ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται µόνο σε ορισµένες συνθήκες β. εξαντλούνται οι ποσότητες όλων των αντιδρώντων γ. µετά την πραγµατοποίησή της εξαντλείται η ποσότητα ενός τουλάχι στον από τα αντιδρώντα δ. παράγεται ένα µόνο προϊόν ii) αµφίδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται τόσο στο εργαστήριο, όσο και στη φύση β. πραγµατοποιείται σε οποιεσδήποτε συνθήκες γ. εξελίσσεται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις δ. δίνει διάφορα προϊόντα, ανάλογα µε τις συνθήκες. 2. Σε κενό δοχείο εισάγεται µείγµα των αερίων σωµάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Α (g) + 2B (g) Γ (g). Όταν σταθεροποιηθεί η συγκέντρωση του σώµατος Γ, θα υπάρχουν στο δοχείο: α. µόνο Α και Γ γ. µόνο Γ β. µόνο Β και Γ δ. Α, Β, και Γ. 135

2 3. Μετά την αποκατάσταση κάθε χηµικής ισορροπίας: α. δεν πραγµατοποιείται καµία χηµική αντίδραση β. πραγµατοποιούνται δύο αντιδράσεις µε ίσες ταχύτητες γ. τα συνολικά mol των αντιδρώντων είναι ίσα µε τα συνολικά mol των προϊόντων δ. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 4. Σε κλειστό δοχείο στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: Α + Β Γ +. Αν υ 1 και υ 2 είναι οι ταχύτητες των αντιδράσεων µε φορά προς τα δεξιά και προς τ αριστερά αντίστοιχα, θα ισχύει: α. υ 1 = υ 2 = 0 β. υ 1 = υ 2 0 γ. υ 1 > υ 2 δ. υ 1 < υ 2 ε. υ 1 > 0 και υ 2 < Σε κενό δοχείο εισάγονται 1mol Ν 2 και 2mol Ο 2, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C, σύµφωνα µε την εξίσωση: Ν 2(g) + O 2(g) 2NO (g). i). Για τον αριθµό n των mol του ΝΟ που θα υπάρχουν στο δοχείο µετά την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας, θα ισχύει: α. n = 2 β. n > 2 γ. n < 2 δ. n = 4. ii). Για το συνολικό αριθµό των mol (n ολ. ) των αερίων µετά την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας θα ισχύει: α. n ολ. < 3 β. n ολ. = 3 γ. n ολ. > 3 δ. n ολ. = Ισοµοριακές ποσότητες των σωµάτων Α και Β αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Α (g) + 3Β (g) 2Γ (g). Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει σε κάθε χρονική στιγµή: α. [Α] = [Β] = [Γ] γ. [Α] [Β] β. [Α] [Β] δ. [Β] > [Γ] > [Α] 136

3 7. Σε κενό δοχείο εισάγεται ορισµένη ποσότητα της ένωσης Α, η οποία, αρχίζει να µετατρέπεται στην ένωση Β υπό σταθερή θερµοκρασία. Το διπλανό διάγραµµα παριστάνει C τις συγκεντρώσεις των ενώσεων Α και Β σε συνάρτηση µε το χρόνο. Η χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε είναι: 0 t α. Α Β β. Α 2Β γ. 2Α Β δ. 2Α Β ε. Α 2Β ζ. Α Β. 8. Για την ισορροπία αa + βb γγ + δ µεταξύ των αερίων Α, Β, Γ,, η σταθερά Κ C δίνεται από τη σχέση: α β [A] [B] [A] + [B] α. K C = γ. K γ δ C = γ δ [Γ] [ ] [Γ] +[ ] γ δ [Γ] [ ] [Γ] +[ ] β. K C = δ. K α β C =, α β [Α] [B] [A] +[B] όπου [Α], [Β], [Γ], [ ] οι συγκεντρώσεις των σωµάτων Α, Β, Γ και αντίστοιχα µετά την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας. α γ β δ 9. Για την ισορροπία αa + ββ γγ +δ µεταξύ των αερίων Α, Β, Γ,, η σταθερά Κ p η σχετική µε τις µερικές πιέσεις δίνεται από τη σχέση: α. K P = P P γ Α Γ P P δ Β γ. K P = P P Γ Α P P PΓ P β. KP = α β PA P δ. PA PB KP =, γ B PΓ P δ όπου P Α, P Β, P Γ, P οι µερικές πιέσεις των σωµάτων Α, Β, Γ και αντίστοιχα µετά την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας. α Β β 10. Από τις ισορροπίες που περιγράφουν οι παρακάτω χηµικές εξισώσεις: 137

4 2Η 2 Ο (g) 2H 2 (g) + O 2(g) (I) CaCO 3(S) CaO (S) + CO 2(g) (II) 2C (S) + O 2(g) 2CO (g) (III) CH 3 COOH (L) + CH 3 OH (L) CH 3 COOCH 3(L) + H 2 O (L) (IV) είναι οµογενείς µόνο οι: α. (Ι) και (ΙΙ) β. (Ι) γ. (ΙΙΙ) και (ΙV) δ. (Ι) και (IV). 11. Για την ισορροπία Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g), η σχέση που συνδέει τις σταθερές Κ c και Κ p είναι: α. K p = K c γ. K p = K RT) c ( 2 2 β. K c = K RT) δ. K = K (RT). p ( 2 p c 12. Μετά την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας, που αποδίδεται µε τη στοιχειοµετρική εξίσωση CaO (S) + CO 2(g) CaCO 3(S) συνυπάρχουν σε ένα δοχείο όγκου V: α mol CaO, β mol CO 2, και γ mol CaCO 3. Η σταθερά K C της χηµικής ισορροπίας δίνεται από τη σχέση: α. K = c β. K c = γ V α β V V γ αβ γ. K δ. K 13. Αν στους θ 0 C για την ισορροπία: 2Η 2 Ο (g) 2H 2(g) + O 2(g), είναι Κ C = 4 και για την ισορροπία: 2H 2(g) + O 2(g) 2Η 2 Ο (g είναι Κ c = λ, θα ισχύει: α. λ = 4 β. λ > 4 γ. λ = 1 / 4 δ. 1 / 4 < λ < 4. c = c = V β β V 138

5 14. Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου που θερµοστατείται στους θ 0 C, εισάγεται ορισµένη ποσότητα αερίου µείγµατος που αποτελείται από τις ενώσεις Α και Β. Μετά από χρόνο t ν αποκαθίσταται ισορροπία C που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση A 2Α Β, για την οποία στους θ 0 C είναι Κ c = α. Οι συγκεντρώσεις των ενώσεων Α και Β σε συνάρτηση µε το χρόνο δίνονται B από το διπλανό διάγραµµα. B] Για το πηλίκο Q c= [ 2 τις χρονικές στιγµές 0 και 0 t tν αντίστοιχα ν t ισχύει: [A] α. Q c > α και Q c = α γ. Q c < α και Q c = α β. Q c = α και Q c > α δ. Q c = α και Q c < α. 15. Μία αντίδραση έχει απόδοση 90 %. Αυτό σηµαίνει ότι: α. κατά την αποµόνωση των προϊόντων έχουµε απώλειες 10 % β. η µάζα των προϊόντων ισούται µε τα 9 10 της µάζας των αντιδρώντων γ. η ποσότητα οποιουδήποτε από τα προϊόντα είναι ίση µε τα 9 10 της θεωρητικά αναµενόµενης ποσότητας δ. τα συνολικά mol των προϊόντων είναι ίσα µε το 90 % των mol των αντιδρώντων. 16. Η απόδοση κάθε αµφίδροµης αντίδρασης εκφράζει: α. το ποσοστό του καθενός από τα αρχικά σώµατα που αντέδρασε β. το ποσοστό µε το οποίο αντέδρασε το σώµα εκείνο που είχε αρχικά τη µικρότερη µάζα γ. το λόγο της µάζας των προϊόντων προς τη µάζα των αντιδρώντων δ. το λόγο της µάζας οποιουδήποτε προϊόντος προς τη µάζα που θα παράγονταν από αυτό το προϊόν, αν η αντίδραση ήταν ποσοτική. 17. Η πρόβλεψη της κατεύθυνσης προς την οποία µετατοπίζεται µια χηµική ισορροπία αν µεταβάλουµε έναν από τους παράγοντές της, καθορίζεται από την αρχή: α. Le Chatelier γ. Lavoisier - Laplace β. Hess δ. Van t Hoff. 18. Ένας από τους συντελεστές της χηµικής ισορροπίας 139

6 CO (g) + H 2 O (g) CO 2(g) + H 2(g) είναι: α. η συγκέντρωση του CO 2 γ. η πίεση β. οι καταλύτες δ. ο όγκος του δοχείου στο οποίο γίνεται η αντίδραση. 19. ύο από τους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν τη χηµική ισορροπία C (S) + H 2 O (g) CO (g) + H 2(g) είναι: α. η ολική πίεση του συστήµατος και η µάζα του C β. η θερµοκρασία και οι καταλύτες γ. η επιφάνεια επαφής του C και οι καταλύτες δ. η συγκέντρωση του Η 2 και η ολική πίεση του συστήµατος. 20. Το σύνολο των παραγόντων από τους οποίους επηρεάζεται η χηµική ισορροπία 3C 2 H 2(g) C 6 H 6(g), H > 0, είναι: α. η πίεση και Fe η θερµοκρασία β. οι συγκεντρώσεις του C 2 H 2 και του C 6 H 6 γ. οι συγκεντρώσεις των C 2 H 2 και C 6 H 6, η πίεση και η θερµοκρασία δ. η ποσότητα του καταλύτη (Fe), η πίεση και η θερµοκρασία. 21. Σε ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g), Η < 0. Ποια από τις παρακάτω µεταβολές έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της ποσότητας του Η 2 που περιέχεται στο δοχείο; α. η αύξηση της πίεσης γ. η εισαγωγή υδρατµών β. η αύξηση της θερµοκρασίας δ. η προσθήκη καταλύτη. 22. Η σταθερά Κ C της χηµικής ισορροπίας που αποδίδεται µε τη χηµική εξίσωση 2NO (g) N 2(g) + O 2(g), Η = -40Kcal έχει τιµή κ στους Τ 1 = 300Κ και τιµή λ στους Τ 2 = 600Κ. Μεταξύ των αριθµών κ και λ ισχύει: α. λ = κ β. λ > κ γ. λ < κ δ. λ = 2κ. 23. Σε κενό δοχείο εισάγουµε, σε ορισµένη θερµοκρασία, ισοµοριακές ποσότητες Ν 2 και Ο 2, οπότε αποκαθίσταται τελικά η ισορροπία: 140

7 N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) i) Αν προσθέσουµε στο µείγµα ισορροπίας µία ποσότητα Ν 2, η απόδοση της αντίδρασης: α. δε θα µεταβληθεί β. θα ελαττωθεί γ. θα αυξηθεί. ii) Αν αυξήσουµε τον όγκο του δοχείου, η απόδοση της αντίδρασης: α. θα αυξηθεί β. θα µειωθεί γ. δε θα µεταβληθεί. 24. Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου που περιέχει άνθρακα, εισάγεται CO 2 και το σύστηµα θερµαίνεται στους θ 0 1 C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: C (S) + CO 2(g) 2CO (g), Η > 0. i) Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος, η απόδοση της παραγωγής του CO: α. θα ελαττωθεί β. θα αυξηθεί γ. δε θα µεταβληθεί. ii) Αν αυξήσουµε την πίεση ελαττώνοντας τον όγκο του δοχείου η απόδοση παραγωγής του CO: α. θα ελαττωθεί β. θα αυξηθεί γ. δε θα µεταβληθεί. 25. οχείο όγκου V περιέχει α mol HΙ σε ισορροπία µε H 2 και Ι 2, που περιγράφεται µε την εξίσωση: Η 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g). i) Αν εισάγουµε στο σύστηµα αυτό β mol HΙ διατηρώντας σταθερό τον όγκο του δοχείου και τη θερµοκρασία, τότε ο αριθµός των mol του HΙ που θα περιέχεται τελικά στο δοχείο, θα είναι: α. ίσος µε α + β γ. µικρότερος από α β. µικρότερος από α + β και µεγαλύτερος από α δ. ίσος µε α. ii) Αν αυξήσουµε την πίεση µε ελάττωση του όγκου του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, τότε ο αριθµός mol του ΗΙ που θα περιέχεται τελικά στο δοχείο θα είναι: α. ίσος µε α β. µικρότερος από α γ. µεγαλύτερος από α. 26. Όταν αναµείξουµε ισοµοριακές ποσότητες H 2 και Ι 2 αποκαθίσταται χηµική ισορροπία η οποία περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: 141

8 Η 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g), µε απόδοση α %. Αν αναµείξουµε Η 2 και Ι 2 µε τυχαία αναλογία, η απόδοση της αντίδρασης στην ίδια θερµοκρασία θα είναι: α. α % γ. µεγαλύτερη από α % β. µικρότερη από α % δ. δεν επαρκούν τα δεδοµένα ώστε να γίνει η σύγκριση. 27. Σε ένα δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) στους θ 0 C και πίεση 30atm. ιατηρώντας τη θερµοκρασία σταθερή διπλασιάζουµε τον όγκο του δοχείου. Μετά την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας η πίεση Ρ τελ στο δοχείο, θα είναι: α. Ρ τελ = 60atm β. Ρ τελ = 15atm γ. Ρ τελ = 30atm δ. 15atm < Ρ τελ < 30atm ε. Ρ τελ > 30atm. 28. Σε δύο όµοια δοχεία 1 και 2 έχουν αποκατασταθεί αντίστοιχα οι ισορροπίες: Η 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g). και Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g). Η ολική πίεση έχει και στα δύο συστήµατα την ίδια τιµή Ρ. Αν διπλασιάσουµε τους όγκους των δύο δοχείων, διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, για τις τελικές πιέσεις Ρ 1 και Ρ 2 των δύο συστηµάτων στα δοχεία 1 και 2 αντίστοιχα, θα ισχύει: α. Ρ 1 = Ρ/2 και Ρ/2 < Ρ 2 < Ρ γ. Ρ 1 = Ρ 2 = Ρ/2 β. Ρ 1 = Ρ και Ρ 2 > Ρ/2 δ. Ρ 1 = Ρ 2 = Ρ. 29. Σε ένα δοχείο όγκου V περιέχονται σε ισορροπία χ mol H 2, ψ mol Ι 2 και z mol HΙ στους θ 0 C, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Η 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g). Αν αφαιρέσουµε µία ποσότητα ΗΙ, µετά την αποκατάσταση της χηµικής ισορροπίας, θα περιέχονται στο δοχείο x mol H 2, ψ mol Ι 2 και z mol HΙ. Μεταξύ των αριθµών χ, ψ, z και χ, ψ z ισχύουν οι σχέσεις: α. χ < χ, ψ < ψ, z < z γ. χ > χ, ψ > ψ, z < z β. χ = χ, ψ = ψ, z < z δ. χ < χ, ψ < ψ, z = z. 30. Σε ένα δοχείο περιέχεται σε ισορροπία µείγµα Ν 2, Η 2 και ΝΗ 3 στους θ 0 C, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g) και ασκεί πίεση 142

9 50atm. Αν διπλασιάσουµε τον όγκο του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, τότε η τελική πίεση στο δοχείο µπορεί να έχει την τιµή: α. 50atm β. 100atm γ. 25atm δ. 20atm ε. 40atm. 31. Η τιµή της σταθεράς K C της ισορροπίας που περιγράφεται µε τη χηµική εξίσωση αa + βb γγ + δ, διαπιστώθηκε ότι αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Η διαπίστωση αυτή µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η αντίδραση µε φορά προς τα δεξιά: α. είναι εξώθερµη β. είναι ενδόθερµη γ. δεν είναι ούτε εξώθερµη, ούτε ενδόθερµη δ. είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη, ανάλογα µε τη θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιείται. 32. Η αύξηση της απόδοσης της παραγόµενης ποσότητας ΝΗ 3 µε ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης: Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g), Η < 0, γίνεται µε: α. αύξηση της θερµοκρασίας γ. αύξηση της πίεσης β. µείωση της θερµοκρασίας δ. αύξηση του όγκου του δοχείου. 33. Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g), Η < 0. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος: i) Ο συνολικός αριθµός των mol των αερίων: α. θα αυξηθεί γ. θα µειωθεί β. δεν θα µεταβληθεί δ. εξαρτάται από την απόδοση της αντίδρασης. ii) Η ολική πίεση των αερίων: α. θα αυξηθεί γ. δεν θα µεταβληθεί β. θα µειωθεί δ. δε µπορούµε να γνωρίζουµε πως θα µεταβληθεί. 143

10 4.2 Ερωτήσεις διάταξης 1. Σε πέντε όµοια δοχεία Α, Β, Γ,, Ε περιέχονται από 0,2mol Η 2 στους θ 0 C. Προσθέτουµε στο καθένα απ αυτά 0,2mol Ι 2, 1mol Ι 2, 0,4mol Ι 2, 0,8mol Ι 2 και 0,6mol Ι 2 αντίστοιχα, διατηρώντας σε όλα τα δοχεία την ίδια θερµοκρασία, οπότε σε κάθε δοχείο αποκαθίσταται η χηµική ισορροπία: Η 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g). Να διατάξετε τα πέντε δοχεία: α) κατά σειρά αυξανόµενης ποσότητας ΗΙ που περιέχουν β) κατά σειρά αυξανόµενης συγκέντρωσης Η Στο καθένα από τρία όµοια δοχεία Α, Β, Γ σταθερού όγκου εισάγεται η ίδια ποσότητα ισοµοριακού µείγµατος Ν 2 και Η 2 και θερµαίνονται αντίστοιχα στους θ 0 C, στους (θ+50) 0 C και στους (θ 50) 0 C, οπότε στο κάθε δοχείο απoκαθίσταται η ισορροπία: Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g), Η = -22Kcal. Να διατάξετε τα τρία αυτά δοχεία κατά σειρά αυξανόµενης απόδοσης της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε σ αυτά. 3. Σε τρία δοχεία Α, Β, Γ µε αντίστοιχους όγκους 1L, 4L και 2L εισάγονται από n mol COCl 2 και θερµαίνονται στους θ 0 C, οπότε στο καθένα από αυτά αποκαθίσταται η χηµική ισορροπία: COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g). Να διατάξετε τα τρία δοχεία: α) κατά σειρά αυξανόµενης ποσότητας COCl 2 που περιέχουν β) κατά σειρά αυξανόµενου βαθµού διάσπασης του COCl Ένα δοχείο όγκου V περιείχε µείγµα Ν 2, Η 2 και ΝΗ 3 σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g). Στην κατάσταση αυτή η περιεκτικότητα του µείγµατος σε ΝΗ 3 ήταν α %. Αυξήσαµε ισόθερµα τον όγκο του δοχείου σε 2V µε αποτέλεσµα η περιεκτικότητα του µείγµατος σε ΝΗ 3 να γίνει β %. Στη συνέχεια συµπιέσαµε το µείγµα υπό σταθερή θερµοκρασία σε όγκο V/2 και η περιεκτικότητά του σε ΝΗ 3 έγινε γ %. Να διατάξετε τους αριθµούς α, β και γ κατ αύξουσα σειρά. 144

11 5. Μείγµα Η 2, Ι 2 και HΙ όγκου V έχει συγκέντρωση ως προς HΙ C 1 και βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Η 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g), Η > 0. Υποβάλλουµε το µείγµα στις διεργασίες που περιγράφονται στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα, οπότε το HΙ αποκτά στην κάθε περίπτωση τη συγκέντρωση που αναγράφεται στη δεύτερη στήλη (I) είδος διεργασίας ιπλασιάζουµε τον όγκο του µείγµατος µε σταθερή θερµοκρασία Αυξάνουµε τη θερµοκρασία κατά θ 0 C διατηρώντας σταθερό τον όγκο του µείγµατος Αυξάνουµε τη θερµοκρασία κατά θ 0 C και υποδιπλασιάζουµε ταυτόχρονα τον όγκο του µείγµατος (ΙΙ) τελική [HΙ] C 2 C 3 C 4 Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόµενης τιµής τις συγκεντρώσεις C 1, C 2, C 3 και C Αέριο µείγµα Η 2, Ι 2 και HΙ βρίσκεται σε δοχείο µεταβλητού όγκου σε ισορροπία, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: H 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g). ιαπιστώνουµε ότι για τιµές του όγκου του µείγµατος 2L, 4L και 1L και για την ίδια θερµοκρασία, η συγκέντρωσή του ως προς το HΙ γίνεται αντίστοιχα C 1, C 2 και C 3. Να διατάξετε κατ αύξουσα σειρά τις συγκεντρώσεις C 1, C 2 και C Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχεται αέριο µείγµα Ν 2, Ο 2 και ΝΟ περιεκτικότητας σε ΝΟ α %v/v, σε κατάσταση ισορροπίας στους θ 0 C σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Ν 2 + Ο 2 2ΝΟ, Η = 44Kcal. Όταν η θερµοκρασία του συστήµατος γίνει (θ+50) 0 C, το µείγµα περιέχει β %v/v ΝΟ, ενώ όταν γίνει (θ 50) 0 C, η περιεκτικότητα του µείγµατος σε ΝΟ γίνεται γ %v/v. Να διατάξετε τους αριθµούς α, β, γ κατ αυξανόµενη σειρά. 145

12 8. Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχονται κόκκοι στερεού άνθρακα και αέριο µείγµα που αποτελείται από υδρατµούς, CO και n o mol H 2 στους θ 0 C σε ισορροπία σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: C (S) + H 2 O (g) CO (g) + H 2(g), Η > 0. Αν επιφέρουµε στο µείγµα ισορροπίας κάθε µία από τις µεταβολές της στήλης (Ι), η ποσότητα των mol του Η 2 αποκτά τελικά την τιµή που αναφέρεται στη στήλη (ΙΙ) του πίνακα. (Ι) Είδος µεταβολής Προσθέτουµε 0,2mol CO, διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία. Προσθέτουµε 0,6mol Η 2 Ο, διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία. Προσθέτουµε 0,5mol CO, διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία. (ΙΙ) αριθµός mol H 2 n 1 n 2 n 3 Προσθέτουµε 0,6mol Η 2 Ο και αυξάνουµε τη θερµοκρασία. n 4 Προσθέτουµε 0,5mol CO και ελαττώνουµε τη θερµοκρασία. n 5 Nα διατάξετε τους αριθµούς n o, n 1, n 2, n 3, n 4 και n 5 κατ αύξουσα σειρά. 146

13 4.3 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Σε ένα δοχείο στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g), Η < 0, µεταξύ ρινισµάτων Fe, υδρατµών, Fe 3 O 4 και υδρογόνου. Eπιφέρουµε στο µείγµα ισορροπίας τις µεταβολές που περιγράφονται στη στήλη (Ι). Να αντιστοιχήσετε την κάθε µία από τις µεταβολές αυτές µε το αποτέλεσµα που προκαλεί στην ποσότητα των υδρατµών που περιέχεται στο δοχείο και περιλαµβάνεται στη στήλη (ΙΙ) (Ι) (ΙΙ) Είδος µεταβολή Μεταβολή ποσότητας υδρατµών Α. αύξηση της θερµοκρασίας Β. προσθήκη καταλύτη α. καµία Γ. µείωση του όγκου του δοχείου. αποµάκρυνση µιας ποσότητας Η 2 β. αύξηση Ε. προσθήκη σκόνης Fe Ζ. προσθήκη στερεού CaCl 2 (αφυδατικό) γ. µείωση 2. Σε κενό δοχείο εισάγουµε ισοµοριακές ποσότητες Ν 2 και Ο 2, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: N 2(g) + 2O 2(g) 2NO 2(g), Η = 16Kcal. Το κάθε αποτέλεσµα που περιγράφεται στη στήλη (Ι) έχει σαν αίτιο µία από τις ενέργειες της στήλης (ΙΙ). Να αντιστοιχήσετε το κάθε αποτέλεσµα της στήλης (Ι) µε ένα από τα αίτια της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. αύξηση της συγκέντρωσης α. αύξηση θερµοκρασίας µε του ΝΟ 2 σταθερό όγκο Β. αύξηση της τιµής της Κ C β. αύξηση της πίεσης µε σταθερή θερµοκρασία Γ. ελάττωση της απόδοσης της γ. εισαγωγή αέρα µε σταθερό αντίδρασης όγκο και θερµοκρασία. αύξηση της συγκέντρωσης του Ν 2 δ. ελάττωση της θερµοκρασίας µε σταθερό όγκο. 3. Σε ένα δοχείο στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 147

14 C (S) + CO 2(g) 2CO (g), Η > 0. Eπιφέρουµε στο µείγµα ισορροπίας τις µεταβολές που περιγράφονται στη στήλη (Ι). Να αντιστοιχήσετε την κάθε µία από τις µεταβολές αυτές µε το αποτέλεσµα που προκαλεί στην τιµή της ολικής πίεσης, το οποίο περιλαµβάνεται στη στήλη (ΙΙ) (Ι) (ΙΙ) Είδος µεταβολής Μεταβολή πίεσης Α. αύξηση της θερµοκρασίας µε σταθερό όγκο Β. αύξηση του όγκου του δοχείου µε σταθερή α. καµία θερµοκρασία Γ. εισαγωγή αδρανούς αερίου µε σταθερό β. αύξηση όγκο και θερµοκρασία. προσθήκη στερεού NaOH µε σταθερό γ. ελάττωση όγκο και θερµοκρασία (το NaOH αντιδρά µε το CO 2 : NaOH+CO 2 NaHCO 3 ) Ε. Προσθήκη µικρής ποσότητας σκόνης C. 4. Σε ένα κενό δοχείο εισάγεται φωσγένιο (COCl 2 ), οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: COCl 2(g) CO (g) + Cl 2(g), Η > 0. Να αντιστοιχήσετε την κάθε µεταβολή του συστήµατος που περιγράφεται στη στήλη (Ι) µε όσα από τα αίτια την προκαλούν και αναφέρονται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. αύξηση της τιµής της Κ C α. εισαγωγή Cl 2 Β. αύξηση του βαθµού διάσπασης β. αύξηση της ολικής πίεσης Γ. αύξηση της ποσότητας του Cl 2 γ. αύξηση του όγκου του δοχείου. αύξηση της ποσότητας του COCl 2 δ. αύξηση της θερµοκρασίας. 5. Σε ένα δοχείο στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 148

15 N 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g), Η = -22Kcal. Επιφέρουµε στο µείγµα ισορροπίας κάθε µία από τις µεταβολές που περιγράφονται στη στήλη (Ι). Να αντιστοιχήσετε την κάθε µεταβολή της στήλης (Ι) µε το αποτέλεσµα που έχει αυτή στην ποσότητα της ΝΗ 3 που περιέχεται στο δοχείο και αναφέρεται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Είδος µεταβολής Μεταβολή ΝΗ 3 Α. αύξηση της θερµοκρασίας µε σταθερό όγκο Β. ελάττωση του όγκου του δοχείου µε α. αύξηση σταθερή θερµοκρασία Γ. προσθήκη καταλύτη. προσθήκη HCl (HCl+NH 3 NH 4 Cl) β. καµία Ε. εισαγωγή Ν 2 και ταυτόχρονη µείωση της θερµοκρασίας Ζ. εισαγωγή αδρανούς αερίου µε σταθερή γ. µείωση τη θερµοκρασία και την ολική πίεση. 6. Μείγµα τριών αερίων Α, Β και Γ θερµοκρασίας θ 0 C (θ>0) και όγκου V βρίσκεται σε ισορροπία που περιγράφεται από την εξίσωση: Α + 2Β 2Γ, Η = 42Kcal. Στις συνθήκες αυτές η τιµή της σταθεράς της χηµικής ισορροπίας Κ C. είναι β. Να αντιστοιχήσετε την κάθε µία από τις τιµές α, β, γ της K C οι οποίες περιλαµβά-νονται στη στήλη (Ι) µε τους συνδυασµούς τιµών θερµοκρασίας - όγκου του συ-στήµατος που αναγράφονται στη στήλη (ΙΙ), λαµβάνοντας υπ όψη ότι α < β < γ. (I) (II) α 1. θερµοκρασία θ, όγκος δοχείου V 2. θερµοκρασία θ, όγκος δοχείου 2V β 3. θερµοκρασία 2θ, όγκος δοχείου V 4. θερµοκρασία θ/2, όγκος δοχείου V γ 5. θερµοκρασία θ, όγκος δοχείου V/2. 149

16 7. Να αντιστοιχήσετε την κάθε χηµική ισορροπία της στήλης (Ι) µε µία µόνο µεταβολή που περιγράφεται στη στήλη (ΙΙ), έτσι ώστε αν η µεταβολή αυτή πραγµατοποιηθεί στην αντίστοιχη ισορροπία να έχει σαν αποτέλεσµα την µετατόπισή της προς τα δεξιά. (Ι) Α. 2NH 3(g) N 2(g) + 3H 2(g), Η = 22Kcal Β. Η 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g), Η = 10Kcal Γ. 2NO (g) N 2(g) + O 2(g), Η = -44Kcal. CH 3 COOH (L) +CH 3 OH (L) CH 3 COOCH 3(L) + H 2 O (L), Η = 0 Ε. 2N 2(g) + O 2(g 2NO 2(g)), Η = 8Kcal (II) α. αύξηση της θερµοκρασίας β. ελάττωση του όγκου του δοχείου γ. αποµάκρυνση Ν 2 δ. ελάττωση της ολικής πίεσης ε. προσθήκη στερεού CaCl 2 (αφυδατικό). 4.4 Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Οι µονόδροµες αντιδράσεις οδηγούν σε... µετατροπή των αντιδρώντων σε προϊόντα εφ όσον τα αντιδρώντα αναµειγνύονται µε...αναλογία, ενώ οι... αντιδράσεις οδηγούν σε... µετατροπή των αντιδρώντων σε προϊόντα. 2. Στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας το µείγµα ισορροπίας διατηρεί σταθερή..., διότι στη µονάδα του χρόνου από το κάθε συστατικό του µείγµατος όσα mol..., τόσα mol

17 3. Η ισορροπία κατά την οποία το σύνολο των ουσιών που συµµετέχουν σ αυτή βρίσκονται στη ίδια φάση ονοµάζεται..., ενώ η ισορροπία στην οποία οι ουσίες που συµµετέχουν βρίσκονται σε... ονοµάζεται Για τη χηµική ισορροπία µεταξύ των αερίων Α, Β, Γ και, που αποδίδεται από τη χηµική εξίσωση: αα + ββ γγ + δ, Η 0, η σταθερά Κ C δίνεται από τη σχέση Κ C =... και η τιµή της εξαρτάται από Σύµφωνα µε την αρχή των Le Chatelier, κάθε µεταβολή ενός από τους... προκαλεί µετατόπιση της... προς την κατεύθυνση εκείνη προς την οποία Σε κενό δοχείο όγκου V εισάγονται κόκκοι C και CO 2, οπότε αποκαθίσταται ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: C (s) + CO 2(g) 2CO (g), Η > 0. Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα µε το γράµµα Α, Σ και Ε αντίστοιχα, αν η τιµή του αντίστοιχου µεγέθους αυξάνεται, παραµένει σταθερή ή ελαττώνεται, όταν κατά την έναρξη της αντίδρασης πραγµατοποιηθεί η µεταβολή που περιγράφεται στην πρώτη στήλη. Είδος µεταβολής Αριθ. mol CO 2 στη Χ.Ι. Ελάττωση θερ/σίας Προσθήκη καταλύτη Ελάττωση του όγκου του δοχείου Εισαγωγή C µε µορφή σκόνης Αύξηση της αρχικής ποσότητας του CO 2 K C Αριθ. mol CO στη Χ.Ι. 151

18 7. Οι παράγοντες κάθε χηµικής ισορροπίας είναι η... και..., ενώ η... επηρεάζει εκείνες τις χηµικές ισορροπίες στις οποίες συµµετέχουν... και εφ όσον η µετατόπιση της ισορροπίας προς µία κατεύθυνση έχει σαν αποτέλεσµα τη µεταβολή Σε κενό δοχείο εισάγεται µείγµα Ν 2 και H 2, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g), Η < 0. Να συµπληρώσετε κατάλληλα τα κενά του παρακάτω πίνακα έτσι ώστε, αν κατά την έναρξη της αντίδρασης γίνει η ενέργεια που περιγράφεται στην πρώτη στήλη, να δηλώνεται στις υπόλοιπες στήλες η µεταβολή του αντίστοιχου µεγέθους. Είδος µεταβολής Χρόνος αποκατάστασης ισορροπίας Κ C Αριθ.mol ΝΗ 3 στη χηµική ισορροπία Ελαττώνεται Σταθερή Σταθερός Αυξάνεται 152

19 4.5 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποιες χηµικές αντιδράσεις χαρακτηρίζονται µονόδροµες; Ποια είναι η απόδοση µιας µονόδροµης αντίδρασης; 2. Ποιες χηµικές αντιδράσεις ονοµάζονται αµφίδροµες; Ποιες τιµές µπορεί να πάρει η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης; 3. Τι ονοµάζουµε παράγοντες χηµικής ισορροπίας και ποιοι είναι αυτοί; 4. Να διατυπώσετε την αρχή Le Chatelier. 5. Να γράψετε τη µαθηµατική έκφραση της σταθεράς Κ C για τη χηµική ισορροπία C (S) + CO 2(g) 2CO (g). Από τι εξαρτάται η τιµή της Κ C αυτής της ισορροπίας; 6. Ποια είναι η µονάδα µέτρησης της σταθεράς Κ C της χηµικής ισορροπίας Ν 2 Ο 4 2ΝΟ 2 ; 7. Εξηγήστε γιατί στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας το µείγµα των ουσιών που συµµετέχουν σ αυτή, διατηρεί σταθερή τη χηµική του σύσταση. 8. Ποιοι είναι οι παράγοντες της χηµικής ισορροπίας που περιγράφεται από την χηµική εξίσωση 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g), Η < Πώς πρέπει να µεταβάλλουµε τη θερµοκρασία για να αυξήσουµε την απόδοση της αντίδρασης Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g), Η = -22Kcal. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 10. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις θα µετατοπιστεί η χηµική ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση Ν 2(g) + O 2 (g) 2NO (g), Η = - 44Kcal και προς ποια κατεύθυνση: 153

20 α) αν ελαττώσουµε τη θερµοκρασία β) αν αυξήσουµε την πίεση γ) αν προσθέσουµε ποσότητα αζώτου δ) αν αυξήσουµε τον όγκο του δοχείου. 11. Προς ποια κατεύθυνση θα µετατοπισθεί η χηµική ισορροπία Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g), Η = -22Kcal, αν: α) αυξήσουµε τη θερµοκρασία β) αυξήσουµε τον όγκο του δοχείου γ) προσθέσουµε άζωτο δ) προσθέσουµε αέριο HCl. 12. Σε δοχείο όγκου V και στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: CO (g) + H 2 O (g) CO 2(g) + H 2(g), Η < 0. Πώς πρέπει να µεταβάλλουµε τη θερµοκρασία για να αυξήσουµε την ποσότητα του CO 2 που περιέχεται στο δοχείο; Πώς θα µεταβληθούν οι ποσότητες των τριών άλλων αερίων, αν πραγµατοποιηθεί αυτή η µεταβολή; 13. Η συνθετική παρασκευή της αµµωνίας µε τη µέθοδο Haber µε βάση τη θερµοχηµική εξίσωση Ν 2(g) + 3H 2(g) 2NH 3(g), Η = -22Kcal, πραγµατοποιείται σε υψηλή πίεση και υψηλή θερµοκρασία. Εξηγήστε: α) το λόγο πραγµατοποίησης της αντίδρασης σε υψηλή πίεση β) το λόγο πραγµατοποίησης της αντίδρασης σε υψηλή θερµοκρασία. 154

21 4.6 Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Εξηγήστε µε βάση την αρχή Le Chatelier τον τρόπο µε τον οποίο η µεταβολή της θερµοκρασίας επηρεάζει τη θέση χηµικής ισορροπίας ενός συστήµατος. Να αναφέρετε σχετικό παράδειγµα. 2. Με ποιες προϋποθέσεις η πίεση είναι συντελεστής χηµικής ισορροπίας; Πώς επηρεάζει η µεταβολή της πίεσης τη χηµική ισορροπία ενός συστήµατος όταν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα χηµικής ισορροπίας, η οποία επηρεάζεται από τη µεταβολή της πίεσης και ένα άλλο κατά το οποίο η µεταβολή της πίεσης δεν επηρεάζει την ισορροπία. 3. Πώς επηρεάζει τη θέση χηµικής ισορροπίας η µεταβολή της συγκέντρωσης ενός από τα σώµατα που συµµετέχουν σ αυτή; Σε δοχείο όγκου V περιέχεται σε ισορροπία µείγµα Ν 2, Η 2 και ΝΗ 3 σε ορισµένη θερµοκρασία, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση Ν 2 (g) + 3Η 2 (g) 2ΝΗ 3 (g). Πώς πρέπει να µεταβάλουµε τη συγκέντρωση ενός µόνο από τα συστατικά του µείγµατος ισορροπίας, ώστε η ισορροπία να µετατοπιστεί προς τα δεξιά; 4. Η σταθερά της χηµικής ισορροπίας H 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g) έχει την τιµή 9 στους θ 0 C. Αν σε δοχείο όγκου V εισαχθεί ένα αέριο µείγµα που αποτελείται από α mol H 2, β mol Ι 2 και γ mol HΙ στους θ 0 C, πώς θα µπορούσαµε να διαπιστώσουµε αν θα µεταβληθεί και µε ποιο τρόπο η σύσταση του µείγµατος; 5. Η τιµή της Κ C για κάθε χηµική ισορροπία εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Εξηγείστε πώς θα µεταβληθεί η τιµή της σταθεράς Κ C για την ισορροπία Ν 2(g) + 3Η 2(g) 2ΝΗ 3(g), Η = -22Kcal, αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος. 6. Σε δοχείο όγκου V στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση A (g) + 2B (g) 2Γ (g), Η >0. Εξετάστε αν θα µεταβληθεί η θέση της χηµικής ισορροπίας καθώς και η τιµή της Κ C, στις παρακάτω περιπτώσεις: α) αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία µε σταθερό όγκο β) αν εισάγουµε στο σύστηµα κάποια ποσότητα από το αέριο Γ. 7. Σε δοχείο όγκου V και στους θ 0 C περιέχονται σε κατάσταση ισορροπίας H 2, Ι 2 και HJ, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: H 2 (g) + Ι 2 (g) 2HΙ (g), Η = +10Kcal. 155

22 Εξηγήστε αν θα µεταβληθεί και µε ποιο τρόπο η χηµική ισορροπία, αν επιφέρουµε στο µείγµα τις ακόλουθες µεταβολές: α) διαβιβάσουµε στο σύστηµα µία ποσότητα He (ευγενές αέριο) διατηρώντας σταθερά τον όγκο του δοχείου και τη θερµοκρασία β) προσθέσουµε στο σύστηµα µικρή ποσότητα νατρίου, το οποίο αντιδρά µε το HΙ σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Na + HΙ NaΙ + 1 / 2 H Σε δοχείο σταθερού όγκου έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία: 2NO 2(g) N 2 O 4(g). Εισάγουµε στο δοχείο µία ποσότητα Ν 2 Ο 4 και διπλασιάζουµε συγχρόνως τον όγκο του. Εξετάστε αν θα µετατοπιστεί η θέση της χηµικής ισορροπίας και προς ποια κατεύθυνση. 9. Σε δοχείο όγκου V και στους θ 0 C έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία: 2NO 2(g) N 2 O 4(g), Η < 0. Τη χρονική στιγµή t 1 µεταβάλλεται ένας από τους συντελεστές της χηµικής ισορροπίας, µε συνέπεια τη µεταβολή των συγκεντρώσεων των δύο αερίων σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα: C α/v β/v α) Εξηγήστε, ποιον από τους συντελεστές της χηµικής ισορροπίας µεταβάλλαµε και µε ποιο τρόπο. 0 t 1 t 2 t 4 t β) Εξετάστε τον τρόπο µεταβολής του λόγου [Ν 2 Ο 4 ]:[ΝΟ 2 ] 2 στα διάφορα χρονικά διαστήµατα από t = 0, µέχρι t = t Σε καθένα από δύο όµοια δοχεία Α και Β εισάγεται η ίδια ποσότητα ισοµοριακού µείγµατος Ν 2 και Η 2. Το αέριο µείγµα στο δοχείο Α θερµαίνεται 156

23 στους θ 0 C, ενώ το Β στους (θ+40) 0 C, οπότε και στα δύο δοχεία αποκαθίσταται χηµική ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: Ν 2(g) + 3Η 2(g) 2ΝΗ 3(g), Η = -22Kcal. α) Εξετάστε σε ποιο από τα δύο δοχεία έχει η αντίδραση µεγαλύτερη απόδοση. β) Να σχεδιάσετε τις καµπύλες της συγκέντρωσης της ΝΗ 3 σε συνάρτηση µε το χρόνο για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις σε κοινό σύστηµα αξόνων. 11. Σε δοχείο όγκου V στους θ 0 C περιέχονται x mol N 2 O 4 και ψ mol NO 2 (χ>ψ) σε κατάσταση ισορροπίας σύµφωνα µε την απλή χηµική εξίσωση: N 2 O 4(g) 2NO 2(g), Η > 0 Τη χρονική στιγµή t 1 µεταβάλλεται ένας από τους συντελεστές της χηµικής ισορροπίας, οπότε οι συγκεντρώσεις των δύο αερίων µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε το χρόνο σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα: C α) Εξηγήστε ποιον από τους συντελεστές της χηµικής ισορροπίας µεταβάλλαµε και µε ποιο τρόπο. 0 t β) Εξετάστε, αν στο χρονικό 1 t διάστηµα 2 t από t 1 µέχρι 3 t t 2 ο λόγος [ΝΟ 2 ] 2 :[Ν 2 Ο 4 ] µεταβάλλεται ή παραµένει σταθερός. 4.7 Ερωτήσεις τύπου «σωστό - λάθος» µε αιτιολόγηση Να εξηγήσετε αν ισχύουν ή όχι οι ακόλουθες προτάσεις. Να αναφέρετε σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνεται σκόπιµο. 157

24 1. Η ισορροπία C (S) + CO 2(g) 2CO (g) είναι οµογενής και δεν επηρεάζεται από τη µεταβολή της πίεσης. 2. Η ισορροπία N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) είναι οµογενής και δεν επηρεάζεται από τη µεταβολή της πίεσης. 3. Η τιµή της σταθεράς Κ C για την ισορροπία Ν 2(g) + 3Η 2(g) 2ΝΗ 3(g), Η = -22Kcal αυξάνεται, όταν αυξηθεί η θερµοκρασία. 4. Ο βαθµός διάσπασης του CaCO 3 προς CaΟ και CO 2 σύµφωνα µε την ενδόθερµη αντίδραση CaCO 3(S) CaO (S) + CO 2(g) αυξάνεται, όταν η διάσπαση γίνεται σε υψηλή θερµοκρασία και σε χαµηλή πίεση. 5. H τιµή της σταθεράς Κ C της χηµικής ισορροπίας C (S) + H 2 O (g) CO (g) + H 2(g) ελαττώνεται µε την ελάττωση της πίεσης. 6. Αν σε ένα κλειστό δοχείο σταθερού όγκου που έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία Ν 2(g) + 3Η 2(g) 2ΝΗ 3(g) εισάγουµε µία ποσότητα ευγενούς αερίου, η χηµική ισορροπία δε µεταβάλλεται ενώ η ολική πίεση των αερίων αυξάνεται. 7. Αν σε ένα δοχείο µεταβλητού όγκου, όπου έχει αποκατασταθεί η ισορροπία N 2(g) + O 2(g) 2NO (g), Η = +44Kcal, διπλασιάσουµε τον όγκο του δοχείου, η ολική πίεση δε µεταβάλλεται ενώ η ποσότητα του ΝΟ αυξάνεται. 8. Αν σε δοχείο όγκου V όπου έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία COCl 2 (g) αερίων υποδιπλασιάζεται. CO (g) + Cl 2 (g) αυξήσουµε τον όγκο σε 2V, η ολική πίεση των 9. Για την οµογενή χηµική ισορροπία 2NO 2(g) N 2 O 4(g) η µονάδα µέτρησης της σταθεράς K C είναι το 1L/mol. 10. Για την χηµική ισορροπία Fe 2 O 3 (s) +3CO (g) 2Fe (s) + 3CO 2(g) η µονάδα µέτρησης της σταθεράς K C είναι το 1mol/L. 158

25 11. Αν η σταθερά Κ C της χηµικής ισορροπίας Α (g) + Β (g) 2Γ (g), έχει τιµή 4 στους θ 0 C και τιµή 120 στους (θ+50) 0 C, τότε για την αντίδραση σύνθεσης του Γ ισχύει Η < Στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας δεν πραγµατοποιείται καµία χηµική αντίδραση. 13. Αν διπλασιάσουµε τον όγκο ενός δοχείου, στο εσωτερικό του οποίου έχει αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία CO (g) + H 2 O (g) CO 2(g) + H 2(g), τότε η συγκέντρωση του CO 2 υποδιπλασιάζεται. 14. Αν ο βαθµός διάσπασης του φωσγενίου (COCl 2 ) προς CΟ και Cl 2 αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας, υπό σταθερό όγκο, τότε η αντίδραση διάσπασης του COCl 2 είναι εξώθερµη. 15. Η απόδοση της αντίδρασης H 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g) σε καθορισµένη πίεση και θερµοκρασία, έχει ελάχιστη τιµή όταν το µείγµα Η 2 και Ι 2 που αναµειγνύεται αρχικά είναι ισοµοριακό. 159

26 4.8 Ερωτήσεις συνδυασµού διαφόρων µορφών 1. Σε δοχείο όγκου V έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: 3Fe (S) + 4H 2 O (g) Fe 3 O 4(S) + 4H 2(g), Η < 0. i) Η παραπάνω χηµική ισορροπία χαρακτηρίζεται ως: α. οµογενής β. ετερογενής γ. ανοµοιογενής. ii) Η σταθερή K C αυτής της χηµικής ισορροπίας δίνεται από τη σχέση: Κ C =..., ενώ η σταθερή K P δίνεται από τη σχέση: K P =.... iii) Αν αυξήσουµε τον όγκο του δοχείου µε σταθερή τη θερµοκρασία, τότε η ποσότητα του Η 2..., ενώ η συγκέντρωση του Η iv) Να αναφέρετε ένα τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να αυξήσουµε την ποσότητα του Fe που περιέχεται στο δοχείο, διατηρώντας σταθερή τη µάζα του συστήµατος. 2. Σε ένα δοχείο περιέχονται σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας 2mol SO 2, 2mol O 2 και 4mol SO 3, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 2SO 2 + O 2 2SO 3, Η < 0, στους θ 0 C και σε πίεση 20atm. i) Αν προσθέσουµε στο µείγµα ισορροπίας 1mol O 2, στο δοχείο τελικά είναι δυνατό να υπάρχουν: α. 3mol O 2 β. 2mol O 2 γ. 2,4mol O 2 δ. 1,6mol O 2. ii) Εξηγήστε πώς θα µεταβληθεί η τιµή της Κ C της ισορροπίας, αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία. iii) Αν διπλασιάσουµε τον όγκο του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, η τελική πίεση που θα αποκτήσει το σύστηµα δεν είναι δυνατό να έχει την τιµή: α. 12atm β. 18atm γ. 16,3atm δ. 10atm. 160

27 3. Σε δοχείο όγκου 1L περιέχονται στους θ 0 C και σε πίεση 10atm, 2mol H 2, 2mol Ι 2 και 4mol HΙ, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: H 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g), Η = +10Kcal. i) Η παραπάνω ισορροπία χαρακτηρίζεται ως: α. οµογενής β. ετερογενής γ. εξώθερµη δ. ενδόθερµη. ii) Αν διπλασιάσουµε τον όγκο του µείγµατος µε σταθερή θερµοκρασία, η πίεση του συστήµατος τελικά θα γίνει: α. 10atm β. 20atm γ. 5atm δ. 7,5atm. iii) Εξετάστε πώς θα µεταβληθούν οι συγκεντρώσεις των αερίων στο δοχείο µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Να σχεδιάσετε τις καµπύλες που εκφράζουν τις συγκεντρώσεις των τριών αερίων σε συνάρτηση µε το χρόνο από τη χρονική στιγµή που αυξήθηκε η θερµοκρασία µέχρι την αποκατάσταση της νέας χηµικής ισορροπίας. Οι καµπύλες να σχεδιαστούν σε κοινό σύστηµα αξόνων. 4. Αν για τη χηµική ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση H 2(g) + Ι 2(g) 2HΙ (g), Η > 0, σε θερµοκρασία θ 1 είναι K C = 50, τότε: α) σε θερµοκρασία θ 1 και σε πίεση Ρ 1 η σταθερά της χηµικής ισορροπίας 2HΙ H 2 + Ι 2 είναι ίση µε.... β) σε θερµοκρασία θ 2 > θ 1 και πίεση Ρ 1 για τη σταθερά Κ C της ισορροπίας H 2 + Ι 2 2HΙ ισχύει: Κ C γ) σε θερµοκρασία θ 2 > θ 1 και πίεση Ρ 1 η σταθερά της ισορροπίας 2HΙ H 2 + Ι 2 µπορεί να έχει µία από τις τιµές: α. 55 β. 40 γ. 0,5 δ. 0,02 ε. 0,01 δ) σε θερµοκρασία θ 1 και πίεση Ρ 2 > Ρ 1 η σταθερά της χηµικής ισορροπίας H 2 + Ι 2 2HΙ είναι

28 4.9 Ασκήσεις - Προβλήµατα 1. Σε δοχείο όγκου 2L περιέχονται 8,8g CO 2, 0,6g H 2, 11,2g CO και 10,8g υδρατµών σε κατάσταση ισορροπίας σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: CO 2 + H 2 CO + H 2 O. Να υπολογιστούν: α) η συγκέντρωση καθενός από τα τέσσερα παραπάνω αέρια στο µείγµα ισορροπίας β) η σταθερά Κ C της ισορροπίας. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C: 12, H: 1, O: Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχονται σε κατάσταση ισορροπίας 1mol SO 2, 2mol SO 3, 1,2mol NO και 0,8mol NO 2, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: NO 2 + SO 2 SO 3 + NO. α) Να υπολογίσετε τη σταθερά της χηµικής ισορροπίας Κ c. β) Αν εισαχθούν στο δοχείο άλλα 0,2mol NO 2, πόσα mol NO πρέπει να εισαχθούν συγχρόνως ώστε να µη µεταβληθούν οι ποσότητες των δύο άλλων αερίων. 3. Ισοµοριακό µείγµα Η 2 και ατµών Ι 2 έχει όγκο 89,6L, µετρηµένα σε STP. α) Υπολογίστε τον αριθµό mol του κάθε αερίου που περιέχεται στο παραπάνω µείγµα. β) Το µείγµα αυτό εισάγεται σε δοχείο σταθερού όγκου και θερµαίνεται σε ορισµένη θερµοκρασία, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: Ι 2 + H 2 2HΙ, για την οποία η σταθερά Κ c είναι ίση µε 9. Βρείτε τον αριθµό mol καθενός από τα τρία αέρια στην κατάσταση ισορροπίας g N 2 O 4 εισάγεται σε δοχείο 1 όγκου 2L και διασπάται κατά 20% προς ΝΟ 2 στους θ 0 C. α) Να υπολογιστεί η Κ c για την ισορροπία N 2 O 4 2NO 2, στους θ 0 C. β) Ποιος πρέπει να είναι ο όγκος ενός άλλου δοχείου 2, στο οποίο αν εισαχθούν 46g N 2 O 4 να διασπαστούν κατά 80% προς ΝΟ 2, στους θ 0 C. 5. Σε δοχείο 1 όγκου 1L εισάγεται ισοµοριακό µείγµα CO και Cl 2 και θερµαίνεται στους θ 0 C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: 162

29 CO (g) + Cl 2 (g) COCl 2 (g), για την οποία είναι Κ c = 20. Στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας ο αριθµός mol του COCl 2 είναι ίσος µε τον αριθµό mol του CO. α) Να υπολογίσετε τη σύσταση του µείγµατος στην κατάσταση ισορροπίας. β) Αν σε δοχείο 2 όγκου 20L εισαχθούν 2mol COCl 2 και θερµανθούν στους θ C, πόσα mol από κάθε αέριο θα υπάρχουν στο δοχείο µετά την αποκατάσταση της ισορροπίας. 6. Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται αέριο µείγµα που αποτελείται από 25,6g SO 2 και 0,6mol NO 2. Το µείγµα θερµαίνεται σε ορισµένη θερµοκρασία, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: NO 2 + SO 2 SO 3 + NO. ιαπιστώθηκε ότι µέχρι την αποκατάσταση της ισορροπίας έχει αντιδράσει το 50% της ποσότητας του ΝΟ 2. Να υπολογιστούν: α) ο αριθµός mol καθενός από τα τέσσερα αέρια που περιέχονται στο δοχείο στην ισορροπία. β) η σταθερά Κ c της ισορροπίας γ) η απόδοση της αντίδρασης. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: S: 32, O: Αέριο µείγµα όγκου 89,6L µετρηµένα σε STP, αποτελείται από Ν 2 και Η 2 µε αναλογία mol 1:3 αντίστοιχα. Το µείγµα αυτό εισάγεται σε δοχείο όγκου 3L και θερµαίνεται στους θ 0 C. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας: Ν 2 + 3Η 2 2ΝΗ 3, το γραµµοµοριακό κλάσµα της ΝΗ 3 βρέθηκε 0,6. α) Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ c της ισορροπίας, καθώς και την απόδοση της αντίδρασης στους θ 0 C. β) Αν η αντίδραση σχηµατισµού της ΝΗ 3 από τα συστατικά της στοιχεία είναι εξώθερµη, εξετάστε αν θα µεταβληθεί και πώς (θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί) η σταθερά Κ c της ισορροπίας όταν αυξηθεί η θερµοκρασία του συστήµατος. 8. Σε δοχείο όγκου 10L που περιέχει 60g C µε µορφή σκόνης, διαβιβάζονται 44,8L CO 2, µετρηµένα σε STP. Το σύστηµα θερµαίνεται στους C, οπότε µετά την αποκατάσταση της ισορροπίας: C (s) + CO 2 (g) βρέθηκαν στο δοχείο 100g αερίων. Να υπολογίσετε: 2CO (g), 163

30 α) την απόδοση της αντίδρασης β) τις σταθερές Κ c και Κ p της ισορροπίας γ) την ολική πίεση των αερίων στην κατάσταση ισορροπίας. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: C: 12, O: Σε δοχείο όγκου 2L περιέχονται 60g ισοµοριακού µείγµατος Ν 2 και Η 2. Θερµαίνουµε το µείγµα στους C και µε τη βοήθεια κατάλληλου καταλύτη αποκαθίσταται ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g). ιαπιστώνουµε ότι το µείγµα ισορροπίας περιέχει 0,8mol NH 3. α) Υπολογίστε την απόδοση της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε. β) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c της ισορροπίας. γ) Σχεδιάστε σε κοινό διάγραµµα τη γραφική παράσταση της συγκέντρωσης του Ν 2, του Η 2 και της ΝΗ 3 σε συνάρτηση µε το χρόνο. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ν: 14, Η: Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερµοκρασία θ 0 C πραγµατοποιείται η αµφίδροµη αντίδραση: A (g) + B (g) 2Γ (g) για την οποία Κ c = 4. Κάποια χρονική στιγµή στο δοχείο υπάρχουν 1mol του Α, 1mol του Β και 1mol του Γ. α) Εξηγήστε γιατί τη χρονική αυτή στιγµή το µείγµα δε βρίσκεται σε ισορροπία. β) Υπολογίστε πόσα mol από κάθε αέριο θα υπάρχουν στο δοχείο µετά την αποκατάσταση της ισορροπίας. γ) Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της συγκέντρωσης του Α και του Γ σε συνάρτηση µε το χρόνο. 11. Σε δοχείο 1 όγκου 8,2L εισάγουµε 12g NO και θερµαίνουµε στους C, οπότε το ΝΟ διασπάται προς Ν 2 και Ο 2. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας: 2ΝΟ (g) N 2 (g) + O 2 (g), διαπιστώθηκε ότι η µερική πίεση του ΝΟ είναι 0,4atm. Να υπολογιστούν: α) η σταθερά Κ c της ισορροπίας β) το % ποσοστό διάσπασης του ΝΟ και η σταθερά Κ p της ισορροπίας. 164

31 γ) η απόδοση της αντίδρασης σχηµατισµού του ΝΟ, αν σε δοχείο 2 σταθερού όγκου εισάγουµε 112L ατµοσφαιρικού αέρα µετρηµένα σε stp και θερµάνουµε στους C. Ο ατµοσφαιρικός αέρας C (mol/l) περιέχει 20% V / V O 2 και 80% V / V N 2. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ν: 14, Ο: Ορισµένη ποσότητα ατµών HΙ εισάγεται σε κενό δοχείο όγκου V και θερµαίνεται στους θ 0 C, οπότε αρχίζει να διασπάται σύµφωνα t ν µε τη χηµική t εξίσωση: 2HΙ (g) H 2 (g) + Ι 2 (g). Η µεταβολή της συγκέντρωσης του HΙ και του Η 2 σε συνάρτηση µε το χρόνο περιγράφεται στο διάγραµµα: (A) (Β) (Γ) C( mol/l) 1 α) Εξηγήστε ποια από τις καµπύλες (1) και (2) αντιστοιχεί στο HΙ και ποια στο Η 2. (1) 0,5 β) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c της ισορροπίας. (2) γ) Αν η ίδια ποσότητα 0,25 ατµών HΙ εισαχθεί σε ένα άλλο δοχείο όγκου 2V, ποιες θα είναι οι συγκεντρώσεις των τριών αερίων µετά την αποκατάσταση της ισορροπίας στους θ 0 t v t 0 C; 13. Σε δοχείο όγκου 2L και σε σταθερή θερµοκρασία έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: αα (g) + ββ (g) Οι συγκεντρώσεις των τριών αερίων σε συνάρτηση µε το χρόνο, από την έναρξη της αντίδρασης µέχρι την αποκατάσταση της ισορροπίας απεικονίζεται στο διπλανό διάγραµµα: γγ (g). 165

32 α) Ποιες ενώσεις είχαν εισαχθεί αρχικά στο δοχείο και πόσα mol από την κάθε µία; β) Υπολογίστε την απόδοση της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε. γ) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c της ισορροπίας. δ) Υπολογίστε τη σταθερά Κ p της ισορροπίας; αν η θερµοκρασία είναι 400Κ. 14. Σε δοχείο µεταβλητού όγκου περιέχονται σε ισορροπία Ν 2 Ο 4 και ΝΟ 2 θερµοκρασίας θ 0 C, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Ν 2 Ο 4 (g) 2ΝΟ 2 (g). Η ολική πίεση στο δοχείο είναι 15atm και η µερική πίεση του ΝΟ 2 είναι διπλάσια της µερικής πίεσης του Ν 2 Ο 4. α) Να υπολογιστεί η σταθερά Κ p για την ισορροπία. β) Μεταβάλλουµε τον όγκο του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία και διαπιστώνουµε ότι µετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας οι µερικές πιέσεις του Ν 2 Ο 4 και του ΝΟ 2 γίνονται ίσες. Να υπολογιστεί η ολική πίεση στη νέα κατάσταση ισορροπίας. γ) Ποια πρέπει να είναι η ολική πίεση των αερίων σε κατάσταση ισορροπίας στους θ 0 C, ώστε η µερική πίεση του ΝΟ 2 να είναι ίση µε 5atm; 15. Σε δοχείο όγκου V περιέχονται σε ισορροπία 0,3mol ένωσης Α, 0,2mol ένωσης Β, 0,3mol ένωσης Γ και 0,3mol ένωσης σε ολική πίεση 4atm, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση Α (g) + xb (g) 2Γ (g) + (g). ιατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία διπλασιάζουµε τον όγκο του δοχείου, οπότε η πίεση γίνεται τελικά 2atm. α) Εξηγήστε ποιά είναι η τιµή του συντελεστή χ στην παραπάνω εξίσωση; β) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c ης ισορροπίας. γ) Υπολογίστε τη σταθερά Κ p της ισορροπίας. 16. Σε δοχείο όγκου 2L έχει αποκατασταθεί η ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: 2SO 3 (g) 2SO 2 (g) + O 2 (g), Η > 0. Η µεταβολή της συγκέντρωσης των τριών αερίων σε συνάρτηση µε το χρόνο, από την έναρξη της αντίδρασης µέχρι την αποκατάσταση της ισορροπίας περιγράφεται στο παρακάτω διάγραµµα: 1 C (mol/l) (1) 0,5 0,25 (2) t v t

33 (3) α) Εξηγήστε ποια από τις καµπύλες (1), (2) και (3) αντιστοιχεί σε καθένα από τα τρία αέρια σώµατα. β) Ποια αέρια και πόσα mol από το καθένα είχαµε τοποθετήσει αρχικά στο δοχείο; γ) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c για την ισορροπία. δ) Εξηγήστε προς ποια κατεύθυνση θα µετατοπιστεί η θέση χηµικής ισορροπίας, αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος; (3) 17. Σε δοχείο όγκου V εισάγονται 0,5mol Fe 3 O 4 και 2mol H 2 τα οποία αντιδρούν σύµφωνα µε την χηµική εξίσωση: Fe 3 O 4 (s) + 4H 2 (g) 3Fe (s) + 4H 2 O (g), στους θ 0 C. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στο δοχείο 90,4g στερεών. α) Να υπολογιστεί η απόδοση της αντίδρασης. β) Να υπολογιστούν οι σταθερές Κ c και Κ p της ισορροπίας. γ) Εξηγήστε αν θα µεταβληθεί ή όχι η ποσότητα των στερεών που περιέχονται στο δοχείο στην κατάσταση ισορροπίας, αν διπλασιάσουµε τον όγκο του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες: Fe: 56, O: Σε δοχείο 1 όγκου 8L περιέχονται 0,4mol COCl 2 και ισοµοριακές ποσότητες CO και Cl 2 σε κατάσταση ισορροπίας, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: COCl 2 (g) CO (g) + Cl 2 (g). Η θερµοκρασία του µείγµατος είναι C και η πίεση 8,2atm. α) Να υπολογίσετε την σταθερά Κ c για την ισορροπία στους C. β) Σε ένα άλλο δοχείο όγκου V 2 εισάγουµε 0,2mol COCl 2, 0,1mol CO και 0,1mol Cl 2 και θερµαίνουµε το µείγµα στους 727 C. Στην κατάσταση ισορροπίας διαπιστώνουµε ότι περιέχονται συνολικά 0,4mol αερίων. Να βρεθεί ο όγκος V 2 του δοχείου. 167

34 19. Για την αντίδραση C (s) + CO 2 (g) 2CO (g) η σταθερά ισορροπίας Κ p είναι ίση µε 10 στους θ C. Σε δοχείο όγκου V που περιέχει περίσσεια σκόνης C εισάγουµε ορισµένη ποσότητα CO 2 και θερµαίνουµε θ 0 C. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας η µερική πίεση του CO 2 είναι 10atm. α) Να υπολογίσετε την ολική πίεση στην κατάσταση ισορροπίας. β) Να υπολογίσετε το % ποσοστό του CO 2 που έχει αντιδράσει. γ) Αν διπλασιάσουµε τον όγκο του δοχείου διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία, για τη µερική πίεση του CO 2 µετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας θα ισχύει: i) P = 5atm iii) P < 5atm CO 2 CO 2 ii) P CO 2 = 10atm iv) P CO2 > 10atm. Aιτιολογήστε την επιλογή της σωστής απάντησης. 20. Σε δοχείο σταθερού όγκου V περιέχεται µείγµα Ν 2 Ο 4 και NO 2 µε αναλογία mol 2:1αντίστοιχα σε κατάσταση ισορροπίας, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση Ν 2 Ο 4 (g) 2NO 2 (g). Η ολική πίεση του µείγµατος είναι 3atm. α) Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ p για την ισορροπία. β) Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος το µείγµα στη νέα κατάσταση ισορροπίας γίνεται ισοµοριακό. Εξηγήστε αν η αντίδραση διάσπασης του Ν 2 Ο 4 είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη. 21. Σε κλειστό δοχείο, σε ορισµένη θερµοκρασία βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας συνολικά 2,16mol των αερίων HBr, Br 2 και Η 2 µε µερικές πιέσεις 1atm, atm και atm αντίστοιχα. Να υπολογισθούν: α) η σταθερά Κ ρ για την ισορροπία που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: 2HBr Br 2 + Η 2 β) η κατά βάρος σύσταση του µείγµατος ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Br: 80, H: Σε δοχείο σταθερού όγκου βρίσκονται σε ισορροπία 3mol αερίου µείγµατος στους θ 0 1 C που αποτελείται από 0,5mol H 2, 0,5mol Ι 2 και HΙ, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 2HΙ Ι 2 + Η 2. Αυξάνουµε τη θερµοκρασία του συ- 168

35 στήµατος στους θ 0 2 C, οπότε διαπιστώνουµε ότι µετά την αποκατάσταση ισορροπίας βρίσκονται στο δοχείο 2,25mol HI. α) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c για την ισορροπία στους θ 0 1 C. β) Εξηγήστε προς ποια κατεύθυνση µετατοπίστηκε η ισορροπία µε την αύξηση της θερµοκρασίας. γ) Εξετάστε αν η αντίδραση σχηµατισµού του HI από τα συστατικά του είναι ενδόθερµη ή εξώθερµη. 23. Σε δοχείο όγκου 10L περιέχονται 14g CO, 9g H 2 O και ισοµοριακές ποσότητες CO 2 και Η 2 σε κατάσταση ισορροπίας, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: CΟ (g) + H 2 O (g) CO 2 (g) + H 2 (g), για την οποία είναι Κ c = 4 στους θ 0 C. α) Υπολογίστε τη συγκέντρωση του CO 2 στο µείγµα ισορροπίας. β) ιπλασιάζουµε τον όγκο του δοχείου διατηρώντας τη θερµοκρασία σταθερή. Υπολογίστε τη νέα συγκέντρωση του CO 2. γ) Πόσα g υδρατµών πρέπει να προσθέσουµε στο δοχείο των 20L µε σταθερή τη θερµοκρασία, ώστε η συγκέντρωση του CO 2 να γίνει ίση µε 0,06mol/L. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: ιάλυµα χλωροφορµίου (CHCl 3 ) όγκου 10L και θερµοκρασίας 10 0 C περιέχει 1mol N 2 O 4 και 0,1mol NO 2 σε ισορροπία, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Ν 2 Ο 4 2ΝΟ 2. α) Υπολογίστε τη σταθερά Κ c ης ισορροπίας στις παραπάνω συνθήκες. β) Αραιώνουµε το παραπάνω διάλυµα µε 10L χλωροφόρµιου θερµοκρασίας 10 0 C. Με βάση το νόµο χηµικής ισορροπίας εξετάστε αν θα µετατοπιστεί ή όχι η ισορροπία και προς ποια κατεύθυνση. 25. Για την αντίδραση: H 2 (g) + Ι 2 (g) 2HΙ (g) στους C η Κ c είναι ίση µε 4. Σε δοχείο όγκου 2L εισάγουµε 1mol H 2 και 1mol Ι 2 και το σύστηµα θερµαίνεται στους C. α) Να υπολογιστεί ο αριθµός mol κάθε αερίου στην κατάσταση ισορροπίας. 169

36 β) Να αποδοθεί γραφικά η συγκέντρωση του HΙ σε συνάρτηση µε το χρόνο, αν για την αποκατάσταση της ισορροπίας χρειάστηκαν 0,2min. γ) Στο µείγµα ισορροπίας προσθέτουµε 1,2mol HΙ. Να βρεθεί ο αριθµός mol κάθε αερίου στο δοχείο µετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας. 26. Σε δοχείο όγκου 5L περιέχονται 50g CaCO 3, τα οποία θερµαίνονται στους C και αρχίζουν να διασπώνται προς CaO και CO 2. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας: CaCO 3 (s) CaO (s) + CO 2 (g), η πίεση στο δοχείο σταθεροποιήθηκε στις 3,28atm. α) Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ c της ισορροπίας καθώς και το ποσοστό διάσπασης του CaCO 3. β) Αποδείξτε ότι αν εισαχθούν 50g CaCO 3 σε δοχείο όγκου 20L και θερµανθούν στους C, δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί χηµική ισορροπία. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ca: 40, C: 12, O: Σε δοχείο όγκου 10L εισάγονται 1mol H 2 και 1mol Ι 2 τα οποία αντιδρούν σε θερµοκρασία C και αποκαθίσταται η ισορροπία: H 2 (g) + Ι 2 (g) για την οποία η σταθερά ισορροπίας είναι Κ c = 64. 2HΙ (g), α) Να υπολογίσετε τη σύσταση του µείγµατος ισορροπίας καθώς και την ολική πίεση των αερίων. β) ιατηρώντας τη θερµοκρασία σταθερή υποδιπλασιάζουµε τον όγκο του δοχείου. Να υπολογίσετε τη νέα ολική πίεση των αερίων και να εξηγήσετε που οφείλεται η µεταβολή της. 28. Σε δοχείο όγκου 2L εισάγουµε 35,2g CO 2 και 4g Η 2. Θερµαίνουµε το µείγµα στους θ 0 C, οπότε µετά την αποκατάσταση της ισορροπίας που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση: CΟ 2 (g) + H 2 (g) CO (g) + H 2 O (g), η συγκέντρωση των υδρατµών είναι 0,2mol/L. 170

37 α) Υπολογίστε την σταθερά Κ c για την ισορροπία, καθώς και την απόδοση της αντίδρασης. β) Πόσα g CO 2 πρέπει να προσθέσουµε ακόµη στο δοχείο µε σταθερή τη θερµο-κρασία, ώστε η συγκέντρωση των υδρατµών να γίνει ίση µε 0,5mol/L. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Σε δοχείο σταθερού όγκου 10L εισάγονται 3mol PCl 5 και θερµαίνονται στους C, οπότε ο PCl 5 αρχίζει να διασπάται προς PCl 3 και Cl 2. Μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας: PCl 5 (g) περιέχονται 71g Cl 2. Να υπολογίσετε: PCl 3 (g) + Cl 2 (g) στο δοχείο α) τη σταθερά ισορροπίας Κ c και το ποσοστό διάσπασης του PCl 5 β) την ολική πίεση των αερίων στην κατάσταση ισορροπίας. γ) Προσθέσαµε στο µείγµα ισορροπίας µια ποσότητα Cl 2 διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία και µετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας µετρήσαµε την πίεση του συστήµατος και τη βρήκαµε ίση µε 20,5atm. Υπολογίστε τον αριθµό mol του Cl 2 που προσθέσαµε στο δοχείο. ίνεται η σχετική ατοµική µάζα του Cl ίσο µε 35, Σε δοχείο σταθερού όγκου 10L περιέχονται σε κατάσταση ισορροπίας 0,8mol SO 3, 0,8mol SO 2 και 0,2mol O 2 θερµοκρασίας C, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 2SO 3(g) 2SO 2 (g) + O 2 (g). Θερµαίνουµε το µείγµα στους C, οπότε µετά την αποκατάσταση της νέας ισορροπίας διαπιστώσαµε ότι περιέχονται στο δοχείο συνολικά 2mol αερίων. α) Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ c της ισορροπίας στους C. β) Εξηγήστε αν η αντίδραση 2SO 3(g) 2SO 2 (g) + O 2 (g) είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη. γ) Να υπολογίσετε την ολική πίεση των αερίων στους C. δ) Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ c της ισορροπίας στους C. 31. Σε δοχείο όγκου 1L περιέχονται 4mol ισοµοριακού µείγµατος Ν 2 Ο 4 και ΝΟ 2 θερµοκρασίας θ 0 C, σε κατάσταση ισορροπίας, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Ν 2 Ο 4 (g) 2ΝΟ 2 ( g). α) Να υπολογιστεί η σταθερά Κ c της ισορροπίας. 171

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση ιδάσκων: Σπύρος Περγαντής Γραφείο: Α206 Τηλ. 2810 545084 E-mail: spergantis@chemistry.uoc.gr Κεφ. 14 Χημική Ισορροπία Μια υναμική Ισορροπία Χημική ισορροπία είναι η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-32 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής κινητικής είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Μάθημα Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Εξαγωγική Μεταλλουργία Καθ. Ι. Πασπαλιάρης Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ Αυθόρμητες χημικές αντιδράσεις Ηαντίδρασηοξείδωσηςενόςμετάλλουμπορείναγραφτείστη γενική της μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών Παρα γοντες που επηρεα ζουν την ταχυ τητα αντι δρασης. Καταλυ τες Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η Πως επηρεάζει η συγκέντρωση την Πως επηρεάζει η πίεση την Πως επηρεάζει η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 23-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 ερωτήσεις με απάντηση Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το πως ορίζονται η ατομική μονάδα μάζας, η σχετική ατομική μάζα (Αr) και η σχετική μοριακή μάζα (Μr). Να υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π.

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Σημειώσεις για το μάθημα Φυσική Χημεία ΙΙ Ηλεκτροχημικά στοιχεία Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Τμήμα Χημείας ΑΠΘ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 1.1 των µετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας

2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας 2.2 Θερμιδόμετρι α- Νό μόι Θερμόχήμει ας Τι είναι η θερμιδομετρία; Τι είναι το θερμιδόμετρο; Ποιος είναι ο νόμος της θερμιδομετρίας; Περιγράψτε το θερμιδόμετρο βόμβας Η διαδικασία προσδιορισμού μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2015 2016 Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρχή του Le Chatelier Όταν μεταβάλλουμε ένα από τους συντελεστές ισορροπίας (συγκέντρωση, πίεση, θερμοκρασία) η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ α + β + γ = 0 α 0 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑΣ 1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις ως προς ή y: α) - 4 = 0 β) 3 = 4 γ) + - 15 = 0 δ) 5-18 -

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Βαθμός.... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09/06/15 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ..... ΤΑΞΗ : Β Γυμνασίου ΥΠΟΓΡΑΦΗ... ΧΡΟΝΟΣ : 2

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ]

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ] ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΑ ΘΕΤΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Σωστό Β2. α. Οι σ (σίγµα) δεσµοί προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: 1 ο ΜΕΡΟΣ (1 η διδακτική ώρα) 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ. Διάβασε και συμπλήρωσε τα κενά

Ονοματεπώνυμο: 1 ο ΜΕΡΟΣ (1 η διδακτική ώρα) 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ. Διάβασε και συμπλήρωσε τα κενά 1 ΣΤΟ ΙΙΧΕ ΙΙΟΜΕΤΡ ΙΙΑ ΧΗΜ ΙΙΚΩΝ ΑΝΤ ΙΙΔΡΑΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡ ΓΓΑΣ ΙΑΣ Ι -- ΓΓ ιια ττον Μαθη ττή Αν ττ ιιδρασ ττήρ ιια, Προ ϊϊόν ττα κα ιι Υπολε ίίμμα ττα ΤΑΞΗ- ΤΜΗΜΑ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..././201.. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Xλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα