ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.1425 Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πρά ξεων στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών Νο μών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Αγρο τικών Υποθέσεων, στους Προϊσταμένους των Διευ θύνσεων Αναδασώσεων, στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Μακεδονίας Θράκης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 2 του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν.3200/1955 «περί διοικητικής απο κέντρωσης» καθώς και αυτές του Ν.Δ. 532/70 «Συμπλή ρωση διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης». 3. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων και εξουσιοδό τησης προς υπογραφή. 4. Τις διατάξεις της παρ. III του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία οι αρμοδιότητες των περιφερειών ασκούνται από , εκτός εκείνων του τομέα Α (Προγραμματισμού Ανά πτυξης) υπ αριθμούς 1 έως και 31, του υπoτομέα Δια χείρισης Υδάτων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον τομέα Γ (Φυσικών πόρων Ενέργειας Βιομηχανίας) και του τομέα ΣΤ (Έργων Χωροταξίας Περιβάλλοντος) υπ αριθμούς 1 έως 12 του παρόντος άρθρου, οι οποίες ασκούνται από την , καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 280 του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με τις οποίες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότη τες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ), καθώς και στους μεταγενέστε ρους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. 5. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3469/06 (ΦΕΚ 131 Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ νήσεως και λοιπές διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α ) «Οργα νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχύτερη και άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης με τους ανω τέρω νόμους 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: I. Οι αρμοδιότητες για τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» είναι: 1. Έκδοση εγγράφων απαντήσεων σε καταγγελίες ή παράπονα πολιτών, σε βάρος Υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικής Ανάπτυξης. 2. Η συγκρότηση Επιτροπών για την εκτέλεση προ μηθειών του Δημοσίου. 3. Έγγραφα ερωτήματα προς τα Υπουργεία. 4. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων μετά το διορισμό τους, τις μετακινήσεις των υπαλλήλων από Διεύθυνση σε Διεύθυνση, από Δασαρχείο σε Δασαρχείο, από Διεύ θυνση σε Δασαρχείο και αντίστροφα, εντός της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.Η εξου σιοδότηση υπογραφής των αποφάσεων που αφορούν στις μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ των υποκείμενων σε Διευθύνσεις άνευ Δασαρχείων ή Δασαρχεία οργα νικών μονάδων, παρέχεται στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων άνευ Δασαρχείων και των Δασαρχείων αντίστοιχα.

2 6678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Η χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών καθώς και η έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και εκτός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θρά κης, του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δα σών, του Διευθυντή Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Διευθυντή Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας. 6. Η έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εκτός Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης όλων των υπαλλήλων και των οχημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης. 7. Πειθαρχική δικαιοδοσία επί όλων των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης. 8. Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έρ γου με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή όλων των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης. 9. Χαρακτηρισμός εργασίας ή έργου ως σημαντικού και η παραπομπή τους για γνωμοδότησή του στα αρ μόδια Συμβούλια. 10. Υπογραφή προπαρασκευαστικών εκτελεστικών εγ γράφων και υπομνηστικών αυτών που παρέχουν πλη ροφορίες που απευθύνονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες και είναι μεγάλης σημασίας. 11. Αποφάσεις έγκρισης κατανομών υπερωριακής ερ γασίας σε υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/ νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 12. Έκδοση απόφασης για την άσκηση αρμοδιοτήτων από υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης για έργα των οποίων ο κύριος δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση (άρ.3 παρ1 Ν.3316/2005). 13. Κατανομή του προϋπολογισμού εξόδων του ει δικού φορέα 073 κατά ΚΑΕ και ανα Διευθυνση καθώς και πρόταση για μεταφορά πίστωσης απο κωδικό σε κωδικό του φορέα. 14. Απόφαση διάθεσης καρπώσεως χωρίς δημοπρασία σε δημόσιες υπηρεσίες κ.λ.π., (άρ.129 του Ν.Δ. 86/69). 15. Έγκριση παράστασης εκπροσώπου του Ν.Σ. του Κράτους ή διορισμό δικηγόρου σε δίκη κατά δασικού υπαλλήλου (άρθ. 38. παρ. 8 ν.1845/1989). 16. Έγκριση εκτέλεσης δημοσίου δασικού. έργου από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δαπάνη του (αρθ. 20 παρ. 6 ν.1418/1984). 17. Συγκρότηση επιτροπής διενεργείας αποτερ ματισμού και οριοθέτησης Δημοσίων Δασών (αρ. 73 ν.998/1979 και π.δ. 577/ Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας ανα δόχων εργοληπτών κατασκευαστών δασοτεχνικών έρ γων (άρθρο 12 του ν.1418/1984 ΦΕΚ 23 Α, άρθρο 5 π.δ. 609/85 ΦΕΚ 223 Α, άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 146/1988 ΦΕΚ 65 Α). 19. Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως θεραπείας για τις μελέτες δασοτεχνικών έργων (άρθρο 23 του ν.716/1977 ΦΕΚ 295 Α, άρθρο 12 του ν.1418/1984 ΦΕΚ 23 Α, άρθρο 5 του π.δ. 609/85 ΦΕΚ 223 Α, άρθρο 6 του π.δ. 146/1988 ΦΕΚ 65 Α ). 20. Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων (μέχρι 300 στρ.) για δασικούς σκοπούς (αρθ. 10 παρ. 2 ν.666/77) 21. Απόφαση για τη λύση πολυετούς σύμβασης διάθε σης έτοιμων δασικών προϊόντων απολαμβανομένων με αυτεπιστασία από δημόσια δάση (παρ. 2 αρθ. 139 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 22. Απόφαση κήρυξης έκπτωτου του μισθωτή πολυ ετούς μίσθωσης δημοσίου δάσους στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του (αρθ. 121 ν.δ. 86/1969). 23. Απόφαση διάθεσης δημοσίου δασικού προσωπι κού σε ιδιοκτήτες δασών (αρθ. 184 του ν.δ. 86/1969 και ν.2026/1992). 24. Απόφαση να επιτρέπεται υπό όρους ή και να απα γορεύεται εντελώς στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα κεδονίας Θράκης, η εκ του εξωτερικού εισαγωγή παντός είδους ξυλείας υπό οιανδήποτε μορφή ξύλινων σκευών ως και φυτών, σπόρων, φύλλων ανθέων, φυτικής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων εκ χώματος ως και χαλίκων και άμμου περιεχόντων χώματα (αρθ. 221 ν.δ. 86/1969) 25. Εισήγηση για απαλλοτρίωση ή αγορά εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λπ. (άρθρο 4 παρ. 3 του ν.177/1975, ΦΕΚ 205 Α ). 26. Απόφαση χαρακτηρισμού μη δημοσίων δασικών εκτάσεων ως κυνηγετικών περιοχών επί αιτήσεων των ιδιοκτητών. 27. Η έγκριση λειτουργίας της Κυνηγετικής Ομοσπον δίας Μακεδονίας Θράκης (ΣΤ Κ.Ο.ΜΑ. Θ.) 28. Ο χαρακτηρισμός συνιδιόκτητων εκτάσεων στις οποίες το Δημόσιο μετέχει κατά το μικρότερο ποσοστό ιδιοκτησίας, ως ιδιωτικών Ε.Κ.Π., ο καθορισμός μισθώ ματος υπέρ του Δημοσίου, ως και ο καθορισμός του ετησίου δικαιώματος θήρας υπέρ των συνιδιοκτητών (π.δ. 453/1977 αρθ. 6 παρ. 4). 29. Έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης της θήρας και χορήγηση άδειας θήρας σε ορισμένες περιφέρειες και ορισμένα άτομα για λόγους εθνικής ασφάλειας και η ανάκληση χορηγηθείσης άδειας (αρθ. 264 ν.δ. 86/1969 παρ. 4 και 5). 30. Η επιβολή Διοικητικού προστίμου (άρθρο 57 ν.2637/1998 όπως τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969). 31. Συγκρότηση επιτροπών εξέτασης των αντιρρήσεων κατά των προσωρινών δασικών χαρτών (παρ. 3 αρθ. 27 ν.2664/1998 και παρ. 1,αρ.18 ν.3889/2010). 32. Απόφαση για προσωρινή εγκατάσταση και δια μονή πληγέντων από φυσικές καταστροφές εντός δα σικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (αρθρ. 1 παρ. 12 ν.3208/2003). 33. Απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογι κών κήπων (αρθρ. 6 π.δ. 98/2004). 34. Απόφαση ανανέωσης, τροποποίησης και μεταβί βασης αδειών λειτουργίας ζωολογικών κήπων (αρθρ. 7 π.δ. 98/2004). 35. Απόφαση ανάκλησης άδειας λειτουργίας ολόκλη ρου του ζωολογικού κήπου ή τμήματος αυτού (αρθρ. 10 παρ. 1 π.δ. 98/2004). 36. Απόφαση διακοπής λειτουργίας κάθε υφιστάμενης εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 98/2004 και δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας (αρθρ. 11 π.δ. 98/2004). 37. Έκδοση αιτήματος σύγκλησης της Επιστημονικής Αρχής για θέματα κατ εφαρμογή της διεθνούς σύμβα σης CITES και του κανονισμού (ΕΚ) 338/ Θεώρηση προγράμματος για την χρηματοδότηση έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου (ν.3889/2010). 39. Η έκδοση άδειας κατάτμησης δασών και δασικών εκτάσεων (άρ.60 παρ. 3 του Ν.Δ. 86/69, άρ.4 παρ. 2 του Ν.3208/2003). 40. Συντονισμός των εργασιών αναδασμού εποικισμού.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύθε ρων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία αλιευτικής παράβασης (άρθρο 44 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970). 42. Η απόφαση για την παράταση της μίσθωσης ιχθυ οτροφείου (άρθρο 47 παρ. 3 του ν.δ. 420/1970). 43. Η απόφαση εκμίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δη μοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ο καθορισμός του μισθώ ματος (άρθρα 50 παράγραφοι 1 και 3 και 51 του ν.δ. 420/1970). 44. Η απόφαση καταγγελίας της μίσθωσης ιχθυοτρο φείου (άρθρο 55 του ν.δ. 420/1970). 45. Η απόφαση εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, εφα πτόμενου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος και ο κα θορισμός των όρων της σύμβασης (άρθρο 56 του ν.δ. 420/ 1970). 46. Η εκμίσθωση χώρων κατάλληλων για την καλλιέρ γεια οστρέων και μυτίλων, (άρθρο 57,του ν.δ 420/1970) 47. Η απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της έκτασης (άρθρο 63 του ν.δ. 420/1970). 48. Η απόφαση παραχώρησης χώρων για δοκιμαστική εγκατάσταση πρωτοτύπου μορφής καλλιέργειας υδρό βιων ζώων και η εν συνεχεία μίσθωση των χώρων και η απόφαση ανανέωσης της μίσθωσης (άρθρο 64 του ν.δ. 420/1970). 49. Ανάκληση αποφάσεων παραχώρησης κοινόχρη στης έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 123 του ΑΚ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.994/ Ανάκληση αποφάσεων παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.δ 221/1974. II. Οι αρμοδιότητες για τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επι θεώρησης Δασών να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» είναι: 1.α) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους Δ/ντές Δασών Νομών, τους Δ/ντές Αναδα σώσεων και στους υπαλλήλους της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. β) Παραπομπή των ανωτέρω Δ/ντών και των υπαλλήλων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών τους. 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης των υπαλλήλων της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/ντών Δασών Νομών και των Δ/ντών Ανα δασώσεων. 3. Έγκριση κίνησης εντός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης των οχημάτων της Δ/νσης Συ ντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. 4. Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δασαρχεί ων. 5. Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων (άρθρο 10 ν.998/1979) 6. Απόφαση επί ενστάσεων πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσομένων από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νο μού. 7. Σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών προστασίας (αρθ. 22 παρ. 4 ν.998/1979). 8. Η μέριμνα κατανομής του μηχανικού εξοπλισμού στις Δασικές Υπηρεσίες των Νομών και η παρακολού θηση της αξιοποίησης αυτού (π.δ. 142/2010). 9. Απόφαση ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικών με λετών και μελετών πάσης φύσεως δασικών έργων και εργασιών σε ιδιώτες μελετητές (π.δ. 437/1981 αρθ. 2 παρ. 1, ν.716/1977, π.δ. 194/1979). 10. Η έγκριση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή εκθέσεων κάρπωσης των μη Δημόσιων Δασών και οι τροποποιήσεις αυτών έπειτα από θεώρησή τους από την οικία Δ/νση Δασών Νομού. (ν.δ. 86/1969 αρθ. 141 παρ. 2). 11. Έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των Προσω ρινών ή μονίμων δασοπονικών σχεδίων και εκθέσεων Δημοσίων Δασών έπειτα από θεώρησή τους και σχε τική εισήγηση από την οικία Δ/νση Δασών Νομού (ν.δ. 86/1969 αρθ. 64). 12. Κατανομή εσόδων μεταξύ δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. από την εκμετάλλευση δασών (αρθ. 40 παρ. 2 ν.998/1979). 13. Έγκριση, θεώρηση και τροποποίηση πινάκων υλοτο μίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασικών εκτάσεων άνω των 3000 στρεμμάτων (αρθ.65, αρθ. 141 παρ. 2 ν.δ. 86/1969). 14. Χορήγηση άδειας παραγωγής σπόρων για ανα δασώσεις σε ιδιώτες, συνεταιριστικές οργανώσεις και οργανισμούς (Π.Δ. 1213/1981 αρθ. 10, π.δ. 347/1986 αρθ. 1 εδ. 7α1). 15. Κήρυξη εκπτώτου και αποκλεισμού από το δικαί ωμα παραχώρησης συστάδων για εκμετάλλευση του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού σε περίπτωση που δεν εκτελεί τις εργασίες εκμετάλλευσης του δάσους σύμφωνα με το π.δ. 126/1986 και το πρωτόκολλο εγκα τάστασης στην περίπτωση ύπαρξης διαφορετικών ει σηγήσεων Δασάρχη και Δ/ντή Δασών Νομού (αρθ. 9 και 3 παρ. 3 του π.δ. 126/1986). 16. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.998/79 όπως ισχύει. 17. Η έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την εγκατάσταση κεραιών (αρ. 1 παρ. 4α ν.2801/2000 και αρ.31 παρ. 24 ν.3431/2006). 18. Απόφαση ίδρυσης ή κατάργησης δασικών φυτω ρίων (αρθ. 1 παρ. 7α2 π.δ. 347/1986). 19. Η χορήγηση άδειας, σε ιδιώτες ή Νομικά πρόσω πα, για λειτουργία φυτωρίων για παραγωγή ειδών που προορίζονται για ξυλοπαραγωγή (π.δ. 17/2003). 20. Μέριμνα ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών διευθέτησης χειμάρρων, έλεγχο.επεξεργασία και μέρι μνα για την έγκρισή τους (αρθ. 8 παρ. 2γ π.δ. 46/1991). 21. Επικαιροποίηση τιμολογίων και αναμόρφωση προ ϋπολογισμού μελετών Δ/νσης Αναδασώσεων Θεσσαλο νίκης (αρ. 10. ν.1418/1984, αρθ. 4, 43 και 58 π.δ. 609/1985 και 81180/1236/ Δ/γή Υπ. Γεωργίας). 22. Απόφαση κατεδάφισης ανεγερθεισών ή ανεγειρο μένων οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκατα στάσεων εντός δημοσίων ή ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων που κατεστράφησαν ή κατα στρέφονται από πυρκαγιά εξαιρουμένων των υπό του άρθ. 45 του ν.998/1979 προβλεπομένων περιπτώσεων (αρθ. 71 παρ. 2 ν.998/1979, αρθ. 114 παρ. 2, 6 ν.1892/1990 ΦΕΚ 101 ΤΑ και αρθ. 45 και 46 ν.2145/1993), μόνο για τους Νομούς Πιερίας και Ροδόπης. 23. Ίδρυση ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών (Ε.Κ.Π.) και τοποθέτηση προσωπικού (αρθ. 3 και 4 παρ. 15 ν.177/1975 και αρθ. 29 ν.2040/1992).

4 6680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24. Ορισμός παραβόλου για την χορήγηση ταυτότητας κυνηγετικών κυνών (αρθ. 255παρ. 2 ν.δ. 86/1969). 25. Αναγνώριση κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργα ζομένων με το Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής (αρθ. 11 ν.177/1975). 26. Ο Ορισμός και τρίτου Μέλους Εξελεγκτικής Επι τροπής της ΣΤ Κ.Ο.ΜΑ.Θ. (αρθ. 266 παρ. 7 ν.δ. 86/1969 και 25234/1637/ απόφ. Υπ. Γεωργίας) 27. Η συμπλήρωση και υπογραφή των προβλεπομένων κατά περίπτωση από τους Κανονισμούς ΕΟΚ 3626/1982 και 3418/1983 αδειών και λοιπών εγγράφων διακίνησης των ειδών της, από 3 Μαρτίου 1973, σύμβασης της Ου άσιγκτον (CITES). 28. Η έκδοση των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής, επα νεξαγωγής, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων σχε τικών με την διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλω ρίδας και άγριας πανίδας που καταλογραφούνται στα παραρτήματα της σύμβασης cites και τους πίνακες του εφαρμοστικού Κανονισμού ΕΚ 338/1997 ως έχει. 29. Έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου για τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών επεξεργασμέ νων ή μη που κατάσχονται από την αρμόδια δασική ή τελωνειακή αρχή. 30. Η έγκριση συλλογής προστατευομένων ή μη ει δών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα και εξαγωγή συλλεχθέντος υλικού (άρθρο 6 και 8 του π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23 Α). 31. Χορήγηση αδείας συλλογής για ερευνητικούς σκο πούς των υδροβίων οργανισμών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 π.δ. 67/ Καθορισμό αρμόδιας δασικής αρχής για ελεγχό μενη κυνηγετική περιοχή εκτεινόμενη σε δύο Νομούς ή δύο Δασαρχεία (αρθ. 1 παρ. 1 π.δ. 453/1977 ΦΕΚ 141 Α). 33. Καθορισμό χρόνου θήρας λοιπών ειδών (αρθ. 7 παρ. 6 π.δ. 453/1977). 34. Έγκριση έκδοσης Απαγορευτικών Διατάξεων Θή ρας εκδιδομένων από τον Δασάρχη. 35. Απόφαση για την άσκηση ή μη αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων της Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. στην Β/θμια Ε.Ε.Δ.Α. (αρθ. 10 και 14 ν.998/1979). 36. Απόφαση για την μη άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των απο φάσεων της Β/θμιας Ε.Ε.Δ.Α Εφετείου Θεσσαλονίκης και Εφετείου Κομοτηνής. 37. Απόφαση ανάκλησης του παραχωρητηρίου λόγω παραβίασης των όρων του (αρθρ. 14 παρ. 3 ν.3208/ 2003). 38. Απόφαση παραχώρησης δασικής έκτασης κατά το τμήμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της πα ραχώρησης (αρθρ. 17 παρ. 2 εδαφ. 1 και 2 ν.3802/2003). 39. Απόφαση για το τυχόν εναπομένον μέρος του προσωρινού ή οριστικού παραχωρητηρίου αρθρ. 17 παρ. 3 ν.3208/2003). 40. Σύνταξη διαπιστωτικής πράξης για δασικές εκτά σεις που παραχωρήθηκαν προσωρινά ή οριστικά και έχουν εγκαταλειφθεί και οι οποίες περιέρχονται αυτο δίκαια στο Δημόσιο (αρθρ. 17 παρ. 3 ν.3208/2003). 41. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την εκτέλεση έργων υποδομής για εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρε λαϊκών προϊόντων (αρθρ. 30 ν.3229/2004). 42. Απόφαση Παραχώρησης Καστανοτεμαχίων (άρθ. 16 ν.1734). 43. Αποφάσεις επί εγκρίσεως, τροποποιήσεως των ετησίων προγραμμάτων εκτελέσεως δασικών έργων και εργασιών, εντός των χορηγουμένων πιστώσεων και για τα αναφερόμενα στο πρόγραμμα έργα, ύστερα από πρόταση των Διευθύνσεων Δασών. 44. Η έγκριση για την εκτέλεση έργων ή εργασιών που δεν διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία σε σημαντικούς βιοτόπους πουλιών (άρθρο 7 παρ. 3 εδ.δ της ΚΥΑ /1985). 45. Κατάρτιση προγραμμάτων Δασικών χαρτογραφή σεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 46. Απόφαση για την άσκηση ή μη αντιρρήσεων στην Α θμια Ε.Ε.Δ.Α. των πράξεων χαρακτηρισμού των Δ/νσεων Δασών Πιερίας και Ροδόπης (αρ. 10 και 14 ν.998/1979). 47. Απόφαση για την εγκατάσταση εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, εγκαταστάσεων βιομηχανιών που έχουν ως πρώτη ύλη το ξύλο (άρ. 56, παρ. 1 Ν.998/79). 48. Η θεώρηση και η έγκριση όλων των μελετών Δα σοτεχνικών Έργων και ο καθορισμός του τρόπου εκτέ λεσης των έργων δι εργολαβίας ή δι αυτεπιστασίας των Δ/νσεων Αναδασώσεων της Αποκεντρωμένης Διοί κησης καθώς και των Διευθύνσεων Δασών Πιερίας και Ροδόπης.(π.δ. 437/1981 αρθ. 5, αρθ. 7 παρ. 1). III. Οι αρμοδιότητες για τις οποίες εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δασών των Νομών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» είναι: 1. α) Χορήγηση κανονικών, λόγω κύησης και τοκετού, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Δασών. β) Χορήγηση κανονικών αδειών απουσίας, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους Προ ϊσταμένους των Δασαρχείων του Νομού, γ) Παραπομπή όλων των ανωτέρω υπαλλήλων στις αρμόδιες Υγειονο μικές Επιτροπές και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών τους (αρθ π.δ. 611/1977). 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός Νομού των υπαλλήλων της Δ/νσης Δασών και των Προϊσταμένων των Δασαρχείων. Έγκριση κίνησης όλων των υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών του Νομού εντός Αποκεντρω μένης Διοίκησης για υπηρεσιακούς λόγους ή κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή της Γενικής Γραμματείας Αποκε ντρωμένης Διοίκησης (Γενικού Γραμματέα, Γενικού Διευ θυντή, Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών). 3. Έγκριση κίνησης των οχημάτων της Δ/νσης Δασών εντός Νομού. Έγκριση κίνησης όλων των οχημάτων των δασικών υπηρεσιών του Νομού εντός Αποκεντρωμένης Διοίκησης για υπηρεσιακούς λόγους ή κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής ή της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης (Γενικού Γραμματέα, Γενικού Διευθυντή, Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών). 4. Σύσταση γραφείου κίνησης αυτοκινήτων και συ γκρότηση Επιτροπής Επισκευής και συντήρησης αυτοκι νήτων (Σχετ. αριθ. 3373/ απόφ. Υπ. Προεδρίας). 5. Ορισμό αντιπροσώπων του Δημοσίου, οι οποίοι θα δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής για υποθέσεις που προβλέπονται από το αρθ. 24 ν.86/1969).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Απόφαση ενοικίασης δασικών κτιρίων σε δασικούς υπαλλήλους (Σχετ. αρθ. 305 ν.δ. 86/1969). 7. Έκδοση άδειας άσκησης του επαγγέλματος ιδιώτη Δασολόγου και Ιδιώτη Δασοπόνου (Τεχν/γου Δασοπο νίας) και ανάκλησή της (Σχετ. αρθ. 16, 17, 18, 19 π.δ. 437/1981). 8. Έκδοση πτυχίου εργολήπτη δημοσίων δασοτεχνικών έργων σε Δασολόγους και Δασοπόνους (Τεχνολόγους Δασοπονίας) και την προαγωγή ή ανανέωση αυτού κα θώς και την ανάκλησή του (π.δ. 437/1981). 9. Υπογραφή προπαρασκευαστικών εκτελεστικών εγ γράφων, των υπομνηστικών αυτών που παρέχουν πλη ροφορίες (πλην αυτών που απευθύνονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες και είναι μεγάλης σημασίας) και των πράξεων θέσης στο αρχείο εγγράφων που δεν χρειάζονται πε ραιτέρω ενέργεια. 10. Συγκρότηση Α/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασι κών Αμφισβητήσεων έκαστου Νομού (αρθ. 10 παρ. 3 ν.998/1979 και αρθ κοινή υπουργική απόφα ση όπως τροποποιήθηκε με τις αρ /1982 και /1992 όμοιες Κ.Υ.Α. 11. Έγκριση της εκδοθείσης από τον Δασάρχη δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης δασικών προϊόντων γενικά εκτός του βαλανιδιού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και τροποποίησης ή άρσης αυτών (αρθ. 66 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α). 12. Απόφαση διενέργειας δημοπρασιών, για την εκμί σθωση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και κάρπωσης Δημοσίων Δασών οποτεδήποτε (παρ. 5 αρθ. 123 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 13. Απόφαση παράτασης του χρόνου μίσθωσης του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και κάρπωσης Δημοσίων Δασών (αρθ. 125 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969 και β.δ. 733/1969 ΦΕΚ 227 Α/1969). 14. Έγκριση έκδοσης αδειών υλοτομίας για μικροϋλο τομικές ανάγκες και καθορισμό του μισθώματος (αρθ. 127 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 15. Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία για τις ανάγκες: α) υδρομύλλων, υδροτριβείων και λοιπών αγροτικών εγκα ταστάσεων εντός ή πλησίον των δασών, β) μεταλλείων και γ) λιγνιτωρυχείων καθώς και καθορισμό μισθώματος (αρθ. 128 και 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 16. Η θεώρηση και η έγκριση όλων των μελετών Δα σοτεχνικών Έργων και ο καθορισμός του τρόπου εκτέ λεσης των έργων δι εργολαβίας ή δι αυτεπιστασίας εξαιρουμένων των Δ/νσεων Αναδασώσεων της Απο κεντρωμένης Διοίκησης καθώς και των Διευθύνσεων Δασών Πιερίας και Ροδόπης (π.δ. 437/1981 αρθ. 5, αρθ. 7 παρ. 1). 17. Έγκριση για απόληψη δασικών προϊόντων από Δημόσια Δάση χωρίς δημοπρασία: α) για τις ανάγκες ενοικιαστών ιχθυοτροφείων του κράτους ή δημοσίων αλυκών και β) για την κατασκευή καλυβών ή παραπηγ μάτων για την αποθήκευση των δασικών προϊόντων ή για τη διαμονή των εργατών όταν η παραγωγή δασικών προϊόντων των Δημοσίων Δασών γίνεται με εργολαβίες καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ. 129 και 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 18. Απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων χωρίς δημοπρασία που προέρχονται από τη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων, τη διάνοιξη οδών ή χώρων για ίδρυση οιονδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργεια μεταλ λευτικών ερευνών εντός Δημοσίων Δασών καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ. 130 και 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 19. Απόφαση για την παραχώρηση χωρίς δημοπρασία του δικαιώματος συλλογής υπολειμμάτων της υλοτο μίας Δημοσίων δασών ή και της διαμόρφωσης αυτών σε καυσόξυλα ή ξυλάνθρακες καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ. 131 και 132 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 20. Απόφαση για την κάρπωση Δημοσίων Δασών χω ρίς δημοπρασία στα οποία ισχύει το καθεστώς δουλείας καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ. 133 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 21. Απόφαση για την απόληψη δασικών προϊόντων χωρίς δημοπρασία σε δασικούς συνεταιρισμούς καθώς και τον καθορισμό του μισθώματος (αρθ. 134 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ7 Α/1969). 22. Απόφαση για τη διάθεση προϊόντων ΚΕ.Δ. με πρόχειρη δημοπρασία ή χωρίς δημοπρασία μέχρι του ποσού των 10 κ.μ. έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού και καθορισμό του τιμήματος διάθεσης χωρίς δημοπρασία (παρ. 1 γ αρθ. 138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ7 Α/1969). 23. Απόφαση για τη διάθεση χωρίς δημοπρασία σε δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας έτοιμων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν με αυτεπιστασία από δη μόσια δάση καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος αυτών (π.δ. 616/79). 24. Απόφαση για την χωρίς δημοπρασία διάθεση έτοι μων δασικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία και δημοπρατήθηκαν δύο φορές χωρίς να κατακυρωθούν καθώς και τον καθορισμό του τιμήματος (παρ. ιδ, αρθ. 138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 25. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης δα σικών προϊόντων που παρήχθησαν σε δημόσια δάση με αυτεπιστασία (παρ. 1στ αρθ. 138 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969 και π.δ. 963/1979). 26. Καθορισμός αυξημένου μισθώματος σε περιπτώ σεις διάθεσης χωρίς δημοπρασία καρπώσεων εκ των καέντων δημοσίων δασών (παρ. 4 αρθ. 164 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 27. Απόφαση σε αντιρρήσεις του ενοικιαστού δάσους κατά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης (αρθ. 88 του από π.δ. ΦΕΚ 252 Α/1928). 28. Απόφαση διάλυσης μισθώσεων απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (αρθ. 98 του από π.δ. ΦΕΚ 252 Α/1928). 29. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για τη δι άθεση δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (αρθ. 113 του από π.δ. ΦΕΚ 252 Α/1928). 30. Απόφαση κήρυξης εκπτώτου του τελευταίου ανα δειχθέντος πλειοδότου δημοπρασίας διάθεσης δικαιώ ματος απόληψης δασικών προϊόντων σε δημόσια δάση (αρθ. 124 του από π.δ. ΦΕΚ 252 Α/1928). 31. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών Ενοικιάσεων του αποκλειστικού δικαιώματος της καρ πώσεως των μη εκμεταλλευομένων με αυτεπιστασία δημοσίων δασών (αρθ. 103 του από π.δ.). 32. Έγκριση για τον συμψηφισμό πλεονασμάτων ή ελ λειμμάτων μεταφερομένων δασικών προϊόντων (αρθ. 11 του από π.δ. ΦΕΚ 323 A/1941).

6 6682 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33. Απόφαση με την οποία επιτρέπεται η ενέργεια εξέ λεγξης δασικών προϊόντων από ένα δασικό υπάλληλο ή περισσοτέρους από δύο (παρ. 3 αρθ. 90 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 34. Απόφαση για ενστάσεις πρωτοκόλλων εξέλεγξης συντασσόμενων από τους προϊσταμένους Δασαρχείων (αρθ. 96 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 35. Αναθεώρηση των ενεργούμενων καταλογισμών σε υλοτομίες δασών (αρθ. 97 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 36. Απόφαση για την αναθεώρηση καταλογισμών για ζημίες στα υλοτομούμενα δάση (άρθρο 97 ν.δ. 86/1969). 37. Απόφαση καταλογισμού των επί έλαττον βεβαι ωθέντων δικαιωμάτων του Δημοσίου (άρθ. 98 παρ. 3 ν.δ. 86/1969). 38. Απόδοση συντηρητικώς κατασχεθέντων δασικών προϊόντων (αρθ. 274 παρ. 2 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 39. Απόφαση απόληψης προϊόντων κρατικών εκμεταλ λεύσεων δημοσίων δασών από συνεταιρισμούς υλοτό μων (αρθ. 137 ν.δ. 86/1969). 40. Έκδοση απόφασης για παράταση κάρπωσης μη Δημοσίων Δασών (αρθ. 142 ν.δ. 86/1969). 41. Έγκριση της απόφασης Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τη χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κοινοτικών ή δημοτικών δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς (παρ. 2 αρθ. 147 ν.δ. 86/1969). 42. Έγκριση μείωσης του καταβαλλόμενου διπλού δη μόσιου δασικού φόρου των καέντων δασών (παρ. 2 του αρθ. 164 του ν.δ. 86/1969). 43. Έγκριση κάρπωσης ατελώς ή με ελαττωμένο μί σθωμα ή φόρο κατά την ενέργεια αντιπυρικών μέτρων (παρ. 4 αρθ. 168 ν.δ. 86/1969). 44. Απόφαση για την αναστολή ενεργούμενης υλοτο μίας στην περίπτωση μη τήρησης από τους δασοκτήμο νες ή μισθωτές των σχετικών βιβλίων (αρθ. 15 του από π.δ. ΦΕΚ 323 Α/1941). 45. Απόφαση για τον χαρακτηρισμό σκευών και ερ γαλείων των δασικών προϊόντων (αρθ. 4 του από π.δ. ΦΕΚ 323 Α/1941). 46. Κατανομή ποσοστού φόρου 5% υπέρ Ο.Τ.Α. από εισπράξεις δασικών προϊόντων παραγωγής ΚΕ.Δ. (ν.δ. 4620/62, ν.δ ). 47. Έγκριση τροποποίησης ή ανανέωσης των υπό. του Δασάρχου εκδιδομένων Δασικών Αστυνομικών διατά ξεων βοσκής, εφ όσον δεν προβλέπεται προς τούτο διαφορετική διαδικασία (παρ. 5 αρθ. 113 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 48. Εγγραφή στον προϋπολογισμό των Δήμων και Κοι νοτήτων ποσοστού εκ των προσόδων της βοσκής για έργα αναδάσωσης (αρθ. 103 παρ. 3 ν.δ. 86/1969). 49. Αποφάσεις Εγκρίσεις Τροποποιήσεις διατάξεων περί ρητινεύσεως δασών (Β.Δ. 439/68). 51. Απαγόρευση βοσκής σε καέντα δάση (αρθ. 107 παρ. 2 και 3 ν.δ. 86/1969). 52. Ρύθμιση βοσκής σε αγρούς που βρίσκονται μέσα σε δάση (αρθ. 109 παρ. 3 ν.δ. 86/1969). 53. Ρύθμιση βοσκής κατοικίδιων ζώων (αρθ. 111 ν.δ. 86/1969). 54. Γνωμοδότηση περί της κηρύξεως ή μη αναδασω τέων κοινοχρήστων δασικών εκτάσεων ως και διαθε σίμων του αγροτικού κώδικα για την απόδοσή τους στην αγροτική εκμετάλλευση και την διάθεσή τους προς εκπλήρωση του Στ κεφ. ν.998/1979 ή άλλων σκοπών (άρθρο 75 παρ. 2 ν.998/1979). 55. Απόφαση καθορισμού ετήσιας παραγωγικής δυ ναμικότητας των δασικών Συνεταιρισμών (αρθ. 135 ν.δ. 86/1969). 56. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης έτοιμων προϊόντων των Δασαρχείων του Νομού (αρθ. 2 παρ. 2 και 4 π.δ. 963/1979). 57. Εκκαθάριση δαπανών από σύνταξη διαχειριστικών εκθέσεων ιδιωτικών Δασών παρά δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων (αρθ. 143 ν.δ. 86/1969). 58. Έγκριση καταβολής δημοσίου δασικού φόρου στο τέλος του διαχειριστικού έτους ή μέσα στον πρώτο μήνα του επόμενου έτους (αρθ. 162 ν.δ. 86/1969). 59. Διάθεση βενζίνης με μειωμένο ειδικό φόρο κατα νάλωσης (αρθ. 5 ν.827/1978. Ρύθμιση δασμολογικών θε μάτων και άλλων διατάξεων και υπ αριθ /4388/78 απόφ. Υπ. Γεωργίας.). 60. Συγκρότηση μονίμου Επιτροπής διενέργειας δια γωνισμών, παράδοσης και παραλαβής, εκποίησης, δι αγραφών, μισθώσεων κλπ από πιστώσεις Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών που προβλέπονται από το αρθ. 12 β.δ. 248/61 και το από π.δ. Δ/νσης Δασών και Δασαρχείων του Νομού. 61. Κατανομή επιδότησης του προγράμματος ανάπτυ ξης μη Δημόσιας Δασοπονίας κατ εξουσιοδότηση με την ετήσια κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλο ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ν.δ. 131/74, ν.1409/1983 και αρθ. 39 ν.2065/1992). 62. Παραχώρηση εκμετάλλευσης κ.λπ. των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσί ου Τομέα στους Δασικούς Συνεταιρισμούς καθώς και παράταση του χρόνου εκμετάλλευσης (αρθ. 3 και 4 π.δ. 126/1986). 63. Έγκριση έκτακτης κάρπωσης (αρθ. 35 π.δ ). 64. Θεώρηση βιβλίων δελτίων κ.λπ. (Δ/γή Υπ. Γεωργίας 58/ ). 65. Συγκρότηση Επιτροπής εκ νέου μέτρησης εκποι ηθέντων προϊόντων (π.δ. 963/1979 αρθ. 12). 66. Παράταση αποκόμισης δασικών προϊόντων, κατα βολής δόσεων (άρθρο 14 παρ. 4 π.δ. 963/1979). 67. Η ανά διετία ανανέωση της χορηγηθείσης από το Δασάρχη άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστασίου (π.δ. 190/1981). 68. Απόφαση απόδοσης εισοδήματος στους συνιδιο κτήτες, για συνιδιόκτητα δάση διαχειριζόμενα από το Δημόσιο (αρθ. 152 ν.δ. 86/1969). 69. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Συνεταιριστι κών Δασών (αρθ. 151 ν.δ. 86/1969). 70. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων μη δημό σιας δασοπονίας και καταμέτρησης δασικών προϊόντων που παράγουν οι δασικοί συν/σμοί με το π.δ. 126/1986 (393155/ Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 579 τ.β./ ). 71. Απόφαση για την ποινική ή όχι δίωξη παραβατών παράνομης υλοτομίας ή μεταφοράς σε περιπτώσεις συντηρητικής κατάσχεσης (αρθ. 274 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 72. Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την διάνοιξη δημοσίων οδών δια μέσου αυτών (αρθ. 48 ν.998/1979). 73. Κατανομή πιστώσεων Δημοσίων Επενδύσεων στα Δασαρχεία.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Απόφαση για τον καθορισμό ποσοστού φθοράς της επεξεργαζόμενης στα πριονιστήρια ξυλείας (παρ. 3 αρθ. 61 του από π.δ. ΦΕΚ 252 Α/1928). 75. Έγκριση για τη μεταφορά ξυλείας παραγόμενη στα πριονιστήρια χωρίς δασονομικά έγγραφα και απόφα ση αναγνώρισης σφραγίδας ξυλοβιομηχανίας (παρ. 1, 2 αρθ.4 του από π.δ. Φ.Ε.Κ. 323 A/41, β.δ. 581/1960 ΦΕΚ 127Α/60). 76. Ορισμό υπαλλήλων για τον τεχνολογικό έλεγχο των βιομηχανιών και βιοτεχνιών ξύλου πρίσεως ξηράν σεως, ατμίσεως, εμποτισμού επεξεργασίας ρητίνης και κατασκευής ξυλοκιβωτίων διακίνησης γεωργικών προϊόντων (αρθ. 4 β.δ. 427/1970, ΦΕΚ 140 Α/ ). 77. Η Τεχνολογική εποπτεία και ο τεχνολογικός έλεγ χος των δασικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχει ρήσεων (β.δ. 427/1970 ΦΕΚ 140 Α/70). 78. Σχεδιασμός των αναδασώσεων λευκοκαλλιέργει ας, δενδροστοιχιών και κατάρτιση πολυετών προγραμ μάτων σε επίπεδο Νομού (αρθ. 8 παρ. 2β και 2δ π.δ. 46/1991). 79. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση των ζημιών που προκαλούνται στα δι αυτεπιστασίας εκτελούμενα έργα από θεομηνίες (αρθ. 16 ν.998/1979, αρθ. 14 π.δ. 437/1981). 80. Σύσταση μονίμου Επιτροπής ανάθεσης εκτέλεσης έργων και εργασιών ως και προμηθειών πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών, παράδοσης και παραλαβής αυτών και των γενομένων εργασιών μετουσίωσης των υλικών (παρ. 4 άρθ. 9 π.δ. 437/1981). 81. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού και των πρα κτικών των τακτικών και πρόχειρων διαγωνισμών και ανάθεση της εργασίας δι απ ευθείας συμφωνίας σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου (δις) αποτελέσματος (αρθ. 9, 11,12 π.δ. 437/1981). 82. Απόφαση σύστασης Επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών και προσωρινής και οριστικής παραλα βής των δασικών έργων και εργασιών (αρθ. 9, 13 π.δ. 437/1981). 83. Απόφαση σύστασης Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των δασικών έργων και εργασιών (αρθ. 53 και 55 π.δ. 609/1985). 84. Έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής και ορι στικής παραλαβής δασικών έργων και εργασιών (αρθ. 13 παρ. 5 π.δ. 437/1981). 85. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των δια μικροερ γολαβιών εκτελούμενων έργων (αρθ. 12 π.δ. 437/1981). 86. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκτέλεσης δασι κών έργων (β.δ. 709/1970 αρθ. 1 παρ. ΔΕ7 και άρθ. 2Γγ3Β. Δ. 192/72 αρθ. 1 Ill.γ3). 87. Απόφαση κήρυξης εργολάβων δασικών έργων εκ πτώτων επί εργολαβίας έργου (π.δ. 437/1981 αρ. 8 παρ. 3). 88. Έγκριση του τελικού λογαριασμού για έργα προ ϋπολογισμού άνω των 5.870,00, επιστροφή ή μείωση των δια ταύτα εγγυητικών επιστολών και η επιβολή ποινικών ρητρών καθώς και η έγκριση της εκχώρησης της εργολαβίας τούτων σε τρίτους (π.δ. 437/1981 αρ. 8 παρ. 3). 89. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων εκτέλεσης έργων για έργα προϋπολογισμού άνω των 5.870, Έγκριση πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μο νάδων εφόσον η αξία των νέων τοιούτων αμειβομένων εργασιών είναι ανώτερη του 15% του αρχικού προϋπο λογισμού (β.δ. 709/70 αρθ. 1 παρ. Δε2δ και αρ. 2.Γ.γ7, β.δ. 192/1972 αρ γ6, π.δ. 437/1981 αρ. 8 παρ. 3). 91. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ζημιών από ανώτερη βία, εφόσον οι ζημίες αποτιμώνται από 587,00 και άνω και απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας επί διαφοράς ποσού από 293,47 και άνω, ανεξαρτήτως και στις δύο περιπτώσεις προϋπολογισμού έργου (π.δ. 437/1981 αρ. 8 παρ. 3 και π.δ. 475/1976 αρ. 56). 92. Λήψη αποφάσεων επί ενστάσεων κατά πρακτικών δημοπρασίας έργων προϋπολογισμού άνω των 5.870,00 και ενστάσεων εργολάβων κατά αποφάσεων περί κήρυ ξης αυτών ως έκπτωτων (π.δ. 437/1981 αρθ. 8 παρ. 3). 93. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων του ν.716/1977 και π.δ. 194/1979 που παρέχουν στον εργο δότη και που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης και σύνταξης πάσης φύσεως μελετών, πλην των θεμάτων επί παρατάσεως προθεσμιών, ενστάσεων, εκπτώσεων, λύσεως συμβάσεων και επιβολή ποινικών ρητρών που αναφέρονται στα άρθρα αυτά. 94. Κατάρτιση προγράμματος κτηματογράφησης του Νομού (ν. 2026/1992). 95. Απόφαση για την κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων (αρθ. 38 και 41 ν.998/1979). 96. Έκδοση ειδικού κανονισμού ρύθμισης της διέ λευσης και παραμονής των ιδιωτών εντός δασών και δασικών εκτάσεων επικίνδυνων περιοχών και η λήψη των μέτρων επείγοντος χαρακτήρα (ν. 998/1979 αρθ. 25 παρ. 3δ). 97. Η υπογραφή των δηλώσεων, ενστάσεων και προ σφυγών του Δημοσίου, σε εφαρμογή των νόμων 2308/ 1995 και 2664/1998 άρθρα για τις Δασικές και Χορτολιβαδικές εκτάσεις. 98. Συγκρότηση συνεργείων για την προστασία των υγροβιότοπων, κυνηγότοπων, χριστουγεννιάτικων δέν δρων κ. λ. π. και καθορισμό αμοιβής υπερωριακής απα σχόλησης των συμμετεχόντων στα ανωτέρω συνερ γεία. 99. Απόφαση άσκησης αντιρρήσεων ή μη κατά της πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη στην Α/βαθμια Ε.Ε.Δ.Α. (αρθ. 10 και 14 ν.998/1979) Άδεια χρησιμοποίησης θηρευτικού ιέρακος δια θήρα αποδημητικών πτηνών και αετού ή ικτίδος δια την θήρα επιβλαβών θηλαστικών (αρθ. 255 παρ. 11 ν.δ.86/69) Απόφαση ορισμού Δασολόγου για την εκτίμηση ζημιών που προκαλούν τα θηράματα στις ιδιωτικές γε ωργικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια των Ε.κ.π. (π.δ. 453/1977 αρθ. 5 παρ. 1 ζ) Απόφαση ορισμού Δασολόγου για την διαπίστωση της φθοράς που προξενείται στα ζώα κτηνοτρόφων από τα επιβλαβή θηράματα (π.δ. 453/1977 αρθ. 5 παρ. 2) Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης Ζημιών που προκαλούν τα θηράματα στην γεωργία κτηνοτροφία στις Ε.κ.π. (αρθ. 5 παρ. 3 π.δ. 453/1977) Θεώρηση βιβλίων διαχείρισης (αρθ. 9 παρ. 4 π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993) Καταβολή μερίσματος σε ιδιοκτήτες εκτάσεων εντός ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών (αρθ. 4 παρ. 12 ν.177/1975) Απόφαση διάθεσης στα σχολεία της Περιφέρειας Ε.Κ.Π. μέσων για την κατασκευή φωλεών και λοιπών κατασκευών, χρημάτων δια την απονομή επάθλων, και οργάνωσης κυνηγετικών εορτών και εκδηλώσεων.

8 6684 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 107. Ρύθμιση καθηκόντων δικαιωμάτων κ.λπ. σώματος βοηθών κυνηγών (αρθ. 4παρ. 5 π.δ. 453/1977) Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας (αρθ. 267 παρ. 3 ν.δ. 86/1969) Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την προ μήθεια κτηνοτροφών και ζωοτροφών και των πρακτικών δημοπρασίας Έγκριση ετήσιου προγράμματος έργων και εργα σιών θήρας καθώς και του κανονισμού λειτουργίας των Ε.Κ.Π (αρθ. 3 παρ. 1,3,4 π.δ. 453/1977) Έγκριση απολογισμού έργων και εργασιών στις Ε.Κ.Π (π.δ. 453/1977 αρθ. 9 παρ. 6) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών (π.δ. 453/1977) Καθορισμό τύπου, μορφής κ.λπ. ειδικής άδειας κυνηγίου (αρθ. 7 παρ. 1 π.δ. 453/1977) Τροποποίηση ή άρση των επιβληθεισών δασικών αστυνομικών διατάξεων στα κηρυχθέντα ως προστα τευτικά δάση (αρθ. 72 παρ. 2 ν.δ. 86/1969) Παραχώρηση δημοσίων δασών και δασικών εκτά σεων για διενέργεια μεταλλευτικών και λατομικών ερ γασιών (ν. 998/1979 αρθ. 57 και ν.1734/1987 αρθ. 13 Α) Η έγκριση μελετών κ.λπ. μη δημοσίων δασικών εκτάσεων ή πινάκων διαχείρισης του θηραματικού πλού του αυτών, η έγκριση του ετησίου προγράμματος θήρας και ο καθορισμός του εισπρατομένου δικαιώματος των ιδιοκτητών των εκτάσεων αυτών από τους νομίμως κα τέχοντες άδεια θήρας κυνηγούς(άρθ.4 παρ. 13 ν.177/1975, άρθρ. 6 παρ. 1, 2, 3 π.δ. 453/1977) των χαρακτηρισμένων ως Κυνηγετικών περιοχών Η χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανι σμών για ερευνητικούς σκοπού (αρθ. 6 του π.δ. 67/1981 ΦΕΚ 23 ΑΙ Διόρθωση στο ΦΕΚ 43 Α) Απόφαση παραχώρησης της χρήσης των έργων ευκολιών αναψυχής οργανωμένων χώρων υπαίθριας αναψυχής εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων στους Ο.Τ.Α. ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (66102/ απόφαση Υπ. Γε ωργίας) Έγκριση θεώρηση και τροποποίηση πινάκων υλο τομίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασικών εκτά σεων μέχρι 3000 στρεμμάτων (αρθ. 65, αρθ. 141 παρ. 2 ν.δ. 86/1969) Η έγκριση λειτουργίας των Κυνηγετικών Συλλό γων (καταστατικά κ.λπ.) Η έκδοση απόφασης λήψης ειδικών μέτρων προ στασίας θηραμάτων και έλεγχο πληθυσμού σε προστα τευόμενες περιοχές (άρθ. 259 ν.δ. 86/1969) Η μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών από Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς (άρ θρο 7 π.δ. 126/1986, ΦΕΚ 44 Α) Έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.998/79 όπως ισχύει Δυνατότητα χρήσης τμημάτων δασικών οδών, αντιπυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών έργων, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων (άρθ. 60 παρ3 ν.δ. 86/1969 και άρθ. 4 παρ. 2 ν.3208/2003, 93493/1885/2006 δ/γη Υ.Α.Α. και Τα) 125. Γνωμοδότηση απόψεις επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των πάσης φύσεως έργων, για την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) (ν. 1650/1986, ν.3010/2002, ν.3468/2006) Βεβαίωση (με απόφαση) για τη μη συμμόρφωση στην υποχρέωση διάθεσης ποσοστού από τα έσοδα εκμετάλλευσης ιδιωτικών δασών για την εκτέλεση δα σικών έργων (αρθ. 17 ν.998/1979) Απόφαση ρητίνευσης σε δένδρα των οποίων η έμφλοιος στηθιαία διάμετρος είναι κατωτέρα των 0,80 μ. Η χρησιμοποίηση χημικών ερεθιστικών ουσιών ρητί νευσης. Η ρητίνευση (θανάσιμη) με περισσότερο των δύο μετώπων και μέχρι τεσσάρων ή σε δένδρα φυόμενα εντός καλλιεργημένων εκτάσεων (αρθ. 1 παρ. 3, 4, 7 β.δ. 439/1968) Καθορισμός του μισθώματος του μεριδίου του Δημοσίου στις περιπτώσεις των συνιδιοκτητών δασών, έγκριση αυτού και ανάθεση διαχείρισης του 1/5 μερι δίου του Δημοσίου στους κατόχους των 4/5 συνιδιο κτητών δασών (ν.δ. 86/1969 αρθ. 152 παρ. 2) Η παροχή σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση ή μίσθωση εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσεων (άρθρα 1 και 3 ν.δ. 221/1974, ΦΕΚ 368 Α ) Απόφαση κατεδάφισης ανεγερθεισών ή ανεγειρο μένων οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκατα στάσεων εντός δημοσίων ή ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων που κατεστράφησαν ή κατα στρέφονται από πυρκαγιά εξαιρουμένων των υπό του άρθ. 45 του ν.998/1979 προβλεπομένων περιπτώσεων (αρθ. 71 παρ. 2 ν.998/1979, αρθ. 114 παρ. 2, 6 ν.1892/1990 ΦΕΚ 101 ΤΑ και αρθ. 45 και 46 ν.2145/1993), εξαιρουμένων των Νομών Πιερίας και Ροδόπης Λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας (διατήρηση ή δημιουργία ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, ίδρυση δενδροστοιχιών κατά μήκος αγροτικών δρόμων κ.λπ.), (αρ.2 ν.3208/2003) Η Θεώρηση διαχειριστικών εκθέσεων, σχεδίων ή εκθέσεων κάρπωσης των μη Δημόσιων Δασών και οι τροποποιήσεις αυτών. (ν.δ. 86/1969 αρθ. 141 παρ. 2) Η Θεώρηση των Προσωρινών ή μονίμων δασο πονικών σχεδίων και εκθέσεων Δημοσίων Δασών (ν.δ. 86/1969 αρθ. 64) Κήρυξη εκπτώτου και αποκλεισμού από το δικαί ωμα παραχώρησης συστάδων για εκμετάλλευση του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού σε περίπτωση που δεν εκτελεί τις εργασίες εκμετάλλευσης του δάσους σύμφωνα με το π.δ. 126/1986 και το πρωτόκολλο εγκα τάστασης ύστερα από εισήγηση του Δασάρχη (αρθ. 9 και 3 παρ. 3 του π.δ. 126/1986) Απόφαση ανάθεσης εκπόνησης διαχειριστικών μελετών και μελετών πάσης φύσεως δασικών έργων και εργασιών σε υπαλλήλους με αυτεπιστασία, ως και η λήψη αποφάσεων για τα ανακύπτοντα κατά την, εκ πόνηση των ανωτέρω μελετών θέματα (π.δ. 437/1981 αρθ.2 παρ. 1 και αρθ. 63 και 67 ν.δ. 86/1969) Στην Δ/νση Δασών Ροδόπης μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα τήρησης του μητρώου των επιχειρήσεων εμπορίας άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, η παραλαβή των αιτήσεων η γνωμοδότηση εισήγηση επί θεμάτων σύμβασης CITES και Ευρωπαϊκών κανονισμών, της περιοχής των νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η προώθηση τους για έκδοση σχετικών αδειών στο γραφείο διεθνών συμβάσεων του * *

9 ΦΕΚ 452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6685 τμήματος Προστασίας και δασικών εκτάσεων της Δ/νσης συντονισμού και επιθεώρησης δασών. (ν.2055/1992). IV. Οι αρμοδιότητες για τις οποίες εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Δασαρχείων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» είναι: 1. Χορήγηση κανονικών, λόγω κύησης και τοκετού, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους υπαλλήλους των Δασαρχείων, παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περί θαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών των (αρθ π.δ. 611/1977). 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός αρμοδι ότητας του οικείου Δασαρχείου και εντός Νομού των υπαλλήλων των Δασαρχείων. 3. Έγκριση κίνησης των οχημάτων του Δασαρχείου εντός Νομού. 4. Υπογραφή προπαρασκευαστικών εκτελεστικών εγ γράφων, των υπομνηστικών αυτών που παρέχουν πλη ροφορίες (πλην αυτών που απευθύνονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες και είναι μεγάλης σημασίας) και των πράξε ων θέσης στο αρχείο εγγράφων που δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργεια, καθώς και των απαντήσεων επί αιτήσεως πληροφοριών. 5. Απόφαση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού σύμ φωνα με το ν.2190/ Έγκριση αλλαγής του τόπου πρώτης αποθήκευσης και του τόπου συγκέντρωσης και εξέλεγξης δασικών προϊόντων σε θέσεις έξω από τα όρια του Δασαρχείου στο οποίο έγινε η παραγωγή (αρθ ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 7. Έγκριση για την έκδοση δασικής Αστυνομικής διάτα ξης που ρυθμίζει τα της μεταφοράς δασικών προϊόντων (αρθ. 14 του από π.δ. ΦΕΚ 323 Α/1941 αρθ. 1 ΟΙ ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 8. Απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας υλοτομίας οικοδομησίμου ξυλείας ατομικών αναγκών με καταβολή του ημίσεως μισθώματος του πίνακα διατίμησης (αρθ. 168 ν.δ. 86/1969 ΦΕΚ 7 Α/1969). 9. Καθορισμός Τιμήματος κατασχεμένων προϊόντων κλπ. (αρθ. 271 παρ. 2 ν.δ. 86/1969). 10. Έγκριση για την πώληση των ατελώς συλλεγομέ νων καυσοξύλων και θάμνων, στην περιφέρεια άλλου συνορεύοντος Δασαρχείου, ως και καθορισμό μισθώ ματος ή φόρου στις περιπτώσεις διάθεσης τούτων σε εργοστάσια, ασβεστοκάμινους κλπ. (παρ. 16 αρθ. 177 ν.δ. 86/1969). 11. Απόφαση περί επιβολής κατάσχεσης ζώων και τρο χοφόρων δια των οποίων μεταφέρονται δένδρα Χρι στουγέννων από αναδασωτέες εκτάσεις (παρ. 4 αρθ. 270 ν.δ. 86/1969). 12. Έγκριση του τελικού λογαριασμού για έργα προ ϋπολογισμού έως 5.870,00 επιστροφή ή μείωση των δια ταύτα εγγυητικών επιστολών και η επιβολή ποινικών ρητρών καθώς και η έγκριση της εκχώρησης της εργο λαβίας τούτων σε τρίτους (π.δ. 437/1981 αρ. 8 παρ. 3). 13. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων εκτέλεσης έργων για έργα προϋπολογισμού έως 5.870, Έγκριση πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μο νάδων εφόσον η αξία των νέων τοιούτων αμειβομένων εργασιών είναι έως 15% του αρχικού προϋπολογισμού (π.δ. 437/1981 αρ. 8 παρ. 3). 15. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ζημιών από ανώτερη βία, εφόσον οι ζημίες αποτιμώνται έως 587,00 δρχ. και απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας επί δια φοράς ποσού έως 293,47 ανεξαρτήτως και στις δύο περιπτώσεις προϋπολογισμού έργου (π.δ. 437/1981 αρ. 8 παρ. 3 και π.δ. 475/1976 αρ. 56). 16. Λήψη αποφάσεων επί ενστάσεων κατά πρακτικών δημοπρασίας έργων προϋπολογισμού έως 5.870,00 και ενστάσεων εργολάβων κατά αποφάσεων περί κήρυξης αυτών ως έκπτωτων (π.δ. 437/1981 αρθ. 8 παρ. 3). 17. Διαδικασία καταγραφής θηρευόμενων θηραμάτων κλπ (αρθ. 7 παρ. 13 π.δ. 453/1977 και π.δ. 94/1993) 18. Έγκριση θήρας επιβλαβών θηραμάτων εντός κα τοικημένων χώρων (αρθ. 256 παρ. 1 ν.δ. 86/1969 κοινή υπουργική απόφαση /1985 αρθ. 3 παρ. 2). 19. Λήψη μέτρων προς διαφύλαξη του θηραματικού πλούτου σε ελώδεις εκτάσεις (παρ. 2 αρθ. 257 ν.δ. 86/1969 και κοινή υπουργική απόφαση /1985 αρθ. 8 παρ. 5). 20. Έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδι αίτερα δυσμενών συνθηκών (αρθ. 258 παρ. 3 εδ.(στ) ν.δ. 86/1969 κοινή υπουργική απόφαση /85 αρθ.5 παρ. 3). 21. Έγκριση χρήσης παγίδων και δηλητηρίων κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου (αρθ. 261 ν.δ. 86/1969 κοινή υπουργική απόφαση αρθ. 3 παρ. 2, 3). 22. Έγκριση επιβολής ειδικής εισφοράς σε μέλη Κυνη γετικών Συλλόγων για την προμήθεια μέσων μεταφοράς κ.λπ. (αρθ. 267 παρ. 4 ν.δ. 86/1969). 23. Άσκηση του Διοικητικού και Διαχειριστικού ελέγ χου ως και έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογι σμού και απολογισμού των Κυνηγετικών Συλλόγων (αρθ. 266 παρ. 7, 8, 10 ν.δ. 86/1969). 24. Συγκρότηση Επιτροπής κρίσης ικανότητας κυνηγών που για πρώτη φορά ζητούν άδεια θήρας (αρθ. 262 παρ. 6 ν.δ. 86/1969, 37276/2984/ απόφ. Υπ. Γεωργίας, / κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Προεδρί ας και Υπ. Γεωργίας / κοινή υπουργική απόφαση Υπ. Προεδρίας και Υπ Οικονομικών). 25. Έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας. 26. Έκδοση ετήσιας Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας, ύστερα από τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Γε ωργίας. 27. Έγκριση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς που έχουν καταδικασθεί: α) για πταισματική παράβαση των διατάξεων περί θήρας μετά πάροδο δύο (2) ετών από την έκτιση της ποινής και β) για παραβάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1/α, β, γ του αρθ. 9 του ν.177/75 σε βαθμό πλημμελήματος μετά πάροδο πέντε (5) ετών από της εκτίσεως της ποινής (αρθ. 264 παρ. 1 ν.δ. 86/1969 και αρθ. 9 ν.177/1975). 28. Καθορισμός ζώνης ασφαλείας στην περίπτωση θή ρας καθ ομάδας και ειδικά μέτρα προστασίας θηραμά των (αρθ. 258 παρ. 3, αρθ. 259 παρ. 2 (α,β) ν.δ. 86/1969). 29. Έγκριση απαγόρευσης βοσκής, εκχέρσωσης έκτα σης ή υλοτομίας ή αποκλάδωσης δένδρων και συστάδων καθώς και εκτέλεσης έργων ή εργασιών που μπορούν να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στις περιοχές του αρθ. 8 παρ. 1 κοινή υπουργική απόφαση /85, για σκοπούς προστασίας και αναπαραγωγής ζώων και πτηνών (αρθ. 259 παρ. 3 ν.δ. 86/1969 κοινή υπουργική απόφαση /85 αρθ. 7 παρ. 3 εδ. δ ).

10 6686 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30. Ο διορισμός ταμία και τρίτου μέλους εξελεγκτικής Επιτροπής των Κυνηγετικών Συλλόγων (αρθ. 266 παρ. 7 ν.δ. 86/1969 και 25234/1637/ απόφ. Υπ. Γεωρ γίας). 31. Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών κατασκευής και τοποθέτησης ρυθμιστικών πληροφοριακών πινα κίδων δασικού περιεχομένου (ν. 998/1979 αρθ. 32 παρ. 2). V. Οι αρμοδιότητες για τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρι κής Μακεδονίας, με τοπική αρμοδιότητα την αντίστοιχη Περιφέρεια, να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμ ματέα» είναι: 1. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τους Διευθυ ντές Δασών Νομών με αύξοντα αριθμό 1α και 1γ εφόσον αφορούν τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αναδασώ σεων. 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός Απο κεντρωμένης Διοίκησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναδασώσεων καθώς και έγκριση κίνησης εντός Απο κεντρωμένης Διοίκησης των οχημάτων της Δ/νσης Αναδασώσεων. 3. Σύσταση γραφείου κίνησης αυτοκινήτων και συ γκρότηση Επιτροπής Επισκευής και συντήρησης αυτοκι νήτων (Σχετ. αριθ. 3373/390/75 απόφ. Υπ. Προεδρίας). 4. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τους Διευθυ ντές Δασών Νομού με αύξοντα αριθμό 78 έως και 93 ασκούνται από τον Διευθυντή Αναδασώσεων Κεντρι κής Μακεδονίας εάν αφορούν έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αναδασώσεων, καθώς και των αρμοδιοτή των που αφορούν στην εκτέλεση των αναδασωτικών εργασιών λευκοκαλλιέργειας των ζωνών έργων των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, που βρίσκονται εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης. (Αριθμ. απόφ /811/ Υπουργού Γεωργίας). VI. Οι αρμοδιότητες για τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανα τολικής Μακεδονίας Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα την αντίστοιχη Περιφέρεια, να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» είναι: 1. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τους Διευθυ ντές Δασών Νομών με αύξοντα αριθμό 1α και 1γ εφόσον αφορούν τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αναδασώ σεων. 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός Απο κεντρωμένης Διοίκησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναδασώσεων καθώς και έγκριση κίνησης εντός Απο κεντρωμένης Διοίκησης των οχημάτων της Δ/νσης Αναδασώσεων. 3. Σύσταση γραφείου κίνησης αυτοκινήτων και συ γκρότηση Επιτροπής Επισκευής και συντήρησης αυτοκι νήτων (Σχετ. αριθ. 3373/390/75 απόφ. Υπ. Προεδρίας). 4. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τους Διευθυ ντές Δασών Νομού με αύξοντα αριθμό 78 έως και 93 ασκούνται από τον Διευθυντή Αναδασώσεων Ανατο λικής Μακεδονίας και Θράκης εάν αφορούν έργα αρ μοδιότητας της Διευθύνσης Αναδασώσεων, καθώς και των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση των αναδασωτικών εργασιών. VII. Οι αρμοδιότητες για τις οποίες εξουσιοδοτού νται να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέ σεων Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδο νίας Θράκης, με τοπική αρμοδιότητα τις αντίστοιχες Περιφέρειες είναι: 1. α) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων. β) Παραπομπή των ανωτέρω υπαλλήλων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών των οικογενειών τους. 2. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων. 3. Έγκριση κίνησης εντός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης των οχημάτων των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων. 4. Ενέργειες προπαρασκευαστικές, εκτελεστικές, υπο μνηστικές πληροφοριακών εγγράφων. 5. Απαντήσεις σε αιτήσεις και αναφορές πληροφορι ακού περιεχομένου. 6. Η θεώρηση και υπογραφή μισθοδοτικών καταστά σεων, και λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών των Δ/νσεων. 7. Συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή υλικών καθώς και διαγραφή μονίμου και αναλώσιμου υλικού. 8. Γνωμοδότηση επί μελετών και προμελετών περι βαλλοντικών επιπτώσεων. 9. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυ οτρόφων εν γένει υδάτων (άρθρο 1 παρ. 1 του ν.δ. 4520/ 1970, β.δ , ΦΕΚ 94 Α και άρθρο 109 παρ. 1 περ. η του π.δ. 433/1977, ΦΕΚ 133 Α ). 10. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδά των, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετούμενου αλιευτικού εργαλείου, σε θα λάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 του ν.δ. 420/1970). 11. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του Δημοσίου, των ιχθυ οτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε, ΦΕΚ 232 Α ). 12. Η απόφαση μονομερούς λύσης της σύμβασης μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων(άρθρα 43 και 59 του ν.δ. 420/1970). 13. Η απόφαση επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 35 περιπτώσεις α, β, γ και δ του ν.δ. 420/1970). 14. Η απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 41 παρ. 1 του π.δ. 420/1970). 15. Η απόφαση εισαγωγής και κατάθεσης εσόδων και η ενέργεια εξόδων προσωρινής εκμετάλλευσης ιχθυο τροφείου (άρθρο 41 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970). 16. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδα τος (άρθρο 53 του ν.δ. 420/1970). 17. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώ μης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμε νων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970). 18. Χορήγηση άδειας συλλογής υδροβίων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς άρθρο 6 του π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23/Α Διόρθωση στο 43/Α ).

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυ ξης των ορεινών ρεόντων υδάτων (άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α). 20. Χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέρ γεια δοκιμαστικής αλιείας (Π.Δ. 576/ ). 21. Χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοι πών υδρόβιων οργανισμών σε περισσότερους του ενός νομού της αντίστοιχης Περιφέρειας (άρθρο μόνο του π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α). 22. Απόφαση περί συμμετοχής στις επιτροπές ανά θεσης μελετών αναδασμού εποικισμού και εν γένει μελετών στον ιδιωτικό τομέα. 23. Απόφαση για την επίβλεψη έλεγχο και παραλαβή των εργασιών αναδασμού που έχουν ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα. 24. Απόφαση για τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συ νεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού εποι κισμού. 25. Απόφαση για τη συμμετοχή στις επιτροπές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εποικισμού ανα δασμού. 26. Εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων απόρρι ψης αίτησης χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου (π.δ.460/1978, ν.δ.2647/1998). 27. Εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων απόρ ριψης αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας σφαγείου (π.δ.460/1978, ν.δ.2647/1998). 28. Εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων απόρρι ψης αίτησης χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης πτηνοσφαγείου (π.δ.460/1978, ν.δ.2647/1998). 29. Εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων απόρ ριψης αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας πτηνο σφαγείου (π.δ.460/1978, ν.δ.2647/1998). 30. Έκδοση αποφάσεων παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 123 του ΑΚ. όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.994/ Έκδοση αποφάσεων παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.δ 221/1974. Στις περιπτώσεις που ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει «Με εντολή Γενι κού Γραμματέα» επί των ανωτέρω θεμάτων, φρονεί ότι η σπουδαιότητα των αποφάσεων, εγγράφων ή άλλων διοικητικών πράξεων επιβάλλει να τεθούν αυτές υπόψη του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να εισηγείται ιεραρχικά προς τούτο στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος και κρίνει τελικά περί της σπουδαιότητας του θέματος. Οι εξουσιοδοτημένοι με την παρούσα να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», υποχρεούνται να τη ρούν ενήμερα τα Προϊστάμενα αυτών κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά την κρίση τους θέμα της αρμοδιότητάς τους ή να προσκομίζουν σε αυτά τις σχετικές αποφά σεις, πράξεις, ή έγγραφα για υπογραφή. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώμα τος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές σε περίπτωση έλλει ψης, απουσίας τους ή κωλύματός τους. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

12 6688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 269 22 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7622/1484 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 8 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468/2527 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3243 5 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινω νικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 12-9 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 16499 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Α.Δ. : 11/2012 Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ &ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες. Άρθρο... Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες. Άρθρο... Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Δασοπροστασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φυτοπροστασία - Φυτοϋγιεινομικός έλεγχος-ασθένειες Άρθρο... Προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 348 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 640 5 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων Οινούσας» περ/ρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσ σας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.... 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 168 24 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής στην περιοχή «Λι μνοδεξαμενή» Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 25/04/2012 Αρ. πρωτ.: 4727. Προς: Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΩΧ7ΛΒ-80Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ξάνθη, 25/04/2012 Αρ. πρωτ.: 4727. Προς: Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης- σελ. 1 από 5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ξάνθη, 25/04/2012 Αρ. πρωτ.: 4727 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2025 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση εμ βαδού 21.469,00 στρεμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο... Εξουσιοδοτήσεις ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο... Εξουσιοδοτήσεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας δάσους,

Διαβάστε περισσότερα

ε) του π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1-1178/25.6.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΣΩΣΕΩΝ & Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 863,34 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μοίρες 14.01.2016 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 731 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης :19 Α ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/12.09.2014 ΚΑΙ 205/03.04.2015 ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 172 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της υπ αριθ. 1275/1 8 1978 (Φ.Ε.Κ. 511/Δ /30 09 1978) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 2 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 14827/22 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύ πων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκτέλεσης δασοτεχνικού έργου

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκτέλεσης δασοτεχνικού έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Α Ρ Ι Δ Α Ι Α Σ Τμήμα Α : Διοίκησης-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2079 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θη ραμάτων, για τρία (3) χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 238 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε=63,823548 στρ. στη θέση «Άρτσι», Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα