ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 48529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινω νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμ ματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμέ νους των οργανικών μονάδων αυτής ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) * Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνι κής Προστασίας και Αλληλεγγύης». Με την υπ αριθμ. 96/2012 απόφαση του Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλ ληλεγγύης» Δήμου Χαλανδρίου εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 183 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνω μοδότηση του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ αριθμ. 12/2012 πρακτικό), και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΠΕΤΜΕΖΑ ΦΛΩΡΑ του Παναγιώτη, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Βοηθών Μαγείρων στον κλάδο ΔΕ Μαγείρων, με την ίδια σχέση εργασίας, με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πιστώσεων: 1192/ ) (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 49425/43596/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1199/Γ / Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ Αριθμ. οικ /5097 (2) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πρά ξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των ορ γανικών μονάδων αυτής. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Των άρθρων 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Των άρθρων 7 και 10 του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α). Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρει ας, διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Του Π.Δ. 1213/1981 (ΦΕΚ 300/Α) (Διόρθωση ΦΕΚ 324/Α και 332/Α): «Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών υπη ρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας». Της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). Του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτι κής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, καθώς επίσης και της ταχύτερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης

2 48530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Α. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδο τείται να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι τα ακόλουθα: 1. Έγγραφα απαντήσεις επί καταγγελιών, αναφορών ή ενστάσεων πολιτών, φορέων ή Υπηρεσιών, σε βάρος υπαλλήλων ή κατά Διοικητικών Πράξεων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης. 2. Έγγραφα υποβολής ερωτημάτων προς τα Υπουρ γεία για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης. 3. Εγκυκλίους για θέματα αρμοδιότητας των Δ/νσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση. 4. Αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας και έγκριση της σχετικής δαπάνης για την πληρωμή της εκτός έδρας αποζημίωσής τους: των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, εντός και εκτός των ορίων της Α.Δ.Α. των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης που κινούνται εκτός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας των Υπηρεσιών τους. 5. Αποφάσεις έγκρισης κίνησης εκτός ορίων περιοχής αρμοδιότητας των υπηρεσιακών οχημάτων των Διευ θύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης. 6. Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης και των προ στατευομένων μελών των οικογενειών τους. 7. Εισήγηση και σύμφωνη γνώμη για μετακινήσεις προ σωπικού μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης. 8. Εισήγηση και σύμφωνη γνώμη για άσκηση παράλ ληλων καθηκόντων του προσωπικού της Γενικής Διεύ θυνσης. 9. Πράξεις έγκρισης παράστασης εκπροσώπου του Ν.Σ.Κ. ή διορισμού δικηγόρου σε δίκη κατά δασικού υπαλλήλου (άρθρο 38, παρ. 8 του Ν. 1845/1989 ΦΕΚ 102/Α και Π.Δ. 94/1993). 10. Πράξεις διορισμού εκτάκτων δασοφυλάκων και εποπτών πρασίνου (άρθρο 187 του Ν.Δ. 86/1969, Π.Δ. 709/1970 και αριθμ /742/76). 11. Πράξεις παραχώρησης νομής δημοσίων δασών σε Δήμους (άρθρο 41 του 12. Πράξεις εγγραφής στον προϋπολογισμό των Δή μων ποσοστού εκ των προσόδων της βοσκής για έργα αναδάσωσης και εγγραφής στους προϋπολογισμούς Ν.Π. πιστώσεων για τον αυτό σκοπό (άρθρο 103, παρ. 3 και 201 του 13. Πράξεις μείωσης των ποσοστών απόδοσης εισφο ράς υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών από αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του Π.Δ. 126/1986, ΦΕΚ 44/Α). 14. Αποφάσεις συγκρότησης Συμβουλίων και Επιτρο πών (άρθρο 10 του Ν. 998/1979, άρθρο 1, παρ. 5 του Ν. 3208/2003). 15. Πράξεις συγκρότησης Επιτροπής Διαχωρισμού Αγροτολιβαδικής και Δασικής Περιούσιας των Μονών και του ΟΔΕΠ (άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 1811/1988). 16. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής και αντικατά σταση μέλους λόγω αδικαιολόγητης αποχής η κωλύ ματος, η οποία έχει ως έργο την εξέταση των αντιρρή σεων κατά δασικού χάρτη (άρθρο 18, παρ. 1 και 7 του Ν. 3889/2010). 17. Αποφάσεις συγκρότησης Συνεργείων Υπερωριών της Γενικής Διεύθυνσης και καθορισμός των ωρών ερ γασίας ανά υπάλληλο. 18. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών για την προ σωρινή και οριστική παραλαβή των εκτελούμενων με αυτεπιστασία έργων (άρθρο 13 του Π.Δ. 437/1981). 19. Απόφαση συγκρότησης μόνιμης Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή έργων προμηθειών κ.λπ. με αυτε πιστασία (άρθρο 9, παρ. 4 του Π.Δ. 437/1981). 20. Πράξεις σύστασης φιλοδασικών Επιτροπών και ο διοικητικός και διαχειριστικός έλεγχος αυτών κα θώς και των φιλοδασικών σωματείων (άρθρο 204 του 21. Πράξεις ίδρυσης και λειτουργίας των ζωολογι κών κήπων και πράξεις ανανέωσης αδειών πριν την λήξη τους και ανάκλησης αυτών (άρθρα 5, 7 και 10 του Π.Δ. 98/2004). 22. Πράξεις συγκρότησης μόνιμης Επιτροπής για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ζωολογικών κήπων, ανανέωσης και ανάκλησης της εν λόγω άδειας λειτουργίας τους (άρθρο 6 του Π.Δ. 98/2004). 23. Αποφάσεις διακοπής λειτουργίας υφιστάμε νης εγκατάστασης ζωολογικού κήπου (άρθρο 11 του Π.Δ. 98/2004). 24. Αποφάσεις σύστασης γραφείου κίνησης οχημάτων των Διευθύνσεων Δασών των Νομών και συγκρότησης Επιτροπών Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων (Σχετ. απόφαση Υπ. Προεδρίας υπ αριθ. 3373/390/75). 25. Αποφάσεις ενοικίασης δασικών κτιρίων (Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 709/1970). 26. Πράξεις σχετικές με τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης πάσης φύσεως εποχικού προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Β. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδο τούνται να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύ θυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους είναι τα ακόλουθα: 1. Έγγραφα παροχής οδηγιών σε θέματα αρμοδιό τητάς τους ή για την εκτέλεση νόμων ή υπουργικών αποφάσεων. 2. Έγγραφα με απαντήσεις σε ερωτήματα άλλων δη μοσίων υπηρεσιών και Ο.Τ.Α. για την έννοια των διατά ξεων που ισχύουν σε θέματα των Διευθύνσεών τους, καθώς και έγγραφα παροχής πληροφοριών σε αιτήσεις υπηρεσιών, πολιτών ή υπαλλήλων. 3. Πράξεις με τις οποίες διαβιβάζονται έγγραφα από Διεύθυνση σε Διεύθυνση. 4. Έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες αναφορές υπηρεσιών ή πολιτών που αναρ μόδια υποβλήθηκαν στη Διεύθυνσή τους. 5. Έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στην Εφημερί δα της Κυβερνήσεως, περιλήψεις αποφάσεων και πρά ξεων εν γένει για δημοσίευση. 6. Υπομνηστικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, αρμο διότητας των Υπηρεσιών τους. 7. Βεβαιώσεις ανελλιπούς εργασίας, καθώς και βεβαι ώσεις πραγματοποίησης κάθε είδους εργασίας, πέραν της υποχρεωτικής (υπερωριακής, εξαιρεσίμων κ.λπ.) των

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι στις Διευθύνσεις τους. 8. Πράξεις ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό της Διεύθυνσής τους και στους υπαλλήλους των Δασονο μείων και Δασοφυλακείων αρμοδιότητάς τους. 9. Έκδοση βεβαιώσεων ή Πιστοποιητικών ή αντιγρά φων πάσης φύσεως εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων τους, εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας της Δι εύθυνσής τους και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε Τμήματα ή Γραφεία της Διεύθυνσής τους που εδρεύ ουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και έγκριση της σχετικής δαπάνης για την πληρωμή της εκτός έδρας αποζημίωσής τους. 11. Εγκρίσεις δαπανών για την προμήθεια και συντήρη ση κεφαλαιακού εξοπλισμού και λοιπών υλικών και για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών που αφορούν τις Διευθύνσεις τους. 12. Έγκριση κίνησης εκτός έδρας των Κ.Υ. Αυτοκίνη των των Δ/νσεων τους για μετακινήσεις εντός ορίων περιοχής αρμοδιότητας, με εξαίρεση μετακινήσεις σε άλλο νησί. 13. Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας των υπαλλήλων της Διεύθυνσής τους και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους πλην εκείνων που υπηρετούν σε άλλο νομό, τα βιβλιάρια των οποίων θεωρούν οι άμεσοι Προϊστάμενοί τους. 14. Αρχειοθέτηση εγγράφων, για τα οποία δεν απαι τείται ενέργεια. 15. Αποφάσεις αναζήτησης των παρανόμως ή αχρεω στήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών του ΕΛΕΓΕΠ, καθώς και αποφάσεις επιβολής προστίμων και χρημα τικών ποινών (απόφαση Υπ. Α.Α. και Τροφίμων υπ αριθ /07 ΦΕΚ 679/Β). Επιπλέον, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δασών των νομών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους εξουσιοδο τούνται να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» τις ακόλουθες διοικητικές πράξεις και έγγραφα: 16. Πράξεις έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη Δασοπόνου (Ν.Δ. 86/1969 και Π.Δ. 332/1983). 17. Πράξεις θεώρησης, χρεοπίστωσης και ελέγχου δα σικών βιβλίων και δελτίων. Γ. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδο τούνται να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους είναι τα ακόλουθα: 1. Υπομνηστικά έγγραφα σε ζητήματα της αρμοδιότη τας των Τμημάτων τους, εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. 2. Έγγραφα ανακοίνωσης ή κοινοποίησης υπουργικών αποφάσεων και τα σε εκτέλεση αυτών έγγραφα. 3. Έγγραφα που απευθύνονται στις υφιστάμενες αρ χές, με τα οποία ζητούνται διάφορα στοιχεία και πλη ροφορίες. 4. Προπαρασκευαστικά έγγραφα και έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σε άλλες αρχές για ζη τήματα αρμοδιότητας του Τμήματος τους, καθώς και δι αβιβαστικά έγγραφα σε αιτήσεις πολιτών ή υπαλλήλων και για υπηρεσιακά θέματα στις αρμόδιες κατά νόμο αρχές, εφόσον δεν είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. 5. Έγγραφα με τα οποία επιστρέφονται δικαιολογη τικά. 6. Έγγραφα που αφορούν στην συμπλήρωση ελλιπούς αλληλογραφίας. 7. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε θέματα που σύμ φωνα με το νόμο μπορούν να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στο Τμήμα τους. 8. Έγγραφα ανακοίνωσης ή κοινοποίησης αποφάσεων των Τμημάτων τους, χωρίς ταυτόχρονη παροχή οδη γιών. 2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Α. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδο τείται να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγρο τικών Υποθέσεων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΩΝ 1. Πράξεις ανάθεσης στις υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων, έργων και εργασιών αρμοδιότητας άλλων υπη ρεσιών αναφορικά με την προστασία και ανάπτυξη των δασών στον τομέα των δασοτεχνικών έργων (δασική αναψυχή) (άρθρο 16, παρ. 1 του Ν. 998/1979). 2. Απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσομένων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων ή τμημάτων Δασών ή Διευθύνσεων Δασών (άρθρο 96 του Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 3. Πράξεις κατανομής ποσοστών επιδότησης του προ γράμματος ανάπτυξης της μη δημόσιας δασοπονίας, κατ εξουσιοδότηση με την ετήσια κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών. (Ν.Δ. 131/1974, Ν. 1409/1983 και άρθρο 39 του Ν. 2065/1992 ΦΕΚ 113/Α). 4. Πράξεις παραχώρησης και αλλαγής χρήσης δημοσί ων και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, εφόσον πρόκειται για εκτάσεις από 10 έως 50 στρέμματα (άρθρο 13, παρ. 3, 5 του Ν. 1734/1987, Π.Δ. 94/1993). 5. Πράξεις παραχώρησης εποικιστικών εκτάσεων (μέ χρι 300 στρ.) για δασικούς σκοπούς (άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 666/1977). 6. Απόφαση λύσης πολυετούς σύμβασης διάθεσης ετοίμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων με αυ τεπιστασία από δημόσια δάση (άρθρο 139, παρ. 2 του 7. Πράξεις κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων και άρσης αναδασώσεων (άρθρα 38, 41, 44 και 49 του Ν. 998/1979, άρθρο 1 του Ν. 3208/2003 και άρθρο 41, παρ. 1 του Ν. 4061/2012). 8. Πράξεις έγκρισης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικών δασών σε δασικούς συνεται ρισμούς (άρθρο 147, παρ. 2 του 9. Πράξεις έγκρισης εκτέλεσης δημοσίου δασικού έρ γου από ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με δαπάνη τους (Ν. 3669/2008 και Π.Δ. 94/1993). 10. Πράξεις τροποποίησης ή άρσης των επιβληθεισών δασικών αστυνομικών διατάξεων στα κηρυχθέντα ως προστατευτικά δάση (άρθρο 72, παρ. 2 του 11. Πράξεις σύστασης αναγκαστικών δασικών συνεται ρισμών (άρθρο 22, παρ. 4 του Ν. 998/1979). 12. Πράξεις έγκρισης απόφασης δασάρχη για την μη συμμόρφωση δασοκτημονα με την υποχρέωση διάθεσης ποσοστού των καθαρών εσόδων για δασικά έργα και έργα προστασίας δασών (άρθρο 17 του Ν. 998/1979).

4 48532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Πράξεις σχετικές με την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας (άρθρο 59, παρ. 1 του Ν. 2637/1998 και άρθρο 15, παρ. 7 του Ν. 998/1979). 14. Σύναψη πωλητηρίου η συμβολαίου για την αγορά έκτασης που κηρύχθηκε αναδασωτέα (άρθρο 43 του Ν. 998/1979). 15. Αγροί που άλλαξαν μορφή: Πράξεις ρύθμισης αγρών σε δασικές εκτάσεις (άρθρο 14 του Ν. 1734/1987). 16. Πράξεις σχετικές με τη δημιουργία χωρών δασικής αναψυχής στα δάση και δασικές εκτάσεις (απόφαση Υ.Γ. υπ αριθ /970/ , άρθρο 31, παρ. 7 του Ν. 2040/1992). 17. Απόφαση παραχώρησης ή ανάκλησης της χρήσης των έργων και ευκολιών αναψυχής οργανωμένων χώ ρων υπαίθριας αναψυχής σε ΟΤΑ ή αλλά νομικά πρό σωπα (απόφαση Υ.Γ. υπ αριθ /970/ ). 18. Πράξεις εκχέρσωσης δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 46 του Ν. 998/1979). 19. Πράξεις εκχέρσωσης ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 47 του Ν. 998/1979). 20. Πράξεις σύστασης ή κατάργησης σταθμών δασο προστασίας κατά τη διάταξη του άρθρου 37, παρ. 7 του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 101/Α). 21. Θεώρηση προγράμματος έργων και εργασιών για χρηματοδότηση από τον ειδικό φορέα δασών και η υποβολή για έγκριση από τον Υπουργό ΠΕ.Κ.Α. (άρθρο 8, παρ. 6 του Ν. 3208/2003). 22. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δασοτεχνικών έργων για τη δημόσια και μη δημόσια δασοπονία. 23. Πράξεις έγκρισης μελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών (άρθρο 49, παρ. 1γ του Ν. 996/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4067/2012). 24. Απόφαση παράστασης του δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος (άρθρο 294 του 25. Πράξεις παραχώρησης δασικών εκτάσεων για γε ωργική και δενδροκομική καλλιέργεια (άρθρο 46, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 998/1979 και Π.Δ. 1144/1980). ΘΕΜΑΤΑ ΘΗΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ 1. Πράξεις ίδρυσης εκτροφείων θηραμάτων από ιδιώ τες, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 177/1975 και Π.Δ. 332/1983 ΦΕΚ 119/Α). 2. Πράξεις καθορισμού τύπου, μορφής κ.λπ. ειδικής άδειας κυνηγίου (άρθρο 7, παρ. 1 του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 94/1993). 3. Πράξεις αναγνώρισης κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργαζομένων με το Υπ. Γεωργίας (άρθρο 11 του Ν. 177/1975 και Π.Δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α). 4. Πράξεις αναγνώρισης ιδιωτικών φυλάκων θήρας και η πειθαρχική δίωξη αυτών (άρθρο 267, παρ. 3 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 733/1969). 5. Πράξεις συγκρότησης Επιτροπής κρίσεως ικανό τητας για τους για πρώτη φορά αιτούμενους έκδο ση άδειας θήρας (άρθρο 262, παρ. 6 του Ν.Δ. 86/1996, απόφαση Υπ. Γεωργίας υπ αριθ /2984/ και Π.Δ. 94/1993). 6. Πράξεις καθορισμού αρμόδιας δασικής αρχής για ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή (άρθρο 1, παρ. 1 του Π.Δ. 453/1977 ΦΕΚ 141/Α και Π.Δ. 94/1993). 7. Χαρακτηρισμός επιβλαβών εντός ΕΚΠ εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται για όλη τη χώρα (άρθρο 2, παρ. 4 του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 332/1983). 8. Πράξεις απαγόρευσης ή περιορισμού άσκησης της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας και χρήσης φυτο φαρμάκων εντός των καταφυγίων άγριας ζωής (άρθρο 254, παρ. 7 του Ν.Δ. 86/1969 και άρθρο 57, παρ. 3 του Ν. 2637/1998). 9. Πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις του άρθρου 258, παρ. 6 του Ν.Δ. 86/1969 (άρθρο 288α, παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 και άρθρο 57, παρ. 8 του Ν. 2637/1998). 10. Πράξεις οικονομικής ενίσχυσης υπό μορφή επιδο τήσεως αιγοτροφών (άρθρο 116, παρ. 1 του Ν.Δ. 86/1969 και Π.Δ. 94/1993). 11. Πράξεις τροποποίησης ή άρσης απαγόρευσης βο σκής επί αναδασωτέων εκτάσεων (άρθρο 105, παρ. 3 του 12. Απόφαση κήρυξης στοιχείων της φύσης και του τοπίου ως διατηρητέου μνημείου της φύσης (άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.Δ. 996/1971). 13. Πράξεις ίδρυσης κρατικών εκτροφείων θηραμά των (άρθρο 3 και άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 177/1975 και Π.Δ. 94/1993). 14. Πράξεις ίδρυσης και λειτουργίας ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και τοποθέτηση προσωπι κού (άρθρα 3 και 4, παρ. 15 του Ν. 177/1975, άρθρο 6 του Π.Δ. 453/1977 και άρθρο 29 του Ν. 2040/1992 και Π.Δ. 94/1993). 15. Πράξεις χαρακτηρισμού ΕΚΠ ως συνεχών (άρθρο 29 του Ν. 2040/1992). 16. Πράξεις καθορισμού προθεσμίας συμμόρφωσης σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες που τυχόν αποχετεύουν δηλητήρια σε υγροβιότοπους (άρθρο 7, παρ. 3 εδ. α της κοινής υπουργικής απόφασης /85). 17. Πράξεις έγκρισης εκτέλεσης έργων και εργασιών που δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε σημαντικούς βιότοπους πουλιών (άρθρο 7, παρ. 3, εδ. δ της κοινής υπουργικής απόφασης /85). 18. Πράξεις σχετικές με την απαλλοτρίωση ή αγορά εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λπ. (άρ θρο 4, παρ. 3 του Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α). 19. Αποφάσεις για την προστασία, διοίκηση και διαχεί ριση του θηραματικού πλούτου, απαγορεύσεις ορισμέ νου χρόνου (άρθρο 258, παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969, άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 177/1975 και Π.Δ. 94/1993). ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 1. Πράξεις έγκρισης των μελετών δημοσίων δασοτε χνικών έργων και καθορισμού του τρόπου (αυτεπιστα σία, εργολαβία) εκτέλεσης αυτών (άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 437/1981, Β.Δ. 709/1980 και Π.Δ. 332/1983). 2. Πράξεις έγκρισης των μελετών δασοτεχνικών έργων για ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις (άρθρα 2 και 5 του Π.Δ. 437/1981). ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. Αποφάσεις καταβολής οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων στα πλαίσια εφαρμογής των προγραμμάτων που χειρίζεται η Υπηρεσία. 2. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην επίβλε ψη, τον έλεγχο εργασιών αναδασμού εποικισμού που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα. Β. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδο τείται να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επι θεώρησης Δασών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι τα ακόλουθα:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 1. Πράξεις έγκρισης διαχειριστικών εκθέσεων, σχε δίων ή εκθέσεων κάρπωσης των μη δημοσίων δασών και τροποποιήσεις αυτών άνω των 300 κ.μ. (άρθρο 141, παρ. 2 του Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α, άρθρο 1, παρ. Δγ7 του Β.Δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α, άρθρο 18Α, 6α ββ του Π.Δ. 1231/1981 ΦΕΚ 300/Α, Π.Δ. 332/1983). 2. Πράξεις έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης των προσωρινών ή μονίμων δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων δημοσίων δασών δασοσκεπούς έκτασης άνω των στρ. (άρθρο 64 του Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α, άρθρο 1, παρ. ΔΓ1 του Β.Δ. 109/1970 ΦΕΚ 235/Α, Π.Δ. 1231/1981 άρθρο 18 Α, 6α ββ, Π.Δ. 332/1983). 3. Πράξεις έγκρισης και τροποποίησης πινάκων υλο τομίας των μη δημοσίων δασών εκτάσεων άνω των 300 κμ. (άρθρο 141, παρ. 2 του Ν.Δ. 86/69, Π.Δ. 332/1983). 4. Πράξεις έγκρισης της εκδοθείσας από το Δασάρχη δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης δασικών προϊόντων γενικά εκτός του βαλα νιδιού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποί ηση ή η άρση αυτών (άρθρο 66 του Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 5. Πράξεις τροποποίησης ή ανανέωσης των υπό του δασάρχη εκδιδομένων δασικών αστυνομικών διατάξεων βοσκής, εφόσον δεν προβλέπεται προς τούτο διαφο ρετική διαδικασία (άρθρο 113, παρ. 5 του 6. Πράξεις χορήγησης των σχετικών προεγκρίσεων των επενδυτών του ΚΑΝ 2080/92 και αποφάσεις πλη ρωμής των επενδυτών από και μετά (Απόφαση Υπουργού Γεωργίας 55310/2082/7 4 98). 7. Αντιρρήσεις κατά πράξης ή βεβαίωσης του Δασάρχη για χαρακτηρισμό έκτασης (άρθρο 14 του Ν. 998/1979). 8. Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών κατασκευής και τοποθέτησης ρυθμιστικών πληροφοριακών πινακίδων δασικού περιεχομένου (άρθρο 20, παρ. 2 του Ν. 998/1979). 9. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Δασικής Προ στασίας σε ΟΤΑ (άρθρο 38, παρ. 6 του Ν. 1845/1989). 10. Κανονισμό χρήσης από το κοινό χώρων διημέρευ σης σε δάση και δασικές εκτάσεις (άρθρο 48, παρ. 4 του Ν. 998/1979). 11. Θεώρηση του ετήσιου προγράμματος δασοτεχνικών έργων για τη δημόσια και μη δημόσια δασοπονία. 12. Θεώρηση μελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών (άρθρο 49, παρ. 1γ του Ν. 998/1979, όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4067/2012). ΘΕΜΑΤΑ ΘΗΡΑΣ 1. Πράξεις έγκρισης λειτουργίας κυνηγετικών οργανώ σεων (Καταστατικά Κυνηγετικών Συλλόγων κ.λπ.) πλην Συνομοσπονδίας (άρθρο 266 του Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 2. Πράξεις έγκρισης συλλογής προστατευομένων ή μη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευ να και εξαγωγή συλλεγησόμενου υλικού (άρθρο 8 του Π.Δ. 67/1981 ΦΕΚ 23/Α). 3. Πράξεις έγκρισης απαγόρευσης βοσκής εκχερσώσε ως εκτάσεως ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και συστάδων καθώς και της εκτέλεσης έργων ή εργασιών που μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις περιοχές του άρθρου 8, παρ. 1 της κοινής υπουργι κής απόφασης /85, για σκοπούς προστασίας και αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (άρθρο 259, παρ. 3 του Ν.Δ. 86/1969, άρθρο 7, παρ. 3, εδ. δ της κοινής υπουργι κής απόφασης /85, Β.Δ. 733/1969 και Π.Δ. 94/1993). 4. Συμπλήρωση και υπογραφή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση από τους κανονισμούς ΕΟΚ αριθ. 3626/1982 και 3418/1983 αδειών και λοιπών εγγράφων διακίνησης των ειδών της από 3 Μαρτίου 1973 σύμβασης της Ουάσιγκτον (CITES). ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 3. Θεώρηση των μελετών δασοτεχνικών έργων σε δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις (άρθρο 5 του Π.Δ. 437/1981). 4. Αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας αναδόχων εργοληπτών κατασκευαστών δασοτεχνικών έργων (Ν. 3669/2008, άρθρο 6, παρ. 1 του Π.Δ. 146/1988 ΦΕΚ 65/Α). 5. Πράξεις σχετικές με την εκμίσθωση δημοσίων εκτά σεων σε τρίτους για αναδάσωση (άρθρα 39 και 40 του Ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α, Π.Δ. 1157/1980 ΦΕΚ 293/Α). 6. Αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας για τις μελέ τες δασοτεχνικών έργων (Ν. 3316/2005, άρθρο 12 του Ν. 1418/1984, Ν. 3669/2008, άρθρο 6 του Π.Δ. 146/1988). 7. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπής Διαπίστωσης Ζημιών στα με αυτεπιστασία δασοτεχνικά έργα (άρθρο 14 του Π.Δ. 437/1981). 8. Πράξεις σχετικές με την έκδοση, ανανέωση, ανα βάθμιση Ειδικού Πτυχίου Εργολήπτου Δημοσίων Δασο τεχνικών Έργων (Π.Δ. 437/1981 και 332/1983). 9. Πράξεις σχετικές με την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων διανομαρχιακού επιπέδου δι εργολαβίας, σύμ φωνα με τις περί Δημοσίων Έργων ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3316/2005 [δημοπρασίες, συμβάσεις, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, προθεσμίες, ποινικές ρήτρες, εκπτώσεις αναδόχων, διαλύσεις εργολαβιών, νέων τιμών μονάδων, επιβλέψεων και παραλαβών των έργων, ενστάσεων κ.λπ.] (άρθρο 8 του Π.Δ. 437/1981, Π.Δ. 332/1983, Π.Δ. 146/1986 και Ν. 2229/1994). 10. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Έργων Μη Δημόσιας Δασοπονίας και Καταμέτρησης Δασικών Προϊόντων που παράγουν οι δασικοί συνε ταιρισμοί με το Π.Δ. 126/1986 (Υπ. απόφαση υπ αριθ / ΦΕΚ 579/Β/ ). 11. Πράξεις έγκρισης αποφάσεων δημοτικού συμβου λίου για εκμίσθωση δασικών εκτάσεων η χορτολιβα δικών για αναδάσωση από τρίτους (άρθρο 39, παρ. 5 του Ν. 998/1979). 12. Θεώρηση του ετήσιου προγράμματος δασοτεχνι κών έργων για τη δημόσια και μη δημόσια δασοπονία. 13. Πράξεις εκ των υστέρων έγκρισης απόφασης του δασάρχη για επισκευές δασοτεχνικών έργων (Π.Δ. 437/1981). 14. Πράξεις σχετικές με την επικαιροποίηση τιμολο γίων και την αναμόρφωση προϋπολογισμού μελετών (υπ αριθ /1236/ Διαταγή του Υπ. Γεωργίας). 15. Έγκριση τιμολογίων δασοτεχνικών έργων (Π.Δ. 437/1981, Ν. 998/1979, υπ αριθ / Δια ταγή του Υπ. Αγρ. Αναπτ. και Τροφίμων). Γ. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδοτού νται να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δασών των νομών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους είναι τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑ ΣΩΝ 1. Πράξεις παραχώρησης και αλλαγής χρήσης δασών,

6 48534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δασικών εκτάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς (άρθρο 17 του Ν. 1734/1987, Π.Δ. 94/1993). 2. Πράξεις παραχώρησης ρητινευομένων δασών (άρ θρο 64 του Ν. 998/1979). 3. Πράξεις παραχώρησης καστανοτεμαχίων (άρθρο 16, παρ. 1 του Ν. 1734/1987 και Π.Δ. 94/1993). 4. Πράξεις ανάθεσης διαχειριστικών μελετών, προ γραμμάτων αξιοποίησης και εκτέλεσης έργων επί βο σκοτόπων (άρθρο 4 του Ν. 1734/1987). 5. Πράξεις παραχώρησης και αλλαγής χρήσης δημοσί ων και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων μέχρι 10 στρέμματα (άρθρο 13 του Ν. 1734/1987). 6. Πράξεις παραχώρησης χορτολιβαδικών εδαφών στους Δήμους για τη δημιουργία πάρκων, αλσών ή δα σών αναψυχής (άρθρο 39, παρ. 6 του Ν. 998/1979 και Π.Δ. 94/1993). 7. Πράξεις σχετικές με τον περιορισμό, τον καθορισμό και την απόσβεση δικαιωμάτων επί δασών (άρθρο 57, παρ. 2 του 8. Πράξεις έγκρισης διάνοιξης δημοσίων οδών δια μέ σου ιδιωτικών ή δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 48, παρ. 1 του Ν. 998/1979 και Π.Δ. 94/1993). 9. Πράξεις σχετικές με τη διάνοιξη οδών δια μέσου ιδιωτικών ή δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 48, παρ. 3 του Ν. 998/1979). 10. Άδειες εκχέρσωσης εποικιστικών δασικών εκτά σεων που παραχωρήθηκαν με τις διατάξεις της Αγρο τικής Νομοθεσίας μέχρι (άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 2145/1993). 11. Απόφαση περί επιβολής κατασχέσεως ζώων και τροχοφόρων δια των οποίων μεταφέρονται δέντρα Χρι στουγέννων από αναδασωτέες εκτάσεις (άρθρο 270, παρ. 4 του 12. Έκδοση πιστοποιητικού καέντων δασών (άρθρο 35 του Ν. 998/1979). 13. Πράξεις σχετικές με εγκαταστάσεις κεραιών εντός δασών, δασικών εκτάσεων και αναδασωτέων περιοχών (άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 2145/1993 και Ν. 2801/2000). 14. Πράξεις σχετικές με εγκατάσταση ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων και μελισσοκομείων σε δημόσια ή ιδι ωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις και ανανέωση άδειας ή παράταση εκτέλεσης των έργων για την εγκατάσταση των ποιμνιοστασίων (άρθρο 46 του Ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4056/2012 και άρθρα 3 έως 5 του Π.Δ. 190/1981). 15. Πράξεις σχετικές με την έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για κατασκευή μικρών δη μοσίων έργων (άρθρο 58, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2040/1992 και άρθρο 1, παρ. 13 του Ν. 3208/2003). 16. Άδειες επέμβασης σε δάση και σε δασικές εκτάσεις για μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες (άρθρα 45 και 57 του Ν. 998/1979). 17. Πράξεις έγκρισης επέμβασης σε δάση και δασι κές εκτάσεις για την εκτέλεση έργων υποδομής και εγκατάσταση των δικτύων ηλεκτρισμού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δίκτυα σύνδεσης έργων ηλε κτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. 286/Α) και των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων (άρθρα 58, παρ. 2 και 3 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3851/2010). 18. Πράξεις ορισμού μεσεγγυούχου και εξασφάλιση κινητών πραγμάτων που βρίσκονται σε κατεδαφίζομε να αυθαίρετα (άρθρο 114 του Ν. 1892/1990 και υπ αριθ /10551/ απόφαση Υ.Γ). 19. Δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή του Ν. 2308/1995 και των οδηγιών του αρμόδιου Υπουργείου. 20. Πράξεις υποβολής ενστάσεων και προσφύγων του Δημοσίου στα πλαίσια κατάρτισης του Εθνικού Κτημα τολογίου και σύνταξης δασικών χαρτών (Ν. 2308/1995 και Ν. 3889/2010). 21. Θεώρηση δασικού χάρτη (άρθρο 13 του Ν. 3889/2010). ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 1. Πράξεις σχετικές με απαγόρευση βοσκής σε καμένα δάση (άρθρο 107, παρ. 2 και 3 του 2. Πράξεις σχετικές με απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση (άρθρο 28 του Ν. 2040/1992 και Π.Δ. 94/1993). 3. Πράξεις σχετικές με ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων ζώων (άρθρο 111 του 4. Πράξεις σχετικές με ρύθμιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται μέσα σε δάση (άρθρο 109, παρ. 3 του ΘΕΜΑΤΑ ΘΗΡΑΣ 1. Πράξεις σχετικές με σύλληψη θηράματος για επι στημονικούς σκοπούς ή εμπλουτισμού άλλης περιοχής (άρθρο 4, παρ. 7 του Ν. 177/1975 και Π.Δ. 94/1993). 2. Πράξεις έγκρισης ετήσιου προγράμματος εργασι ών και θήρας καθώς και κανονισμό λειτουργίας της ΕΚΠ (άρθρο 4, παρ. 1, 3 και 4 του Π.Δ. 4453/1977 και Π.Δ. 332/1983). 3. Πράξεις έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των ΕΚΠ (άρθρο 9, παρ. ι του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 332/1983). 4. Έκδοση αδειών θήρας σε κυνηγούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί: α) για πταισματική παράβαση των διατά ξεων περί θήρας μετά την πάροδο δύο (2) ετών από της εκτίσεως της ποινής και β) για παραβάσεις που αναφέ ρονται στις παρ. Ι/α, β, γ, του άρθρο 9 του Ν. 177/1975 σε βαθμό πλημμελήματος μετά πάροδο πέντε (5) ετών από της εκτίσεως της ποινής (άρθρο 264, παρ. Ι του Ν.Δ. 86/1969 και άρθρο 3 του Ν. 177/1975). 5. Αποφάσεις περί απαγορεύσεως της θήρας σε πε ρίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών (άρθρο 258, παρ. 3, εδ. στ του Ν.Δ. 86/1969, άρθρο 5, παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης /85, Β.Δ. 733/1969 και Π.Δ. 94/1993). 6. Πράξεις καθορισμού του χρόνου θήρας λοιπών ει δών (άρθρο 7, παρ. 6 του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 94/1993). 7. Απόφαση διορισμού ταμία και τρίτου μέλους Εξε λεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων (άρ θρο 266, παρ. 7 του Ν.Δ. 86/1969 και απόφαση υπ αριθ /1637/7 4 76). 8. Πράξεις καθορισμού ζώνης ασφαλείας στην περί πτωση θήρας καθ ομάδες και ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων (άρθρα 258, παρ. 3, 259, παρ. 2 (α.β) του 9. Άδειες για το φόνο και ταρίχευση μη θηρεύσιμων θηραμάτων (άρθρο 258, παρ. 4 του Ν.Δ. 86/1969, άρθρο 3, παρ. 2 της κοινής υπουργικής απόφασης /85 και Ε.Δ. 7 33/69, Π.Δ. 94/1993).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πράξεις έγκρισης χρήσης παγίδων και δηλητηρίων κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου (άρθρο 261 του Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 3, παρ. 2.3 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθ /85 και Π.Δ. 733/1969). 11. Πράξεις σχετικές με την άσκηση του διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου ως και η έγκριση και τρο ποποίηση του προϋπολογισμού και απολογισμού των Κυνηγετικών Οργανώσεων (άρθρο 266, παρ. 7, 8 και 10 του Ν.Δ. 86/1969, Β.Δ. 709/1970). 12. Πράξεις έγκρισης χρησιμοποίησης παγίδων προς θήρευση για επιστημονικούς σκοπούς (άρθρο 252, παρ. 7 του Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α και Β.Δ. 709/1970 ΦΕΚ 235/Α). 13. Πράξεις έγκρισης θήρας επιβλαβών θηραμάτων εντός κατοικημένων χώρων (άρθρο 256, παρ. 1 του Ν.Δ. 86/1969, κοινή υπουργική απόφαση /85, άρ θρο 3, παρ. 2 του Π.Δ. 733/1969, Π.Δ. 94/1993). 14. Πράξεις έγκρισης διάθεσης στα σχολεία της πε ριφέρειας της ΕΚΠ των αναγκαιούντων μέσων για την κατασκευή φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημά των κ.λπ. για την προστασία των θηραμάτων και της μικροπανίδας (άρθρο 2, παρ. 14 του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 453/1988 και 94/1993). 15. Πράξεις σχετικές με τη διαδικασία διαπίστωσης, εκτίμησης κ.λπ. ζημιών σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνο τροφία εντός των ΕΚΠ (άρθρο 5, παρ. 3 του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 94/1993). 16. Πράξεις σχετικές με τη διαδικασία καταγραφής θηρευόμενων θηραμάτων κ.λπ. (άρθρο 7, παρ. 13 του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 94/1993). 17. Απαγορευτικές διατάξεις (άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 177/1975 και Π.Δ. 94/1993). 18. Πράξεις σχετικές με τη λήψη μέτρων προς διαφύ λαξη του θηραματικού πλούτου σε ελώδεις εκτάσεις, (άρθρο 257, παρ. 2 του Ν.Δ. 86/1969 και άρθρο 8, παρ. 5 της κοινής υπουργικής απόφασης /85). 19. Πράξεις σχετικές με τον έλεγχο βιβλίων διαχείρι σης (άρθρο 9, παρ. 4 του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 94/1993). 20. Πράξεις σχετικές με την έγκριση θήρας άρκτου και λυγκός (άρθρο 258, παρ.2, εδ. ζ του Ν.Δ. 89/1969 και Β.Δ. 733/1979). 21. Αποφάσεις απαγόρευσης και χορήγησης άδειας θήρας σε ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή ανάκλησης χορηγη θείσας άδειας (άρθρο 264, παρ. 4 και 5 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 733/1969). 22. Πράξεις σχετικές με την έγκριση υποβολής ειδικής έκτακτης εισφοράς σε μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων για την προμήθεια μέσων μεταφοράς κ.λπ. για φιλοθηρα ματικούς σκοπούς (άρθρο 267, παρ. 4 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 733/1969). 23. Πράξεις σχετικές με την έγκριση υποβολής ειδικής έκτακτης εισφοράς σε μέλη Κυνηγητικών Συλλόγων για φιλοθηραματικους σκοπούς (Καταστατικό Κυνηγητικών Συλλόγων). 24. Πράξεις σχετικές με την καταβολή μερίσματος σε ιδιοκτήτες εκτάσεων εντός ελεγχόμενων κυνηγε τικών περιοχών (άρθρο 4, παρ. 12 του Ν. 177/1975 και Π.Δ. 94/1993). 25. Πράξεις σχετικές με τη λήψη ειδικών μέτρων βελ τίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας (δι ατήρηση ή δημιουργία ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση δεντροστοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κ.λπ.) (άρθρο 8, παρ. 5 της κοινής υπουργικής απόφασης /85). 26. Πράξη ορισμού δασολόγου για την εκτίμηση ζημιών (άρθρο 5, παρ. Ιζ, 2, 3 του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 332/1983). 27. Πράξεις σχετικές με τη ρύθμιση καθηκόντων δι καιωμάτων κ.λπ. Σώματος Βοηθών Κυνηγών (άρθρο 4, παρ. 5 του Π.Δ. 453/1977 και Π.Δ. 94/1993). 28. Πράξεις σχετικές με την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας των Κυνηγητικών Οργα νώσεων στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης. 29. Πράξεις έγκρισης απαγόρευσης βοσκής, εκχέρσω σης έκτασης ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και συστάδων καθώς και εκτέλεσης έργων ή εργασιών που μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις περιοχές του άρθρου 8, παρ. 1 της κοινής υπουργικής απόφασης /1985, για σκοπούς προστασίας και αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (άρθρο 259, παρ. 3 του Ν.Δ. 86/1969, άρθρο 7, παρ. 3, εδ. δ της κοινής υπουργικής απόφασης /1985). ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 1. Πράξεις ανάθεσης σε ιδιώτες δασολόγους της σύ νταξης δασοπονικών εκθέσεων δημοσίων δασών (άρ θρο 117, παρ. 4 του Ν.Δ. 86/1969, άρθρο 1, παρ. 43 του Β.Δ. 709/70, Π.Δ. 94/1993 ΦΕΚ 40/Α). 2. Πράξεις έγκρισης και τροποποίησης πινάκων υλοτο μίας των μη δημοσίων δασών εκτάσεως άνω των 50 κμ και μέχρι τα 300 κμ. (άρθρο 141, παρ. 2 του Ν.Δ. 86/1969, Π.Δ. 332/1983). 3. Πράξεις έγκρισης διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων μέχρι 300 κ.μ. των μη δημοσίων δασών και οι τροποποιή σεις αυτών (άρθρο 141 του Ν.Δ. 86/1969 και Π.Δ. 332/1983). 4. Πράξεις αναθεώρησης των ενεργούμενων καταλογι σμών σε υλοτομίες δασών (άρθρο 97 του 5. Απόφαση επί αντιρρήσεων του ενοικιαστού δάσους κατά του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως (άρθρο 88 του από (ΦΕΚ 252/Α) Π.Δ. και Ε.Δ. 709/70 (ΦΕΚ 235/Α). 6. Απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκμεταλ λεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς υλοτό μων (άρθρο 137 του 7. Απόφαση διάθεσης χωρίς δημοπρασία σε δασι κούς συνεταιρισμούς εργασίας ετοίμων δασικών προϊ όντων που παρήχθησαν με αυτεπιστασία από δημόσια δάση καθώς και ο καθορισμός του τιμήματος αυτών (Π.Δ. 616/1979). 8. Απόφαση επί ενστάσεων πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσομένων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων (Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 7/Α). 9. Απόφαση αναθεώρησης καταλογισμών για ζημίες από υλοτομούμενα δάση (άρθρο 48 του από Π.Δ. και Β.Δ. 709/1970). 10. Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων χωρίς δη μοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο κα θορισμός του μισθώματος (άρθρο 134 του 11. Απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών παρανόμου υλοτομίας και μεταφοράς σε περιπτώσεις συντηρητικής κατάσχεσης (άρθρο 274 του Ν.Δ. 86/1969 ΦΕΚ 69/Α). 12. Απόφαση για την χωρίς δημοπρασία διάθεση ετοί μων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο φορές

8 48536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και ο καθορισμός του τιμήματος (άρθρο 138, παρ. 18 του 13. Απόφαση καθορισμού ποσοστού φθοράς της επε ξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας (άρθρο 61, παρ. 3 του από Π.Δ. και Β.Δ. 709/1970). 14. Απόφαση διαλύσεως μισθώσεων απόληψης δασι κών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 98 του από Π.Δ. και Ε.Δ. 709/70). 15. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του μισθωτή πολυε τούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του (άρθρο 121 του 16. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του τελευταίου ανα δειχθέντος πλειοδότου δημοπρασίας διάθεσης δικαιώ ματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (άρθρο 124 του από Π.Δ. και Β.Δ. 709/1970). 17. Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια εξέλεγξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλ ληλο ή περισσότερους από δύο (άρθρο 90, παρ. 3 του 18. Απόφαση σύστασης δευτεροβάθμιας Επιτροπής τελικής επιθεώρησης ρητινευόμενων δημοσίων δασών (άρθρο 4, παρ. 3 του Β.Δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α). 19. Πράξεις έγκρισης αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευσης και τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου, στο οποίο έγινε η παραγωγή (άρθρο 85 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 733/1969 ΦΕΚ 227/Α). 20. Πράξεις έγκρισης έκδοσης Δασικής Αστυνομικής Διάταξης, η οποία ρυθμίζει τη μεταφορά των δασικών προϊόντων (άρθρο 14 του από Π.Δ. ΦΕΚ 323/Α, άρθρο 101 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 709/1970). 21. Πράξεις έγκρισης επανάληψης της δημοπρασί ας ενοικίασης του δικαιώματος της ρητίνευσης και ολόκληρο τον μήνα Φεβρουάριο (άρθρο 2, παρ. 2 του Β.Δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α και άρθρο 102 του 22. Πράξεις έγκρισης ή τροποποίησης των συντασ σόμενων πρωτοκόλλων καταλογισμού ρητινευόμενων δημοσίων δασών από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή (άρθρο 4, παρ. 4 του Β.Δ. 439/1968). 23. Πράξεις έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκποί ησης δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημό σια δάση με αυτεπιστασία (άρθρο 138, παρ. Ιστ του Ν.Δ. 86/1969 και Π.Δ. 963/1979). 24. Πράξεις σχετικές με τεχνολογική εποπτεία και ο τεχνολογικός έλεγχος των δασικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων (Β.Δ. 427/1970 ΦΕΚ 140/Α). 25. Πράξεις τροποποίησης ή άρσης της επιβληθεί σης απαγόρευσης ρητίνευσης σε παράνομα ρητινευ θέντα δέντρα από το Δασάρχη (άρθρο 5, παρ. 2 του Β.Δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α). 26. Πράξεις κατανομής εσόδων μεταξύ δημοσίου και ΝΠΔΔ από την εκμετάλλευση δασών (άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 998/1979 και Π.Δ. 94/1993). 27. Αποφάσεις ορισμού υπαλλήλων για τον τεχνο λογικό έλεγχο των βιομηχανιών και βιοτεχνιών ξύλου πρίσεως ξηράνσεως ατμίσεως εμποτισμού επεξεργα σίας ρητίνης και κατασκευής ξυλοκιβωτίων διακινήσεως γεωργικών προϊόντων (άρθρο 4 του Β.Δ. 427/1970, και Β.Δ. 709/1970). 28. Πράξεις καθορισμού μισθώματος μεριδίου του Δη μοσίου στα συνιδιόκτητα δάση (το από Π.Δ. και άρθρο 152 του 29. Πράξεις καθορισμού αυξημένου μισθώματος σε περιπτώσεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των καέντων δημοσίων δασών (άρθρο 164, παρ. 4 του 30. Πράξεις έγκρισης αδειών υλοτομίας για μικροϋ λοτομικές ανάγκες και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 127 του Ν.Δ. 86/1989). 31. Πράξεις έγκρισης απόληψης δασικών προϊόντων από δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες: α) υδρόμυλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον των δασών, β) μεταλ λείων, γ) λιγνιτωρυχείων καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 128 και 132 του 32. Απόφαση σύστασης Επιτροπής τελικής εξέλεγξης και επιθεώρησης δημοσίων δασών (άρθρα 46 έως 58 και 70 του από Π.Δ., άρθρα 92 έως 95 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 709/1970). 33. Πράξεις έγκρισης συμψηφισμού πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων μεταφερομένων δασικών προϊόντων (άρθρο 11 του από Π.Δ. ΦΕΚ 3234/Α και Β.Δ. 709/1970). 34. Πράξεις έγκρισης πώλησης των ατελώς συλλεγό μενων καυσόξυλων και θάμνων στην περιφέρεια άλλου συνορεύοντος Δασαρχείου, ως και ο καθορισμός μισθώ ματος ή φόρου στις περιπτώσεις διαθέσεως τούτων σε εργοστάσια, ασβεστοκάμινους κ.λπ. (άρθρο 177, παρ. 1β του 35. Πράξεις έγκρισης υλοτομίας αναγνωρισμένων δα σοτεμαχίων εκτάσεως μέχρι 50 στρεμμάτων (Π.Δ. της και άρθρο 141 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 733/1969). 36. Απόφαση διενέργειας δημοπρασιών για την εκμί σθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσεων δημοσίων δασών οποτεδήποτε (άρθρο 123, παρ. 5 του 37. Απόφαση βεβαίωσης για τη μη συμμόρφωση στην υποχρέωση διάθεσης ποσοστού από τα έσοδα εκμε τάλλευσης ιδιωτικών δασών για την εκτέλεση δασικών έργων (άρθρο 17, παρ. 4 του Ν. 998/1979). 38. Απόφαση αναστολής ενεργούμενης υλοτομίας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτήμονες ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων (άρθρο 15 του από 154/91 Π.Δ. ΦΕΚ 323/Α και Β.Δ. 709/1970). 39. Απόφαση απόληψης δασικών προϊόντων χωρίς δημοπρασία που προέρχονται από την διάνοιξη αντιπυ ρικών λωρίδων, τη διάνοιξη οδών ή χώρων για ίδρυση οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργεια μεταλλευτικών ερευνών εντός δημοσίων δασών καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 130 και 132 του 40. Απόφαση διάθεσης προϊόντων ΚΕΔ με πρόχειρη δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού των 10 κ.μ., έγκρισης των πρακτικών του προχείρου διαγωνι σμού και ο καθορισμός του τιμήματος διάθεσης χωρίς δημοπρασία (άρθρο 138, παρ. 1γ του 41. Απόφαση κάρπωσης δημοσίων δασών χωρίς δη μοπρασία, στα οποία ισχύει το καθεστώς δουλείας κα θώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 133 του 42. Απόφαση παραχώρησης χωρίς δημοπρασία του δικαιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτομίας δημοπρασιών δασών ή και της διαμόρφωσης αυτών σε

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καυσόξυλο ή ξυλάνθρακες καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 131 και 132 του 43. Απόφαση χαρακτηρισμού σκευών και εργαλείων ως δασικών προϊόντων (άρθρο 4 του από Π.Δ. ΦΕΚ 323/Α και Β.Δ. 709/1970). 44. Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας υλοτομίας οικοδομήσιμου ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβολή του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης (άρθρο 168 του Ν. 86/1969 και Β.Δ. 709/1970). 45. Απόφαση παράτασης του χρόνου μισθώσεως του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώσε ως δημοσίων δασών (άρθρο 125 του Ν.Δ. 86/1969 και Π.Δ. 733/1969). 46. Απόφαση ρητίνευσης σε δένδρα, των οποίων η στηθαία περίμετρος με τον φλοιό είναι μικρότερη των 0,80 μ. και χρησιμοποίησης χημικών ερεθιστικών ουσιών ρητίνευσης (άρθρο 1, παρ. 3 και 7 του Β.Δ. 439/1968 ΦΕΚ 150/Α). 47. Απόφαση συντηρητικώς κατασχεθέντων δασικών προϊόντων (άρθρο 274, παρ. 2 του 48. Πράξεις έγκρισης απαγόρευσης της ρητίνευσης σε προστατευτικά δάση ή σε δάσος που έγινε έντονη ρητίνευση και για λόγους διακοσμητικούς, αισθητικούς κ.λπ. (άρθρο 7, παρ. 1 του Β.Δ. 439/1968). 49. Πράξεις έγκρισης απόληψης δασικών προϊόντων από δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία για την κατα σκευή καλυβών ή παραπηγμάτων για την αποθήκευση των δασικών προϊόντων των δημοσίων δασών καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 129 και 132 του Ν.Δ. 86/1969, Β.Δ. 192/1972 ΦΕΚ 41/Α και Β.Δ. 709/1970). 50. Πράξεις έγκρισης μεταφοράς ξυλείας παραγόμε νης στα πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και απόφαση αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας (άρθρο 42, παρ. 1 και 2, άρθρα 3 και 6 του από Π.Δ. και Β.Δ. 709/1970 και Β.Δ. 58/1960 ΦΕΚ 127/Α). 51. Πράξεις έγκρισης διάθεσης δικαιώματος ρητίνευ σης χωρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρο 8, παρ. 1 του Β.Δ. 439/1968). 52. Πράξεις έγκρισης ή μη κάρπωσης στα μη δη μόσια δάση (άρθρο 183, παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 709/1970). 53. Πράξεις σχετικές με τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρί δων, φρυγανευση, θαμνευση, καλλιεργητικές υλοτομίες και την κάρπωση ατελώς ή με ελαττωμένο μίσθωμα ή φόρο σε δημόσια ή μη δάση (άρθρο 168, παρ. 4 του Ν.Δ. 86/1969 και Β.Δ. 709/1970). 54. Πράξεις έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊ όντων σε δημόσια δάση (άρθρο 113 του από Π.Δ. και Π.Δ. 733/1969). 55. Πράξεις έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης αδέσποτων δασικών προϊόντων που το εκ πλειστηρίασμα είναι μεγαλύτερο από τις δρχ. (29,35 ευρώ) (άρθρο 99 του 56. Πράξεις έγκρισης χορήγησης παράτασης μί σθωσης ρητίνευσης των δασών (άρθρο 8, παρ. 1 του Β.Δ. 439/1968). 57. Απαγορευτικές διατάξεις ρητίνευσης σε πάρκα, άλση, δάση γύρω από ιστορικούς χώρους κ.λπ. (άρθρο 7, παρ. 2 του Β.Δ. 439/1968). 58. Αποφάσεις περί παρατάσεως καρπώσεως μη δη μοσίων δασών (άρθρο 142 του Ν.Δ. 86/1996, Β.Δ. 733/1969 και 709/1970). 59. Πράξεις καθορισμού τιμήματος κατασχομένων προϊόντων κ.λπ. (άρθρο 271, παρ. 2 του 60. Πράξεις καταλογισμού στο ελάχιστο των βεβαι ωθέντων δικαιωμάτων του δημοσίου κατά την καταμέ τρηση και έκδοση αδείας υλοτομίας δασικών προϊό ντων (άρθρο 98 του Ν.Δ. 86/1969 και άρθρο 62 του από Π.Δ.). 61. Πράξεις έγκρισης απόληψης δασικών προϊόντων από δημόσια δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανά γκες των πολιτικών και στρατιωτικών υπηρεσιών μέχρι του ποσού 200 κυβικών μέτρων, β) για τις ανάγκες των ενοικιαστών ιχθυοτροφείων του κράτους ή δημοσίων αλυκών (άρθρα 129 και 132 του Ν.Δ. 86/1969, Β.Δ. 192/1972 και 709/1970). 62. Πράξεις εκκαθάρισης δαπανών από σύνταξη δια χειριστικών εκθέσεων ιδιωτικών δασών παρά δασολό γων δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 143 του 63. Πράξεις έγκρισης έκτακτης κάρπωσης (άρθρο 35 του από Π.Δ.). 64. Γνωμοδότηση απόψεις επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των πάσης φύσεως έργων, για την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) (Ν. 1650/1986, Ν. 3010/2002, Ν. 3468/2006 και παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4014/2012 και Υ.Α /2012). 65. Έλεγχος και εισήγηση για θεώρηση και έγκριση μελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών (άρθρο 49, παρ. 1γ του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, παρ. 1 του Ν. 4067/2012). 66. Εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα του ποσο στού διάθεσης από το προϊόν εισιτηρίου εισόδου σε προστατευόμενες περιοχές (άρθρο 31, παρ. 7, εδ. 3β του Ν. 2040/1992). 67. Γνωμοδότηση περί της κηρύξεως ή μη αναδασω τέων κοινοχρήστων δασικών εκτάσεων ως και διαθε σίμων του αγροτικού κώδικα για την απόδοσή τους στην αγροτική εκμετάλλευση και τη διάθεσή τους προς εκπλήρωση του Στ κεφ. του Ν. 998/1979 ή άλλων σκοπών (άρθρο 75, παρ. 2 του Ν. 998/1979). 68. Εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα για άρση αναδάσωσης κατόπιν δημιουργίας ή αναδημιουρ γίας της δασικής βλάστησης (άρθρο 49, παρ. 1 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, παρ. 1 του Ν. 4067/2012). ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. Αποφάσεις εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων δι αυ τεπιστασίας ή εργολαβίας (κυρίως μικροεργολαβίες) εφαρμόζοντας τις διατάξεις των άρθρων 9, 11, 12, 13, 14 και 15 του Π.Δ. 437/1931 (Π.Δ. 94/1993) και άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω άρθρων πλην της συ γκρότησης των Επιτροπών. 2. Πράξεις καθορισμού του τρόπου σύνταξης και πράξεις ανάθεσης των μελετών δασοτεχνικών έργων (αυτεπιστασία ανάθεση) και λήψη αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την εκπόνηση θέματα για έργα μέχρι ποσού του ευρώ (άρθρα 2 και 4 του Π.Δ. 437/1981, του Ν. 716/1977, των Β.Δ. 709/1970, 192/1972 και του Π.Δ. 332/1983).

10 48538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Πράξεις σχετικές με τον σχεδιασμό των αναδασώ σεων λευκοκαλλιέργειας δενδροστοιχιών και κατάρτι σης πολυετών προγραμμάτων σε επίπεδα νομού (προ βλέπεται από άρθρο 8, παρ. 2β και 23 του Π.Δ. 46/1991, μεταβιβάσθηκε με το Π.Δ. 94/1993). 4. Πράξεις έγκρισης ανάθεσης βοηθητικών εργασιών της μελέτης δασικών έργων σε ιδιώτες Δασολόγους (άρθρο 4, παρ. 2 του Π.Δ. 437/1981 και Π.Δ. 94/1993). 5. Άδεια παραγωγής σπόρων για αναδασώσεις σε ιδιώτες, συνεταιριστικές οργανώσεις και οργανισμούς (άρθρο 1, παρ. 7 του Π.Δ. 347/1986, Π.Δ. 94/1993). 6. Πράξεις σχετικές με την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων δι εργολαβίας, όπου εφαρμόζονται οι περί δη μοσίων έργων ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όσον αφορά τα των δημοπρασιών, συμβάσεων, εγγυή σεων, εκχωρήσεων, προθεσμιών, ποινικών ρητρών, εκ πτώσεων αναδόχων, διαλύσεων των εργολαβιών, νέων τιμών μονάδων, συγκριτικών πινάκων, επιβλέψεων και παραλαβών των έργων, ενστάσεων κ.λπ. πλην αιτήσεων θεραπείας (άρθρο 8 του Π.Δ. 437/1981, Π.Δ. 332/1983). 7. Πράξεις έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας στα με αυτεπιστασία έργα (άρθρο 11, παρ. 4 του Π.Δ. 437/1981). 8. Πράξεις έγκρισης πρακτικών παραλαβής προσωρι νής και οριστικής των δασοτεχνικών έργων (άρθρα 12 και 13, παρ. 5 του Π.Δ. 437/1981). 9. Πράξεις επικαιροποίησης τιμολογίων και αναμόρ φωσης προϋπολογισμού μελετών δασοτεχνικών έργων. 10. Κάθε έγγραφο ή απόφαση που αφορά την εκτέλε ση του προγράμματος έργων και εργασιών με εργολα βία η αυτεπιστασία (Ν. 3669/2008 και 437/1981). 11. Πράξεις σχετικές με τη μελέτη και εκτέλεση τοπο γραφήσεων, χωροσταθμήσεων και πάσης φύσεως τεχνι κής εργασίας διευθετήσεως χειμάρρων, διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως δασών, αναδασώσεων, φυτωρίων, περιφράξεων, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, δασικής οδοποιίας και βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων (άρθρο 222 του Δ. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που εξουσιοδο τούνται να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέ σεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή οι νόμιμοι αναπλη ρωτές τους είναι τα ακόλουθα: 1. Εισήγηση για την παραλαβή εργασιών αναδασμού εποικισμού που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα. 2. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχετικών κα νονιστικών ρυθμίσεων. 3. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Εκκαθάρισης Αρχείου της Δ/νσης. 4. Έγγραφα παρακολούθησης οικονομικών υποχρε ώσεων. 5. Έγγραφα για την μισθοδοσία υπαλλήλων που εκτε λούν την πρακτική αγροτικό. 6. Κατάρτιση προϋπολογισμού Υπηρεσίας. 7. Αντίκρουση των ενώπιον του Σ.Τ.Ε. και των Διοι κητικών Εφετείων ασκούμενων αιτήσεων ακύρωσης ή προσφυγών πολιτικών και αποφάσεων της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Αιγαίου. 8. Έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 3) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 280, παρ. ΙΙ, εδάφ. 4, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α «Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 2. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και οι Προϊστάμενοι των Διευθύν σεων Δασών των νομών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», την αρμοδιότητα για τα θέματα που αναφέ ρονται κατά περίπτωση στο άρθρο 10 του Π.Δ. 143/2010 και στο άρθρο 26, παρ. 13 και 14 του Π.Δ. 1213/1981 με την επιφύλαξη όσων αρμοδιοτήτων αναφέρονται στο Τμήμα (2) «Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις» της παρούσας. 3. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που τυχόν δεν συ μπεριλαμβάνονται στην παρούσα, θα διενεργείται από τον Γενικό Γραμματέα, εκτός και εάν ειδικές διατάξεις νόμων ορίζουν διαφορετικά. 4. Όταν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και οι Προϊστάμενοι των Δι ευθύνσεών της κρίνουν ότι λόγω του περιεχομένου από φασης, εγγράφου ή άλλης διοικητικής πράξης, πρέπει να ενημερωθεί ο Γενικός Γραμματέας, επιβάλλεται να εισηγούνται σχετικά, προκειμένου ο τελευταίος να απο φασίζει περί της σπουδαιότητας ή μη και της αρμοδι ότητας υπογραφής. 5. Όταν ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσω τερικής Λειτουργίας και οι Προϊστάμενοι των Διευθύν σεών της κρίνουν ότι λόγω του περιεχομένου απόφα σης, εγγράφου ή άλλης διοικητικής πράξης, άπτεται της κυβερνητικής πολιτικής οφείλουν να ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα. 6. Για έγγραφα, πράξεις ή εισηγήσεις που απευθύνο νται σε Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουρ γούς ή Γενικούς Γραμματείς, αρμοδιότητα υπογραφής έχει αποκλειστικά ο Γενικός Γραμματέας 7. Έγγραφα και αποφάσεις, τα οποία παραμένουν στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα, θα προσκομίζο νται για υπογραφή, αφού προηγουμένως μονογραφη θούν από τον εισηγητή, τον προϊστάμενο τμήματος, τον προϊστάμενο Διεύθυνσης και τον Γενικό Διευθυντή. 8. Απόντος ή κωλυομένου του Προϊσταμένου της Δι εύθυνσης ή του Τμήματος θα υπογράφει αρμοδίως ο νόμιμος αναπληρωτής σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 3528/2007. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση παροχής εξουσιοδότησης υπο γραφής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2012 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 484 29 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 1550 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πρά ξεων και εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21443 21 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2131 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34817 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22839 4 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2262 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 141194 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20155 12 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2003 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 6985/85797 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 8 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468/2527 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21607 23 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2150 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 269 22 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7622/1484 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 648 19 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1669/33104 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμ ματέως Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου... 1 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 452 22 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.1425 Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 417 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δάσους, εμβαδού 1,985 στρ. στη δασική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 270 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος απορρέουν από τα: Π.Δ. 1102/80. Περί καθορισμού των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 12-9 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 16499 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Α.Δ. : 11/2012 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 659 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβα δού 5.745,18 τ.μ., σε τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Χαρακτήρας δασών και δασικών εκτάσεων Χαρακτηρισμοί Δασικοί χάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ &ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 545 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,590 στρ. στη θέση «Τσακάλι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 289 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,465 στρεμ μάτων, που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιο ρισμός των χερσαίων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 250 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού εννιακοσίων ενενήντα έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3713 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 317 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη δασικής έκτασης, εμβαδού 823,50 τ.μ., στη θέση «Άσπρος Ανήφορος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 704 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 326,695 στρ. στη θέση «Λόγκος», αγροκτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 431 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρί σκεται στο όριο της ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1108914/2016 Τροποποίηση της αριθ. 6Α 1036682 ΕΞ 2014/ 25-2-2014 (Β 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5005 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 449 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 2.783,88 τετρ. μέτρων, στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 416 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 371 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος παρά την ιδιοκτησία Σπυριδούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24181 19 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2237 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του φορέα του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3025 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 240 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3239 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κ ατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24977 18 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 66 2 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση διαδικασίας σύνταξης «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 89 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας και ιδιωτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 374 11 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών δύο τμημάτων του ποταμού Ερυθροποτάμου, στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1234 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30/005/267 Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης άδειας Χημικού Ναυτιλίας μέσω των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6636 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντικά έργα αναδασώσεων Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις Εθελοντικές φυτεύσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Εθελοντικά έργα αναδασώσεων Εθελοντικές εργασίες σε αναδασώσεις Εθελοντικές φυτεύσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 07-0 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: Οικ. 906 / 8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικός Διευθυντής ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 746 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατο ρέματος «Απιδιών» Δήμου Φολεγάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 168 24 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Λι μνοδεξαμενή» Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2607 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 411/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 293 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημόσιου δά σους με εμβαδόν «χίλια εννιακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 30/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 34308 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES

Open Technology Services. BV Open ACADEMY Open SERVICES OTS Open Technology Services Αναπτύσσει συστήματα λογισμικού και υλοποιεί έργα πληροφορικής παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 229 19 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα