ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.1. Έστω η ισορροπία: 2NOCl(g) 2NO(g) + Cl 2 (g). Για την ισορροπία αυτή ισχύει ότι: Α) Κ c = [NO] [Cl 2 ]/[NOCl] 2 Β) η K c έχει μονάδες mol 2 L Γ) η K c είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας Δ) η ισορροπία είναι ομογενής 5.2. Ποια είναι η έκφραση της σταθεράς ισορροπίας: NH 4 CO 2 NH 2 (s) 2NH 3 (g) + CO 2 (g) Α) K c = [NH 3 ] [CO 2 ] Β) K c = [NH 3 ] 2 [CO 2 ] Γ) K c = [NH 3 ] [CO 2 ] / [NH 4 CO 2 NH 2 ] Δ) K c = [NH 3 ] 2 [CO 2 ] / [NH 4 CO 2 NH 2 ] 5.3. Ποιες οι μονάδες της σταθεράς K c της ισορροπίας: 2NO(g) N 2 (g) + O 2 (g) Α) δεν έχει μονάδες, είναι καθαρός αριθμός Β) M Γ) M 2 Δ) M Όταν η αντίδραση, 2NOCl(g) 2NO(g) + Cl 2 (g), είναι σε κατάσταση ισορροπίας ποια από τις σχέσεις που ακολουθούν είναι οπωσδήποτε σωστή; Α) [ΝΟ] 2 [Cl 2 ] = [NOCl] 2 Β) [ΝΟ] 2 [Cl 2 ] = K c [NOCl] 2 Γ) [NOCl] = [NO] Δ) 2[NO] = [Cl 2 ] 5.5. Ποια από τις παρακάτω τιμές της σταθεράς ισορροπίας K c δείχνει ότι η αντίδραση, A(g) + B(g) Γ(g), είναι πρακτικά μονόδρομη; Α) Β) Γ) 1 Δ) Μετά την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας, που αποδίδεται με την εξίσωση: CaO(s) + CO 2 (g) CaCO 3 (s), σε δοχείο όγκου V, συνυπάρχουν α mol CaO, β mol CO 2, και γ mol CaCO 3. Η σταθερά K c της ισορροπίας δίνεται από τη σχέση: Α) K c γ V Β) α β K c γ Γ) α β V K c Δ) β β K c V 5.7. Στους θ o C η σταθερά Κ c της ισορροπίας: 2ΝΗ 3 (g) H 2 (g) + 3Ν 2 (g), έχει τιμή ίση με 5. Για τη σταθερά Κ c της ισορροπίας: H 2 (g) + 3Ν 2 (g) 2ΝΗ 3 (g) στους θ o C θα ισχύει: Α) Κ c = 5 Β) Κ c > 5 Γ) Κ c = 0,5 Δ) Κ c = 0, Σε κενό δοχείο όγκου 1 L εισάγεται ποσότητα NO 2 (g) σε θερμοκρασία Τ και αποκαθίσταται η ισορροπία: 2NO 2 (g) N 2 O 4 (g) Οι συγκεντρώσεις των ΝΟ 2 (g) και Ν 2 Ο 4 (g) στην ισορροπία είναι, αντίστοιχα Α mol L 1 και Β mol L 1. i. Ποια είναι η έκφραση της σταθεράς Κ c της ισορροπίας; Α) (B/A) 2 Β) B/A 2 Γ) B/2A Δ) A/B ii. Ποιος ο αριθμός mol NO 2 (g) που είχε εισαχθεί αρχικά στο δοχείο; Α) A + B Β) 2A + B Γ) A + 2B Δ) A + (B/2) 5.9. Σε κλειστό δοχείο υπό σταθερή θερμοκρασία Τ έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: N 2 (g) + O 2 (g) 2NO(g) στην οποία οι συγκεντρώσεις είναι οι εξής: [N 2 ] = 0,1 Μ, [O 2 ] = 0,2 Μ, [NO] = 0,4 Μ. Ποια η τιμή της σταθεράς ισορροπίας Κ c ; Α) 0,05 Β) 0,13 Γ) 8 Δ) H σταθερά Κ c της ισορροπίας: 2NO(g) N 2 (g) + O 2 (g) έχει τιμή ίση με 2, στους 2000 C. i. Ποια η τιμή της σταθεράς K c, N 2 (g) + O 2 (g) 2NO(g), στους 2000 C; ii. Στους 2000 ο C η ισορροπία ευνοεί το σχηματισμό του ΝΟ ή όχι; Α) i. 2,4 10 3, ii. ναι Β) i. 4,2 10 4, ii. ναι Γ) i. 4,2 10 4, ii. όχι Δ) i. 2,4 10 3, ii. όχι Η σταθερά Κ c της χημικής ισορροπίας που αποδίδεται με τη χημική εξίσωση: 2NO(g) N 2 (g) + O 2 (g), ΔΗ = 40 kcal, έχει τιμή K 1 στους 300Κ και τιμή K 2 στους 600 Κ. Μεταξύ των σταθερών Κ 1 και Κ 2 θα ισχύει: Α) K 2 K 1 Β) K 2 K 1 Γ) K 2 K 1 Δ) K 2 2K Η σταθερά K c της ισορροπίας, που περιγράφεται με την εξίσωση: Η 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g), διαπιστώθηκε ότι μειώνεται με μείωση της θερμοκρασίας. Επομένως: Α) η αντίδραση με φορά προς τα δεξιά είναι εξώθερμη Β) η αντίδραση με φορά προς τα δεξιά είναι ενδόθερμη Γ) η αντίδραση με φορά προς τα αριστερά είναι ενδόθερμη Δ) είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη, ανάλογα με τη θερμοκρασία Δίνεται η ισορροπία: A(s) + B(g) Γ(g) Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου προσθέτουμε αρχικά ίσο αριθμό mol Β και Γ και καθόλου A. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή; Α) Στην χημική ισορροπία θα ισχύει: [Β] > [Γ] Β) Στην χημική ισορροπία θα ισχύει: [Β] = [Γ] Γ) Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αντίδραση Δ) Αρχικά (t = 0) η ταχύτητα της αντίδρασης προς τα δεξιά είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα της αντίδρασης προς τα αριστερά, με την πάροδο όμως του χρόνου αποκαθίσταται ισορροπία κατά την οποία οι δύο ταχύτητες εξισώνονται 91

2 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Γ Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε υψηλή θερμοκρασία Τ αποκαθίσταται η ισορροπία: Ν 2 (g) + O 2 (g) 2NO(g), ΔH > 0 Aν μειωθεί η θερμοκρασία του συστήματος, τότε: Α) μειώνεται η σταθερά ισορροπίας Κ c Β) αυξάνεται η απόδοση σε ΝΟ Γ) μειώνεται η ποσότητα του Ο 2 Δ) αυξάνεται η ολική πίεση Θεωρήστε την ισορροπία στους θ ο C: 3A(g) + 2B(g) Γ(g) Αρχικά στο δοχείο αντίδρασης υπάρχουν μόνο τα σώματα Α και Γ σε συγκεντρώσεις 0,2 Μ το καθένα, ενώ στην κατάσταση χημικής ισορροπίας η συγκέντρωση του σώματος Β είναι 0,2 Μ. Ποια η τιμή της σταθεράς ισορροπίας, Κ c στους θ ο C; Α) 20 Β) 43 Γ) 60 Δ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): α) Η σταθερά K c μιας ισορροπίας εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων και των προϊόντων, εκτός αν κάποιο από αυτά είναι στερεό. β) H σταθερά Κ c της ισορροπίας: C(s) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g) ελαττώνεται με την ελάττωση της πίεσης. γ) Για την ισορροπία: 2NO 2 (g) N 2 O 4 (g), η μονάδα μέτρησης της σταθεράς K c είναι το 1 L/mol. δ) Για την ισορροπία: Fe 2 O 3 (s) + 3CO(g) 2Fe(s) + 3CO 2 (g) η μονάδα μέτρησης της σταθεράς K c είναι το 1 mol/l. ε) Η απόδοση της αντίδρασης: H 2 (g) + Ι 2 (g) 2HΙ(g), σε καθορισμένη πίεση και θερμοκρασία, παραμένει σταθερή όταν το μίγμα Η 2 και Ι 2 που αναμειγνύεται αρχικά είναι ισομοριακό Δίνονται οι ισορροπίες που ακολουθούν με τις σταθερές ισορροπίας τους σε ορισμένη θερμοκρασία Τ. 1 N2 (g) + O 2 (g) NO 2 (g), K c1 2 2NO 2 (g) N 2 O 4 (g), K c2 Να βρεθεί η σχέση της σταθεράς Κ c της ισορροπίας: N 2 O 4 (g) N 2 (g) + 2O 2 (g), με τις σταθερές Κ c1 και Κ c Γνωρίζοντας τις σταθερές K c1 και K c2 των αντιδράσεων (1) και (2), να υπολογίσετε τη σταθερά Κ c3 της ισορροπίας (3). C(s) + H 2 O(g) CO(g) + H 2 (g), K c1 = 2,3 (1) CO 2 (g) + 2H 2 (g) 2H 2 O(g) + C(s), K c2 = 0,26 (2) CO 2 (g) + H 2 (g) CO(g) + H 2 O(g), K c3 = ; Σε δοχείο όγκου V και σε θερμοκρασία T, έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: CΟ(g) + 2H 2 (g) CH 3 OH(g), ΔΗ < 0 92 Να γράψετε τα γράμματα της στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σωστά. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ α. Αύξηση της T 1. Αύξηση της τιμής της Κ c β. Μείωση του V, 2. Μείωση της ποσότητας υπό σταθερή T της CH 3 OH(g) γ. Μείωση της [CO] 3. Αύξηση της ποσότητας της CH 3 OH(g) 4. Μείωση της τιμής της Κ c Τα στοιχεία Α 2 και Β 2 αντιδρούν μεταξύ τους σχηματίζοντας την ένωση ΑΒ, σύμφωνα με την ισορροπία: Α 2 (g) + Β 2 (g) 2ΑΒ(g) Για την ισορροπία αυτή οι τιμές της σταθεράς Κ c στους 500 Κ και στους 700 Κ είναι, αντίστοιχα, ίσες με 160 και 54. Να εκτιμήσετε αν ο σχηματισμός της ένωσης ΑΒ είναι ενδόθερμο ή εξώθερμο φαινόμενο Να προβλέψτε πως μεταβάλλεται, με την αύξηση της θερμοκρασίας, η τιμή της σταθεράς Κ c της ισορροπίας, 2POCl 3 (g) 2PCl 3 (g) + Cl 2, ΔΗ = 508 kj Σε δοχείο που περιέχει ποσότητα σκόνης στερεού άνθρακα και βρίσκεται σε θερμοκρασία θ o C, εισάγεται ποσότητα αερίου μίγματος που αποτελείται από CO και CΟ 2. Μετά από χρόνο t 1 αποκαθίσταται η ισορροπία: 2CO CO 2 + C(s), ΔΗ < 0, για την οποία είναι γνωστή η σταθερά Κ c στους θ o C. Οι συγκεντρώσεις των ενώσεων CO και CO 2 σε συνάρτηση με το χρόνο δίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. c [CO 2 ] t [CO] α) Προς ποια κατεύθυνση εξελίχτηκε αντίδραση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β) Πως θα μεταβληθεί η τιμή της Κ c της παραπάνω ισορροπίας, με την αύξηση της θερμοκρασίας; Σε δοχείο με έμβολο περιέχονται α mol PCl 5, β mol PCl 3 και γ mol Cl 2 σε κατάσταση χημικής ισορροπίας, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση: PCl 5 (g) PCl 3 (g) + Cl 2 (g), Η > 0. α) Προς ποια κατεύθυνση μετατοπίζεται η ισορροπία, αν: i. Αυξηθεί η θερμοκρασία υπό σταθερό όγκο. ii. Αυξηθεί ο όγκος του δοχείου, με σταθερή θερμοκρασία. t 1

3 ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ β) Σε άλλο δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται μίγμα PCl 5 (g), PCl 3 (g) και Cl 2 (g) υπό σταθερή θερμοκρασία. Παρατηρείται ότι η ολική πίεση στο δοχείο αυξάνεται συνεχώς μέχρι μια ορισμένη τιμή, οπότε και παραμένει σταθερή. Να ερμηνεύσετε τα πειραματικά αυτά δεδομένα. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Σε κλειστό και κενό δοχείο όγκου V = 10 L εισάγονται λ mol αερίου Ν 2 και μ mol αερίου H 2 οπότε σε κατάλληλη θερμοκρασία αποκαθίσταται η ισορροπία: N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g), K c = 2 Στην κατάσταση της χημικής ισορροπίας οι συγκεντρώσεις του H 2 (g) και της NH 3 (g) είναι [H 2 ] = 1 M και [NH 3 ] = 1 M. Να υπολογίσετε: α) Τις αρχικές ποσότητες λ και μ. β) Την απόδοση της αντίδρασης Ισομοριακό μίγμα Η 2 (g) και Ι 2 (g) έχει όγκο 89,6 L σε STP. α) Να υπολογίσετε τον αριθμό mol του κάθε αερίου που περιέχεται στο μίγμα. β) Το μίγμα εισάγεται σε δοχείο σταθερού όγκου στους θ ο C και αποκαθίσταται η ισορροπία, H 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g), για την οποία ισχύει: Κ c = 9. Να υπολογίσετε τον αριθμό mol για καθένα από τα τρία αέρια στην κατάσταση ισορροπίας Ποσότητα PCl 5 εισάγεται σε δοχείο 1 L και αποκαθίσταται στους 250 o C η X.I: PCl 5 (g) PCl 3 (g) + Cl 2 (g), για την οποία ισχύει K c = 0,05 (στους 250 o C). α) i. Αν η ποσότητα του Cl 2 (g) στην ισορροπία είναι ίση με 0,1 mol, ποιες οι ποσότητες των άλλων συστατικών που συνυπάρχουν; ii. Ποια η αρχική ποσότητα του PCl 5 ; β) Σε άλλο δοχείο όγκου 10 L εισάγονται ισομοριακές ποσότητες PCl 3 και Cl 2 και το μίγμα θερμαίνεται στους 250 o C. Αν η ποσότητα του PCl 5 στην ισορροπία είναι ίση με 0,5 mol, ποιες οι ποσότητες (σε mol) των PCl 3 και Cl 2 που είχαν εισαχθεί αρχικά στο δοχείο; Ποσότητα N 2 O 4 (g) μάζας 46 g εισάγεται σε δοχείο Δ 1 όγκου 2 L στους θ ο C και διασπάται κατά 20% προς ΝΟ 2. α) Να υπολογιστεί η Κ c για την ισορροπία: N 2 O 4 (g) 2NO 2 (g) β) Ποιος πρέπει να είναι ο όγκος ενός άλλου δοχείου Δ 2, στο οποίο αν εισαχθούν 46 g N 2 O 4 θα διασπαστούν κατά 80% προς ΝΟ 2 ; Σε όλες τις περιπτώσεις η θερμοκρασία είναι η ίδια Σε δοχείο Δ 1 1 L εισάγεται ισομοριακό μίγμα CO και Cl 2, το σύστημα θερμαίνεται στους θ o C και αποκαθίσταται η ισορροπία: CO(g) + Cl 2 (g) COCl 2 (g), για την οποία είναι Κ c = 20. Στην κατάσταση χημικής ι- σορροπίας ο αριθμός mol του COCl 2 είναι ίσος με τον α- ριθμό mol του CO. α) Να υπολογίσετε τη σύσταση του μίγματος (σε mol) στην κατάσταση της ισορροπίας. β) Αν σε άλλο δοχείο Δ 2 όγκου 20 L εισαχθούν 2 mol COCl 2 και θερμανθούν στους θ o C, πόσα mol από κάθε αέριο θα υπάρχουν στο δοχείο μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας; Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται αέριο μίγμα που αποτελείται από 25,6 g SO 2 και 0,6 mol NO 2. Το μίγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία Τ και αποκαθίσταται η ισορροπία: NO 2 (g) + SO 2 (g) SO 3 (g) + NO(g) Διαπιστώθηκε ότι μέχρι την αποκατάσταση της ισορροπίας έχει αντιδράσει το 50% της ποσότητας του ΝΟ 2. Να υπολογιστούν: α) Ο αριθμός mol καθενός από τα τέσσερα αέρια που περιέχονται στο δοχείο στην ισορροπία. β) Η τιμή της σταθεράς Κ c της ισορροπίας στη θερμοκρασία Τ. γ) Η απόδοση της αντίδρασης Σε δοχείο σταθερού όγκου V = 2 L εισάγονται 1 mol A(s) και 0,6 mol B(g), σε θερμοκρασία 127 ο C και αποκαθίσταται η ισορροπία: Α(s) + Β(g) Γ(g) + Δ(g). Αν το αέριο μίγμα ισορροπίας ασκεί πίεση ίση με 16,4 atm στους 127 ο C, να υπολογιστούν: α) Η απόδοση της αντίδρασης, β) Η τιμή της σταθεράς Κ c στους 127 ο C. γ) Η % v/v περιεκτικότητα του αερίου μίγματος ισορροπίας. R = 0,082 L atm/(mol K) Σε δοχείο όγκου 2 L περιέχονται 60 g ισομοριακού μίγματος Ν 2 και Η 2. Θερμαίνουμε το μίγμα στους 527 o C με τη βοήθεια καταλύτη και αποκαθίσταται η ισορροπία: Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) Tο μίγμα ισορροπίας περιέχει 0,8 mol NH 3. α) Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης. β) Να υπολογίσετε τη σταθεράς Κ c της ισορροπίας. γ) Να σχεδιάστε σε κοινό διάγραμμα τη γραφική παράσταση της [Ν 2 ], της [Η 2 ] και της [ΝΗ 3 ] σε συνάρτηση με το χρόνο, από t = 0 μέχρι την αποκατάσταση της Χ.Ι Σε θερμοκρασία Τ = 500 Κ η μεθανόλη διασπάται, σύμφωνα με την εξίσωση: CH 3 OH(g) CO(g) + 2Η 2 (g) Σε δοχείο όγκου 10 L εισάγουμε αρχικά 1 mol CH 3 OH και θερμαίνουμε στους 500 Κ, οπότε μέχρι την ισορροπία έ- χουν παραχθεί 1,5 mol H 2. α) Πόσα mol CH 3 OH υπάρχουν στην ισορροπία; Ποια η απόδοση της αντίδρασης; β) Ποια η τιμή της Κ c της ισορροπίας στους 500 Κ; γ) Σε άλλο δοχείο όγκου 1 L εισάγουμε 1 mol CH 3 OH και 6,75 mol CO, στους 500 Κ. Πόσα mol Η 2 πρέπει να εισάγουμε ταυτόχρονα στο δοχείο, ώστε το σύστημα να είναι σε ισορροπία, δηλαδή να μην εξελιχθεί αντίδραση; 93

4 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Γ Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου εισάγουμε 0,3 mol CO 2 και 0,3 mol H 2 και αποκαθίσταται η ισορροπία, CO 2 (g) + H 2 (g) CO(g) + H 2 O(g) στην οποία βρέθηκαν 0,1 mol H 2 O(g). α) Να υπολογιστεί η τιμή της σταθεράς K c στη θερμοκρασία του πειράματος. β) Σε άλλο κενό δοχείο στην ίδια θερμοκρασία εισάγουμε 0,6 mol CO και 0,6 mol H 2 O(g). Πόσα mol από κάθε συστατικό θα υπάρχει όταν αποκατασταθεί η ισορροπία; Σε δοχείο όγκου 1 L εισάγονται 1 mol Η 2 (g) και 1 mol I 2 (g), οπότε στους θ ο C αποκαθίσταται η ισορροπία που περιγράφεται από την εξίσωση: H 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g) α) Αν στην ισορροπία βρέθηκαν 1,6 mol HI(g), i. ποια η απόδοση της αντίδρασης, και ii. ποια η τιμή της σταθεράς K c στους θ ο C; β) Σε άλλο δοχείο όγκου 2 L εισάγονται 1 mol Η 2 (g) και 1 mol I 2 (g) στους θ ο C. Ποια θα είναι η απόδοση της αντίδρασης στην περίπτωση αυτή; γ) Σε τρίτο δοχείο όγκου V εισάγονται 2 mol HI(g) στους θ ο C. Ποιες oι ποσότητες του H 2 (g), του I 2 (g) και του HI(g) στη Χ.Ι.; Σε δοχείο όγκου 1 L εισάγουμε ποσότητες από τα αέρια SO 2 και NO 2 στους θ ο C και αποκαθίσταται η ισορροπία, SO 2 (g) + NO 2 (g) SO 3 (g) + NO(g), στην οποία συνυπάρχουν 0,2 mol SO 2, 0,2 mol NO 2, 0,8 mol SO 3 και 0,8 mol NO. α) Ποιες οι αρχικές ποσότητες των αερίων SO 2 και NO 2 ; β) Ποια η τιμή της σταθεράς K c στους θ ο C; γ) Σε άλλο δοχείο όγκου V εισάγουμε ισομοριακές ποσότητες SO 3 και NO, οπότε αποκαθίσταται ισορροπία στην ο- ποία προσδιορίστηκαν 1,6 mol NO στους θ ο C. Ποιες ήταν οι αρχικές ποσότητες των SO 3 και NO; Σε δοχείο Δ 1 όγκου 8 L περιέχονται 0,4 mol COCl 2 καθώς και ισομοριακές ποσότητες CO και Cl 2 σε κατάσταση ισορροπίας, σύμφωνα με την εξίσωση: COCl 2 (g) CO(g) + Cl 2 (g) Η θερμοκρασία του μίγματος είναι ίση με 727 o C και η πίεση στο δοχείο ίση με 8,2 atm. α) Ποιες οι ποσότητες (σε mol) του CO και του Cl 2 στη χημική ισορροπία; β) Ποια η τιμή της σταθεράς Κ c στους 727 o C; γ) Σε ένα άλλο δοχείο όγκου V 2 βρίσκονται κατάσταση Χ.Ι. 0,2 mol COCl 2, 0,1 mol CO και 0,1 mol Cl 2 στους 727 o C. Να υπολογιστεί ο όγκος V 2 του δοχείου. R = 0,082 L atm/mol K Σε δοχείο όγκου 2 L και σε σταθερή θερμοκρασία έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: αα(g) + ββ(g) γγ(g). Οι συγκεντρώσεις των τριών αερίων σε συνάρτηση με το χρόνο, από την έναρξη της αντίδρασης μέχρι την αποκατάσταση της ισορροπίας απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 5 4 c(m) 3 2 [Α] t α) Να προσδιορίσετε τους συντελεστές α, β και γ για τις ενώσεις Α, Β και Γ της παραπάνω ισορροπίας. β) Ποιες ενώσεις είχαν εισαχθεί αρχικά στο δοχείο και πόσα mol από την κάθε μία; γ) Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης που πραγματοποιήθηκε, καθώς και την τιμή της σταθεράς Κ c της ισορροπίας Σε δοχείο σταθερού όγκου βρίσκονται σε χημική ι- σορροπία 0,5 mol H 2, 0,5 mol Ι 2 και 2 mol HΙ, στους θ ο 1 C, σύμφωνα με την εξίσωση: 2HΙ(g) Ι 2 (g) + Η 2 (g). Αυξάνουμε τη θερμοκρασία στους θ ο 2 C, οπότε μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας στο δοχείο προσδιορίζονται 2,25 mol HΙ. α) Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ c για την ισορροπία στους θ ο 1 C. β) Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση μετατοπίστηκε η ισορροπία με την αύξηση της θερμοκρασίας. γ) Να εξετάσετε αν η αντίδραση σχηματισμού του HΙ από τα συστατικά του στοιχεία είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη Αέριο μίγμα όγκου 89,6 L σε STP, αποτελείται από Ν 2 και Η 2 με αναλογία mol 1:3, αντίστοιχα. Το μίγμα εισάγεται σε δοχείο όγκου 3 L στους θ o C. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας, Ν 2 (g) + 3Η 2 (g) 2ΝΗ 3 (g), η περιεκτικότητα σε ΝΗ 3 βρέθηκε ίση με 60% v/v. α) Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ c της ισορροπίας, καθώς και την απόδοση της αντίδρασης στους θ o C. β) Αν η αντίδραση σχηματισμού της ΝΗ 3 από τα συστατικά της στοιχεία είναι εξώθερμη, να εξετάσετε αν θα μεταβληθεί και πώς (αν θα αυξηθεί ή αν θα ελαττωθεί) η σταθερά Κ c της ισορροπίας με την αύξηση της θερμοκρασίας του συστήματος Δίνεται η ισορροπία: N 2 (g) + O 2 (g) 2NO(g). α) Σε κλειστό δοχείο που βρίσκεται στους θ o C συνυπάρχουν σε ισορροπία 1 mol N 2, 1 mol O 2 και 2 mol NO. Να υπολογιστεί η τιμή της σταθεράς K c στη θερμοκρασία του πειράματος. β) Σε άλλο δοχείο στην ίδια θερμοκρασία θ o C εισάγονται 4 mol NO. Ποιες ποσότητες από τα τρία αέρια θα συνυπάρχουν όταν αποκατασταθεί ισορροπία; γ) Σε τρίτο δοχείο, που βρίσκεται σε θερμοκρασία θ o C, συνυπάρχουν 2 mol N 2, 2 mol O 2 και 2 mol NO. Να δείξετε ότι το σύστημα αυτό δεν βρίσκεται σε ισορροπία. [Β] [Γ] 94

5 ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Σε κλειστό και κενό δοχείο όγκου 20 L εισάγονται ποσότητα αερίου CO 2 και περίσσεια C(s), που αντιδρούν σύμφωνα με την εξίσωση: CO 2 (g) + C(s) 2CO(g). Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας περιέχονται στο δοχείο 1 mol CO 2 και 2 mol CO. Όλες οι μεταβολές θεωρείται ότι γίνονται σε σταθερή θερμοκρασία. Να υπολογίσετε: α) Την αρχική ποσότητα του αερίου CO 2 σε mol και την απόδοση της αντίδρασης. β) Την τιμή της σταθεράς χημικής ισορροπίας Κ c της αντίδρασης Σε δοχείο όγκου V = 10 L εισάγονται 0,3 mol SO 2, 0,4 mol NO 2, 0,1 mol SO 3 και 0,4 mol NO. Tο δοχείο θερμαίνεται στους 727 ο C και αποκαθίσταται η ισορροπία: SO 2 (g) + NO 2 (g) SO 3 (g) + NO(g). Στη θέση χημικής ισορροπίας βρέθηκε ότι η ποσότητα του SO 2 (g) είναι 0,1 mol. Να υπολογίσετε: α) Τις συγκεντρώσεις των αερίων στην ισορροπία. β) Την τιμή της σταθεράς ισορροπίας Κ c. γ) Την ολική πίεση του αερίου μίγματος στην ισορροπία. Δίνεται R = 0,082 L atm/mol K Σε δοχείο όγκου V 1 περιέχονται σε ισορροπία 0,1 mol ένωσης Α, 0,2 mol ένωσης Β, 0,2 mol ένωσης Γ και 0,8 mol ένωσης Δ σε ολική πίεση Ρ atm, σύμφωνα με την εξίσωση: Α(g) + xb(g) 2Γ(g) + Δ(g) Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, διπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου, οπότε η πίεση γίνεται τελικά ίση με Ρ/2 atm. α) Nα προσδιορίστε την τιμή του συντελεστή x στην παραπάνω εξίσωση. β) Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ c. γ) Σε ένα άλλο δοχείο όγκου V 2 εισάγουμε 0,3 mol A, 0,6 mol B, 0,6 mol Γ και 0,3 mol Δ στην ίδια με την παραπάνω θερμοκρασία. Να εξηγήσετε γιατί το σύστημα αρχικά δεν βρίσκεται σε ισορροπία. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Χ.Ι Σε κλειστό δοχείο βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας 1 mol CO 2, 1 mol H 2, 2 mol CO και 2 mol υδρατμών στους θ ο C, σύμφωνα με την εξίσωση: CO 2 (g) + H 2 (g) CO(g) + H 2 O(g). α) Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς K c στους θ ο C. β) Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, προσθέτουμε επιπλέον στο δοχείο της ισορροπίας 3 mol CO 2 και 3 mol H 2. Να υπολογίσετε τη σύσταση του μίγματος στη νέα ι- σορροπία που θα αποκατασταθεί Σε δοχείο όγκου V 1 = 4 L έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία, 2NO 2 (g) N 2 O 4 (g), στην οποία συνυπάρχουν 2 mol NO 2 και 5 mol N 2 O 4. α) Να υπολογίσετε την τιμή της K c στη θερμοκρασία του πειράματος. β) Μεταβάλλουμε τον όγκο του δοχείου σε V 2 (L) υπό σταθερή θερμοκρασία και απoκαθίσταται νέα Χ.Ι., στην οποία συνυπάρχουν ισομοριακές ποσότητες NO 2 και N 2 O 4. i. Να εξηγήσετε το είδος της μεταβολής του όγκου (αύξηση ή μείωση). ii. Να υπολογίσετε τον όγκο V Σε δοχείο εισάγονται 2 mol Η 2 (g) και 2 mol Ι 2 (g). Το μίγμα θερμαίνεται στους θ o 1 C και αποκαθίσταται η ισορροπία: Η 2 (g) + Ι 2 (g) 2ΗI, ΔΗ = 51,8 kj, για την οποία ισχύει: K c = 64. α) Ποιες οι ποσότητες (σε mol) των τριών αερίων στην ισορροπία; β) Η θερμοκρασία μειώνεται στους θ o 2 C, οπότε αποκαθίσταται με την πάροδο του χρόνου νέα χημική ισορροπία. i. Προς ποια κατεύθυνση εξελίχθηκε αντίδραση με τη μείωση της θερμοκρασίας; ii. Να εξηγήσετε πως θα μεταβληθεί η σταθερά Κ c και πως η ολική πίεση στο δοχείο. γ) Αν στη νέα θερμοκρασία η σταθερά K c έχει τιμή ίση με 36, ποιες οι ποσότητες των τριών αερίων στη νέα ισορροπία; 5.47 Για την ισορροπία: H 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g), η σταθερά Κ c έχει τιμή ίση με 4 στους 400 ο C. Σε δοχείο όγκου 2 L εισάγουμε 1 mol H 2 και 1 mol I 2 στους 400 ο C. α) Να υπολογιστεί η ποσότητα σε mol κάθε αερίου στην κατάσταση ισορροπίας. β) Να αποδοθεί γραφικά η συγκέντρωση του HI σε συνάρτηση με το χρόνο. Για την αποκατάσταση της ισορροπίας χρειάστηκαν 0,2 min. γ) Στο μίγμα ισορροπίας προσθέτουμε επιπλέον 1,2 mol HI υπό σταθερή θερμοκρασία. Ποιος ο αριθμός mol κάθε αερίου στο δοχείο μετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας; Σε δοχείο όγκου V = 2 L εισάγονται 35,2 g CO 2 και 4 g Η 2. Το μίγμα θερμαίνεται στους θ ο C και αποκαθίσταται η ισορροπία, CΟ 2 (g) + H 2 (g) CO(g) + H 2 O(g), στην οποία η συγκέντρωση των υδρατμών βρέθηκε ίση με 0,2 Μ. α) Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ c, καθώς και την απόδοση της αντίδρασης. β) Πόσα mol CO 2 πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον στο δοχείο, υπό σταθερή θερμοκρασία, ώστε η συγκέντρωση των υδρατμών να γίνει ίση με 0,5 Μ; Σε δοχείο σταθερού όγκου σε ορισμένη θερμοκρασία θ ο C εισάγονται ισομοριακές ποσότητες από τα αέρια Α και Β και αποκαθίσταται η ισορροπία: Α(g) + B(g) 2Γ(g). Παρατηρούμε ότι στην κατάσταση της ισορροπίας έχει παραμείνει, χωρίς να αντιδράσει, το 50% της αρχικής ποσότητας του Α. α) Ποια η τιμή της σταθεράς Κ c της παραπάνω ισορροπίας στους θ ο C; β) Αν αναμιγνύαμε αρχικά τα σώματα Α και Β με αναλογία mol 4:1, αντίστοιχα, ποια θα ήταν η απόδοση της αντίδρασης στην ίδια θερμοκρασία; γ) Με ποια αναλογία mol πρέπει να αναμίξουμε τα Α και Β, ώστε η απόδοση της αντίδρασης να είναι 75%; 95

6 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Γ Σε δοχείο όγκου 10 L περιέχονται σε κατάσταση ι- σορροπίας 14 g CO, 9 g H 2 O καθώς και ισομοριακές ποσότητες CO 2 και Η 2, στους θ ο C, σύμφωνα με την εξίσωση: CΟ(g) + H 2 O(g) CO 2 (g) + H 2 (g), Η σταθερά της παραπάνω ισορροπίας έχει τιμή Κ c = 4, στους θ ο C. α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση του CO 2 στο μίγμα ισορροπίας. β) Διπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου υπό σταθερή θερμοκρασία. Να υπολογίσετε τη νέα συγκέντρωση του CO 2. γ) Ποια μάζα υδρατμών πρέπει να προσθέσουμε στο δοχείο των 20 L με σταθερή τη θερμοκρασία, ώστε η συγκέντρωση του CO 2 να γίνει ίση με 0,06 Μ; Για την αντίδραση που περιγράφεται από την εξίσωση, SO 2 (g) + Cl 2 (g) SO 2 Cl 2 (g), ισχύει K c = 64 στους θ ο C. α) 0,1 mol SO 2 (g), 0,1 mol Cl 2 (g) και 0,64 mol SO 2 Cl 2 (g) συνυπάρχουν σε ισορροπία στους θ ο C. Ποιος ο όγκος του δοχείου; β) Πόσα mol SO 2 Cl 2 πρέπει να προσθέσουμε στη παραπάνω ισορροπία, υπό σταθερό όγκο και υπό σταθερή θερμοκρασία, ώστε στη νέα ισορροπία να υπάρχουν 0,2 mol SO 2 ; γ) Μεταβάλλουμε τον όγκο της αρχικής ισορροπίας υπό σταθερή θερμοκρασία και ταυτόχρονα εισάγουμε 0,1 mol SO 2 (g). Παρατηρούμε ότι η ποσότητα του SO 2 Cl 2 (g) παραμένει 0,64 mol. Ποιος ο όγκος του δοχείου στην περίπτωση αυτή; Σε δοχείο σταθερού όγκου 10 L εισάγονται 3 mol PCl 5 στους 227 ο C οπότε μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας: PCl 5 (g) PCl 3 (g) + Cl 2 (g), στο δοχείο περιέχονται 71 g Cl 2. α) Να υπολογίσετε: i. Την τιμή της σταθεράς ισορροπίας Κ c καθώς και την απόδοση της αντίδρασης. ii. Την ολική πίεση των αερίων στην κατάσταση ισορροπίας. β) Στο μίγμα ισορροπίας προσθέτουμε ποσότητα Cl 2, υπό σταθερή θερμοκρασία και μετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας η πίεση του συστήματος βρέθηκε ίση με 20,5 atm. Να υπολογίσετε τον αριθμό mol του Cl 2 που προσθέσαμε στο δοχείο. R = 0,082 L atm/mol K Σε δοχείο όγκου V = 1 L εισάγονται 2 mol Ν 2 Ο 4 και 2 mol NO 2 στους θ ο C. Παρατηρείται ότι οι ποσότητες των δύο αερίων δε μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. α) Να υπολογιστεί η τιμή της σταθεράς K c της ισορροπίας: Ν 2 Ο 4 (g) 2ΝΟ 2 (g) β) Τη χρονική στιγμή t 1 τριπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου, υπό σταθερή θερμοκρασία, οπότε τη χρονική στιγμή t 2 αποκαθίσταται νέα χημική ισορροπία. Ποιες ποσότητες από τα δύο αέρια περιέχονται τότε στο δοχείο; γ) Να παραστήσετε σε κοινό διάγραμμα τις συγκεντρώσεις των δύο αερίων σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0-t Σε δοχείο όγκου 10 L εισάγονται 6 mol SO 3 και 3 mol NO και το μίγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία Τ, οπότε 96 με την πάροδο του χρόνου αποκαθίσταται η χημική ισορροπία: SO 3 (g) + NO(g) SO 2 (g) + NO 2 (g) Στην κατάσταση της ισορροπίας η συγκέντρωση του ΝΟ 2 στο δοχείο προσδιορίστηκε ίση με 0,2 Μ. α) Να υπολογίσετε: i. την απόδοση της αντίδρασης (με τη μορφή κλάσματος) και ii. την τιμή της σταθεράς ισορροπίας K c στη θερμοκρασία Τ. β) Πόσα mol ΝΟ πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον στο μίγμα της ισορροπίας, υπό σταθερή θερμοκρασία Τ, ώστε στη νέα ισορροπία η ποσότητα του ΝO 2 να γίνει ίση με 0,3 Μ; γ) Στην αρχική χημική ισορροπία, υποδιπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου, υπό σταθερή θερμοκρασία. Ποιες θα είναι οι νέες συγκεντρώσεις των 4 συστατικών της ισορροπίας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Σε δοχείο 1 L εισάγουμε 0,3 mol Ν 2 Ο 4 (g) στους θ ο 1 C και αποκαθίσταται η ισορροπία: Ν 2 Ο 4 (g) 2NO 2 (g), στην οποία βρέθηκαν 0,2 mol NO 2. α) Να προσδιοριστεί η τιμή της K c της παραπάνω ισορροπίας στους θ ο 1 C. β) Σε άλλο δοχείο όγκου V εισάγονται 0,3 mol NO 2 και αποκαθίσταται η παραπάνω χημική ισορροπία στους θ ο 1 C, στην οποία βρέθηκαν 0,1 mol NO 2. Ποιος ο όγκος του δοχείου; γ) Σε τρίτο δοχείο σταθερού όγκου έχει αποκατασταθεί η παραπάνω ισορροπία στους θ ο 1 C, στην οποία συνυπάρχουν 0,4 mol N 2 O 4 και 0,1 mol NO 2. Αυξάνουμε τη θερμοκρασία του συστήματος σε θερμοκρασία θ ο 2 C και στη νέα χημική ισορροπία οι ποσότητες (σε mol) του ΝΟ 2 και του Ν 2 Ο 4 είναι ίσες μεταξύ τους. i. Nα εκτιμηθεί αν η αντίδραση διάσπασης του Ν 2 Ο 4 είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη. ii. Nα προσδιοριστεί η τιμή της K c της ισορροπίας στους θ ο 2 C Σε κλειστό δοχείο εφοδιασμένο με έμβολο συνυπάρχουν σε κατάσταση χημικής ισορροπίας, σε θερμοκρασία Τ 1, 4 mol N 2 O 4 (g) και 4 mol NO 2 (g), σύμφωνα με την εξίσωση: N 2 O 4 (g) 2NO 2 (g). Η ολική πίεση στο δοχείο είναι P 1. O όγκος του δοχείου τριπλασιάζεται, υπό σταθερή θερμοκρασία, οπότε σταδιακά αποκαθίσταται νέα χημική ισορροπία στην οποία η πίεση είναι ίση με Ρ 2. α) Να υπολογιστούν οι ποσότητες σε mol των δύο αερίων στη νέα χημική ισορροπία. β) Να υπολογιστούν ο λόγος των ολικών πιέσεων P 1 /P 2 στις δύο ισορροπίες. γ) Το δοχείο που περιέχει το μίγμα της νέας χημικής ισορροπίας (όταν η πίεση είναι Ρ 2 ) ψύχεται σε θερμοκρασία Τ 2 < Τ 1, υπό σταθερό όγκο, και το σύστημα καταλήγει σε τελική χημική ισορροπία, στην οποία η ποσότητα του N 2 O 4 είναι ίση με 5 mol. Να εκτιμήσετε αν η αντίδραση διάσπασης του N 2 O 4 σε NO 2 είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. δ) Να υπολογίσετε το λόγο των σταθερών ισορροπίας στη θερμοκρασία Τ 1 και στη θερμοκρασία Τ 2.

7 ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Σε δοχείο (Δ1) όγκου 2 L εισάγουμε αρχικά 1 mol Ν 2 και 2,5 mol H 2 στους θ ο C και αποκαθίσταται η ισορροπία: Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) Η απόδοση της αντίδρασης βρέθηκε ίση με 60%. α) Ποια η τιμή της σταθεράς K c στους θ ο C; Σε άλλο δοχείο (Δ2) όγκου 1 L στους θ ο C, εισάγουμε α mol N 2 και β mol H 2. Σε κάποια χρονική στιγμή t 1 στο δοχείο βρέθηκαν 2 mol N 2, 5 mol H 2 και 6 mol NH 3. Σε κάποια επόμενη χρονική στιγμή t 2 στο δοχείο βρέθηκαν 1 mol N 2, 2 mol H 2 και 8 mol NH 3. β) Να υπολογίσετε τις αρχικές ποσότητες α και β mol. γ) Να αποδείξετε ότι τη χρονική στιγμή t 1 δεν έχουμε χημική ισορροπία. Στην ίδια χρονική στιγμή t 1, ποια η σχέση της ταχύτητας της αντίδρασης σχηματισμού της NH 3 (υ 1 ) και της ταχύτητας της αντίδρασης διάσπασης της ΝΗ 3 (υ 2 ); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. δ) Να αποδείξετε ότι τη χρονική στιγμή t 2 έχει αποκατασταθεί χημική ισορροπία. ε) Στην κατάσταση ισορροπίας στο δοχείο Δ2 αυξάνουμε τη θερμοκρασία και αποκαθίσταται νέα χημική ισορροπία στην οποία προσδιορίστηκαν 1,2 mol N 2. Να χαρακτηρίσετε την αντίδραση σύνθεσης της NH 3 ως εξώθερμη ή ενδόθερμη g CH 3 COOH και 13,8 g CH 3 CH 2 OH φέρονται προς αντίδραση, σύμφωνα με την εξίσωση: CH 3 COOH(l) + CH 3 CH 2 OH(l) CH 3 COΟCH 2 CH 3 (l) + H 2 O(l), Κ c = 4 α) Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης. β) Πόσα g CH 3 COOH πρέπει να προστεθούν επιπλέον στην φιάλη της παραπάνω ισορροπίας, ώστε να σχηματιστούν συνολικά 0,25 mol εστέρα; γ) 0,2 mol CH 3 COOH και x mol CH 3 CH 2 OH φέρονται προς αντίδραση σε άλλη φιάλη και αποκαθίσταται η παραπάνω χημική ισορροπία στην οποία σχηματίζεται εστέρας με απόδοση 80%. Ποια η τιμή του x; Σε δοχείο σταθερού όγκου 10 L εισάγονται 4 mol H 2 και 4 mol I 2 στους θ ο C. Μετά την πάροδο 20 min αποκαθίσταται η ισορροπία: Η 2 (g) + Ι 2 (g) 2ΗΙ(g), για την οποία ισχύει: K c = 4, στους θ ο C. α) Να υπολογίσετε την ποσότητα (σε mol) όλων των αερίων της ισορροπίας. β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα της αντίδρασης από την έναρξη της μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία. γ) Αφαιρούμε από το μίγμα ισορροπίας ποσότητα ΗΙ ίση με x mol, οπότε στο δοχείο, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, αποκαθίσταται νέα ισορροπία, στην ίδια θερμοκρασία θ ο C. Η ποσότητα του ΗΙ που αφαιρέθηκε διαλύεται πλήρως σε νερό και σχηματίζει διάλυμα (Δ) όγκου 3 L. Ποσότητα από το διάλυμα (Δ) όγκου 50 ml απαιτεί για την εξουδετέρωση 25 ml διαλύματος NaOH 2 M. Να υπολογίσετε την ποσότητα (x mol) του ΗΙ που αφαιρέθηκε από το δοχείο της ισορροπίας και να προσδιορίσετε τη σύσταση του μίγματος στη νέα ισορροπία. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Σε δοχείο 10 L που βρίσκεται υπό σταθερή θερμοκρασία T 1, εισάγονται 0,6 mol A(g) και 0,6 mol B(g) και πραγματοποιείται η αντίδραση: 2A(g) + B(g) 2Γ(g), ΔΗ = 200 kj Η ισορροπία αποκαθίσταται μετά από χρόνο t = 2 min από την έναρξη της αντίδρασης και τότε ισχύει: [Γ] = 0,04 Μ. α) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης καθώς και τη μέση ταχύτητα σχηματισμού του Γ(g) από την έναρξη της αντίδρασης (t = 0) μέχρι την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας. Ποια η ταχύτητα της αντίδρασης για t = 2 min; Όλες οι ταχύτητες να υπολογιστούν σε Μ min 1. β) Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ c της παραπάνω ισορροπίας. γ) Να εξηγήσετε πως θα μεταβληθεί η θέση της παραπάνω ισορροπίας καθώς και η τιμή της σταθεράς Κ c με μείωση της θερμοκρασίας σε Τ 2 (T 2 < T 1 ) Σε κενό δοχείο όγκου 10 L εισάγονται 0,6 mol SO 2 και 0,6 mol O 2 και πραγματοποιείται η αντίδραση, υπό σταθερή θερμοκρασία: 2SO 2 (g) + O 2 (g) 2SO 3 (g) H ισορροπία αποκαθίσταται μετά από t = 2 min από την έναρξη της αντίδρασης και τότε ισχύει: [SO 3 ] = 0,04 Μ. α) Να υπολογίσετε: i. Τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης, καθώς και τη μέση ταχύτητα σχηματισμού του SO 3 (g) από την έναρξη της αντίδρασης (t = 0) μέχρι την αποκατάσταση της χημικής ισορροπίας. ii. Την απόδοση της αντίδρασης. β) Η αρχική ποσότητα SO 2 (g) (0,6 mol) προέκυψε από α- ντίδραση στερεού S με πυκνό και θερμό υδατικό διάλυμα Η 2 SO 4, σύμφωνα με την εξίσωση (χωρίς συντελεστές): S + H 2 SO 4 SO 2 + H 2 O Να συμπληρώσετε την αντίδραση με τους κατάλληλους συντελεστές και να υπολογίσετε την απαιτούμενη μάζα του θείου για την παραγωγή των 0,6 mol SO 2 (g) Σε δοχείο όγκου V = 10 L εισάγουμε 3 mol Ν 2 και 6 mol Η 2, στους θ ο C, οπότε και αποκαθίσταται η ισορροπία που περιγράφεται από την εξίσωση: Ν 2 (g) + 3Η 2 (g) 2ΝΗ 3 (g), ΔΗ = 90 kj Η απόδοση της αντίδρασης βρέθηκε ίση με 20%. α) Να προσδιοριστούν τα mol όλων των σωμάτων στην ισορροπία, καθώς και η τιμή της σταθεράς Κ c στους θ ο C. Πως επηρεάζεται η τιμή της σταθεράς Κ c με την αύξηση της θερμοκρασίας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. β) Όλη η ποσότητα της NH 3 που έχει παραχθεί στην παραπάνω ισορροπία διαλύεται σε νερό και προκύπτει διάλυμα Α όγκου 5 L. Σε 4 L του διαλύματος Α διαβιβάζουμε 3,36 L αερίου Cl 2 (σε STP), οπότε διεξάγεται η αντίδραση, που περιγράφεται από την εξίσωση (χωρίς συντελεστές): ΝΗ 3 + Cl 2 N 2 + NH 4 Cl i. Nα εξηγήσετε αν η παραπάνω αντίδραση είναι οξειδοαναγωγική ή όχι και να εισάγετε τους κατάλληλους συντελεστές (μικρότεροι δυνατοί ακέραιοι αριθμοί). ii. Ποιος ο όγκος του παραγόμενου αερίου προϊόντος (σε STP) από την αντίδραση αυτή; 97

8 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Γ Το πυκνό διάλυμα H 2 SO 4 αντιδρά με ΚΒr και προκύπτουν SO 2, Br 2, K 2 SO 4 και νερό. α) Να γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης με τους κατάλληλους συντελεστές και να σημειώσετε ποιο στοιχείο οξειδώνεται και ποιο στοιχείο ανάγεται. β) Να υπολογίσετε τη μάζα του ΚΒr που πρέπει να αντιδράσει, ώστε να προκύψουν 64 g Br 2 σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση. γ) Η ποσότητα του Br 2 (64 g) εισάγεται με ισομοριακή ποσότητα H 2 σε δοχείο σταθερού όγκου, που βρίσκεται σε περιβάλλον θερμοκρασίας Τ 1. Με την πάροδο του χρόνου αποκαθίσταται η ισορροπία, H 2 (g) + Br 2 (g) 2ΗΒr(g), ΔΗ < 0 για την οποία ισχύει: K c (Τ 1 ) = 36. Να υπολογιστούν τα mol και των τριών συστατικών στην ισορροπία. δ) Αυξάνουμε τη θερμοκρασία στο δοχείο σε Τ 2 > Τ 1. i. Nα εξηγήσετε αν η ποσότητα του HBr θα μεταβληθεί και πως. ii. Αν στη νέα θερμοκρασία, K c (Τ 2 ) = 4, να υπολογίσετε τις ποσότητες (σε mol) των τριών αερίων στη νέα ισορροπία Σε δοχείο σταθερού όγκου 0,1 L εισάγονται 0,4 mol COCl 2, οπότε πραγματοποιείται η διάσπαση του COCl 2, σύμφωνα με την εξίσωση: COCl 2 (g) CO(g) + Cl 2 (g). α) Αν στην ισορροπία εμφανίζεται ισομοριακό μίγμα των 3 αερίων, να προσδιοριστεί η απόδοση της διάσπασης καθώς και η τιμή της σταθεράς (K c ) της ισορροπίας. β) Πόσα mol COCl 2 (g), πρέπει να προσθέσουμε επιπλέον στη κατάσταση ισορροπίας, υπό σταθερή θερμοκρασία, ώστε στη νέα ισορροπία να υπάρχουν 0,3 mol CO; γ) Η ποσότητα CO που σχηματίστηκε στην αρχική ισορροπία διοχετεύεται σε 100 ml διαλύματος KMnO 4 1 M, παρουσία H 2 SO 4. Να προσδιορίσετε αν αποχρωματίζεται ή όχι το διάλυμα ΚΜnO 4. δ) Η ποσότητα του CO 2 που παράγεται στην παραπάνω αντίδραση αναμειγνύεται με ισομοριακή ποσότητα C(s) σε δοχείο όγκου 82 L. Το σύστημα θερμαίνεται στους 1000 Κ και αποκαθίσταται η ισορροπία: 2CO(g) C(s) + CO 2 (g). Αν η πίεση στο δοχείο μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας είναι 0,3 atm, να προσδιοριστεί η τιμή της σταθεράς της χημικής ισορροπίας (K c ). R = 0,082 L atm (mol K) Ποσότητα ΚCl αντιδρά πλήρως με 500 ml διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 οξινισμένου με H 2 SO 4, σύμφωνα με την εξίσωση (χωρίς συντελεστές): ΚCl + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 Cl 2 + A + B + H 2 O α) Nα συμπληρώσετε την εξίσωση με τα σώματα που λείπουν καθώς και με τους κατάλληλους συντελεστές (μικρότεροι δυνατοί ακέραιοι αριθμοί). β) Η παραπάνω αντίδραση έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 6,72 L αερίου Cl 2, μετρημένα σε STP. Να υπολογίσετε την συγκέντρωση του διαλύματος K 2 Cr 2 O 7. γ) Όλη η παραγόμενη ποσότητα του Cl 2 από την παραπάνω ισορροπία (6,72 L, σε STP) διαβιβάζεται μαζί με ισομοριακή ποσότητα Η 2 σε δοχείο σταθερού όγκου 1 L (χρονική στιγμή t = 0), οπότε την χρονική στιγμή t 1 αποκαθίσταται η ισορροπία: Η 2 (g) + Cl 2 (g) 2ΗCl(g), για την οποία ισχύει Κ c = 0,25 στους θ ο 1 C. Να υπολογίσετε την απόδοση της παραπάνω αντίδρασης. δ) Το μείγμα ισορροπίας θερμαίνεται σε θερμοκρασία θ ο 2 C (θ 2 > θ 1 ), οπότε την χρονική στιγμή t 2 αποκαθίσταται νέα χημική ισορροπία στην οποία η ποσότητα του HCl είναι 0,1 mol. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς ισορροπίας στους θ ο 2 C και να εξηγήσετε αν η αντίδραση με κατεύθυνση προς τα δεξιά είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη. ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σε δοχείο όγκου 1 L εισάγουμε 0,2 mol PCl 5 και 0,2 mol COCl 2. Με θέρμανση του μίγματος στους θ ο C, αποκαθίστανται οι ισορροπίες (1) και (2) που ακολουθούν. PCl 5 (g) PCl 3 (g) + Cl 2 (g), K c1 = 0,15 (1) COCl 2 (g) CO(g) + Cl 2 (g) (2) Αν μετά την αποκατάσταση και των δύο ισορροπιών η συγκέντρωση του Cl 2 είναι ίση με 0,15 Μ, να υπολογίσετε: α) Το ποσοστό διάσπασης του COCl 2. β) Τη σταθερά K c2 της ισορροπίας (2). 98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Μία χημική αντίδραση είναι μονόδρομη όταν: α. πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες συνθήκες β. πραγματοποιείται μόνο στο εργαστήριο γ. μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, εισάγονται κάποιες ποσότητες των αερίων Η 2(g) και Ι 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις:

ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις: Άνω Γλυφάδα 21/10/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Καθηγητής/τρια: Αυγερινού Χρόνος: 3 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Γ ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις επόμενες ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 10 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου, Στέφανος Γεροντόπουλος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα :... Ημερομηνία:... /... /...

Όνομα :... Ημερομηνία:... /... /... Όνομα :... Ημερομηνία:... /... /... Επαναληπτικό Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (1 ο + 2 ο + 3 ο + 4 ο + 5 ο ΚΕΦ.) Διάρκεια 180 min ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 εως Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Άσκηση 7η Χημική Ισορροπία Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της Χημικής Ισορροπίας Υπάρχουν χηµικές αντιδράσεις που εξελίσσονται προς µία µόνο μόνο κατεύθυνση, όπως π.χ. η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σε δοχείο σταθερού όγκου και θερμοκρασίας πραγματοποιείται αντίδραση με χημική εξίσωση:

Σε δοχείο σταθερού όγκου και θερμοκρασίας πραγματοποιείται αντίδραση με χημική εξίσωση: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-11-217 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16/12/2018

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16/12/2018 ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16/12/2018 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Α1.Το CaCO3 διασπάται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ημερομηνία: Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. O αριθμό οξείδωσης του Mn στις ενώσεις MnO2, K2MnO4, KMnO4 είναι αντίστοιχα: α. 4, 5, 7 β. 7, 4, -3 γ. 6, 0, 7 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. O αριθμό οξείδωσης του Mn στις ενώσεις MnO2, K2MnO4, KMnO4 είναι αντίστοιχα: α. 4, 5, 7 β. 7, 4, -3 γ. 6, 0, 7 δ. XΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1//01 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΑ Α A1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ O αριθμό οξείδωσης του Mn στις ενώσεις MnO, KMnO4, KMnO4

Διαβάστε περισσότερα

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c.

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c. Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.3 Σταθερα χημικη ς ισορροπι ας Κ - Kp Τι ονομάζεται σταθερά χημικής ισορροπίας Κ και τι νόμο χημικής ισορροπίας; Ποιες χημικές ουσίες δεν συμπεριλαμβάνοντ αι στο νόμο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Η σωστή τετράδα κβαντικών αριθμών για το μονήρες

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Γ Λυκείου Υλη: Χημική Κινητική Χημική Ισορροπία Ιοντισμός (K a K b ) Επιμέλεια διαγωνίσματος: Τσικριτζή Αθανασία Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Γ Λυκείου Υλη: Χημική Κινητική Χημική Ισορροπία Ιοντισμός (K a K b ) Επιμέλεια διαγωνίσματος: Τσικριτζή Αθανασία Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Χημεία Γ Λυκείου Υλη: Χημική Κινητική Χημική Ισορροπία Ιοντισμός (K a K b ) Επιμέλεια διαγωνίσματος: Τσικριτζή Αθανασία Αξιολόγηση : Θέμα Α Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝH 3 (g)

3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝH 3 (g) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. H ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ Ι Κ Η Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α

Χ Η Μ Ι Κ Η Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α Χ Η Μ Ι Κ Η Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α ( θ ε ω ρ ί α κ α ι μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν ) Εισαγωγή Οι χημικές αντιδράσεις, ανάλογα με το ποσοστό μετατροπής των αντιδρώντων, προς τα προϊόντα, χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Εισηγητής: Βασίλης Βελαώρας ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 019 ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α1. Σε ένα υδατικό διάλυμα (θ=5 o C, Kw=10-14 ) βρέθηκε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1 Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: α. Μειώνεται η χηµική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου Θ Ε Μ Α Τ Α. Θέμα Α

1 ο Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου Θ Ε Μ Α Τ Α. Θέμα Α Θέμα 1 ο Διαγώνισμα Χημείας Γ Λυκείου Στις ερωτήσεις 1 ως 5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Η αντίδραση ενός στοιχείου Σ με το υδρογόνο είναι. α. ντίδραση οξείδωσης. β. ντίδραση αναγωγής. γ. ντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5

ΘΕΜΑΤΑ. A3. Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ συγκέντρωσης 10-8 Μ στους 25 ο C έχει ph: α. 6 β. 6,98 γ. 7,02 δ. 8 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 01 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Δίνεται η ισορροπία: ΘΕΜΑΤΑ 2A(g) + B(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 ΘΕΜΑ 1 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A XHΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 ΘΕΜΑ Α : Ερωτήσεις επιλογής : Α1 Για την ισορροπία A B g g η σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΓΕΛ 14 / 04 / 2019 ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Α A1. Σε μία οξειδοαναγωγική αντίδραση το H 2 S μετατρέπεται σε H 2 SO 4. Η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του ατόμου το θείου είναι ίση με: α. 2 β. 4 γ.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου. Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

Χημεία Γ Λυκείου. Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου Χημεία Γ Λυκείου 11 02 2018 Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Γ Λυκείου Κεφάλαιο: 1 ο -4 ο και 7 ο Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 30-10-2017 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

05/01/2019 XΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α

05/01/2019 XΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α XΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 05/01/2019 ΘΕΜΑ Α A1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου στα μόρια H2O,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Σε δοχείο μεταβλητού όγκου έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία: 2NO(g)

ΘΕΜΑΤΑ. Σε δοχείο μεταβλητού όγκου έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία: 2NO(g) XΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 03/02/2019 ΘΕΜΑ Α A1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Σε κενό δοχείο εισάγονται 4

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής: ΟΜΑΔΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΣΜΑ Τάξη: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία: 08/12/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Επιμέλεια: Νίκος Δάκος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έω ς και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/03/2018

ΘΕΜΑΤΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/03/2018 ΘΕΜΑΤΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/03/2018 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α. Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1. Στη χημική αντίδραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. i. H 2 S ii. H 2 SO 3 iii. H 2 SO 4 iv. S Μονάδες 2. i. HCOOH ii. (COONa) 2 iii. CH 3 COONa iv. CH 3 CH 2 OH Μονάδες 2 Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1 Αν το μόριο του SO 2 οξειδωθεί, θα προκύψει: i. H 2 S ii.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Γ Λυκείου Κεφάλαιο: Κεφάλαια 3,4,5(μέχρι Ε.Κ.Ι) Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 10-12-2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 75/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 A5, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 18/12/2016 ΕΩΣ 05/01/2017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 1. Κατά την τέλεια καύση 1g ακετυλενίου (C 2 H 2 ) εκλύεται θερμότητα 50KJ. Να γράψετε την θερμοχημική εξίσωση για την καύση του ακετυλενίου. 2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-09-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα στη Χημεία Γ Λυκείου

Προτεινόμενα Θέματα στη Χημεία Γ Λυκείου Προτεινόμενα Θέματα στη Χημεία Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Για να αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

δ) είναι σύνθεση ΜΟΝΑΔΕΣ

δ) είναι σύνθεση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : XHMEIA/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/ /2017 ΘΕΜΑ 1 0 Στις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 31/03/2019

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 31/03/2019 ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 31/03/2019 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 Α5 να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τη σωστή απάντηση Α1. Η ακόλουθη γραφική παράσταση αναφέρεται στην ισορροπία η οποία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c Σταθερά χημικής ισορροπίας K c Η σταθερά χημικής ισορροπίας K c μας βοηθάει να βρούμε προς ποια κατεύθυνση κινείται μια αντίδραση και να προσδιορίσουμε τις ποσότητες των αντιδρώντων και των προϊόντων μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Στις χημικές ουσίες Ο 3, CO 2, H 2 O 2, OF 2 ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου είναι αντίστοιχα:

ΘΕΜΑ Στις χημικές ουσίες Ο 3, CO 2, H 2 O 2, OF 2 ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου είναι αντίστοιχα: Άνω Γλυφάδα 07/09/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Καθηγητής/τρια: Αυγερινού Χρόνος: 3 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Γ Κάθε Επιτυχία!!!!! ΘΕΜΑ 1 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - Στις ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. o o o f f 3 o o o f 3 f o o o o o f 3 f 2 f 2 f H = H ( HCl ) H ( NH ) 2A + B Γ + 3

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. o o o f f 3 o o o f 3 f o o o o o f 3 f 2 f 2 f H = H ( HCl ) H ( NH ) 2A + B Γ + 3 ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Η πρότυπη ενθαλπία ( ο

Διαβάστε περισσότερα

(10) Ποιες από τις παρακάτω ισορροπίες είναι ομογενείς και ποιες ετερογενείς;

(10) Ποιες από τις παρακάτω ισορροπίες είναι ομογενείς και ποιες ετερογενείς; ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΣΕΛ. 3 37) (7) Προς τα πού θα μετατοπιστεί η ισορροπία στην αμφίδρομη αντίδραση CO(g) + H(g) CH3OH(g) ΔΗ < 0 α. αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία; β. αν ελαττώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα & Επώνυμο: Ημερομηνία: ΒΑΘΜΟΣ: /100, /20. Διαγώνισμα (2018) στη Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ Λυκείου στα Κεφάλαια 1-3

Όνομα & Επώνυμο: Ημερομηνία: ΒΑΘΜΟΣ: /100, /20. Διαγώνισμα (2018) στη Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ Λυκείου στα Κεφάλαια 1-3 Σελίδα: 1 Διαγώνισμα στη Χημεία Γ Λυκείου στα Κεφάλαια 1-3 (2018) Διαγώνισμα (2018) στη Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ Λυκείου στα Κεφάλαια 1-3 Όνομα & Επώνυμο: Ημερομηνία: ΒΑΘΜΟΣ: /100,

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

Χημεία Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Γ ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: A1. Στην αντίδραση με χημική εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α Α.1. Το μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο έχει ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Εντός κλειστού δοχείου έχουμε σε ισορροπία Ν2, Η2 και ΝΗ3 η οποία περιγράφεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. α. Να βρείτε τη σύσταση του δοχείου σε mol τις χρονικές στιγμές t 1 και t 2.

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. α. Να βρείτε τη σύσταση του δοχείου σε mol τις χρονικές στιγμές t 1 και t 2. ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1. Σε δοχείο όγκου V=2L εισάγονται τη χρονική στιγμή t o =0, 10mol N 2(g) και 24mol H 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με τη (μονόδρομη) αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Σάββατο 20 Απριλίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. 1-β 2-γ 3-α 4-δ Α6.

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TMHMA: HMEΡΟΜΗΝΙΑ: BAΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ A Στις παρακάτω ερωτήσεις (A1-A4) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Το πολυμερές

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στα κεφάλαια 1 ο έως και 5 ο

Διαγώνισμα στα κεφάλαια 1 ο έως και 5 ο Διαγώνισμα στα κεφάλαια 1 ο έως και 5 ο ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5. να σημειώσετε τη σωστή απάντηση χωρίς αιτιολόγηση. Α 1. Σε μια από τις παρακάτω αντιδράσεις το Η ανάγεται. α. 3CuO + 2NH3 3Cu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ - Ε.Κ.Ι.) ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ - Ε.Κ.Ι.) ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ - Ε.Κ.Ι.) ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΘΕΜΑ Α Α1. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της ομογενούς αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος Αθήνα Τηλ.: Fax:

Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος Αθήνα Τηλ.: Fax: 3 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8 03 07 ΕΝΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 804/988 Κάνιγγος 7 06 8 Αθήνα Τηλ.: 0 38 54 0 38 9 66 Fax: 0 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: ifo@eex.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ /02/2019

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ /02/2019 ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 5 10/02/2019 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1. Σε δοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα