Κεφάλαιο 10ο: ιαδικασιακός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 10ο: ιαδικασιακός"

Transcript

1 Diadikasiakos_Programmatismos.nb Κεφάλαιο 0ο: ιαδικασιακός Προγραµµατισµός 0. Ανάθεση τιµών σε µεταβλητές Ο τελεστής ανάθεσης (=, :=) χρησιµοποιείται για να τοποθετήσουµε το αποτέλεσµα µιας έκφρασης (τιµή ή παράσταση) σε µια µεταβλητή. Η σύνταξή του έχει ως εξής: var = expr Set[var, expr]: var := expr SetDelayed[var, expr]: Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εντολής ο Η/Υ υπολογίζει πρώτα το αποτέλεσµα της έκφρασης expr και στη συνέχεια, αυτό που θα βρει, το αναθέτει στη µεταβλητή var που υπάρχει αριστερά του =. Στη συνέχεια του προγράµµατος κάθε φορά που θα βλέπει την µεταβλητή var θα την αντικαθιστά από την τιµή έκφρασης expr. Ισοδύναµη µε την προηγούµενη ανάθεση τιµών. Η ανάθεση της τιµής της έκφρασης expr στην µεταβλητή var γίνεται την στιγµή που καλούµε την µεταβλητή var. Ισοδύναµη µε την προηγούµενη ανάθεση τιµών. Το παραπάνω ίσον (=) λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις αναφέρεται σε ανάθεση τιµής και όχι σε ισότητα. Το περιεχόµενο της µεταβλητής που υπήρχε πριν από την εντολή της ανάθεσης τιµής χάνεται. A = 8, 5<D; B:= 8, 5<D; A = 85<D B = 85<D 85, 5, 5, 5, 5< 80,, 7, 6, 5< Η πρώτη εντολή υπολογίζει έναν τυχαίο ακέραιο αριθµό µεταξύ και 5 (π.χ. τον 7) και τον τοποθετεί στη µεταβλητή Α. Αντίθετα στη δεύτερη εντολή ορίζουµε ότι η µεταβλητή Β θα δεχτεί έναν τυχαίο ακέραιο αριθµό µεταξύ και 5 όταν την καλέσουµε. Συνεπώς στην τρίτη εντολή επειδή η µεταβλητή Α έχει ήδη την τιµή 7, όταν προσπαθούµε να πάρουµε έναν πίνακα µε 5 αριθµούς ίσους µε Α, παίρνει και τους 5 ίσους µε 7. Αντίθετα όταν προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε έναν πίνακα µε 5 αριθµούς της µορφής Β, κάθε φορά που καλούµε τη µεταβλητή Β για να την τοποθετήσουµε στο πίνακα, υπολογίζεται η έκφραση που βρίσκεται δεξιά του ίσον στην δεύτερη εντολή και το αποτέλεσµα τοποθετείται στον πίνακα Β. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πίνακας B έχει διαφορετικές τυχαίες τιµές.

2 Diadikasiakos_Programmatismos.nb + yl DD x + xy+ y + yl DD w x + xy+ y Παρατηρούµε ότι το z και το w έχουν τις ίδιες τιµές. Αν όµως στη συνέχεια θέσουµε όπου x = + a τότε θα έχουµε: x = + a + a z H + al + H + al y + y w + a+ a + y+ ay+ y Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το z έχει ήδη την τιµή του αναπτύγµατος Hx + yl δηλαδή x + xy + y και απλώς αντικαθιστά το x µε ισοδύναµή του έκφραση + a στο ανάπτυγµα αυτό. Αντίθετα όταν καλέσουµε το w τότε τοποθετείται στην έκφραση Hx + yl το x = + a και στη συνέχεια υπολογίζεται το ανάπτυγµα του Hx + yl. A = A = A +

3 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 3 Η πρώτη εντολή δηµιουργεί µια θέση στην µνήµη του υπολογιστή για τη µεταβλητή Α και τοποθετεί σε αυτή την τιµή. Η δεύτερη εντολή βρίσκει το αποτέλεσµα δεξιά του ίσον (=) που είναι + (αφού η τιµή της µεταβλητής Α από την πρώτη εντολή είναι ) και το τοποθετεί στην ίδια θέση µνήµης που έχει δηµιουργήσει στην πρώτη εντολή για να αποθηκεύει την τιµή της µεταβλητής Α. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι οτιδήποτε βρίσκεται στην µεταβλητή που βρίσκεται αριστερά του ίσον, χάνεται και στη θέση του τοποθετείται αυτό που βρίσκεται δεξιά του ίσον. Η εντολή Α = Α + µπορεί να αντικατασταθεί µε άλλες εντολές πιο σύντοµες και µερικές φορές περισσότερο λειτουργικές: a ++ Αυξάνει την τιµή της µεταβλητής a κατά, και επιστρέφει την προηγούµενη τιµή του a. a -- Μειώνει την τιµή της µεταβλητής a κατά, και επιστρέφει την προηγούµενη τιµή του a. ++ a Αυξάνει την τιµή της µεταβλητής a κατά, και επιστρέφει την νέα τιµή του a. -- a Μιεώνει την τιµή της µεταβλητής a κατά, και επιστρέφει την νέα τιµή του a. a += daαυξάνει την τιµή της µεταβλητής a κατά da (δηλαδή a = a + da), και επιστρέφει την νέα τιµή του a. a -= da Μειώνει την τιµή της µεταβλητής a κατά da (δηλαδή a = a - da), και επιστρέφει την νέα τιµή του a. a *= c a /= c Πολλαπλασιάζει την τιµή της µεταβλητής a µε c, τοποθετεί το αποτέλεσµα στην µεταβλητή a και επιστρέφει την νέα τιµή του a. ιαιρεί την τιµή της µεταβλητής a µε c, τοποθετεί το αποτέλεσµα στην µεταβλητή a και επιστρέφει την νέα τιµή του a. Ας δούµε µερικές εφαρµογές των παραπάνω εντολών: A = ; A ++ A ++A 3

4 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 4 A 3 A A A += 5 6 A = 3 3 A = 4 A ê= 6 Μπορούµε να αναθέσουµε την ίδια τιµή σε παραπάνω από µία µεταβλητές χρησιµοποιώντας την εντολή ανάθεσης: var = var =... = expr

5 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 5 x = y = x + y 0. Εντολές Εισόδου - Εξόδου Με τις εντολές εισόδου που διαθέτει το Mathematica µπορούµε να αναθέσουµε µία τιµή σε µια µεταβλητή πληκτρολογώντας την. Η συνάρτηση Input που διαθέτει το Mathematica µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια εντολή εισόδου σε ένα πρόγραµµα. var = Input[ ] var = Input["Μήνυµα"] Ζητάει µε διαλογική µορφή (µέσω παραθύρου) µια τιµή την οποία την αναθέτει στη µεταβλητή var. Ζητάει µε διαλογική µορφή (µέσω παραθύρου) µια τιµή την οποία την αναθέτει στη µεταβλητή var, ενώ εµφανίζει οτ συγκεκριµένο µήνυµα για τον χρήστη στο παράθυρο διαλόγου. Η εκτύπωση αποτελεσµάτων στο Mathematica γίνεται απλώς γράφοντας το όνοµα της µεταβλητής που θέλουµε να εκτυπώσουµε είτε χρησιµοποιώντας την συνάρτηση Print[ ] που διαθέτει το Mathematica. Print[έκφραση, έκφραση,...] Εκτυπώνει το σύνολο των εκφράσεων που υπάρχει µέσα στην Print και στη συνέχεια αλλάζει γραµµή. Αν θέλουµε να εφαµόσουµε µια συγκεκριµένη µορφοποίηση στην εκτύπωσή µας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση StylePrint[ ]. Στη συνέχεια θα δώσουµε δύο απλά παραδείγµατα εισόδου - εξόδου: Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που να διαβάζει από το πληκτολόγιο δύο ακεραίους και να υπολογίζει και να εκτυπώνει το άθροισµα τους. a = one Integer"D; b = one Integer"D; c = a + b; άθροισµα είναι=", cd Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που να διαβάζει από το πληκτολόγιο µία λίστα από πραγµατικούς αριθµούς και να υπολογίζει και να εκτυπώνει τον µέσο όρο των στοιχείων της λίστας.

6 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 6 H a=λίστα L H mo=μέσος όρος L a = ώσε τη Λίστα="D; mo = 8i,, ê όρος=", mod Στα παραπάνω παραδείγµατα έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: α. Οι εντολές δόθηκαν στο ίδιο cell (κελί) µε την σειρά, πατώντας Enter στο τέλος κάθε γραµµής. β. Τα σχόλια τοποθετούνται ανάµεσα στα σύµβολα (* και *). γ. Το ερωτηµατικό στο τέλος της εντολής σηµαίνει ότι ναι µεν η εντολή εκτελείται αλλά το αποτέλεσµα δεν εµφανίζεται στην οθόνη. 0.3 Εντολές Ελέγχου 0.3. Η εντολή If If [συνθήκη, εντολή(-ές), εντολή(-ές), εντολή(-ές)3] Αν η συνθήκη είναι αληθής, τότε θα εκτελεστεί η εντολή(-ές), αν είναι ψευδής θα εκτελεστεί η εντολή(-ές), ενώ αν δεν µπορεί το Mathematica να εκφέρει γνώµη για τον αν η συνθήκη έιναι αληθής ή ψευδής εκτελείται η εντολή(-ές)3. Οι εντολές και 3 είναι προεραιτικές. Για την διατύπωση της συνθήκης στη σύνταξη της εντολής If θα χρειαστούµε τους παρακάτω τελεστές σύγκρισης και λογικούς τελεστές: Τελεστές Σύγκρισης Τελεστής Λειτουργία == Ισότητα!= Ανισότητα > Μεγαλύτερο < Μικρότερο >= Μεγαλύτερο ή ίσο <= Μικρότερο ή ίσο Όταν συντάσουµε τους παραπάνω τελεστές σύγκρισης στο Mathematica, το Mathematica αναλαµβάνει να τους ξαναγράψει µε την εξής µορφή: ã,, >, <,,. Λογικοί Τελεστές Τελεστής Λειτουργία && Σύζευξη (και) ιάζευξη (ή) Στη συνέχεια θα δώσουµε µερικά παραδείγµατα εφαρµογής της εντολής If. Παράδειγµα 3: Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση: ÅÅÅÅ x 0 f(x)=9 x x = 0

7 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 7 := 0, ê x, 0, "άγνωστο"d; 0 άγνωστο Παρατηρούµε ότι αν η τιµή του ορίσµατος x είναι διαφορετική του µηδενός (π.χ. ) εκτελείται η πρώτη εντολή, ενώ αν η τιµή του ορίσµατος x είναι µηδέν τότε εκτελείται η δεύτερη εντολή. Αν όµως θέσουµε στο x µια τιµή (π.χ. q) που το Mathematica δεν γνωρίζει αν αυτή είναι διάφορη ή ίση του µηδενός τότε εκτελείται η τρίτη εντολή. Παράδειγµα 4: Έστω η εξίσωση πρώτου βαθµού ax + b = 0. Να γράψετε πρόγραµµα που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τις πιθανές λύσεις της εξίσωσης. a = ώσε το a="d; b = ώσε το b="d; 0, x = b ê a; xd, 0, Παράδειγµα 5: Να γράψετε πρόγραµµα που να διαβάζει από το πληκτολόγιο µία λίστα από ακεραίους αριθµούς και να υπολογίζει και να εκτυπώνει τη διάµεσο των αριθµών αυτών. Για να βρούµε τη διάµεσο πρέπει πρώτα να ταξινοµήσουµε τα στοιχεία της λίστας, έστω a, σε αύξουσα σειρά και στη συνέχεια αν το πλήθος των στοιχείων της λίστας, έστω n, είναι άρτιος τότε η διάµεσος είναι ίση µε την τιµή (a(n/)+a(n/+))/ διαφορετικά είναι ίση µε a((n+)/).

8 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 8 a = ώσε τη Λίστα="D; n = s = d = ê DD + ê + DDL ê, d = + LêDDD; ιάµεσος=", dd Παράδειγµα 6: Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους αριθµούς και αν το τελευταίο τους ψηφίο είναι το ίδιο να εκτυπώνει το άθροισµα τους ενώ στην αντίθετη περίπτωση να εκτυπώνει την απόλυτη τιµή της διαφοράς τους. a = ώσε έναν ακέραιο"d; b = ώσε έναν ακέραιο"d; mona = 0D; monb = 0D; == monb, + bd, > b, bd, addd Παράδειγµα 7: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως ορίσµατα δύο ακεραίους αριθµούς και αν το τελευταίο τους ψηφίο είναι το ίδιο να εκτυπώνει το άθροισµα τους ενώ στην αντίθετη περίπτωση να εκτυπώνει την απόλυτη τιµή της διαφοράς τους. b_d := Hmona = 0D; monb = 0D; == monb, + bd, > b, bd, adddl 44D 68 54D 3

9 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 9 3D 3 Παράδειγµα 8: Έστω η εξίσωση δευτέρου βαθµού ax + bx + c = 0. Να γράψετε πρόγραµµα που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τις πιθανές λύσεις της εξίσωσης. a = ώσε το a="d; b = ώσε το b="d; c = ώσε το c="d; 0, d = b 4ac; > 0, x = H b + ê H al; x = H b ê H al; x, "x=", xd, 0, x = b êhal; xd, Λύσεις"DDD, 0, x = c ê b; xd, 0, Παράδειγµα 9: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως ορίσµατα τους συντελεστές (a, b, c) µιας δευτεροβάθµιας εξίσωση και εκτυπώνει τις λύσεις της εξίσωσης.

10 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 0 b_, c_d := 0, d = b 4ac; > 0, x = H b + x = H b x, "x=", xd, 0, x = b êhal; xd, Λύσεις"DDD, 0, x = c ê b; xd, 0, D Μιγαδικές Λύσεις D x= 5, D x= è!!!!!! I 5 + Mx= I 5 è!!!!!! M 0.3. Η εντολή Which Which[συνθήκη, εντολή(-ές), συνθήκη, εντολή(-ές), συνθήκη3, εντολή(-ές)3,...] Η εντολή Which ελέγχει τις παραπάνω συνθήκες "συνθήκη", "συνθήκη", "συνθήκη3" κ.λ.π. και στην πρώτη αληθή συνθήκη που θα βρεί, έστω τη συνθήκηi, θα εκτελέσει την αντίστοιχη εντολή(-ές)i. Στη συνέχεια θα δώσουµε µερικά παραδείγµατα εφαρµογής της εντολής Which. Παράδειγµα 0: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως ορίσµατα τις συντεταγµένες ενός σηµείου και θα επιστρέφει τις τιµές,, 3 και 4 αν το σηµείο βρίσκεται στο ο, ο, 3ο και 4ο τεταρτηµόριο αντίστοιχα. Αν το σηµείο είναι το (0, 0) να επιστρέφει την τιµή 0. Τέλος, αν το σηµείο ανήκει στον άξονα των x να επιστρέφει την τιµή - ενώ αν το σηµείο ανήκει στον άξονα των y να επιστρέφει την τιµή -.

11 Diadikasiakos_Programmatismos.nb y_d := 0&&y 0, 0, y 0,, x 0,, x > 0&&y> 0,, x < 0&&y> 0,, x < 0&&y< 0, 3, x > 0&&y< 0, 4D; 0D 0 0D 4D 5D 5D 3, D 3 D 4

12 Diadikasiakos_Programmatismos.nb Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει τον βαθµό πτυχίου ενός φοιτητή και να εκτυπώνει τον λεκτικό χαρακτηρισµό του. a = ωσε τον βαθµό πτυxίου"d; 0 && a > 8.5, a 8.5 && a > 6.5, καλά"d, a 6.5 && a 5, a > 0»» a < 5, ο βαθµός πτυxίου"dd Παράδειγµα : Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως όρισµα τον βαθµό πτυχίου ενός φοιτητή και να εκτυπώνει τον λεκτικό χαρακτηρισµό του. := 0 && a > 8.5, a 8.5 && a > 6.5, καλά"d, a 6.5 && a 5, a > 0»» a < 5, ο βαθµός πτυxίου"dd Άριστα Πολύ καλά Καλώς Λάθος ο βαθµός πτυxίου Παράδειγµα 3: Έστω η εξίσωση δευτέρου βαθµού ax + bx + c = 0. Να γράψετε πρόγραµµα που θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τις πιθανές λύσεις της εξίσωσης µε χρήση της εντολής Which.

13 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 3 a = ώσε το a="d; b = ώσε το b="d; c = ώσε το c="d; 0, d = b 4ac; > 0, x = H b + ê H al; x = H b ê H al; x, "x=", xd, d 0, x = b êhal; xd, d < 0, Λύσεις"DD, 0, x = c ê b; xd, 0, Παράδειγµα 4: Να ορίσετε τη συνάρτηση x - x f HxL =9 x - < x < x + x και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση για xœ[-3, 3].

14 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 4 := x, x <, x, x, x + D 8x, 3, 3<D Graphics Η εντολή Switch Κατά την εκτέλεση της εντολής If ο έλεγχος του προγράµµατος µεταφέρεται σε ένα σύνολο εντολών ανάλογα µε την τιµή µιας συνθήκης, η οποία µπορεί να πάρει δύο πιθανές τιµές: αληθής ή ψευδής. Αν παρ' όλα αυτά θέλουµε να έχουµε παραπάνω από δύο επιλογές, τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εντολή Switch η οποία συντάσσεται ως εξής: Switch[έκφραση, παράσταση, εντολή(-ές), παράσταση, εντολή(-ές), παράσταση3, εντολή(-ές)3,...] Η εντολή Switch υπολογίζει αρχικά την έκφραση και στη συνέχεια ελέγχει µε ποια από τις παραστάσεις "παράσταση", "παράσταση", παράσταση3" κ.λ.π. είναι ίση. Για την πρώτη ίση παράσταση που θα βρει, έστω τη παράστασηi θα εκτελέσει την αντίστοιχη εντολή(-ές). Στη συνέχεια θα δώσουµε µερικά παραδείγµατα εφαρµογής της εντολής Switch. Παράδειγµα 5: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δέχεται ως όρισµα έναν ακέραιο αριθµό και θα ελέγχει αν ο αριθµός αυτός είναι άρτιος ή περιττός. PositiveD := D,, "Odd", 0, "Even"D

15 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 5 Even Odd Η επικεφαλίδα Integer στο όρισµα της συνάρτησης αναγκάζει το n να είναι ακέραιος, ενώ ο έλεγχος?positive αναγκάζει το n να είναι και θετικός, αν θέλουµε η συνάρτηση f να δώσει απάντησει: 0D 0D Παράδειγµα 6: Σε ένα παιχνίδι µεταξύ δύο ατόµων, η βαθµολογία έχει ως εξής: α) Αν το άτοµο Α παίξει την κίνηση όταν το άτοµο Β έπαιξε την κίνηση τότε το άτοµο Α κερδίζει βαθµό. β) Αν το άτοµο Α παίξει την κίνηση όταν το άτοµο Β έπαιξε την κίνηση τότε το άτοµο Α χάνει βαθµό. γ) Αν το άτοµο Α παίξει την κίνηση όταν το άτοµο Β έπαιξε την κίνηση τότε το άτοµο Α κερδίζει βαθµούς. δ) Αν το άτοµο Α παίξει την κίνηση όταν το άτοµο Β έπαιξε την κίνηση τότε το άτοµο Α χάνει βαθµούς. Να κατασκευάσετε συνάρτηση που θα υπολογίζει το κέρδος του ατόµου Α ξέροντας τις κινήσεις των Α και Β. y_d := y<, 8, <,, 8, <,, 8, <,, 8, <, D Στην παραπάνω συνάρτηση αντιστοιχίσαµε τις κινήσεις x, y των παικτών Α και Β σε µία λίστα {x, y} και ανάλογα µε τη τιµή της λίστα αυτής επιστρέφουµε και το αντίστοιχο κέρδος του παίκτη Α. Ας διαλέξουµε τώρα ένα τυχαίο παίξιµο για τους δύο παίκτες και στη συνέχεια ας υπολογίσουµε το κέρδος του παίκτη Α. 8, <D, 8, <DD

16 Diadikasiakos_Programmatismos.nb Εντολές Επανάληψης Σε πολλά προβλήµατα απαιτείται η επανάληψη ενός συνόλου ενεργειών. Η επανάληψη µιας διαδικασίας παραπάνω από µία φορές ονοµάζεται ανακύκλωση. Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουµε τις εντολές Do, For και While οι οποίες χρησιµοποιούνται σε προβλήµατα που απαιτούνται ανακυκλώσεις. Συνήθως χρησιµοποιούµε τις εντολές Do και For όταν θέλουµε να επαναλάβουµε ένα σύνολο εντολών για συγκεκριµένο αριθµό επαναλήψεων ενώ την εντολή While την χρησιµοποιούµε όταν δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθµός των επαναλήψεων 0.4. Η εντολή Do Do[εντολή, {imax}] Do[εντολή, {i, imax}] Do[εντολή, {i, imin, imax}] Do[εντολή, {i, imin, imax, di}] Εκτελεί την "εντολή" imax φορές. Εκτελεί την "εντολή" καθώς η µεταβλητή i παίρνει τιµές από έως imax µε βήµα. Εκτελεί την "εντολή" καθώς η µεταβλητή i παίρνει τιµές από imin έως imax µε βήµα. Εκτελεί την "εντολή" καθώς η µεταβλητή i παίρνει τιµές από imin έως imax µε βήµα di. Με τον όρο "εντολή" εννοούµε µία ή περισσότερες εντολές οι οποίες είναι χωρισµένες µε ερωτηµατικό. Στην τελευταία από τις παραπάνω εκφράσεις της εντολής Do που είναι η πιο γενική µορφή διακρίνουµε τρεις περιπτώσεις, όσον αφορά το βήµα: Περίπτωση η: di > 0. Η µεταβλητή i παίρνει την i = imin. Αν i imax, τότε εκτελείται η "εντολή". Στη συνέχεια, προσθέτουµε το βήµα di στην τιµή της µεταβλητής i. Πηγαίνουµε πίσω και επαναλαµβάνουµε τον έλεγχο. Αν i > imax, τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. Περίπτωση η: di < 0. Η µεταβλητή i παίρνει την i = imin. Αν i imax, τότε εκτελείται η "εντολή". Στη συνέχεια, προσθέτουµε το βήµα di στην τιµή της µεταβλητής i. Πηγαίνουµε πίσω και επαναλαµβάνουµε τον έλεγχο. Αν i < imax, τότε µεταφερόµαστε εκτός της ανακύκλωσης. Περίπτωση 3η: di = 0. εν µπορεί το βήµα di να είναι µηδέν. Ας δούµε στη συνέχεια µερικά παραδείγµατα απλής εφαρµογής των παραπάνω εκφράσεων της εντολής Do:

17 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 7 85<D test test test test test 8i,, 5<D = i + ; 8i, 5,, <D Στη συνέχεια θα δώσουµε µερικά ακόµη παραδείγµατα εφαρµογής της εντολής Do:

18 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 8 Παράδειγµα 7: Να δηµιουργήσετε µία λίστα µε 5 τυχαίους αριθµούς από το έως το 0 και µε 4 τυχαίους αριθµούς από το -0 έως το -. s = 8<; 8, 0<DD, 85<D; 8 0, <DD, 84<D; s 80,, 3,, 4, 9,,, 3< Παράδειγµα 8: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα δηµιουργεί µία λίστα µε n τυχαίους αριθµούς από το έως το 0 και µε m τυχαίους αριθµούς από το -0 έως το -. Positive, m_integer? PositiveD := Hs = 8<; 8, 0<DD, 8n<D; 8 0, <DD, 8m<D; sl 4D 8, 9, 4, 8, 7, 6, 4< Παράδειγµα 9: Να υπολογιστεί ο 0ος όρος της ακολουθίας α n = ÅÅÅÅ (α n-+ ÅÅÅÅÅÅÅÅ α n- ), α =, η οποία συγκλίνει στην τιµή è!!!. aold = ; DoAanew = i jaold + k aold y z; aold = anew, 89<E; anew { ê Παρατηρούµε, ότι το αποτέλεσµα είναι ένας ρητός αριθµός. Πράγµατι, αφού δώσαµε ως αρχική τιµή την ακέραια τιµή, το Mathematica κάνει πράξεις µεταξύ ακεραίων και προσπαθεί να δώσει αποτέλεσµα ακέραιο αριθµό. Επειδή όµως το πηλίκο δεν είναι ακέραιος αριθµός µας επιστρέφει ως αποτέλεσµα το ρητό αριθµό που αντιστοιχεί στο πηλίκο. Για να αποφύγουµε το παραπάνω αποτέλεσµα, µπορούµε είτε να χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση N του Mathematica που επιστρέφει την αριθµητική τιµή της µεταβλητής anew είτε να δώσουµε ως αρχική τιµή τη πραγµατική τιµή.0, οπότε το Mathematica κάνει πράξεις µεταξύ πραγµατικών και δίνει αποτέλεσµα πραγµατικό αριθµό.

19 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 9 aold = ; DoAanew =.44 i jaold + k aold y z; aold = anew, 89<E; { aold =.0; DoAanew =.44 i jaold + k aold y z; aold = anew, 89<E; anew { Παράδειγµα 0: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει τον n-στό όρο της ακολουθίας α n = ÅÅÅÅ (α n-+ ÅÅÅÅÅÅÅÅ α n- ), α =, η οποία συγκλίνει στην τιµή è!!!. PositiveD := i k jaold = ; DoAanew = i y jaold + z; aold = anew, 8n <E; y z k aold { { Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που θα υπολογίζει τη σειρά: S = s = 0; = s + i i, 8i,, 4<D; s 88 Παράδειγµα 0: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει τη σειρα S = n n για δοθέντα ακέραιο n. PositiveD := Hs = 0; = s + i i, 8i,, n<d; sl 88

20 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 0 Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που θα διαβάζει έναν µονοδιάστατο πίνακα ακεραίων αριθµών και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το πλήθος των θετικών και των αρνητικών αριθµών του πίνακα. a = ώσε τον πίνακα"d; negcounter = poscounter = 0; 0, poscounter = poscounter +, negcounter = negcounter + D, 8i,, poscounterd; negcounterd; Εµφωλευµένες επαναληπτικές διαδικασίες (ανακυκλώσεις) Είναι δυνατό να τοποθετήσουµε µια Do µέσα σε µία άλλη, ή αλλιώς να έχουµε δύο µεταβλητές αντί για µία µέσα στην Do όπως φαίνεται παρακάτω: Do[εντολή, {i, imin, imax, di}, {j, jmin, jmax, dj}] ή Do[ Do[εντολή, {j, jmin, jmax, dj}], {i, imin, imax, di}] Αρχικά θέτει i=imin και εκτελεί την "εντολή" καθώς η µεταβλητή j παίρνει τιµές από jmin έως jmax µε βήµα dj. Εφόσον τελειώσουν οι πρώτες επαναλήψεις, προσθέτει στη µεταβλητή i το βήµα di και επαναλαµβάνει την εκτέλεση της "εντολής" καθώς η µεταβλητή j παίρνει τιµές από jmin έως jmax µε βήµα dj. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου η τιµή της µεταβλητής i ξεπεράσει το imax. Με τα παρακάτω παραδείγµατα, µπορούµε εύκολα να καταλάβουµε πως λειτουργεί η εντολή Do όταν έχουµε διπλή επανάληψη (ανακύκλωση): j<d, 8i,, 3<, 8j,, <D 8, < 8, < 8, < 8, < 83, < 83, <

21 Diadikasiakos_Programmatismos.nb j<d, 8j,, <D, 8i,, 3<D 8, < 8, < 8, < 8, < 83, < 83, < Στα παραπάνω δύο παραδείγµατα, για i= εκτελείται η εντολή Print[{i,j}] για j=,, 3. Στη συνέχεια αυξάνεται το i κατά ένα, i= και εκτελείται η "εντολή" Print[{i,j}] για j=,, 3. Παράδειγµα : Να γράψετε πρόγραµµα που θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ακεραίων αριθµών και: i) θα διαβάζει έναν αριθµό που θα αντιστοιχεί σε µια στήλη και θα υπολογίζει το ελάχιστο της στήλης αυτής και ii) θα διαβάζει έναν αριθµό που θα αντιστοιχεί σε µια γραµµή και θα υπολογίζει το µέγιστο της γραµµής αυτής. a = ώσε πίνακα="d; r = ώσε τη γραµµή="d; c = ώσε τη στήλη="d; max = DD; < jdd, max = jddd, 8j,, max της ", r, " γραµµής είναι:", maxd; min = cdd; > cdd, min = cddd, 8i,, min της ", c, " στήλης είναι:", mind; Παράδειγµα 3: Να γράψετε πρόγραµµα που θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ακεραίων αριθµών και θα εξετάζει αν ο πίνακας είναι αραιός. Θεωρούµε ότι ένας πίνακας είναι αραιός αν πάνω από το 80% του πλήθους των στοιχείων του είναι µηδέν.

22 Diadikasiakos_Programmatismos.nb a = ώσε πίνακα="d; counter = 0; jdd 0, counter = counter + D, 8j,, 8i,, > αραιός"dd; 0.4. Η εντολή For Η σύνταξη της εντολής For µοιάζει πολύ µε τη σύνταξη της εντολής For που συναντάµε στην γλώσσα προγραµµατισµού C µε τη µόνη διαφορά ότι αντί για το σύµβολο ";" χρησιµοποιούµε το σύµβολο ",". For[έναρξη, έλεγχος, αύξηση, εντολή] Το πρώτο όρισµα "έναρξη" είναι αυτό που θα εκτελεστεί πρίν αρχίσει η επάναληψη. Το δεύτερο όρισµα "έλεγχος" περιέχει έναν έλεγχο ο οποίος θα γίνεται πριν την κάθε επανάληψη. Αν ο έλεγχος επιστρέψει True τότε θα ακολουθήσει η επανάληψη διαφορετικά η επανάληψη θα σταµατήσει. Το τρίτο όρισµα "αύξηση" εκτελείται µετά την εντολή και έχει σκοπό την ενηµέρωση κάποιας µεταβλητής που περιέχεται στο όρισµα "έλεγχος". Συνήθως πρόκειται για προσαύξηση του µετρητή επανάληψης κατά ένα βήµα. Το τέταρτο όρισµα "εντολή" αποτελείται από µία ή περισσότερες εντολές οι οποίες θα εκτελεστούν κατά την επανάληψη. Οι εντολές αυτές θα πρέπει να είναι χωρισµένες µε ερωτηµατικό. =, i 5, i++, Παράδειγµα 4: Να δηµιουργήσετε µία λίστα µε 5 τυχαίους αριθµούς από το έως το 0 και µε 4 τυχαίους αριθµούς από το -0 έως το -. (Να κάνετε χρήση της εντολής For).

23 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 3 s = 8<; =, i 5, i++, 8, 0<DDD; =, i 4, i++, 8 0, <DDD; s 8, 6, 3, 7, 0, 5,, 5, 8< Παράδειγµα 5: Μια πολύ γνωστή ακολουθία φυσικών αριθµών στα µαθηµατικά είναι η ακολουθία Fibonacci (ορισµένη από τον Ιταλό µαθηµατικό Leonardo Fibonacci). Οι όροι της ακολουθίας αυτής, ας τη συµβολήσουµε f, ορίζονται ως εξής: f =, f =, f 3 =, f 4 = 3, f 5 = 5... και γενικώς f = f n- + f n- (δηλαδή κάθε όρος εκτός από τους δύο πρώτους, δίνεται ως άθροισµα των δύο προηγούµενων όρων). Γράψτε πρόγραµµα που θα ζητά ένα φυσικό αριθµό n και στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τον n-στό όρο της ακολουθίας Fibonacci. (Να κάνετε χρήση της εντολής For). n = ώσε έναν φυσικό αριθµό"d; f = ; f = ; = 3, i n, i++, f = f + f; f = f; f = fd; ", n, " στός όρος της ακολουθίας Fibonnaci είναι ο:"d O 50 στός όρος της ακολουθίας Fibonnaci είναι ο: Παράδειγµα 6: Να κατασκευάσετε συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει τον n-οστό όρο της ακολουθίας fibonacci. (Να κάνετε χρήση της εντολής For). PositiveD := Hf = ; f = ; = 3, i n, i++, f = f + f; f = f; f = fd; fl

24 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 4 55 Όπως και στην εντολή Do έτσι και στην εντολή For (όπως και σε κάθε εντολή επανάληψης) µπορούµε να τοποθετήσουµε µια For µέσα σε µία άλλη: =, i, i++, =, j 3, j++, j<ddd 8, < 8, < 8, 3< 8, < 8, < 8, 3< Παράδειγµα 7: Να γράψετε πρόγραµµα που θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα ακεραίων αριθµών και θα εξετάζει αν ο πίνακας είναι αραιός. Θεωρούµε ότι ένας πίνακας είναι αραιός αν πάνω από το 80% του πλήθους των στοιχείων του είναι µηδέν. (Να κάνετε χρήση της εντολής For). a = ώσε πίνακα="d; counter = 0; =, i i++, =, j j++, jdd 0, counter = counter + DDD; > αραιός"dd; Παράδειγµα 8: Να υπολογίσετε το άθροισµα των αρτίων αριθµών από το έως το 000. (Να κάνετε χρήση της εντολής For).

25 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 5 s = 0; =, i 000, i = i +, s = s + id; s Παράδειγµα 9: Να υπολογίσετε το άθροισµα των περιττών αριθµών από το έως το 000. (Να κάνετε χρήση της εντολής For). s = 0; =, i 000, i = i +, s = s + id; s Η εντολή While Η εντολή While χρησιµοποιείται συνήθως όταν θέλουµε να επαναλάβουµε ένα σύνολο εντολών για έναν αριθµό φορών που δεν γνωρίζουµε εκτ ων προτέρων. While[έλεγχος, εντολή] Πρώτα γίνεται η εκτέλεση του "ελέγχου". Αν επιστραφεί False η επαναληπτική διαδικασία σταµατάει. Αν επιστραφεί True τότε εκτελείται η "εντολή" και επαναλαµβάνεται ο "έλεγχος". Το δεύτερο όρισµα "εντολή" αποτελείται από µία ή περισσότερες εντολές οι οποίες θα εκτελεστούν κατά την επανάληψη. Οι εντολές αυτές θα πρέπει να είναι χωρισµένες µε ερωτηµατικό. Θα πρέπει να δωθεί µεγάλη προσοχή ώστε οι µεταβλητές που περιέχονται στον "έλεγχο" να έχουν πάρει αρχική τιµή πριν τον "έλεγχο" ώστε να µπορέσει να εκτελεστεί η "εντολή", αλλά και να αλλάζουν τιµή µέσα στην "εντολή" ώστε η επαναληπτική διαδικασία να σταµατήσει σε κάποιο πεπερασµένο βήµα. Παράδειγµα 30: Να υπολογίσετε το άθροισµα των αρτίων αριθµών από το έως το 000. (Να κάνετε χρήση της εντολής While). s = 0; i = ; 000, s = s + i; i = i + D s Παράδειγµ 3: Να υπολογίσετε τη ρίζα της συνάρτησης f HxL = coshxl - x µε ακρίβεια e=0-6 κάνοντας χρήση της επαναληπτικής µεθόδου Newton-Rapshon: α n+ =α n - f Hα nl ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ f ' Hα n L, α 0 = c œ R.

26 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 6 = x ; x0 = ώσε αρxική τιµή="d; 0, xold = xnew = xoldd > 0 6, xold = xnew; xnew = xnew Παράδειγµ 3: Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο θα υπολογίζει τη σειρά S= ÅÅÅÅ αυτόν που δεν ξεπερνάει την τιµή ÅÅÅÅ 4 + ÅÅÅÅ 6 + ÅÅÅÅ µε τελευταίο όρο s = 0; i = ; êh il > L, s= s +. êh il; i= i + D; s Παράδειγµ 33: Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο θα υπολογίζει τον µέγιστο κοινό διαιρέτη δύο αριθµών σύµφωνα µε τον αλγόριθµό του Ευκλείδη. a = ώσε έναν ακέραιο"d; b = ώσε έναν ακέραιο"d; b, diaireteos = a; diairetis = b, diaireteos = b; diairetis = ad; r = diairetisd; 0, diaireteos = diairetis; diairetis = r; r = diairetisdd; diairetis Παράδειγµ 34: Να κατασκευάσετε συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει τον µέγιστο κοινό διαιρέτη δύο αριθµών σύµφωνα µε τον αλγόριθµό του Ευκλείδη. b_integerd := b, diaireteos = a; diairetis = b, diaireteos = b; diairetis = ad; r = diairetisd; 0, diaireteos = diairetis; diairetis = r; r = diairetisdd; diairetisl

27 Diadikasiakos_Programmatismos.nb 7 80D 0 Για επαλήθευση µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και τη συνάρτηση GCD που διαθέτει το Mathematica. 80D 0

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 5 ο Έλεγχος Προγράµµατος Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Η εντολή if (Ι) Η εντολή if είναι µία από τις βασικότερες δοµές ελέγχου ροής στη C, αλλά και στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012) Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που θα βρίσκει αν ο ακέραιος N που θα εισάγει ο χρήστης είναι άρτιος ή περιττός. Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που να προσδιορίζει και να τυπώνει την θέση των στοιχείων ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

Γραµµική Άλγεβρα. Εισαγωγικά. Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Γραµµική Άλγεβρα Εισαγωγικά Υπάρχουν δύο βασικά αριθµητικά προβλήµατα στη Γραµµική Άλγεβρα. Το πρώτο είναι η λύση γραµµικών συστηµάτων Aλγεβρικών εξισώσεων και το δεύτερο είναι η εύρεση των ιδιοτιµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

http://users.auth.gr/~ppi/mathematica

http://users.auth.gr/~ppi/mathematica http://users.auth.gr/~ppi/mathematica ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Γλώσσες Προγραμματισμού Fortran, C++, Java,. ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ή ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Computer Algebra Systems Mathematica,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο 3.07 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί πίνακα 100 θέσεων στον οποίο τα περιττά στοιχεία του θα έχουν την τιμή 1 και τα άρτια την τιμή 0. ΛΥΣΗ Θα δημιουργήσω άσκηση βάση κάποιων κριτηρίων. Δηλ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. 1. χαρακτήρες α.

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. 1. χαρακτήρες α. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 3 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου 2.87 Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Μέχρις_ότου Ημορφή της δομής επανάληψης Μέχρις_ότου είναι: Μέχρις_ότου Συνθήκη Η ομάδα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης, εκτελείται μέχρις ότου ισχύει η συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση η Γραμμικά συστήματα Δίνονται οι ευθείες : y3 και :y 5. Να βρεθεί το R, ώστε οι ευθείες να τέμνονται. Οι ευθείες και θα τέμνονται όταν το μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31 5 2007 Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Θέµα 1 ο ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ Α) 1) Σωστό 2) Λάθος 3) Σωστό 4) Λάθος 5) Λάθος Β) 1) i) σελ 127 σχολικού (πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Απαντήσεις στα θέµατα της τράπεζας 2014 2015 GI_V_EIY_0_19332 Β1. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ 1 Συναρτήσεις Όταν αναφερόμαστε σε μια συνάρτηση, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε μια σχέση ή εξάρτηση. Στα μαθηματικά που θα μας απασχολήσουν, με απλά λόγια, η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους διψήφιους άρτιους ακέραιους. Η άσκηση στην ουσία θα πρέπει να εκτυπώσει του αριθμούς 10, 12, 14,.,96, 98. Μεμιαπρώτηματιάθαμπορούσαμενατηνλύσουμεμετοναπροσπελάσουμετιςτιμές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση Στα µαθητικά και φοιτητικά µας χρόνια, έχουµε γνωριστεί µε µία ποικιλία από µαθηµατικά προβλήµατα των οποίων µαθαίνουµε σταδιακά τις λύσεις Παραδείγµατος χάριν,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Οι ιδιότητες των αριθμών... 37 3.1 Αριθμητικά σύνολα... 37 3.2 Ιδιότητες... 37 3.3 Περισσότερες ιδιότητες... Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο Βασικές αριθμητικές πράξεις... 5. Τέσσερις πράξεις... 5. Σύστημα πραγματικών αριθμών... 5. Γραφική αναπαράσταση πραγματικών αριθμών... 6.4 Οι ιδιότητες της πρόσθεσης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss

4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss 4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss Θεωρούµε το γραµµικό σύστηµα α 11χ 1 + α 12χ 2 +... + α 1νχ ν = β 1 α 21χ 1 + α 22χ2 +... + α 2νχ ν = β 2... α ν1χ 1 + α ν2χ 2 +... + α ννχ ν = β ν Το οποίο µπορεί να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι

Γ ε ν ι κ ό Λ ύ κ ε ι ο Ε λ ε υ θ ε ρ ο ύ π ο λ η ς. Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Α λ γ ό ρ ι θ μ ο ι Αριθμητικοί τελεστές Οι αριθμητικοί τελεστές είναι: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση +,-,*,/ ύψωση σε δύναμη ^ πηλίκο ακέραιης διαίρεσης δύο ακεραίων αριθμών div υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Α.3 Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού (Μον. 6)

Α.3 Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού (Μον. 6) Α Θεμα Α.1 Να σημειώσετε για κάθε μια από τις παρακάτω ομάδες εντολών την τιμή της λογικής μεταβλητής χ 1) χ αληθής και όχι ψευδής 2) ψ 10 χ αληθής και όχι ( ψ > 10 ) 3) ψ 13 χ ( ψ + 7 mod 2 = 0 ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension.

Το πλήθος των δεικτών και οι µεγαλύτερες τιµές που µπορούν να πάρουν ορίζεται µε µία δηλωτική εντολή που λέγεται Dimension. Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 6ο: Πίνακες Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε µια από πιο ενδιαφέρουσες δοµές δεδοµένων, τους πίνακες. Οι πίνακες είναι σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τρίτη Διάλεξη Εντολές Επιλογής και Επανάληψης Εντολές επιλογής Εντολή if Η πιο απλή μορφή της if συντάσσεται ως εξής: if ( συνθήκη ) Οι εντολές μέσα στα άγκιστρα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ ΘΕΜΑ 1 A. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Κάθε δοµή επιλογής κλείνει µε την εντολή τέλος_αν 2. Κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

QR είναι ˆx τότε x ˆx. 10 ρ. Ποιά είναι η τιµή του ρ και γιατί (σύντοµη εξήγηση). P = [X. 0, X,..., X. (n 1), X. n] a(n + 1 : 1 : 1)

QR είναι ˆx τότε x ˆx. 10 ρ. Ποιά είναι η τιµή του ρ και γιατί (σύντοµη εξήγηση). P = [X. 0, X,..., X. (n 1), X. n] a(n + 1 : 1 : 1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ I (22 Σεπτεµβρίου) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ο ΘΕΜΑ 1. Αφού ορίσετε ακριβώς τι σηµαίνει πίσω ευσταθής υπολογισµός, να εξηγήσετε αν ο υ- πολογισµός του εσωτερικού γινοµένου δύο διανυσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης

Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Διάλεξη 5η: Εντολές Επανάληψης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Εντολές Επανάληψης CS100, 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα;

1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα; Ασκήσεις Λυµένες Aσκήσεις 1. Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραµµα; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΧ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Λ ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 ΓΡΑΨΕ 'Κ(', Λ, ')= ', Κ(Λ) ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Κ(Η) : ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Η ΑΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1-

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας Ανάπτυξη εφαρμογών Γ' Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 1. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:3. Να γράψετε αλγόριθμο ή πρόγραμμα το οποίο: α. Θα δημιουργεί ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2011 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 11:00 ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό.

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα