Κεφάλαιο 10ο: ιαδικασιακός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 10ο: ιαδικασιακός"

Transcript

1 Diadikasiakos_Programmatismos.nb Κεφάλαιο 0ο: ιαδικασιακός Προγραµµατισµός 0. Ανάθεση τιµών σε µεταβλητές Ο τελεστής ανάθεσης (=, :=) χρησιµοποιείται για να τοποθετήσουµε το αποτέλεσµα µιας έκφρασης (τιµή ή παράσταση) σε µια µεταβλητή. Η σύνταξή του έχει ως εξής: var = expr Set[var, expr]: var := expr SetDelayed[var, expr]: Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εντολής ο Η/Υ υπολογίζει πρώτα το αποτέλεσµα της έκφρασης expr και στη συνέχεια, αυτό που θα βρει, το αναθέτει στη µεταβλητή var που υπάρχει αριστερά του =. Στη συνέχεια του προγράµµατος κάθε φορά που θα βλέπει την µεταβλητή var θα την αντικαθιστά από την τιµή έκφρασης expr. Ισοδύναµη µε την προηγούµενη ανάθεση τιµών. Η ανάθεση της τιµής της έκφρασης expr στην µεταβλητή var γίνεται την στιγµή που καλούµε την µεταβλητή var. Ισοδύναµη µε την προηγούµενη ανάθεση τιµών. Το παραπάνω ίσον (=) λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις αναφέρεται σε ανάθεση τιµής και όχι σε ισότητα. Το περιεχόµενο της µεταβλητής που υπήρχε πριν από την εντολή της ανάθεσης τιµής χάνεται. A = 8, 5<D; B:= 8, 5<D; A = 85<D B = 85<D 85, 5, 5, 5, 5< 80,, 7, 6, 5< Η πρώτη εντολή υπολογίζει έναν τυχαίο ακέραιο αριθµό µεταξύ και 5 (π.χ. τον 7) και τον τοποθετεί στη µεταβλητή Α. Αντίθετα στη δεύτερη εντολή ορίζουµε ότι η µεταβλητή Β θα δεχτεί έναν τυχαίο ακέραιο αριθµό µεταξύ και 5 όταν την καλέσουµε. Συνεπώς στην τρίτη εντολή επειδή η µεταβλητή Α έχει ήδη την τιµή 7, όταν προσπαθούµε να πάρουµε έναν πίνακα µε 5 αριθµούς ίσους µε Α, παίρνει και τους 5 ίσους µε 7. Αντίθετα όταν προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε έναν πίνακα µε 5 αριθµούς της µορφής Β, κάθε φορά που καλούµε τη µεταβλητή Β για να την τοποθετήσουµε στο πίνακα, υπολογίζεται η έκφραση που βρίσκεται δεξιά του ίσον στην δεύτερη εντολή και το αποτέλεσµα τοποθετείται στον πίνακα Β. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πίνακας B έχει διαφορετικές τυχαίες τιµές.

2 Diadikasiakos_Programmatismos.nb + yl DD x + xy+ y + yl DD w x + xy+ y Παρατηρούµε ότι το z και το w έχουν τις ίδιες τιµές. Αν όµως στη συνέχεια θέσουµε όπου x = + a τότε θα έχουµε: x = + a + a z H + al + H + al y + y w + a+ a + y+ ay+ y Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το z έχει ήδη την τιµή του αναπτύγµατος Hx + yl δηλαδή x + xy + y και απλώς αντικαθιστά το x µε ισοδύναµή του έκφραση + a στο ανάπτυγµα αυτό. Αντίθετα όταν καλέσουµε το w τότε τοποθετείται στην έκφραση Hx + yl το x = + a και στη συνέχεια υπολογίζεται το ανάπτυγµα του Hx + yl. A = A = A +

3 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 3 Η πρώτη εντολή δηµιουργεί µια θέση στην µνήµη του υπολογιστή για τη µεταβλητή Α και τοποθετεί σε αυτή την τιµή. Η δεύτερη εντολή βρίσκει το αποτέλεσµα δεξιά του ίσον (=) που είναι + (αφού η τιµή της µεταβλητής Α από την πρώτη εντολή είναι ) και το τοποθετεί στην ίδια θέση µνήµης που έχει δηµιουργήσει στην πρώτη εντολή για να αποθηκεύει την τιµή της µεταβλητής Α. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι οτιδήποτε βρίσκεται στην µεταβλητή που βρίσκεται αριστερά του ίσον, χάνεται και στη θέση του τοποθετείται αυτό που βρίσκεται δεξιά του ίσον. Η εντολή Α = Α + µπορεί να αντικατασταθεί µε άλλες εντολές πιο σύντοµες και µερικές φορές περισσότερο λειτουργικές: a ++ Αυξάνει την τιµή της µεταβλητής a κατά, και επιστρέφει την προηγούµενη τιµή του a. a -- Μειώνει την τιµή της µεταβλητής a κατά, και επιστρέφει την προηγούµενη τιµή του a. ++ a Αυξάνει την τιµή της µεταβλητής a κατά, και επιστρέφει την νέα τιµή του a. -- a Μιεώνει την τιµή της µεταβλητής a κατά, και επιστρέφει την νέα τιµή του a. a += daαυξάνει την τιµή της µεταβλητής a κατά da (δηλαδή a = a + da), και επιστρέφει την νέα τιµή του a. a -= da Μειώνει την τιµή της µεταβλητής a κατά da (δηλαδή a = a - da), και επιστρέφει την νέα τιµή του a. a *= c a /= c Πολλαπλασιάζει την τιµή της µεταβλητής a µε c, τοποθετεί το αποτέλεσµα στην µεταβλητή a και επιστρέφει την νέα τιµή του a. ιαιρεί την τιµή της µεταβλητής a µε c, τοποθετεί το αποτέλεσµα στην µεταβλητή a και επιστρέφει την νέα τιµή του a. Ας δούµε µερικές εφαρµογές των παραπάνω εντολών: A = ; A ++ A ++A 3

4 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 4 A 3 A A A += 5 6 A = 3 3 A = 4 A ê= 6 Μπορούµε να αναθέσουµε την ίδια τιµή σε παραπάνω από µία µεταβλητές χρησιµοποιώντας την εντολή ανάθεσης: var = var =... = expr

5 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 5 x = y = x + y 0. Εντολές Εισόδου - Εξόδου Με τις εντολές εισόδου που διαθέτει το Mathematica µπορούµε να αναθέσουµε µία τιµή σε µια µεταβλητή πληκτρολογώντας την. Η συνάρτηση Input που διαθέτει το Mathematica µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια εντολή εισόδου σε ένα πρόγραµµα. var = Input[ ] var = Input["Μήνυµα"] Ζητάει µε διαλογική µορφή (µέσω παραθύρου) µια τιµή την οποία την αναθέτει στη µεταβλητή var. Ζητάει µε διαλογική µορφή (µέσω παραθύρου) µια τιµή την οποία την αναθέτει στη µεταβλητή var, ενώ εµφανίζει οτ συγκεκριµένο µήνυµα για τον χρήστη στο παράθυρο διαλόγου. Η εκτύπωση αποτελεσµάτων στο Mathematica γίνεται απλώς γράφοντας το όνοµα της µεταβλητής που θέλουµε να εκτυπώσουµε είτε χρησιµοποιώντας την συνάρτηση Print[ ] που διαθέτει το Mathematica. Print[έκφραση, έκφραση,...] Εκτυπώνει το σύνολο των εκφράσεων που υπάρχει µέσα στην Print και στη συνέχεια αλλάζει γραµµή. Αν θέλουµε να εφαµόσουµε µια συγκεκριµένη µορφοποίηση στην εκτύπωσή µας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση StylePrint[ ]. Στη συνέχεια θα δώσουµε δύο απλά παραδείγµατα εισόδου - εξόδου: Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που να διαβάζει από το πληκτολόγιο δύο ακεραίους και να υπολογίζει και να εκτυπώνει το άθροισµα τους. a = one Integer"D; b = one Integer"D; c = a + b; άθροισµα είναι=", cd Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που να διαβάζει από το πληκτολόγιο µία λίστα από πραγµατικούς αριθµούς και να υπολογίζει και να εκτυπώνει τον µέσο όρο των στοιχείων της λίστας.

6 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 6 H a=λίστα L H mo=μέσος όρος L a = ώσε τη Λίστα="D; mo = 8i,, ê όρος=", mod Στα παραπάνω παραδείγµατα έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: α. Οι εντολές δόθηκαν στο ίδιο cell (κελί) µε την σειρά, πατώντας Enter στο τέλος κάθε γραµµής. β. Τα σχόλια τοποθετούνται ανάµεσα στα σύµβολα (* και *). γ. Το ερωτηµατικό στο τέλος της εντολής σηµαίνει ότι ναι µεν η εντολή εκτελείται αλλά το αποτέλεσµα δεν εµφανίζεται στην οθόνη. 0.3 Εντολές Ελέγχου 0.3. Η εντολή If If [συνθήκη, εντολή(-ές), εντολή(-ές), εντολή(-ές)3] Αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε θα εκτελεστεί η εντολή(-ές), αν είναι ψευδής θα εκτελεστεί η εντολή(-ές), ενώ αν δεν µπορεί το Mathematica να εκφέρει γνώµη για τον αν η συνθήκη έιναι αληθής ή ψευδής εκτελείται η εντολή(-ές)3. Οι εντολές και 3 είναι προεραιτικές. Για την διατύπωση της συνθήκης στη σύνταξη της εντολής If θα χρειαστούµε τους παρακάτω τελεστές σύγκρισης και λογικούς τελεστές: Τελεστές Σύγκρισης Τελεστής Λειτουργία == Ισότητα!= Ανισότητα > Μεγαλύτερο < Μικρότερο >= Μεγαλύτερο ή ίσο <= Μικρότερο ή ίσο Όταν συντάσουµε τους παραπάνω τελεστές σύγκρισης στο Mathematica, το Mathematica αναλαµβάνει να τους ξαναγράψει µε την εξής µορφή: ã,, >, <,,. Λογικοί Τελεστές Τελεστής Λειτουργία && Σύζευξη (και) ιάζευξη (ή) Στη συνέχεια θα δώσουµε µερικά παραδείγµατα εφαρµογής της εντολής If. Παράδειγµα 3: Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση: ÅÅÅÅ x 0 f(x)=9 x x = 0

7 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 7 := 0, ê x, 0, "άγνωστο"d; 0 άγνωστο Παρατηρούµε ότι αν η τιµή του ορίσµατος x είναι διαφορετική του µηδενός (π.χ. ) εκτελείται η πρώτη εντολή, ενώ αν η τιµή του ορίσµατος x είναι µηδέν τότε εκτελείται η δεύτερη εντολή. Αν όµως θέσουµε στο x µια τιµή (π.χ. q) που το Mathematica δεν γνωρίζει αν αυτή είναι διάφορη ή ίση του µηδενός τότε εκτελείται η τρίτη εντολή. Παράδειγµα 4: Έστω η εξίσωση πρώτου βαθµού ax + b = 0. Να γράψετε πρόγραµµα που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τις πιθανές λύσεις της εξίσωσης. a = ώσε το a="d; b = ώσε το b="d; 0, x = b ê a; xd, 0, Παράδειγµα 5: Να γράψετε πρόγραµµα που να διαβάζει από το πληκτολόγιο µία λίστα από ακεραίους αριθµούς και να υπολογίζει και να εκτυπώνει τη διάµεσο των αριθµών αυτών. Για να βρούµε τη διάµεσο πρέπει πρώτα να ταξινοµήσουµε τα στοιχεία της λίστας, έστω a, σε αύξουσα σειρά και στη συνέχεια αν το πλήθος των στοιχείων της λίστας, έστω n, είναι άρτιος τότε η διάµεσος είναι ίση µε την τιµή (a(n/)+a(n/+))/ διαφορετικά είναι ίση µε a((n+)/).

8 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 8 a = ώσε τη Λίστα="D; n = s = d = ê DD + ê + DDL ê, d = + LêDDD; ιάµεσος=", dd Παράδειγµα 6: Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους αριθµούς και αν το τελευταίο τους ψηφίο είναι το ίδιο να εκτυπώνει το άθροισµα τους ενώ στην αντίθετη περίπτωση να εκτυπώνει την απόλυτη τιµή της διαφοράς τους. a = ώσε έναν ακέραιο"d; b = ώσε έναν ακέραιο"d; mona = 0D; monb = 0D; == monb, + bd, > b, bd, addd Παράδειγµα 7: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως ορίσµατα δύο ακεραίους αριθµούς και αν το τελευταίο τους ψηφίο είναι το ίδιο να εκτυπώνει το άθροισµα τους ενώ στην αντίθετη περίπτωση να εκτυπώνει την απόλυτη τιµή της διαφοράς τους. b_d := Hmona = 0D; monb = 0D; == monb, + bd, > b, bd, adddl 44D 68 54D 3

9 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 9 3D 3 Παράδειγµα 8: Έστω η εξίσωση δευτέρου βαθµού ax + bx + c = 0. Να γράψετε πρόγραµµα που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τις πιθανές λύσεις της εξίσωσης. a = ώσε το a="d; b = ώσε το b="d; c = ώσε το c="d; 0, d = b 4ac; > 0, x = H b + ê H al; x = H b ê H al; x, "x=", xd, 0, x = b êhal; xd, Λύσεις"DDD, 0, x = c ê b; xd, 0, Παράδειγµα 9: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως ορίσµατα τους συντελεστές (a, b, c) µιας δευτεροβάθµιας εξίσωση και εκτυπώνει τις λύσεις της εξίσωσης.

10 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 0 b_, c_d := 0, d = b 4ac; > 0, x = H b + x = H b x, "x=", xd, 0, x = b êhal; xd, Λύσεις"DDD, 0, x = c ê b; xd, 0, D Μιγαδικές Λύσεις D x= 5, D x= è!!!!!! I 5 + Mx= I 5 è!!!!!! M 0.3. Η εντολή Which Which[συνθήκη, εντολή(-ές), συνθήκη, εντολή(-ές), συνθήκη3, εντολή(-ές)3,...] Η εντολή Which ελέγχει τις παραπάνω συνθήκες "συνθήκη", "συνθήκη", "συνθήκη3" κ.λ.π. και στην πρώτη αληθή συνθήκη που θα βρεί, έστω τη συνθήκηi, θα εκτελέσει την αντίστοιχη εντολή(-ές)i. Στη συνέχεια θα δώσουµε µερικά παραδείγµατα εφαρµογής της εντολής Which. Παράδειγµα 0: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως ορίσµατα τις συντεταγµένες ενός σηµείου και θα επιστρέφει τις τιµές,, 3 και 4 αν το σηµείο βρίσκεται στο ο, ο, 3ο και 4ο τεταρτηµόριο αντίστοιχα. Αν το σηµείο είναι το (0, 0) να επιστρέφει την τιµή 0. Τέλος, αν το σηµείο ανήκει στον άξονα των x να επιστρέφει την τιµή - ενώ αν το σηµείο ανήκει στον άξονα των y να επιστρέφει την τιµή -.

11 Diadikasiakos_Programmatismos.nb y_d := 0&&y 0, 0, y 0,, x 0,, x > 0&&y> 0,, x < 0&&y> 0,, x < 0&&y< 0, 3, x > 0&&y< 0, 4D; 0D 0 0D 4D 5D 5D 3, D 3 D 4

12 Diadikasiakos_Programmatismos.nb Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει τον βαθµό πτυχίου ενός φοιτητή και να εκτυπώνει τον λεκτικό χαρακτηρισµό του. a = ωσε τον βαθµό πτυxίου"d; 0 && a > 8.5, a 8.5 && a > 6.5, καλά"d, a 6.5 && a 5, a > 0»» a < 5, ο βαθµός πτυxίου"dd Παράδειγµα : Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως όρισµα τον βαθµό πτυχίου ενός φοιτητή και να εκτυπώνει τον λεκτικό χαρακτηρισµό του. := 0 && a > 8.5, a 8.5 && a > 6.5, καλά"d, a 6.5 && a 5, a > 0»» a < 5, ο βαθµός πτυxίου"dd Άριστα Πολύ καλά Καλώς Λάθος ο βαθµός πτυxίου Παράδειγµα 3: Έστω η εξίσωση δευτέρου βαθµού ax + bx + c = 0. Να γράψετε πρόγραµµα που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τις πιθανές λύσεις της εξίσωσης µε χρήση της εντολής Which.

13 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 3 a = ώσε το a="d; b = ώσε το b="d; c = ώσε το c="d; 0, d = b 4ac; > 0, x = H b + ê H al; x = H b ê H al; x, "x=", xd, d 0, x = b êhal; xd, d < 0, Λύσεις"DD, 0, x = c ê b; xd, 0, Παράδειγµα 4: Να ορίσετε τη συνάρτηση x - x f HxL =9 x - < x < x + x και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση για xœ[-3, 3].

14 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 4 := x, x <, x, x, x + D 8x, 3, 3<D Graphics Η εντολή Switch Κατά την εκτέλεση της εντολής If ο έλεγχος του προγράµµατος µεταφέρεται σε ένα σύνολο εντολών ανάλογα µε την τιµή µιας συνθήκης, η οποία µπορεί να πάρει δύο πιθανές τιµές: αληθής ή ψευδής. Αν παρ' όλα αυτά θέλουµε να έχουµε παραπάνω από δύο επιλογές, τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Switch η οποία συντάσσεται ως εξής: Switch[έκφραση, παράσταση, εντολή(-ές), παράσταση, εντολή(-ές), παράσταση3, εντολή(-ές)3,...] Η εντολή Switch υπολογίζει αρχικά την έκφραση και στη συνέχεια ελέγχει µε ποια από τις παραστάσεις "παράσταση", "παράσταση", παράσταση3" κ.λ.π. είναι ίση. Για την πρώτη ίση παράσταση που θα βρει, έστω τη παράστασηi θα εκτελέσει την αντίστοιχη εντολή(-ές). Στη συνέχεια θα δώσουµε µερικά παραδείγµατα εφαρµογής της εντολής Switch. Παράδειγµα 5: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως όρισµα έναν ακέραιο αριθµό και θα ελέγχει αν ο αριθµός αυτός είναι άρτιος ή περιττός. PositiveD := D,, "Odd", 0, "Even"D

15 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 5 Even Odd Η επικεφαλίδα Integer στο όρισµα της συνάρτησης αναγκάζει το n να είναι ακέραιος, ενώ ο έλεγχος?positive αναγκάζει το n να είναι και θετικός, αν θέλουµε η συνάρτηση f να δώσει απάντησει: 0D 0D Παράδειγµα 6: Σε ένα παιχνίδι µεταξύ δύο ατόµων, η βαθµολογία έχει ως εξής: α) Αν το άτοµο Α παίξει την κίνηση όταν το άτοµο Β έπαιξε την κίνηση τότε το άτοµο Α κερδίζει βαθµό. β) Αν το άτοµο Α παίξει την κίνηση όταν το άτοµο Β έπαιξε την κίνηση τότε το άτοµο Α χάνει βαθµό. γ) Αν το άτοµο Α παίξει την κίνηση όταν το άτοµο Β έπαιξε την κίνηση τότε το άτοµο Α κερδίζει βαθµούς. δ) Αν το άτοµο Α παίξει την κίνηση όταν το άτοµο Β έπαιξε την κίνηση τότε το άτοµο Α χάνει βαθµούς. Να κατασκευάσετε συνάρτηση που θα υπολογίζει το κέρδος του ατόµου Α ξέροντας τις κινήσεις των Α και Β. y_d := y<, 8, <,, 8, <,, 8, <,, 8, <, D Στην παραπάνω συνάρτηση αντιστοιχίσαµε τις κινήσεις x, y των παικτών Α και Β σε µία λίστα {x, y} και ανάλογα µε τη τιµή της λίστα αυτής επιστρέφουµε και το αντίστοιχο κέρδος του παίκτη Α. Ας διαλέξουµε τώρα ένα τυχαίο παίξιµο για τους δύο παίκτες και στη συνέχεια ας υπολογίσουµε το κέρδος του παίκτη Α. 8, <D, 8, <DD

16 Diadikasiakos_Programmatismos.nb Εντολές Επανάληψης Σε πολλά προβλήµατα απαιτείται η επανάληψη ενός συνόλου ενεργειών. Η επανάληψη µιας διαδικασίας παραπάνω από µία φορές ονοµάζεται ανακύκλωση. Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουµε τις εντολές Do, For και While οι οποίες χρησιµοποιούνται σε προβλήµατα που απαιτούνται ανακυκλώσεις. Συνήθως χρησιµοποιούµε τις εντολές Do και For όταν θέλουµε να επαναλάβουµε ένα σύνολο εντολών για συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων ενώ την εντολή While την χρησιµοποιούµε όταν δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθµός των επαναλήψεων 0.4. Η εντολή Do Do[εντολή, {imax}] Do[εντολή, {i, imax}] Do[εντολή, {i, imin, imax}] Do[εντολή, {i, imin, imax, di}] Εκτελεί την "εντολή" imax φορές. Εκτελεί την "εντολή" καθώς η µεταβλητή i παίρνει τιµές από έως imax µε βήµα. Εκτελεί την "εντολή" καθώς η µεταβλητή i παίρνει τιµές από imin έως imax µε βήµα. Εκτελεί την "εντολή" καθώς η µεταβλητή i παίρνει τιµές από imin έως imax µε βήµα di. Με τον όρο "εντολή" εννοούµε µία ή περισσότερες εντολές οι οποίες είναι χωρισµένες µε ερωτηµατικό. Στην τελευταία από τις παραπάνω εκφράσεις της εντολής Do που είναι η πιο γενική µορφή διακρίνουµε τρεις περιπτώσεις, όσον αφορά το βήµα: Περίπτωση η: di > 0. Η µεταβλητή i παίρνει την i = imin. Αν i imax, τότε εκτελείται η "εντολή". Στη συνέχεια, προσθέτουµε το βήµα di στην τιµή της µεταβλητής i. Πηγαίνουµε πίσω και επαναλαµβάνουµε τον έλεγχο. Αν i > imax, τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. Περίπτωση η: di < 0. Η µεταβλητή i παίρνει την i = imin. Αν i imax, τότε εκτελείται η "εντολή". Στη συνέχεια, προσθέτουµε το βήµα di στην τιµή της µεταβλητής i. Πηγαίνουµε πίσω και επαναλαµβάνουµε τον έλεγχο. Αν i < imax, τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. Περίπτωση 3η: di = 0. εν µπορεί το βήµα di να είναι µηδέν. Ας δούµε στη συνέχεια µερικά παραδείγµατα απλής εφαρµογής των παραπάνω εκφράσεων της εντολής Do:

17 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 7 85<D test test test test test 8i,, 5<D = i + ; 8i, 5,, <D Στη συνέχεια θα δώσουµε µερικά ακόµη παραδείγµατα εφαρµογής της εντολής Do:

18 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 8 Παράδειγµα 7: Να δηµιουργήσετε µία λίστα µε 5 τυχαίους αριθµούς από το έως το 0 και µε 4 τυχαίους αριθµούς από το -0 έως το -. s = 8<; 8, 0<DD, 85<D; 8 0, <DD, 84<D; s 80,, 3,, 4, 9,,, 3< Παράδειγµα 8: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δηµιουργεί µία λίστα µε n τυχαίους αριθµούς από το έως το 0 και µε m τυχαίους αριθµούς από το -0 έως το -. Positive, m_integer? PositiveD := Hs = 8<; 8, 0<DD, 8n<D; 8 0, <DD, 8m<D; sl 4D 8, 9, 4, 8, 7, 6, 4< Παράδειγµα 9: Να υπολογιστεί ο 0ος όρος της ακολουθίας α n = ÅÅÅÅ (α n-+ ÅÅÅÅÅÅÅÅ α n- ), α =, η οποία συγκλίνει στην τιµή è!!!. aold = ; DoAanew = i jaold + k aold y z; aold = anew, 89<E; anew { ê Παρατηρούµε, ότι το αποτέλεσµα είναι ένας ρητός αριθµός. Πράγµατι, αφού δώσαµε ως αρχική τιµή την ακέραια τιµή, το Mathematica κάνει πράξεις µεταξύ ακεραίων και προσπαθεί να δώσει αποτέλεσµα ακέραιο αριθµό. Επειδή όµως το πηλίκο δεν είναι ακέραιος αριθµός µας επιστρέφει ως αποτέλεσµα το ρητό αριθµό που αντιστοιχεί στο πηλίκο. Για να αποφύγουµε το παραπάνω αποτέλεσµα, µπορούµε είτε να χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση N του Mathematica που επιστρέφει την αριθµητική τιµή της µεταβλητής anew είτε να δώσουµε ως αρχική τιµή τη πραγµατική τιµή.0, οπότε το Mathematica κάνει πράξεις µεταξύ πραγµατικών και δίνει αποτέλεσµα πραγµατικό αριθµό.

19 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 9 aold = ; DoAanew =.44 i jaold + k aold y z; aold = anew, 89<E; { aold =.0; DoAanew =.44 i jaold + k aold y z; aold = anew, 89<E; anew { Παράδειγµα 0: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει τον n-στό όρο της ακολουθίας α n = ÅÅÅÅ (α n-+ ÅÅÅÅÅÅÅÅ α n- ), α =, η οποία συγκλίνει στην τιµή è!!!. PositiveD := i k jaold = ; DoAanew = i y jaold + z; aold = anew, 8n <E; y z k aold { { Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που θα υπολογίζει τη σειρά: S = s = 0; = s + i i, 8i,, 4<D; s 88 Παράδειγµα 0: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει τη σειρα S = n n για δοθέντα ακέραιο n. PositiveD := Hs = 0; = s + i i, 8i,, n<d; sl 88

20 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 0 Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που θα διαβάζει έναν µονοδιάστατο πίνακα ακεραίων αριθµών και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το πλήθος των θετικών και των αρνητικών αριθµών του πίνακα. a = ώσε τον πίνακα"d; negcounter = poscounter = 0; 0, poscounter = poscounter +, negcounter = negcounter + D, 8i,, poscounterd; negcounterd; Εµφωλευµένες επαναληπτικές διαδικασίες (ανακυκλώσεις) Είναι δυνατό να τοποθετήσουµε µια Do µέσα σε µία άλλη, ή αλλιώς να έχουµε δύο µεταβλητές αντί για µία µέσα στην Do όπως φαίνεται παρακάτω: Do[εντολή, {i, imin, imax, di}, {j, jmin, jmax, dj}] ή Do[ Do[εντολή, {j, jmin, jmax, dj}], {i, imin, imax, di}] Αρχικά θέτει i=imin και εκτελεί την "εντολή" καθώς η µεταβλητή j παίρνει τιµές από jmin έως jmax µε βήµα dj. Εφόσον τελειώσουν οι πρώτες επαναλήψεις, προσθέτει στη µεταβλητή i το βήµα di και επαναλαµβάνει την εκτέλεση της "εντολής" καθώς η µεταβλητή j παίρνει τιµές από jmin έως jmax µε βήµα dj. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου η τιµή της µεταβλητής i ξεπεράσει το imax. Με τα παρακάτω παραδείγµατα, µπορούµε εύκολα να καταλάβουµε πως λειτουργεί η εντολή Do όταν έχουµε διπλή επανάληψη (ανακύκλωση): j<d, 8i,, 3<, 8j,, <D 8, < 8, < 8, < 8, < 83, < 83, <

21 Diadikasiakos_Programmatismos.nb j<d, 8j,, <D, 8i,, 3<D 8, < 8, < 8, < 8, < 83, < 83, < Στα παραπάνω δύο παραδείγµατα, για i= εκτελείται η εντολή Print[{i,j}] για j=,, 3. Στη συνέχεια αυξάνεται το i κατά ένα, i= και εκτελείται η "εντολή" Print[{i,j}] για j=,, 3. Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ακεραίων αριθµών και: i) θα διαβάζει έναν αριθµό που θα αντιστοιχεί σε µια στήλη και θα υπολογίζει το ελάχιστο της στήλης αυτής και ii) θα διαβάζει έναν αριθµό που θα αντιστοιχεί σε µια γραµµή και θα υπολογίζει το µέγιστο της γραµµής αυτής. a = ώσε πίνακα="d; r = ώσε τη γραµµή="d; c = ώσε τη στήλη="d; max = DD; < jdd, max = jddd, 8j,, max της ", r, " γραµµής είναι:", maxd; min = cdd; > cdd, min = cddd, 8i,, min της ", c, " στήλης είναι:", mind; Παράδειγµα 3: Να γράψετε πρόγραµµα που θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ακεραίων αριθµών και θα εξετάζει αν ο πίνακας είναι αραιός. Θεωρούµε ότι ένας πίνακας είναι αραιός αν πάνω από το 80% του πλήθους των στοιχείων του είναι µηδέν.

22 Diadikasiakos_Programmatismos.nb a = ώσε πίνακα="d; counter = 0; jdd 0, counter = counter + D, 8j,, 8i,, > αραιός"dd; 0.4. Η εντολή For Η σύνταξη της εντολής For µοιάζει πολύ µε τη σύνταξη της εντολής For που συναντάµε στην γλώσσα προγραµµατισµού C µε τη µόνη διαφορά ότι αντί για το σύµβολο ";" χρησιµοποιούµε το σύµβολο ",". For[έναρξη, έλεγχος, αύξηση, εντολή] Το πρώτο όρισµα "έναρξη" είναι αυτό που θα εκτελεστεί πρίν αρχίσει η επάναληψη. Το δεύτερο όρισµα "έλεγχος" περιέχει έναν έλεγχο ο οποίος θα γίνεται πριν την κάθε επανάληψη. Αν ο έλεγχος επιστρέψει True τότε θα ακολουθήσει η επανάληψη διαφορετικά η επανάληψη θα σταµατήσει. Το τρίτο όρισµα "αύξηση" εκτελείται µετά την εντολή και έχει σκοπό την ενηµέρωση κάποιας µεταβλητής που περιέχεται στο όρισµα "έλεγχος". Συνήθως πρόκειται για προσαύξηση του µετρητή επανάληψης κατά ένα βήµα. Το τέταρτο όρισµα "εντολή" αποτελείται από µία ή περισσότερες εντολές οι οποίες θα εκτελεστούν κατά την επανάληψη. Οι εντολές αυτές θα πρέπει να είναι χωρισµένες µε ερωτηµατικό. =, i 5, i++, Παράδειγµα 4: Να δηµιουργήσετε µία λίστα µε 5 τυχαίους αριθµούς από το έως το 0 και µε 4 τυχαίους αριθµούς από το -0 έως το -. (Να κάνετε χρήση της εντολής For).

23 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 3 s = 8<; =, i 5, i++, 8, 0<DDD; =, i 4, i++, 8 0, <DDD; s 8, 6, 3, 7, 0, 5,, 5, 8< Παράδειγµα 5: Μια πολύ γνωστή ακολουθία φυσικών αριθµών στα µαθηµατικά είναι η ακολουθία Fibonacci (ορισµένη από τον Ιταλό µαθηµατικό Leonardo Fibonacci). Οι όροι της ακολουθίας αυτής, ας τη συµβολήσουµε f, ορίζονται ως εξής: f =, f =, f 3 =, f 4 = 3, f 5 = 5... και γενικώς f = f n- + f n- (δηλαδή κάθε όρος εκτός από τους δύο πρώτους, δίνεται ως άθροισµα των δύο προηγούµενων όρων). Γράψτε πρόγραµµα που θα ζητά ένα φυσικό αριθµό n και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τον n-στό όρο της ακολουθίας Fibonacci. (Να κάνετε χρήση της εντολής For). n = ώσε έναν φυσικό αριθµό"d; f = ; f = ; = 3, i n, i++, f = f + f; f = f; f = fd; ", n, " στός όρος της ακολουθίας Fibonnaci είναι ο:"d O 50 στός όρος της ακολουθίας Fibonnaci είναι ο: Παράδειγµα 6: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει τον n-οστό όρο της ακολουθίας fibonacci. (Να κάνετε χρήση της εντολής For). PositiveD := Hf = ; f = ; = 3, i n, i++, f = f + f; f = f; f = fd; fl

24 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 4 55 Όπως και στην εντολή Do έτσι και στην εντολή For (όπως και σε κάθε εντολή επανάληψης) µπορούµε να τοποθετήσουµε µια For µέσα σε µία άλλη: =, i, i++, =, j 3, j++, j<ddd 8, < 8, < 8, 3< 8, < 8, < 8, 3< Παράδειγµα 7: Να γράψετε πρόγραµµα που θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ακεραίων αριθµών και θα εξετάζει αν ο πίνακας είναι αραιός. Θεωρούµε ότι ένας πίνακας είναι αραιός αν πάνω από το 80% του πλήθους των στοιχείων του είναι µηδέν. (Να κάνετε χρήση της εντολής For). a = ώσε πίνακα="d; counter = 0; =, i i++, =, j j++, jdd 0, counter = counter + DDD; > αραιός"dd; Παράδειγµα 8: Να υπολογίσετε το άθροισµα των αρτίων αριθµών από το έως το 000. (Να κάνετε χρήση της εντολής For).

25 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 5 s = 0; =, i 000, i = i +, s = s + id; s Παράδειγµα 9: Να υπολογίσετε το άθροισµα των περιττών αριθµών από το έως το 000. (Να κάνετε χρήση της εντολής For). s = 0; =, i 000, i = i +, s = s + id; s Η εντολή While Η εντολή While χρησιµοποιείται συνήθως όταν θέλουµε να επαναλάβουµε ένα σύνολο εντολών για έναν αριθµό φορών που δεν γνωρίζουµε εκτ ων προτέρων. While[έλεγχος, εντολή] Πρώτα γίνεται η εκτέλεση του "ελέγχου". Αν επιστραφεί False η επαναληπτική διαδικασία σταµατάει. Αν επιστραφεί True τότε εκτελείται η "εντολή" και επαναλαµβάνεται ο "έλεγχος". Το δεύτερο όρισµα "εντολή" αποτελείται από µία ή περισσότερες εντολές οι οποίες θα εκτελεστούν κατά την επανάληψη. Οι εντολές αυτές θα πρέπει να είναι χωρισµένες µε ερωτηµατικό. Θα πρέπει να δωθεί µεγάλη προσοχή ώστε οι µεταβλητές που περιέχονται στον "έλεγχο" να έχουν πάρει αρχική τιµή πριν τον "έλεγχο" ώστε να µπορέσει να εκτελεστεί η "εντολή", αλλά και να αλλάζουν τιµή µέσα στην "εντολή" ώστε η επαναληπτική διαδικασία να σταµατήσει σε κάποιο πεπερασµένο βήµα. Παράδειγµα 30: Να υπολογίσετε το άθροισµα των αρτίων αριθµών από το έως το 000. (Να κάνετε χρήση της εντολής While). s = 0; i = ; 000, s = s + i; i = i + D s Παράδειγµ 3: Να υπολογίσετε τη ρίζα της συνάρτησης f HxL = coshxl - x µε ακρίβεια e=0-6 κάνοντας χρήση της επαναληπτικής µεθόδου Newton-Rapshon: α n+ =α n - f Hα nl ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ f ' Hα n L, α 0 = c œ R.

26 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 6 = x ; x0 = ώσε αρxική τιµή="d; 0, xold = xnew = xoldd > 0 6, xold = xnew; xnew = xnew Παράδειγµ 3: Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο θα υπολογίζει τη σειρά S= ÅÅÅÅ αυτόν που δεν ξεπερνάει την τιµή ÅÅÅÅ 4 + ÅÅÅÅ 6 + ÅÅÅÅ µε τελευταίο όρο s = 0; i = ; êh il > L, s= s +. êh il; i= i + D; s Παράδειγµ 33: Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο θα υπολογίζει τον µέγιστο κοινό διαιρέτη δύο αριθµών σύµφωνα µε τον αλγόριθµό του Ευκλείδη. a = ώσε έναν ακέραιο"d; b = ώσε έναν ακέραιο"d; b, diaireteos = a; diairetis = b, diaireteos = b; diairetis = ad; r = diairetisd; 0, diaireteos = diairetis; diairetis = r; r = diairetisdd; diairetis Παράδειγµ 34: Να κατασκευάσετε συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει τον µέγιστο κοινό διαιρέτη δύο αριθµών σύµφωνα µε τον αλγόριθµό του Ευκλείδη. b_integerd := b, diaireteos = a; diairetis = b, diaireteos = b; diairetis = ad; r = diairetisd; 0, diaireteos = diairetis; diairetis = r; r = diairetisdd; diairetisl

27 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 7 80D 0 Για επαλήθευση µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και τη συνάρτηση GCD που διαθέτει το Mathematica. 80D 0

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 5 ο Έλεγχος Προγράµµατος Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Η εντολή if (Ι) Η εντολή if είναι µία από τις βασικότερες δοµές ελέγχου ροής στη C, αλλά και στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές δοµές. µτ α.τ. Όχι. ! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν

Επαναληπτικές δοµές. µτ α.τ. Όχι. ! απαγορεύεται µέσα σε µία ΓΙΑ να µεταβάλλουµε τον µετρητή! διότι δεν θα ξέρουµε µετά πόσες επαναλήψεις θα γίνουν Επαναληπτικές δοµές Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρµόζεται όπου µία ακολουθία εντολών εφαρµόζεται σε ένα σύνολο περιπτώσεων που έχουν κάτι κοινό. Όταν ψάχνουµε θέση για να παρκάρουµε κοντά

Διαβάστε περισσότερα

for for for for( . */

for for for for( . */ Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Βρόχοι Επανάληψης Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Καλλιόπη Μαγδαληνού ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ πρόγραμμα τεστ σταθερές π = 3.14 μεταβλητές πραγματικές : εμβαδό, ακτίνα αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός στην Basic

Προγραµµατισµός στην Basic Προγραµµατισµός στην Basic 1. εντολή εισόδου Χρησιµοποιείται η εντολή INPUT, η οποία µπορεί να συνταχθεί : α. INPUT X, αν το δεδοµένο που ζητάει είναι αριθµητικό ή β. INPUT X$, αν το δεδοµένο που ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός ΗΥ και Υπολογιστική Φυσική. Χρήστος Γκουμόπουλος

Προγραμματισμός ΗΥ και Υπολογιστική Φυσική. Χρήστος Γκουμόπουλος Προγραμματισμός ΗΥ και Υπολογιστική Φυσική Χρήστος Γκουμόπουλος Προγραμματισμός ΗΥ και Υπολογιστική Φυσική Χρήστος Γκουμόπουλος Προγραμματισμός ΗΥ και Υπολογιστική Φυσική Χρήστος Γκουμόπουλος Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ MicroWorlds Pro

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ MicroWorlds Pro Για να μπορέσουμε να εισάγουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο αλλά και για να εξάγουμε εμφανίσουμε αποτελέσματα στην οθόνη του υπολογιστή χρησιμοποιούμε τις εντολές Εισόδου και Εξόδου αντίστοιχα. Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011

Ψευδοκώδικας. November 7, 2011 Ψευδοκώδικας November 7, 2011 Οι γλώσσες τύπου ψευδοκώδικα είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθμων. Δεν υπάρχει κανένας τυπικός ορισμός της έννοιας του ψευδοκώδικα όμως είναι κοινός τόπος ότι οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Πίνακες Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Πίνακες στη C Ένας πίνακας στη C είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος (if-else & switch) Η εντολή if-else Η εντολή if-else υπάρχει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σύγχρονο ΦάσµαGroup Προπαρασκευή για μαθητικό φροντιστήριο Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.50.658 50.60.845 Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διδάσκων: ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διδάσκων: ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Διδάσκων: ΔΟΥΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κεφάλαιο 2 : Δομή Επιλογής Εντολές επιλογής Εντολή ΑΝ. Εντολές

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 4 η Τελεστές Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1. Στη δοµή επανάληψης Όσο... επανάλαβε ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή, δηλαδή πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε εντολή που περιέχεται στη δοµή. 2. Ο µετρητής που ελέγχει τη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Οι διάφορες εκδοχές της

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Οι διάφορες εκδοχές της ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι διάφορες εκδοχές της Απλή επιλογή Ναι Ομάδα Εντολών Α Ισχύει η Συνθήκη; Χ Χ Χ Όχι Αν (Συνθήκη =Αληθινή) Τότε Ομάδα εντολών Τέλος_αν Λειτουργία: 1. Αν ισχύει η συνθήκη εκτελείται ΠΡΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα.

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Εισαγωγή στην Αλγεβρα Τελική Εξέταση 15 Φεβρουαρίου 2017 1. (Οµάδα Α) Εστω η ακολουθία Fibonacci F 1 = 1, F 2 = 1 και F n = F n 1 + F n 2, για n

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 1. Επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού Εκατοντάδες γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται όπως αναφέρθηκε σήµερα για την επίλυση των προβληµάτων µε τον υπολογιστή, τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα

Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα Ασκήσεις της Ενότητας 2 : Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ -1- α. Η χρήση της πένας Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα Υπάρχουν εντολές που μας επιτρέπουν να επιλέξουμε το χρώμα της πένας, καθώς και το

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επανάληψης. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Δομή Επανάληψης. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Δομή Επανάληψης Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Δομή Επανάληψης Επανάληψη με αρίθμηση DO = ,

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Διαδικασίες

Επαναληπτικές Διαδικασίες Επαναληπτικές Διαδικασίες Οι επαναληπτικές δομές ( εντολές επανάληψης επαναληπτικά σχήματα ) χρησιμοποιούνται, όταν μια ομάδα εντολών πρέπει να εκτελείται αρκετές- πολλές φορές ανάλογα με την τιμή μιας

Διαβάστε περισσότερα

4. Επιλογή και Επανάληψη

4. Επιλογή και Επανάληψη Σελίδα 53 4. Επιλογή και Επανάληψη 4.1 Η Εντολή Επιλογής if.. then Η εντολή If.. Then.. χρησιμοποιείται για την λήψη λογικών αποφάσεων σε ένα πρόγραμμα. Η εντολή αυτή έχει διάφορες μορφές σύνταξης οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 5ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Η ΕΝΤΟΛΗ for Με την εντολή for δημιουργούμε βρόχους επανάληψης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004)

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) 8 ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) ιάλεξη 2 2.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Στην προηγούµενη διάλεξη µάθαµε ότι µπορούµε να χρησιµοποιούµε τη ρητή ή την αυτονόητη δήλωση µεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Γραµµική Άλγεβρα Εισαγωγικά Υπάρχουν δύο βασικά αριθµητικά προβλήµατα στη Γραµµική Άλγεβρα. Το πρώτο είναι η λύση γραµµικών συστηµάτων Aλγεβρικών εξισώσεων και το δεύτερο είναι η εύρεση των ιδιοτιµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Program Ονομα_προγραμματος; «πρόγραμμα» Πρόγραμμα 1 Program Lesson1_Program1; Write('Hello World!!!'); {σχόλια} Επεξήγηση Προγράμματος Program Lesson1_Program1;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακολουθία 2. Επιλογή 2.1. Απλή επιλογή

1. Ακολουθία 2. Επιλογή 2.1. Απλή επιλογή ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ 1. Ακολουθία 2. Επιλογή 2.1. Απλή επιλογή Αν τότε οµάδα εντολών 1; 2.2. Περιορισµένη επιλογή Αν τότε οµάδα εντολών ; 2.3. Σύνθετη

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επαναληπτικών βρόχων στη C

Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επαναληπτικών βρόχων στη C Ο βρόχος for Η εντολή for χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επαναληπτικών βρόχων στη C Επαναληπτικός βρόχος καλείται το τμήμα του κώδικα μέσα σε ένα πρόγραμμα, το οποίο εκτελείται από την αρχή και επαναλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Προγραμματισμού C. Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C. Γρήγορος Πίνακας Αναφοράς Σύνταξης. Εισήγηση #4. Επαναληπτικές δομές:

Γλώσσα Προγραμματισμού C. Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C. Γρήγορος Πίνακας Αναφοράς Σύνταξης. Εισήγηση #4. Επαναληπτικές δομές: Προγραμματισμός HY: Γλώσσα Προγραμματισμού C Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας Email: savvas@teilar.gr URL: http://teilar.academia.edu/iliassavvas

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις σε Επαναληπτικούς Βρόχους και Συναρτήσεις. Επανάληψη για την ενδιάμεση εξέταση. (Διάλεξη 13)

Ασκήσεις σε Επαναληπτικούς Βρόχους και Συναρτήσεις. Επανάληψη για την ενδιάμεση εξέταση. (Διάλεξη 13) Ασκήσεις σε Επαναληπτικούς Βρόχους και Συναρτήσεις Επανάληψη για την ενδιάμεση εξέταση (Διάλεξη 13) 13-1 Πρόβλημα 1 Γράψετε τον ορισμό μίας συνάρτησης η οποία υπολογίζει το μέγιστο 2 ακεραίων αριθμών και

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012) Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που θα βρίσκει αν ο ακέραιος N που θα εισάγει ο χρήστης είναι άρτιος ή περιττός. Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που να προσδιορίζει και να τυπώνει την θέση των στοιχείων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε προγράμματα, τα οποία ήταν πολύ απλά και οι εντολές των οποίων εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Αυτή η σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : Επαναλήψεις (oι βρόχος While) ( ιάλεξη 9) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο : Επαναλήψεις (oι βρόχος While) ( ιάλεξη 9) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 5.1-5.3: Επαναλήψεις (oι βρόχος While) ( ιάλεξη 9) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 9-1 οµές Έλεγχου Προγράµµατος Μέχρι τώρα είδαµε τις ακόλουθες δοµές έλεγχου (program control structure) ενός προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004)

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) 1 ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) ιάλεξη 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ FORTRAN 77 Ένα πρόγραµµα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού δεν τίποτα άλλο από µια σειρά εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια:

Στη C++ υπάρχουν τρεις τύποι βρόχων: (a) while, (b) do while, και (c) for. Ακολουθεί η σύνταξη για κάθε μια: Εργαστήριο 6: 6.1 Δομές Επανάληψης Βρόγχοι (Loops) Όταν θέλουμε να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών τη βάζουμε μέσα σε ένα βρόχο επανάληψης. Το αν θα (ξανα)επαναληφθεί η εκτέλεση της ομάδας εντολών καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C)

Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) Ινστιτούτο Επαγγελµατική Κατάρτιση Κορυδαλλού "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" (Ερωτήσεις Πιστοποίησης στην γλώσσα προγραµµατισµού C) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 A. Na αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθµος (ονοµαστικά) Να αναφέρετε µε τεκµηρίωση ποια από τα κριτήρια δεν πληροί ο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Εντολές επανάληψης Εντολές επανάληψης while for do-while ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Παράδειγμα #1 Εντολή while

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Εντολές επανάληψης Εντολές επανάληψης while for do-while ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Παράδειγμα #1 Εντολή while ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Εντολές επανάληψης Εντολές επανάληψης Στη C++ υπάρχουν 3 διαφορετικές εντολές επανάληψης: while for do-while 1 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Εντολή while Παράδειγμα #1 Κατασκευάστε πρόγραμμα που για

Διαβάστε περισσότερα

οµές Επανάληψης Π1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει τους αριθµούς από το 1 ως το 10.

οµές Επανάληψης Π1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα εκτυπώνει τους αριθµούς από το 1 ως το 10. Οι δοµές επανάληψης εφαρµόζονται στις περιπτώσεις, όπου µια οµάδα εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό. Οι τρεις µορφές δοµών επανάληψης είναι: 1. Επαναληπτική οµή

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012 ΘΕΜΑ Α Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: 1. Κάθε βρόγχος που υλοποιείται με την εντολή Για μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Τα Εργαστηριακά Προγράμματα. Η δομή Επιλογής στη PASCAL. H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Η εντολή επανάληψης for

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Τα Εργαστηριακά Προγράμματα. Η δομή Επιλογής στη PASCAL. H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Η εντολή επανάληψης for Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Τα Εργαστηριακά Προγράμματα Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL Η εντολή επανάληψης for Σκοπός Η εντολή επανάληψης while. 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα Περίπτωσης. Τίτλος: Οι διαφορές της απλής, της σύνθετης και της εμφωλευμένης δομής επιλογής

Δραστηριότητα Περίπτωσης. Τίτλος: Οι διαφορές της απλής, της σύνθετης και της εμφωλευμένης δομής επιλογής Δραστηριότητα Περίπτωσης Τίτλος: Οι διαφορές της απλής, της σύνθετης και της εμφωλευμένης δομής επιλογής Γενικός Διδακτικός Στόχος: Να κατανοήσουν οι μαθητές τις διαφορές της απλής, της σύνθετης και της

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7

Π. Σταθοπούλου ή Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Π. Σταθοπούλου pstath@ece.upatras.gr ή pstath@upatras.gr Οµάδα Α (Φοιτητές µε µονό αριθµό Μητρώου ) ιδασκαλία : Παρασκευή 11πµ-13µµ ΗΛ7 Φροντιστήριο : ευτέρα 11πµ-12πµ ΗΛ4 Προηγούµενη ιάλεξη Προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2β) ΘΕΜΑ 1 ο (Μονάδες 40) A. Γράψτε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και διπλά τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙI: Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος 31 Εντολές ελέγχου της ροής Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούμαστε με την σύνταξη των εντολών της C οι οποίες εισάγουν λογική και ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στην PHP Περιεχόμενα Περιεχόμενα PHP και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παράδειγματα 1 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία [Lane 2004]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό. 3η Διάλεξη Είσοδος Δεδομένων Συνθήκες Βρόχοι Παραδείγματα

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό. 3η Διάλεξη Είσοδος Δεδομένων Συνθήκες Βρόχοι Παραδείγματα Εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τον Προγραμματισμό 3η Διάλεξη Είσοδος Δεδομένων Συνθήκες Βρόχοι Παραδείγματα Τελεστές συντομογραφίας Τελεστές σύντομης ανάθεσης += παράδειγμα: sum+=10; αντί για: sum = sum

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 5: Εντολές επανάληψης Κουκουλέτσος Κώστας Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο 3.07 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί πίνακα 100 θέσεων στον οποίο τα περιττά στοιχεία του θα έχουν την τιμή 1 και τα άρτια την τιμή 0. ΛΥΣΗ Θα δημιουργήσω άσκηση βάση κάποιων κριτηρίων. Δηλ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

http://users.auth.gr/~ppi/mathematica

http://users.auth.gr/~ppi/mathematica http://users.auth.gr/~ppi/mathematica ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Γλώσσες Προγραμματισμού Fortran, C++, Java,. ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ή ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Computer Algebra Systems Mathematica,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

Αν ( Α < Β και C <> D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε K 1 Τέλος_αν. χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών. Μονάδες 10

Αν ( Α < Β και C <> D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε K 1 Τέλος_αν. χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών. Μονάδες 10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡ/ΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α A1.Να ξαναγράψετε την παρακάτω εντολή Αν ( Α < Β και C D ) και ( B > D ή Β =D ) τότε K 1 χωρίς τη χρήση λογικών τελεστών. A2.Ο παρακάτω αλγόριθμος προτάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Α.Ε.Π.Π - 18 / Απριλίου / 2010 ΘΕΜΑ 1

Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Α.Ε.Π.Π - 18 / Απριλίου / 2010 ΘΕΜΑ 1 Επαναληπτικό διαγώνισμα στην Α.Ε.Π.Π - 18 / Απριλίου / 2010 ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Επανάληψης. int sum = 0, i=1; sum += i++ ; sum += i++ ; Η πράξη αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί Ν φορές!

Εντολές Επανάληψης. int sum = 0, i=1; sum += i++ ; sum += i++ ; Η πράξη αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί Ν φορές! Εντολές Επανάληψης Πολλές φορές χρειάζεται να επαναλάβουμε τις ίδιες εντολές Πχ. Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα όρων μιας ακολουθίας διαδοχικών ακεραίων. Δηλαδή αν ο χρήστης δώσει τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τι χρειάζεται η εντολή if ; Εντολή if. Παράδειγμα #1. Παράδειγμα #1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ. Τι χρειάζεται η εντολή if ; Εντολή if. Παράδειγμα #1. Παράδειγμα #1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Τι χρειάζεται η εντολή if ; Εντολή if Η εντολή if επιτρέπει την επιλεκτική εκτέλεση εντολών ελέγχοντας μια συνθήκη 1 2 Παράδειγμα #1 Παράδειγμα #1 Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα βρίσκει το

Διαβάστε περισσότερα

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Είσοδος Δεδοµένων Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μάθημα 7 - Υποπρογράμματα Εργαστήριο 11 Ο TO ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Βασικές Έννοιες: Υποπρόγραμμα, Ανάλυση προβλήματος, top down σχεδίαση, Συνάρτηση, Διαδικασία, Παράμετρος, Κλήση συνάρτησης, Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΧ... ΕΤΤΟΣΣ 22000099-22001100 Επιμέλεια : Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών Θέμα 1 ο Α. Δίνεται η παρακάτω ακολουθία

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα