκήσεις - Προβλήματα 1. Αέριο μείγμα όγκου 89,6L μετρημένα σε stp, αποτελείται από Ν 2 και Η 2 με αναλογία mol 1:3 αντίστοιχα. Το μείγμα αυτό εισάγεται σε δοχείο όγκου 3L και θερμαίνεται στους θ 0 C. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας: Ν 2 + 3Η 2 2ΝΗ 3, το γραμμομοριακό κλάσμα της ΝΗ 3 βρέθηκε 0,6. α) Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ c της ισορροπίας, καθώς και την απόδοση της αντίδρασης στους θ 0 C. β) Αν η αντίδραση σχηματισμού της ΝΗ 3 από τα συστατικά της στοιχεία είναι εξώθερμη, εξετάστε αν θα μεταβληθεί και πώς (θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί) η σταθερά Κ c της ισορροπίας όταν αυξηθεί η θερμοκρασία του συστήματος. 2. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία θ 0 C πραγματοποιείται η αμφίδρομη αντίδραση: A (g) + B (g) 2Γ (g). Κάποια χρονική στιγμή στο δοχείο υπάρχουν 1mol του Α, 1mol του Β και 1mol του Γ. Τη στιγμή αυτή η ταχύτητα της απλής αντίδρασης από αριστερά προς τα δεξιά είναι τετραπλάσια της ταχύτητας της απλής αντίδρασης από δεξιά προς τα αριστερά. α) Εξηγήστε αν τη στιγμή αυτή το μείγμα βρίσκεται ή όχι σε ισορροπία. β) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c για την ισορροπία. γ) Πόσα mol από κάθε αέριο θα υπάρχουν στο δοχείο μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας. 3.Ορισμένη ποσότητα ατμών HΙ εισάγεται σε κενό δοχείο όγκου V και θερμαίνεται στους θ 0 C, οπότε αρχίζει να διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2HΙ (g) H 2 (g) + Ι 2 (g). Η μεταβολή της συγκέντρωσης του HJ και του Η 2 σε συνάρτηση με το χρόνο περιγράφεται στο διάγραμμα: C( mol/l) 1 0,5 (1) (2) 0 t v t α) Εξηγήστε ποια από τις καμπύλες (1) και (2) αντιστοιχεί στο HΙ και ποια στο Η 2. β) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c της ισορροπίας. γ) Αν η ίδια ποσότητα ατμών HΙ εισαχθεί σε ένα άλλο δοχείο όγκου 2V, ποιες θα είναι οι συγκεντρώσεις των τριών αερίων μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας στους θ 0 C;

8 4. Σε δοχείο όγκου 1L έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: 2SO 3 (g) 2SO 2 (g) + O 2 (g) ΔΗ= - 80kJ. Η μεταβολή της συγκέντρωσης των τριών αερίων σε συνάρτηση με το χρόνο, από την έναρξη της αντίδρασης μέχρι την αποκατάσταση της ισορροπίας περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα: 1 0,5 C (mol/l) (2) (1) (3) 0 t v t α) Εξηγήστε ποια από τις καμπύλες (1), (2) και (3) αντιστοιχεί σε καθένα από τα τρία αέρια σώματα. β) Ποια αέρια και πόσα mol από το καθένα είχαμε τοποθετήσει αρχικά στο δοχείο; γ) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c για την ισορροπία. δ) Εξηγήστε προς ποια κατεύθυνση θα μετατοπιστεί η θέση χημικής ισορροπίας, αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του συστήματος. 5.Σε δοχείο Δ 1 όγκου 8L περιέχονται 0,4mol COCl 2 και ισομοριακές ποσότητες CO και Cl 2 σε κατάσταση ισορροπίας, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: COCl 2 (g) CO (g) + Cl 2 (g). Η θερμοκρασία του μείγματος είναι C και η πίεση 8,2atm. α) Να υπολογίσετε την σταθερά Κ c για την ισορροπία στους C. β) Σε ένα άλλο δοχείο όγκου V 2 εισάγουμε 0,2mol COCl 2, 0,1mol CO και 0,1mol Cl 2 και θερμαίνουμε το μείγμα στους C. Στην κατάσταση ισορροπίας διαπιστώνουμε ότι περιέχονται συνολικά 0,4mol αερίων. Να βρεθεί ο όγκος V 2 του δοχείου. 6. Στους θ 0 1 C για την αμφίδρομη αντίδραση Α (g) + B (g) 2Γ (g) η σταθερά της ταχύτητας της απλής αντίδρασης από αριστερά προς τα δεξιά είναι κ 1 =810 2 mol -1 Ls -1 και η σταθερά της ταχύτητας της απλής αντίδρασης από δεξιά προς τα αριστερά είναι κ 2 = 50mol -1 Ls -1. α) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c για την ισορροπία: Α (g) + B (g) 2Γ (g), στους θ 0 1 C. β) Σε κενό δοχείο όγκου 10L εισάγουμε 0,3mol του Α και 0,3mol του Β και θερμαίνουμε το μείγμα στους θ 0 1 C, οπότε αποκαθίσταται ισορροπία. Να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα και

9 την ταχύτητα στην κατάσταση χημικής ισορροπίας για την αντίδραση από αριστερά προς τα δεξιά. γ) Σε κενό δοχείο όγκου 2L εισάγουμε 0,2mol του Γ και θερμαίνουμε σε θερμοκρασία θ 0 2 C μεγαλύτερη από τη θ 1, οπότε το Γ διασπάται προς Α και Β. Στην κατάσταση ισορροπίας διαπιστώθηκε ότι έχει διασπαστεί το 50% της ποσότητας του Γ. Υπολογίστε τη σταθερά χημικής ισορροπίας Κ c για την ισορροπία Α (g) + Β (g) 2Γ (g) στους θ 0 2 C. δ) Εξηγήστε αν η αντίδραση Α + Β 2Γ είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη. 7. Σε δοχείο όγκου 3L εισάγεται αέριο μείγμα που αποτελείται από 2mol του στοιχείου Χ 2 και 2mol O 2. Το μείγμα θερμαίνεται σε ορισμένη θερμοκρασία, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: Χ 2 (g) + 2O 2 (g) 2XO 2 (g). Διαπιστώθηκε ότι μέχρι την αποκατάσταση της ισορροπίας έχει αντιδράσει το 50% της ποσότητας του Ο 2 και ότι το μείγμα ισορροπίας έχει πυκνότητα 40g/L. Να υπολογιστούν: α) ο αριθμός mol καθενός από τα τρία αέρια που περιέχονται στο δοχείο στην ισορροπία. β) η σταθερά Κ c της ισορροπίας γ) το ατομικό βάρος του στοιχείου Χ. Δίνεται το ατομικό βάρος του οξυγόνου ίσο με Σε δοχείο όγκου 1L εισάγονται 0,7mol H 2 και 0,7mol J 2.Το μείγμα θερμαίνεται στους C και τελικά αποκαθίσταται η ισορροπία: Η 2 (s) + Ι 2 (g) 2HΙ (g) ΔΗ= - 12Kcal. Διαπιστώθηκε ότι μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας περιέχονται στο δοχείο 128g HJ. α) Πόσα mol από το κάθε αέριο περιέχονται στο δοχείο στην κατάσταση χημικής ισορροπίας; β) Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς Κ c της χημικής ισορροπίας. γ) Αποδώστε γραφικά τις συναρτήσεις των συγκεντρώσεων του Η 2 και του HJ σε κοινούς άξονες συγκέντρωσης - χρόνου. δ) Εξετάστε πως θα μεταβληθεί η συγκέντρωση του HJ, αν υποβάλλουμε το μείγμα που βρίσκεται σε κατάσταση χημικής ισορροπίας στις ακόλουθες μεταβολές: i) αυξήσουμε τη θερμοκρασία ii) αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου. Δίνονται τα ατομικά βάρη των στοιχείων: Η: 1, J: 127.

10 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Η αμμωνία παρασκευάζεται σύμφωνα με την αντίδραση : Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g), ΔΗ = 22 kcal Για να αυξήσουμε την ποσότητα της παραγόμενης αμμωνίας πρέπει: α) να αυξήσουμε τη θερμοκρασία β) να προσθέσουμε καταλύτη γ) να αυξήσουμε την πίεση δ) να ελαττώσουμε την πίεση. 2. Να δικαιολογήσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες: α) Όταν ένα μείγμα Η 2, Ι 2 και ΗΙ βρίσκεται σε κατάσταση χημικής ισορροπίας, δεν πραγματοποιείται καμιά χημική αντίδραση. b) Οι αμφίδρομες αντιδράσεις έχουν απόδοση 100%. γ) Η απόδοση μιας χημικής αντίδρασης αυξάνεται με τη χρήση καταλύτη. δ) Η K c σταθερά χημικής ισορροπίας εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία. 3. ΘΕΜΑ 4ο Ένα δοχείο όγκου V 1 = 2 L περιέχει 2 mol Η 2 και 2 mol I 2. To μίγμα θερμαίνεται στους θ 1ο C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία, Η 2(g) + I 2(g) 2HI (g) της οποίας η σταθερά είναι Κ C = 64 στους θ 1o C. α) Να υπολογίσετε τον αριθμό mol κάθε συστατικού του μείγματος στην κατάσταση ισορροπίας. β) Αυξάνουμε τον όγκο του δοχείου σε V 2 = 4 L υπό σταθερή θερμοκρασία θ 1o C. Να εξετάσετε αν θα μεταβληθεί η σύσταση του μείγματος και να υπολογίσετε τη συγκέντρωση κάθε συστατικού του. γ) Μειώνουμε τη θερμοκρασία του συστήματος στους θ 2o C διατηρώντας τον όγκο του δοχείου σταθερό (V 2 = 4 L). Μετά την αποκατάσταση της νέας χημικής ισορροπίας βρέθηκαν στο δοχείο 3 mol HΙ. Εξετάστε αν η αντίδραση σύνθεσης του HI από Η 2 και Ι 2 είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη. (10 μ.10 μ. 5 μ.) 4.. Για τη χημική ισορροπία : C(s) CO 2 (g) 2CO(g) η Κ C δίνεται από τη σχέση : α. Κ C = [CO] / [CO 2 ] β.κ C = [CO] 2 / [CO 2 ] γ. Κ C = [CO] 2 / [C].[CO 2 ] 5. ΘΕΜΑ 4ο Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου 10 L εισάγονται 0,4 mol ΝΟ 2. Το δοχείο θερμαίνεται στους θ 1ο C, οπότε το ΝΟ 2 διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση : 2NO 2(g) 2NO (g) O 2(g), ΔΗ 0 Μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας βρέθηκαν στο δοχείο 0,1 mol Ο 2. α) Να υπολογιστεί η τιμή της σταθεράς Κ C για την παραπάνω χημική ισορροπία στους θ 1ο C. β) Να εξηγήσετε την επίδραση που θα έχουν τόσο στη θέση της παραπάνω χημικής ισορροπίας, όσο και στην τιμή της Κ C αυτής, οι ακόλουθες μεταβολές : i) Η προσθήκη ποσότητας Ο 2 υπό σταθερή θερμοκρασία θ 1ο C. ii) Η αύξηση της θερμοκρασίας του συστήματος στους θ 2ο C. (1366 μ.)

11 6. Σε καθένα από δύο όμοια δοχεία Α και Β εισάγεται η ίδια ποσότητα Ν 2 Ο 4. Το δοχείο Α θερμαίνεται στους θ ο C, ενώ το δοχείο Β στους (θ+20) ο C, οπότε και στα δύο δοχεία αποκαθίσταται η ισορροπία : Ν 2 Ο 4(g) 2 NO 2(g) ΔΗ 0. α) Εξετάστε σε ποιο από τα δύο δοχεία η αντίδραση έχει μεγαλύτερη απόδοση και δικαιολογήστε την απάντησή σας. β) Να σχεδιάσετε τις καμπύλες της συγκέντρωσης του ΝΟ 2 σε συνάρτηση με το χρόνο για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις στο ίδιο σύστημα αξόνων. γ) Ποια η σχέση των λόγων [ΝΟ 2 ] 2 /[Ν 2 Ο 4 ] στα δύο δοχεία μετά την αποκατάσταση της Χ.Ι. ; 7. Σε δοχείο όγκου V και σε θερμοκρασία θ ο C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία : Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) ΔΗ 0 α. Πώς θα μεταβληθεί η ποσότητα της αμμωνίας (ΝΗ 3 ), αν ελαττώσουμε τον όγκο του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία ; (1 μ.) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β. Πως θα μεταβληθεί η τιμή της K C αν αυξηθεί η θερμοκρασία ; (1 μ.) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (4 μ.) 8. ΘΕΜΑ 4ο Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου 10 L εισάγονται 0,25 mol φωσγενίου (COCl 2 ). Στους 727 ο C το φωσγένιο διασπάται, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση : COCl 2 (g) CO(g) + Cl 2 (g) Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας περιέχονται στο δοχείο 0,125 mol χλωρίου (Cl 2 ). α) Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης. (8 μ.) β) Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ C της χημικής ισορροπίας στους 727 ο C. (8 μ.) γ) Πόσα mol φωσγενίου πρέπει να προστεθούν στην κατάσταση χημικής ισορροπίας στους 727 ο C ώστε όταν αποκατασταθεί νέα χημική ισορροπία στο δοχείο να περιέχονται 0,25 mol χλωρίου ; (9 μ.) 9.. Σε κλειστό δοχείο όγκου V και θερμοκρασίας θ έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία: Ν 2 (g) + Ο 2 (g) 2ΝΟ(g) α. Να εξηγήσετε πώς θα μεταβληθεί η ποσότητα του ΝΟ, αν αυξηθεί ο όγκος του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία. Μονάδες 5 β. Με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται η τιμή της Κ c της ισορροπίας. Η μεταβολή της ενθαλπίας (ΔΗ), στην κατεύθυνση σχηματισμού του ΝΟ, είναι θετική ή αρνητική; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 10. ΘΕΜΑ 4ο Σε κλειστό κενό δοχείο σταθερού όγκου V εισάγονται 1,2 mol CO και 1,2 mol Η 2 Ο. Σε ορισμένη θερμοκρασία θ αποκαθίσταται η ισορροπία: CO(g) + H 2 O(g) CO 2 (g) + H 2 (g) Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας στο δοχείο υπάρχουν 0,8 mol Η 2. α. Nα υπολογίσετε τη σύσταση (σε mol) του μίγματος στην ισορροπία, την απόδοση (α) της αντίδρασης και την τιμή της σταθεράς K c στη θερμοκρασία θ. β. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Kp στη θερμοκρασία θ. γ. Από το μίγμα της ισορροπίας απομακρύνεται κατάλληλα ορισμένη ποσότητα CO 2. Στη θερμοκρασία θ αποκαθίσταται νέα χημική ισορροπία και στο δοχείο περιέχεται 1 mol Η 2. Να υπολογίσετε την ποσότητα (σε mol) του CO 2 που απομακρύνθηκε 11. Σε τέσσερα κλειστά δοχεία με δυνατότητα μεταβολής όγκου έχουν αποκατασταθεί αντίστοιχα οι παρακάτω χημικές ισορροπίες.

12 Ποια από αυτές ΔΕΝ επηρεάζεται από τη μεταβολή του όγκου του δοχείου, σε σταθερή θερμοκρασία. α. H 2 (g)+ I 2 (g) 2HI(g) β. CaCO 3 (s) CaO(s) + CO 2 (g) γ. C(s) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) δ. 3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2NH 3 (g) Μονάδες Δίνεται η αντίδραση που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση 2A(g) B(g) + 3Γ(g) H γραφική παράσταση μεταβολής της συγκέντρωσης με το χρόνο, των σωμάτων Α, Β και Γ δίνεται παρακάτω. α. Σε ποιο από τα σώματα της αντίδρασης αντιστοιχεί η κάθε καμπύλη; β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 13. ΘΕΜΑ 4ο Σε κλειστό και θερμικά μονωμένο θερμιδόμετρο περιέχονται 14 Kg H 2 O. Στο δοχείο της αντίδρασης (αντιδραστήρας) του θερμιδόμετρου όγκου V = 5L εισάγεται ισομοριακό μείγμα αερίων ΝΟ και Ο 2, συνολικής ποσότητας 4 mol, τα οποία αντιδρούν και τελικά αποκαθίσταται χημική ισορροπία, που περιγράφεται από την εξίσωση 2ΝΟ(g) + O 2 (g) 2NO 2 (g) Η ενθαλπία της αντίδρασης 2ΝΟ(g) + O 2 (g) 2ΝΟ 2 (g) είναι ΔΗ = 28 Kcal. Από την έναρξη της αντίδρασης μέχρι την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας η θερμοκρασία του νερού αυξήθηκε κατά 1,5 C. α. Να υπολογιστεί το ποσό της θερμότητας που ελευθερώθηκε από την αντίδραση και απορροφήθηκε από το νερό του θερμιδόμετρου. β. Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης και οι ποσότητες όλων των σωμάτων στην κατάσταση χημικής ισορροπίας. γ. Να υπολογιστεί η K c της αντίδρασης Δίνονται : Η ειδική θερμοχωρητικότητα ή ειδική θερμότητα του νερού είναι cal cal c = 1 ή 1 g grad g C Η θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου θεωρείται αμελητέα. 14. Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση μιας χημικής ισορροπίας.

13 15. Σε κλειστό δοχείο όγκου V και σε σταθερή θερμοκρασία θ έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία: PCl 5 (g) PCl 3 (g) + Cl 2 (g) Να βρείτε προς ποια κατεύθυνση θα μετατοπιστεί η θέση της χημικής ισορροπίας και να δικαιολογήσετε, σε κάθε περίπτωση, την απάντησή σας με βάση την αρχή Le Chatelier, αν: α. Αυξήσουμε την ποσότητα του PCl 5 (V=σταθερό) β. Απομακρύνουμε ποσότητα Cl 2 (V=σταθερό). γ. Ελαττώσουμε τον όγκο V του δοχείου. 16. ΘΕΜΑ 2ο 2.1 Σε δοχείο όγκου V, θερμοκρασίας θ, έχει αποκατασταθεί η εξής χημική ισορροπία μεταξύ των αερίων σωμάτων Α, Β και Γ 2Α(g) + B(g) Γ(g) ΔH > 0 ι. Ποιες είναι οι εκφράσεις των Κc, Κp και της σχέσης μεταξύ τους για τη συγκεκριμένη αντίδραση. ιι. Πώς θα μεταβληθούν (αύξηση, μείωση, καμιά μεταβολή) τα παρακάτω μεγέθη: α. η ποσότητα του σώματος Α, αν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία β. η απόδοση της αντίδρασης, αν προστεθεί καταλύτης γ. η σταθερά χημικής ισορροπίας K c της αντίδρασης, αν μειωθεί η θερμοκρασία δ. η ποσότητα του σώματος Γ, αν εισαχθεί επιπλέον ποσότητα του σώματος Β. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 17. Σε θάλαμο αντίδρασης όγκου V = 10 L και σε κατάλληλες συνθήκες εισάγονται 168 g C 3 H 6 και 4,8 mol H 2. Σε αυτές τις συνθήκες η αντίδραση υδρογόνωσης C 3 H 6 (g) + Η 2 (g) C 3 H 8 (g) ΔH=-100ΚJ πραγματοποιείται με απόδοση 80%. Να υπολογιστούν: α. η ποσότητα της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την αντίδραση της υδρογόνωσης β. η συγκέντρωση καθενός από τα σώματα μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας και ποια είναι η τιμή της σταθεράς ισορροπίας Κ c γ. τα mol Η 2 που πρέπει να προστεθούν στο δοχείο στην κατάσταση της χημικής ισορροπίας ώστε η τελική απόδοση να ανέλθει σε 90%. Δίνονται : Οι σχετικές ατομικές μάζες (AB) C = 12, H = Η σταθερά ισορροπίας K c της αμφίδρομης αντίδρασης, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση: αα(s) + βb(g) δίνεται από τη σχέση: α. Κ c = δ Δ Β β γ δ Γ Δ β. Κ c = Α α Β β γγ(s) + δδ(g) γ δ Γ Δ γ. Κ c = Α α Β β α β Α Β δ. Κ c = Γ γ Δ δ

14 19. Σε κλειστό δοχείο πραγματοποιείται η αμφίδρομη αντίδραση που αποδίδεται από την εξίσωση: 2Α(g) + B(s) Γ(g), ΔΗ 0 α. Να αναφέρετε ονομαστικά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας. β. Η αντίδραση αυτή είναι ομογενής ή ετερογενής; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. γ. Η γραφική παράσταση μεταβολής της συγκέντρωσης C των αερίων Α και Γ σε σχέση με το χρόνο t, δίνεται παρακάτω Να ερμηνεύσετε τη μορφή των καμπυλών για τα χρονικά διαστήματα 0 έως t 1 και t 1 έως t ΘΕΜΑ 4ο Σε δοχείο όγκου 2L και σε θερμοκρασία θ ο C περιέχεται μίγμα 4mol Η 2, 4mol Ι 2 και 8mol ΗΙ σε κατάσταση χημικής ισορροπίας που αποδίδεται με την εξίσωση: 2HΙ(g) Ι 2 (g) + H 2 (g) α. Να υπολογίσετε τη σταθερά χημικής ισορροπίας K c της αντίδρασης. β.1. Πόσα επιπλέον mol HΙ πρέπει να προστεθούν στο δοχείο, στην ίδια θερμοκρασία, ώστε μετά την αποκατάσταση της νέας χημικής ισορροπίας να υπάρχουν στο δοχείο 5mol Η 2. β.2. Να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις όλων των ουσιών που υπάρχουν στο δοχείο στην τελική κατάσταση. 21 ΘΕΜΑ 4ο Σε κλειστό δοχείο όγκου V=10L εισάγονται n mol φωσγενίου (COCl 2 ) τα οποία θερμαίνονται στους C και αποκαθίσταται η χημική ισορροπία COCl 2 (g) CO(g) +Cl 2 (g) Ο συνολικός αριθμός mol όλων των συστατικών στην κατάσταση χημικής ισορροπίας είναι n ολ =1,25n, η δε ολική πίεση του μίγματος στο δοχείο είναι P =24,6atm Να υπολογίσετε : α ) Το συνολικό αριθμό των mol των συστατικών του μίγματος (n ολ) ) β) Τον αρχικό αριθμό n mol (φωσγενίου) γ) Την απόδοση α της αντίδρασης δ) Την Κc της αντίδρασης. Δίνεται R=0,082 L. atm/mol. K 22. Σε δοχείο όγκου V και σε θερμοκρασία θ, έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία CΟ(g) + 2H 2 (g) CH 3 OH(g) ΔΗ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σωστά. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ

15 α. Αύξηση θερμοκρασίας 1. Αύξηση της τιμής της σταθεράς ισορροπίας Κ C β. Μείωση του όγκου του δοχείου σε σταθερή θ 2. Μείωση της ποσότητας της CH 3 OH(g) γ. Μείωση της συγκέντρωσης του αερίου CO 3. Αύξηση της ποσότητας της CH 3 OH(g) 4. Μείωση της τιμής της σταθεράς ισορροπίας Κ C 23. Δίνεται η αμφίδρομη αντίδραση : 3Η 2 (g) + N 2 (g) 2ΝΗ 3 (g) ΔΗ=22 kcal Αναφέρετε τρόπους αύξησης της απόδοσης της αντίδρασης. 24. Σε δοχείο που διαθέτει έμβολο έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: Ν 2 (g) O 2 (g) 2NO(g) ΔΗ 0 Μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση; α. Όταν αυξηθεί η θερμοκρασία; β. Όταν μειωθεί ο όγκος του δοχείου, σε σταθερή θερμοκρασία, με την κατάλληλη μετακίνηση του εμβόλου. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 25. ΘΕΜΑ 4ο Σε κλειστό και κενό δοχείο όγκου 20 L εισάγονται ποσότητα αερίου CO 2 και περίσσεια στερεού άνθρακα C, που αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση : CO 2 (g) C(s) 2CO(g) Μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας περιέχονται στο δοχείο 1 mol CO 2 και 2 mol CO και η ολική πίεση είναι ίση με Ρολ = 6 atm Όλες οι μεταβολές θεωρείται ότι γίνονται σε σταθερή θερμοκρασία. Να υπολογίσετε : α. Την αρχική ποσότητα του αερίου CO 2 σε mol και την απόδοση της αντίδρασης. β. Την τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας Kc της αντίδρασης γ. Την τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας Κp της αντίδρασης. 26. Για την αμφίδρομη αντίδραση: COCl 2 (g) CO(g) + Cl 2 (g) η σχέση που συνδέει τις σταθερές K c και K p της χημικής ισορροπίας είναι: α. Κp=Kc β.κp = Kc RT γ. Kc = Κp RT δ. Κp = Kc (RT) Σε δοχείο σταθερού όγκου αποκαθίσταται η χημική ισορροπία: Ν 2 (g)+o 2 (g) 2NO(g) ΔH 0 Aν μειωθεί η θερμοκρασία του συστήματος, τότε: α. μειώνεται η σταθερά ισορροπίας Κc β. αυξάνεται η απόδοση σε ΝΟ γ. μειώνεται η ποσότητα του Ο 2 δ. αυξάνεται η ολική πίεση ΘΕΜΑ 4ο

16 Σε κενό και κλειστό δοχείο όγκου V = 10L εισάγονται 0,3 mol SO 2 0,4 mol NO 2, 0,1 mol SO 3 και 0,4 mol ΝΟ. Το δοχείο θερμαίνεται στους C οπότε αποκαθίσταται η χημική ισορροπία σύμφωνα με τη χημική εξίσωση. SO 2 (g) NO 2 (g) SO 3 (g) NO(g) Στη θέση χημικής ισορροπίας βρέθηκε ότι η ποσότητα του SO 2 (g) είναι 0,1 mol. Να υπολογίσετε: α. Τις συγκεντρώσεις των αερίων στην κατάσταση χημικής ισορροπίας β. Τη σταθερά χημικής ισορροπίας Κc γ. Τη σταθερά χημικής ισορροπίας Κp δ. Την ολική πίεση του αερίου μίγματος στη θέση χημικής ισορροπίας Δίνονται R = 0,082 L. atm/mol. K 29. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α. Οι καταλύτες επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας β. Η σταθερά χημικής ισορροπίας μιας αμφίδρομης χημικής αντίδρασης μεταβάλλεται μόνο με τη θερμοκρασία. γ. Για την αντίδραση 2ΝΟ (g) N 2 (g) + O 2 (g), ΔΗ < 0 η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει την τιμή της σταθεράς ισορροπίας Κc. 30. Δοχείο περιέχει μίγμα αερίων ΗC, Ο 2, Η 2 Ο και C 2 σε κατάσταση χημικής ισορροπίας στους C σύμφωνα με την αντίδραση 4 ΗC(g) O 2 (g) 2H 2 O (g) 2 C 2 (g) ΔΗ = 114 kj Πως μεταβάλλεται η συγκέντρωση του χλωρίου (C 2 ) όταν α. προστεθεί στο μίγμα ισορροπίας ποσότητα Ο 2 χωρίς μεταβολή του όγκου του δοχείου και της θερμοκρασίας του μίγματος; β. διπλασιασθεί ο όγκος του δοχείου στο οποίο βρίσκεται το μίγμα ισορροπίας χωρίς μεταβολή της θερμοκρασίας; γ. αυξηθεί η θερμοκρασία χωρίς μεταβολή του όγκου του δοχείου; Να δικαιολογήστε κάθε μία από τις απαντήσεις σας 31. Σε δοχείο που διαθέτει έμβολο περιέχονται α mol PCl 5, β mol PCl 3 και γ mol Cl 2 σε κατάσταση χημικής ισορροπίας, η οποία περιγράφεται από τη χημική εξίσωση PCl 5 (g) PCl 3 (g) + Cl 2 (g), ΔΗ > 0 Προς ποια κατεύθυνση μετατοπίζεται η ισορροπία, όταν: α) αυξηθεί η θερμοκρασία και ο όγκος διατηρείται σταθερός. β) αυξηθεί ο όγκος του δοχείου και η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή. γ) προστεθεί επιπλέον αέριο μίγμα που περιέχει α mol PCl 5, β mol PCl 3 και γ mol Cl 2 διατηρώντας τη θερμοκρασία και τον όγκο του δοχείου σταθερά. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 32. ΘΕΜΑ 3ο Σε κλειστό και κενό δοχείο όγκου V = 10 L εισάγονται λ mol αερίου Ν 2 και μ mol αερίου Η 2 και αποκαθίσταται η χημική ισορροπία: Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) Στην κατάσταση της χημικής ισορροπίας οι συγκεντρώσεις του Η 2 (g) και της ΝΗ 3 (g) είναι [Η 2 ] = 1 Μ και [ΝΗ 3 ] = 1Μ. Θεωρείται ότι καθ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης η θερμοκρασία του συστήματος παραμένει σταθερή και ίση με θ 0 C. Δίνεται η τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας στους θ 0 C, Κc = 2.

17 Να υπολογίσετε: α) Τις αρχικές ποσότητες λ και μ των mol αζώτου και υδρογόνου. β) Την απόδοση της αντίδρασης γ) Το ποσό της θερμοκρασίας που εκλύεται κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Δίνεται η ενθαλπία σχηματισμού της ΝΗ 3 σ αυτές τις συνθήκες, ΔΗ f NH3 = 50 KJ /mol. 33. ΘΕΜΑ 4ο Σε κλειστό δοχείο θερμοκρασίας θ 0 C και όγκου V = 1 L περιέχονται 2 mol PCl 5, 4 mol PCl 3 και 1 mol Cl 2, σε κατάσταση χημικής ισορροπίας: PCl 5 (g) PCl 3 (g) + Cl 2 (g) α) Να υπολογίσετε τη σταθερά ισορροπίας Κc στη θερμοκρασία αυτή. β) Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας προστίθεται ποσότητα PCl 5, στην ίδια θερμοκρασία. Να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο η χημική ισορροπία θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά. γ) Πόσα mol PCl 5 πρέπει να προστεθούν στην αρχική χημική ισορροπία ώστε, όταν αποκατασταθεί η νέα χημική ισορροπία σε σταθερό όγκο και σταθερή θερμοκρασία, να διπλασιαστεί η ποσότητα του Cl 2.

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.1. Έστω η ισορροπία: 2NOCl(g) 2NO(g) + Cl 2 (g). Για την ισορροπία αυτή ισχύει ότι: Α) Κ c = [NO] [Cl 2 ]/[NOCl] 2 Β) η K c έχει μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, εισάγονται κάποιες ποσότητες των αερίων Η 2(g) και Ι 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c.

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c. Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.3 Σταθερα χημικη ς ισορροπι ας Κ - Kp Τι ονομάζεται σταθερά χημικής ισορροπίας Κ και τι νόμο χημικής ισορροπίας; Ποιες χημικές ουσίες δεν συμπεριλαμβάνοντ αι στο νόμο της

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 10 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου, Στέφανος Γεροντόπουλος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 ΘΕΜΑ 1 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Άσκηση 7η Χημική Ισορροπία Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της Χημικής Ισορροπίας Υπάρχουν χηµικές αντιδράσεις που εξελίσσονται προς µία µόνο μόνο κατεύθυνση, όπως π.χ. η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - Στις ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

(10) Ποιες από τις παρακάτω ισορροπίες είναι ομογενείς και ποιες ετερογενείς;

(10) Ποιες από τις παρακάτω ισορροπίες είναι ομογενείς και ποιες ετερογενείς; ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΣΕΛ. 3 37) (7) Προς τα πού θα μετατοπιστεί η ισορροπία στην αμφίδρομη αντίδραση CO(g) + H(g) CH3OH(g) ΔΗ < 0 α. αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία; β. αν ελαττώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία

Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία Ομογενής ισορροπία : N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) Ετερογενής ισορροπία : Zn (s) + 2H (aq) + Zn (aq) ++ + H 2(g) Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc: Για την αµφίδροµη χηµική αντίδραση:

Διαβάστε περισσότερα

3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝH 3 (g)

3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝH 3 (g) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. H ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 001 Ζήτηµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Σε δοχείο σταθερού όγκου και θερμοκρασίας πραγματοποιείται αντίδραση με χημική εξίσωση:

Σε δοχείο σταθερού όγκου και θερμοκρασίας πραγματοποιείται αντίδραση με χημική εξίσωση: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-11-217 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c Σταθερά χημικής ισορροπίας K c Η σταθερά χημικής ισορροπίας K c μας βοηθάει να βρούμε προς ποια κατεύθυνση κινείται μια αντίδραση και να προσδιορίσουμε τις ποσότητες των αντιδρώντων και των προϊόντων μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. o o o f f 3 o o o f 3 f o o o o o f 3 f 2 f 2 f H = H ( HCl ) H ( NH ) 2A + B Γ + 3

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. o o o f f 3 o o o f 3 f o o o o o f 3 f 2 f 2 f H = H ( HCl ) H ( NH ) 2A + B Γ + 3 ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Η πρότυπη ενθαλπία ( ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1 Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: α. Μειώνεται η χηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 1. Κατά την τέλεια καύση 1g ακετυλενίου (C 2 H 2 ) εκλύεται θερμότητα 50KJ. Να γράψετε την θερμοχημική εξίσωση για την καύση του ακετυλενίου. 2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας. Αρχή Le Chatelier.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας. Αρχή Le Chatelier. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας. Αρχή Le Chatelier. H θέση ισορροπίας επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες χημικής ισορροπίας: Τη συγκέντρωση των αντιδρώντων ή των προϊόντων. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: Ν 2(g) + 3Η 2 (g) 2ΝΗ 3 (g) ΔΗ ο = - 88 kj α) Η ενθαλπία σχηματισμού της ΝΗ 3 είναι 88

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÌÂÏÓ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ÑÏÌÂÏÓ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχείστη σωστή απάντηση. 1.1 Στην αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΕΚΦΩΝΗΕΙ τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομες αντιδράσεις

Αμφίδρομες αντιδράσεις Χημική ισορροπία Αμφίδρομες αντιδράσεις Αμφίδρομες αντιδράσεις Ταχύτητα αντιδράσεων και συγκεντρώσεις Αμφίδρομες αντιδράσεις CO +3H 2 CH 4 + H 2 O. συγκέντρωση Αμφίδρομες αντιδράσεις- κατάσταση Χ.Ι. συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α)

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 1) Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ονομάζεται. 2) Αναπτύξτε τις αντίστοιχες θερμοχημικές εξισώσεις: Α) ΔH o f(h 2 CO 2 )=-97,1 kcal/mol B) Δη o c(ch

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία.

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία. ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Μονόδρομες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (g)

CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (g) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Β Λυκείου Ιανουάριος 2014 ΘΕΜΑ 1ο 1. Να επιλεχθούν οι σωστές απαντήσεις: (αʹ) Η θερμότητα που εκλύεται σε μια εξώθερμη αντίδραση i. αυξάνεται με την παρουσία καταλύτη ii. είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 73 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Προσθετικές Ιδιότητες

Θέµατα Εξετάσεων 73 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Προσθετικές Ιδιότητες Θέµατα Εξετάσεων 73 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Προσθετικές Ιδιότητες 1) Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε αµελητέα τάση ατµών, τότε η τάση ατµών του διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την τάση ατµών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 18/12/2016 ΕΩΣ 05/01/2017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 5 ο Μάθηµα: Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 95 5 o Χηµική κινητική Ταχύτητα αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Χηµική κινητική: Χηµική κινητική

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Εντός κλειστού δοχείου έχουμε σε ισορροπία Ν2, Η2 και ΝΗ3 η οποία περιγράφεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 38- ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΗΛ/FAX : 210-3825660 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: 29/07/2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-09-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. Ενότητα 14 η : Χημική Ισορροπία Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Διδάσκοντες: Ε. Τόλης. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Χημεία. Ενότητα 14 η : Χημική Ισορροπία Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Διδάσκοντες: Ε. Τόλης. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 14 η : Χημική Ισορροπία Αναπλ. Καθηγητής: Γεώργιος Μαρνέλλος Διδάσκοντες: Ε. Τόλης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. α. Να βρείτε τη σύσταση του δοχείου σε mol τις χρονικές στιγμές t 1 και t 2.

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. α. Να βρείτε τη σύσταση του δοχείου σε mol τις χρονικές στιγμές t 1 και t 2. ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1. Σε δοχείο όγκου V=2L εισάγονται τη χρονική στιγμή t o =0, 10mol N 2(g) και 24mol H 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με τη (μονόδρομη) αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TMHMA: HMEΡΟΜΗΝΙΑ: BAΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ A Στις παρακάτω ερωτήσεις (A1-A4) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Το πολυμερές

Διαβάστε περισσότερα

A.1 mol H 2 O(g) 1 572kJ B.1 mol H 2 0(l) 2 120KJ Γ.0,5mol H 2 O(g) 3 240KJ Δ. 2mol Η 2 0(1) KJ 5-572KJ

A.1 mol H 2 O(g) 1 572kJ B.1 mol H 2 0(l) 2 120KJ Γ.0,5mol H 2 O(g) 3 240KJ Δ. 2mol Η 2 0(1) KJ 5-572KJ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Τι ονομάζεται ενθαλπία; 2. Τι ονομάζεται ενθαλπία αντίδρασης, ενθαλπία σχηματισμού και ενθαλπία καύσης; Κάτω από ποιες συνθήκες η ενθαλπία αντίδρασης είναι ίση με τη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις & χημική ισορροπία

Χημικές αντιδράσεις & χημική ισορροπία Χημικές αντιδράσεις & χημική ισορροπία Χημικές αντιδράσεις Ι Χημική αντίδραση Το αίτιο των χημικών φαινομένων, κατά το οποίο επέρχεται ριζική αλλοίωση της σύστασης των αντιδρώντων σωμάτων ή οποία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Γ Λυκείου Κεφάλαιο: 1 ο -4 ο και 7 ο Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 30-10-2017 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α. Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1. Στη χημική αντίδραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. = k 1. [Α] α [Β] β ενώ για την αντίδραση που γίνεται προς τα αριστερά έχουµε: υ 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. = k 1. [Α] α [Β] β ενώ για την αντίδραση που γίνεται προς τα αριστερά έχουµε: υ 2 167 8 o Σταθερά χηµικής ισορροπίας Πηλίκο αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Νόµος χηµικής ισορροπίας: Έστω η αµφίδροµη, απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις, αντίδραση που παριστάνεται µε τη χηµική

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÏÑÕÖÇ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÏÑÕÖÇ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. β 1.. δ 1.. δ 1.. α 1.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό ΘΕΜΑ ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.1. α) Σχολικό βιβλίο σελ. 1 «τάση ατµών...µε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 01 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Δίνεται η ισορροπία: ΘΕΜΑΤΑ 2A(g) + B(g)

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία γ λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Tόμος 4ος

Χημεία γ λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Tόμος 4ος Χημεία γ λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Tόμος 4ος 22-0231_l_c_chemistry_bm 101-134 28b.indd 1 1/12/17 1:55:44 PM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Το παρόν βιβλίο περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ E.1.1 Να συμπληρώσετε τα διάστικτα: α) Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ένωσης από τα στοιχεία της ονομάζεται... Β) Πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Σηµείωση: τα ερωτήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο είναι, τουλάχιστον κατά ένα µέρος, εκτός της εξεταστέας ύλης) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε αµελητέα τάση ατµών, τότε η τάση ατµών του διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 04 Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 04 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε_3.ΧλΘ(α) Α. γ Α. γ Α3. δ Α4. β Α5. α) Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε αµελητέα τάση ατµών, τότε η τάση ατµών του διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την τάση του

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις στοιχειομετρικών υπολογισμών με βάση το ποσό θερμότητας: μετατροπή από Kj/g σε Kj/mol

Λυμένες ασκήσεις στοιχειομετρικών υπολογισμών με βάση το ποσό θερμότητας: μετατροπή από Kj/g σε Kj/mol Λυμένες ασκήσεις στοιχειομετρικών υπολογισμών με βάση το ποσό θερμότητας: Η ενθαλπία μιάς αντίδρασης αποτελεί παράγοντα της στοιχειομετρίας. ηλαδή αναφέρεται σε τόσα mol αντιδρώντων και προϊόντων, όσοι

Διαβάστε περισσότερα

μαθητικό φροντιστήριο

μαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25 ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210. 50.20.990-50.27.990 25 ης Μαρτίου 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 210.50.60.845-50.50.658 Γραβιάς 85

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση ιδάσκων: Σπύρος Περγαντής Γραφείο: Α206 Τηλ. 2810 545084 E-mail: spergantis@chemistry.uoc.gr Κεφ. 14 Χημική Ισορροπία Μια υναμική Ισορροπία Χημική ισορροπία είναι η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Μάθημα Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Εξαγωγική Μεταλλουργία Καθ. Ι. Πασπαλιάρης Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ Αυθόρμητες χημικές αντιδράσεις Ηαντίδρασηοξείδωσηςενόςμετάλλουμπορείναγραφτείστη γενική της μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας 2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας Τι είναι η θερμιδομετρία; Τι είναι το θερμιδόμετρο; Ποιος είναι ο νόμος της θερμιδομετρίας; Περιγράψτε το θερμιδόμετρο βόμβας Η διαδικασία προσδιορισμού μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. . γ) Μετατόπιση δεξιά, συνολικά µείωση της ποσότητας του Cl. . στ) Καµία µεταβολή.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. . γ) Μετατόπιση δεξιά, συνολικά µείωση της ποσότητας του Cl. . στ) Καµία µεταβολή. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ α γ γ 4 β 5 α) Σ β) Λ γ) Σ δ) Λ ε) Λ ΘΕΜΑ ο α) Μετατόπιση αριστερά, µείωση της ποσότητας του Cl β) Μετατόπιση δεξιά, αύξηση

Διαβάστε περισσότερα