4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier"

Transcript

1 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής ισορροπίας; Να διατυπώσετε την αρχή Le Chatelier. Ποια η χρησιμότητα της αρχής Le Chatelier. Πως επηρεάζετε η θέση της χημικής ισορροπίας από τη θερμοκρασία; Σε μία θέση χημικής ισορροπίας η σύσταση του μίγματος παραμένει αμετάβλητη με την πάροδο του χρόνου και οι ταχύτητες των δύο αντίθετων αντιδράσεων είναι ίσες. Η θέση ισορροπίας επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες χημικής ισορροπίας: 1. τη συγκέντρωση των αντιδρώντων ή προϊόντων, 2. την πίεση, 3. τη θερμοκρασία. Σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier ή, όπως απλά λέγεται, «αρχή της φυγής προ της βίας»: Όταν μεταβάλλουμε ένα από τους συντελεστές ισορροπίας (συγκέντρωση, πίεση, θερμοκρασία) η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς εκείνη την κατεύθυνση που τείνει να αναιρέσει τη μεταβολή που επιφέραμε. 1. Μπορούμε να προβλέψουμε θεωρητικά προς ποια κατεύθυνση μετατοπίζεται η θέση μιας ισορροπίας (χημικής ή φυσικής), χρησιμοποιώντας την αρχή αυτή. 2. Η αρχή Le Chatelier μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε ισορροπίες φυσικών μεταβολών π.χ. μεταβολές φυσικών καταστάσεων. Έτσι, αν στην ισορροπία: Η 2 Ο(l) H 2 O(g), που είναι ενδόθερμη, αυξήσουμε την θερμοκρασία η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Η αύξηση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση εκείνη όπου απορροφάται θερμότητα. Αντίθετα, η μείωση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση εκείνη όπου εκλύεται θερμότητα. Με άλλα λόγια η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί την ενδόθερμη αντίδραση, ενώ η μείωση ευνοεί την εξώθερμη αντίδραση. παραδείγματα: 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g ) ΔΗ 198 kj (εξώθερμη) 70

2 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. Πως επηρεάζετε η θέση της χημικής ισορροπίας από τη μεταβολή της συγκέντρωσης μιας ουσίας; Αν σ ένα δοχείο σταθερού όγκου που περιέχει σε ισορροπία τα αέρια SO 2, O 2 και SO 3 αυξήσουμε τη θερμοκρασία, τότε η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά, δηλαδή προς τη διάσπαση του SO 3, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η μεταβολή που προκαλέσαμε. Σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier η μεταβολή της συγκέντρωσης σε ένα ή περισσότερα από τα σώματα που συμμετέχουν στην ισορροπία, μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση εκείνη που ελαττώνεται η ποσότητα των σωμάτων των οποίων αυξάνεται η συγκέντρωση ή προς την κατεύθυνση προς την οποία σχηματίζονται τα σώματα, των οποίων μειώνεται η συγκέντρωση. παραδείγματα: Σε δοχείο έχουμε την ισορροπία: N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) Πως επηρεάζετε η θέση της χημικής ισορροπίας από τη μεταβολή της πίεσης μιας ουσίας; Αν σε σταθερή θερμοκρασία και σε σταθερό όγκο αυξήσουμε τη συγκέντρωση μιας ουσίας π.χ. προσθέτοντας N 2, η αντίδραση θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά, οπότε ελαττώνεται η συγκέντρωση των Ν 2 και Η 2, ενώ αυξάνεται η συγκέντρωση της NH 3. Η μεταβολή της πίεσης, που προκαλείται με μεταβολή του όγκου του δοχείου, επηρεάζει τη θέση της χημικής ισορροπίας μόνο όταν: 1. στην ισορροπία συμμετέχουν αέριες ουσίες και 2. κατά την αντίδραση παρατηρείται μεταβολή του αριθμού mol των αερίων. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier, η αύξηση της πίεσης υπό σταθερή θερμοκρασία, μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση όπου έχουμε λιγότερα mol αερίων (τα λιγότερα mol ασκούν μικρότερη πίεση). Αντίθετα, η μείωση της πίεσης υπό σταθερή θερμοκρασία, μετατοπίζει την ισορροπία προς την κατεύθυνση, όπου έχουμε περισσότερα mol των αερίων (ασκούν μεγαλύτερη πίεση). παραδείγματα: Σε δοχείο που επικρατεί η ισορροπία: N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) αν αυξήσουμε την πίεση, ελαττώνοντας τον όγκο του δοχείου σε σταθερή θερμοκρασία, τότε η ισορροπία μετατοπίζεται δεξιά. Κατ αυτό τον τρόπο αντίδραση τείνει να ελαττώσει την πίεση, κινούμενη προς την κατεύθυνση όπου ελαττώνεται ο αριθμός των mol των αερίων (από 4 σε 2 mol). 71

3 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών Πότε η αύξηση της πίεσης δεν επηρεάζει τη θέση χημικής ισορροπίας αερίων ουσιών; 1. Μεταβολή της πίεσης επίσης προκαλείται με εισαγωγή ευγενούς αερίου στο μίγμα ισορροπίας, υπό σταθερό όγκο και θερμοκρασία. 2. Όταν o αριθμός των mol των αερίων δεν διαφέρουν στα δεξιά και τα αριστερά της χημικής ισορροπίας. 72

4 Ερωτη σεις κατανο ησης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών Η πρόβλεψη της κατεύθυνσης προς την οποία μετατοπίζεται μια χημική ισορροπία αν μεταβάλουμε έναν από τους παράγοντές της, καθορίζεται από την αρχή: α. Le Chatelier γ. Lavoisier - Laplace β. Hess δ. Van t Hoff Ένας από τους συντελεστές της χημικής ισορροπίας CO (g) + H 2 O (g) CO 2(g) + H 2(g) είναι: α. η συγκέντρωση του CO 2 γ. η πίεση β. οι καταλύτες δ. ο όγκος του δοχείου στο οποίο γίνεται η αντίδραση: Δύο από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη χημική ισορροπία C (S) + H 2 O (g) CO (g) + H 2(g) είναι: α. η ολική πίεση του συστήματος και η μάζα του C β. η θερμοκρασία και οι καταλύτες γ. η επιφάνεια επαφής του C και οι καταλύτες δ. η συγκέντρωση του Η 2 και η ολική πίεση του συστήματος Το σύνολο των παραγόντων από τους οποίους επηρεάζεται η χημική ισορροπία Fe 3C 2 H 2(g) C 6 H 6(g), ΔH > 0, είναι: α. η πίεση και η θερμοκρασία β. οι συγκεντρώσεις του C 2 H 2 και του C 6 H 6 γ. οι συγκεντρώσεις των C 2 H 2 και C 6 H 6, η πίεση και η θερμοκρασία δ. η ποσότητα του καταλύτη (Fe), η πίεση και η θερμοκρασία Σε ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g), ΔΗ < 0. Ποια από τις παρακάτω μεταβολές έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας του Η 2 που περιέχεται στο δοχείο; α. η αύξηση της πίεσης γ. η εισαγωγή υδρατμών β. η αύξηση της θερμοκρασίας δ. η προσθήκη καταλύτη Σε κενό δοχείο εισάγουμε, σε ορισμένη θερμοκρασία, ισομοριακές ποσότητες Ν 2 και Ο 2, οπότε αποκαθίσταται τελικά η ισορροπία: N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) i) Αν προσθέσουμε στο μείγμα ισορροπίας μία ποσότητα Ν 2, η απόδοση της αντίδρασης: α. δε θα μεταβληθεί β. θα ελαττωθεί γ. θα αυξηθεί. ii) Αν αυξήσουμε τον όγκο του δοχείου, η απόδοση της αντίδρασης: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. δε θα μεταβληθεί Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου που περιέχει άνθρακα, εισάγεται CO 2 και το σύστημα θερμαίνεται στους θ 1 0 C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: C (S) + CO 2(g) 2CO (g), ΔΗ > 0. i) Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του συστήματος, η απόδοση της παραγωγής του CO: α. θα ελαττωθεί β. θα αυξηθεί γ. δε θα μεταβληθεί. ii) Αν αυξήσουμε την πίεση ελαττώνοντας τον όγκο του δοχείου η απόδοση παραγωγής του CO: α. θα ελαττωθεί β. θα αυξηθεί γ. δε θα μεταβληθεί. 73

5 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών Η αύξηση της απόδοσης της παραγόμενης ποσότητας ΝΗ 3 με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης: Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g), ΔΗ < 0, γίνεται με: α. αύξηση της θερμοκρασίας β.μείωση της θερμοκρασίας γ. αύξηση της πίεσης δ. αύξηση του όγκου του δοχείου Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g), ΔΗ < 0. Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του συστήματος: i) Ο συνολικός αριθμός των mol των αερίων: α. θα αυξηθεί γ. θα μειωθεί β. δεν θα μεταβληθεί δ. εξαρτάται από την απόδοση της αντίδρασης. ii) Η ολική πίεση των αερίων: α. θα αυξηθεί γ. δεν θα μεταβληθεί β. θα μειωθεί δ. δε μπορούμε να γνωρίζουμε πως θα μεταβληθεί Μείγμα Η 2, Ι 2 και HJ όγκου V έχει συγκέντρωση ως προς HΙ C 1 και βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: Η 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g), ΔΗ > 0. Υποβάλλουμε το μείγμα στις διεργασίες που περιγράφονται στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, οπότε το HJ αποκτά στην κάθε περίπτωση τη συγκέντρωση που αναγράφεται στη δεύτερη στήλη (I) είδος διεργασίας Διπλασιάζουμε τον όγκο του μείγματος με σταθερή θερμοκρασία Αυξάνουμε τη θερμοκρασία κατά θ 0 C διατηρώντας σταθερό τον όγκο του μείγματος Αυξάνουμε τη θερμοκρασία κατά θ 0 C και υποδιπλασιάζουμε ταυτόχρονα τον όγκο του μείγματος τελική [HΙ] C 2 C 3 C 4 Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόμενης τιμής τις συγκεντρώσεις C 1, C 2, C 3 και C Αέριο μείγμα Η 2, Ι 2 και HΙ βρίσκεται σε δοχείο μεταβλητού όγκου σε ισορροπία, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: H 2(g) + J 2(g) 2HJ (g). Διαπιστώνουμε ότι για τιμές του όγκου του μείγματος 2L, 4L και 1L και για την ίδια θερμοκρασία, η συγκέντρωσή του ως προς το HJ γίνεται αντίστοιχα C 1, C 2 και C 3. Να διατάξετε κατ αύξουσα σειρά τις συγκεντρώσεις C 1, C 2 και C Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχονται κόκκοι στερεού άνθρακα και αέριο μείγμα που αποτελείται από υδρατμούς, CO και n o mol H 2 στους θ 0 C σε ισορροπία σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: C (S) + H 2 O (g) CO (g) + H 2(g), ΔΗ > 0. Αν επιφέρουμε στο μείγμα ισορροπίας κάθε μία από τις μεταβολές της στήλης, η ποσότητα των mol του Η 2 αποκτά τελικά την τιμή που αναφέρεται στη στήλη του πίνακα. Είδος μεταβολής Προσθέτουμε 0,2mol CO, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία. αριθμός mol H 2 n 1 Προσθέτουμε 0,6mol Η 2 Ο, διατηρώντας σταθερή τη θερμο- n 2 74

6 κρασία. Προσθέτουμε 0,5mol CO, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία. n 3 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. Προσθέτουμε 0,6mol Η 2 Ο και αυξάνουμε τη θερμοκρασία. n 4 Προσθέτουμε 0,5mol CO και ελαττώνουμε τη θερμοκρασία. n 5 Nα διατάξετε τους αριθμούς n o, n 1, n 2, n 3, n 4 και n 5 κατ αύξουσα σειρά Σε ένα δοχείο στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g), ΔΗ < 0, μεταξύ ρινισμάτων Fe, υδρατμών, Fe 3 O 4 και υδρογόνου. Eπιφέρουμε στο μείγμα ισορροπίας τις μεταβολές που περιγράφονται στη στήλη. Να αντιστοιχήσετε την κάθε μία από τις μεταβολές αυτές με το αποτέλεσμα που προκαλεί στην ποσότητα των υδρατμών που περιέχεται στο δοχείο και περιλαμβάνεται στη στήλη Είδος μεταβολή Α. αύξηση της θερμοκρασίας Μεταβολή ποσότητας υδρατμών Β. προσθήκη καταλύτη α. καμία Γ. μείωση του όγκου του δοχείου Δ. απομάκρυνση μιας ποσότητας Η 2 β. αύξηση Ε. προσθήκη σκόνης Fe γ. μείωση Σε κενό δοχείο εισάγουμε ισομοριακές ποσότητες Ν 2 και Ο 2, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: N 2(g) + 2O 2(g) 2NO 2(g), ΔΗ = 16Kcal. Το κάθε αποτέλεσμα που περιγράφεται στη στήλη έχει σαν αίτιο μία από τις ενέργειες της στήλης. Να αντιστοιχήσετε το κάθε αποτέλεσμα της στήλης με ένα από τα αίτια της στήλης. Α. αύξηση της συγκέντρωσης α. αύξηση θερμοκρασίας με του ΝΟ 2 σταθερό όγκο Β. αύξηση της τιμής της Κ C β. ελάττωση της πίεσης με σταθερή θερμοκρασία Γ. ελάττωση της απόδοσης της γ. εισαγωγή αέρα με σταθερό αντίδρασης όγκο και θερμοκρασία Δ. αύξηση της συγκέντρωσης του Ν 2 δ. ελάττωση της θερμοκρασίας με σταθερό όγκο Σε ένα δοχείο στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C (S) + CO 2(g) 2CO (g), ΔΗ > 0. Eπιφέρουμε στο μείγμα ισορροπίας τις μεταβολές που περιγράφονται στη στήλη. Να αντιστοιχήσετε την κάθε μία από τις μεταβολές αυτές με το αποτέλεσμα που προκαλεί στην τιμή της ολικής πίεσης, το οποίο περιλαμβάνεται στη στήλη Είδος μεταβολής Α. αύξηση της θερμοκρασίας με σταθερό όγκο 75 Μεταβολή πίεσης Β. αύξηση του όγκου του δοχείου με σταθερή α. καμία

7 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών θερμοκρασία Γ. εισαγωγή αδρανούς αερίου με σταθερό β. αύξηση Δ. προσθήκη στερεού NaOH με σταθερό γ. ελάττωση όγκο και θερμοκρασία (το NaOH αντι- δρά με το CO 2 : NaOH+CO 2 NaHCO 3 ) Ε. Προσθήκη μικρής ποσότητας σκόνης C Σε ένα κενό δοχείο εισάγεται φωσγένιο (COCl 2 ), οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g), ΔΗ > 0. Να αντιστοιχήσετε την κάθε μεταβολή του συστήματος που περιγράφεται στη στήλη με όσα από τα αίτια την προκαλούν και αναφέρονται στη στήλη. Α. αύξηση της τιμής της Κ C α. εισαγωγή Cl 2 Β. αύξηση του βαθμού διάσπασης β. αύξηση της ολικής πίεσης Γ. αύξηση της ποσότητας του Cl 2 γ. αύξηση του όγκου του δοχείου Δ. αύξηση της ποσότητας του COCl 2 δ. αύξηση της θερμοκρασίας Σε ένα δοχείο στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g), ΔΗ = -22Kcal. Επιφέρουμε στο μείγμα ισορροπίας κάθε μία από τις μεταβολές που περιγράφονται στη στήλη. Να αντιστοιχήσετε την κάθε μεταβολή της στήλης με το αποτέλεσμα που έχει αυτή στην ποσότητα της ΝΗ 3 που περιέχεται στο δοχείο και αναφέρεται στη στήλη. Είδος μεταβολής Μεταβολή ΝΗ 3 Α. αύξηση της θερμοκρασίας με σταθερό όγκο Β. ελάττωση του όγκου του δοχείου με α. αύξηση Γ. προσθήκη καταλύτη Δ. εισαγωγή Ν 2 και ταυτόχρονη μείωση της θερμοκρασίας β. καμία Ε. εισαγωγή αδρανούς αερίου με σταθερή τη θερμοκρασία και την ολική πίεση. γ. μείωση Σε δοχείο όγκου V στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση A (g) + 2B (g) 2Γ (g), ΔΗ >0. Εξετάστε αν θα μεταβληθεί η θέση της χημικής ισορροπίας καθώς και η τιμή της Κ C, στις παρακάτω περιπτώσεις: α) αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία με σταθερό όγκο β) αν εισάγουμε στο σύστημα κάποια ποσότητα από το αέριο Γ Σε δοχείο όγκου V και στους θ 0 C περιέχονται σε κατάσταση ισορροπίας H 2, J 2 και HJ, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: H 2 (g) + Ι 2 (g) 2HΙ (g), ΔΗ = +10Kcal. Εξηγήστε αν θα μεταβληθεί και με ποιο τρόπο η χημική ισορροπία, αν επιφέρουμε στο μείγμα τις ακόλουθες μεταβολές: α) διαβιβάσουμε στο σύστημα μία ποσότητα He (ευγενές αέριο) διατηρώντας σταθερά τον όγκο του δοχείου και τη θερμοκρασία β) προσθέσουμε στο σύστημα μικρή ποσότητα νατρίου, το οποίο αντιδρά με το HJ σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: Na + HΙ NaΙ + 1 / 2 H Σε δοχείο σταθερού όγκου έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία: 76

8 2NO 2(g) Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. N 2 O 4(g). Εισάγουμε στο δοχείο μία ποσότητα Ν 2 Ο 4 και διπλασιάζουμε συγχρόνως τον όγκο του. Εξετάστε αν θα μετατοπιστεί η θέση της χημικής ισορροπίας και προς ποια κατεύθυνση Σε καθένα από δύο όμοια δοχεία Α και Β εισάγεται η ίδια ποσότητα ισομοριακού μείγματος Ν 2 και Η 2. Το αέριο μείγμα στο δοχείο Α θερμαίνεται στους θ 0 C, ενώ το Β στους (θ+40) 0 C, οπότε και στα δύο δοχεία αποκαθίσταται η χημική ισορροπία που περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: Ν 2(g) + 3Η 2(g) 2ΝΗ 3(g), ΔΗ = -22Kcal. α) Εξετάστε σε ποιο από τα δύο δοχεία έχει η αντίδραση μεγαλύτερη απόδοση. β) Να σχεδιάσετε τις καμπύλες της συγκέντρωσης της ΝΗ 3 σε συνάρτηση με το χρόνο για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις σε κοινό σύστημα αξόνων Η σταθερά Κ C για την ισορροπία Ν 2(g) + 3Η 2(g) 2ΝΗ 3(g), ΔΗ = -22Kcal αυξάνεται, όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Σ Λ Ο βαθμός διάσπασης του CaCO 3 προς CaΟ και CO 2 σύμφωνα με την ενδόθερμη αντίδραση CaCO 3(S) CaO (S) + CO 2(g) αυξάνεται, όταν η διάσπαση γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία και σε χαμηλή πίεση. Σ Λ Αν σε ένα κλειστό δοχείο σταθερού όγκου που έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία Ν 2(g) + 3Η 2(g) 2ΝΗ 3(g) εισάγουμε μία ποσότητα ευγενούς αερίου, η χημική ισορροπία δε μεταβάλλεται ενώ η ολική πίεση των αερίων αυξάνεται Αν σε ένα δοχείο μεταβλητού όγκου, όπου έχει αποκατασταθεί η ισορροπία N 2(g) + O 2(g) 2NO (g), ΔΗ = +44Kcal, διπλασιάσουμε τον όγκο του δοχείου, η ολική πίεση δε μεταβάλλεται ενώ η ποσότητα του ΝΟ αυξάνεται Αν σε δοχείο όγκου V όπου έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία COCl 2 (g) CO (g) + Cl 2 (g) αυξήσουμε τον όγκο σε 2V, η ολική πίεση των αερίων υποδιπλασιάζεται Αν ο βαθμός διάσπασης του φωσγενίου (COCl 2 ) προς CΟ και Cl 2 αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, υπό σταθερό όγκο, τότε η αντίδραση διάσπασης του COCl 2 είναι εξώθερμη. 77

Παρα γοντες που επηρεα ζουν την ταχυ τητα αντι δρασης. Καταλυ τες

Παρα γοντες που επηρεα ζουν την ταχυ τητα αντι δρασης. Καταλυ τες Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών Παρα γοντες που επηρεα ζουν την ταχυ τητα αντι δρασης. Καταλυ τες Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η Πως επηρεάζει η συγκέντρωση την Πως επηρεάζει η πίεση την Πως επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών Παρα γοντες που επηρεα ζουν την ταχυ τητα αντι δρασης. Καταλυ τες Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η Πως επηρεάζει η συγκέντρωση την Πως επηρεάζει η πίεση την Πως επηρεάζει η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-32 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής κινητικής είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση

ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση Ε Ν O Τ Η Τ Α ο αέρας, τα αέρια και η αέρια κατάσταση Α Α 1 ο ατμοσφαιρικός αέρας Α 2 τα άτομα και η ατομική δομή Α 3 τα μόρια και η μοριακή δομή Α.4 η χημική αντίδραση Α.5 το οξυγόνο και τα ευγενή αέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ 5.1α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-25) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Δεσμός υδρογόνου Κεφάλαιο 1ο 3 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4 Δεσμο ς η γε φυρα υδρογο νου Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ >Ήΐ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ >Ήΐ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ / >Ήΐ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στέλιος Λιοδάκης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα