Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI))"

Transcript

1 P7_TA(2011)0330 Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσµια ιάσκεψη για τις Γυναίκες, που πραγµατοποιήθηκε στο Πεκίνο τον Σεπτέµβριο του 1995, τη δήλωση και το πρόγραµµα δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο και τα συνακόλουθα τελικά έγγραφα που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 12 Μαρτίου 2010 στις αντίστοιχες έκτακτες συνόδους των Ηνωµένων Εθνών «Πεκίνο, 5 χρόνια µετά», «Πεκίνο, 10 χρόνια µετά» και «Πεκίνο, 15 χρόνια µετά» σχετικά µε περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή της δήλωσης και του Προγράµµατος ράσης του Πεκίνου, έχοντας υπόψη τη Σύµβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά µε την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύµβαση CEDAW), έχοντας υπόψη την Οικουµενική ιακήρυξη για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου του 1948, έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαιτέρως τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 21 και 23, έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τονίζει τις κοινές αξίες των κρατών µελών, όπως είναι ο πλουραλισµός, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών, έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναφέρεται στην καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο ως προς την Ισότητα µεταξύ Γυναικών και Ανδρών για το 2011, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, µε τίτλο «Προς Μία Πράξη για την Ενιαία Αγορά. Για µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας. 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεµβρίου 2010 µε τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών » (CΟΜ(2010)0491), έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2010 για την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και για τις πολιτικές αποδοχών (COM(2010)0284), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2010, µε τίτλο

2 «Ενίσχυση της δέσµευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών Χάρτης για τα δικαιώµατα των γυναικών» (COM(2010)0078), έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Ισότητα των Φύλων, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2006 και το νέο ευρωπαϊκό σύµφωνο για την ισότητα των φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την 7η Μαρτίου 2011, έχοντας υπόψη τη σύσταση 96/694/ΕΚ του Συµβουλίου για την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχοντας υπόψη την ετήσια συνάντηση του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ που πραγµατοποιήθηκε από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου 2011 στο Davos και το πρόγραµµα «Women Leaders and Gender Parity», έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά µε την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση , έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του, της 15ης Ιουνίου 1995 σχετικά µε την τέταρτη παγκόσµια διάσκεψη του Πεκίνου για τις γυναίκες: «Αγώνας για την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη» 3, της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά µε την παρακολούθηση του προγράµµατος δράσης της τέταρτης παγκόσµιας διάσκεψης για τις γυναίκες (Πεκίνο +10) 4 και της 25ης Φεβρουαρίου 2010 µε τίτλο «Πεκίνο, 15 χρόνια µετά: το πρόγραµµα δράσης των Ηνωµένων Εθνών υπέρ της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών» 5, έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0210/2011), Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεµελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει περιληφθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν από τους στόχους και τα καθήκοντά της, και ότι η συνεκτίµηση της συνιστώσας της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες συνιστά ιδιαίτερη αποστολή για την Ένωση, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνίσταται στο να επιτραπεί στις ικανές και προσοντούχες γυναίκες να καταλάβουν θέσεις που είναι σήµερα δυσπρόσιτες, µέσω της εξάλειψης των µόνιµων φραγµών και ανισοτήτων που στέκουν εµπόδιο στην επαγγελµατική εξέλιξη των γυναικών, Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων στον τοµέα της απασχόλησης θα πρέπει να προωθεί χωρίς διάκριση τους άνδρες και τις γυναίκες τόσο στην αγορά εργασίας 1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) ΕΕ C 166 της , σ ΕΕ C 320 Ε της , σ ΕΕ C 348 Ε της , σ. 11.

3 γενικότερα όσο και στις διευθυντικές θέσεις κάθε βαθµίδας, µε στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων των γυναικών προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµία, διασφαλίζοντας συγχρόνως στις γυναίκες τις ίδιες προοπτικές επαγγελµατικής προόδου µε τους άνδρες,. λαµβάνοντας υπόψη ότι, το 2008, το 59,5 % των πανεπιστηµιακών πτυχίων που απονεµήθηκαν στην ΕΕ δόθηκαν σε γυναίκες λαµβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες στις σχολές επιχειρήσεων και διοίκησης καθώς και στις νοµικές σχολές, το ποσοστό των γυναικών στα ανώτατα όργανα λήψης αποφάσεων των µεγαλυτέρων εισηγµένων στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεων ανήλθε µόλις σε 10,9 % το 2009, Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα εµπόδια στην εκπροσώπηση των γυναικών µπορούν επίσης να οφείλονται σε συνδυασµό διακρίσεων λόγω φύλου και στερεοτυπικών µοντέλων συµπεριφοράς που τείνουν να διαιωνίζονται στις επιχειρήσεις και περιορίζουν τη διαθεσιµότητα µεντόρων για τις δυνάµει διευθύνουσες, ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι διάφορες µελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ιδιωτικού τοµέα έχουν καταδείξει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ των βελτιωµένων εµπορικών και χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και της παρουσίας γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεών τους ότι, όπως σαφώς συνάγεται, µια σηµαντική εκπροσώπηση των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις είναι χρήσιµη για τη βελτίωση των επιδόσεων και την ενίσχυση της εµπορικής ανταγωνιστικότητας, Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν τούτου είναι ουσιαστικής σηµασίας να συνεχισθεί η εφαρµογή µεθόδων όπως η µελέτη συγκεκριµένων περιπτώσεων και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τοµέα αυτό, καθώς και θετικών δράσεων ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρησιµοποίηση των γυναικείων ανθρωπίνων πόρων σε όλα τα επίπεδα της ζωής των επιχειρήσεων, Η. λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σήµερα µόνο το 10 % των µελών των διοικητικών συµβουλίων των µεγαλύτερων εισηγµένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι µόνο το 3 % των προέδρων των εν λόγω συµβουλίων είναι γυναίκες, συνυπολογιζοµένων των διαφορών µεταξύ των χωρών και των επιµέρους επαγγελµατικών τοµέων και λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι η διαφορά στις αµοιβές των δυο φύλων στην Ευρώπη εξακολουθεί να ανέρχεται έως το 17,5 % για το σύνολο της ΕΕ και παρατηρείται και στις ηγετικές θέσεις, Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συµβούλια των επιχειρήσεων αυξάνεται επί του παρόντος µόλις κατά µισή ποσοστιαία µονάδα ετησίως λαµβάνοντας υπόψη ότι µε τούτους τους αργούς ρυθµούς θα χρειαστεί άλλη µια πεντηκονταετία µέχρι τα εταιρικά διοικητικά συµβούλια να απαρτίζονται κατά 40 % τουλάχιστον από αµφότερα τα φύλα, Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα και τους εργοδότες απέχουν πολύ ακόµα από το να παρουσιάζουν µια ισόρροπη εκπροσώπηση µεταξύ ανδρών και γυναικών, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη µικρή εκπροσώπηση των γυναικών στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων εκτιµώντας, ωστόσο, ότι τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα και τους εργοδότες µπορούν να συµβάλλουν στην διάδοση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών επί του θέµατος,

4 ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών µελών και οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξαλείψουν τα εµπόδια που παρακωλύουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας εν γένει και στα διευθυντικά όργανα ειδικότερα, και να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπεύθυνες θέσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων, να βελτιστοποιηθούν η αξιοποίηση των γυναικείων δεξιοτήτων και προτερηµάτων και η εκµετάλλευση του ανθρωπίνου δυναµικού που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιφρουρηθούν οι θεµελιώδεις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, µεταξύ των οποίων πρωταρχική σηµασία έχει η ισότητα των φύλων, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προορατικές πρωτοβουλίες και µέτρα που έλαβε ο ιδιωτικός τοµέας µε στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών, όπως λόγου χάριν τα µέτρα που στοχεύουν στην αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσεις για µια καλύτερη στήριξη της σταδιοδροµίας των γυναικών, ή η δηµιουργία εκτός των επιχειρήσεων δικτύων που ενθαρρύνουν τη συµµετοχή και την προαγωγή των γυναικών, καθώς και την τακτική ανταλλαγή χρηστών πρακτικών, έχουν αποδειχθεί χρήσιµα και πρέπει να ενθαρρυνθούν, παρ' όλο που δεν αρκούν ακόµη για να ανατρέψουν την κατάσταση στους κόλπους των επιχειρήσεων και οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην ηγεσία τους, λαµβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει νοµοθετικές προτάσεις για να διασφαλίσει ότι οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες θα λάβουν αποτελεσµατικά µέτρα για να εξισωθεί η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συµβούλια σε περίπτωση που η αυτορρύθµιση δεν πετύχει το ίδιο αποτέλεσµα εντός του επόµενου δωδεκαµήνου, 1. εκφράζει επιδοκιµασία για τα µέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή την 1η Μαρτίου 2011 και συγκεκριµένα για την πρόθεσή της να προτείνει µια ευρωπαϊκή νοµοθεσία το 2012 σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν κατορθώσουν να επιτύχουν µε εθελοντικά µέτρα τους στόχους επίτευξης ποσοστού 30 % γυναικείας συµµετοχής στα διοικητικά συµβούλια των επιχειρήσεων έως το 2015 και 40 % έως το παροτρύνει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν το κρίσιµο όριο του 30 % γυναικείας συµµετοχής στα διευθυντικά όργανα έως το 2015 και του 40 % έως το διαπιστώνει σαφή πρόοδο όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στη Νορβηγία αφότου εγκρίθηκε, το 2003, νοµοθεσία η οποία επιβάλλει ένα κατώτατο ποσοστό 40 % από το κάθε φύλο στα διοικητικά συµβούλια των εισηγµένων επιχειρήσεων που απασχολούν άνω των 500 εργαζοµένων και προβλέπει ουσιαστικές κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 4. τονίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να εξασφαλίζουν ίση µεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες στον χώρο εργασίας και ότι για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα για την αποφυγή κάθε µορφής διάκρισης 5. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών µελών όπως η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία, οι οποίες ορίζουν ένα κατώφλι εκπροσώπησης των γυναικών στα διευθυντικά όργανα, που οφείλουν να επιτύχουν οι επιχειρήσεις, και παρακολουθεί τις συζητήσεις σχετικά µε την εκπροσώπηση των γυναικών σε άλλα κράτη µέλη όπως το Βέλγιο, η Γερµανία και η Ιταλία διαπιστώνει ότι µόνο η έκφραση της πολιτικής βούλησης

5 επιτρέπει την επιτάχυνσης της διαδικασίας έγκρισης δεσµευτικών µέτρων που θα συµβάλουν στην ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων 6. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Φινλανδίας, ο οποίος ορίζει ότι τα όργανα λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων πρέπει να περιλαµβάνουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες εκπροσώπους και ότι κάθε µη συµµόρφωση θα πρέπει να δηµοσιοποιείται επισηµαίνει ότι το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων στις φινλανδικές επιχειρήσεις έχει φτάσει, χάρη στον κώδικα, στο 25 % και ότι το ποσοστό των εισηγµένων επιχειρήσεων µε γυναίκες στα εποπτικά η διοικητικά συµβούλιά τους έχει αυξηθεί από 51 % σε 70 % από τότε που ανακοινώθηκε η καθιέρωση του κώδικα 7. επιµένει ότι η πρόσληψη στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων πρέπει να βασίζεται στις ικανότητες που απαιτούνται υπό µορφήν δεξιοτήτων, προσόντων και εµπειρίας και ότι στο πλαίσιο των πολιτικών πρόσληψης των επιχειρήσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας, της αποφυγής των αποκλεισµών, της αποτελεσµατικότητας, της αποφυγής των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων 8. εκτιµά ότι είναι απαραίτητο να εξετασθεί η θέσπιση ουσιαστικών κανόνων για την αποφυγή της κατοχής πολλαπλών θέσεων εντός των διοικητικών συµβουλίων ώστε να ελευθερώνονται θέσεις για τις γυναίκες, καθώς επίσης και για λόγους διασφάλισης της αποτελεσµατικότητας και ανεξαρτησίας των διοικητικών υπαλλήλων των µεσαίων και των µεγάλων επιχειρήσεων 9. υπογραµµίζει ότι οι δηµόσιες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγµα όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση αντρών και γυναικών στα διοικητικά συµβούλιά τους και στις διευθυντικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα 10. καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να εφαρµόσουν νέες πολιτικές που θα επιτρέπουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων, ειδικότερα µέσω: α. της έναρξης διαλόγου, που δεν θα περιορίζεται στο ζήτηµα των ποσοστώσεων, µε τα συµβούλια των µεγάλων εταιρειών και τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε την εξεύρεση τρόπων αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών, ο οποίος θα µπορούσε να πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση β. της υποστήριξης πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αξιολόγηση και προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στις επιτροπές πρόσληψης και σε τοµείς όπως οι άνισες αµοιβές, η επαγγελµατική κατάταξη, η κατάρτιση και οι αξιολογήσεις σταδιοδροµίας γ. της προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, µε την δέσµευση να εξασφαλισθούν διευθυντικά καθήκοντα για τις γυναίκες και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οικογενειών δ. της υποστήριξης της πολιτιστικής δράσης η οποία να κατευθύνει τις νέες γυναίκες ολοένα και περισσότερο προς επιστηµονικές και τεχνολογικές πανεπιστηµιακές σπουδές, όπως υποδεικνύει και το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών

6 ε. της θέσπισης ειδικών µέτρων και ρυθµίσεων για την παροχή ποιοτικών και οικονοµικά προσιτών υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα φροντίδας παιδιών, ηλικιωµένων και άλλων εξαρτώµενων προσώπων, φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις και άλλων µέσων αντιστάθµισης, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι γυναίκες και οι άντρες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις για να µπορέσουν να συγκεράσουν οικογενειακές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις στ. της ανάπτυξης των ατοµικών ικανοτήτων των γυναικών στις επιχειρήσεις, µέσω ειδικής και συνεχούς κατάρτισης, καθώς και άλλων µέτρων επαγγελµατικής στήριξης, όπως είναι τα εξειδικευµένα συστήµατα καθοδήγησης και δικτύωσης, ώστε να προετοιµασθούν αποτελεσµατικά για την άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα ζ. της ανάπτυξης κατάρτισης σε θέµατα ισότητας των φύλων και αποφυγής των διακρίσεων η. της προαγωγής σαφών και µετρήσιµων δεσµεύσεων των επιχειρήσεων θ. της ενθάρρυνσης όλων των ενδιαφερόµενων φορέων να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειµένου να αλλάξει η αντίληψη για τις γυναίκες αλλά και η αντίληψη των γυναικών για τους εαυτούς τους στον χώρο της εργασίας, µε σκοπό να δοθεί σε περισσότερες γυναίκες η δυνατότητα να αναλαµβάνουν διευθυντικές ευθύνες στον επιχειρησιακό τοµέα των εταιριών και όχι απλώς στον λειτουργικό φρονεί ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες πρέπει να ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες να διευρύνουν το φάσµα των επαγγελµατικών τους φιλοδοξιών µε την υποστήριξη των δασκάλων, της οικογένειας αλλά και διαφορετικών παραδειγµάτων προς µίµηση, καθώς επίσης και να παρουσιάζουν θετικά στα ευρωπαϊκά µέσα ενηµέρωσης τις γυναίκες που κατέχουν ηγετικές θέσεις ι. της εξεύρεσης τρόπων αύξησης του ποσοστού συµµετοχής γυναικών από ιδιαιτέρως υποεκπροσωπούµενες οµάδες, όπως των µεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές µειονότητες 11. υπογραµµίζει το θέµα της διαφοράς µισθών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και, ειδικότερα, των διαφορών των µισθών των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις και των αντιστοίχων των ανδρών καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να λάβουν µέτρα για την καταπολέµηση των µισθολογικών αυτών ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν, οι οποίες συνδέονται µε παραδοσιακά στερεότυπα που έχουν επιπτώσεις στην εξέλιξη της σταδιοδροµίας και συµβάλλουν στην χαµηλή εκπροσώπηση των γυναικών στα διευθυντικά κλιµάκια των επιχειρήσεων 12. θεωρεί ειδικότερα ότι οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν αποτελέσµατα χρήσεως και ζηµιών θα πρέπει να κληθούν να επιτύχουν ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά τους συµβούλια µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα 13. ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης για να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στα διοικητικά συµβούλια των εταιρειών, να ασκήσουν πίεση από οµότιµους µε στόχο τον επηρεασµό της νοοτροπίας των επιχειρήσεων στο εσωτερικό τους και να υιοθετήσουν τον κανόνα «συµµορφώσου ή εξηγήσου» που θα τους υποχρεώνει να αιτιολογούν γιατί δεν υπάρχει έστω και µια γυναίκα στο Σ

7 14. φρονεί ότι τα κράτη µέλη και η Επιτροπή οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της δικαιότερης κατανοµής του φόρτου της οικογενειακής φροντίδας και των ευθυνών, όχι µόνο στους κόλπους της οικογένειας αλλά και µεταξύ οικογένειας και κοινωνίας, και για τη µείωση των µισθολογικών διαφορών µεταξύ γυναικών και ανδρών για τον ίδιο φόρτο εργασίας. φρονεί ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά µέτρα για: α. την επίλυση των προβληµάτων που άπτονται της πρόσβασης σε υποδοµές φροντίδας παιδιών που είναι οικονοµικά προσιτές, υποχρεωµένες να λογοδοτούν και τοπικές β. τη θέσπιση ευέλικτων εργασιακών πρακτικών για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας και τη µεγιστοποίηση της συµβολής των γυναικών οι πρακτικές αυτές πρέπει να κερδίσουν την υποστήριξη και τη συνεργασία ολόκληρου του εργατικού δυναµικού για να γίνει αυτό, απαιτείται ηγεσία που δεν θα υποχωρήσει µπροστά σε κατεστηµένες νοοτροπίες και παραδοσιακές αρχές περί καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και που θα προαναγγείλει νέους τρόπους σκέψης σχετικά µε τους ρόλους ανδρών και γυναικών στη κοινωνία, µε τον βιώσιµο προγραµµατισµό ανθρωπίνων πόρων, µε το κοινωνικό κεφάλαιο και την ευθύνη έναντι του κοινωνικού συνόλου 15. ενθαρρύνει τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό τους στο θέµα της εξέλιξης των σταδιοδροµιών των ανδρών και των γυναικών και να συµµετάσχουν αυτοπροσώπως στα προγράµµατα παρακολούθησης και υποστήριξης της σταδιοδροµίας των γυναικών στελεχών στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους 16. καλεί την Επιτροπή: α. να παρουσιάσει το συντοµότερο δυνατό την πλήρη επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα µέτρα, προαιρετικά και υποχρεωτικά, που έχει λάβει ο επιχειρηµατικός τοµέας και τα µέτρα που θέσπισαν πρόσφατα τα διάφορα κράτη µέλη ώστε να αυξηθεί η εν λόγω εκπροσώπηση β. σε συνέχεια της ως άνω µελέτης, και σε περίπτωση ανεπάρκειας των µέτρων που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη µέλη, να προτείνει νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων ποσοστώσεων, έως το 2012, µε στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στα διευθυντικά όργανα των επιχειρήσεων σε 30 % έως το 2015 και σε 40 % έως το 2020, λαµβάνοντας υπόψη τις αρµοδιότητες των κρατών µελών, καθώς και τις οικονοµικές, διαρθρωτικές (µέγεθος των σχετικών επιχειρήσεων), νοµικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητές τους 17. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα φύλλο πορείας για τον καθορισµό ειδικών, µετρήσιµων και εφικτών στόχων για την επίτευξη µιας ισορροπηµένης εκπροσώπησης στις επιχειρήσεων όλων των µεγεθών και καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ειδικό οδηγό για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 18. καλεί την Επιτροπή να δηµιουργήσει µία ιστοσελίδα για τις βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα αυτό, µε στόχο την διάδοση και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών τονίζει τη σπουδαιότητα της θέσπισης στρατηγικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να πληροφορηθεί

8 το κοινό και οι κοινωνικοί εταίροι µε ουσιαστικό τρόπο σχετικά µε τη σηµασία αυτών των µέτρων καλεί, ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να δροµολογήσουν ειδικές για το σκοπό αυτό ενηµερωτικές εκστρατείες 19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών µελών.

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2011 (09.03) (OR. en) 7370/11 SOC 205 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/11 SOC 184 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1,

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1, P5_TA(2003)0098 Η διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002/2025(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων

Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων P7_TA(2012)0070 Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14327/15 ΜΑΚ/γπ 1 DG B 3A

14327/15 ΜΑΚ/γπ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14327/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/2237(INI) 4.12.2008 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.12.2013 2013/2008(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 7.11.2017 2017/2194(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ Στόχος Η δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού υπόβαθρου έτσι ώστε τα παιδιά:! Να κατανοήσουν την αξία της διαφορετικότητας,! Να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 23.2.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ενδυνάµωση των κοριτσιών στην ΕΕ µέσω της εκπαίδευσης Επιτροπή ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10081/15 SΟC 421 GENDER 13 PENS 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9302/15

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 15.4.2015 2014/2250(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 4.12.2013 2013/2187(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕ σχετικά µε τη χρήση των ραδιοτηλεοπτικών µέσων ως εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ

Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ P7_TA(2013)0074 Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Mαρτίου 2013 σχετικά µε την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ (2012/2116(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 21.6.2013 2012/0299(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 13.12.2010 2010/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0311 Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2134(INI) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 19.9.2012 2012/2134(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 25 Μαΐου 2017

ΚΩ ΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 25 Μαΐου 2017 ΚΩ ΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 25 Μαΐου 2017 1 Κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης στην ΕΕ 2 Titre de la présentation Κώδικες εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0299(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0299(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2012/0299(COD) 11.7.2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Cláudia Monteiro de Aguiar Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2017/2055(INI) 16.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-2011/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-2011/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.9.2011 B7-2011/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα